Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ORGANIZAREA CONTABILITATII BANCARE

Contabilitate
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE

BĂNCILE - UNITĂŢI PATRIMONIALECa toti agentii economici, si societatile bancare au obligatia sa organizeze evidenta contabila. Obligatia se refera la societatile bancare care au sediul în România, la sucursalele si alte subunitati din strainatate ale bancilor românesti, dar si la subunitatile cu sediul în România apartinând unor banci straine.

Bancile, în calitate de unitati patrimoniale, au obligatia sa asigure:

întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul bancii;

înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale;

inventarierea patrimoniului;

întocmirea bilantului contabil;

controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;

furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute.

Controlul asupra operatiunilor patrimoniale înregistrate în contabilitate se efectueaza de catre:

persoanele care conduc contabilitatea (care efectueaza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune);

cenzori sau alte persoane împuternicite de banca, dupa caz;

organele de control financiar si fiscal ale statului;

alte organe cu atributii de control.

Contabilitatea se tine în moneda nationala, dar operatiunile privind investitiile de capital strain, operatiunile cu valuta (operatiuni curente de schimb), disponibilitatile în devize se înregistreaza în contabilitate atât în devize cât si în lei la cursul valutar de schimb în vigoare la data efectuarii lor.

Operatiunile efectuate de subunitatile proprii în strainatate pot fi înregistrate pe parcursul perioadei de gestiune si numai în devize urmând ca la sfârsitul exercitiului sau la alte perioade sa se converteasca în lei soldurile si rulajele conturilor.

Pentru bunurile importate convertirea în lei a preturilor externe se face potrivit cursului valutar de schimb la care se înregistreaza declaratia vamala.

Planul de conturi[1] pentru institutiile financiar-bancare contine 8 clase simbolizate cu o cifra care cuprind mai multe grupe de conturi simbolizate cu 2 cifre, grupe care contin conturi sintetice de gradul I simbolizate cu 3 cifre, conturi de grad II simbolizate cu 4 cifre si chiar conturi de grad III simbolizate cu 5 cifre.

Cele 8 clase sunt :

Clasa 1 - Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

Clasa 2 - Operatiuni cu clientela

Clasa 3 - Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

Clasa 4 - Valori imobilizate

Clasa 5 - Capitaluri proprii, asimilate si provizioane

Clasa 6 - Cheltuieli

Clasa 7 - Venituri

Clasa 9 - Operatiuni în afara bilantului

Aceste conturi se dezvolta în analitic în functie de competenta fiecarei banci, tinându-se cont de criterii generale, dar si de necesit& 515j99f #259;tile proprii.

Ordonarea conturilor în planul de conturi s-a facut pe criteriul lichiditatii activelor, respectiv exigibilitatii pasivelor.

Pentru contabilizarea operatiunilor de mandat în contul trezoreriei statului bancile utilizeaza conturi în cadrul clasei a 8-a.

Sarcinile (obiectivele) contabilitatii constau în:

a)      contabilitatea se tine în partida dubla si trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica în contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale în functie de natura lor, în mod simultan în debitul unor conturi si creditul altor conturi denumite conturi corespondente;

b)      stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si a soldului final al fiecarui cont;

c)      întocmirea lunara a balantei de verificare care reflecta egalitatea între totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare si egalitatea între totalul soldurilor debitoare si totalul soldurilor creditoare ale conturilor;

d)      prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor, beneficiilor sau pierderilor prin contul de profit si pierdere.

REGULI PRIVIND EVALUAREA

ÎN CONTABILITATEA BANCARĂ

Cele mai multe reguli privind evaluarea elementelor patrimoniale apartinând bancii sunt cele general valabile:

1.La data intrarii în patrimoniu bunurile se evalueaza si se înregistreaza în contabilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabila care se stabileste astfel:

a)      pentru bunurile procurate cu titlu oneros la costul de achizitie;

b)      pentru bunurile produse de banca (de exemplu programe informatice) la costul de productie;

c)      pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social sau obtinute cu titlu gratuit la valoarea de utilitate în functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora.

d)      creantele si datoriile se înregistreaza la valoarea lor nominala.

2.Cu ocazia inventarierii, elementele patrimoniale se evalueaza la valoarea lor actuala sau de utilitate denumita valoare de inventar. Aceasta se stabileste astfel:

a)      pentru bunuri în functie de utilitatea bunului în unitate si pretul pietei;

b)      pentru creante si datorii în functie de valoarea lor probabila de încasat, respectiv de plata.

3.La încheierea exercitiului evaluarea elementelor patrimoniale se face la valoarea de intrare în patrimoniu (cea contabila) pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

4.La data iesirii din patrimoniu sau la darea în consum bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea de intrare.

Apar însa si reguli specifice:

1.La închiderea contabila operatiunile de acoperire sunt evaluate la cursul utilizat care poate fi la vedere sau la termen pentru evaluarea elementelor acoperite.

2.Operatiunile în devize se înregistreaza în conturi deschise pe fiecare deviza in parte, iar soldul acestora se evalueaza la valoarea lor de piata.

3.Cesiunile temporare de active sunt considerate operatiuni de trezorerie cu mentinerea în activ a elementelor cedate. Elementele cedate cu posibilitatea de rascumparare se înregistreaza în conturi în afara bilantului.

4.Titlurile de tranzactie (achizitionate cu intentia de a le pastra mai putin de 6 luni; au lichiditate mare) se evalueaza la valoarea lor de piata.

5.Primele sau decotarile aferente titlurilor de investitii se repartizeaza asupra conturilor de venituri sau asupra conturilor de cheltuieli, dupa caz, prorata temporis (treptat, esalonat) pe durata de viata reziduala a titlurilor. În cazul scaderii valorii titlurilor de investitii (deprecierea valorii acestora pe piata) nu se constituie provizion.

6.Activele gajate sau date în garantie, cu excepta numerarului, sunt mentinute în toate cazurile în bilantul bancii. Activele primite în gaj sau garantie, cu exceptia numerarului, nu figureaza în bilantul bancii.

1.3. PRINCIPIILE CONTABILE

Principiile contabile a caror respectare conduce la prezentarea fidela a activelor, pasivelor, cheltuielilor si veniturilor bancii sunt:

1) principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinând cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior. Ca atare, se vor lua în considerare numai beneficiile realizate, se vor exclude câstigurile potentiale cum sunt cele pe titluri sau imobilizari, se vor lua imediat în considerare pierderile probabile chiar daca ele nu vor fi cunoscute decât dupa închiderea exercitiului. Exista însa si derogari:

se iau în considerare rezultatele nerealizate pe titlurile de tranzactie;

nu se provizioneaza minusvalorile latente pe titlurile de investitii;

în anumite conditii se iau în considerare rezultatele potentiale privind instrumentele financiare la termen;

se înregistreaza la pretul de piata operatiunile în devize.

2) principiul permanentei metodelor ;

3) principiul continuitatii activitatii ;

4) principiul independentei exercitiului consta în delimitarea în timp a veniturilor si cheltuielilor pentru determinarea clara a rezultatului legat de un anumit exercitiu.

5) principiul intangibilitatii bilantului, conform caruia bilantul de deschidere coincide cu bilantul de închidere al execitiului precedent (nu putem înregistra direct veniturile si cheltuielile în conturile de capitaluri proprii, ele trebuind sa tranziteze prin conturile de rezultate);

6) principiul necompensarii, conform caruia elementele de activ si cele de pasiv trebuiesc evaluate si înregistrate în contabilitate separat; la fel veniturile si cheltuielile. Exista derogare în cazul bancilor pentru rezultatele operatiunilor de piata.

7) principiul nominalismului ( al costului istoric), potrivit caruia costul istoric la care au fost înregistrate elementele trebuie mentinut. Derogare apare în ceea ce priveste operatiunile în devize, titlurile de tranzactie, instrumentele financiare la termen, care fac obiectul unor reevaluari periodice la pretul de piata.

8) principiul suprematiei realitatii asupra aparentei, conform caruia aspectul economic si financiar este privilegiat fata de aspectul pur juridic.

Aplicatiile acestui principiu în domeniul bancar sunt multiple:

operatiuni de pensiune livrata sau nelivrata;

operatiuni de vânzare de titluri cu posibilitate de rascumparare;

tratarea rezultatelor din operatiuni de piata;

contabilizarea operatiunilor consortiale.

9) principiul regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele (context în care regularitatea se refera la conformitatea cu regulile) are drept scop furnizarea de informatii clare, precise si complete asupra patrimoniului, situatiei financiare, rezultatului, riscurilor asumate.

10) principiul pragului de importanta semnificativa, potrivit caruia toate informatiile de importanta semnificativa trebuie sa figureze în documentele comunicate tertilor. Se considera semnificativa informatia a carei cunoastere sau necunoastere ar putea influenta decizia utilizatorului. Informatiile nesemnificative pot sa fie omise. În acest sens, în bilantul contabil si la fel în contul de profit si pierdere, unele subposturi pot sa fie regrupate; daca este cazul pot fi adaugate subposturi. Elementele cu valoare mare si de natura diferita se prezinta distinct. Daca exista informatii semnificative, dar nu suficient cât sa poata fi prezentate separat în bilant sau în contul de rezultate, ele pot fi oferite în cadrul notelor explicative.

1.4. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CONTABILE

Din punct de vedere organizatoric, contabilitatea bancilor se deruleaza în cadrul unor compartimente distincte, organizându-se separat cele 2 fluxuri: contabilitatea generala (financiara) si contabilitatea de gestiune.

Obiectivul principal al contabilitatii generale (financiare) este furnizarea informatiilor necesare atât conducerii bancii, cât si utilizatorilor externi: asociati sau actionari, clienti, furnizori, alte banci, organe fiscale, publicul.

Contabilitatea de gestiune are ca obiective

stabilirea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor pe fiecare subunitate;

rentabilitatea activitatilor si serviciilor prestate de banca;

întocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli pe subunitati si activitati, urmarirea si controlul executarii acestora în scopul cunoasterii rezultatelor activitatii si luarii deciziilor în gestionarea bancii în perioadele urmatoare.

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii revine administratorului, respectiv persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului bancii, persoana care va trebui sa asigure conditiile pentru:

întocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale;

organizarea si tinerea la zi a contabilitatii;

organizarea, efectuarea si valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului;

respectarea regulilor privind întocmirea bilantului contabil;

pastrarea documentelor justificative, registrelor si bilanturilor contabile;

organizarea contabilitatii de gestiune conform specificului si necesitatilor bancii.

Obiectul contabilitatii bancare il constituie reflectarea în expresie baneasca a disponibilitatilor banesti si depozitelor banesti, bunurilor mobile si imobile, titlurilor de valoare, drepturilor si obligatiilor bancii, precum si miscarilor, modificarilor intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, deci cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de banca.

Operatiunile care se deruleaza în cadrul bancilor pot fi grupate în functie de specificul exploatarii bancare în urmatoarele categorii:

a)      operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare;

b)      operatiuni cu clientela;

c)      operatiuni cu titluri si operatiuni diverse;

d)      contabilitatea valorilor imobilizate;

e)      capitaluri proprii, asimilate si provizioane;

f)        contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor;

g)      operatiuni în devize.

Cap. 2 OPERAŢIUNI DE TREZORERIE sI

OPERAŢIUNI INTERBANCARE

Contabilitatea operatiunilor de trezorerie si a operatiunilor interbancare asigura, în principal, evidenta:

operatiunilor de casa (numerar si alte valori);

operatiunilor de decontare cu Banca Nationala privind rezervele obligatorii ale bancilor, conturile lor curente, compensarea interbancara si platile interbancare;

operatiunilor privind împrumuturile de refinantare de la Banca Nationala;

operatiunilor privind conturile de corespondent, depozitele, creditele si împrumuturile interbancare;

operatiunilor de pensiune interbancara.

2.1. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE CASĂ

Contabilitatea operatiunilor de casa asigura evidenta existentei si miscarii valorilor în casa, fiind vorba despre bancnote, monede, cecuri de calatorie.

Contul 101 "Casa" este un cont cu functie contabila de activ. Contul se debiteaza cu încasarile în numerar care pot reprezenta:

depuneri în numerar în conturile curente ale clientilor;

depozite constituite de clienti;

aporturi ale actionarilor;

sume din vânzarea certificatelor de depozit;

sume primite necuvenite de la creditori;

plusuri de casa;

comisioane, chirii;

recuperari de creante (rambursari de credite), etc.

Contul se crediteaza cu platile efectuate în numerar, cum ar fi:

sume retrase de actionari;

sume platite în numerar clientilor cu ocazia retragerii, diminuarii sau lichidarii depozitelor acestora;

propriri achitate tertilor;

salarii achitate în numerar;

numerar utilizat pentru alimentarea ghiseelor automate de banca;

plata în numerar a unor servicii prestate de terti;

plata pentru titlurile rascumparate;

Contul 101 prezinta sold debitor, a carui marime reprezinta disponibil în numerar la sfârsitul perioadei.

Contul 109 "Alte valori " este contul utilizat, în principal, pentru a urmari cecurile de calatorie si operatiunile cu cecuri de calatorie. Cecurile de calatorie sunt instrumente de plata emise, de regula, de organisme specializate, pentru o suma fixa si într-o moneda determinata. Ele au, de obicei, valabilitate limitata în timp si sunt acceptate ca instrument de plata sau pot fi schimbate imediat în moneda locala. Contul 109 se utilizeaza pentru a evidentia cecurile de calatorie cumparate si remiterea lor spre încasare catre emitent.

Contul 109 este un cont cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea cecurilor cumparate si se crediteaza cu valoarea cecurilor remise emitentilor pentru încasare. Contul prezinta sold debitor, a carui marime semnifica valoarea cecurilor cumparate si neremise spre încasare.

De remarcat este faptul ca evidenta altor valori, în acceptiunea contabilitatii financiare a înreprinderilor (timbre, bilete de transport, abonamente, bilete de tratament etc.) nu se tine în contul 109, ci dupa cum urmeaza:

timbrele, biletele de banca si monedele care nu au curs legal, în contul 367 " Alte stocuri si asimilate ";

valorile din aur si metale pretioase, în contul 361 "Valori din aur, metale si pietre pretioase''.

2.2. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE DECONTARE

CU BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI sI INTERBANCARE

Contul 111 ''Cont curent la Banca Nationala a României " este contul în care se mentin rezervele obligatorii la BNR dar, în acelasi timp, si contul prin care se efectueaza decontarile atât cu BNR, cât si în cadrul operatiunilor de compensare multilaterala a platilor interbancare.

Contul 111 este bifunctional dar, în principiu, ar trebui sa fie un cont cu functie de activ. În debitul contului se înregistreaza atât încasarile proprii din relatiile interbancare, cât si încasarile clientilor bancii din relatiile acestora cu alte banci sau cu clienti ai altor banci.

Iata câteva exemple de incasari:

sume depuse în numerar la BNR;

încasari ale clientilor bancii;

încasari ale clientilor unor subunitati ale bancii;împrumuturi sau depozite de la alte banci;

dobânzi, comisioane, dividende, chirii, subventii, creante de la debitori, venituri exceptionale, etc.;

În creditul contului se înregistreaza platile efectuate, ca de exemplu:

ridicari de numerar;

rambursari de imprumuturi;

plati efectuate în numele clientilor bancii în beneficiul clientilor altor banci;

avansuri acordate furnizorilor;

plati pentru diferite cumparari;

cheltuieli de protocol, reclama, publicitate;

rascumparari de titluri;

plati de dobânzi, comisioane, chirii , dividende, etc.

Soldul debitor al contului arata disponibilitatile si rezervele pastrate la BNR de catre societatea bancara.

Contabilitatea operatiunilor privind împrumuturile de refinantare

Contul 112 "Împrumuturi de refinantare de la Banca Nationala a României" este un cont cu functie contabila de pasiv. Evidenta împrumuturilor primite se tine pe forme de refinantare, pe categorii de împrumuturi.

Contul se crediteaza cu împrumuturile primite si se debiteaza pe masura rambursarii acestora.

Soldul creditor al contului arata marimea împrumuturilor primite.

Contabilitatea operatiunilor privind conturile de corespondent se tine cu ajutorul conturilor din grupa 12 - Conturi de corespondent:

Contul 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"

Contul 122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"

Pentru depozitele interbancare se utilizeaza conturile din grupa 13 "Depozite interbancare":

Contul 131 "Depozite la banci"

Contul 132 "Depozite ale bancilor"

Pentru depozite se tine evidenta detaliata în functie de categoria de depozit: la vedere, la termen, colaterale (depozite constituite prin garantii).

Pentru creditele si împrumuturile interbancare se utilizeaza conturile din grupa 14 - Conturi si împrumuturi interbancare:

Contul 141 "Credite acordate bancilor"

Contul 142 "Împrumuturi primite de la banci"

Contabilitatea operatiunilor de pensiune interbancara se tine cu ajutorul conturilor din grupa 15 - "Valori primite sau date în pensiune":

Contul 151 "Valori primite în pensiune"= credite acordate si garantate cu efecte de comert livrate sau nelivrate sau pe baza de titluri nelivrate.

Contul 152 "Valori date în pensiune"

Grupa 16 - "Valori de recuperat si alte sume datorate":

Contul 161 "Valori de recuperat" tine evidenta cecurilor de calatorie cumparate si remise spre încasare emitentilor sau sumele aflate în curs de clarificare în relatiile cu alte banci.

Contul 162 "Alte sume datorate"

Dobânzile aferente operatiunilor interbancare se evidentiaza în conturi de creante/datorii atasate incluse în grupele respective.

Pentru dobânzile de încasat se utilizeaza conturile de creante atasate - 1171, 1271, 1317, 1417, 1517, 1617. Aceste conturi se debiteaza lunar sau la scadenta operatiunilor si se crediteaza pe masura încasarii sau cu ocazia trecerii la creante restante sau îndoielnice.

Pentru dobânzile de platit se utilizeaza conturile de datorii atasate - 1172, 1272, 1327, 1427, 1527, 1627. Aceste conturi se crediteaza când se înregistreaza obligatia de plata si se debiteaza când se platesc aceste datorii.

Dobânzile restante sau îndoielnice se evidentiaza separat în grupa 18 - Creante restante si îndoielnice, iar provizioanele se înregistreaza în grupa 19 - Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare. Provizioanele sunt destinate acoperirii riscurilor de credit sau de dobânda.

2.3. EXEMPLE DE OPERAŢIUNI

Aportul actionarilor la capitalul social

a)subscrierea la capitalul social

508 Actionari sau asociati 5011 Capital subscris nevarsat

b)aportul propriu-zis

101 Casa 508 Actionari sau asociati

sau

111 Cont curent la BNR 508 Actionari sau asociati

c)varsarea capitalului

5011 Capital subscris nevarsat 5012 Capital subscris varsat

Restituirea unei parti din capital catre un actionar al bancii, diminuarea capitalului social

5012 Capital subscris varsat 508 Actionari sau asociati

Plata acestei datorii, restituirea propriu-zisa a sumei

508 Actionari sau asociati 101 Casa

sau

508 Actionari sau asociati 111 Cont curent la BNR

Depunerea unei sume de catre un client în contul sau curent

101 Casa 2511 Conturi curente

Constituirea de un client a unui depozit la vedere

101 Casa 2531 Depozite la vedere

sau la termen

101 Casa 2532 Depozite la termen

sau pentru constituirea unei garantii

101 Casa 25336 Alte depozite colaterale

Alimentarea cu numerar de la Banca Nationala

101 Casa 111 Cont curent la BNR

Alimentarea cu numerar de la o subunitate a bancii

101 Casa 341 Decontari intrabancare

Trimiterea de numerar catre o subunitate a bancii

341 Decontari intrabancare 101 Casa

Depunerea de catre clienti a unor sume în numerar pe certificate de depozit

101 Casa 2541 Certificate de depozit

sau pe carnete si librete de economii

101 Casa 2542 Carnete si librete de economii

Înregistrarea unei sume din vânzarea bunurilor rezultate din dezmembrarea unor imobilizari

101 Casa 362 Materiale

Înregistrarea unor sume reprezentând venituri din prestarea unor servicii de catre banca

101 Casa 708 Venituri din prestatiile de servicii financiare

Înregistrarea unor sume reprezentând venituri din despagubiri si penalitati

101 Casa 7711 Venituri din despagubiri si penalitati

Primirea unui împrumut din emisiunea de obligatiuni

101 Casa = 3556 Alti debitori diversi

Anterior, constituirea acestei datorii prin emisiunea obligatiunilor

3556 Alti debitori diversi 3251 Obligatiuni

Cumpararea de cecuri de calatorie

109 Alte valori 101 Casa

Cumpararea de aur

361 Valori din aur, metale si pietre pretioase 101 Casa

Cumpararea de materiale

362 Materiale 101 Casa

Cumpararea de obiecte de inventar

363 Obiecte de inventar 101 Casa

Încasarea unor sume de la debitori

101 Casa 3556 Alti debitori diversi

Încasarea unor comisioane în numerar

101 Casa 7029 Comisioane

sau

101 Casa 7039 Comisioane

sau

101 Casa 7069 Comisioane

Încasarea unor sume reprezentând creante restante din relatiile cu clientela

101 Casa 2811 Creante restante

Dobânda datorata clientilor pentru disponibilitatile lor din contul current

6024 Dobânzi la conturile curente 2517 Creante si datorii atasate

Virarea acestei dobânzi în contul clientului

25172 Datorii atasate 2511 Conturi curente

Depuneri de numerar la Banca Nationala

111 Cont curent la BNR 101 Casa

Plata în numerar a sumelor pentru lucrari si servicii executate de terti

Cheltuieli cu lucrarile 101 Casa

si serviciile executate de terti

Plata în numerar a unor sume reprezentând cheltuieli de protocol

635 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 101Casa

Plata în numerar a unor dividende datorate actionarilor

354 Dividende de plata 101 Casa

Restituirea unor sume detinatorilor de certificate de depozit, carnete si librete de economii

% 101 Casa

2541 Certificate de depozit 

2542 Carnete si librete de economii

Plata dobânzii aferente acestor carnete

2547 Datorii atasate 101 Casa

Anterior, înregistrarea dobânzii datorate

6026 Dobânzi la certificatele de depozit, 2547 Datorii atasate

carnete si librete de economii

Evidenta salariilor:

Plata avansului chenzinal

în numerar

3514 Avansuri acordate personalului 101 Casa

pe card

3514 Avansuri acordate personalului 2511 Conturi curente

la alta banca

3514 Avansuri acordate personalului 111 Cont curent la BNR

Alimentarea ghiseului automat de banca

367Alte stocuri si asimilate 101 Casa

Retragerea de numerar de catre detinatorul de carte de plata

2511Conturi curente 367Alte stocuri si asimilate

Plata chenzinei a doua

3511 Personal - remuneratii datorate 101 Casa

Participarea personalului la profit

3513 Participarea personalului la profit = 101 Casa

Înregistrarea drepturilor de personal neridicate

3515 Drepturi de personal neridicate = 101 Casa

Ajutoare materiale datorate personalului

3512 Personal - ajutoare materiale datorate = 101 Casa

Sume încasate din creante asupra personalului

101 Casa 3519 Alte datorii si creante în legatura cu personalul

Plata sumelor reprezentând

CAS

3521 Asigurari sociale = 111 Cont curent la BNR

Fond de somaj

3522 Ajutor de somaj = 111 Cont curent la BNR

Sume retinute de la salariati în favoarea tertilor si virate acestora

3516 Retineri din renumeratii datorate tertilor = 111 Cont curent la BNR

Rambursarea împrumuturilor din obligatiuni si plata dobânzilor aferente

% 101 Casa

3251 Obligatiuni

3257 Datorii atasate

Plata unor dobânzi în numerar creditorilor diversi

3567 Datorii atasate = 101 Casa

Acordarea unei sponsorizari în numerar

6713 Cheltuieli privind sponsorizarile 101 Casa

Acordarea unei sponsorizari in contul curent al persoanei respective

6713 Cheltuieli privind sponsorizarile 2511Conturi curente

Ridicarea numerarului din acest cont

2511Conturi curente 101 Casa

Cecurile de calatorie remise emitentilor spre încasare

1611 Valori de recuperat = 109 Alte valori

Plata unor sume titularilor de cont curent

2511 Conturi curente 101 Casa

Înregistrarea unor sume reprezentând pretul de rascumparare a actiunilor proprii

30214 Actiuni proprii = 101 Casa

Cheltuieli ocazionate de înfiintarea si extinderea bancii

4412 Cheltuieli de constituire = 101 Casa

Încasarea unor sume pentru clientela bancii prin circuitul interbancar

111 Cont curent la BNR 2511 Conturi curente

Primirea unor împrumuturi de la alte banci

111 Cont curent la BNR 142 Împrumuturi primite de la banci

Împrumuturi primite pe baza valorilor date în pensiune

111 Cont curent la BNR 152 Valori date în pensiune

Constituirea de depozite ale altor banci

111 Cont curent la BNR 132 Depozite ale bancilor

Constituirea de depozite la alte banci

131 Depozite la banci 111 Cont curent la BNR

Acordarea unui credit la termen unei alte banci

1412 Credite la termen acordate bancilor 111 Cont curent la BNR

Încasari din creante restante si îndoielnice din operatiuni interbancare

111 Cont curent la BNR  %

181 Creante restante

182 Creante îndoielnice

Se ramburseaza un împrumut de la BNR în valoare de 11.000.000.000 si se plateste dobânda aferenta de 400.000.000lei. Împrumutul a fost garantat cu titluri în valoare de 12.000.000.000.

% = 111 Cont curent la BNR 11.400.000.000

112 Împrum. de refin. de la BNR  11.000.000.000

1172 Datorii atasate  400.000.000

Concomitent, în conturile în afara bilantului, se înregistreaza restituirea titlurilor cu care banca a garantat împrumutul

999 Contrapartida = 953 Titluri date în garantie 12.000.000.000

Se încaseaza creditul acordat altei banci, în suma de 5.000.000.000 cu dobânda de 300.000.000 si se restituie titlurile cu care a fost garantat acest credit în valoare de 6.000.000.000 lei.

111 Cont curent la BNR  = % 5.300.000.000

141 Credite acordate bancilor 5.000.000.000

1417 Creante atasate  300.000.000

Restituirea titlurilor primite în garantie

952 Titluri primite în garantie = 999 Contrapartida 6.000.000

Se înregistreaza dobânda cuvenita pentru depozitul detinut la alta societate bancara

1317 Creante atasate = 7013 Dobânzi la conturile de depozite la banciSe înregistreaza dobânda de 30% pentru un credit de 8.000.000.000 acordat bancii pe 2 luni

1417 Creante atasate = 7014 Dobânzi la creditele 200.000.000

acordate bancilor

1417 Creante atasate = 7014 Dobânzi la creditele 200.000.000

acordate bancilor

sau

1417 Creante atasate = 376 Venituri înregistrate în avans 400.000.000

si apoi lunar, timp de doua luni consecutiv

Venituri înregistrate = 7014 Dobânzi la creditele 200.000.000

în avans   acordate bancilor

Venituri înregistrate = 7014 Dobânzi la creditele 200.000.000

în avans   acordate bancilor

Înregistrarea unor sume reprezentând împrumuturi de refinantare primite de la BNR

111 Cont curent la BNR = 112 Împrumuturi de refinantare primite de la BNR

Încasari din vânzari de titluri de tranzactie, plasament, investitii sau încasari de dobânzi aferente titlurilor

111 Cont curent la BNR = 302 Titluri de tranzactie

111 Cont curent la BNR = 303 Titluri de plasament

111 Cont curent la BNR = 304 Titluri de investitii

Încasarea de la societatile de bursa a unor sume aferente vânzarilor de titluri sau reprezentând dividende, dobânzi sau alte venituri încasate prin societati de bursa

111 Cont curent la BNR = 333 Conturile societatilor de bursa

Încasari din rambursari de obligatiuni, dobânzi, încasari din dividende aferente titlurilor obtinute

111 Cont curent la BNR = 336 Alte conturi de decontare

privind operatiunile cu titluri

Încasarea TVA de recuperat de la buget

111 Cont curent la BNR = 35324 TVA de recuperat

Subventii si alocatii de la buget

111 Cont curent la BNR = 3534 Subventii

Înregistrarea diferentelor favorabile între pretul de vânzare si pretul de înregistrare a titlurilor de tranzactie

111 Cont curent la BNR = 7032 Venituri din titlurile de tranzactie

Comisioane reprezentând sume încasate pentru serviciile de schimb si arbitraj bancar si pentru cecuri de calatorie

111 Cont curent la BNR = 7069 Comisioane

Cumpararea de titluri

302 Titluri de tranzactie = 111 Cont curent la BNR

Sume retinute reprezentând impozit pe profit

3531 Impozit pe profit = 111 Cont curent la BNR

Avansuri acordate furnizorilor

356 Creditori diversi = 111 Cont curent la BNR

Constituire de provizioane

6611 Cheltuieli cu  = 1911 Provizioane specifice

provizione specifice de risc de credit de risc de credit

Anularea provizionului

1911Provizioane specifice = 7611 Venituri din provizioane specifice  de risc de credit de risc de credit

În relatiile interbancare, dar si în cazul celorlalte operatiuni bancare, exista reguli în ce priveste înregistrarea creantelor restante si îndoielnice, si anume:

în momentul trecerii unei creante la creante restante, se utilizeaza primul cont - "Creante restante" (1811 sau 2811 etc.) pentru a prelua creanta propriu-zisa;

la contul 1812, 2812 etc. se preia dobânda scursa pâna în acel moment si neîncasata la scadenta;

la contul 1817, 2817 etc. se înregistreaza dobânda calculata în continuare începând din acel moment;

când aceste creante vor fi etichetate drept îndoielnice, creanta propriu - zisa care fusese restanta se preia la "Creante îndoielnice" 1821, 2821;

la dobânda îndoielnica - 1822, 2822 etc. se preiau dobânzile de pâna în acel moment (atât cele restante - 1812, 2812, cât si cele calculate pe parcursul perioadei cât creditul a fost restant sau preluate din 1817, 2817);

dupa trecerea creantei la creante îndoielnice, banca va continua sa calculeze dobânda, aceasta fiind înregistrata la 1827, 2827 etc.

Exemplu

Un credit interbancar este trecut la creante restante

1811 Creante restante 1412 Credite la termen acordate bancilor 10.000.000.000

Înregistrarea dobânzii restante

1812 Dobânzi restante 1417 Creante atasate   2.000.000.000

Banca va calcula dobânzi de un miliard

817 Creante atasate 7018 Dobânzi din creante 1.000.000.000

restante si îndoielnice

Creditul devine incert

1821 Creante incerte 1811 Creante restante 10.000.000.000

Preluarea dobânzilor scurse pâna în acel moment la dobânzile îndoielnice

1822 Dobânzi îndoielnice = %

1812 Dobânzi restante

1817 Creante atasate

Banca înregistreaza dobânda

1827 Creante atasate 7018 Dobânzi din creante

restante si îndoielnice

Cu trecerea unei creante la îndoielnice, este necesara înregistrarea de provizioane

661 Chelt. cu provizioane ptr. Creante 191 Provizioane ptr. creante

din operat. interbancare din operatiuni interbancare

Cap.3 OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

Operatiunile cu clientela sunt evidentiate pe urmatoarea structura în planul de conturi:

Grupa 20 - Credite acordate clientelei

Grupa 23 - Credite si împrumuturi privind clientela financiara

Grupa 24 - Valori primite sau date în pensiune

Grupa 25 - Conturile clientelei

Grupa 26 - Valori de recuperat si alte sume datorate

Grupa 28 - Creante restante si îndoielnice

Grupa 29 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela

Operatiunile cu clientela sunt operatiuni efectuate cu agentii economici, altii decât bancile, sub forma de credite ,depozite, conturi curente s.a.

Contabilitatea operatiunilor cu clientela asigura evidenta operatiunilor de creditare a clientilor, operatiuni de credite si împrumuturi cu clientela financiara, operatiuni de pensiune cu clientela, operatiuni în conturile curente ale clientilor, operatiuni de constituire de depozite la vedere si la termen.

3.1. OPERAŢIUNI DE CREDITARE

Operatiunile de creditare a clientelei sunt cele prin care banca pune sau se obliga sa puna la dispozitia clientilor fondurile solicitate de acestia sau îsi ia un angajament prin semnatura de natura avalului sau garantiei în favoarea acestora. Se asimileaza operatiunii de creditare operatiunile de leasing si toate operatiile de locatie însotite de operatiunea de cumparare. Din definitia creditului se observa ca putem deosebi doua forme de creditare:

punerea fondurilor la dispozitia clientului, operatiunile de acest gen înregistrân-du - se în conturile bilantiere

angajamentele, operatiunile de acest gen înregistrându - se în conturile din afara bilantului

Creditele propriu - zise acordate clientilor bancii nebancari cu exceptia creantelor materializate printr - un titlu se evidentiaza în principal cu ajutorul grupei 20 "Credite acordate clientelei". În structura acestei grupe se face o clasificare a creditelor în baza trasaturilor specifice:

-În functie de destinatie, creditul este împartit în:

credit global de exploatare

credit pentru necesitatile specifice

-Dupa forma de acordare

credite sub forma unei autorizari (se stabileste un plafon, clientul bancii având posibilitatea sa foloseasca fonduri pâna la aceasta limita)

credite sub forma unui avans la termen fix

credite pentru vânzari în rate

pentru dezvoltare

-Din punct de vedere contabil creditele se împart în:

creante comerciale

credite de trezorerie

credite pentru export

credite pentru echipament

credite pentru bunuri imobiliare

3.1.1. OPERAŢIUNEA DE SCONTARE

Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care, în schimbul unui efect de comert, banca pune la dispozitia posesorului creantei o suma mai mica decât valoarea nominalâ a acestuia fara a astepta scadenta efectului respectiv. Contul folosit este 20111 "Scont si operatiuni asimilate". În acest cont se înregistreaza creantele fata de persoanele care în cambiile scontate figureaza în postura de tras. Valoarea nominala a cambiilor se trece în debitul contului 20111, iar la stingerea creantelor contul se crediteaza pe masura încasarii de la acestia a sumelor cuvenite.

Exemplu

O societate bancara sconteaza cu trei luni înainte de scadenta efecte a caror valoare este de 50.000.000 lei. Scontul perceput (determinat în functie de marimea valorii nominale si de timpul pâna la scadenta ) este de 3.000.000 lei. Banca percepe un comision pentru aceasta operatiune de 200.000 lei. Banca retine beneficiarului o garantie de 20% din valoarea nominala a efectelor scontate.

Se cere sa înregistrati operatiunea de scontare, garantia, veniturile bancii, încasarea la scadenta a efectelor si restituirea garantiei.

a)Scontarea propriu - zisa

20111y,z Scont si operatiuni asimilate = 2511x Conturi curente 50.000.000

b)Agio perceput (scont si comision)

2511x Conturi curente =  % 3.200.000

376 Venituri înregistrate în avans 3.000.000

7029 Comisioane 200.000

c)Garantia (20% din 50.000.000 lei)

2511x Conturi curente = 25336 Alte depozite colaterale 10.000.000

d)La sfârsitul fiecarei luni se preia scontul la venituri

376 Venituri în avans= 70211 Dobânzi de la operat. de scont 1.000.000

376 Venituri în avans = 70211 Dobânzi de la operat. de scont 1.000.000

376 Venituri în avans = 70211 Dobânzi de la operat. de scont 1.000.000

e)La scadenta se încaseaza efectele de la y si z

101 Casa= 20111 Scont si operatiuni asimilate  50.000.000

sau

2511 y,z Conturi curente = 20111 Scont si operatiuni asimilate 50.000.000

sau clientii altor banci

111 Cont curent la BNR = 20111 Scont si operatiuni asimilate 50.000.000

sau clienti ai altor subunitati

341 Decontari intrabancare = 20111 Scont si operatiuni asimilate 50.000.000

f)Restituirea garantiei

25336 Alte depozite colaterale = 2511x Conturi curente 10.000.000

3.1.2. OPERAŢIUNEA DE FACTORING

Factoringul este o operatiune relativ asemanatoare scontului deosebindu - se prin aceea ca este vorba de facturi, nu de efecte comerciale.

Factoringul este definit ca operatiunea prin care clientul bancii denumit aderent transfera bancii denumita factor proprietatea asupra creantelor sale comerciale. Banca îsi asuma riscul încasarii acestora (partial) si achita aderentului valoarea acestor creante diminuata cu agio (o dobânda si un comision). Clientul poate intra în posesia acestor fonduri fie imediat, fie la o scadenta stabilita prin contract, fie la scadenta facturilor.

Contul 20112 "Factoring" functioneaza ca un cont de activ, se debiteaza la cumpararea facturilor de catre banca si se crediteaza cu sumele încasate de la diversi beneficiari din facturi.

În afara de contul 20112 "Factoring" se mai foloseste contul 25211 "Conturi de factoring disponibile" sau 25212 "Conturi de factoring indisponibile".

1) Factoring cu finantare imediata

a) cumpararea facturilor de catre banca, la valoarea nominala a acestora

20112 Factoring = 25211x Conturi de factoring disponibile

b) retinerile

25211 Conturi de factoring disponibile   = %

376 Venituri înregistrate în avans

7029 Comisioane

25336 Alte depozite colaterale

c) punerea fondurilor la dispozitia clientului

25211 Conturi de factoring disponibile = 2511Conturi curente

d) înregistrarea lunara a veniturilor

376 Venituri înregistrate în avans = 70212 Dobânzi de la operatiunile de factoring

e)      încasarea facturilor la scadenta

2511 y,z Conturi curente = 20112 Factoring

sau

101 Casa = 20112 Factoring

sau

111 Cont curent la BNR= 20112 Factoring

sau

341 Decontari intrabancare = 20112 Factoring

f)restituirea garantiei

25336 Alte depozite colaterale = 2511 Conturi curente

2)Factoring cu finantare la scadenta facturilor

a)Achizitionarea facturilor de la aderent

20112 Factoring = 25212 Conturi de factoring indisponibile

b)Retinerea comisionului de gestiune

2511 Conturi curente = 7029 Comisioane

c)Încasarea creantelor

2511 y,z Conturi curente = 20112 Factoring

sau

101 Casa = 20112 Factoring

sau

111 Cont curent la BNR= 20112 Factoring

sau

341 Decontari intrabancare = 20112 Factoring

d)Eliberarea conturilor de factoring

25212 Conturi de factoring indisponibile = 2511 Conturi curente

3.1.3. OPERAŢIUNILE DE CREDITARE PROPRIU-ZISE

Cu ajutorul contului 202 "Credite de trezorerie" se asigura evidenta creditelor acordate clientelei pe termen scurt pentru acoperirea necesarului de lichiditati privind activitatea de exploatare curenta.

Contul 2021 "Credite de trezorerie" este cont de activ si se debiteaza în corespondenta cu conturile de bani pe masura acordarii creditelor si se crediteaza pe masura rambursarii acestora.

La contul 20211 "Vânzari în rate" se evidentiaza creditele destinate finantarii, cumpararii sau vânzarii de bunuri de consum de folosinta îndelungata; aceste credite se ramburseaza prin varsaminte periodice, cel mai adesea lunare sau uneori trimestriale.

La contul 20212 "Credite acordate persoanelor fizice" se evidentiaza creditele acordate în baza unui contract de credit în functie de volumul si regularitatea veniturilor, iar rambursarile sunt efectuate prin varsaminte periodice.

La contul 20213 "Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de plata" se evidentiaza facilitatile de trezorerie acordate titularilor cartilor de plata, conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor platite.

La contul 20214 "Utilizari din deschideri de credite permanente" se evidentiaza partea utilizata din creditele acordate în baza unui contract, prin care banca se angajeaza ca pe o anumita perioada sa împrumute clientului fonduri utilizabile fractionat, în functie de nevoile acestuia.

Partea neutilizata din creditele acordate se înregistreaza prin conturi în afara bilantului.

La contul 20215 "Credit global de exploatare" se înregistreaza creditele acordate clientilor pentru platile curente nespecificate.

La contul 20216 "Credite pentru finantarea stocurilor" sunt evidentiate creditele pentru operatiunile cu caracter ciclic, credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere.

La contul 20217 "Credite garantate cu valori financiare" sunt înregistrate creditele acordate clientului, garantate cu titluri emise de aceeasi banca sau de alte banci, precum si cu valori financiare în depozite la banca (în special avansuri pe baza certificatelor, carnetelor si libretelor de economii si depozitelor la termen).

La contul 20218 "Credite acordate importatorilor" sunt contabilizate creditele acordate importatorilor pe termen scurt pentru realizarea operatiunilor de import, cum ar fi de exemplu un avans în devize acordat importatorului.

Exemple de operatiuni de creditare

În situatia în care exista un angajament prealabil de creditare, acesta se înregistreaza în conturile din afara bilantului.

903 Angajamente în favoarea clientelei = 999 Contrapartida

Acordarea creditului

2021 Credite de trezorerie = 2511 Conturi curente

concomitent

Anularea sau diminuarea angajamentului

999 Contrapartida = 903 Angajamente în favoarea clientelei

Lunar, se calculeaza dobânda cuvenita bancii

2027 Creante atasate = 70213Dobânzi de la creditele de trezorerie

Rambursarea creditelor si încasarea dobânzilor

2511 Conturi curente = %

2021 Credite de trezorerie

2027 Creante atasate

Contul 203 "Credite pentru export" asigura evidenta creditelor de mobilizare a creantelor asupra strainatatii, creditelor furnizor, creditelor cumparator etc.

Contul 20311 "Credite garantate cu creante asupra strainatatii" urmareste creditele de mobilizare a creantelor pe termen scurt asupra strainatatii, credite care se acorda exportatorilor sub forma platii creantelor detinute de acestia asupra clientilor straini din momentul efectuarii exportului sau prestarii serviciului.

Contul 20312 "Credite furnizori" urmareste creditele pentru creantele furnizorilor ce se acorda exportatorilor pe termen mediu si lung. Ca modalitate practica de acordare a acestor credite, societatea bancara sconteaza efectele trase de furnizor asupra clientului.

Contul 20313 "Credite comerciale acordate nerezidentilor" urmareste creditele acordate cumparatorilor pe termen mediu si lung, sunt creditele acordate de catre banca importatorilor nerezidenti.

Exemplu

Acordarea creditului :

2031Credite pentru export = 2511 Conturi curente

Înregistrarea dobânzilor :

2037 Creante atasate = 70214 Dobânzi de la creditele pentru export

Restituirea creditului :

2511 Conturi curente = %

2031 Credite pentru export

2037 Creante atasate

Contul 204 "Credite pentru echipament" urmareste creditele acordate pe termen mediu si lung pentru finantarea investitiilor productive efectuate de clienti, cum ar fi, de exemplu, cele pentru cumparari de materiale, constructii sau amenajari de imobilizari corporale de uz profesional sau achizitii de imobilizari necorporale.

În aceasta categorie se includ si creditele acordate agricultorilor pentru investitii productive (si cele, eventual, subventionate de stat).

Contul 205 "Credite pentru bunuri imobiliare"

Contul 2051 "Credite investitori" urmareste creditele care se acorda direct investitorului pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta.

Contul 2052 "Credite promotori" urmareste creditele acordate promotorilor imobiliari (agenti economici specializati, având ca obiect de activitate constructia si vânzarea de locuinte).

3.2. ALTE OPERŢIUNI CU CLIENTELA

Grupa 23 - Credite si împrumuturi privind clientela financiara evidentiaza creditele si împrumuturile privind clientela financiara, si anume operatiunile efectuate în baza unor conventii încheiate cu institutii financiare autohtone sau straine, ca: societatile de leasing, societatile de factoring, societatile de plasament, societatile de investitii de portofoliu sau mijlocitorii de valori mobiliare.

Grupa separa creditele de împrumuturi, distinctie proprie planului de conturi pentru societatile bancare si terminologiei specifice.

Contul 231 "Credite acordate clientelei financiare" este cont de activ, are sold initial debitor; se debiteaza pe masura acordarii de credite în contrapartida cu conturile de bani ( 111, 121, 122, 341, 2511 ); se crediteaza pe masura rambursarii creditelor.

Contul mprumuturi primite de la clientela financiara" este cont de pasiv, are sold initial creditor; se crediteaza cu împrumuturile primite; se debiteaza la rambursarea acestora.

Grupa 24 - Valori primite sau date în pensiune[5] este destinata evidentei pensiunilor cu clientela.

Cu ajutorul sau se evidentiaza operatiunile de pensiune cu clientela efectuate pe baza de valori mobiliare (obligatiuni) si de titluri de creante negociabile (bonuri de tezaur, certificate de depozit) si care nu fac obiectul unei livrari.

Din punct de vedere al trezoreriei, operatiunile de pensiune reprezinta operatiuni de credit sau împrumut în baza unor conventii, prin afectarea în garantie a unor valori pe care banca le primeste sau le da în garantie.Contul 241 "Valori primite în pensiune" este un cont de activ si evidentiaza credite acordate de catre banca si garantate de clienti cu acele valori.

Contul 241 "Valori primite în pensiune" are sold initial debitor, se debiteaza pe masura acordarii de credite si se crediteaza la rambursarea acestora.

Contul 243 "Valori date în pensiune" este un cont de pasiv si înregistreaza împrumuturile primite de banca.

Contul 243 "Valori date în pensiune" are sold initial creditor, se crediteaza cu împrumuturile primite si se debiteaza la rambursarea acestora.

Grupa 25 - Conturile clientelei

La contul 251 - sunt conturile curente; este un cont bifunctional, unde gasim:

contul 2511 - contul propriu-zis de conturi curente.

contul 2517 - contul pentru dobânzi.

Contul 2511 evidentiaza disponibilitatile clientului si operatiunile de încasari si plati dispuse de acesta. Conturile curente au sold creditor în mod normal. Soldul este debitor numai atunci când se dispun operatiunile de plata în urma carora se depasesc disponibilitatile existente.

Sumele apartinând titularilor de cont curent pot sa fie retrase de acestia în orice moment fara preaviz.

Contul 2511 se crediteaza pe masura încasarilor provenind din :

depuneri în numerar de catre clientela (101);

încasari de la clientii aceleeasi banci (2511);

credite acordate clientelei prin scontarea efectelor de comert(20111);

diferite credite acordate clientilor (202 sau 203, 204, 205, 206);

împrumuturi rambursate de societatea bancara clientelei financiare (232);

credite acordate clientelei financiare (231);

credite acordate clientelei pe baza valorilor primite în pensiune (241);

rambursari de împrumuturi pe baza valorilor date în pensiune (243);

dobânzile platite de banca aferente operatiunilor de factoring (2527);

alte diferite dobânzi (2327, 2437, 2537, 2547, 25172);

sume puse la dispozitia clientului în cadrul operatiunilor de factoring (2521);

în situatia în care s-a închis la sfârsitul zilei cu sold debitor (descoperire de cont neautorizata), atunci contul se crediteaza în contrapartida cu contul 2811 - Creante restante.

credite acordate clientelei pe baza titlurilor primite în pensiune livrata (30111);

sume acordate personalului în conturi curente reprezentând salarii 3511, ajutoare materiale (3512), avansuri (3514), salarii restante (3515), dividendele platite actionarilor titulari de cont curent (354), avansuri acordate furnizorilor (3556) sau cu platile facute furnizorului (3566).

Contul 2511 se debiteaza cu toate platile în numele clientului :

ridicari de numerar de catre clientela (101);

valoarea creantelor comerciale încasate de banca de la clienti (20111);

rambursarile de credite acordate clientelei financiare (231);

rambursari de credite acordate pe baza valorilor primite în pensiune de la clientela (241);

primirea de împrumuturi de la clientela financiara (232);

primirea de împrumuturi garantate cu valori date în pensiune (243);

diferite plati ale clientelei (111, 121, 2511);

constituirea de depozite pe baza de certificate, carnete, librete (254);

rambursari de diferite credite (202, 203, 204, 205, 206);

încasarea de catre banca a dobânzii (2417, 2517, 2017, 2027, 2037, 2047, 2057, 2067);

plati reprezentând creante si dobânzi restante si îndoielnice (28xx);

rambursari de credite acordate clientului pe baza titlurilor primite în pensiune livrata (30111);

retrageri de numerar de catre clientela detinatoare de carti de plata (367 - alte stocuri si asimilate );

dobânzi, sconturi încasate în avans de la clientela (376);

diferite comisioane încasate de banca de la client (7029, 7039, 7069, 7022, 7077, 7087).

Contul 252 "Conturi de factoring", este un cont de pasiv.

Se înregistreaza sumele datorate clientelei în contrapartida creantelor comerciale (facturi) cumparate de la aceasta.

Se crediteaza în contrapartida cu contul 20112 Factoring, cu prilejul initierii operatiunii de factoring.

Se debiteaza transferurile în contul curent al clientului si cu platile efectuate în favoarea bancii

2521 = 25336

Contul 253 - Depozitele reprezinta o forma de mobilizare a disponibilitatilor banesti ale clientelei, menita sa asigure fructificarea acestora.

Se crediteaza în momentul în care sunt constituite depozitele:

25211 = 25336

111 = 253 - pentru dobânda capitalizata

Se debiteaza cu ocazia diminuarii sau lichidarii depozitelor:

253 = 2511

Contul 254 se debiteaza cu sumele ridicate.

Grupa 26 - Valori de recuperat si alte sume datorate evidentiaza: cecuri, efecte de comert, alte valori remise la încasare, alte valori neplatite si restituite, sume primite si care urmeaza sa fie puse la dispozitia clientului sau sume în curs de clarificare.

Contul 261 "Valori de recuperat" este un cont de activ

- se debiteaza pe masura efectuarii de catre banca a unor plati, în contrapartida cu conturi de bani:

261 Valori de recuperat = 111,2511

- se crediteaza la recuperarea creantelor

2511,341 = 261 Valori de recuperat

Contul 262 "Alte sume datorate" este un cont de pasiv

- se crediteaza la aparitia datoriei

111 Cont curent la BNR = 262 Alte sume datorate

- se debiteaza la stingerea datoriei

262 Alte sume datorate = 2511Conturi curente

La grupa 28 - Creante restante si îndoielnice se evidentiaza în aceeasi maniera ca si în cazul grupei 18, cu aceeasi denumire, creantele fata de clienti devenite restante sau îndoielnice.

La grupa 29 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela este destinata evidentei provizioanelor pentru risc de credit si de dobânda, provizioane ocazionate de deprecierea creditelor acordate clientilor.

3.3. EXEMPLE DE OPERAŢIUNI CU CLIENTELA

3.3.1. CONTABILITATEA CREDITELOR ACORDATE

A. Creante comerciale

1)Înregistrarea valorii nominale a efectelor scontate

20111 Scont si operatiuni asimilate = 2511x Conturi curente

2)Încasarea efectelor

2511,111 = 20111 Scont si operatiuni asimilate

3)Încadrarea efectelor ce devin probabile a nu mai fi încasate drept creante restante sau îndoielnice

2811 Creante restante = 20111 Scont si operatiuni asimilate

2821 Creante îndoielnice = 20111 Scont si operatiuni asimilate

4)Acoperirea din rezerva a efectelor ce în mod sigur nu vor mai fi încasate

514 Rezerva generala pentru riscul de credit = 20111 Scont si operatiuni asimilate

5) Achizitionarea de catre banca a facturilor si înregistrarea valorii nominale a acestora

20112 Factoring = 2521 Conturi de factoring

6)Încasarea creantelor

2511,111 = 20112 Factoring

7) Retinerea sumelor neîncasate sau a unei parti din sumele neîncasate din garantiile constituite

2533 Depozite colaterale = 20112 Factoring

8) Înregistrarea creantelor restante sau îndoielnice

2811 Creante restante = 20112 Factoring

2821 Creante îndoielnice = 20112 Factoring

9) Acoperirea unor sume neîncasate din rezerva bancii

514 Rezerva generala pentru riscul de credit = 20112 Factoring

B. Credite de trezorerie

1) Acordarea unor credite de trezorerie

2021 Credite de trezorerie = 111, 2511

2) Operatiuni cu carti de plata

2021 Credite de trezorerie = 367 Alte stocuri

3) Încasarea creantei fata de un agent economic

2511 Conturi curente = 2021 Credite de trezorerie

4) Înregistrarea creditelor nerambursate

2811 Creante restante = 2021 Credite de trezorerie

2821 Creante îndoielnice = 2021 Credite de trezorerie

5) Acoperirea creditelor neîncasate din rezerva

514 Rezerva generala pentru riscul de credit = 2021 Credite de trezorerie

6) Acordarea angajamentului de creditare

903 Angajamente în favoarea = 999 Contrapartida suma plafonului, clientelei transei disponibile

7) Acordarea efectiva a creditului

a)          2021 Credite de trezorerie = 2511 Conturi curente

concomitent

b) Diminuarea angajamentului ramas

999 Contrapartida = 903 Angajamente în favoarea clientelei

b)          Înregistrarea lunara a dobânzii cuvenite, calculate în functie de creditul efectiv

2027 Creante atasate = 70213 Dobânzi de la creditele de trezorerie

8) Rambursarea creditului

2511 Conturi curente = %

2021x Credite de trezorerie creditul

2027 Creante atasate dobânda

C. Credite pentru export

1) Înregistrarea angajamentului de creditare

903 Angajamente în favoarea clientelei = 999 Contrapartida

2)Acordarea creditului

2031 Credite pentru export = 111, 2511

3) stergerea partii respective din angajament

999 Contrapartida = 903 Angajamente în favoarea clientelei

4) Înregistrarea dobânzii lunare

2037 Creante atasate = 70214

5) Încasarea creditului si dobânzii

2511, 111 = %

2031 Credite pentru export

2037 Creante atasate

6)Daca creanta ramâne restanta sau îndoielnica se înregistreaza

Creante restante = 2031 Credite pentru export

Creante îndoielnice = 2031 Credite pentru export

7) Înregistarea acoperirii creditului din rezerva generala de risc de credit

Rezerva generala pentru riscul de credit

D)Credite pentru echipament

1)Înregistarea angajamentului de creditare

903 Angajamente în favoarea clientelei = 999 Contrapartida

2) Acordarea efectiva a creditului

2041 Credite pentru echipament = 2511 Conturi curente

3) stergerea angajamentului

999 Contrapartida = 903 Angajamente în favoarea clientelei

nregistrarea dobânzii lunare

2047 Creante atasate = 70215Dobânzi de la creditele pentru echipament

5) Rambursarea creditului si plata dobânzii

2511 Conturi curente = %

2041 Credite pentru echipament creditul

2047 Creante atasate dobânda

E)Credite pentru bunuri imobiliare

1) Angajamentul de creditare

903 Angajamente în favoarea clientelei = 999 Contrapartida

2) Acordarea creditului direct celui care-si cumpara sau construieste locuinta

2051 Credite investitori = 2511 Conturi curente

3) Acordarea creditului celui care construieste locuinta pentru a o vinde ulterior (promotorului imobiliar)

2052 Credite promotori = 2511 Conturi curente

4) În ambele cazuri se storneaza partea din angajamentul respectiv devenita realitate

999 Contrapartida = 903 Angajamente în favoarea clientelei

5) Înregistrarea dobânzii (pentru ambele cazuri)

2057 Creante atasate = 70216 Dobânzi de la creditele imobiliare

6) Rambursarea creditului si încasarea dobânzii

2511 Conturi curente = %

2051 Credite investitori

2057 Creante atasate

sau

2511 Conturi curente  = %

2052 Credite promotori

2057 Creante atasate

3.3.2. CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND

CLIENTELA FINANCIARA

A.Credite acordate clientelei financiare

Angajamentul de creditare

903 Angajamente în favoarea clientelei = 999 Contrapartida

Acordarea creditului

2312 Credite la termen acordate clientelei financiare = 111 Cont curent la BNR

sau

2312 Credite la termen acordate clientelei financiare = 2511Conturi curente

concomitent

Diminuarea angajamentului

999 Contrapartida = 903 Angajamente în favoarea clientelei

Înregistrarea dobânzii calculate (dupa cum este: de pe o zi pe alta sau la termen)

2317 Creante atasate = 70221 Dobânzi de la creditele de pe o zi pe alta

sau, încazul de fata,

2317 Creante atasate = 70222 Dobânzi de la creditele la termen

Rambursarea creditului si încasarea dobânzii

111 Cont curent la BNR = %

2312 Credite la termen acordate

clientelei financiare

2317 Creante atasate

sau

2511 Conturi curente = %

2312 Credite la termen acordate

clientelei financiare

2317 Creante atasate

B.Împrumuturi primite de la clientela financiara

Primirea angajamentului

999 Contrapartida = 904 Angajamente primite de la clientela financiara si

institutiile administratiei publice

Primirea împrumutului

111 Cont curent la BNR = 2321 Împrumuturi de pe o zi pe alta de la

clientela financiara

sau

2511Conturi curente = 2321 Împrumuturi de pe o zi pe alta de la

clientela financiara

sau

111 Cont curent la BNR = 2322 Împrumuturi la termen de la

clientela financiara

sau

2511 Conturi curente = 2322 Împrumuturi la termen de la

clientela financiara

concomitent se storneaza angajamentul

904 Angajamente primite de la clientela financiara si = 999 Contrapartida

institutiile administratiei publice

Înregistrarea dobânzii

6022 Dobânzi de la împrumuturile = 2327 Datorii atasate

primite de la clientela financiara

Restituirea împrumutului si plata dobânzii

% = 111 Cont curent la BNR

2322 Împrumuturi la termen de la

clientela financiara

2327 Datorii atasate

3.3.3. VALORI PRIMITE SAU DATE ÎN PENSIUNE

A.Valori primite în pensiune

Acordarea creditului

241 Valori primite în pensiune = 2511 Conturi curente

sau

241 Valori primite în pensiune = 111 Cont curent la BNR

Înregistrarea dobânzii

2417 Creante atasate = 7023 Dobânzi de la valorile primite în pensiune

Rambursarea creditului si încasarea dobânzii

2511 Conturi curente = %

241 Valori primite în pensiune

2417 Creante atasate

sau

111 Cont curent la BNR = %

241 Valori primite în pensiune

2417 Creante atasate

B.Valori date în pensiune

Primirea unui împrumut pentru care banca acorda drept garantie valorile respective

2511 Conturi curente = 2431 Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

sau

2511 Conturi curente = 2432 Valori date în pensiune la termen

sau

111 Cont curent la BNR = 2431 Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

sau

111 Cont curent la BNR = 2432 Valori date în pensiune la termen

Înregistrarea dobânzii datorate de banca

6023 Dobânzi la valorile date în pensiune = 2437 Datorii atasate

Plata împrumutului la scadenta si a dobânzii

% = 2511 Conturi curente, 111 Cont curent la BNR

2431, 2432 Valori date în pensiune

2437 Datorii atasateVezi anexa

Planul de conturi utilizat de întreprinderi nu este la fel de detaliat

principiu cunoscut din studiul anterior al disciplinelor de contabilitate

idem

a nu se confunda cu grupa 15Document Info


Accesari: 12871
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )