Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Raspunderile expertului contabil

Contabilitate


Raspunderile expertului contabil

Expertii contabili raspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupa caz, potrivit legii.Raspunderea disciplinara a expertilor contabili

Raspunderea disciplinara este generata de fapte savârsite cu vinovatie în ceea ce priveste nerespectarea normelor generale de baza si specifice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili, nerespectarea regulilor de etica, conduita discreditabila sau dezonoranta.

Sanctiunile disciplinare care se aplica expertilor contabili si contabililor autorizati, în raport cu gravitatea abaterilor savârsite, sunt urmatoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

Punerea în miscare a actiunii disciplinare si aplicarea sanctiunilor disciplinare este în sarcina Comisiilor de disciplina de pe lânga Consiliile filialelor si a Comisiei Superioare de disciplina , în conformitate cu reglementarile din Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe lânga consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

Investigatiile asupra unor abateri disciplinare sunt generate în principal de plângeri formulate în scris, structurilor centrale si locale ale Corpului revenindu-le obligatia de a lua în consideratie toate plângerile. Investigatiile pot, totusi, sa fie introduse din oficiu de CECCAR sau de catre o entitate administrativa fara sa fie facuta o plângere. Este obligatorie în&# 22322c22w 351;tiintarea membrului împotriva caruia se face plângere , precum si cel care a facut plângerea. Investigatiile pot fi facute verbal sau prin corespondenta.

Abaterile în functie de care se aplica sanctiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR . Acesta prevede ca fapta savârsita de un membru al Corpului, indiferent de functia detinuta în structurile alese si functionale, prin care se încalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, ale Codului etic national al profesionistilor contabili, hotarârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara.

Sunt considerate abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;

b) absenta nemotivata de la întrunirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta nationala;

c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate;

d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisa calitatea profesionala a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute în prezentul regulament sau a impozitelor;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz;

i) încalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;

j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesionala;

k) nedepunerea declaratiilor sau declaratiilor neconforme cu realitatea, în relatiile cu Corpul sau cu tertii;

l) înscrierea în rapoartele de expertiza contabila sau în alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fara consimtamântul acestora sau fara sa fi fost consultati;

m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti;

n) neîndeplinirea obligatiilor prevazute în Regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profesionale;

o) orice alte încalcari ale normelor si hotarârilor luate de organele de conducere ale Corpului.

Stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se coroboreaza cu gravitatea încalcarii si cu consecintele acesteia.

Prezentam alaturat sanctiunile ce se aplica unor abateri disciplinare savârsite de membrii CECCAR:

Sanctiunile ce se aplica unor abateri disciplinare[5]

Tabel nr. 12

Abaterea | Sanctiunea |

1 | 2 |

| a) Neplata cotizatiei profesionale | Suspendarea dreptului de exercitare a|

| sau/si a celorlalte obligatii banesti,| profesiei pâna la plata efectiva, dar|

| la termenele stabilite, în cursul unui| nu mai putin de 3 luni si nici mai |

| an calendaristic | mult de un an |

| |

| b) Condamnarea definitiva pentru | Interdictia dreptului de exercitare |

| savârsirea unei infractiuni care,  | a profesiei |

| potrivit legii, interzice dreptul de | |

| gestiune si de administrare a | |

| societatilor comerciale | |

| |

| c) Încalcarea cu intentie, prin  | Interdictia dreptului de exercitare |

| actiune sau omisiune, a normelor de | a profesiei |

| lucru elaborate de Corp privind | |

| exercitarea profesiei, daca fapta a | |

| avut ca urmare producerea unui | |

| prejudiciu moral sau material | |

| |

| d) Practicarea profesiei de expert | Interdictia dreptului de exercitare |

| contabil sau contabil autorizat fara | a profesiei |

| viza anuala pentru exercitarea | |

| profesiei, legal acordata | |

| |

| e) Nerespectarea standardelor | Suspendarea dreptului de a mai |

| profesionale si a normelor emise de | efectua expertize contabile pe |

| Corp cu privire la efectuarea | 6 - 12 luni |

| expertizelor contabile | |

| |

| Interdictia dreptului de exercitare a|

| profesiei, în caz de repetare |

Exemplificam câteva dintre faptele savârsite în legatura cu expertizele contabile si care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili:

e1) Efectuarea de expertize contabile extrajudiciare fara contract scris de prestari servicii sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisa calitatea profesionala de expert contabil.

e2) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional.

e3) Nerespectarea Normei profesionale a CECCAR nr. 35 Norma si comentariile misiunilor privind expertizele contabile.

e4) efectuarea de expertize contabile judiciare si/sau extrajudiciare fara viza anuala pentru exercitarea profesiei , legal acordata.

e5) Încalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, elaborate de organismul profesional, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare definitive trebuie sa fie adusa la cunostinta publicului prin:

a) afisarea unui extras al hotarârii de sanctionare la sediul filialei Corpului, însotita de publicarea acestuia în revista Corpului;

b) comunicarea masurii, în scris, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, în cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata .

În cazul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotarâre definitiva, cel în cauza este obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la filiala de care apartine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat si parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeasi obligatie exista si în cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzatoare.

Raspunderea civila a expertilor contabili

Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita în temeiul art. 998 din Codul civil, potrivita caruia orice fapta care cauzeaza un prejudiciu obliga partera responsabila sa repare greseala. Datorita ariei extrem de ample careia îi devin aplicabile principiile de raspundere invocate prin textele articolelor 999-100 din Codul civil, acestea devin opozabile oricarui angajament care genereaza raspundere juridica

Potrivit Legii speciale care reglementeaza activitatea de expertiza contabila, limitele raspunderii civile a expertilor contabili se stabilesc prin contractele de prestari de servicii încheiate în conditiile legii, în functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile. Expertii contabili garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii. Expertii contabili pot conveni cu clientii lor limitarea raspunderii civile a acestora pentru oricare dintre activitatile si serviciile pe care acestia le furnizeaza, în conditiile legii. Nu poate fi prevazuta în contract limitarea raspunderii civile a expertului contabil în cazul în care obiectul contractului în constituie furnizarea serviciilor de audit statutar.

Politele de asigurare acopera, în limita sumei asigurate, despagubirile pe care asiguratul este obligat sa le plateasca unei terte parti pentru un prejudiciu de natura materiala si financiara survenit ca urmare a urmatoarelor acte savârsite pe parcursul exercitiului profesional :

a) Neglijenta, superficialitate, omisiune sau neîndeplinirea obligatiilor si atributiunilor specifice profesiei în efectuarea urmatoarelor activitati: tinerea contabilitatii; întocmirea verificarea si certificarea situatiilor financiare; efectuarea de analize economico-financiare sau tehnice; audit pe diferite domenii; expertizari contabile/tehnice; acordarea de consultanta economico-financiara, contabila, fiscala, tehnica, etc.; întocmirea de declaratii fiscale; activitati de cenzorat si audit financiar-contabil; evaluari administrative; lichidari ; alte activitati exercitate de liber-profesionist.

b) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor originale sau a suporturilor magnetice primite de asigurat, în vederea înregistrarii si prelucrarii datelor financiar-contabile sau evaluarilor tehnico-economice.

Expertii contabili au obligatia de a informa operativ societatea de asigurare asupra oricarei plângeri formulate împotriva sa, sau asupra oricarei situatii care poate avea drept consecinta formularea unor cereri de despagubire.

Raspunderea administrativa (contraventionala) si penala a expertilor contabili

Raspunderea administrativa si penala se supun legilor speciale. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116,124 si 125 din Codul de procedura penala sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative , dupa caz, urmând ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotarârii judecatoresti definitive.

Este interzisa efectuarea de catre expertii contabili de lucrari specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta.

De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

În procesul civil si penal, expertul contabil poate fi sanctionat administrativ prin:

a. Înlocuirea sa de catre organul de cercetare abilitat.

b. Aducerea sa cu mandat, în caz de pricini urgente sau atunci când i se cer lamuriri.

c. Amenda judiciara. Sanctionarea cu amenda judiciara se aplica în cazurile de lipsa nejustificata , atunci când este citat, sau în cazul tergiversarii întocmirii si depunerii raportului de expertiza contabila.

d. Trimiterea expertului contabil în fata autoritatilor penale, în caz de banuieli puternice de ascundere a adevarului sau de luare de mita, caz în care instanta va închei un proces verbal în acest sens.

În situatii mai grave, când se întrunesc elementele constitutive ale savârsirii unei infractiuni, sanctiunile penale pot lua urmatoarele forme:

- Închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi pentru infractiunea de luare de mita[8]. Banii, valorile sau orice bunuri care au facut obiectul luarii de mita se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata acestora în echivalent banesc.

- Închisoare de la 1 la 5 ani pentru marturie mincinoasa[9]. Marturia mincinoasa nu se pedepseste daca, în cauzele penale, mai înainte de arestarea inculpatului, ori în toate cauzele, mai înainte de a se fi pronuntat o hotarâre sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, martorul îsi retrage marturia. Daca retragerea marturiei a intervenit în cauzele penale dupa arestarea inculpatului , sau în toate cauzele, mai înainte dupa ce s-a pronuntat o hotarâre sau dupa ce s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase, instanta va reduce pedeapsa. Articolul 76 din Codul penal vizeaza aplicarea pedepselor penale în cazul existentei circumstantelor atenuante. Astfel, când minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare (pâna la 3 ani exclusiv) , pedeapsa se coboara sub acest minim, pâna la minimul general .

- Închisoare de la 3 luni la 7 ani, pentru savârsirea infractiunii de favorizare a infractorului[11]. Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

Cele trei încadrari juridice au fost date cu titlu exemplificativ , dupa caz, expertul contabil putând fi sanctionat penal si pentru alte infractiuni, daca se întrunesc elementele constitutive. 

Alte responsabilitati si sanctiuni opozabile expertilor contabili si contabililor autorizati

Potrivit reglementarilor legale si profesionale în vigoare, exercitarea oricarei atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat de catre persoane neautorizate sau care se afla în situatie de incompatibilitate constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale.

Profesionistii contabili membri CECCAR care exercita atributii specifice calitatii de expert contabil si de contabil autorizat fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al CECCAR.

Neplata cotizatiei profesionale de catre membrii CECCAR pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.

Condamnarile care interzic dreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale , savârsirea unor abateri grave de alta natura, prevazute în regulament, precum si nedepunerea în contul bugetului statului , în termenul si la nivelul prevazut de lege, a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoane fizice, atrag radierea din Tabloul Corpului.Acestea aplica sanctiunile prevazute la punctele a, b si c

Comisia superioara de disciplina aplica toate anctiunile disciplinare mensionate anterior si solutioneaza contestatiile la hotarârile disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor; contestatiile împotriva hotarârilor aplicate de Comisia superioara de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care decide.

Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 305/08.05.2007

Hotarârea nr. 08/90 dim 14 martie a CECCAR, art. 124

Sursa: Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

Exemplul este edificator în cazul unei polite încheiate cu societatea de asigurare S.C. ROMAS SA

Fapta care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale e serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri. 

Fapta martorului care, într-o cauza penala, civila, disciplinara sau în orice alta cauza în care se asculta martori face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la împrejurarile esentiale asupra carora a fost întrebat.

Conform art. 53, alin. 1, lit. 6 din Codul penal, minimul general al pedepsei este de 15 zile.

Ajutorul dat unui infractor fara o întelegere stabilita înainte sau în timpul savârsirii infractiunii, pentru a îngreuna sau a yadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.


Document Info


Accesari: 20426
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )