Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STANDARDUL INTERNATIONAL DE RAPORTARE FINANCIARA IFRS 2 - PLATILE ASIMILATE IN ACTIUNI

Contabilitate


STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE RAPORTARE FINANCIARĂ IFRS 2 - PLĂŢILE ASIMILATE ÎN ACŢIUNIA. Obiectiv

Standardul IFRS 2 "Platile asimilate în actiuni" are drept obiectiv specificarea raportarii financiare a unei entitati atunci când aceasta încheie o tranzactie cu plata pe baza de actiuni, inclusiv tranzactiile cu angajatii sau cu alte parti ce urmeaza a fi platite în numerar, alte active sau instrumente de capital propriu. IFRS 2 are un obiectiv mai cuprinzator decât optiunile pe actiuni ale angajatilor, deoarece trateaza emisiunea de actiuni si drepturi la actiuni în schimbul unor bunuri si servicii.

B. Aria de aplicabilitate

IFRS 2 se aplica tuturor tranzactiilor cu salariatii, dar si cu alte categorii de terti, carora entitatea le efectueaza plata în actiuni (sau optiuni privind actiunile) entitatii sau în numerar, dar bazata pe pretul actiunii sale, fie sub ambele forme.

O întreprindere aplica standardul în cauza pentru contabilizarea tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni, inclusiv pentru :

- tranzactii cu plata bazata pe actiuni, achitate prin capitaluri proprii, la care entitatea primeste bunuri sau servicii ca o contraprestatie pentru instrumentele de capital ale acesteia (actiuni sau optiuni pe actiuni) ;

- tranzactii cu plata bazata pe actiuni, achitate prin numerar, la care entitatea achizitioneaza bunuri sau prestari de servicii angajând datorii fata de furnizorul de bunuri sau servicii în numele sumelor care au la baza pretul (valoarea) actiunilor întreprinderii sau altor instrumente de capital ale acesteia ;

- tranzactiile prin care entitatea primeste sau achizitioneaza bunuri sau servicii, iar termenii contractului confera întreprinderii sau furni 131h75b zorului de bunuri sau servicii posibilitatea de a achita operatia în numerar (sau în alte active) sau prin emisiunea instrumentelor de capital.

În schimb, standardul IFRS exclude din aria sa de aplicabilitate :

- remunerarea activelor nete achizitionate în cazul unei grupari de întreprinderi, care este tratata de standardul international de raportate financiara IFRS 3 ;

- unele tranzactii care rezulta din aplicarea standardelor IAS 32 "Instrumente financiare" si IAS 39 "Instrumente financiare : recunoastere si evaluare".

C. Aspecte principale

1. Recunoasterea si contabilizarea

O entitate va recunoaste bunurile sau serviciile achizitionate în contexul unei tranzactii aflate sub incidenta acestui standard, în momentul în care ea obtine bunurile sau serviciile.

Bunurile si serviciile primite în contextul tranzactiei sunt contabilizate la activ. Atunci când nu sunt îndeplinite conditiile de înscriere la activ, elementele respective sunt contabilizate la cheltuieli. În contrapartida, entitatea contabilizeaza fie o crestere a capitalurilor proprii, în cazul unei tranzactii efectuate cu plata în actiuni, fie o datorie, în cazul tranzactiilor pentru care plata în numerar este bazata pe pretul actiunii.

Este vorba despre plati în actiuni, în lichiditati sau în modalitati alternative de plata.

Daca tranzactia presupune o decontare fie în numerar, fie în actiuni, din punct de vedere contabil entitatea va descompune tranzactia între partea sa de datorie si partea de capitaluri proprii.

Costul este legat de exercitiul financiar, în proportia serviciilor prestate si în momentul în care ele sunt realizate. Atunci când tranzactia prevede o perioada de achizitie a drepturilor (de exemplu a ramâne prezent un timp), se utilizeaza metoda "unitatilor de serviciu" permisa pentru repartizarea costului asupra acestei perioade. Daca pe parcursul periodei numarul de instrumente de emis variaza datorita conditiilor de atribuire, cheltuiala contabilizata este ajustata în consecinta. Daca o optiune nu s-a exercitat, marimea contabilizata în numele unei plati efectuate în actiuni nu este reluata.

2. Evaluarea platilor efectuate în actiuni

Evaluarea la valoarea justa

Tranzactia este înregistrata de catre entitate la valoarea justa a bunurilor primite sau serviciilor prestate.

Daca valoarea justa nu poate fi determinata în mod fiabil sau daca tranzactia este încheiata cu un salariat, atunci o astfel de tranzactie este evaluata la valoarea justa a actiunilor acordate.

Data evaluarii

Data evaluarii la valoarea justa se determina o singura data, respectiv :

a) la data acordarii actiunilor pentru tranzactiile cu salariatii ;

b) la data la care bunurile sunt primite, pentru tranzactiile cu tertii.

Metoda de evaluare folosita

Valoarea justa a instrumentelor (actiuni sau optiuni) se determina plecând de la preturile de piata sau, în lipsa lor, conform unei tehnici de evaluare aleasa de catre entitate. În absenta unei evaluari fiabile, se retine valoarea intrinseca (pretul actiunii) revizuita la fiecare închidere, pâna la livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sau la data exercitarii sau expirarii optiunilor.

3. Evaluarea platilor în numerar bazate pe pretul actiunii

Înainte de a fi contabilizate, remunerarile bazate pe actiuni trebuie sa fie evaluate. Principiile care se aplica platilor bazate pe pretul actiunii sunt distincte, în functie de destinatarul remunerarii care poate fi un membru al personalului sau un tert.

Evaluarea la valoarea justa

Entitatea are obligatia de a înregistra tranzactia la valoarea justa a datoriei.

Data evaluarii

Valoarea justa va fi revizuita la fiecare închidere, pâna la data platii, variatiile acesteia fiind înregistrate în contul de profit si pierdere.

Metoda de evaluare folosita

În cadrul tranzactiilor cu membrii personalului, principiul utilizat este cel al evaluarii indirecte. Aceasta prespune estimarea numarului de instrumente emise, atribuibile la termen, adica numarul de instrumentele pentru care entitatea se asteapta sa fie achizitionate, apoi sa fie masurate la valoarea lor justa, la data atribuirii.

Referitor la tranzactiile cu tertii, principiul evaluarii utilizat este cel al evaluarii directe a serviciului prestat. Aici se va retine valoarea justa a bunurilor livrate si serviciilor prestate, la data la care acestea sunt efectiv primite de unitate.

4. Durata remunerarilor bazate pe actiuni

Remunerarea se poate face imediat sau poate fi amânata. Remunerarea este amânata daca se respecta conditia prezentei salariatului în întreprindere pe parcursul unei durate minimale, în acest sens operându-se cu o variabila temporala care face distinctia între : data de atribuire, data de achizitie a drepturilor, data de exercitare si data de evaluare.

Data de atribuire corespunde momentul în care se încheie contractul între întreprindere si cealalta parte, contract care va prevede si termene si care sunt conditiile acordului. Daca contractul / acordul este aprobat de catre actionari sau Consiliul de administratie, data de atribuire corespunde datei de aprobare de catre organul competent.

Data de achizitie a drepturilor reprezinta data la care sunt achizitionate drepturile.

Data de exercitare este data la care contrapartida îsi va exercita efectiv drepturile.

Data de evaluare este data la care este masurata valoarea instrumentului, serviciului sau bunului, în cazul evaluarii directe sau data terminarii prestatiei, care corespunde cel mai adesea datei de achizitie a drepturilor. În cazul evaluarii indirecte data de evaluare este data de atribuire.

5. Determinarea valorii juste a instrumentelor

Valoarea justa corespunde valorii de piata. Standardul IFRS 2 sustine ca acolo unde nu sunt disponibile preturile de piata, valoarea justa va fi estimata de catre entitate prin utilizarea evaluarii tehnice care este în concordanta cu metodologiile general acceptate pentru stabilirea pretului instrumentelor financiare si care tine seama de urmatorii factori :

- pretul de exercitare a optiunii ;

- pretul de piata actual al actiunii ;

- volatilitatea preconizata a pretului actiunii ;

- dividendele viitoare ;

- rata dobânzii fara risc ;

- durata de existenta a optiunii.

Componenta de valoare temporala a banilor este determinata în functie de rata de randament disponibila pentru titlurile mobiliare fara riscuri. Daca actiunile acopera un dividend sau se asteapta sa acopere un dividend pe durata de existenta a optiunii, valoarea, pentru titularul optiunii din întârzierea platii pretului de exercitare, este doar excedentul randamentului disponibil pentru un titlu mobiliar fara riscuri fata de randamentul disponibil din folosirea optiunii astazi si din detinerea actiunilor.

Volatilitatea reprezinta valoarea cu care pretul actiunii fluctueaza pe perioada exercitiului. Aceasta se exprima în procente, deoarece se refera la fluctuatiile de pret ale actiunilor pe perioada de studiu raportate la pretul actiunilor de la începutul perioadei.

Valoarea temporala combinata cu volatilitatea redau capacitatea titularului de a profita din repartizarea actiunilor de baza, în timp ce este expus pierderii primei de optiune dar nu si valorii totale a actiunilor.

6. Prezentarea informatiilor

Standardul IFRS 2 solicita prezentarea informatiilor în detaliu, impunând o analiza a platilor pe baza de actiuni facute în timpul anului, al impactului acestora asupra veniturilor si pozitiei financiare si a bazei de masurare a valorii juste.

De asemenea, se descrie fiecare tip de plata pe baza de actiuni care a existat în timpul anului, oferindu-se cerintele de exercitare, durata maxima a optiunilor si metoda de decontare.

Entitatea trebuie sa prezinte cheltuielile totale recunoscute în contul de profit si piedere, cheltuieli care provin din tranzactiile cu plati pe baza de actiuni si un subtotal al acelei parti care a fost decontata prin emiterea de participatii.

Acolo unde entitatea are datorii care provin din tranzactii cu plati pe baza de actiuni, valoarea totala a acestora la sfârsitul perioadei trebuie sa fie prezentata separat, precum si valoarea intrinseca a acelor optiuni care au fost garantate.

Exemple de calcul si înregistrare a platilor asimilate în actiuni:

Exemplul 1 - Înregistrarea platii pe baza de actiuni, achitata în numerar

La data de 01.01.N societatea EDENA a semnat un contract prin care acorda fiecaruia dintre cei 20 de membri ai echipei de manageri câte 10 "drepturi de crestere a valorii actiunii". Contractul da dreptul ca la data exercitarii, fiecare din cei 20 de membri sa primeaca lichiditati pentru o suma egala cu cresterea pretului actiunii din momentul exercitarii drepturilor.

Toate drepturile se achizitioneaza la data de 31.12.N+1 si vor putea fi exercitate în exercitiile N+2 si N+3.

Societatea estimeaza ca la data acordarii, valoarea justa a fiecarui drept este de 25 u.m. si ca rata de rotatie a personalului va fi de 8% în urmatorii 2 ani.

Numarul de salariati la 31.12.N : 18

Numarul de salariati la 31.12.N+1 : 16

Valoarea justa si valoarea intrinseca a drepturilor la închiderea fiecarui exercitiu se prezinta astfel :

Data

Valoarea justa a unui drept

Valoarea intrinseca a unui drept

31.12.N

31.12.N+1

31.12.N+2

31.12.N+3

La data de 31.12.N+2 din cei 20 de membri ai echipei manageriale, 10 îsi exercita drepturile, restul drepturilor fiind exercitate în N+3.

Determinarea datoriilor fata de salariati :

- la 31.12.N : 16 salariati x 10 drepturi x 22 (val. justa) x 50% (perioada de achizitie a drepturilor) = 1.760 u.m.

- la 31.12.N+1 : 16 salariati x 10 drepturi x 23 x 100% (sfârsitul perioadei de achizitie a drepturilor) = 3.680 u.m.

- la 31.12.N+2 : (16-10) salariati x 10 drepturi x 24 = 1.440 u.m.

Lichiditatile remise salariatilor care si-au exercitat drepturile în N+2 : 10 salariati x 10 drepturi x 22 (val. intrinseca) = 2.300 u.m.

- la 31.12.N+3 datoria este nula deoarece toti salariatii si-au exercitat drepturile. Valoarea totala platita în lichiditati este de : 6 salariati x 10 drepturi x 24 (val. justa) = 1.440 u.m.

Determinarea cheltuielilor cu lichiditatile remise salariatilor :

- la 31.12.N cheltuielile corespund ca valoare cu datoriile fata de salariati = 1.760 u.m.

- la 31.12.N+1 : 3.680 u.m. - 1.760. u.m. = 1.920 u.m.

- la 31.12.N+2 : 1.440 u.m. - 3.680 u.m. + 2.300 u.m. = 60 u.m.

- la 31.12.N+3 : 1.440 u.m. - (40) u.m. = 1.480 u.m.

Venitul constatat în N+3 corespunde diferentei dintre valoarea justa a datoriei la 31.12.N+2 (3.680 u.m.) si suma platita în lichiditati (1.440 u.m.)

3.680 u.m. - 1.440 u.m. = 2.240 u.m.

Închiderea exercitiului

Cheltuieli cu remunerarea salariatilor

Datorii

31.12.N

31.12.N+1

31.12.N+2

31.12.N+3

Total

Înregistrarile contabile realizate de soecietatea EDENA sunt :

- la 31.12.N, cheltuieli cu remunerarea salariatilor în actiuni :

Cheltuieli cu remunerarea

salariatilor  = Datorii fata de salariati 1.760

- la 31.12.N+1, cheltuieli cu remunerarea salariatilor în actiuni :

Cheltuieli cu remunerarea

salariatilor  = Datorii fata de salariati 1.920

- la 31.12.N+2, cheltuieli cu remunerarea salariatilor în actiuni :

Cheltuieli cu remunerarea

salariatilor  = Datorii fata de salariati 60

- la 31.12.N+2, înregistrarea platilor în favoarea salariatilor care si-au exercitat drepturile:

Datorii fata de salariati = Conturi curente de banci 2.300

- la 31.12.N+3, înregistrarea platilor în favoarea salariatilor care si-au exercitat drepturile:

Datorii fata de salariati = Conturi curente de banci 1.440

Exemplul 2 - Înregistrarea platii pe baza de actiuni, care lasa posibilitatea alegerii modului de plata fie beneficiarului, fie emitentului

La 01.01.N societatea ILFA a acordat directorului general dreptul de a opta fie pentru o suma în numerar egala cu valoarea a 500 de actiuni, fie pentru 700 de actiuni. Acest drept este subordonat unei conditii de prezenta în întreprindere de 2 ani. Daca directorul opteaza pentru remunerarea sub forma de actiuni, el are obligatia sa pastreze actiunile respective timp de 5 ani.

Evolutia valorii juste a unei actiuni este urmatoarea :

Data

Valoarea justa

01.01.N

31.12.N

31.12.N+1

31.12.N+2

Ţinând cont de impactul restrictiilor posterioare achizitiei drepturilor, societatea ILFA estimeaza ca valoarea justa a componentei capitalurilor proprii, la data semnarii contractului, este de 19 u.m./actiune.

La sfârsitul exercitiului N+2, directorul general alege decontarea în numerar.

Determinarea valorii juste a celor doua modalitati de decontare (instrumente de capitaluri proprii si numerar) :

- valoarea justa a decontarii sub forma de istrumente de capitaluri : 700 actiuni x 19 u.m. = 13.300 u.m.

- valoarea justa a decontarii sub forma de numerar : 500 actiuni x 20 u.m. = 10.000 u.m.

Valoarea justa pentru componenta capitaluri proprii este data de diferenta dintre valoarea justa a modului de decontare în instrumente de capitaluri si valoarea justa a modului de decontare în numerar : 13.300 u.m. - 10.000 u.m. = 3.300 u.m.

La 31.12.N+1, tinând cont de optiunea directorului general, componentele de capitaluri proprii si datorii sunt determinate astfel :

Închiderea exercitiului

Cheltuieli cu remunerarea

Datorii

Capitaluri proprii

Mod de calcul

31.12.N

500 actiuni x 25 u.m. (val. justa a actiunii la 31.12.N) x 50% din perioada de achizitie = 6.250 u.m.

31.12.N

3.300 u.m. (componenta totala de capitaluri proprii) x 50% din perioada de achizitie = 1.650 u.m.

31.12.N+1

500 actiuni x 41 u.m. - 6.250 u.m. (datoria contabilizata la 31.12.N) = 14.250 u.m.

31.12.N+1

3.300 u.m. (componenta totala de capitaluri proprii) x 50% din perioada de achizitie = 1.650 u.m.

Total

Înregistrarile contabile realizate de societatea ILFA sunt urmatoarele :

- la 31.12.N, cheltuielile cu remunerarea salariatilor în actiuni :

Cheltuieli  = % 7.900

cu remunerarea  Datorii fata de salariati 6.250

salariatilor  Capitaluri proprii / Optiuni pe actiuni 1.650

- la 31.12.N+1, cheltuielile cu remunerarea salariatilor în actiuni :

Cheltuieli  = % 15.900

cu remunerarea  Datorii fata de salariati 14.250

salariatilor  Capitaluri proprii / Optiuni pe actiuni 1.650

- la 31.12.N+1, exercitarea drepturilor :

Datorii fata de salariati 20.500

Capitaluri proprii /

Optiuni pe actiuni = 3.300 Conturi curente la banci 20.500

Capitaluri proprii / Rezerve 3.300


Document Info


Accesari: 5989
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )