Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Creditul bancar pe termen scurt - resursa de acoperire a unei fractiuni din necesarul de capital pentru finantarea activelor circulante ale societatii comerciale

Finante


6.2.3. Creditul bancar pe termen scurt - resursa de acoperire

a unei fractiuni din necesarul de capital pentru finantareaactivelor circulante ale societatii comerciale

În situatia în care resursele permanente - care contribuie la degajarea fondului de rulment si cele care rezulta din datoriile de exploatare (pasivele stabile) sunt insuficiente în raport cu necesarul de capital pentru formarea activelor circulante, societatile comerciale au posibilitatea (sau sunt constrânse) sa apeleze la angajarea de credite bancare pe termen scurt. În conceptia noastra, apelul societatilor comerciale la creditele bancare este firesc si necesar, întrucât creditul bancar este un veritabil "lubrifiant" al economiei de piata, iar procesu 444u203e l de creditare bancara da coerenta economiei, fiind una din "locomotivele" puternice ale economiei concurentiale.

În gestiunea interna a societatii comerciale, creditele bancare pot avea si rolul de amortizor între cresterea sau reducerea necesarului de capitaluri circulante si diminuarea sau majorarea resurselor permanente si atrase de capitaluri circulante. Aceste variatii se reflecta în evolutia soldului creditelor bancare de trezorerie (pe termen scurt). Astfel, fata de perioada precedenta, acest sold poate fi micsorat prin excedentul de trezorerie (ET) degajat în perioada curenta sau poate fi majorat în vederea acoperirii deficitului de trezorerie (DT) înregistrat la finele perioadei precedente, prin angajarea de noi credite bancare în perioada curenta - daca s-a contractat cu banca un plafon care sa permita acest apel la resurse straine. În acest sens, în continuare, luam în considerare un "plan de trezorerie" simplificat, completat cu date ipotetice si redat în pagina urmatoare, caci exemplificarea cifrica ni se pare a fi mai sugestiva.

Soldul creditelor bancare de trezorerie la începutul trimestrului I se preia din bilantul contabil încheiat la finele exercitiului precedent (n), iar evolutia în anul n+1 a soldului acestui gen de credite bancare este influentata de deficitele si de excedentele de trezorerie estimate/înregistrate.

Asa cum se observa, în trimestrul II, soldul creditelor se majoreaza cu 235 mil. lei - corespunzator deficitului de trezorerie din trimestrul I, iar în trimestrul III, majorarea acestui sold însumeaza doar 60 mil. lei, întrucât deficitul trimestrului II a scazut la nivelul acestei sume.

Planul de trezorerie al S.C. Orizont -S.A.

pentru anul n+1

- mil. lei. -

Nr

crt

Specificatie

Notatie

Trimestre

I

II

III

IV

Stocuri materiale

Sm

Creante asupra tertilor

Cr/t

Disponibilitati banesti curente

Dbc

Plati de efectuat pentru productie

Plp

I

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE  sI PLĂŢI DE EFECTUAT

AC+Plp

Fondul de rulment net

FRN

Resurse atrase (datorii de exploatare)

RA/DE

Încasari curente din vânzarea productiei

Îcvp

Credite bancare de trezorerie în sold

CrbT

II

TOTAL RESURSE sI ÎNCASĂRI CURENTE

R+Îc

Deficit de trezorerie (II-I)

DT

Excedent de trezorerie (II-I)

ET

În trimestrele III si IV s-au înregistrat excedente de trezorerie, cu efectul diminuarii soldului creditelor bancare de trezorerie, cu 195 mil. lei, în trimestrul IV si cu 215 mil. lei, în trimestrul I din anul urmator (n+2). Ca urmare, acest ultim sold va însuma 505 mil. lei, fiind mai mic decât soldul aceluiasi trimestru din anul analizat (n+1).

În situatia în care societatea comerciala nu are acces la creditele de trezorerie ce-i sunt necesare - ca urmare a depasirii plafonului de credite contractat cu banca, aceasta va recurge la solicitarea unor credite de scont - daca are o seama de efecte comerciale în portofoliul sau, care pot fi scontate - sau la angajarea unor credite de afacturare, daca pe piata functioneaza societati de factoring, care preiau facturile societatii comerciale spre urmarire si încasare, în schimbul unui comision.

Toate cele trei genuri de credite bancare pe termen scurt, la care o societate comerciala poate face apel pentru acoperirea unei fractiuni din necesarul de capital destinat finantarii activelor circulante, sunt costisitoare, fiind purtatoare de dobânzi si de comisioane. De aceea, managerul financiar al societatii comerciale va trebui sa încerce obtinerea celui mai bun credit bancar ofertat pe piata monetara a creditului, cu cel mai scazut cost real.

Creditul (sprijinul) bancar pe termen scurt nu poate fi obtinut decât de societatile comerciale cu "vocatie" pentru acesta, dovedita expres printr-o documentatie cuprinzatoare si corespunzatoare, care se refera la: documente care atesta legalitatea si identitatea societatii comerciale; descrierea activitatii ce face obiectul creditarii; cifra de afaceri; capitalul propriu; datoriile; venitul net; proiectia cash-flow-ului; planul de afaceri si inputurile proiectate; evaluarea garantiilor materiale si/sau personale pentru creditele bancare solicitate.

Aceste documente sunt verificate de catre specialistii bancii în perioada premergatoare încheierii contractului de creditare si stau la baza efectuarii unor calcule prin care se apreciaza performanta financiara a societatii comerciale.

Pe baza practicii dintr-o perioada recenta, în tarile cu economii concurentiale dezvoltate, s-a ajuns la o anumita grila, prin care bancile evalueaza performantele financiare ale solicitantilor de credite, în functie de care se accepta sau nu creditele bancare solicitate.

Aceste performante sunt sintetizate în tabloul din pagina urmatoare.

Multe dintre notatiile folosite în cadrul celor 5 relatii de calcul din tablou au semnificatiile deja cunoscute, la care adaugam:

Dt  = datoriile totale ale societatii comerciale (incluzând datoriile pe termen mediu si lung, obligatare si/sau bancare, datoriile pe termen scurt si creditele bancare angajate pe termen scurt);

PrN = profitul net al societatii comerciale (ramas dupa impozitare);

Cht  = cheltuielile totale ale societatii comerciale;

= veniturile medii lunare;

= cheltuielile medii lunare.

Indicatori de performanta financiara urmariti de banci

în procesul creditarii pe termen scurt

Nr.

crt.

Indicatorul

Clasa (%)

Gradul de îndatorare (Gî)

peste 80

Lichiditatea imediata (Li)

(2)

peste 110

sub 50

Solvabilitatea patrimoniala (Sp)

(3)

peste  50

sub 20

Rentabilitatea functie de cheltuieli (R/Ch)

(4)

peste  10

sub  1

Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri (Grach)

(5)

peste 120

sub  70

Punctajul fiecarui indicator pe clase

Categoria de încadrare

A

B

C

D

E

Punctajul cumulat al categoriei

Sintetic, cele 5 categorii de încadrare a performantelor financiare ale solicitantilor de credite bancare pe termen scurt au urmatoarele semnificatii:

A - Împrumutatul are, în mod sigur, capacitatea de a rambursa ratele scadente (suma principala) si de a-si plati dobânzile datorate din propriile resurse, iar pentru viitor se prefigureaza a avea o situatie financiara solida;

B - Împrumutatul are o situatie financiara stabila, chiar daca în gestiunea sa economica exista si unele aspecte nesatisfacatoare din punct de vedere financiar;

C - Împrumutatul se confrunta cu câteva aspecte nesatisfacatoare din punct de vedere financiar, care îi afecteaza capacitatea de rambursare a creditelor bancare;

D - Împrumutatul se caracterizeaza printr-un numar important de aspecte nesatisfacatoare din punct de vedere financiar, care-i pericliteaza capacitatea de rambursare a creditelor;

E Performanta financiara a împrumutatului este atât de slaba, încât rambursarea creditelor bancare scadente si plata dobânzilor datorate sunt imposibile.

Capacitatea societatii comerciale de a onora datoriile pe care le are fata de banci se apreciaza ca buna, slaba sau rea (nesatisfacatoare), potrivit urmatoarelor caracterizari:

Aprecierea capacitatii

de onorare a datoriei

Continutul situatiei societatii comerciale

BUNĂ

Societatea comerciala nu are dobânzi si credite bancare restante, iar soldul datoriei nu cuprinde sume capitalizate din reesalonari anterioare ale dobânzii sau/si ale ratelor scadente (Obs. Sumele restante pentru o perioada de sub 30 de zile se includ în soldul datoriei).

SLABĂ

Societatea comerciala are dobânzi sau rate de credit restante pentru perioade de timp mai mari de 30 zile, dar mai mici de 90 de zile sau are dobânzi capitalizate în soldul datoriei.

REA (NESATISFĂCĂTOARE)

Societatea comerciala are restante la dobânzile datorate sau la ratele scadente ale creditelor bancare cu durate ce depasesc 90 de zile  sau exista reesalonari ale creditelor scadente sau/si ale dobânzilor datorate.

În aprecierea globala a societatii comerciale solicitante de credite, banca ia în considerare si o seama de elemente de ordin subiectiv, cum sunt: calitatea managementului; sezonalitatea activitatii; problemele actuale sau viitoare referitoare la produsele, lucrarile, serviciile realizate si piata acestora; pozitia de piata a societatii comerciale; modul de acoperire a datoriei; eventuala dependenta de creditele guvernamentale sau de subventii si nivelul acestei dependente.

În functie de performanta financiara a societatii comerciale si de elementele subiective mentionate anterior, creditele bancare se includ într-una din urmatoarele categorii:

A.  Credite curente, când împrumutatul are o situatie financiara buna, solida, astfel ca banca nu trebuie sa-si constituie provizion;

B.  Credite de supravegheat, în cazul în care desi situatia împrumutatului este relativ buna, exista si unele aspecte nesatisfacatoare în performanta financiara. Pentru astfel de credite, banca îsi constituie un provizion la nivelul a 5% din suma creditului;

C.  Credite substandard, daca societatea comerciala are o situatie financiara nesigura, cu riscul nerecuperarii integrale a sumei împrumutate si a dobânzilor datorate. În acest caz, provizionul constituit de banca este de 20% din suma creditului;

D.  Credite îndoielnice, când situatia financiara a societatii comerciale este slaba, iar probabilitatea ca aceasta sa nu-si poata achita obligatiile rezultate din creditare este ridicata. Provizionul constituit de banca este de 50% din sumele acordate sub forma de credite;

E.   Credite pierdute, în cazul societatilor comerciale cu o situatie financiara foarte slaba, care face imposibila orice recuperare viitoare a sumelor împrumutate. În acest caz, provizionul constituit de banca este la nivelul sumelor împrumutate (100%).

Investigarea si evaluarea bonitatii economico-financiare a societatilor comerciale care solicita credite bancare se realizeaza atât pe cale empirica, cât si pe cale statistica.

Calea empirica presupune analiza si interpretarea informatiilor furnizate de: marimea si dinamica fondului de rulment, structura capitalului permanent si a datoriilor, cifra de afaceri, rata rentabilitatii economice si financiare, profitul net etc., care sunt cuprinse în documentele de raportare economico-financiara periodica, în tabloul de finantare, în tabloul fluxurilor si în alte documente de evidenta si/sau de raportare specifice.

Calea statistica a condus la conturarea a diverse formule de calcul a functiei scor (Z), care au fost elaborate pe baza unor laborioase studii si cercetari empirice, fiind cunoscute: formula Altman, formula rezultata din aplicarea metodei "Credit men", formula CESA, formulele lui Collongues, formula Conan-Holder, functia scor a Bancii Frantei si altele .

În cele ce urmeaza, ne rezumam la a prezenta doar metoda "Credit men" si formulele lui Yves Collongues.

Metoda "Credit men" consta în atribuirea unei note globale fiecarei societati comerciale solicitante de credite bancare, a carei marime este o medie ponderata a notelor sintetice de apreciere (Ns), care se refera la :

calitatea personalului si a gestiunii - cu o pondere de 40%;

situatia si perspectiva economica - cu o pondere de 20%;

situatia performantelor financiare - cu o pondere de 40%.

În vederea aprecierii sintetice a situatiei performantelor financiare, se iau în considerare 5 rate, având continutul si ponderile redate în tabloul urmator:

Rata

Continutul ratei si relatia simbolica de calcul

Ponderea (Pi)

R1

Creante asupra tertilor (AC realizabile) si Disponibilitati banesti Datorii pe termen scurt

R2

Capital propriu

Datorii pe termen mediu si lung

R3

Capital propriu

Imobilizari nete totale

R4

Vânzari anuale / Cifra de afaceri

Stocuri materiale

R5

Vânzari anuale (inclusiv TVA)

Sold clienti

TOTAL

Marimile cifrice ale ratelor calculate pentru societatea comerciala analizata (j) se raporteaza la marimile standard, care au fost obtinute pe baza indicatorilor unor societati comerciale de referinta, cu aceeasi activitate, ca mediane ale valorilor înregistrate.

În acest context, nota sintetica de apreciere a situatiei performantelor financiare ale societatii comerciale j rezulta din rezolvarea urmatoarei ecuatii:

(6.32)

Formulele lui Collongues sunt doua si au fost scrise pe baza studierii unui esantion compus din 70 de întreprinderi mici si mijlocii: 35 cu probleme economico-financiare si 35 cu o bonitate (rating) corespunzatoare.

Cele doua formule sunt urmatoarele:

Z1 = 4,9830·X1 + 60,066·X2 -11,8348·X3 (6.33)

Z2 = 4,6159·X1 - 22·X4 - 1,9623·X5 (6.34)

în care:

cheltuieli de personal

valoarea adaugata (fara TVA)

  (6.35)

cheltuieli financiare

cifra de afaceri (fara TVA)

  (6.36)

Fondul de rulment net

Pasivul total al bilantului

  (6.37)

Rezultatul exploatarii

Cifra de afaceri (fara TVA)

  (6.38)

Fondul de rulment net

Stocurile materiale

  (6.39)

Regulile de apreciere a societatilor comerciale solicitante de credite bancare sunt urmatoarele:

daca Z1 > 5,455, societatea comerciala se confrunta cu riscul falimentului;

daca Z1 < 5,455, societatea comerciala are o situatie financiara corespunzatoare.

daca Z2 > 3,0774, societatea comerciala este falimentara;

daca Z2 < 3,0774, societatea comerciala are o situatie financiara corespunzatoare.

În continuare, pe baza unor date ipotetice, se vor calcula indicatorii performantei financiare în cazul Societatii comerciale Omnia - S.A. si se va concluziona asupra posibilitatii ca acesteia sa i se acorde creditele bancare pe termen scurt de care are nevoie, pe baza regulii date de formulele lui Collongues.

În acest scop, se iau în considerare urmatoarele date pentru anul financiar recent încheiat:

- mil lei -

Nr.

crt.

Specificatie

Notatie

Suma

Cifra de afaceri (fara TVA)

CA

Productia exercitiului

PE

Venituri din exploatare

Ve

Venituri financiare

Vf

Venituri exceptionale

Vex

Cheltuieli de exploatare (incluzând si impozitul pe profit datorat), din care:

Che

- cheltuieli materiale

Chm

- cheltuieli de personal

Chp

Cheltuieli financiare

Chf

Cheltuieli exceptionale

Chex

Deducerile din profitul brut

De

Cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal (inclusiv impozitul pe profit)

Chnf

Cota medie de impozit pe profit

Dividende repartizate din profitul net si alte repartizari legale

Di si Arl

Bilantul simplificat al societatii comerciale este urmatorul:

- mil. lei -

ACTIV

Specificatie

Notatie

Sume

Imobilizari nete totale

INT

Stocuri materiale

Sm

Creante asupra tertilor

Cr/t

Disponibilitati banesti

Db

Active circulante

AC

TOTAL ACTIV

A

PASIV

Specificatie

Notatie

Sume

Capital social

CS

Rezerve

Re

Profit net nerepartizat

Prne

Capital propriu

CP

Datorii pe termen mediu si lung

DTML

Capital permanent

CPe

Furnizori

F

Decontari

De

Creditori diversi

Crd

Datorii pe termen scurt

DTS

Credite bancare pe termen scurt

CrbTS

TOTAL PASIV

P

Rezolvarea aplicatiei practice considerate presupune parcurgerea urmatoarelor etape, cu efectuarea calculelor aferente:

Se determina valoarea activului bilantului, spre a calcula marimea necunoscutelor din pasiv (profitul net nerepartizat, capitalul propriu si capitalul permanent):

A = INT + AC = 61.423 + 118.497 = 179.920 mil. lei;

Prne = P - (CS + Re + DTML + DTS + CrbTS) =

= 179.920- (47.380 + 5.230 + 46.385 + 43.585 + 11.940) =

= 179.920 - 154.520 = 25.400 mil. lei;

CP = 47.380 + 5.230 + 25.400 = 78.010 mil. lei;

CPe = CP + DTML = 124.395 mil. lei.

2. Se determina rezultatele perioadei si profitul net obtinut:

RE = Ve - Che = 106.655,5 - 71.983,5 = 34.672 mil. lei = PrEN;

RF = Vf - Chf = 12.363 - 13.485 = -1.122 mil. lei = Pf;

REx = Vex - Chex = 18.180 - 17.270 = 910 mil. lei = PrEx;

RTn = 34.672 - 1.122 + 910 = 34.460 mil. lei.

Pri = RTn - De + Chnf = 34.460 - 1.640 + 13.100 = 45.920 mil. lei.

, întrucât nu exista nici un credit fiscal.

Profitul brut al perioadei include impozitul pe profit, fiind calculat astfel:

Evident, profitul net este cel ramas din profitul brut dupa impozitare, adica:

Profitul net nerepartizat, ramas la dispozitia societatii comerciale, este cel obtinut din calculul urmator:

Prne = PrN - (Di + Arl) = 34.460 - 9.060 = 25.400 mil. lei.

Corectitudinea calculelor efectuate este relevata prin acest ultim rezultat, care este identic cu cel calculat la punctul 1.

3. Se calculeaza indicatorii de performanta financiara urmariti de catre banci si se atribuie punctele aferente:

3.1. Gradul de îndatorare

Pe baza acestui rezultat, societatea comerciala se încadreaza în clasa a 3-a si obtine 5 puncte.

3.2. Lichiditatea imediata

Acest grad ridicat de lichiditate încadreaza societatea comerciala în clasa 1, cu obtinerea a 10 puncte.

3.3. Solvabilitatea patrimoniala

Dt = DTML + DTS + CrbTs = 101.910 mil. lei;

CP + Dt = P = 78.010 + 101.910 = 179.920 mil. lei.

Rezultatul obtinut determina încadrarea în clasa a 2-a a societatii comerciale, cu atribuirea a 8 puncte.

3.4. Rentabilitatea în functie de cheltuieli

Cht=Che + Chf + Chex = 71.983,5 + 13.485 + 17.270 = 102.738,5 mil. lei

Rentabilitatea în functie de cheltuieli a fost extrem de ridicata, astfel ca societatea comerciala se încadreaza în clasa 1 si obtine 10 puncte.

3.5. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri

Potrivit acestui rezultat, societatea comerciala obtine cele 10 puncte aferente clasei 1 de încadrare.

4. Se determina punctajul total si categoria de încadrare:

Gradul de îndatorare  = clasa a 3-a = 5 puncte;

Lichiditatea imediata   = clasa 1 = 10 puncte;

Solvabilitatea patrimoniala = clasa a 2-a = 8 puncte;

Rentabilitatea în functie de cheltuieli = clasa 1 = 10 puncte;

Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri = clasa 1 = 10 puncte;

Total = 43 puncte.

Pe baza acestui punctaj total, societatea comerciala se încadreaza în categoria B (la limita superioara), având o situatie financiara stabila, dar în gestiunea sa economica se manifesta si unele aspecte nesatisfacatoare din punct de vedere financiar (având, asa cum se observa, un grad de îndatorare relativ ridicat). Data fiind stabilitatea situatiei sale financiare, chiar în conditiile gradului relativ ridicat al îndatorarii (56,64%), societatii comerciale i se acorda creditul bancar pe termen scurt pe care l-a solicitat.

5. Se determina functia Z (scorul/ratingul), folosind formulele lui Collongues:

5.1. Se determina marimile celor 5 rapoarte:

VA = PE - Chm = 103.496 - 42.390 = 61.106 mil. lei;

Fondul de rulment net nu se cunoaste, astfel ca îi vom determina marimea, folosind relatiile:

FRN =CPe - INT

CPe = (Cs + Re + Prne) +DTML = CP + DTML

CPe = (47.380 + 5.230 + 25.400) + 46.385 = 78.010 + 46.385 = 124.395 mil. lei;

FRN = 124.395 - 61.423 = 62.972 mil. lei.

5.2. Se determina marimea scorului Z si se concluzioneaza asupra situatiei societatii comerciale

Z1 = 4,983·X1 + 60,066·X2 - 11,8348·X3

Z1 = 4,983 × 0,26943 + 60,066 × 0,115 - 11,8348 × 0,35 =

= 1,34256969 + 6,90759 - 4,14218 = 4,10797969 ≈ 4,108.

Întrucât Z1< 5,455, rezulta ca societatea comerciala se caracterizeaza printr-o bonitate economico-financiara corespunzatoare si poate fi creditata de catre banca (în functie de capacitatea de îndatorare, care se calculeaza printr-o metodologie specifica).

Prin acest rezultat a fost confirmata si concluzia anterioara, vizând încadrarea societatii comerciale în categoria B si creditarea sa de catre banca.

Z2 = 4,6159·X1 - 22·X4 - 1,9623·X5

Z2 = 4,6159×0,26943 - 22×0,3936 - 1,9623×1,1525 =

= 1,24366 - 8,6592 - 2,26155 = -9,67709.

Z2 obtinut se situeaza cu mult sub valoarea de referinta, egala cu 3,0774, concluzionându-se ca societatea comerciala are, în mod cert, o situatie financiara buna si poate fi creditata de catre banca.I. Stancu, Op. cit., ed. cit., p. 646.

O prezentare cuprinzatoare a acestor metode si formule se poate vedea la Elie Cohen, în Analyse financičre, 2-e édition, Editions Economica, Paris, 1990 si la H. Cristea, N. stefanescu, op. cit., ed. cit., p. 93-98.


Document Info


Accesari: 1664
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )