Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
STATUTUL LEGAL AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI

Finante
STATUTUL LEGAL AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
Statutul legal al Băncii Nationale a României este reglementat prin Legea nr. 101 din 26 mai si intrat în vigoare la 1 iulie, abrogând Legea cu acelasi obiect nr. 34 / 1991.

Conform dispozitiilor art. 1 al acestei legi, Banca Natională a României este banca centrală a statului român, având personalitate distinctă.

Sediul Băncii Nationale a României se află în Bucuresti. Ea posedă sucursale si agentii în capitală si în alte localităti din tară.

2.1. Obiectivul fundament 20120r1719u al al Băncii Nationale a României

" Este definit în art. 2 al Legii 101 / 98 si constă în asigurarea stabilitătii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor. În acest scop, Banca Natională a României " elaborează, aplică si răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plăti, precum si de autorizarea si supravegherea prudentială bancară, în cadrul politicii generale a statului, urmărind functionarea normală a sistemului bancar si participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piată."

Pentru îndeplinirea obiectivului său fundamental, Banca Natională a României colaborează cu autoritătile publice centrale si locale care îi vor solicita opinia asupra actelor normative privind politica monetară, activitatea bancară, regimul valutar si datoria publică si asupra proiectelor bugetelor administratiei publice centrale.

Pe planul cooperării internationale Banca Natională a României:

poate participa la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăti, cu prealabila împuternicire a Parlamentului;

poate reprezenta statul la tratative si negocieri externe în probleme financiare, monetare, valutare, de credit si de plăti, precum si în domeniul autorizării si supravegherii bancare;

reprezintă statul în calitate de membru al Fondului Monetar International;poate negocia si încheia acorduri privind împrumuturi pe termen scurt si alte operatiuni financiare si bancare cu institutii financiare internationale, cu bănci centrale ale altor state, cu societăti bancare si nebancare;

poate încheia, în nume propriu sau în numele statului, acorduri de decontare si de plăti sau orice alte contracte având acelasi scop, cu institutii publice sau private străine." [1]

2.2. Conducerea si administrarea Băncii Nationale a României

" Conducerea Băncii Nationale a României apartine Consiliului de Administratie, guvernatorului si viceguvernatorilor.

Conform dispozitiilor art. 34 din Legea 101 / 98, Consiliul de Administratie este alcătuit din 9 membrii: presedintele (guvernator), vicepresedintele (prim-viceguvernator) si 7 membrii (cei 2 viceguvernatori si 5 membrii care nu sunt salariati ai Băncii Nationale ).

Toti membrii Consiliului sunt numiti de Parlament, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reânnoirii mandatului. Revocarea oricărui membru al Consiliului se face tot de către Parlament numai dacă:

a)      nu mai este eligibil conform art. 35;

b)     împotriva acestuia s-a pronuntat o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, printr-o hotărâre definitivă;

c)      în timpul mandatului s-a angajat în actiuni vădit inadecvate, care prejudiciază în mod substantial interesele Băncii nationale.

Membrii consiliului nu pot fi parlamentari sau membrii ai unui partid politic si nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administratia publică. Atât membrilor consiliului, cât si angajatilor cu functii de conducere li se interzice să reprezinte direct sau indirect un interes financiar sau de altă natură, contrar obligatiilor si îndatoririlor lor fată de Banca Natională. Pe durata mandatului lor, guvernatorul, prim-viceguvernatorul si viceguvernatorii nu pot ocupa nici o altă functie, remunerată sau onorifică, în bănci sau alte societăti, cu exceptia activitătii didactice. Nici un salariat al Băncii Nationale nu va putea detine concomitent o altă functie, remunerată sau nu, la o societate comercială sau la un alt agent economic care prin activitatea sa statutară urmăreste obtinerea de profit.

Membrii Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului.

În cazul descompletării Consiliului de Administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectivă si numai pentru perioada rămasă până la epuizarea mandatului celor înlocuiti.

Numirile, retragerile si revocările din functie ale membrilor Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României se publică în Monitorul Oficial.

La sedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României pot participa Ministrul Finantelor si Directorul Trezoreriei statului, fără drept de vot.

Consiliul de Administratie al Băncii Nationale a României adoptă hotărâri privind:

politicile în domeniul monetar, valutar, de credit si plăti;

autorizarea si supravegherea prudentială a băncilor;directiile principale în conducerea operatiunilor si răspunderilor ce revin personalului Băncii Nationale;

organizarea internă, indemnizatiile, salariile si alte drepturi bănesti ale personalului;

delegarea temporară a competentelor sale către conducerea executivă, în situatii speciale;

Guvernatorul Băncii Nationale a României are următoarele atributii:

dispune măsurile necesare pentru executarea normelor legale, a hotărârilor Consiliului de Administratie si a altor reglementări privind Banca Natională a României;

numeste în functie personalul din aparatul central al Băncii Nationale si directorii sucursalelor si agentiilor;

reprezintă banca Natională a României în relatiile cu terse persoane;

prezintă Parlamentului raportul anual al Băncii Nationale a României;

Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului si viceguvernatorilor unele din atributiile sale, în conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.

În cazul absentei sau imposibilitătii de a actiona, guvernatorul este suplinit de prim-viceguvernator.

Comisia de cenzori care functionează în cadrul Băncii Nationale este formată din 5 membrii, dintre care unul este presedinte.

Numirile se fac pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului.

Comisia de cenzori verifică respectarea normelor legale privind evaluarea patrimoniului Băncii Nationale, întocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, în concordantă cu registrele, existenta valorilor în casă, precum si a titlurilor de proprietate sau primite în gaj, cautiune sau custodie, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli.

Anual, comisia de cenzori întocmeste un raport asupra bilantului contabil si contului de profit si pierderi, precum si asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

Conturile si evidentele Băncii Nationale a României vor putea fi supuse analizei unor firme de audit financiar, care vor fi selectate de către Consiliul de administratie pe bază de licitatie."

2.3. Situatia financiară a Băncii Nationale a României

" Capitalul Băncii Nationale a României este de 100 miliarde lei si apartine în întregime statului. Majorarea acestui capital se va realiza prin încorporarea unei părti din profitul net anual, până la un nivel echivalent cu 5% din pasivele monetare agregate din bilantul anual. Aceste pasive se stabilesc ca sumă totală a monedei fiduciare si a monedei metalice în circulatie, la care se adaugă valorile mobiliare emise si soldurile creditoare ale conturilor deschise în evidentele sale.

Fondul de rezervă al Băncii Nationale a României se constituie prin prelevarea unei cote de 20% din profitul brut, până când acest fond egalează capitalul propriu de 100 miliarde lei, după care cota de prelevare se reduce la 10% din profitul brut până când fondul de rezervă reprezintă dublul capitalului propriu, iar după aceea cota de prelevare se stabileste la 5% din profitul brut anual.

Planul de conturi al Băncii Nationale a României este avizat de Ministerul Finanselor pe exercitii financiare anuale.

Bugetul anual de venituri si cheltuieli al Băncii Nationale a României se aprobă de Consiliul de Administratie si se verifică de comisia de cenzori.

Contul de profit si pierderi se calculează anual, în concordantă cu standardele contabile internationale ca diferentă între veniturile si cheltuielile din activitatea operatională.

Anual, Banca Natională a României efectuează reevaluarea activelor si pasivelor exprimate în aur, argint si în alte metale pretioase, drepturi speciale de tragere si monede străine, ca urmare a modificării valorii sau a cursului în lei al acesteia, iar diferentele se evidentiază într-un cont special de reevaluări.

Profitul net al Băncii Nationale a României se utilizează pentru:

majorarea capitalului propriu;

răscumpărarea titlurilor de stat;

constituirea fondului de dezvoltare si pentru alte destinatii prevăzute în art. 45

Profitul rămas se vizează la bugetul de stat. Evidentele pierderii nete se repartizează conform dispozitiilor art. 46. "2.4. Aspecte specifice ale activitătii Băncii Nationale a României

" Operatiunile Băncii Nationale sunt supuse legislatiei generale a României, cu completările si derogările cuprinse în Legea bancară nr. 58 / 1998 si în Legea nr. 101 / 1998.

Curtea de conturi are dreptul de control ulterior asupra operatiunilor comerciale efectuate de Banca Natională.

În virtutea calitătii sale de bancă centrală, Banca Natională a României este împuternicită să emită reglementările necesare, cu caracter obligatoriu, pentru a pune în aplicare si a impune respectarea prevederilor legale de către persoanele fizice si persoanele juridice publice si private.

Băncile si celelalte persoane juridice care au fost autorizate de Banca Natională sau care au conturi la aceasta sunt obligate să furnizeze datele si informatiile solicitate de Banca Natională pentru statistici pe care le colectează.

Contractele de credit si celelalte acte de creditare încheiate de Banca Natională constituie titluri executorii contra debitorilor pentru întregul sold al creantei (inclusiv dobânzile si alte costuri aferente). Organele Ministerului Finantelor si instantele judecătoresti execută silit creantele Băncii Nationale pe baza simplei notificări din partea acesteia. Banca Natională valorifică garantiile constituite în beneficiul ei, pentru rambursarea creditelor, prin vânzarea, pe contul debitorului, a efectelor care i-au fost date în garantie. Vânzarea se efectuează după o simplă somatie prin act extrajudiciar.

Cu respectarea dispozitiilor art. 53, alin. 2, Banca Natională a României poate:

să investească în valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu bonitate;

să achizitioneze, în cursul executării silite a creantelor sale, orice drepturi care pot fi valorificate;

să acorde propriilor salariati câte un singur credit pentru locuinte si pentru bunuri de folosintă îndelungată, cu dobândă la nivelul dobânzii medii bancare de la băncile comerciale.

Banca Natională a României este scutită de taxe si impozite pentru capital, fondul de rezervă, provizioanele de risc, metalele si pietrele pretioase.

Atât membrii Consiliului de Administratie al Băncii Nationale, cât si salariatii sunt obligati să păstreze secretul profesional bancar. Dezvăluirea secretului se face numai în cadrul unei proceduri judiciare si numai în conditiile aprobate de Consiliul de Administratie.

Banca Natională nu poate participa cu capital la nici o societate comercială sau regie autonomă, cu exceptia propriilor sale întreprinderi ( de imprimare a bancnotelor, baterea monedei metalice, etc.)

Investitiile imobiliare permise a fi efectuate de Banca Natională se limitează la propriile necesităti de functionare si la nevoile colective ale personalului.

Reglementările emise de Banca Natională se publică în Monitorul Oficial. Nerespectarea acestor reglementări în cazurile care nu cad sub incidenta Legii bancare nr. 58 / 1998 poate atrage aplicarea de către conducerea executivă a Băncii Nationale a unora din sanctiunile prevăzute de art. 60 al Legii 101 / 1998:

avertisment scris;

amendă între 1 milion lei si 10 milioane lei;

suspendarea pe un termen de până la 90 de zile, partială sau totală a autorizatiei acordate de Banca Natională a României;

retragerea autorizatiei;

Contestatiile contra sanctiunilor se solutionează de Consiliul de Administratie iar deciziile acestui consiliu pot fi contestate la Curtea Supremă de Justitie."Ion Turcu - Drept bancar, Editura Lumina Lex, 1999, vol. I, pag. 251 - 252

Ion Turcu, opera citată, pag. 252 - 253

Ion Turcu, opera citată, pag. 253

Ion Turcu, opera citată, pag. 260 - 261


Document Info


Accesari: 79106
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )