Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Akou legislatívnou formou je v SR upravené účtovníctvo?

Ceha slovaca
ALTE DOCUMENTE

Znás mě a přitom nevís,
Zenska cestina
Zákusok hop do trúby
V předvečer Vsech svatých
Vandráci jdou do nebe
VYHLÁSKA
Konkurenční strategie
Rozvojový projekt
Padacími dveřmi a jestě dál
Večeře


Okruh A

Akou legislatívnou formou je v SR upravené účtovníctvo?

Zákon o účtovníctve 431/2002

Nizsou právnou normou je opatrenie MF SR, opatrenie k postupom účtovania a účtovej osnove pre RO, PO, opatrenie k zostaveniu účtovej závierke.
Aký výsledok hospodárenia sa zisťuje v SRO v rámci ich hlavnej činnosti?

Právne predpisy nedefinujú výsledok hospodárenia SRO. V účtovnej osnove aj v súvahe sa vsak nachádzajú uzávierkové účty 964 - Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia (na uzatvorenie výdavkového okruhu) a 965 - Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia (na uzatvorenie príjmového okruhu).

SRO zisťujú len rozpočtový výsledok hospodárenia, porovnanie príjmov a výdavkov.

V rámci ich podnikateľskej činnosti - porovnanie nákladov a výnosov a výsledkom hospodárenia je zisk alebo strata.

SRO kúpila v roku 2007 stroj v cene 300 000,- Sk. V súvislosti s kúpou stroja boli vynalozené náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné) vo výske 15 000,- Sk. Nákup stroja, jeho preprava a úhrada oboch faktúr sa uskutočnili v jednom mesiaci. Uveďte účtovné súvzťaznosti pre túto situáciu vrátane účtovania o fonde dlhodobého majetku, pričom vysvetlite kedy sa účtuje o fonde dlhodobého majetku.

Faktúra od dodávateľa za nákup stroja 300 000,- 042/321

Faktúra od dodávateľa za prepravu stroja 15 000,- 042/321

Úhrada faktúry od dodávateľa z účtu 315 000,- 321/234

Zaradenie stroja do pouzívania v OC 315 000,- 022/042

Tvorba fondu dlhodobého majetku 315 000,- 211/901

Na účet 901 - Fond dlhodobého majetku účtuje tá účtovná jednotka, ktorá je napojená na rozpočet zriaďovateľa, preto kazdý nákup majetku sa preúčtuje na tento fond.

Na účte 901 sa účtuje:

*      bezodplatné prevzatie DM

*      prevod zdrojov na prefinancovaný DM

Ďalsie účtovné prípady, ktoré sa účtujú na tomto účte v RO:

*      prebytok neodpisovaného DHM

*      neodpisovaný DHM novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený

*      znízenie FDM v dôsledku účtovania odpisov DHM a DNM

*      znízenie FDM v dôsledku účtovania ZC DNM a DHM pri vyraďovaní

*      účtovanie vyradenia neodpisovaného DHM

Môzu obce pouzívať spôsob B účtovania zásob?

Nemôzu ho pouzívať, lebo majú povinnosť auditu.

Popíste podstatu salda výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia.

Podstatou je nakumulovaný vzťah medzi nákladmi na hlavnú činnosť RO a zodpovedajúcimi beznými výdavkami ovplyvnený specifickými prípadmi účtovanými na účte 211 - Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií. Jeho základom je ZS účtu 964 a rozdiel medzi nákladmi RO za príslusné obdobie účtovanými na účtoch účtovej triedy 4 a zodpovedajúcimi beznými výdavkami príslusného obdobia ovplyvnený specifickými prípadmi účtovanými na účte 211.

Pri účtovej závierke sa konečné stavy účtov 211, 213, 234 a účtov účtovej skupiny 4 účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 964. Konečný zostatok účtu 964 - Saldo V a N RH sa preúčtuje na uzávierkový účet 962 - Konečný účet súvahový.

Tiez sa pouzíva na uzavretie celého výdavkového okruhu pri zisťovaní výsledku hospodárenia SRO.

Podstata je aj:

*      problematika spotreby obezného majetku - či vsetky zlozky obezného majetku obezného majetku obstarané v danom účtovnom období z bezných výdavkov boli ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka spotrebované alebo predané

*      úhrada nákladov - či vsetky zaúčtované peňazné náklady boli ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka uhradené

Definujte drobný dlhodobý nehmotný majetok podľa platných postupov účtovania a uveďte moznosti jeho účtovania v RO.

Obstarávacia cena je ≤ 50 000,- a doba pouziteľnosti je viac ako rok, jeho spotreba sa účtuje ako sluzby, môze sa účtovať hneď do spotreby, jeho obstaranie sa účtuje na obstarávací kalkulačný účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Je mozné uplatniť jednorazový odpis, alebo sa odpíse 50 % pri zaradení a 50 % pri vyradení majetku.

SRO vyradila prístroj v dôsledku predaja, ktorého OC je 250 000,- Sk a zostatková cena je 80 000,- Sk. Podľa námetu otvorte účty 022 a 082, uveďte účtovné súvzťaznosti pre túto situáciu.

Zaúčtovanie ZZ účtu 022 022/961

Zaúčtovanie ZZ účtu 082 082/961 (suma sa zapisuje s mínusovým znamienkom na strane MD účtu 961 - Začiatočný účet súvahový)

Vyradenie DHM, pričom majetok nie je úplne odpísaný - ZC 80 000,- Sk

a) odpis vo výske zostatkovej ceny 80 000,- Sk 470/082

b) súčasné znízenie fondu DM 80 000,- Sk 901/211

Vyradenie majetku z pouzívania v OC 250 000,- Sk 082/022

Správne zaúčtovaný vyradený majetok je ten, ak zostatková cena účtov 022 a 082 je 0,- a vyraďuje sa vzdy v OC.

Akou legislatívnou formou je v SR upravené financovanie RO, PO a obcí.

Zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zákon 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Uveďte podstatu účtu 235 - Príjmový rozpočtový účet. Ktorá účtovná jednotka na účte 235 účtuje.

Na tomto účte sa účtuje najmä o prostriedkoch rozpočtových príjmových účtov SR. Na strane MD sa účtujú rozpočtové nedaňové príjmy, ktoré sú uz zinkasované. Tento účet nemá začiatočný stav a RO účtujú na tomto účte narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia. Na konci účtovného obdobia sa konečný stav tohto účtu prevedie na uzávierkový účet 965 - Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia.

Účtujú na ňom SRO.

Akou cenou je ocenený v zmysle Zákona o účtovníctve majetok darovaný?

Reprodukčnou obstarávacou cenou (cena v darovacej zmluve, alebo na základe odhadu znalca)

Môzu subjekty verejnej správy pouzívať obdobie hospodársky rok?

Hospodársky rok - nemusí byť rovnaký ako kalendárny, je to 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov ale nie od 1. 1. do 31. 12.

Subjekty verejnej správy nemôzu pouzívať obdobie hospodársky rok, lebo sú napojené na SR a tam je účtovným obdobím kalendárny rok.

Definícia účtovnej jednotky RO

Je to právnická osoba státu, obce alebo VÚC, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na SR, rozpočet obce alebo VÚC. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Definícia účtovnej jednotky PO

Je to právnická osoba státu, obce a VÚC, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých trzbami. Je na SR, rozpočet obce alebo VÚC napojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Rozlisovanie RO z hľadiska ich vykazovania

subjekty verejnej správy

vykazovanie RO:

*      státne RO sa vykazujú v ústrednej správe

*      RO zriadené obcami alebo VÚC sa vykazujú v územnej samospráve

Čo je základnou charakteristikou rozpočtového hospodárenia vsetkých RO?

sústreďovanie vsetkých príjmov na ich príjmovom účte a úhrada výdavkov z ich výdavkového účtu - medzi príjmami a výdavkami nie je priama závislosť

Hospodárenie RO:

RO hospodári podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu

RO hospodári s prostriedkami prijatými od iných subjektov

základom hospodárenia je zostavený rozpočet príjmov a výdavkov

príjmy a výdavky sú v rozpočte RO oddelené

príjmy a výdavky sa neporovnávajú a nezisťuje sa výsledok hospodárenia

pri priebeznej kontrole sa sleduje plnenie rozpočtu príjmov a plnenie rozpočtu výdavkov

RO alebo PO mozno zriadiť...

a)      zákonom

b)      rozhodnutím zriaďovateľa

Uveďte podstatu a náplň účtu 211 - Financovanie výdavkov rozpočtových organizácií

Strana D:

Príjem rozpočtových prostriedkov na vkladový výdavkový rozpočtový účet 232/211

Odpisy DNM a DHM 4xx/211

Zaúčtovanie oprávok 07x/211

Znízenie fondu dlhodobého majetku 901/211

DHM a DNM vytvorený vlastnou činnosťou v rámci hlavnej činnosti, aktivácia materiálu, sluzieb a tovaru, zásoby vlastnej výroby v rámci hlavnej činnosti 0xx/211

Strana MD:

Tvorba zdrojov k uhradenému DM 211/901

Vrátenie rozpočtových prostriedkov z vkladového rozpočtového účtu 211/232Znízenie stavu zásob vlastnej výroby 211/12x

Na konci účtovného obdobia sa konečný stav prevedie na uzávierkový účet 964 - Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia.

Na ktorých účtoch účtuje RO pohľadávky za rozpočtové príjmy?

V účtovej osnove sú zaradené účty 315 - Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové a 317 - Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné.

Vznik pohľadávok za rozpočtové príjmy sa účtuje na MD, inkaso pohľadávok za rozpočtové príjmy sa účtujú na strane D (ako úbytok aktív). Na konci roka sa v rámci uzavretia účtovných kníh preúčtujú KS účtov 315, 317 na uzávierkový účet 962 - Konečný účet súvahový.

Uveďte podstatu financovania PO.

PO svoje príjmy pouzíva na financovanie vlastnej činnosti. Doplnenie zdrojov sa zabezpečuje príspevkom z príslusného rozpočtu (státu, obce, VÚC). Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, prostriedky vlastných finančných fondov, prostriedky prijaté od iných subjektov.

V PO rozlisujeme 2 skupiny príspevkov.

A) 1. skupina - podľa zdroja:

1) príspevok zo SR

2) príspevok z rozpočtu obce, VÚC

B) 2. skupina:

1) príspevok na prevádzku (priznanie príspevku 346/691)

2) príspevok na obstaranie DM (priznanie príspevku 346/916)

Rozsah obstarávania DM vrátane technického zhodnotenia je určený výskou prostriedkov vo fonde reprodukcie.

Uveďte specifické účty v účtovníctve PO.

1. účty nákladov - náklady PO v účtovej triede 5,

2. účty výnosov - výnosy PO v účtovej triede 6,

3. účty na účtovanie finančného vzťahu PO a zriaďovateľa v účtovej triede 3:

346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so SR

348 - Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a VÚC

4. stav a pohyb prostriedkov na BÚ sa účtuje na účte - 241 - Bezný účet

5. prechodné účty aktív a pasív - účty časového rozlisovania nákladov a výdavkov, príjmov a výnosov

381 - Náklady budúcich období

383 - Výdavky budúcich období

384 - Výnosy budúcich období

385 - Príjmy budúcich období

6. účty finančných fondov - 914- Rezervný fond a 916 - Fond reprodukcie

7. účty na účtovanie výsledku hospodárenia z činnosti PO:

931 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

932 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov

8. uzávierkové účty 961 - Začiatočný účet súvahový, 962 - Konečný účet súvahový, 963 - Výsledok hospodárenia bezného účtovného obdobia.

MPSVR SR si zriadilo Stredisko pre stúdium práce a rodiny (SPO), ktoré malo na rok 2007 uzatvorený Kontrakt na realizáciu úloh v oblasti práce a sociálnych vecí s ústredným orgánom (MPSVR SR). Celková hodnota účelových činností bola stanovená vo výske 2 815 000,- Sk v dohodnutom rozsahu. Ako si zriaďovateľ vo svojom účtovníctve zaúčtuje poskytnutý transfer.

MPSVR (účtovný pohľad ministerstva nie PO) zaúčtuje poskytnutie príspevku svojej príspevkovej organizácii (príspevku na bezné výdavky aj príspevku na obstaranie konkrétneho dlhodobého majetku) na ťarchu účtu 213 - Transfery a v prospech účtu 234 - Výdavkový rozpočtový účet, t.j. 213/234. Účet 213 - Transfery sa na konci účtovného obdobia pri uzavretí účtovných kníh uzatvorí na účet 964 - Saldo V a N RH.

Predkontujte prevod zdrojov na prefinancovaný dlhodobý majetok (tvorbu fondu DM) v SRO a PO, v čom je rozdiel.

211/901 - SRO

916/901 - PO

Rozdiel vyplýva zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy: RO na prevod zdroja prostriedkov pouzíva účet 211. Príspevková organizácia účet 916 (nakoľko rozsah obstarávania DM je určený výskou prostriedkov vo fonde reprodukcie).

Príspevková organizácia Státne lesy Tanapu zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva SR uvazuje o nákupe prístroja v sume 1 500 000 Sk. Avsak MP SR poskytlo príspevkovej organizácii na obstaranie DHM príspevok do fondu reprodukcie vo výske 1 000 000 Sk. Ako by sa PO vysporiadala s danou skutočnosťou.

V prípade, ak zdroje fondu reprodukcie nepostačujú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, môze príspevková organizácia pouziť rezervný fond ako doplnkový zdroj na obstaranie hmotného majetku - prístroja (t.j. vzniknutý rozdiel 500 000Sk doplní z RF nasledovne:

Text

MD

D

Suma v Sk

Zúčtovanie príspevku od zriaďovateľa

Pozitie zdrojov fondu reprodukcie

Doplnenie rozdielu z RF

500 000

Vymenujte vlastné zdroje krytia majetku v účtovníctve RO, PO, obce a VÚC.

Vlastnými zdrojmi krytia majetku sú:

Fond dlhodobého majetku

Fond obezného majetku

Fond reprodukcie

Peňazné fondy obce alebo VÚC

Rezervný fond v PO, obci

osobitný fond - Sociálny fond

Saldá rozpočtového hospodárenia

Výsledok hospodárenia bezného účtovného obdobia

Tvorba a čerpanie rezervného fondu a sociálneho fondu je v súlade so zákonom

RF v súlade so zákonom 523/2004 o rozpočtových pravidlách a SF v súlade so zákonom č. 152/1994 o sociálnom fonde.

SRO zaúčtovala predpis nedaňových rozpočtových príjmov v sume 800 000 Sk a tieto príjmy boli v danom účtovnom období v plnej výske vyinkasované na príjmový rozpočtový účet organizácie. Predkontujte danú skutočnosť a preveďte KS účtov 235 a 215 na účet salda 965. Vzniklo v SRO danom prípade saldo?

1. Pohľadávka (predpis) za nedaňové rozpočtové príjmy 800 000 Sk 315/215

2. Inkaso príjmov na príjmový RÚ  235/315

MD 965 - Saldo príjmov a výnosov RH D


KS 235 800 KS 215 800

MD 800 D 800

KZ účtu je nula a preto saldo v danom prípade nevzniká.

SRO zaúčtovala predpis nedaňových rozpočtových príjmov v sume 800 000 Sk a tieto príjmy boli v danom účtovnom období vyinkasované vo výske 500 000 Sk na príjmový rozpočtový účet organizácie. Predkontujte danú skutočnosť a preveďte KS účtov 235 a 215 na účet salda 965. Vzniklo v SRO saldo?

1. Pohľadávka (predpis) za nedaňové rozpočtové príjmy 800 000 Sk 315/215

2. Inkaso príjmov 500 000 na príjmový RÚ  235/315

MD 965 - Saldo príjmov a výnosov RH D
KS 235 500 KS 215 800

MD 500 D 800

PKS na 962 300

KZ účtu je 300 a preto saldo v danom prípade vzniká. Saldo pri nevyinkasovaní v plnej výske sa rovná KZ 965 = KZ 315 (Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové)

Previazanosť Salda príjmov a výnosov na výkaz Súvaha

Aktíva SÚVAHA Pasíva


KS 315 300 PKS 965 300

KZ 315 = KZ 965

Poznámka: v prípade vzniku salda za daňové a colné príjmy, by sa KZ účtu 965 rovnal KZ účtu 317 (Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové a colné).

Uveďte podstatu prevodu správy majetku. Zaúčtujte prevod budovy medzi státnou RO a PO, ak OC budovy je 15 000 000,- Sk, doposiaľ vytvorené oprávky sú 4 000 000,- Sk a fond dlhodobého majetku je 11 000 000,- Sk.

Pri prevode majetku sa nemení vlastník, teda nedochádza k zmene vlastníctva, dochádza vsak k zmene správcu majetku státu, ktorý je povinný viesť účtovníctvo.

Prevod správy sa uskutočňuje v účtovnej cene.

a)      odovzdávajúca RO:

- odúčtovanie obstarávacej ceny 15 000 000,- Sk - /021

- odúčtovanie oprávok 4 000 000,- Sk 081/ -

- odúčtovanie fondu DM 11 000 000,- Sk 901/ -

b) preberajúca organizácia:

- zaúčtovanie obstarávacej ceny 15 000 000,- Sk 021/ -

- zaúčtovanie oprávok  4 000 000,- Sk - /081

- zaúčtovanie fondu DM  11 000 000,- Sk - /901

Záverečný účet obce a záverečný účet VÚC obsahuje...

*      údaje o plnení rozpočtu v členení na bezný, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

*      bilanciu A a P

*      prehľad o stave a vývoji dlhu

*      údaje o hospodárení PO v ich pôsobnosti

*      prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

*      údaje o N a V podnikateľskej činnosti

Uveďte specifické účty obce a účtovné vyčíslenie výsledku hospodárenia obce.

212 - Poskytnutie prostriedkov na výdavky RO

214 - Zúčtovanie daňových príjmov obcí a VÚC

217 - Zúčtovanie príjmov obcí a VÚC

218 - Zúčtovanie výdavkov obcí a VÚC

231 - Základný bezný účet

242 - Bezné účty peňazných fondov obcí a VÚC

účty účtovej skupiny 27 - Návratné finančné výpomoci

účty účtovej skupiny 28 - Krátkodobé bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci

318 - Pohľadávky za daňové príjmy obcí a VÚC

917 - Peňazné fondy obce a VÚC

933 - Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov

951 - Dlhodobé bankové úvery

Účty 217 a 218 majú specifický charakter. Pomocou nich sa v účtovníctve obcí účtovným spôsobom zisťuje výsledok hospodárenia obcí - prebytok rozpočtu alebo schodok rozpočtu obce. Na konci účtovného obdobia, pri uzavretí účtovných kníh sa konečné stavy účtov 217 a 218 zaúčtujú na účet 933 - Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov. Konečný stav 217 sa zaúčtuje v prospech účtu 933 a KS 218 sa zaúčtuje na ťarchu účtu 933.

Ak má účet pasívny zostatok (prebytok rozpočtu obce), môze sa tento zostatok preúčtovať v nasledujúcom účtovnom období v prospech účtov peňazných fondov v súlade s pravidlami pre tvorbu peňazných fondov a pre pouzitie prebytku rozpočtu obce podľa osobitného predpisu.

Ak ma účet 933 aktívny zostatok (schodok rozpočtu obce) a môze sa tento zostatok účtovať v nasledujúcom účtovnom období na ťarchu účtov peňazných fondov, ak má obec vytvorené peňazné fondy, v súlade s pravidlami pre úhradu schodku rozpočtu obce osobitného predpisu.

K zmene zostatku účtu dochádza najmä pri uzavretí účtovných kníh, po zaúčtovaní konečných stavov účtov 217 a 218 za bezné účtovné obdobie. Konečný zostatok účtu 933 sa pri uzavieraní účtovných kníh preúčtuje na účet 962 - Konečný účet súvahový.

Vznik pohľadávok z titulu miestnych daní sa účtuje...

rozlísenie:

a) daňové príjmy - vznik pohľadávky 318/214

b) nedaňové príjmy - vznik pohľadávky 315/215

Vymenujte pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce a rozpočtu VÚC.

rozpočet obce a rozpočet VÚC sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový

bezný rozpočet sa musí zostavovať ako vyrovnaný alebo prebytkový

kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový

Ak je bezný a kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, mozno prebytok príslusného rozpočtu pouziť na úhradu návratných zdrojov financovania.

Ak sa hospodárenie PO za bezný rozpočtový rok skončí stratou, PO túto stratu uhradí a vysporiada z rezervného fondu PO.

Ak spoločnosť nie je schopná vzniknutú stratu uhradiť z rezervného fondu, potom ju uhradí a vysporiada:

zo zisku z podnikateľskej činnosti PO po zdanení najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná

z kladného výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti PO, najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná

z fondu reprodukcie PO, ak nie je mozné stratu vysporiadať zo zisku z podnikateľskej činnosti ani z výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti PO

Uveďte a popíste súčasti účtovnej závierky RO, PO, obce a VÚC

Súvaha

Výkaz ziskov a strát:

Časť A - zostavujú PO za hlavnú aj podnikateľskú činnosť, RO, obce a VÚC za podnikateľskú činnosť

Časť B - zostavujú rozpočtové organizácie, obce a VÚC za hlavnú činnosť

Časť C - zostavujú PO

Poznámky - umozňujú účtovnej jednotke skomentovať významné skutočnosti, ktoré sú prezentované v účtovnej závierke a sú významné na celkové posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky. Zostavujú sa v pozadovanej struktúre a obsahu v členení na:

a)      Vseobecné údaje

b)      Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

c)      Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

Deň zostavenia účtovej závierky je deň...

ktorýkoľvek deň do 1. 2., kedy sa podpíse účtovná závierka

Uveďte miesta predkladania účtovnej závierky podľa jednotlivých účtovných jednotiek.

Obce: predkladajú účtovnú závierku daňovému úradu

VÚC: predkladajú účtovnú závierku MF SR

RO, PO: predkladajú účtovnú závierku zriaďovateľovi

V priebehu roka 2007 si SRO zaúčtovala doslú faktúru za vykonanú opravu v sume 20 000,- Sk. Zaúčtujte danú skutočnosť, uzatvorte účty a aký vplyv bude mať daná skutočnosť na výkaz súvahu.

MD 420 - Sluzby D
MD 20 000,-

Obrat MD 20 000,- Obrat D 0,-

KS 20 000,-

MD 321 - Dodávatelia D

D 20 000,-

Obrat MD 0,- Obrat D 20 000,-

KS 20 000,-

MD 964 - Saldo výdavkov a nákladov RH D

KS 420 20 000,-

Obrat MD 20 000,- Obrat D 0,-

KS 20 000,-

MD 962 - Konečný účet súvahový D

KS 321 20 000,-

KS 964 - 20 000,-

Aktíva Súvaha Pasíva

KS 321 20 000,-

KS 964 - 20 000,-

KZ 321 = KZ 964

V priebehu roka 2007 si SPO zaúčtovala doslú faktúru za vykonanú opravu v sume 20 000,- Sk. Zaúčtujte danú skutočnosť, uzatvorte účty a aký vplyv bude mať daná skutočnosť na výkaz súvahu.

MD 511 - Opravy a udrzovanie D

MD  20 000,-

Obrat MD 20 000,- Obrat D 0,-

KS 20 000,-

MD  321 - Dodávatelia D


D 20 000,-

Obrat MD  0,- Obrat D 20 000,-

KS 20 000,-

MD 963 - Výsledok hospodárenia bezného ÚO D

KS 511 20 000,-

Obrat MD 20 000,- Obrat D 0,-

KS 20 000,-

MD 962 - Konečný účet súvahový D


KS 321 20 000,-

KS 963 - 20 000,-

Aktíva Súvaha Pasíva

KS 321 20 000,-

KS 963 - 20 000,-

KZ 321 = KZ 963

V danom účtovnom období v SRO vznikla spotreba na účtoch 410, 420, ktorá bola uhradená z účtu 234 v sume 120 000,- Sk. Ako by sa daná skutočnosť zobrazila na účte 964 - Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia. Vzniklo by v danom prípade saldo?

MD 964 - Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia D


KS 410  60 000,- KS 234 120 000,-

KS 420  60 000,-

Obrat MD 120 000,- Obrat D 120 000,-

Saldo nevzniká, lebo náklady boli uhradené v plnej výske.

Ktoré účty v účtovej osnove slúzia na účtovanie rozpočtových pohľadávok státu a obce za príjmy daňové a za príjmy nedaňové. Predkontujte vznik týchto pohľadávok.

1) Predpis nedaňových rozpočtových príjmov - vznik pohľadávky 315/215

2) Predpis daňových rozpočtových príjmov v obci 318/214

3) Predpis daňových rozpočtových príjmov státu 317/216

Najvýznamnejsími zmenami v metodike postupov účtovania a vo výkazníctve (výkazy účtovnej závierky) sú

zisťovanie výsledku hospodárenia porovnaním N a V vo vsetkých účtovných jednotkách verejnej správy

zavedenie účtovania o výnosoch aj v hlavnej činnosti účtovných jednotiek

zavedenie povinnosti tvorby opravných poloziek, tvorby rezerv a účtovania časového rozlisovania N a V aj v hlavnej činnosti RO, obci a VÚC

zmeny v spôsobe financovania podriadených organizácií zriaďovateľom a zavedenie pojmu "transfery" pre popis vzájomných zúčtovacích vzťahov

zmeny v účtovaní majú previazanosť na účtovné výkazy - v súvahe sa vykazuje vlastné imanie, vykazuje sa jednotný výsledok hospodárenia a zavádza sa samotné vykazovanie zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom a podriadenými organizáciami. Výkaz ziskov a strát nebude členený na tri časti, ale bude jednotný.

Zostaveniu účtovnej závierky predchádza...

inventarizácia

tvorba rezerv

tvorba a zúčtovanie opravných poloziek

zaúčtovanie časového rozlísenia N a V

kontrola zaúčtovania odpisov

doúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok

účtovanie kurzových rozdielov, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene na slovenskú korunu

výpočet výsledku hospodárenia

výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov a jej zaúčtovanieloading...
Document Info


Accesari: 2652
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )