Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Atlantis 2

Ceha slovaca
Atlantis 2

Jdi ke vznásedlu na vod? a sejdi dol?. Mluv se strázcem, dokud ti nev?nuje sv?j kulatý krystal. V lodi jsou celkem t?i kameny (pod k?eslem, pod houpací sítí a v první místnosti pod schody). Po kazdém prozitém p?íb?hu budou stejn? vráceny na své místo, takze se neobt?zuj je sbírat vsechny najednou. My za?neme sebráním kamene pod k?eslem a jeho pouzitím na kulatý ornament na st?n?. Tím za?ne nás p?íb?h v Irsku, ale není problém sbírat kameny v jiném po?adí. A jest? jedno upozorn?ní. S kazdou postavou d?kladn? promluv o vsech nabízených tématech. Budu to pokládat za automatické a nebudu se jiz o této povinnosti zmi?ovat.
Irsko

Ocitás se v k?zi ?ádového bratra Felima na malém ostr?vku. Jdi do modlitební místnosti, ve které najdes první kus lebky v poli?ce (u nást?nné malby). Vyjdi ven a pokra?uj rovn? az na místo, kde najdes bratra Finbara. Promluv s ním a projdi kolem n?j dozadu, kde prohledej zahrádku vlevo a seber vidle. Pokra?uj dál sm?rem vlevo za zahrádkou a u pasoucích se ovcí najdes druhý úlomek lebky. Jdi dál podél vody a najdes lis?í noru, ze které vyze? jejího obyvatele. Za stromy na kope?ku se nalézá hrobka, kolem které projdi dozadu ke v?elím úl?m. Cestou jest? klikni na kámen s rytinou kon?, aby ses na n?j mohl pozd?ji zeptat. Na ?esle jednoho z úl? je dalsí kousek kosti. Vra? se zp?t ke kostelu a prohlédni si hospodá?ství u domu. U studny najdes ?tvrtou ?ást lebky, kterou ti odkryly slepice odehnané liskou. Te? vylez po zeb?íku nahoru na st?echu a vidlemi sho? poslední kousek lebky z vrsku k?íze. Vejdi do kostela, seber úlomek a promluv s nejvyssím bratrem. Potom usedni ke své knize (musís se kouknout az úpln? k ní), vezmi st?tec na poli?ce naho?e a pouzij ho na knihu. Pokecej se vsemi postavami uvnit? a vrat se do reálného sv?ta pomocí nápisu exit na st?n?. Vyjdi ven za mnichem, který sedí u jedné z k?len, a promluv s ním. 23323j921x Obdrzeným klí?em otev?i truhlu a vyndej z ní n?z a papírek s runami - zapamatuj si t?etí runu zleva a t?etí runu zprava (m?zes si jej prohlédnout "pouzitím" na starého mnicha). Takto vybavený se vydej do hrobky a z nalezených úlomk? sloz lebku na oltá?i. Promluv s ozivlou hlavou starého krále, vra? se zp?t ke k?lnám a v první z nich seber vázu. Dojdi ji naplnit do kostela vodou z pramene, který najdes v p?edsíni vlevo. Dej pozor, a? nekliknes p?ímo na pla?ící sochu, která by t? p?esunula zp?t do lodi za strázcem. S napln?nou vázou jdi do hrobky, dej králi napít a promluv s ním. Dej mu n?z z truhly a on ho naplní svou mocí. A nyní p?ichází první logická hádanka... Jdi ke kostelu a obejdi jej z druhé strany, kde najdes na zdi druidské znaky. M?zes m?nit jejich sklon a viditelnost pomocí magického noze. Te? zasátrej v pam?ti, vzpome? si na papírek z truhly. Vrchní skupinu zm?? podle t?etí runy zleva, prost?ední podle t?etí runy zprava a poslední zrus úpln? (odstra? vsechny ?áry). Pomocí noze oto? kolem na zdi a seber h?l. Vydej se k rytin? kon? u hrobky a pouzij na ni h?l. Nyní rychle pronásleduj kon? a naze? ho do vody v míst?, kde z ní vy?nívají dalsí hole. Vysko? na n?j a na druhém ostr?vku promluv s muzem sedícím na strom?. Na pozdrav ale musís uhodnout druh ptáka, jehoz hlasem muz zazpívá. Promluv s ním hlavn? o sklen?ném artefaktu, o kterém ses dozv?d?l od muze z knihy. Dostanes kouzelnou vidlici, kterou zaraz do zem? p?ed velkou zbo?enou zdí. Objeví se studna. Vlez do ní a plav az na dno, kde t? zastaví vodní p?ísera. Vyplav tedy zp?t nahoru a vra? se na první ostrov. Promluv o nových souvislostech s králem Ailillem, s ková?em z knihy a s nejstarsím mnichem. Od posledn? jmenovaného dostanes k?íz, který pouzij na kreslené plátno v kostele. Musís ho vlozit mezi letícího draka a velkou v?z. Vyvolás bohyni Aine, kterou popros, aby odvolala kletbu nad sochou dívky v knize a nad pta?ím muzem z ostrova. Jdi do knihy a promluv s dívkou. Pot?ebuje amulet pstruha, který ti chce v?novat. Musís tedy vylézt ven z knihy a zase se vrátit zp?t. Ne ovsem p?ímo do p?íb?hu, ale jen se sklonit t?sn? nad stránky. Vezmi st?tec a na postav? dívky p?imaluj pstruha a na postav? vále?níka vpravo p?imaluj me?. Jdi do p?íb?hu knihy a promluv s dívkou o vodní oblud?. Dostanes amulet. Dojdi si i k tr?nu pro me?. Nyní je ?as vrátit se na druhý z ostrov?. Sko? do studny a na dn? pouzij amulet, který t? ochrání p?ed p?íserou. Se sklen?nou v?zí jdi do knihy, dej ji ková?i, a potom, co ji polozí na zem, ji rozsekni me?em. Seber ze zem? st?íbrnou ruku a dej ji bojovníkovi na tr?n? spole?n? s me?em. Vyjdi ven z knihy i z kostela a Irskou kapitolu más za sebou.

Mayská ?íse

U pradávných May? se zdrzís jest? o n?co déle nez v p?edchozí ?ásti hry. Ovládás t?lo mayského mladíka Tepeca. Celý p?íb?h se bude to?it okolo boha Tezcatlipoca, takze jestli jsi hrál druhý Broken Sword, jsi ve výhod?. Stojís naproti bazénu mezi dv?ma pyramidami. Jdi k té napravo, vylez az úpln? nahoru a pokra?uj po schodech dovnit? stavby. Projdi ji celou a prohlédni si vsechny znaky na zdech. Promluv také se strázcem a vydej se do druhé pyramidy. Zde nejprve promluv s princem a s kn?zem a uvnit? pak dostanes od té nejhez?í kn?zky, jakou jsem kdy ve h?e vid?l, obvazy pro krále. Dones mu je a promluv se vsemi v místnosti. Az budes odcházet, král ti vrátí zakrvácené obvazy zp?t. Vra? je kn?zce a po?ádn? s ní pokecej. Az t? bude chtít vzít do zem? mrtvých, jdi. Promluv si s netopý?ím bohem a octnes se zpátky v pyramid? (pokud to nep?jde, musís kliknout na levou stranu netopýra). Jdi do první stavby a úpln? naho?e vyloupni kus kamene z rytiny ve sloupu. Podívej se také na oltá? naproti, kde je zobrazen Velký v?z. Jdi dol? do pyramidy. Ze t?í rytin na zdech, které sis jiz prohlédl d?íve, je jen jedna onen jaguá?i puzzle. Komu n?co ?íká dvacítková soustava, je v pohod?. Ostatní dv? jsou jen nápov?dy. Puzzle poznás podle malých drzák? na obou stranách, obsahujících ty?ky a body. Vezmi jednu ty?ku a pouzij ji na nejspodn?jsí ?ádek. Potom vezmi ?ty?i te?ky najednou (postupným klikáním) a pouzij je na druhou ?ádku odspoda. Dojdi za strázcem, který t? nyní pustí do dalsího patra pyramidy. Op?t najdi obdobn? vypadající puzzle a za?ni se skládáním. Jednu te?ku pouzij na parní ?ádku odzdola a potom ?ty?i te?ky na pátý ?ádek odspoda. Jdi za dalsí strází a sejdi dol? po schodech. Na konci chodby jsou tajné dve?e, které otev?es zatla?ením malého kamene na levé st?n? (az u dve?e. U tlamy krokodýla najdes poslední puzzle. Vysv?tlování by bylo hrozn? slozité, takze za?neme postupn? zespoda. První ?ádek - jedna te?ka; dalsí t?i ?ádky nic; pátý ?ádek - ?ára; sestý ?ádek - t?i te?ky; sedmý a osmý nic; dev?t, deset a jedenáct ?áry; dvanáct - te?ka; zbytek uz nic. Z otev?ené krokodýlí tlamy seber druhý kámen. Oba dva kameny pak zasu? do otvor? po stranách dve?í ve tm?. Jsou fakt spatn? vid?t, takze to bude vyzadovat trochu trp?livosti. Jdi do druhé pyramidy. V místnosti s kn?zkou visí ze stropu v rohu netopýr, který t? p?enese do zem? mrtvých. Promluv s netopý?ím bohem o duhovém most?. Hádanku, kterou p?edstavuje, najdes kousek od netopýra. Sloz ji podle obrázku, který by m?l být n?kde tady poblíz. Po?adí barev je (ve sm?ru zezdola nahoru) v prvním ?ádku startovní pole, fialová, sv?tle modrá, v druhém ?ádku zelená, polí?ko bez barvy a tmav? modrá a ve t?etím ?ádku zlutá, oranzová a ?ervená. Nejprve si tedy srovnejte barvy a potom podle obrázku i sm?ry (polí?kem otá?íte druhým tla?ítkem mysi). Nechte mapou prob?hnout ?loví?ka a nastupte do lo?ky. P?ejede doleva po ?ece a vylezte na druhém b?ehu. V obrovské dzungli, která se p?ed tebou rozprostírá, musís najít sedm malých hv?zdi?ek. Jsou rozházené po zemi vsude okolo. Protoze ani p?i nejlepsí v?li by se tato ?ást nedala zmapovat, musís tyto hv?zdy najít sám. V dzungli najdes také kámen s otvory, do kterých musís zasadit hv?zdy tak, aby výsledný obrazec m?l tvar Velkého vozu (viz obr.). Poté, co se ti povede hlavolam slozit, se objeví socha Tezcatlipory, ze které se bude ozývat pouze tv?j vlastní hlas. Vra? se tedy zp?t do lod? a pluj dál po ?ece. Dalsí dv? místa, kde m?zes vylézt z lodi, jsou jiz na stejném b?ehu jako netopý?í b?h. Vylez na sous v míst?, kde najdes v lese ob?í pavu?inu. Jdi doleva a vylez nahoru po strom? - uvidís i jejího obyvatele. Musís stát na tom míst? pavu?iny, kde je velká díra po pravé stran?. Jdi rychle dop?edu, oto? se, jdi zpátky a hned do strany (podél otvoru v pavu?in?). Te? se rychle oto? sm?rem ke st?edu sít?, utíkej k n?mu, seber hmyz a sesko? dol?. Nyní se vydej k záb? a nakrm ji. Dostanes radu, ale ta nesta?í. Jdi tedy zpátky k pavoukovi. Ten si mezitím p?izval na pomoc druha, takze to bude v?tsí zábava. Postupuj stejn? jako prve, ale po obelhání pavouka projdi podél otvoru, slez dol? jen o jeden stupínek a ob?hni celou pavu?inu dokola a op?t podél trhliny. Ani te? se nespoust?j p?ímo do st?edu sít?, ale popojdi az na vlákno, kde je chycena kobylka. Seb?hni k ní, seber ji a dones zabákovi. Dostanes dalsí radu. Nyní se vrat zp?t do pyramidy, ale nezdrzuj se v ní a jdi do pyramidy naproti. Sejdi az do posledního patra, kam ses dostal pomocí hádanek (parní dv? budes muset znovu poskládat), a vyjmi ze zdi oba kameny. Projdi zdí a vrat se do zem? mrtvých. P?eplav ?eku a jdi k sose vyrostlé ze zem?. Pouzij na ní parní kámen, druhý zatla? do malého podstavce naproti. Vyvolás oba nejvyssí bohy v podob? posvátných zví?at. Promluv s jaguárem, který p?edstavuje Tezcatlipocu, a zjeví se ti i had p?edstavující dobrého boha Quetzalcoatla. Promluv s ním a dostanes jeho zelený list. Vrat se zpátky k lo?ce a pluj k pavou?í síti, kde se na tebe p?ipravila sama pavou?í královna. Vylez po strom?, u kterého je díra v pavu?in?, a poloz lepkavý list od tvého boha na spojnici vláken vpravo. P?ejdi doprava a hned zp?t. Pavou?ice se na chvilku p?ilepí, ?ehoz vyuzij a sejdi dol? pro me?. Oto? se doprava a rychle sekni po svém nep?íteli (musís se trefit do bílé ?ásti na její hlav?). Nyní je na chvilku neskodná, takze na nic ne?ekej a seber lebky uprost?ed sít?. Nezapome?, ze ze sít? musís sesko?it sám, jinak p?ijde vsechna práce vnive?. Jdi ke zjevení Quetzalcoatla a odevzdej mu lebky. S nádobou jeho krvavých slz dojdi ke králi. Dostanes vytouzený kámen, který pouzij na ornament. ?eká t? poslední krok.

?ína.

Popovídej si se vsemi postavami az T? strázce cesty pozve do zelvího salonku.Zelvu umísti na oltá? a ten nastav tak,aby ?ervený znak byl u její hlavy,zlutý napravo,bílý nalevo a zelený u ocasu..Stoupni si do samého rohu místnosti naproti mistrovi (Za zády Ti musí stát váza).Promluv si s mistrem,nato? se tak,aby ze? s oknem byla po Tvé levé ruce.Ud?lej krok vp?ed a promluv si s mistrem.Jdi 2x doprava,3x doleva,1x doprava a 2x vp?ed.
Otvírej truhly a vyndej p?edm?t.Pouzij ho k zapálení barevných svícn? kolem oltá?e.Za?ni ?erveným a pokra?uj po sm?ru hodinových ru?i?ek.Jdi k bazénu,najdi a seber sest sosek.Vra? se na oltá? s barevnými svícny a odejdi z n?j.Op?t se na n?j vra?,rozmísti sosky (pokud je soska umíst?na správn?,nejde znovu sebrat),vykro? k bazénu,seber m?sec s pen?zi a promluv si se vsemi postavami.Jdi k bazénu.Na d?ev?ný stroj umísti disky v po?adí: Disk s kresbou kopc?,disk pobitý h?eby,disk s jakoby vln?nými vlákny,d?ev?ný disk a disk s ornamentem.Po proto?ení je umísti v tomto po?adí: Disk s jakoby vln?nými vlákny,disk s ornamentem,disk pobitý h?eby,d?ev?ný disk a disk s kresbou kopc?. P?ejdi most.U zlaté brány se koukni skrze krystal vlevo.Le? na M?síc,ke Slunci,vpravo kolem Slunce do roje meteorit?,do bílé zá?e a zp?t na Zemi.(zm?nil se tvar krystalu).Na zlaté brán? klikni na lovce,síp se oto?í na n?j (velmi d?lezité,v pekle bys nepotkal dívku) a vejdi.V drakovi na levé stran? vy?es hlavolam.Klikni na draka.Jakmile se zastaví,klikni postupn? 3x na pravý,na levý,na pravý a na levý oblá?ek.Získás perlu.Vloz ji do zlaté kapsy v pilotní kabin?.Po p?istání t?ikrát vejdi do dve?í,popovídej si s mistrem a dve?mi zprava vstup do pekla.U vchodu si popovídej s vrátným a vezmi si formulá?.Hledej dívku,dá Ti v?jí? na kterém je po?adí pozadovaných razítek.Obejdi ú?edníky a seze? je.Pes Ti dá razítko srnce,koza tygra,zajíc kon?,prase draka,mys hlavu kon?,k?? hlavu tygra. Po?adí razítek je v kazdé h?e jiné.Pouzij zvlástní schody,které Ti umozní ch?zi po strop?.Po spln?ní úkolu dej houbu mistrovi.V drakovi vyjmi perlu a vra? zp?t do zlaté kapsy.Vra? se ven k brán?, kterou hlídá stín a vychutnej si záv?re?né demo.V lodi umísti získaný kámen na oltá?.

Návrat do lodi ke strázci krystalu je bouchnutí pali?kou do gongu na dvo?e klástera.Pali?ka lezí vpravo u gongu.

Shambala,Atlantis,nekone?ný vesmír a ...

Umísti sv?j krystal do st?edu oltá?e na lodi. Az budes v kv?tu,klikni na ornament vlevo od ornamentu s draky.

Poté klikni na ornament vpravo od ornamentu s draky a posléze na ornament s draky.Vse jest? jednou zopakuj.Popovídej si s Rheou a odejdi. Budes se teleportovat do sestnácti lokací. Sbírej p?edm?ty a povídej si.Az získás hv?zdu,umísti ji v Irském kostelíku v knihovn? do okna. Pod vodou musís najít schody vedoucí k bývalému paláci. Vyjdi je a dej se doprava. Seber krystal a najdi chobotnici. Klikej rychle na levé tla?ítko mysi a mi? na chapadla,kterými na tebe úto?í (sta?í krystal drzet p?iblizn? ve st?edu chobotnice). Jest? jednou umísti sv?j krystal na otá? v lodi a le? na samý konec vesmíru. ?eká tam na Tebe nejsladsí odm?na.
Poznámka: Nech p?ejít tytulky bez odchodu. Po nich je krátké dodatkové,záv?re?né demo.loading...
Document Info


Accesari: 718
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )