Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Система за регулиране и стимулиране на външноикономическата дейност

Rusa
Регулирането на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическата дейност е средство за решаване на икономически и политически задачи и във висока степен е проява на &# 10410v2117k 1077;динството между икономиката и политиката в една &# 10410v2117k 1089;трана. Това води до необходимостта от институции и административни органи, които да осъществяват тази дейност. Характерна &# 10410v2117k 1095;ерта на &# 10410v2117k 1088;егулирането на външноикономическата дейност на &# 10410v2117k 1085;ационално равнище е, че разпорежданията на националните органи имат специфично национално териториално действие в съответната държава. Осъществяването на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическата политика, регулирането и контролът върху външноикономическата дейност в Р България се извършва от система от държавни органи с обща и специализирана &# 10410v2117k 1082;омпетентност. В тази система участват както висшите органи на &# 10410v2117k 1076;ържавна &# 10410v2117k 1074;ласт - Народното събрание, Президентът на &# 10410v2117k 1088;епубликата и Министерският съвет, така и функционални и отраслови министерства, ведомства, комитети и др.
България е държава с парламентарно управление съгласно Конституцията на страната. Това определя Народното събрание като най-висш орган на &# 10410v2117k 1076;ържавна &# 10410v2117k 1074;ласт у нас. То осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. В качеството си на &# 10410v2117k 1074;ърховен орган на &# 10410v2117k 1076;ържавната власт НС има изключително важни пълномощия в областта на провеждането на &# 10410v2117k 1074;ътрешната и външната политика на страната в т.ч. и на външноикономическата политика. По-конкретно могат да се откроят следните пълномощия на НС, имащи отношение към цялостното регулиране на външноикономическата дейност в Р България:

Осъществява върховно ръководство на вътрешната и външната политика на &# 10410v2117k 1076;ържавата.

Ратифицира и денонсира международни договори, които съдържат финансови задължения за държавата и се отнасят за участието на &# 10410v2117k 1056; България в международни организации.

Упражнява върховен контрол за спазване на &# 10410v2117k 1050;онституцията и законите и върху дейността на &# 10410v2117k 1076;ържавните органи.

на &# 10410v2117k 1088;епубликата е държавен глава, олицетворяващ единството на нацията и представляващ Р България в международните отношения. Той осигурява съединяването на законодателната и изпълнителната власт. Съществено значение за външноикономическата дейност на &# 10410v2117k 1089;траната имат такива правомощия на &# 10410v2117k 1055;резидента като:

Издава укази, отправя обръщения и послания по основни въпроси, произтичащи от законите и решенията на &# 10410v2117k 1053;С.

Назначава и освобождава от длъжност ръководителите на &# 10410v2117k 1076;ипломатическите представителства на Р България в международни организации по предложение на Министерския съвет, приема акредитивните и отзователни писма на &# 10410v2117k 1095;уждестранните дипломатически представители в страната.

Обявява положение на &# 10410v2117k 1074;ойна при въоръжено нападение срещу страната или
при необходимост от неотложно изпълнение на &# 10410v2117k 1084;еждународни задължения.
Президентът на &# 10410v2117k 1088;епубликата представя страната в международните отношения, участва в различни международни срещи и форуми, изгражда авторите
та на &# 10410v2117k 1076;ържавата, която ръководи.

Правителството е висш изпълнителен и разпоредителен орган на &# 10410v2117k 1076;ържавната власт с обща компетентност. Основните пълномощия на &# 10410v2117k 1052;инистерския съвет, свързани с регулирането на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическата дейност са:

Съгласно Конституцията той ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на &# 10410v2117k 1089;траната.

Ръководи, координира и контролира непосредствено дейността на &# 10410v2117k 1084;инистерствата и ведомствата.

При нужда Министерският съвет решава специфични въпроси, свързани с външноикономическата дейност на &# 10410v2117k 1089;траната, като създава свои помощни постоянно- или временнодействащи звена. Прави предложения пред Президента на републиката за назначаване и отзоваване на посланици, генерални консули и представители в международни организации.Министерство на &# 10410v2117k 1080;кономиката и енергетиката роля при регулирането и регламентирането на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическата дейност на &# 10410v2117k 1089;траната. То изпълнява важни функции, свързани с провеждането на държавната политика в областта на &# 10410v2117k 1074;ъншната и вътрешната търговия, както и на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическото сътрудничество на страната, функциите на &# 10410v2117k 1052;ИЕ са:

Анализира състоянието и тенденциите в развитието на външноикономическата дейност на &# 10410v2117k 1089;траната, разработва и провежда дългосрочната стратегия в областта на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическото сътрудничество.

Разработва, съгласува и прилага режима на износ и внос, тарифни и нета-рифни регулатори и мерки свързани с търговската и митническата политика на &# 10410v2117k 1089;траната.

Организира конкурси и търгове за износ и внос на стоки, за които са въведени количествени ограничения; регистрира и разрешава сделки, когато това е необходимо; контролира спазването на &# 10410v2117k 1074;ъншнотърговския режим.

Съдейства за експортната ориентация на &# 10410v2117k 1089;топанските субекти, за създаване на &# 10410v2117k 1080;нституции и за осъществяване на програми за стимулиране на износа, за фор

Участва във формирането и осъществяването на политиката за интеграция с Европейския съюз, като разработва анализи и оценки за въздействието на &# 10410v2117k 1080;нтеграционните процеси върху икономиката на страната; провежда политиката за участие в структурни и присъединителни програми и проекти на &# 10410v2117k 1045;С; осъществява двустранно сътрудничество със страните-членки на ЕС.

Осъществява мероприятия за информационно обслужване, свързано с външната търговия на &# 10410v2117k 1089;траната, като разработва, поддържа и актуализира база данни за развитието на външната търговия; координира издателската и рекламната дейност, участието в панаири и изложби в страната и чужбина и др.

В областта на &# 10410v2117k 1087;равното регулиране анализира действието на &# 10410v2117k 1089;топанското законодателство и разработва проекти на &# 10410v2117k 1085;ормативни актове в областта на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическата дейност, подготвя и участва при разработването на търговски договори, спогодби, протоколи и други споразумения.

би осъществяват търговско-икономическата политика на &# 10410v2117k 1089;траната, съгласувано с ръководителите на &# 10410v2117k 1076;ипломатическите и консулски представителства, съдействат за развитие на &# 10410v2117k 1090;ърговско-икономическото сътрудничество и за изпълнение на &# 10410v2117k 1089;ключените договори със съответната страна, работят за раз витието на &# 10410v2117k 1085;ови форми на &# 10410v2117k 1090;ърговско-икономически отношения, за привли чане на инвестиции, за разширяване на износа и др.

разработва и осъществява външната ги литика на &# 10410v2117k 1089;траната, съставна &# 10410v2117k 1095;аст на която е външноикономическата. Ръководи работата по присъединяването на Р България към Европейския съюз, ръководи дипломатическите представителства на България в чужбина в състава, на &# 10410v2117k 1082;оито работят и службите по търговско-икономическите въпроси. То проучва, прогнозира и разработва мероприятия и програми за реализиране стратегията и тактиката на външната ни политика в глобален и регионален план, извършва конкретни дипломатически дейности при провеждане на тази политика.

подготовка, изпълнение и контрол на &# 10410v2117k 1076;ържавния бюджет;

регулиране на &# 10410v2117k 1087;лащанията в страната и чужбина;има непосредствено отношение към регулирането на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическата дейност, изпълнявайки следните по-важни функции:

участва в разработването и реализирането на &# 10410v2117k 1084;итническата политика на &# 10410v2117k 1076;ържавата;

осъществява комплексна &# 10410v2117k 1076;ейност по митнически контрол и надзор по изчисляване и събиране на &# 10410v2117k 1084;итни сборове, по прилагане на &# 10410v2117k 1090;арифните мерки на &# 10410v2117k 1090;ърговската политика на &# 10410v2117k 1089;траната;

изпълнява дейности по предотвратяване на &# 10410v2117k 1084;итнически престъпления и нарушения, както и по налагане на &# 10410v2117k 1072;дминистративни наказания;

осъществява международни връзки в областта на &# 10410v2117k 1084;итническата дейност;

осигурява квалификацията и преквалификацията на &# 10410v2117k 1084;итническите служители.

Българска народна &# 10410v2117k 1073;анка

дача на БНБ е да поддържа стабилна &# 10410v2117k 1085;ационалната парична &# 10410v2117k 1077;диница чрез овеждане на &# 10410v2117k 1087;одходяща парична и фискална &# 10410v2117k 1087;олитика. Тя е единствения еми-онен център в страната. Наред с това БНБ осъществява и други важни функции като:

Участва в международни организации, съдействащи за развитието на международното сътрудничество в областта на &# 10410v2117k 1074;алутната, паричната и кредитната политика.

Изпълнителна &# 10410v2117k 1072;генция за насърчаване на търговията. Създадена &# 10410v2117k 1077; към министъра на &# 10410v2117k 1080;кономиката и енергетиката и има за цел да координира дейността на &# 10410v2117k 1084;инистерства и ведомства за насърчаване на външната търговия. Тя предоставя информация на &# 10410v2117k 1080;зносителите за развитието на външните пазари, ангажира се с провеждане на &# 10410v2117k 1079;адгранична &# 10410v2117k 1088;еклама, участие в панаири и изложби, организиране на срещи, симпозиуми и конференции по проблеми, свързани с насърчаване на &# 10410v2117k 1090;ърговията. Българска агенция за експортно застраховане. ка при външнотърговските сделки налага като средство за насърчаване на износа да се използва неговото застраховане от държавни застрахователни организации. С такава цел е създадена &# 10410v2117k 1041;АЕЗ, която за сметка на &# 10410v2117k 1076;ържавата отпуска кредити, дава гаранции за финансови загуби, свързани с износ на &# 10410v2117k 1073;ългарски стоки и услуги. Застраховането цели да се повиши конкурентоспособността на &# 10410v2117k 1073;ългарския експорт на &# 10410v2117k 1074;ъншните пазари. Към Министерския съвет е създаден Междуведомствен съвет по експортно застраховане за провеждане на държавната политика при застраховането на кредити, гаранции и финансови загуби, при износа на &# 10410v2117k 1073;ългарски стоки и услуги. Важна &# 10410v2117k 1089;ъдействаща роля за развитието и регулирането на &# 10410v2117k 1074;ъншноикономическата дейност играят някои обществени организации, браншови съюзи, сто ската търговско-промишлена &# 10410v2117k 1087;алата.БТПП е независимо сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на &# 10410v2117k 1089;топанските интереси на &# 10410v2117k 1095;леновете и съдействие за европейската и международна &# 10410v2117k 1080;нтеграция на Р България. Тя осъществява дейността си в съответствие с нормативните актове и приетия устав и е учредена &# 10410v2117k 1079;а неопределен срок. Палатата е юридическо лице със седалище в София. По-важните й цели и задачи са:

. Подпомага, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на &# 10410v2117k 1089;воите членове като участва при разработването на &# 10410v2117k 1085;ационални програми за развитие на &# 10410v2117k 1089;топанската дейност; представя съгласувано мнение по проекти на &# 10410v2117k 1085;ормативни актове и решения за стопанската дейност; отстоява стопанските интереси на &# 10410v2117k 1095;леновете си, разработва типови договори, образци за различни видове стопански дейности; организира постоянен арбитражен съд, информира за спазване на &# 10410v2117k 1084;еждународните търговски правила и обичаи и др.

. Съдейства за разширяване участието на &# 10410v2117k 1092;ирмите в международното икономическо сътрудничество.

БТПП взаимодейства с компетентните държавни органи и организации, подпомага образуването на &# 10410v2117k 1090;ериториални и браншови палати и съюзи, може да открива клонове и да се сдружава с чуждестранни и местни лица. Към палатата се създават съвети, които обединяват членовете на &# 10410v2117k 1092;ункционален, териториален и отраслов принцип.

Органи на &# 10410v2117k 1091;правление на палатата са общото събрание, управителният съвет, изпълнителният съвет и председателят.

мационен център за електронна &# 10410v2117k 1090;ърговия, Бюро "Икономически анализи" и др.

БТПП е част от единната международна &# 10410v2117k 1084;режа в света, поддържа редовни
връзки с голям брой кореспонденти и участва в дейността на &# 10410v2117k 1076;есетки междуна
родни държавни и неправителствени организации.

да членуват български и чуждестранни юридически, и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност или съдействат за постигане на нейните цели и задачи. БСК е национално призната организация на &# 10410v2117k 1088;аботодателите съгласно Кодекса на &# 10410v2117k 1090;руда.

да обединява интересите и подпомага развитието на &# 10410v2117k 1087;роизводствената, търговската и индустриалната дейност, както и да отстоява правата на &# 10410v2117k 1080;ндустриалните субекти;

С оглед сложността и комплексността на външноикономическата дейност при нейното регулиране и осъществяване, пряко или косвено, вземат участие множество държавни органи и организации с обща и специализирана &# 10410v2117k 1082;омпетентност.Document Info


Accesari: 2367
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )