Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Терміни та поняття

RusaPremium

200___ р.

, іменований надалі "БАНК", в особі __________ ______ ____ ___________________, який діє на підставі Довіреності від ___________________, посвідченої приватним нотаріусом _______________ місь& 515o142f #1082;ого нотаріального округу __________________ за реєстровим № __________________, з одного боку, та

"ПОЗИЧАЛЬНИК", з іншого боку,

"Кредитні ресурси" -

"Позичковий рахунок" -

"Нарахування процентів"

"Метод нарахування процентів" умовна - 360 днів.

"Останній звітний період"

2.1. з оплатою за процентними ставками, встановленими п.4.1. цього Договору..

3.1. Видача Кредитних ресурсів за цим Договором проводиться на підставі письмової заяви Позичальника, за погодженням з Банком.

Позичальник зобов'язується повністю повернути Кредитні ресурси, отримані за цим Договором, до "____" ______________ 200__ року. Погашення проводиться шляхом зарахування відповідної суми на Позичковий рахунок.

кожного місяця (згідно із Графіком зниження розміру заборгованості - Додатком №1 до цього Договору), здійснювати погашення заборгованості за Кредитними ресурсами у складі щомісячних Ануїтетних платежів, розміри яких за цим Договором становлять:

- протягом першого Фактичного року кредитування (з першого по дванадцятий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з дати укладення цього Договору та закінчуючи "___" _____________ _____ р.) розмір щомісячного Ануїтетного платежу становить _______ (_______________)________;

- протягом другого Фактичного року кредитування (з тринадцятого місяця по двадцять четвертий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з "__"_______ __р. та закінчуючи "___" _____________ _____ р) розмір щомісячного Ануїтетного платежу становить _______ (_______________)________;

ятого по тридцять шостий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з "__"_______ __р. та закінчуючи "___" _____________ _____ р) розмір щомісячного Ануїтетного платежу становить _______ (_______________)________;

- протягом четвертого Фактичного року кредитування (з тридцять сьомого по сорок восьмий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з "__"_______ __р. та закінчуючи "___" _____________ _____ р) розмір щомісячного Ануїтетного платежу становить _______ (_______________)________;

ятого місяця по шістдесятий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з "__"_______ __р. та закінчуючи "___" _____________ _____ р) розмір щомісячного Ануїтетного платежу становить _______ (_______________)________;

- протягом шостого Фактичного року кредитування (з шістдесят першого місяця по сімдесят другий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з "__"_______ __р. та закінчуючи "___" _____________ _____ р) розмір щомісячного Ануїтетного платежу становить _______ (_______________)________;

- протягом сьомого Фактичного року кредитування (з сімдесят третього місяця по вісімдесят четвертий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з "__"_______ __р. та закінчуючи кінцевою датою повернення Кредитних ресурсів, зазначеною в п.3.2. цього Договору) розмір щомісячного Ануїтетного платежу становить _______ (_______________)________.

У складі Ануїтетного платежу також сплачуються проценти за користування Кредитними ресурсами. Останню сплату Ануїтетного платежу Позичальник зобов'язується здійснити не пізніше "___" ________ 20___ р.

Банк має право зупинити видачу Кредитних ресурсів, відмовити Позичальнику в продовженні строку дії цього Договору, а також вимагати дострокового повернення Кредитних ресурсів, сплати нарахованих процентів по них, неустойки відповідно до умов цього Договору, у наступних випадках:

не повідомив Банк у встановлені строки про факти, зазначені у п.5.7. цього Договору;

припускався інших порушень;

а) у першу чергу погашаються прострочені проценти за користування Кредитними ресурсами;

б) у другу чергу погашаються нараховані проценти за користування Кредитними ресурсами, які не є простроченими;

в) у третю чергу погашаються прострочені суми за основним боргом по кредиту;

г) у четверту чергу погашається непрострочена заборгованість по Кредитних ресурсах;

ґ) у п'яту чергу погашається пеня за прострочення сплати Ануїтетних платежів, комісії Банку та інших платежів за цим Договором.

Суми Ануїтетних платежів за цим Договором розраховані таким чином, что при виконанні Позичальником свого зобов'язання по сплаті Ануїтетного платежу щомісяця та у строк, зазначений у п.3.3. цього Договору, прострочена заборгованість по процентах не утворюється, а основна заборгованість за кредитом буде погашена в строк, зазначений у п.п.3.2., 3.3. цього Договору, та відповідно до Графіка зниження розміру заборгованості (Додаток №1 до цього Договору).

У випадку прострочення внесення Ануїтетного платежу утворюється прострочена заборгованість по процентах, та, крім того, фактично збільшується строк користування відповідною частиною Кредитних ресурсів, що, у свою чергу, призводить до збільшення розміру нарахованих процентів.

У зв'язку з цим Позичальник зобов'язується дотримуватися Графіку зниження розміру заборгованості (Додаток №1 до цього Договору). Графік зниження розміру заборгованості вважається таким, що дотримується Позичальником, при сплаті Позичальником всіх Ануїтетних платежів у встановлений зазначеним графіком строк.

У випадку непогашення або погашення не в повному обсязі щомісячного Ануїтетного платежу, Позичальник несе відповідальність згідно п.6.1. цього Договору.Позичальник підписанням цього Договору зобов'язується у строк не пізніше 5 (п'яти) банківських днів після закінчення десятиденного періоду звіряння здійснити погашення простроченої заборгованості, що виникла за попередній фактичний рік кредитування, а саме заборгованості за Графіком зниження розміру заборгованості, по сплаті процентів за користування Кредитними ресурсами і пені за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором.

За результатами звірки Сторони можуть переглядати розмір наступних Ануїтетних платежів, що підлягають внесенню Позичальником, та строк погашення позичкової заборгованості. У випадку, якщо Сторони прийшли до згоди про такий перегляд, Сторони укладають договір про внесення змін до цього Договору з викладенням Графіка зниження розміру заборгованості (Додатка №1 до цього Договору) у новій редакції.

3.9. У випадку несвоєчасного повернення кредиту або несвоєчасної сплати процентів за користування Кредитними ресурсами, як у випадку настання строку повернення кредиту (його частини) та/або строку сплати процентів, так й у випадку виникнення відповідно до умов цього Договору зобов'язання Позичальника достроково повернути Кредитні ресурси та сплатити проценти, Банк має право видати наказ про примусову сплату боргового зобов'язання.

На підставі наказу про примусову сплату боргового зобов'язання може бути здійснене примусове списання (стягнення) грошових коштів з будь-якого поточного, депозитного або інших рахунків Позичальника, незалежно від того, у якому банку ці рахунки відкриті, причому повністю або частинами, на розсуд Банку.

Зазначене положення є правом, але не обов'язком Банку, та не звільняє Позичальника від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань по кредиту.

У випадку несвоєчасного повернення кредиту або несвоєчасної сплати процентів за користування Кредитними коштами, як у випадку настання строку повернення кредиту (його частини) та/або строку сплати процентів, так й у випадку виникнення відповідно до умов цього Договору зобов'язання Позичальника достроково повернути кредит та сплатити проценти, Банк має право на договірне списання грошових коштів з будь-яких рахунків Позичальника.

Договірне списання заборгованості за цим Договором здійснюється шляхом списання на підставі меморіальних ордерів Банку з поточних, вкладних (депозитних) або інших рахунків Позичальника грошових коштів та зарахування їх у рахунок погашення позичкової заборгованості або доходу Банку (при списанні процентів).

Зазначене положення є правом, але не обов'язком Банку, та не звільняє Позичальника від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов'язань по кредиту.

4.1. Позичальник сплачує Банку проценти за користування Кредитними ресурсами у валюті кредиту, за такими наведеними нижче процентними ставками:

протягом першого Фактичного року кредитування (з першого по дванадцятий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з дати укладення цього Договору та закінчуючи "___" _____________ _____ р.) - за процентною ставкою _______ (______) процентів річних;

по сорок восьмий місяць включно користування Кредитними ресурсами, починаючи з "__"_______ __р. та закінчуючи "___" _____________ _____ р) - за процентною ставкою _______ (______) процентів річних;

4.2.

Нарахування процентів за день видачі Кредитних ресурсів проводиться як за повний день, а за день повернення не проводиться. Нарахування процентів проводиться не рідше одного разу на місяць на залишок заборгованості на Позичковому рахунку Позичальника за період з 1 числа по останнє число місяця.

Нарахування процентів проводиться за кожний день користування Кредитними ресурсами за Методом нарахування процентів.

Для нарахування, обліку нарахованих та сплачених процентів Позичальнику відкривається рахунок №2208____________.

4.3. Позичальник сплачує проценти за користування Кредитними ресурсами щомісяця, в термін з "1" по "10" число кожного місяця, у складі щомісячних Ануїтетних платежів, розміри яких встановлені п.3.3. цього Договору, згідно із Графіком зниження розміру заборгованості (Додаток № 1 до цього Договору). Проценти сплачуються шляхом зарахування відповідної суми на рахунок № 2208_____ _______ ______ ______.

4.4. Позичальник сплачує проценти за Останній звітний період не пізніше строку повернення Кредитних ресурсів, зазначеного в п. 3.2. цього Договору.

п. 4.2. цього Договору.

У випадку, якщо після дати початку дії нової процентної ставки, вказаної у цьому пункті Договору, Позичальник здійснить , Позичальник має право письмово клопотати перед Банком про подальше (після надання згоди Банка на таке нарахування) нарахування процентів за процентною ставкою у відповідному (в залежності від поточного періоду кредитування) розмірі, визначеному п. 4.1. цього Договору, та сплату щомісячного Ануїтетного платежу у відповідному (в залежності від поточного періоду кредитування) розмірі, встановленому п.3.3. цього Договору. У противному випадку зазначена у цьому пункті Договору нова процентна ставка є чинною до кінця строку дії цього Договору.

5.1.

У випадку, якщо Позичальником не укладено договір застави зазначеного автомобіля в зазначений строк з будь-якої причини, Банк має право вимагати дострокового розірвання цього Договору, а Позичальник зобов'язаний у строк не більше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання вимоги Банку здійснити повне погашення заборгованості перед Банком, у тому числі нарахованих процентів та Кредитних ресурсів, отриманих згідно цього Договору, а також сплатити штраф у розмірі 30% від суми Кредитних ресурсів, наданих за цим Договором згідно п.2.1.5.7. Позичальник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляти Банк про зміну своєї, фактичної або поштової адреси, паспортних даних, місця роботи, номерів телефонів, прізвища та/або імені, а також факти розлучення, шлюбу, народження дітей та інші обставини, які можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором, з наданням відповідних документів, які їх підтверджують.

6.1. За прострочення повернення Кредитних ресурсів та/або сплати процентів, Позичальник сплачує Банку пеню з розрахунку 1 % від простроченої суми за кожний день прострочення. Зазначена пеня сплачується у випадку порушення Позичальником строків платежів, передбачених п. 3.2., 3.3., 3.5., 4.3., 4.4., 4.6. цього Договору, а також будь-яких інших строків платежів, передбачених цим Договором. Сплата пені не звільняє Позичальника від зобов'язання сплатити проценти за весь час фактичного користування Кредитними ресурсами.

6.2.

7.1. Зміст цього Договору, а також відомості про фінансові операції, проведені відповідно до цього Договору, визнаються Сторонами конфіденційними та не підлягають розголошенню без згоди обох Сторін, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.2.

7.3. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.

7.4. Цей Договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін, при цьому Сторони підписують відповідну додаткову угоду.

7.5. Цей Договір складений, у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та нотаріуса.

За цим Договором Позичальник зобов'язується здійснювати сплату грошових коштів з метою погашення заборгованості за виданими Кредитними ресурсами, нарахованими процентами та комісійною винагородою Банка шляхом внесення готівки до каси Банку або шляхом безготівкових перерахувань, на рахунок №2909________________ в Банку, МФО _____. Позичальник доручає Банку самостійно розподіляти кошти у порядку, визначеному п.3.7. та іншими умовами цього Договору, з рахунку 2909__________ на погашення заборгованості за виданими Кредитними ресурсами та на погашення нарахованих процентів, сплату комісійної винагороди та неустойки.

Позичальник зобов'язаний протягом періоду кредитування, починаючи з другого Фактичного року кредитування та закінчуючи кінцевою датою повернення Кредитних ресурсів, зазначеною в п.3.2. цього Договору, здійснювати страхування предмету застави відповідно до п.п.5.2., 5.3. цього Договору у Закритому акціонерному товаристві "Акціонерна страхова компанія "Омега", або за окремою згодою Банка у іншого страховика, особу якого Позичальник зобов'язаний попередньо письмово погодити з Банком.

Я, __________ ______ ____ , число, місяць, рік народження: _________________, паспорт серія _________ № _____________, виданий __________ ______ ____ ___________., дата видачі: _________________., іден.номер: _____ _______ ______ _______, місце проживання: __________ ______ ____ _________, є дружиною (чоловіком) __________ ______ ____ ________ на основі свідоцтва про шлюб серія ______ №______, дата видачі ___________р., на основі ст.65 Сімейного кодексу України підтверджую свою згоду з умовами цього Договору.

Підпис ________________

Оригінали Кредитного договору №__ від "__" _______ 200_ р. та Додатку №1 до Кредитного №__ від "___"________ 200_ р. одержані мною "__"________ ___ р. від Банка "Фінанси та Кредит", ТОВ.

Позичальник _______________ (__________________)

підпис ПІБІ.В. Шевченко

"___" березня 2007 р.


Document Info


Accesari: 1849
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )