Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
LIMBA SI LITERATURA ROMANA

literatura romanaLIMBA sI LITERATURA ROMÂNĂ


I. ORAL


I. Receptarea mesajului oral

Obiective de referinta: Elevul va fi capabil:

sa înteleaga semnificatia generala a mesajului 23223k108x oral, sesizând progresia si coerenta ideilor exprimate;

sa sesizeze semnificatia îmbinarii elementelor verbale cu cele nonverbale (gest, mimica etc.) într-un text oral;

sa sesizeze adecvarea elementelor lexicale utilizate la scopul mesajului ascultat;

sa sesizeze particularitatile lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat;

sa sesizeze momentul oportun de intrare sau de retragere din dialog (ezitari, tacerea partenerului etc.);

sa manifeste toleranta fata de opiniile diferite exprimate de interlocutori si sa ia o atitudine critica fata de argumentele ascultate.


CRITERII DE NOTARE

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10


Identificarea a unui element nonverbal care însoteste mesajele orale, în vederea descifrarii atitudinii dominante a vorbitorului (expresia privirii si a fetei, pozitiile si miscarile mâinilor/ ale capului/ ale corpului, relatia vorbitorului cu obiectele/ cu persoanele înconjuratoare etc.).


Identificarea începutului si a sfârsitului dialogului, precum si a pozitiei proprii fata de acesta.


Dezvoltarea unui cuvânt (receptat dintr-o comunicare orala/ indicat) într-un enunt oral adecvat.Identificarea sensului unui sinonim/ antonim/ paronim sau al unei unitati frazeologice care apare într-un scurt text oral.Identificarea naturii particularitatilor lexicale ale vorbirii într-un mesaj oral (regionalisme, neologisme, limbaj uzual etc.).
Identificarea si corectarea unei abateri de la normele limbii literare în textul oral ascultat.


Identificarea unei particularitati gramaticale învatate, care apare în structura textului oral (accentul pus pe anumite elemente morfologice/ functii sintactice/ relatii sintactice; elemente de topica, intonatie si pauza; dominanta enuntiativa/ ex-clamativa/ interogativa/ imperativa a enunturilor etc.).


Identificarea unui cuvânt-cheie într-un text oral (elemente ale contextului spatio-temporal, cuvinte prin care sunt exprimate cadrul si scopul comunicarii, destinatarul si/ sau persoana la care se face referire; cuvinte-cheie prin care se sustin idei/ probleme/ argumente; cuvinte care exprima concluzia etc.).


Identificarea unei idei si/ sau a unui argument dintr-un dialog, dintr-o expunere sau dintr-un monolog.
Identificarea corecta a cel putin doua elemente ale unei situatii de comunicare (emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context).


Rezumarea partial corecta a unor scurte mesaje orale.

Exprimarea unei opinii asupra continutului unui mesaj oral, fara motivare/ fara argumentare.
Identificarea elementelor nonverbale care însotesc mesajele orale, în vederea descifrarii atitudinii dominante a vorbitorului.

Dezvoltarea corecta a unei sintagme/ a unei locutiuni/ a unei expresii într-un enunt oral adecvat.


Identificarea sensului sinonime-lor/ antonimelor/ paronimelor/ unitatilor frazeologice dintr-un scurt text oral.Identificarea consecintelor folosirii unor particularitati lexicale ale vorbirii într-un text oral (regionalisme, neologisme, limbaj uzual etc.) în întelegerea mesajului.


Identificarea principalelor abateri de la normele limbii literare (pleonasmul, tautologia, dezacordurile, confuzia paroni-mica etc.) si corectarea unor greseli lexicale dintr-un text oral.Identificarea principalelor particu-laritati gramaticale învatate, care apar în structura textului oral.
Identificarea majoritatii cuvintelor-cheie într-un mesaj oral.
Identificarea principalelor idei si/ sau argumente dintr-un dialog, dintr-o expunere sau dintr-un monolog.Identificarea corecta a elementelor situatiei de comunicare.Rezumarea corecta a unor scurte mesaje orale.

Exprimarea unei opinii asupra continutului si/ sau a structurii unui mesaj oral, cu motivare/ cu argumentare partiala.Analiza/ comentarea sumara a doua elemente nonverbale care însotesc mesajele orale.Dezvoltarea corecta a unei propozitii într-o fraza sau a unei fraze într-o secventa textuala orala.Analiza/ comentarea sumara a rolului si a semnificatiei unora dintre sinonimele/ antonimele/ omonimele/ paronimele/ unitatile frazeologice dintr-un scurt text oral.


Analiza/ comentarea sumara a unei particularitati lexicale a vorbirii într-un text oral si a consecintelor acesteia în întelegerea mesajului.
Corectarea greselilor de natura lexicala si morfosintactica dintr-un text oral.
Exprimarea unei opinii asupra gradului de adecvare a elementelor lexicale utilizate, prin raportare la scopul si contextul mesajului ascultat.


Analiza/ comentarea sumara a unei particularitati gramaticale învatate, care apare în structura textului oral.
Analiza/ comentarea sumara a unei categorii de cuvinte-cheie dintr-un mesaj oral.
Analiza/ comentarea sumara a unei idei si/ sau a unui argument dintr-un dialog, dintr-o expunere sau dintr-un monolog, prin raportare la scopul mesajului.


Identificarea corecta a elementelor situatiei de comunicare, a scopului si a semnificatiei mesajului oral.Rezumarea corecta a unor monologuri/ a unor expuneri orale de dimensiuni medii.
Exprimarea unei opinii motivate/ argumentate asupra continutului/ a structurii/ a semnificatiei unor mesaje orale.Analiza/ comentarea sumara a elementelor nonverbale care însotesc mesajele orale.Dezvoltarea nuantata/ expresiva a unui enunt într-o secventa textuala orala.
Analiza/ comentarea sumara a categoriilor semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime) si a unitatilor frazeologice dintr-o comunicare orala.


Analiza/ comentarea sumara a particu-laritatilor lexicale ale vorbirii într-un text oral si a consecintelor acestora în întelegerea mesajului.
Analiza/ comentarea sumara a principalelor abateri de la normele limbii literare si a efectelor acestora în întelegerea mesajului din textul oral.Exprimarea si motivarea unei opinii asupra gradului de adecvare a elementelor lexicale utilizate, prin raportare la scopul si la contextul mesajului ascultat.


Analiza/ comentarea sumara a particu-laritatilor gramaticale studiate, care apar în structura textului oral.
Analiza/ comentarea sumara a rolului cuvintelor-cheie dintr-un mesaj oral.

Analiza/ comentarea sumara a principalelor idei si/ sau a principalelor argumente dintr-un dialog, dintr-o expunere sau dintr-un monolog, si exprimarea unei atitudini critice fata de acestea.

Analiza/ comentarea sumara a elementelor situatiei de comunicare, a scopului si a semnificatiei mesajului oral.


Rezumarea diferitelor mesaje orale, pe baza sublinierii principalelor idei/ a principalelor argumente folosite într-un dialog/ într-o expunere orala/ într-un monolog.


Comentarea sumara, prin analiza si interpretare, a unor mesaje orale (continut, structura, semnificatie, mesaj).II.    Exprimarea orala.


Obiective de referinta: Elevul va fi capabil:

sa construiasca un discurs oral pe o tema data;

sa utilizeze într-un mesaj oral categorii lexicale diferite;

sa utilizeze corect relatiile sintactice în textele orale proprii;

sa îmbine corect elementele verbale cu cele nonverbale în cadrul mesajului oral;

sa capteze si sa mentina atentia interlocutorului prin modul de prezentare a mesajului.


NOTĂ! În evaluarea textului oral construit de elev, se poate avea în vedere aspectul analitic/ secvential sau aspectul sintetic.

Relationarea partilor de propozitie în propozitie si a propozitiilor în fraza simpla/ scurta:folosirea corecta a acordurilor subiect-predicat; topica normala; preponderenta coordonarii în fraza; selectarea adecvata a elementelor de relatie în sustinerea coordonarii; prezenta unor clisee ale constructiei propozitiei si a frazei; încercare de folosire corecta a unor conectori (indicatori/ operatori) pentru exprimarea enumerarii, a timpului, a comparatiei, a cauzei etc.

Utilizarea adecvata/ corecta a sensului propriu si a sensului figurat al unui cuvânt, în scurte enunturi orale.Utilizarea partial adecvata a sensului unor sinonime/, antonime/, omonime, precum si a cuvintelor polisemantice într-un scurt text oral.


Adecvarea inconsecventa a lexicului la scopul mesajului transmis.Folosirea inconsecventa a elementelor nonverbale care sa sublinieze ideile exprimate verbal.


Utilizarea partial adecvata a principalelor cunostinte de morfo-sintaxa studiate, într-un dialog.


Formularea unei idei, pornind de la o tema data.


Structurarea unui dialog pe o tema data (folosirea formulelor de initiere si de încheiere, construirea unor raspunsuri adecvate la întrebari sau a unor întrebari potrivite situatiei de comunicare, exprimarea acordului/ a dezacordului etc.).


Exprimarea unei opinii într-un dialog, fara motivare/ fara argumentare.
Încercarea de prezentare orala pe o tema data, în functie de situatia de comunicare.

Recitarea cursiva a unui text liric si/ sau lectura cursiva a unui text epic/ liric/ dramatic.

Relationarea corecta a partilor de propozitie în propozitie si a propozitiilor în fraza de dimensiuni medii, într-un scurt text oral


folosirea corecta a acordurilor adjectiv-regent; elemente de topica expresiva (inversiuni, dislocari), în functie de situatia de comunicare; împletirea coordonarii si a subordo-narii în fraza; folosire ezitanta a unor elemente de relatie subordonatoare si a unor conectori (indicatori/ operatori).


Utilizarea adecvata/ corecta a sensului propriu si a sensului figurat al cuvintelor, într-un scurt text oral, prin raportare la situatia de comunicare.


Utilizarea corecta/ adecvata a unor sinonime/ antonime/ omonime/ paronime, precum si a unor cuvinte polisemantice într-un scurt text oral/ într-un dialog.

Adecvarea partiala a lexicului la scopul si la semnificatia mesajului transmis.


Folosirea partial adecvata a elementelor nonverbale care sa sublinieze ideile exprimate verbal.


Utilizarea adecvata a principalelor cunostinte de morfosintaxa studiate, într-un dialog/ într-un scurt text oral.


Formularea unor idei, pornind de la o tema data.


Structurarea unui dialog pe o tema data (folosirea formulelor de mentinere a dialogului, de exprimarea intentiei/ a îndoielii)

Exprimarea unei opinii într-un dialog, cu motivare/ argumentare partial adecvata.Prezentarea orala pe o tema data, partial adecvata, în functie de situatia de comunicare.

Recitarea expresiva, partial adecvata, a unor texte lirice sau interpretarea/ lectura partial expresiva a unor texte diferite (epice, lirice, dramatice).

Relationarea corecta a partilor de propozitie în propozitie si a propo-zitiilor în fraza, într-un scurt text oral:


folosirea corecta a acordurilor; topica normala/ topica expresiva (inversiuni, dislocari), în functie de situatia de comunicare; utilizarea corecta a elementelor de relatie coordonatoare si subordonatoare, a majoritatii conectorilor (a indicatori-lor/ a operatorilor).Discriminarea sensurilor cuvintelor (propriu: de baza/ secundar, figurat) într-un text oral, în functie de situatia de comunicare; realizarea partiala a expresivitatii/ a nuantarii.

Utilizarea adecvata a unor sinonime/ antonime/ omonime/ paronime, precum si a unor cuvinte polisemantice într-un monolog/ într-o expunere; realizarea partiala a expresivitatii/ a nuantarii.

Adecvarea lexicului la scopul si la semnificatia mesajului transmis.Folosirea adecvata, într-o situatie de comunicare data, a elementelor nonverbale care sa sublinieze ideile exprimate verbal.

Utilizarea adecvata a cunostintelor de morfosintaxa studiate, într-o situatie de comunicare data.


Formularea ideilor, pornind de la o tema data.


Structurarea unui dialog pe o tema data (adaptarea la situatia de comunicare: exprimarea unor opinii/ idei/ argumente adecvate situatiei de comunicare si/ sau temei date, dezvoltarea partial adecvata a ideii/ opiniei/ argumentului prezentat etc.).


Prezentarea unei opinii într-un dialog, motivata/ argumentata în mod corespunzator sau prezentarea unor puncte de vedere personale, partial motivate/ argumentate.

Prezentarea orala pe o tema data, în functie de situatia de comunicare.


Recitarea expresiva a unor texte lirice si/ sau interpretarea/ lectura expresiva a unor texte epice si dramatice.

Relationarea corecta a partilor de propozitie în propozitie, a propo-zitiilor în fraza si a frazelor într-un text oral, coerent si expresiv (dialog, monolog, expunere):

folosirea corecta a acordurilor, a rectiunii, a elementelor de relatie în propozitie si în fraza, a conectorilor (a indicatorilor/ a operatorilor) impusi de context.


Discriminarea sensului propriu al unui cuvânt de cel figurat, a sensului propriu de baza de cel secundar într-un text oral, cu intentionalitate expresiva/ de nuantare.

Utilizarea adecvata a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor, a cuvintelor polisemantice în diferite texte orale, cu intentionalitate expresiva/ de nuantare.

Folosirea nuantata/ expresiva a lexicului prin raportare la scopul si la semnificatia mesajului transmis.


Folosirea nuantata/ expresiva a elementelor nonverbale care sa sublinieze ideile exprimate verbal, în diferite situatii de comunicare.

Utilizarea adecvata a cunostintelor de morfosintaxa studiate, într-un monolog/ într-o expunere.


Formularea adecvata si nuantata a ideilor, pornind de la o tema data.


Structurarea unui dialog pe o tema data (adaptarea la situatia de comunicare: exprimarea unor opinii/ idei/ argumente adecvate situatiei de comunicare si temei date, dezvoltarea/ analiza ideii/ opiniei/ argumentului prezentat, stabilirea concluziei).


Prezentarea unor puncte de vedere personale într-un dialog, motivate/ argumentate în mod corespunzator.Construirea unei expuneri în care sa fie exprimata opinia despre un fapt.


Recitarea expresiva, personalizata, a unor texte lirice sau interpretarea/ lectura expresiva, personalizata, a unor texte epice, lirice si dramatice.

NOTĂ! Pentru cerinte de tipul: rezumarea orala unor texte literare sau nonliterare/ a unor mesaje orale; caracterizarea orala a unui personaj; motivarea orala a apartenentei unui text la genul si/ sau la specia pe care o ilustreaza; comentarea orala a text; exprimarea orala a unei opinii..., criteriile de notare sunt similare celor precizate la Exprimarea scrisa (în evaluare se va tine seama de îndeplinirea a cel putin 75% dintre criteriile corespunzatoare exprimarii scrise).

II. SCRIS


III. Receptarea mesajului scris

Obiective de referinta: Elevul va fi capabil:


sa dovedeasca întelegerea unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date;

sa sesizeze valoarea expresiva a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate;

sa identifice valori etice si culturale într-un text, exprimându-si impresiile si preferintele.


Obiective de referinta (3.1, 3.2, 3.3) - Textul narativ

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

Identificarea personajului/ a personajelor în textul dat.
Identificarea modului/ a modurilor de expunere din textul dat si a unei trasaturi a acestuia/ a acestora.
Delimitarea unei secvente narative si a unei secvente descriptive/ dialogate dintr-un text dat.Identificarea principalelor elemente ale timpului si ale spatiului în naratiune.


Identificarea întâmplarilor dintr-un text dat.Identificarea într-un text dat a unei figuri de stil/ a unui procedeu de expresivitate artistica.


Identificarea unui moment al subiectului în textul dat (daca textul contine toate momentele subiectului) sau identificarea partiala a situatiei initiale/ a situatiei finale.


Identificarea temei dialogului dintre doua personaje.


Identificarea principalei modalitati de caracterizare a personajului/ a personajelor din textul dat, prin raportare la portretul fizic si la portretul moral.Stabilirea unei/ a unor idei principale din textul dat.
Identificarea partiala a semnificatiei/ a unei semnificatii a titlului.Recunoasterea unei trasaturi a genului literar/ a speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Recunoasterea unei valori expresive din textul dat a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si/ sau a categoriilor semantice studiate.


Exprimarea propriei atitudini fata de un element etic sau cultural, explicit semnalat într-un text dat (acceptare/ respingere...).

Identificarea ipostazei naratorului în textul dat si a relatiilor dintre personaje (daca este cazul, prin raportare la situatia initiala, la transformare/ evolutie, la situatia finala).

Identificarea trasaturilor studiate ale modului/ ale modurilor de expunere din textul dat.


Delimitarea secventelor narative/ descriptive/ dialogate din textul narativ dat.Identificarea elementelor timpului si ale spatiului în naratiune.Identificarea corecta a succesiunii întâmplarilor dintr-un text dat.Identificarea într-un text dat a figurilor de stil/ a procedeelor de expresivitate artistica studiate.


Identificarea a trei momente ale subiectului în textul dat (daca textul contine toate momentele subiectului) si a specificului acestora sau identificarea corecta a situatiei initiale si a situatiei finale.

Identificarea temei/ a temelor dialogului dintre personajele textului dat.


Identificarea unor modalitati directe si/ sau indirecte de caracterizare a personajului/ a personajelor din textul dat, prin raportare la portretul fizic si la portretul moral.Stabilirea ideilor principale si a unor idei secundare din textul dat.
Identificarea semnificatiei/ a unor semnificatii ale titlului, prin raportare la textul dat.


Recunoasterea trasaturilor studiate ale genului literar/ ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Recunoasterea unor valori expresive în textul dat ale categoriilor morfo-sintactice, ale mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si/ sau ale categoriilor semantice studiate.


Exprimarea unei atitudini/ a propriei impresii fata de o valoare etica si/ sau culturala, identificata într-un text dat.

Analiza/ comentarea sumara a relatiei dintre doua personaje.
Analiza/ comentarea sumara a doua trasaturi studiate ale modului/ ale modurilor de expunere din textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a câte doua trasaturi ale secventelor narative/ descriptive/ dialogate din textul dat.


Identificarea partiala a modului în care este organizat timpul si spatiul în naratiune.


Identificarea partiala a ordinii logice si/ sau cronologice a ideilor/ a întâmplarilor dintr-un text dat.


Analiza/ comentarea partiala a semnificatiei figurilor de stil/ a procedeelor de expresivitate artistica studiate, dintr-un text dat.

Identificarea momentelor subiectului în textul dat sau identificarea situatiei initiale, a transformarilor si a situatiei finale, precum si a specificului acestora.


Explicarea/ Motivarea unor caracteristici ale dialogului dintre personaje.

Identificarea modalitatilor de caracterizare a personajului/ a personajelor din textul dat, prin raportare la portretul fizic si la portretul moral si analiza/ comentarea partiala a specificului acestora.

Dispunerea partial adecvata (una-doua erori/ imperfectiuni) a ideilor principale si a ideilor secundare din textul dat intr-o ordine logica/ într-un plan de idei.

Analiza/ comentarea partiala a semnificatiei/ a semnificatiilor titlului, prin raportare la textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a trasaturilor studiate ale genului literar si/ sau ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.

Exemplificarea adecvata a valorii expresive în textul dat a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate.


Analiza/ comentarea sumara a unei valori etice si/ sau culturale din textul dat si exprimarea propriei atitudini fata de aceasta.

Analiza/ comentarea sumara a relatiilor dintre personajele textului dat/ indicat.Analiza/ comentarea sumara a trasaturilor studiate ale modului/ ale modurilor de expunere din textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a trasaturilor studiate, care se regasesc în secventele narative/ descriptive/ dialogate din textul dat.


Identificarea modului în care este organizat timpul si spatiul în naratiune.


Identificarea corecta a ordinii logice si/ sau cronologice a ideilor/ a întâmplarilor dintr-un text dat.


Analiza/ comentarea sumara a semnificatiei figurilor de stil/ a procedeelor de expresivitate artistica studiate, dintr-un text dat.

Analiza/ comentarea sumara a specificului momentelor subiectului din textul dat sau a situatiei initiale, a transformarilor si a situatiei finale.Analiza/ comentarea sumara a trasaturilor dialogului dintre personaje.

Analiza/ comentarea sumara a specificului modalitatilor de caracterizare a personajului/ a personajelor din textul dat, prin raportare la portretul fizic si la portretul moral.


Dispunerea ideilor principale si a ideilor secundare din textul dat într-o ordine logica/ într-un plan de idei.Analiza/ comentarea sumara a semnificatiei/ a semnificatiilor titlului, prin raportare la textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a trasaturilor studiate ale genului literar si/ sau ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.

Analiza/ comentarea sumara a valorii expresive în textul dat a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate din textul dat.

Analiza/ comentarea sumara a unor valori etice si/ sau culturale din textul dat si motivarea propriei atitudini fata de acestea.


Obiective de referinta (3.1, 3.2, 3.3) - Textul liric:

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

Identificarea partiala a elementelor de versificatie (strofa, vers, masura, rima) din textul dat.Recunoasterea sensului figurat al unor cuvinte esentiale în întelegerea unui text dat.


Recunoasterea unei valori expresive în textul dat a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate.


Identificarea în textul dat a câte unei figuri de stil/ a câte unui procedeu de expresivitate artistica.


Identificarea unei imagini artistice dintr-un text dat (vizuale si/ sau auditive).


Identificarea unui vers/ a unui fragment dintr-un text, pe baza unei cerinte date.


Identificarea unei secvente descriptive în textul dat si stabilirea unei trasaturi a acesteia.


Identificarea unei idei poetice în textul dat.

Delimitarea unei secvente poetice, prin raportare la ideile textului.Identificarea partiala a semnificatiei/ a unei semnificatii a titlului.Recunoasterea unei trasaturi a genului literar si/ sau a speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Exprimarea propriei atitudini fata de un element etic sau cultural, explicit semnalat într-un text dat (acceptare/ respingere...).

Identificarea unei marci lexico-gramaticale a prezentei eului liric în textul dat.


Identificarea elementelor de versificatie (strofa, vers, masura, rima, ritm trohaic sau iambic) din textul dat.


Recunoasterea sensului figurat al cuvintelor necesare în întelegerea unui text dat.


Recunoasterea unor valori expre-sive în textul dat ale categoriilor morfosintactice, ale mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si ale categoriilor semantice studiate.


Identificarea în textul dat a figurilor de stil/ a procedeelor de expresivitate artistica studiate.


Identificarea diferitelor imagini artistice studiate (adresate simturilor) dintr-un text dat.


Identificarea si analiza/ comentarea partiala a semnificatiei unui vers/ a unui fragment din textul dat.


Stabilirea trasaturilor studiate ale secventei descriptive/ ale secven-telor descriptive/ ale descrierii poe-tice din textul dat.

Identificarea unor idei poetice în textul dat.

Delimitarea principalelor secvente poetice, prin raportare la ideile textului.


Identificarea semnificatiei/ a unor semnificatii ale titlului, prin raportare la textul dat.


Recunoasterea trasaturilor studiate ale genului literar/ ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.Exprimarea unei atitudini/ a propriei impresii fata de o valoare etica si/ sau culturala, identificata într-un text dat.

Identificarea unor marci lexico-gramaticale a prezentei eului liric în textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a specificului unor elemente de versificatie din textul dat.Identificarea sensului figurat al cuvintelor într-un text dat si a semnificatiei acestora.


Ilustrarea valorii expresive în textul dat a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate.


Analiza/ comentarea unor figuri de stil/ a unor procedee de expresivitate artistica din textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a imaginilor artistice (vizuale si/ sau auditive) dintr-un text dat.


Analiza/ comentarea partiala a semnificatiei unor versuri/ a unor fragmente din textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a secventei/ a secventelor descriptive/ a descrierii poetice din textul dat.


Identificarea partiala a ordinii ideilor poetice din textul dat.

Delimitarea secventelor poetice, prin raportare la ideile textului si analiza/ comentarea partiala a acestora.


Analiza/ comentarea partiala a semnificatiei/ a semnificatiilor titlului, prin raportare la textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a trasaturilor genului literar/ ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a unei valori etice si/ sau culturale din textul dat si exprimarea propriei atitudini fata de aceasta.

Identificarea marcilor lexico-gramaticale ale prezentei eului liric în textul dat si a raportului dintre autor si eul liric.

Analiza/ comentarea sumara a specificului elementelor de versificatie din textul dat.Analiza/ comentarea sumara a semnificatiei sensului figurat al cuvintelor într-un text dat.


Analiza/ comentarea sumara a valorii expresive din textul dat a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si a categoriilor semantice studiate.

Analiza/ comentarea sumara a semnificatiei figurilor de stil/ a procedeelor de expresivitate artistica din textul dat.

Analiza/ comentarea sumara a ansamblului imaginilor artistice dintr-un text dat.


Analiza/ comentarea sumara a semnificatiei unor versuri/ a unor fragmente din textul dat.


Analiza/ comentarea secventei/ a secventelor descriptive/ a descrierii poetice din textul dat.


Identificarea ordinii logice a ideilor poetice din textul dat.

Analiza/ comentarea sumara a secventelor poetice, prin raportare la ideile textului.


Analiza/ comentarea sumara a semnificatiei/ a semnificatiilor titlului, prin raportare la textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a trasaturilor genului literar sau ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a unor valori etice si/ sau culturale din textul dat si exprimarea argumentata a propriei atitudini fata de acestea.


Obiective de referinta (3.1, 3.2, 3.3) - Textul dramatic:

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10


Identificarea modului de expunere din textul dat (dialogul dramatic) si a unei trasaturi a acestuia.


Identificarea indicatiilor scenice si a rolului acestora.
Identificarea a doua elemente ale timpului si/ sau ale spatiului în care se desfasoara actiunea într-o scena data.


Identificarea succesiunii principalelor întâmplari/ a principalelor eveni-mente care compun textul unei scene/ al unui act.


Identificarea unei resurse a comicului de limbaj si/ sau de situatie în textul dat.


Identificarea temei dialogului dintre doua personaje.


Identificarea unei relatii dintre doua personaje ale unei scene.


Identificarea limbajului ca principala modalitate de caracterizare a personajului/ a personajelor si ilustrarea acestuia cu elemente din textul dat.


Încercarea de identificare a semnificatiei titlului.


Recunoasterea unei trasaturi a genului literar si/ sau a speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.Recunoasterea unei valori expresive din textul dat a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si/ sau a categoriilor semantice studiate.
Exprimarea propriei atitudini fata de un element etic sau cultural, explicit semnalat într-un text dat (acceptare/ respingere...).Identificarea trasaturilor studiate ale dialogului dramatic.Identificarea indicatiilor autorului/ a didascaliilor (lista numelor personajelor; numele personajelor înscrise în fata fiecarei replici; datele despre spatiul si timpul actiunii; structura: acte, tablouri, scene; indicatiile scenice) si a rolului acestora.


Identificarea elementelor spatiului si ale timpului actiunii într-un act dat/ în opera dramatica.Identificarea succesiunii întâmplari-lor care compun textul textul unei scene/ al unui act sau identificarea unor momente ale conflictului dramatic.

Exemplificarea principalelor resurse ale comicului în textul dat.Identificarea temei/ temelor dialogului dintre personaje.


Identificarea relatiilor dintre persona-jele unei scene.


Identificarea principalelor modalitati de caracterizare a personajului/ a personajelor si ilustrarea acestora cu elemente din text.Identificarea unei semnificatii a titlului, prin raportare la textul dat.Recunoasterea trasaturilor studiate ale genului literar si/ sau ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Recunoasterea în textul dat a unor valori expresive ale categoriilor morfosintactice, ale mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si/ sau ale categoriilor semantice studiate.
Exprimarea unei atitudini/ a propriei impresii fata de o valoare etica si/ sau culturala, identificata într-un text dat.


Analiza/ comentarea partiala a trasaturilor studiate ale dialogului dramatic.


Analiza/ comentarea partiala a indicatiilor autorului/ a didascaliilor si a rolului acestora.Analiza/ comentarea partiala a modului cum sunt organizate spatiul si timpul actiunii.Analiza/ comentarea sumara a unui moment al conflictului dramatic.
Analiza/ comentarea sumara a principalelor resurse ale comicului în textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a dialogului dintre personaje.


Prezentarea relatiilor dintre doua personaje (dintr-o scena/ dintr-un act/ din comedia studiata).

Analiza/ comentarea partiala a modalitatilor de caracterizare a personajului/ a personajelor din textul dramatic dat.Analiza/ comentarea partiala a semnificatiei/ a semnificatiilor titlului, prin raportare la textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a trasaturilor genului literar si/ sau ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a unor valori expresive ale categoriilor morfosintactice, ale mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si/ sau ale categoriilor semantice studiate, existente în textul dat.Analiza/ comentarea partiala a unei valori etice si/ sau culturale din textul dat si exprimarea propriei atitudini fata de aceasta.
Analiza/ comentarea sumara a trasaturilor studiate ale dialogului dramatic.


Analiza/ comentarea sumara a indicatiilor autorului/ a didascaliilor si a rolului acestora.Analiza/ comentarea sumara a modului în care sunt organizate spatiul si timpul actiunii.Analiza/ comentarea sumara a principalelor momente ale conflictului dramatic.Analiza/ comentarea sumara a resurselor comicului în textul dat.Analiza/ comentarea sumara a dialogului dintre personaje.
Analiza/ comentarea sumara a relatiilor dintre personaje (dintr-o scena/ dintr-un act/ din comedia studiata).

Analiza/ comentarea sumara a modalitatilor de caracterizare a personajului/ a personajelor din textul dramatic dat.Analiza/ comentarea sumara a semnificatiei/ a semnificatiilor titlului, prin raportare la textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a trasaturilor genului literar si/ sau ale speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a valorilor expresive ale categoriilor morfo-sintactice, ale mijloacelor de îmbogatire a vocabularului si/ sau ale categoriilor semantice studiate, existente în textul dat.Analiza/ comentarea sumara a unor valori etice si/ sau culturale din textul dat si exprimarea argumentata a propriei atitudini fata de acestea.


Obiective de referinta (3.1, 3.2, 3.3) -Textul nonliterar

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

Identificarea emitatorului si a receptorului/ a destinatarului textului dat.


Identificarea a doua elemente ale structurii textului dat.


Identificarea unei trasaturi a limbajului din textul dat.Identificarea partiala a mesajului transmis de textul dat.

Identificarea elementelor specifice structurii textului dat.


Identificarea principalelor trasaturi ale limbajului din textul dat.Identificarea mesajului transmis de textul dat.


Încercarea de exprimare a propriei atitudini fata de semnificatia mesajului receptat.

Analiza/ comentarea partiala a structurii textului dat.


Analiza/ comentarea partiala a principalelor trasaturi ale limbajului din textul dat.


Analiza/ comentarea partiala a mesajului 23223k108x transmis de textul dat.


Exprimarea sumara a propriei atitudini fata de semnificatia mesajului receptat.

Analiza/ comentarea sumara a structurii textului dat.


Analiza/ comentarea sumara a principalelor trasaturi ale limbajului din textul dat.


Analiza/ comentarea sumara a mesajului transmis de textul dat.


Exprimarea nuantata a propriei atitudini fata de semnificatia mesajului receptat


IV. Exprimarea scrisa


A.    Obiective de referinta: Elevul va fi capabil:

sa redacteze texte diverse, adaptându-le la situatia de comunicare concreta;

sa identifice efectele expresive ale constructiei lingvistice utilizate


Tipuri de compuneri/ de texte redactate:


texte    cu destinatie functionala: telegrama, cerere, invitatie (aniversari, evenimente familiale etc.), curriculum vitae sau vizând scrierea reflexiva: scrisoare (familiala, de felicitare) (T1);

exprimarea în scris a propriilor sentimente, cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural (T2);

evidentierea trasaturilor unui obiect (peisaj, persoana, opera de arta), prin utilizarea resurselor expresive ale limbii într-o descriere/ într-un portret (T3);

organizarea planului unei lucrari pe o tema data (T4);

rezumarea unui text (T5);

motivarea apartenentei unui text la genul si la specia pe care o ilustreaza (T6);

caracterizarea unui personaj (T7);

comentarea unor secvente din operele studiate (T8).


NOTE EXPLICATIVE:

În evaluarea textelor redactate de elev, se poate avea în vedere aspectul analitic/ secvential sau aspectul sintetic.


În construirea unor itemi sau a unor teste pentru evaluarea curenta, orala sau scrisa, profesorul trebuie sa aiba în vedere:

obiectivele operationale, prin raportare la obiectivele cadru, la obiectivele de referinta si la specificul activitatilor de învatare;

conditiile concrete ale procesului de evaluare curenta (spre exemplu, pentru a obtine nota 5 la componenta Receptarea mesajului scris - textul narativ, un elev nu trebuie sa îndeplineasca toate cele 15 criterii de notare, ci doar pe cele stabilite de catre profesor, în conformitate cu obiectivele urmarite si cu situatiile de notare/ cu schemele de notare propuse; daca se considera potrivita/ necesara, evaluarea se poate face în baza unui singur criteriu de notare);

ritmicitatea notarii si echilibrarea raportului dintre evaluarea orala si cea scrisa (spre exemplu, pe parcursul unui semestru scolar, un elev poate primi doua note prin evaluarea orala, doua note prin evaluare scrisa si o nota pentru evaluarea portofoliului/ a proiectului, la care se adauga nota obtinuta la lucrarea scrisa semestriala);

corespondenta dintre criteriile de notare si sarcinile de lucru pe care le primesc elevii (spre exemplu, identificarea... presupune, în functie de context, transpunerea în verbe de comanda de tipul: transcrie/ precizeaza/ mentioneaza/ exemplifica..., iar un criteriu ce implica analiza/ comentarea sumara... are drept corespondent verbe de comanda de tipul:    explica/ motiveaza/ comenteaza/ compara/ stabileste asemanarile si/sau deosebirile...etc.).

CRITERII DE NOTARE


Obiective de referinta (4.1, 4.3, inclusiv 4.2) - Redactarea unor texte diferite

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

T1. Redactarea unor texte functionale sau vizând scrierea reflexiva:

cererea, telegrama - conventii specifice partial respectate, continut minimal, partial adecvat scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul;

invitatia:
scrisoarea: conventii specifice partial respectate, continut minimal, partial adecvat cerintei, scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul;

curriculum vitae:

T2. Exprimarea în scris a propriilor sentimente, cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural:

încercarea de a delimita contextul spatio-temporal, descrierea partial adecvata a atitudinilor/ a starilor/ a sentimentelor.
T3. Evidentierea trasaturilor unui obiect (peisaj, persoana), prin utilizarea resurselor expresive ale limbii într-o descriere/ într-un portret:

încercare de a delimita contextul spatio-temporal si de a descrie sumar peisajul/ persoana, pe baza unor elemente care diferentiaza descrierea artistica de cea stiintifica.T4. Organizarea planului unei lucrari pe o tema data:

selectarea unor idei principale ale planului; dispunerea partial corecta a acestora în raport cu elementele de structura a compunerii: introducere, cuprins, încheiere.


T5. Rezumarea unui text:

respectarea partiala a fidelitatii fata de textul dat/ a succesiunii faptelor;

stabilirea partial adecvata a elementelor esentiale/ a ideilor principale ale textului;


relatarea la persoana a III-a;încercare de folosire adecvata a timpurilor verbale indicate pentru un rezumat;

încercare de folosire a conectorilor temporali si de cauzalitate.


T6. Motivarea apartenentei unui text la genul si/ sau la specia pe care o ilustreaza:

precizarea unei trasaturi/ a unei caracteristici a genului si/ sau a speciei literare;

ilustrarea partiala a acestei trasaturi/ caracteristici cu elemente din opera sau pe baza unei scene/ a unei secvente semnificative;

prezentarea incompleta a subiectului (în situatia textelor epice si dramatice) sau evidentierea a cel putin un moment al subiectului/ a unei secvente/ a unei scene reprezentative; prezentarea partiala a elementelor de versificatie si evidentierea unei idei poetice (în situatia textelor lirice);


prezentarea partiala a personajului principal (în situatia textelor epice si dramatice) sau încercarea de comentare a unei figuri de stil/ a unei imagini artistice.


T7. Caracterizarea unui personaj:

precizarea unei modalitati/ a unui procedeu de caracterizare directa si/ sau indirecta a personajului din textul dat;


identificarea unor trasaturi fizice si a unei trasaturi morale a personajului;


ilustrarea partiala a acestor trasaturi cu elemente din opera sau pe baza unei scene/ a unei situatii semnificative;


mentionarea unei relatii dintre personajul dat/ ales si alt personaj al operei/ al textului sau tendinta de povestire a secventei în care ele intra în legatura;

exprimarea unei impresii asupra personajului.T8. Comentarea unor secvente din operele studiate:

mentionarea genului si/ sau a speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat;

relevarea modului de expunere dominant în textul dat;exemplificarea unui mijloc artistic si/ sau a unei imagini artistice (în situatia textelor lirice) sau a unui aspect stabilit prin cerinta (în cazul textelor epice sau dramatice);


exprimarea unei impresii asupra textului.


T1. Redactarea unor texte functionale sau vizând scrierea reflexiva:

cererea, telegrama - respectarea conventiilor specifice, continut adecvat scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul;

invitatia: conventii specifice partial respectate, continut minimal, partial adecvat scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul;

scrisoarea: respectarea conventiilor specifice, continut minimal, partial adecvat cerintei, scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul;

curriculum vitae:

T2. Exprimarea în scris a propriilor sentimente, cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural:

inconsecventa în delimitarea contextului spatio-temporal si în precizarea unor împrejurari ale evenimentului, exprimarea atitudi-nilor/ a starilor/ a sentimentelor si încercarea de descriere a acestora, concluzia implicita.

T3. Evidentierea trasaturilor unui obiect (peisaj, persoana, opera de arta), prin utilizarea resurselor expresive ale limbii într-o descriere/ într-un portret:

delimitarea partiala a contextului spatio-temporal, descrierea partial adecvata a peisajului/ a persoanei/ a operei de arta, pe baza unor elemente ale descrierii artistice.T4. Organizarea planului unei lucrari pe o tema data:

selectarea ideilor principale si a unor idei secundare ale planului; dispu-nerea ezitanta a acestora, în raport cu elementele de structura a compu-nerii: introducere, cuprins, încheiere.


T5. Rezumarea unui text:

respectarea fidelitatii fata de textul dat/ a succesiunii faptelor;

stabilirea elementelor esentiale/ a ideilor principale ale textului;transformarea ezitanta/ partial adecvata a vorbirii directe în vorbire indirecta;

folosirea partial adecvata a timpurilor verbale;


folosirea partial adecvata a conectorilor temporali si de cauzalitate.

T6. Motivarea apartenentei unui text la genul si/ sau la specia pe care o ilustreaza:

precizarea unor trasaturi evidente/ a unor caracteristici ale genului si/ sau ale speciei literare;

ilustrarea partiala a acestor tra-saturi/ caracteristici cu elemente din opera sau pe baza unei scene/ a unei secvente semnificative;

prezentarea pe scurt a subiectului (în situatia textelor epice si dramatice) sau evidentierea unor momente ale subiectului/ a unor secvente/ scene/ situatii reprezentative; prezentarea unor elemente de structura si evidentierea unor idei poetice si/ sau a unor mijloace artistice (în situatia textelor lirice);

prezentarea sumara a personajului principal (în situatia textelor epice si dramatice) sau comentarea partiala a principalelor mijloace artistice (în situatia textelor lirice);


încercarea de exprimare a unui punct de vedere asupra personajului si/ sau asupra semnificatiilor textului.


T7. Caracterizarea unui personaj:

precizarea modalitatilor/ a procedeelor de caracterizare directa si a doua modalitati/ procedee de caracterizare indirecta a personajului din textul dat;

identificarea trasaturilor fizice si a principalelor trasaturi morale ale personajului;

ilustrarea partiala a acestor trasaturi cu elemente din opera sau pe baza unor scene/ secvente/ situatii semnificative;


prezentarea partiala a relatiilor dintre personajul dat/ ales si alt personaj al operei/ al textului, cu unele tendinte de povestire;


încercarea de exprimare a unui punct de vedere asupra perso-najului.


T8. Comentarea unor secvente din operele studiate:

mentionarea unei trasaturi a genului si/ sau a speciei literare caruia/ careia îi apartine textul dat;

relevarea modului de expunere dominant si a unei trasaturi a acestuia, identificabile în textul dat;


exemplificarea unor mijloace artistice si/ sau a unor imagini artistice (în situatia textelor lirice) sau a unui aspect stabilit prin cerinta (în cazul textelor epice sau dramatice);

încercarea de exprimare a unui punct de vedere despre semnificatia/ semnificatiile textului.

T1. Redactarea unor texte functionale sau vizând scrierea reflexiva:

cererea, telegrama: --
invitatia: respectarea conventiilor specifice, continut partial adecvat scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul;

scrisoarea: respectarea conventiilor specifice, continut adecvat cerintei, scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul, cu unele elemente de personalizare/ de nuantare;

curriculum vitae: continut minimal, în conformitate cu tipul de text cerut (respectarea partiala a structurii, raspuns partial succint/ standardizat, pe baza structurilor nominale etc.).   

T2. Exprimarea în scris a propriilor sentimente, cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural:

delimitarea unor aspecte esentiale ale contextului spatio-temporal, precizarea unor împrejurari ale evenimentului, descrierea sumara a atitudinilor/ a starilor/ a sentimentelor, concluzia explicita.


T3. Evidentierea trasaturilor unui obiect (peisaj, persoana, opera de arta), prin utilizarea resurselor expresive ale limbii într-o descriere/ într-un portret:

delimitarea contextului spatio-temporal, descrierea sumara a peisajului/ a persoanei/ a operei de arta; viziune partial personalizata/ argumentata, în care sunt dominante elementele limbajului artistic/ beletristic.


T4. Organizarea planului unei lucrari pe o tema data:

selectarea ideilor principale si a ideilor secundare ale planului; dispu-nerea lor coerenta, în raport cu ele-mentele de structura a compunerii: introducere, cuprins, încheiere.


T5. Rezumarea unui text:discriminare între elementele esentiale si detaliile textului/ delimitarea partiala a ideilor principale de cele secundare;

transformarea vorbirii directe în vorbire indirecta, pe baza conventiilor acesteia;

folosirea ezitanta a timpurilor verbale;


folosirea adecvata a conectorilor temporali si de cauzalitate.


T6. Motivarea apartenentei unui text la genul si/ sau la specia pe care o ilustreaza:

precizarea principalelor trasaturi studiate/ a principalelor carac-teristici ale genului si/ sau ale speciei literare;

ilustrarea acestor caracteristici/ trasaturi cu elemente din opera sau pe baza a doua scene/ secvente semnificative;

prezentarea pe scurt a subiectului (în situatia textelor epice si dramatice), o data cu evidentierea momentelor subiectului sau a secventelor/ a scenelor/ a situatiilor reprezentative; prezentarea elemen-telor de structura, evidentierea principalelor idei poetice si a principalelor mijloace artistice (în situatia textelor lirice);

prezentarea sumara a personajelor (în situatia textelor epice si dramatice) sau evidentierea sumara a rolului mijloacelor artistice sau a imaginilor artistice (în situatia textelor lirice);

exprimarea ezitanta a unui punct de vedere asupra personajului si/ sau asupra semnificatiilor textului.


T7. Caracterizarea unui personaj:

precizarea a cel putin patru modalitati/ a patru procedee de caracterizare directa si indirecta, prin raportare la portretul fizic si moral;

identificarea trasaturilor fizice si morale ale personajului;


ilustrarea trasaturilor fizice si a trasaturilor morale cu elemente din opera sau pe baza unor scene/ secvente/ situatii semnificative;


prezentarea sumara a relatiilor dintre personajul dat/ ales si alt personaj al operei/ al textului;exprimarea unui punct de vedere asupra personajului, insuficient motivat/ argumentat.


T8. Comentarea unor secvente din operele studiate:

încadrarea partiala a textului în gen si/ sau în specie literara;


relevarea modului de expunere dominant si a trasaturilor studiate ale acestuia, identificabile în textul dat;

prezentarea principalelor mijloace artistice si a imaginilor artistice (în situatia textelor lirice) sau a aspectelor stabilite prin cerinta (în cazul textelor epice sau dramatice);


exprimarea unui punct de vedere insuficient argumentat, despre semnificatiile textului.

T1. Redactarea unor texte functionale sau vizând scrierea reflexiva:

cererea, telegrama: --
invitatia: respectarea conventiilor specifice, continut adecvat scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul;

scrisoarea: respectarea conventiilor specifice, continut adecvat cerintei, scopului comunicarii si relatiei cu destinatarul; nuantare/ personalizare/ evidente elemente de persuasiune;

curriculum vitae: continut în conformitate cu tipul de text cerut (respectarea structurii, raspuns succint/ standardizat, pe baza structurilor nominale etc.).   

T2. Exprimarea în scris a propriilor sentimente, cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural:

delimitarea nuantata a contextului spatio-temporal, precizarea împrejurarilor evenimentului, descrierea adecvata, personalizata a atitudinilor/ a starilor/ a sentimentelor, concluzia explicita.


T3. Evidentierea trasaturilor unui obiect (peisaj, persoana, opera de arta), prin utilizarea resurselor expresive ale limbii într-o descriere/ într-un portret:

delimitarea cadrului spatio-temporal, descrierea nuantata, personalizata a peisajului/ a persoanei/ a operei de arta; viziune personalizata/ argumen-tata, în care sunt dominante elementele limbajului artistic/ beletristic


T4. Organizarea planului unei lucrari pe o tema data:

selectarea ideilor principale si a celor secundare ale planului, în succesiune logica; dispunerea lor optima, în raport cu elementele de structura a compune-rii: introducere, cuprins, încheiere.


T5. Rezumarea unui text:discriminare între elementele esentiale si detaliile textului/ delimitarea ideilor principale de cele secundare;


folosirea adecvata a timpurilor verbale;


folosirea adecvata a tuturor conectorilor ceruti de context; modificarea, acolo unde este cazul, a adverbelor de loc si a demonstrativelor, dupa modelul: aici-acolo, acesta-acela etc.


T6. Motivarea apartenentei unui text la genul si/ sau la specia pe care o ilustreaza:

precizarea trasaturilor studiate/ a caracteristicilor studiate ale genului si/ sau ale speciei literare;

ilustrarea nuantata a acestor caracteristici/ trasaturi cu elemente din opera sau pe baza a doua scene/ secvente semnificative;

prezentarea pe scurt a subiectului (în situatia textelor epice si dramatice), o data cu evidentierea momentelor subiectului sau a secventelor/ a scenelor reprezentative; prezentarea elementelor de structura studiate si evidentierea ideilor poetice si a mijloacelor artistice (în situatia textelor lirice);

prezentarea nuantata a personajelor si a relatiilor dintre acestea (în situatia textelor epice si dramatice) sau evidentierea rolului mijloacelor artistice si a imaginilor artistice (în situatia textelor lirice);

exprimarea nuantata a unui punct de vedere asupra personajului si/ sau asupra semnificatiilor textului.


T7. Caracterizarea unui personaj:

precizarea modalitatilor/ a proce-deelor de caracterizare directa si indirecta studiate, prin raportare la portretul fizic si moral;


identificarea specificului trasaturilor fizice si morale ale personajului;


ilustrarea adecvata/ nuantata a trasaturilor fizice si morale cu elemente din opera sau pe baza unor scene/ secvente/ situatii semnificative;

prezentarea nuantata a relatiilor dintre personajul dat/ ales si celelalte personaje ale operei/ ale textului;


exprimarea unui punct de vedere motivat/ argumentat asupra personajului.


T8. Comentarea unor secvente din operele studiate:

încadrarea textului în gen si/ sau în specie literara, pe baza trasaturilor definitorii ale acestuia/ acesteia;

relevarea specificului modului de expunere/ a modurilor de expunere si a trasaturilor studiate ale acestuia/ ale acestora, identificabile în text;

motivarea rolului principalelor mijloace artistice si a imaginilor artistice (în situatia textelor lirice) sau a aspectelor stabilite prin cerinta (în cazul textelor epice sau dramatice);

exprimarea unui punct de vedere coerent/ argumentat despre semnificatiile textului.B. Obiectiv de referinta: Elevul va fi capabil:

4.2 sa utilizeze în redactarea unui text propriu cunostintele de morfosintaxa, folosind adecvat semnele ortografice si de punctuatie.*


CRITERII DE NOTARE

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

Selectarea/ transcrierea corecta a unei categorii sintactice indicate (parte de propozitie, propozitie) dintr-un text dat, care nu contine dificultati gramaticale (intercalari, incidente, dislocari topice, parti de vorbire cu functie sintactica nespecifica/ nestudiata, parti de propozitie sau propozitii cu dubla interpretare, propozitii cu elemente de relatie nespecifice/ rare etc.).


Analiza gramaticala a unei categorii sintactice indicate (parte de propozitie, propozitie) dintr-un text dat, care nu contine dificultati gramaticale.

Realizarea unei extensii si/ sau a unei contrageri într-un text dat, care nu presupune dificultati de transformare.Explicarea unui rol al semnelor de punctuatie la nivelul frazei dintr-un text dat (coordonare, subordonare, incidenta).
Aplicarea inconsecventa într-un text propriu a semnelor de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta).


Rescrierea unui text dat, corectând una-doua greseli de ortografie si/ sau de punctuatie.Redactarea unei compuneri gramaticale/ a unui text propriu în care sa se utilizeze partial corect cunostintele morfosintactice, precum si semnele ortografice si de punctuatie adecvate cerintei.

Selectarea/ transcrierea corecta a unor categorii sintactice indicate (parti de propozitie, propozitii) dintr-un text dat, care nu contine dificultati gramaticale.
Analiza gramaticala a unor categorii sintactice indicate dintr-un text dat (parti de propozitie si propozitii), care nu contine dificultati gramaticale.

Realizarea unor extensii si/ sau a unor contrageri într-un text dat, care nu presupun dificultati de transformare.Explicarea rolului îndeplinit de semnele de punctuatie la nivelul frazei dintr-un text dat, în doua dintre urmatoarele situatii: coordonare, subordonare, incidenta.Aplicarea partiala într-un text propriu a semnelor de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta).


Rescrierea unui text dat, corectând greselile de ortografie si doua-trei greseli de natura morfosintactica si/ sau de punctuatie.


Redactarea unei compuneri gramaticale/ a unui text propriu în care sa se utilizeze partial adecvat cunostintele morfosintactice, precum si semnele ortografice si de punctuatie adecvate cerintei.

Selectarea/ transcrierea corecta a unor categorii sintactice indicate (parti de propozitie, propozitii) dintr-un text dat, care contine unele dificultati gramaticale (propozitie intercalata, incidente, parti de vorbire cu functie sintactica nespecifica, propozitii cu elemente de relatie nespecifice etc.).

Analiza gramaticala a unor categorii sintactice dintr-un text dat (parti de propozitie si propozitii), care contine unele dificultati gramaticale (propozitie intercalata, incidente, parti de vorbire cu functie sintactica nespecifica, propozitii având elemente de relatie nespecifice etc.).


Realizarea unor extensii si a unor contrageri într-un text dat, care presupun minime dificultati de transformare, si precizarea principa-lelor transformari care se produc.


Explicarea rolului îndeplinit de semnele de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta) dintr-un text dat, care nu contine dificultati gramaticale.Aplicarea corecta într-un text propriu a semnelor de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta).Rescrierea unui text dat, corectând greselile de natura morfosintactica/ de ortografie si partial greselile de punctuatie (una-doua erori).


Redactarea unei compuneri gramaticale/ a unui text propriu în care sa se utilizeze cunostintele morfosintactice, precum si semnele ortografice si de punctuatie adecvate contextului (una-doua erori, indiferent de natura lor).


Redactarea unui text în care sa încerce realizarea expresivitatii cu ajutorul unor semne de punctuatie.

Selectarea/ transcrierea corecta a oricarei categorii sintactice (parti de propozitie, propozitii) dintr-un text dat, care contine dificultati gramaticale.
Analiza gramaticala a categoriilor sintactice dintr-un text dat (parti de propozitie si propozitii), care contine unele dificultati gramaticale.


Realizarea extensiilor si a contragerilor posibile într-un text dat, care presupun minime dificultati de transformare, si precizarea principa-lelor transformari care se produc.


Explicarea rolului îndeplinit de semnele de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta) dintr-un text dat, care contine minime dificultati gramaticale.


Aplicarea nuantata într-un text propriu a semnelor de punctuatie la nivelul frazei (coordonare, subordonare, incidenta, intercalari si inversiuni/ dislocari topice).

Rescrierea corecta a unui text dat, care contine greseli de natura morfosintactica, de ortografie si de punctuatie.


Redactarea unei compuneri gramaticale/ a unui text propriu în care sa se utilizeze corect cunostintele morfosintactice, precum si semnele ortografice si de punctuatie adecvate contextului.Redactarea unui text în care sa se realizeze expresivitatea cu ajutorul unor semne de punctuatie.


NOTĂ! Pentru aplicarea criteriilor de notare de mai sus, se recomanda urmatoarele scheme de notare:


Situatia 1 - evaluarea raspunsului oral sau scris la o sarcina de lucru ce permite evaluarea progresiva/ independenta (se folosesc criteriile de notare corespunzatoare sarcinii de lucru, pe transele de note 1-4, 5-10):

nota 1: acordata pentru frauda;

nota 2: acordata pentru nici un fel de raspuns;

nota 3: acordata pentru raspunsul gresit/ eronat (în mod evident);

nota 4: acordata pentru raspunsul incomplet sau continând erori/ abateri de la criteriile corespunzatoare notei 5;

nota 5: acordata pentru criteriul corespunzator acestei note din desfasuratorul criteriilor de notare;

nota 6: acordata pentru îndeplinirea criteriului corespunzator notei 5 si a unei parti din criteriul corespunzator notei 7;

nota 7: acordata pentru criteriul corespunzator acestei note din desfasuratorul criteriilor de notare;

nota 8: acordata pentru îndeplinirea criteriului corespunzator notei 7 si a unei parti din criteriul corespunzator notei 9;

nota 9: acordata pentru criteriul corespunzator acestei note din desfasuratorul criteriilor de notare;

nota 10: acordata pentru criteriul corespunzator acestei note din desfasuratorul criteriilor de notare.


Situatia 2 evaluarea raspunsului oral la doua sarcini de lucru aflate în raport de dependenta (a doua sarcina de lucru, cu un grad ridicat de complexitate, bazându-se pe îndeplinirea primei sarcini de lucru):

faza 1: acordarea notelor 1-7, conform desfasuratorului prezentat la Situatia 1;

faza 2: acordarea notelor 8-10, conform schemei de notare:

nota 8: acordata pentru încercarea de rezolvare a cerintei corespunzatoare notei 9 (raspuns incomplet, cu o eroare/ o confuzie + 2-3 erori/ greseli în corectitudinea exprimarii orale, în claritatea si logica enunturilor + elemente nonverbale partial adecvate situatiei de comunicare);

nota 9: acordata pentru realizarea sarcinii de lucru prevazute în desfasuratorul criteriilor de notare (raspuns partial/ incomplet, dar fara erori/ fara confuzii + o eroare/ o greseala în corectitudinea exprimarii orale, în claritatea si logica enunturilor + elemente nonverbale partial adecvate situatiei de comunicare);

nota 10: acordata pentru realizarea sarcinii de lucru prevazute în desfasuratorul criteriilor de notare (raspuns complet + corectitudinea exprimarii orale, claritatea si logica enunturilor + elemente nonverbale adecvate situatiei de comunicare; nerealizarea unui criteriu presupune acordarea automata a notei 9).

Situatia 3 evaluarea raspunsului scris la doua sarcini de lucru aflate în raport de dependenta (a doua sarcina de lucru, cu un grad ridicat de complexitate, bazându-se pe îndeplinirea primei sarcini de lucru):

faza 1: acordarea notelor 1-7, conform desfasuratorului prezentat la Situatia 1;

faza 2: acordarea notelor 8-10, conform schemei de notare:

nota 8: acordata pentru încercarea de rezolvare a cerintei corespunzatoare notei 9 (raspuns incomplet, cu o eroare/ o confuzie + 2-3 erori/ greseli în corectitudinea exprimarii scrise, în claritatea si logica enunturilor);

nota 9: acordata pentru realizarea sarcinii de lucru prevazute în desfasuratorul criteriilor de notare (raspuns partial/ incomplet, dar fara erori/ fara confuzii + o eroare/ o greseala în corectitudinea exprimarii scrise, în claritatea si logica enunturilor);

nota 10: acordata pentru realizarea sarcinii de lucru prevazute în desfasuratorul criteriilor de notare (raspuns complet/ complex + corectitudinea exprimarii scrise, claritatea si logica enunturilor; nerealizarea unui criteriu presupune acordarea automata a notei 9).

Situatia 4 evaluarea raspunsului oral la o sarcina de lucru complexa (de tipul: rezumare, comentare, exprimarea unei opinii):

Adecvarea raspunsului la specificul cerintei: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte.

Evaluarea elementelor verbale - 60 de puncte:

a.           Continutul raspunsului - 30/25/20/15/10/5 puncte (pentru distributia punctajului, a se face raportarea la îndeplinirea a minimum 75% dintre specificatiile pentru notele 10/9/8/7/6/5 de la Capitolul IV: Exprimarea scrisa);

b.           Calitatea exprimarii orale - 30 de puncte:

selectarea adecvata a lexicului: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte;

corectitudinea exprimarii orale, claritatea si logica enunturilor: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte;

fluenta vorbirii: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte.

Evaluarea elementelor nonverbale (mimica, gesticulatie, pozitie etc.) - 20 de puncte:

elemente nonverbale adecvate situatiei de comunicare - 20 de puncte;

elemente nonverbale partial adecvate situatiei de comunicare - 10 puncte.

Participarea la raspuns - 10 puncte.

Observatie! Nota finala se obtine prin împartirea la 10 a rezultatului obtinut si prin rotunjire (în situatia obtinerii notelor cu zecimale). Profesorul îsi va elabora o fisa de evaluare a raspunsului oral continând rubricile:

Adecvarea raspunsului

10p./ 5p./ 0p.

Elemente verbale

Continut Exprimare

30p./ 25p./ 15p.    lexic: 10p./ 5p./0p.

10p./ 5p./ 0p. corectitudine: 10p./ 5p./0p.

fluenta: 10p./ 5p./0p.

Elemente nonverbale 20p./10p./0p.

Participare la raspuns

10p.

Total

Situatia 5 evaluarea raspunsului oral la sarcini de lucru multiple (de tipul testului continând 2...- N cerinte care privesc un text liric/ epic/ dramatic/ nonliterar, ascultat sau citit, precum si diferite situatii de comunicare):

Adecvarea raspunsurilor la specificul cerintelor: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte.

Evaluarea elementelor verbale - 60 de puncte:

a.           Continutul raspunsului - 30/25/20/15/10/5 puncte (pentru distributia punctajului, se face raportarea, în functie de context, la criteriile corespunzatoare din Capitolele I,II,III, iar pentru rezumare/ comentare/ exprimarea unei opinii... se face raportarea la îndeplinirea a minimum 75% dintre specificatiile pentru notele 10/9/8/7/6/5 de la Capitolul IV: Exprimarea scrisa), apoi se face media aritmetica a scorurilor obtinute;

b.           Calitatea exprimarii orale - 30 de puncte:

selectarea adecvata a lexicului: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte;

corectitudinea exprimarii orale, claritatea si logica enunturilor: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte;

fluenta vorbirii: în totalitate - 10 puncte/ partial - 5 puncte.

Evaluarea elementelor nonverbale (mimica, gesticulatie, pozitie etc.) - 20 de puncte:

elemente nonverbale adecvate situatiei de comunicare - 20 de puncte;

elemente nonverbale partial adecvate situatiei de comunicare - 10 puncte.

Participarea la raspuns - 10 puncte.

Situatia 6 evaluarea raspunsului scris la o sarcina de lucru complexa (de tipul: rezumare, caracterizare de personaj, motivarea apartenentei la gen si la specie, comentare, exprimarea unei opinii):

Evaluarea continutului textului scris - 60/ 50/ 40/ 30/ 20/ 10 puncte. Pentru distributia punctajului, se face raportarea la criteriile de notare corespunzatoare notelor 10/ 9/ 8/ 7/ 6/ 5 din desfasuratorul criteriilor de notare; pentru îndeplinirea partiala a criteriilor stabilite pentru nota 5 se vor acorda 5 puncte. Se vor acorda urmatoarele note, fara a se mai lua în calcul punctajul stabilit pentru Evaluarea redactarii/ a calitatii exprimarii scrise: nota 3 pentru raspunsul în mod evident gresit; nota 2 pentru absenta raspunsului; nota 1 pentru frauda probata

Evaluarea redactarii/ a calitatii exprimarii scrise - 30.../ 20.../ 10... puncte (pentru distributia punctajului, a se face raportare la criteriile de notare corespunzatoare evaluarii redactarii/ a calitatii exprimarii scrise de mai jos).

Participarea la raspuns - 10 puncte.


Evaluarea redactarii/ a calitatii exprimarii scrise poate contine urmatoarele criterii:

Utilizarea adecvata a lexicului - 5 puncte:

5 puncte - utilizarea unui lexic adecvat cerintei;

3 puncte - utilizarea unui lexic partial adecvat cerintei (2-3 greseli/ erori);

0 puncte - utilizarea unui lexic inadecvat cerintei (4 sau mai multe greseli/ erori).

Corectitudinea categoriilor morfosintactice studiate (constructia corecta a enunturilor: folosirea adecvata a conectorilor/ a indicatorilor modali, temporali, de cauzalitate etc., concordanta timpurilor verbale, relatii sintactice adecvate    în propozitie si în fraza, acordurile impuse de context, topica); respectarea ortografiei si a punctuatiei; respectarea altor norme de exprimare corecta (evitarea pleonasmului, a tautologiei, a greselilor generate de atractia paronimica etc.) - 10 puncte:

10 puncte - text redactat cu maximum 2 greseli de punctuatie;

5 puncte - 3-4 greseli cumulate;

0 puncte - 5 sau mai multe greseli cumulate.

Stilul - 10 puncte:

10 puncte - folosirea unui stil adecvat cerintei, claritatea si logica propozitiilor si a frazelor;

5 puncte - folosirea unui stil partial adecvat cerintei si/ sau 2-3 greseli/ erori în claritatea si în logica propozitiilor si a frazelor;

0 puncte - folosirea unui stil inadecvat cerintei si/ sau 4 sau mai multe greseli/ erori în claritatea si în logica propozitiilor si a frazelor.

Aspectul lucrarii - 5 puncte:

5 puncte - asezarea corecta a textului în pagina (titlu, margine, alineate) si lizibilitatea scrisului (grafia, distanta dintre litere, distanta dintre cuvinte);

3 puncte - 2-3 erori/ nerealizari;

0 puncte - 4 sau mai multe erori/ nerealizari.

Situatia 7 evaluarea raspunsului scris la sarcini de lucru multiple (de tipul testului continând 2...- N cerinte care privesc textul liric/ epic/ dramatic/ nonliterar):

Evaluarea continutului textului scris - pentru fiecare sarcina de lucru se acorda 60/ 50/ 40/ 30/ 20/ 10 puncte (în distributia punctajului, se face raportarea la criteriile de notare corespunzatoare notelor 10/ 9/ 8/ 7/ 6/ 5), apoi se face media aritmetica a scorurilor obtinute (pentru acordarea notelor 1, 2, 3 si 4, a se vedea Situatia 6).

Evaluarea redactarii/ a calitatii exprimarii scrise - 30.../ 20.../ 10... puncte (pentru distributia punctajului, a se face raportare la criteriile de notare corespunzatoare evaluarii redactarii/ a calitatii exprimarii scrise - a se vedea Situatia 6).

Participarea la raspuns - 10 puncte.

Observatie! Nota finala se obtine prin împartirea la 10 a rezultatului obtinut si prin rotunjire (în situatia obtinerii notelor cu zecimale). Profesorul îsi va elabora o fisa de evaluare a raspunsului scris continând rubricile:

Evaluarea continutului/

Media

obtinuta

60p./50p. .../0p.

Evaluarea redactarii/ a calitatii exprimarii


Lexic Corectitudine Stil Aspect


5p./ 3p./ 0p.    10p./ 5p./0p. 10p./ 5p./0p. 5p./ 3p./0p.


Participare la raspuns10p.

TotalDocument Info


Accesari: 8870
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )