Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
INFORMATII GENERALE MANAGEMENT

management
INFORMAŢII GENERALE MANAGEMENTCONFERINŢA PRIVIND ADERAREA LA

UNIUNEA EUROPEANĂ- ROMÂNIA -

Bruxelles, 08 decembrie 2004CONF-RO 55/04


1. Document de pozitie comun-Uniunea Europeana

(Înlocuieste documentul 20002/04 CONF-RO 2/04)


Capitolul 24: Justitie si Afaceri Interne


Pozitia Uniunii Europene se întemeiaza pe pozitia sa generala în cadrul Conferintei pentru Aderarea la Uniunea Europeana a României (CONF-RO 2/00) si se supune principiilor de negociere avizate în cadrul Conferintei (CONF-RO 11/00) si în special:

Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta pe care o are respectarea de catre România a Acordului de Aderare la Uniunea Europeana, precum si a Parteneriatului de Aderare, care reprezinta elementele fundamentale ale strategiei largite de preaderare. Uniunea Europeana încurajeaza România sa continue procesul de aliniere a politicilor sale publice la prevederile acquis-ului, precum si punerea în aplicare efectiva a acestuia.

Reforma Justitiei

Uniunea Europeana subliniaza importanta pe care o are respectul fata de drepturile si libertatile fundamentale ale omului, asa cum sunt acestea garantate de catre Conventia Europeana pentru Protectia Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, ca principii generale ale legislatiei comunitare.

Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta exceptionala a crearii unui sistem judiciar independent, impartial, demn de toata încrederea, transparent si eficient. Un asemenea deziderat necesita în special resurse financiare substantiale, un angajament politic pe termen lung, precum si o utilizare eficienta a resurselor fizice si financiare, personal suficient si bine calificat, un proces de recrutare întemeiat pe principiile obiectivitatii si transparentei, proceduri de evaluare si promovare care sa aiba la baza anumite standarde nationale stabilite de catre Consiliul Superior al Magistraturii, precum si instituirea unor masuri eficiente de sanctionare a ineficientei si de punere sub acuzare a infractiunilor, dotarea cu tehnica adecvata si moderna, alocarea dosarelor catre magistrati si procurori pe baza unor proceduri obiective si transparente, accelerarea procedurilor din instanta, reducerea numarului de dosare aflate în curs de solutionare pentru a evita întârzierile inacceptabile, precum si furnizarea de informatii publice adecvate privitoare la evolutia dosarelor si masuri oportune pentru a asigura punerea în aplicare cu eficienta a hotarârilor judecatoresti. Uniunea Europeana a observat cu îngrijorare practica actuala de redistribuire a dosarelor, în procesele aflate pe rol, catre alti judecatori, fara a exista o motivaţ 19119y2411t ;ie transparenta în acest sens. Uniunea Europeana a mai remarcat de asemenea cu îngrijorare faptul ca, în ciuda prevederilor din Constitutia României care reglementeaza perioada maxima a arestului preventiv, aceste prevederi sunt încalcate frecvent. Uniunea Europeana atrage atentia României asupra faptului ca punerea în aplicare a hotarârilor judecatoresti în mod transparent si demn de toata încrederea este foarte importanta în lumina dezvoltarii - la nivelul întregii Uniuni Europene - a principiului recunoasterii reciproce a hotarârilor judecatoresti în cauze civile si penale si reaminteste României ca documentele judiciare ale Uniunii Europene se întemeiaza deja pe acest principiu. Mai mult decât atât, Uniunea Europeana subliniaza importanta accesului efectiv la justitie, inclusiv existenta unui sistem de asistenta judiciara din oficiu, precum si a unor masuri de protectie eficienta a martorilor si pastrarea confidentialitatii procedurilor preliminare, în special în dosarele care implica crima organizata.

Uniunea Europeana subliniaza ca independenta si integritatea instantelor de orice fel sunt de o importanta cruciala pentru functionarea unei societati democratice si ca trebuie facute în continuare eforturi cu prioritate în acest domeniu. Uniunea Europeana subliniaza ca, pe lânga modificarile legislative si organizatorice, trebuie creata si o cultura a acestui mediu de lucru si a activitatii specifice în sine, astfel încât sa se poata proteja independenta justitiei, sa se garanteze aplicarea eficienta a principiilor statului de drept, precum si sa se asigure standarde profesionale înalte în cadrul tuturor sectoarelor justitiei. Uniunea Europeana subliniaza faptul ca progresele înregistrate în acest sens vor fi monitorizate îndeaproape

Uniunea Europeana a remarcat modificarea în octombrie 2003 a unor articole din Constitutia României, referitoare la situatia justitiei. Uniunea Europeana observa ca modificarile respective au drept scop consolidarea independentei justitiei. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze faptul ca garantarea independentei si a impartialitatii justitiei, inclusiv principiul separarii puterilor în stat, trebuie sa constituie un element-cheie al reformei justitiei. Uniunea Europeana subliniaza importanta pe care o are aplicarea eficienta si efectiva a Constitutiei si a noilor prevederi legislative, într-un mod care sa asigure independenta justitiei.

Uniunea Europeana a luat act de Strategia de Reforma a Justitiei 2003-2007 (CONF-RO 27/03 ADD 1) din data de 4 septembrie 2003. Uniunea Europeana saluta faptul ca România a elaborat si a prezentat un Plan de Actiune detaliat pentru fiecare dintre diferitele elemente ale Strategiei, inclusiv un grafic de lucru si estimari ale resurselor necesare pentru formarea bugetului aferent. Uniunea Europeana invita România sa prezinte si o versiune actualizata a respectivului Plan de Actiune, care sa prevada si etapele principale ale procesului de punere în aplicare a celor trei noi acte legislative privitoare la Statutul Magistratului, organizarea justitiei si, respectiv, Consiliul Superior al Magistraturii. Uniunea Europeana subliniaza faptul ca versiunea actualizata a Strategiei si a Planului de Actiune trebuie sa reflecte angajamentele pe care România si le-a luat deja. Uniunea Europeana a remarcat lista de progrese înregistrate pâna în iunie 2004 în cadrul procesului de punere în aplicare a Planului de Actiune. Uniunea Europeana precizeaza ca pentru succesul reformei justitiei, toti factorii de interes trebuie sa se implice si sa contribuie activ în cadrul acestei reforme. Uniunea Europeana reaminteste ca Strategia si Planul de Actiune existente stabilesc o serie de obiective foarte exigente, care nu pot fi îndeplinite în conformitate cu graficul de timp decât daca sunt stabilite ca prioritati principale. Uniunea Europeana subliniaza mai ales importanta asigurarii ca resursele necesare de buget sunt disponibile si invita România sa ofere informatii privitoare la planurile detaliate pe care le-a elaborat în acest sens.

În ceea ce priveste reforma în sistemul penitenciarelor, Uniunea Europeana va monitoriza îndeaproape îmbunatatirea conditiilor de detentie, în lumina standardelor europene existente.

Uniunea Europeana încurajeaza România în mod sustinut sa se asigure ca se depun toate eforturile necesare pentru a accelera procesul de recrutare si formare a magistratilor (judecatori si procurori) si a altor angajati din sistemul judiciar. În acest mod, se are în vederea reducerea volumului de lucru excesiv care este alocat judecatorilor si va contribui atât la reducerea duratei proceselor în sine, precum si la diminuarea numarului de dosare restante, care este o chestiune foarte serioasa. Uniunea Europeana invita România sa-i ofere anumite statistici corecte, în acest sens. Cu toate acestea, reducerea duratei proceselor nu ar trebui sa aiba drept consecinta o deteriorare a calitatii actului de justitie. De asemenea, Uniunea Europeana încurajeaza România si sa grabeasca modernizarea si informatizarea cladirilor instantelor. Mai ales, Uniunea Europeana îndeamna România sa puna la dispozitia Institutului National al Magistraturii mijloacele bugetare necesare care sa îi permita sa preia sarcinile care îi revin în baza noilor acte legislative adoptate, precum si angajarea de personal calificat, care sa posede experienta practica si care sa fi studiat materii moderne si orientate spre aspectele practice ale meseriei lor, asigurând si un management consecvent, astfel încât sa se poata respecta toate cerintele în materie de formare initiala, formare continua si recrutare a magistratilor. În alta ordine de idei, Uniunea Europeana îndeamna România sa asigure un buget adecvat Centrului de Formare pentru Grefieri, precum si personalul, dotarea si infrastructura care sunt necesare pentru îndeplinirea cerintelor de asigurare a formarii initiale si continue a personalului administrativ care va fi recrutat în anii care vor urma, pentru a contribui astfel la scaderea volumului de munca al judecatorilor. Uniunea Europeana invita România sa întocmeasca si sa înainteze rapoarte periodice privitoare la progresele înregistrate în acest sens

Uniunea Europeana subliniaza necesitatea unei cercetari atente a dosarelor restante, care sunt foarte numeroase, precum si necesitatea punerii în aplicare a unor masuri adecvate de stabilire a unor prioritati si de clasificare a dosarelor în functie de anumite criterii clare si impartiale. Uniunea Europeana îndeamna România sa elaboreze un plan clar pâna în luna martie a anului 2005, prin care sa se diminueze numarul de dosare restante la un nivel suportabil, proces care ar trebui sa se încheie pâna la 01 ianuarie 2007, si sa informeze Uniunea Europeana în cadrul unui raport de situatie bianual.

Uniunea Europeana saluta adoptarea noilor acte legislative privitoare la organizarea justitiei, la Statutul Magistratilor si la Consiliul Suprem al Magistraturii, care au fost adoptate în iunie 2004 si al caror scop este acela de a îmbunatati gradul de independenta si eficienta a justitiei. Uniunea Europeana a observat cu îngrijorare ca punerea în aplicare a legislatiei se afla înca într-o faza incipienta si ca graficul de timp este foarte strict din punctul de vedere al crearii unor structuri administrative si al recrutarii si formarii de personal nou. Vor fi necesare eforturi însemnate pentru a se asigura ca reforma avuta în vedere poate fi pusa în aplicare în mod eficient în conformitate cu graficul de timp. Uniunea Europeana a luat la cunostinta informatiile oferite cu privire la grupul de lucru care a fost înfiintat pentru coordonarea procesului de punere în aplicare a acestor acte legislative. Uniunea Europeana subliniaza faptul ca punerea în aplicare a acestor trei acte legislative va fi monitorizata cu atentie, ca si aplicarea celorlalte prevederi ale Strategiei si ale Planului de Actiune.

Uniunea Europeana îndeamna România ca - înainte de a demara punerea în aplicare - sa evalueze relevanta si fezabilitatea principiului colegialitatii, precum si înfiintarea sistematica în toata tara a unor instante specializate

Uniunea Europeana a luat la cunostinta informatiile privitoare la transpunerea în realitate a garantiilor procedurale solicitate de catre Carta Europeana a Statutului Judecatorilor adoptata de catre Consiliul Europei în cadrul unei sesiuni care a avut loc în perioada 8-10 iulie 1998. Uniunea Europeana saluta informatiile primite conform carora aceste garantii au fost transpuse în cadrul legislatiei românesti printr-un numar de modificari care au fost aduse Constitutiei si legislatiei care reglementeaza Consiliul Superior al Magistraturii si Statutul Magistratilor. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze cât de importanta este punerea în aplicare corecta a tuturor acestor garantii
Uniunea Europeana invita România sa reglementeze cât mai curând, preferabil pâna cel mai târziu la sfârsitul anului 2005, garantiile procedurale necesare privitoare la punerea în aplicare a prevederilor Articolului 52 al Constitutiei României referitor la raspunderea judecatorilor

În acest context, Uniunea Europeana a luat cunostinta de informatiile referitoare la procedurile de numire a magistratilor si în special faptul ca, în conformitate cu noua lege privind Statutul Magistratilor, Ministerul Justitiei nu mai are nici o competenta legala privitoare la numirea magistratilor si nu mai are nici competenta de a recomanda membri ai altor profesii juridice în vederea numirii în posturi de judecatori, auditori de justitie ai Institutului National al Magistraturii sau de personal didactic în cadrul Institutului National al Magistraturii. Preocuparea Uniunii Europene ramâne si în sfera asistentilor judiciari ("magistrati consultanti") care sunt, totusi, numiti de catre Ministerul Justitiei si - desi nu li se acorda oficial titlul de magistrati - ei pot emite hotarâri în probleme legate de dreptul muncii. Pe de alta parte, Uniunea Europeana subliniaza si ca va monitoriza îndeaproape rolul de facto pe care îl joaca ministrul justitiei în calitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Uniunea Europeana a mai luat la cunostinta si informatia conform careia administratorii judiciari sunt numiti de catre presedintele instantei sau de catre Procurorul General, dupa cum se prevede în noua Lege privind Organizarea Judiciara. Uniunea Europeana a luat la cunostinta si informatiile privind rolul si sarcinile alocate managerilor de instanta, directorilor economici si magistratilor consultanti. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta asigurarii unor proceduri clare si transparente privitoare la numirea în aceste trei posturi, precum si a unor proceduri disciplinare care sa includa si protectie procedurala adecvata, precum si necesitatea de asigurare a unei remuneratii adecvate. Uniunea Europeana invita România sa ofere informatii detaliate privitoare la progresele înregistrate în acest sens. Uniunea Europeana a luat cunostinta ca termenul "magistrati" include si judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti din cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Uniunea Europeana a luat la cunostinta si informatiile referitoare la prerogativele bugetare ale Consiliului Superior al Magistraturii si a remarcat în special faptul ca respectivul Consiliu are propriul sau buget care se aloca distinct în cadrul bugetului de stat

Uniunea Europeana are cunostinta, de asemenea, si de informatiile privitoare la numarul de reprezentanti din cadrul societatii civile, de prerogativele lor si procedura de alegere a acestora, în maniera în care este aceasta prevazuta în Constitutia modificata si Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii. Uniunea Europeana încurajeaza cu fermitate România în sensul de a asigura participarea activa si efectiva a societatii civile la activitatea desfasurata de catre Consiliul Superior al Magistraturii. De asemenea, Uniunea Europeana invita România sa ofere si informatii privitoare la conditia celor de 18 ani de experienta în sectorul juridic.

Uniunea Europeana a luat la cunostinta informatiile privind masurile referitoare la lupta împotriva coruptiei din cadrul justitiei si în special privind progresele înregistrate vizavi de Planul Sectorial de Actiune împotriva Coruptiei al Ministerului Justitiei. Uniunea Europeana cunoaste si informatiile obtinute în urma sondajului initiat de catre Ministerul Justitiei si publicat în luna mai a anului 2004, realizat pentru a evalua atitudinea fata de coruptia din cadrul justitiei, precum si pentru a identifica posibilele solutii si masuri care se impun în acest sens. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta cruciala pe care o are lupta împotriva coruptiei din cadrul justitiei si, prin urmare, îndeamna România sa continue sa-si intensifice eforturile în acest sens, ceea ce constituie un demers care ar trebui sa beneficieze de sprijin total si atentie maxima din partea ministerului de resort. Uniunea Europeana subliniaza astfel faptul ca - în cadrul justitiei - coruptia din interiorul sistemului respectiv înca mai constituie o sursa de îngrijorare semnificativa si ca dauneaza în special din punctul de vedere al faptului ca sistemul judiciar este responsabil si cu judecarea actelor de coruptie

Uniunea Europeana cunoaste modificarile aduse Codului de Procedura Penala privitoare la înfiintarea unei politii judiciare, precum si activitatile pregatitoare desfasurate în acest sens. Uniunea Europeana aminteste României importanta pe care o are existenta politiei judiciare pentru strângerea dovezilor si pentru participarea la anchetele penale, sub supravegherea parchetului. Uniunea Europeana invita România sa furnizeze cât mai curând informatii suplimentare privitoare la evolutiile înregistrate în acest domeniu.

Uniunea Europeana are cunostinta de procedura si conditiile pe baza carora se acorda asistenta din oficiu în cauzele penale si civile. Uniunea Europeana a observat ca, la ora actuala, Ministerul Justitiei este în curs de examinare a modului de punere în aplicare efectiva a prevederilor referitoare la asistenta din oficiu si ca intentioneaza sa adopte modificarile legislative necesare în acest sens pâna la finele anului 2006. Uniunea Europeana cunoaste statisticile referitoare la frecventa si nivelul de asistenta judiciara din oficiu oferita, precum si informatiile privind nivelul din ultimii doi ani al bugetului existent în acest sens. Uniunea Europeana a remarcat faptul ca la ora actuala nu exista informatii privind numarul, disponibilitatea efectiva si calificarile personalului care îndeplineste diverse functii în acest domeniu al asistentei judiciare (inclusiv avocati si interpreti). Uniunea Europeana a remarcat ca este de asteptat o îmbunatatire la nivelul procedurilor statistice si invita România sa furnizeze mai multe informatii în acest sens, imediat ce vor fi disponibile.

Uniunii Europene îi sunt cunoscute informatiile privitoare la rolul instantelor militare în cadrul justitiei din România, în special modificarile aduse Codului de Procedura Penala, care a redus sfera de competenta a instantelor militare si care a determinat si o reducere a numarului de dosare încredintate spre cercetare instantelor militare. Uniunea Europeana încurajeaza România sa alinieze aceste instante la practicile optime existente la ora actuala în instantele europene. Uniunea Europeana a luat la cunostinta modificarile care au fost aduse Legii Politiei Române care reglementeaza procedurile de judecare a infractiunilor comise de lucratorii politiei

Uniunea Europeana saluta adoptarea la data de 01 iulie 2003 a modificarilor aduse Codului de Procedura Penala, în special cu privire la asigurarea casatiei. Uniunea Europeana cunoaste acum si informatiile privitoare la adoptarea noului Cod Penal, precum si la preparativele care au loc pentru punerea în aplicare a acestuia.

Uniunea Europeana detine informatii privind procedura aplicabila delincventilor minori si în special modificarile aduse în acest sens Codului de Procedura Penala, care contin prevederi speciale care se pun în aplicare în cazurile de delincventa juvenila. România a confirmat Uniunii Europene faptul ca prevederile modificate privitoare la delincventii minori corespund celor existente în cadrul Codului Penal. De asemenea, Uniunii Europene îi sunt acum cunoscute proiectele pilot si celelalte initiative menite sa duca la dezvoltarea activitatilor în cadrul justitiei pentru minori. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta eforturilor extinse de a asigurare a punerii în practica a cerintelor Uniunii Europene privitoare la procedurile aplicabile delincventilor minori. Uniunea Europeana invita România sa tina Uniunea Europeana la curent cu privire la punerea în aplicare a tuturor prevederilor avute în vedere în cadrul Strategiei si Planului de Actiune 2003-2007 cu privire la justitia în domeniul delincventei juvenile si cu privire si la termenele stabilite, în special cu privire înfiintarea unor instante specializate în care sa fie judecate dosarele care au ca obiect delincventa juvenila. Uniunea Europeana va monitoriza îndeaproape reforma sistemului delincventei juvenile, precum si punerea în aplicare a acestuia pâna în momentul aderarii.

Uniunea Europeana cunoaste acum statisticile care au ca obiect durata procedurilor de judecata (CONF-RO 3/03 si 27/03) si cunoaste si informatiile privitoare la modificarile aduse Codului de Procedura Civila. Uniunii Europene îi sunt cunoscute si informatiile privitoare la masurile de natura administrativa care au fost luate pentru accelerarea procedurii de judecata. Uniunea Europeana a remarcat si ca sunt avute în vedere masuri suplimentare menite sa duca la îmbunatatirea eficientei si consecventei statisticilor referitoare la activitatea în instanta. Uniunea Europeana subliniaza importanta continuarii eforturilor de a reduce durata procedurilor de judecata, precum si de solutionare a dosarelor restante existente. Uniunea Europeana invita România sa continue sa-i prezinte statistici mai bune, imediat ce au fost realizate.

Sunt cunoscute Uniunii Europene informatiile referitoare la adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului din data de 25 mai 2004, care vine sa contracareze anumite efecte negative ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 58/2003. Uniunea Europeana cunoaste modificarile care au fost aduse atributiilor care îi revin Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Uniunea Europeana a remarcat de asemenea ca România a luat masuri pentru anularea prerogativei Procurorului General de a lansa recursuri în anulare în dosarele penale. Uniunea Europeana invita România sa prezinte informari regulate privitoare la evolutiile care au loc în acest sens.

Uniunea Europeana observa ca România intentioneaza sa înceapa elaborarea unui Cod de Procedura Civila în luna ianuarie a anului 2005. Uniunea Europeana a mai remarcat si faptul ca aceasta activitate va avea drept obiectiv scaderea volumului de lucru existent la nivelul instantelor din România, diminuând în acest mod durata de timp necesara pentru formularea unor hotarâri judecatoresti în dosare civile si penale, precum si crearea unui cadru legislativ mai flexibil. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta pe care o au initiativele de sporire a eficientei instantelor si de reducere a numarului de dosare restante

Uniunea Europeana a luat cunostinta de introducerea unui sistem functional de punere în aplicare a hotarârilor judecatoresti formulate în cadrul unui dosare civile (CONF-RO 3/03). Uniunea Europeana cunoaste si informatiile referitoare la punerea în practica a acestui sistem, în special în ceea ce priveste cerinta de a se plati executorii judecatoresti în avans. Uniunea Europeana cunoaste faptul ca se are în vedere modificarea acestei Legi în anul 2005, pentru eliminarea cererii de achitare a unui avans de catre persoane ale caror venituri se situeaza sub un anumit plafon. Uniunea Europeana subliniaza importanta vitala pe care o are asigurarea unui sistem eficient si efectiv de punere în executare a hotarârilor judecatoresti. În aceste sens, Uniunea Europeana îndeamna România sa îmbunatateasca hotarârile judecatoresti din punctul de vedere al calitatii, în special pentru a sustine tendinta de reducere a numarului de dosare - numar care este considerabil înca - care au fost respinse în apel, prin îmbunatatirea accesului magistratilor la jurisprudenta, asigurându-se în acest fel si o mai larga distributie a Monitorului Oficial, oferindu-se si cursuri mai bine directionate privitoare în special la legislatia noua si cea tehnica, încurajându-se si specializarea judecatorilor si a personalului judiciar relevant.

Uniunii Europene îi sunt cunoscute informatiile oferite de România cu privire la numarul de instante si la numarul de posturi de judecator, precum si la crearea serviciului de eliberare conditionata în toate cele 42 de tribunale (CONF-RO 3/03 si 27/03).

De asemenea, Uniunea Europeana a mai luat cunostinta si informatiile referitoare la procurori, grefieri, personal administrativ si judecatori (juristi, personal auxiliar) si functionari publici. Uniunea Europeana a mai luat la cunostinta si informatiile care i-au fost oferite cu privire la planurile de recrutare si formare a unui numar suplimentar de judecatori si personal auxiliar pentru instante. Uniunea Europeana îndeamna România sa-si intensifice eforturile în directia procesului de recrutare si formare a unui numar suplimentar de judecatori si personal auxiliar pentru instante

Uniunea Europeana a luat la cunostinta informatiile referitoare la îmbunatatirile înregistrate din punctul de vedere al remuneratiei magistratilor, inclusiv adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului referitoare la remuneratia si drepturile magistratilor si a remarcat ca începând cu data de 01 ianuarie 2003 remuneratia platita magistratilor a fost majorata. În acest sens, Uniunea Europeana a remarcat cu îngrijorare faptul ca România înregistreaza întârzieri considerabile la plata salariilor judecatorilor si îndeamna România sa rezolve aceasta problema.Uniunea Europeana a remarcat progresele înregistrate si planurile pe care le are România în sensul modernizarii si crearii unor noi sedii pentru diversele instante si are informatii referitoare la informatizarea cladirilor în care functioneaza instantele. Uniunea Europeana cunoaste în detaliu situatia lucrarilor existente si planificate de renovare si reparare a cladirilor în care functioneaza anumite instante, inclusiv un grafic de lucru si bugetul estimat pentru aceasta întreprindere. De asemenea, Uniunii Europene îi sunt cunoscute si informatiile referitoare la informatizarea justitiei (instantele si parchetele), cunoscând în detaliu inclusiv - ca parte a Strategiei de Reforma a Justitiei - masurile avute în vedere în acest sens, precum si graficul de lucru aferent si bugetul disponibil. Uniunea Europeana a luat la cunostinta informatiile referitoare la Sistemul Integrat de Management al Dosarelor, precum si la proiectul referitor la cadastru si întabulare. De asemenea, Uniunea Europeana cunoaste si amanuntele legate de capacitatea Ministerului Justitiei de a coordona toate aceste activitati, precum si planurile de organizare a unor cursuri eficiente pentru personalul existent si pentru noii angajati, în vederea familiarizarii acestora cu noile dotari. Uniunea Europeana atrage atentia ca înca mai sunt necesare eforturi considerabile pentru asigurarea unor sedii si facilitati adecvate pentru instante si îndeamna România sa grabeasca toate aceste activitati.

Uniunea Europeana a remarcat masurile care au fost luate pentru îmbunatatirea functionarii justitiei (CONF-RO 27/03). Uniunii Europene îi sunt cunoscute si informatiile referitoare la transformarea Curtii Supreme de Justitie în Înalta Curte de Casatie si Justitie, în special din punctul de vedere al independentei sale, al sediilor secundare si al numarului de angajati.

Uniunea Europeana detine si informatii privitoare la punerea în aplicare a masurilor adoptate în vederea consolidarii Ministerului Justitiei. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze ca Ministerul Justitiei trebuie consolidat într-un mod care sa asigure independenta justitiei, în maniera prevazuta în noua Lege privind Statutul Magistratilor.

Uniunea Europeana a luat la cunostinta si informatiile privitoare la Ministerul Public si la competentele Consiliului Superior al Magistraturii, precum si cele ale Institutului National al Magistraturii. Uniunea Europeana cunoaste structura generala a functiunilor procurorilor si ale Ministerului Public, precum si clarificarea subordonarii ierarhice a procurorilor: Uniunea Europeana subliniaza importanta unei coordonari eficiente si efective a eforturilor între Parchetul National Anticoruptie si Parchet.

Uniunea Europeana cunoaste si informatiile suplimentare referitoare la Institutul National al Magistraturii si la activitatile sale de formare a profesionistilor din domeniul judiciar (judecatori si procurori), precum si planurile de dezvoltare pe mai departe a programei de învatamânt, atât pentru cursurile initiale, cât si pentru cele dedicate formarii continue. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta cursurilor de formare, ca drept statutar al judecatorilor si procurorilor, precum si ca sansa pe care o au acestia de a-si dezvolta cariera pe baza meritelor si profesionalismului. Uniunea Europeana aminteste cât de important este sa se asigure ca toti angajatii din cadrul justitiei sa aiba un nivel de pregatire satisfacator, în special din punctul de vedere al pregatirii practice

Uniunea Europeana are informatii privitoare la existenta scolii Nationale de Grefieri (CONF-RO 3/03), precum si mai multe alte informatii detaliate referitoare la numarul de grefieri si la situatia lor, adica daca au participat la cursuri, ce cursuri au absolvit, ce cursuri urmeaza la ora actuala, ce cursuri se au în vedere pentru viitor, precum si la organizarea si planificarea cursurilor de formare. Uniunea Europeana a remarcat ca Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii asigura scolii Nationale de Grefieri un statut independent

Uniunea Europeana a remarcat ca modificarile aduse Constitutiei în luna octombrie a anului 2003, precum si recent-adoptatul pachet de trei acte normative constituie etape importante ale reformei justitiei, însa este nevoie si de eforturi sustinute si de lunga durata, precum si de o mai larga punere în practica a reformei. Acest demers trebuie sa includa si crearea unor mecanisme solide de punere în aplicare si de monitorizare.

Uniunea Europeana subliniaza ca va urmari îndeaproape procesul de punere în aplicare a Strategiei de Reforma a Justitiei 2003-2007 si a Planului de Actiune aferent, ambele trebuind sa fie actualizate în lumina pachetului de trei acte legislative. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze faptul ca punerea în aplicare a reformei justitiei si în special existenta unui buget alocat anume, adoptarea si punerea în aplicare a legislatiei secundare necesare si consolidarea capacitatii justitiei, precum si consolidarea procesului de control jurisdictional al deciziilor executivului vor fi monitorizate îndeaproape. Uniunea Europeana invita România sa îi prezinte o Strategie si un Plan de Actiune actualizate care sa ia în considerare în mod integral noua legislatie. Uniunea Europeana subliniaza faptul ca evolutiile care au fost înregistrate în acest domeniu vor fi si ele monitorizate îndeaproape. Uniunea Europeana îndeamna România sa ia toate masurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a Strategiei si Planului de Actiune în conformitate cu graficul de timp prestabilit. Uniunea Europeana îndeamna România sa organizeze si consultari prealabile cu profesionistii practicanti care lucreaza în sistem, cu reprezentantii societatii civile si ai comunitatii de afaceri, înainte de adoptarea noilor acte legislative, atât primare, cât si secundare, referitoare la sectorul judiciar. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze importanta cruciala pe care o au eforturile viitoare si progresele practice înregistrate pe calea luptei împotriva coruptiei din cadrul justitiei

Protectia datelor personale

Uniunea Europeana doreste sa sublinieze ca protectia efectiva a datelor personale este esentiala pentru respectarea acquis-ului în cadrul prezentului capitol de negocieri, în ceea ce priveste participarea în cadrul Sistemului de Informatii din spatiul Schengen, cooperarii judiciare, cooperarii organelor de aplicare a legii, inclusiv participarea la Europol, si cooperarii dintre autoritatile vamale. Uniunea Europeana doreste sa sublinieze faptul ca protectia efectiva a datelor personale, în cadrul prezentului capitol de negocieri, necesita si adoptarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal (Strasbourg, 1981), pentru garantarea independentei autoritatii care are sarcina protejarii acestor date, precum si pentru a asigura respectarea drepturilor individuale. Uniunea Europeana are cunostinta de declaratia României referitoare la includerea acestei Conventii în legislatia nationala. Uniunea Europeana a remarcat faptul ca România se pregateste sa semneze si Protocolul Aditional la Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritatile de control si fluxul transfrontalier al datelor

Intensificarea eforturilor si întocmirea de rapoarte privitoare la masurile practice luate pentru modernizarea infrastructurii de formare si instruire, si sporirea capacitatii în vederea respectarii cerintelor în materie de recrutare si formare în perioada 2005- 2008.

Sporirea eforturilor de pregatiri practice, în vederea participarii ulterioare la Sistemul de Informare Schengen "SIS II", inclusiv înfiintarea unui biroul national "SIRENE" si - în acest sens - respectarea punerii în aplicare a planului de dezvoltare, care a fost elaborat în contextul unui proces de twinning, aflat în desfasurare cu Franta.

Investirea în eforturile de intensificare a colaborarii internationale, inclusiv prin operationalizarea integrala a diferitelor centre si puncte de contact, în momentul aderarii.

Continuarea procesului de semnare a unor acorduri bilaterale de colaborare cu toate tarile învecinate, în vederea respectarii prevederilor acquis-ului

Accelerarea în mod semnificativ a politicilor publice de combatere a coruptiei în rândul cadrelor din politia de frontiera si aplicarea efectiva a unor sanctiuni, care sa aiba efect de descurajare.

b) Asigurarea unei puneri în aplicare efective si oportune a pachetului de trei legi din domeniul reformei judiciare, precum si a Strategiei de Reforma a Justitiei si a Planului de Actiune aferent si în special urmatoarele:

Luarea unor masuri urgente, necesare pentru asigurarea în practica a unui sistem judiciar independent, impartial, demn de toata încrederea, transparent si eficient, si asigurarea garantarii si în practica a accesului la justitie a tuturor cetatenilor români (inclusiv asistenta juridica din oficiu).Pentru consolidarea independentei justitiei trebuie avuta în vedere organizarea anuala a unui sondaj de opinie de catre un organism independent, prin care sa se stabileasca perceptia asupra gradului de independenta al justitiei din România (ca si recentul sondaj al Ministerul Justitiei, realizat pentru a stabili masura în care judecatorii au fost expusi presiunilor de natura politica

Reevaluarea temeinica - înainte de punerea în aplicare - a relevantei si fezabilitatii reintroducerii principiului colegialitatii si a înfiintarii sistematice în toata tara a unor instante specializate.

Consolidarea temeinica a capacitatii administrative a Consiliului Superior al Magistraturii, prin recrutarea personalului necesar în timp util, prin alocarea unui buget suficient, a dotarilor necesare, precum si prin asigurarea cursurilor necesare si a infrastructurii adecvate, astfel încât începând cu data de 01 ianuarie 2005 presedintele nou ales sa-si poata prelua sarcinile si atributiile în conformitate cu Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Asigurarea punerii în aplicare integrale si corecte a Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, acordându-se o atentie speciala modificarilor de importanta cruciala la nivelul rolului jucat de Ministrul Justitiei, ca membru de drept al acestui Consiliu, care va continua sa participe la sedintele Consiliului si care are drept de vot într-un numar de dosare, dar care nu va mai prezida sedintele respective

Luarea unor masuri de urgenta în vederea îmbunatatirii calitatii hotarârilor judecatoresti, pentru sustinerea tendintei de reducere a numarului de dosare care au fost respinse în apel - oricât de mare ar fi numarul acestora - prin îmbunatatirea accesului magistratilor la jurisprudenta, asigurându-se si o distributie mai larga a Monitorului Oficial, oferindu-se cursuri mai bine directionate, în special cu privire la legislatia noua si la legislatia de natura tehnica, precum si sustinerea specializarii judecatorilor si a personalul judiciar aferent.

Asigurarea - pentru Institutul National al Magistraturii - a resurselor bugetare necesare, dându-i astfel posibilitatea sa-si preia sarcinile în maniera prescrisa în cadrul noilor acte normative;

Asigurarea de personal de buna calitate, bine instruit, a unei programe de învatamânt moderne si orientate pe practica, precum si a unui management consecvent, astfel încât sa se poata îndeplini cerintele în materie de formare initiala si profesionala si în materie de recrutare a magistratilor;

Asigurarea - pentru scoala Nationala de Grefieri - a bugetului necesar, a personalului, a dotarilor si a infrastructurii, astfel încât sa se poata îndeplini cerintele în materie de formare initiala si profesionala pentru personalul administrativ care va fi recrutat în anii care vor urma, pentru a contribui la diminuarea volumului de munca al judecatorilor

Înregistrarea - pâna la finele anului 2005 - a unor progrese considerabile din punctul de vedere al posturilor vacante din cadrul justitiei, pe baza unor criterii profesionale obiective si de integritate.

Sporirea eficientei si a responsabilizarii justitiei si reducerea numarului de dosare restante, în special în ceea ce priveste Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru care se estimeaza ca exista înca un numar de 24.000 de dosare restante.

Sustinerea si sporirea eforturilor de modernizare a dotarilor, inclusiv informatizarea si modernizarea infrastructurii cladirilor instantelor, precum si pastrarea acestor dotari pe termen lung, si instruirea adecvata a personalului instantelor în cadrul unor cursuri, pentru utilizarea dotarilor respective

Asigurarea unei distributii cu adevarat aleatorii a cauzelor în cadrul fiecarei instante, oricare ar fi nivelul acesteia, independent fata de introducerea aplicatiilor software moderne, si demonstrarea - pâna în luna martie a anului 2005 - a operabilitatii integrale a noului sistem de distributie aleatorie a dosarelor.

Demonstrarea pâna în luna martie a anului 2005 a respectarii integrale a prevederilor privitoare la durata maxima a arestului preventiv

Punerea în aplicare a cadrului legal de aliniere la standardele europene a conditiilor de detentie în penitenciare, în conformitate cu graficul de timp prevazut în acest sens si, de asemenea, în conformitate cu continutul Strategiei de Reforma a Justitiei 2003-2007 si al Planului de Actiune aferent.

Punerea în aplicare a prevederilor existente în Strategia de Reforma a Justitiei 2003-2007 si în Planul de Actiune aferent privitoare la justitia în dosarele de delincventa juvenila si respectarea termenelor stabilite în acest sens

Sporirea semnificativa a eforturilor întreprinse în cadrul luptei împotriva coruptiei si a conduitei neadecvate la toate nivelurile justitiei si întocmirea de rapoarte privind aceste demersuri si prezentarea acestora catre Uniunea Europeana, astfel încât aceasta sa poata stabili progresele care au fost înregistrate în acest sens.

Asigurarea disponibilitatii resurselor financiare necesare pentru urmatorii cinci ani, pentru punerea în aplicare cu eficienta a acestor sarcini si responsabilitatiMATO3/SL/9/2

O mai mare eficienta prin intermediul

reformei administrative si de management

aplicate instantelor sloveneDocument Info


Accesari: 2964
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )