Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Proiect management

management

CUPRINS
CAP.I. Prezentarea generala a activitatii

1.1. Scurt istoric.......................5

1.2.Obiectul de activitate.......... ..... ...... ............6

1.3.OrganeLE de conducere si control.................7

1.4.Dizolvare, fuziune, litigii.......... ..... ...... .8

CAP. II. Organizarea contabilitatii marfurilor

2.1. Notiuni generale despre marfuri..............................9

2.2. Evaluarea stocurilor.......... ..... ...... .....11

2.3. Metode utilizate în contabilitatea

marfurilor

2.3.1. Metoda inventarului permanent.......... ..... ...... ...............14

2.3.2. Metoda inventarului intermitent.......... ..... ...... ........ ...14

2.4. Sistemul de conturi utilizate.......... ..... ...... ..15

2.5. Reflectarea în contabilitate a operatiilor

privind marfurile conform celor

doua metode.......................16

2.5.1. Metoda inventarului permanent.......... ..... ...... ..... ..17

2.5.2. Metoda inventarului intermitent.......... ..... ...... ...............21

2.6. Notiuni generale privind ambalajele. Sistemul

de conturi utilizate.......... ..... ...... ..........23

2.7. Înregistrarea operatiilor privind ambalajele

CAP. III. MINIMONOGRAFIE CONTABILĂ privind marfurile si ambalajele la S.C. "MARIVIS"S.R.L. ORADEA........27

CAP. IV. Concluzii si propuneri privind îmbunatatirea

activitatii....................36

Bibliografie

ANEXE.......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................40

ARGUMENT


Contabilitatea marfurilor si ambalajelor prezinta o importanta deosebita pentru specialistii din domeniul contabil. În patrimoniul unitatilor comerciale, marfurile si ambalajele reprezinta valori materiale cu cea mai mare pondere si au o serie de particularitati cu privire la structura sortimentala, miscare, gestionare, modul de organizare si functionare (în comert, în alimentatia publica, în sectii de productie).

Marfurile reprezinta una dintre cele mai importante categorii de active circulante materiale, întrucât ele sunt cumparate în scopul revânzarii pentru a obtine profit, sau servesc consumului populatiei. Pentru ca o marfa sa fie valorificata operativ, ea trebuie sa îndeplineasca o serie de trasaturi legate de calitate, sa satisfaca cerintele consumatorilor, sa circule între terti în conditii legale pe 18418f516s baza de documente specifice operatiilor privind marfurile.

În strânsa legatura cu marfurile sunt ambalajele, care sunt tot mai des folosite în economia de piata datorita functiilor esentiale pe care le îndeplinesc: functia industriala (de a proteja marfurile), functia de marketing (de a comunica imaginea marfurilor pe piata), functia utilitara (de a asigura comoditatea utilizarii marfurilor si de a optimiza conditiile de pastrare, manipulare, stocare a acestora), functia sociala (de a asigura compatibilitatea marfurilor cu ambientul lor) etc.

În tarile avansate exista o adevarata "industrie a ambalajelor", întrucât ambalajul este considerat ca fiind parte integranta a marfurilor de calitate. Ca urmare, unele marfuri se vând împreuna cu ambalajele lor, iar altele fara ambalaje sau cu ambalaje restituibile.

Orice unitate economica întocmeste o diversitate de documente contabile privind marfurile si ambalajele. Astfel, pentru intrarea marfurilor si ambalajelor în gestiune se utilizeaza: Certificat de calitate", "Aviz de însotire", Nota de receptie si constatare de diferente", Factura", Chitanta", "Bonul de primire" (în cazul consignatiilor) etc. Pentru iesirea de marfuri si ambalaje din gestiune se folosesc: "Bon de vânzare", "Raport de gestiune", "Monetar", "Chitanta", "Bon de marcaj", "Nota de plata", "Registru de casa", "Borderou de iesire a obiectelor din consignatie", "Dizpozitie de livrare "

Lucrarea este structurata pe patru capitole: capitolul I contine prezentarea generala a activitatii a S.C. "MARIVIS" S.R.L., capitolul II prezinta organizarea contabilitatii marfurilor si ambalajelor, capitolul III contine 20 înregistrari economico-financiare a operatiilor contabile privind marfurile si ambalajele la S.C. "MARIVIS" S.R.L., capitolul IV abordeaza concluzii si propuneri privind îmbunatatirea activitatii la aceasta societate comerciala.

La sfarsitul lucrarii apare bibliografia, adica sursele de informatii de care m-am folosit si anexele.


CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII S.C.

1.1. SCURT ISTORIC


Societatea comerciala S.C. "MARIVIS" S.R.L. s-a înfiintat de catre domnul ROMAS MARIUS cu scopul realizarii unor venituri suplimentare având un spatiu bun pentru privatizare, având în componenta familiei persoane apte de munca cu pregatire în domeniu comercial.

DENUMIRE

Societatea comerciala S.C. "MARIVIS" S.R.L. s-a înfiintat la data de 31.08.1997 în baza Legii nr. 31/1990 modificata si completata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.32/1997.

Societatea este înregistrata la Oficiul Comertului sub numarul de înmatriculare J 05/ 250/1997 si are Codul Fiscal 2534793.

S.C. "MARIVIS" S.R.L. are deschise conturi bancare la Banca Comerciala Oradea si Trezoreria Oradea.

Societatea Comerciala S.C. "MARIVIS" S.R.L. este persoana juridica româna, având forma de organizare: societate cu raspundere limitata cu asociat unic în persoana domnului ROMAS MARIUS. Ea îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române în baza statului societatii si cu legile române. Societatea poate sa îsi deschida filiale, agentii, reprezentante, birouri în alte localitati din tara.

Sediul societatii este în ROMÂNIA, orasul ORADEA, str. SOVATA nr. 28, bloc C 18, ap.55, judetul BIHOR.

Sediul societatii poate fi schimbat în functie de interesul economic pe baza deciziei asociatului unic. DURATA DE ACTIVITATE

Societatea s-a înfiintat la data de 31.08.1997 pe o durata nelimitata.
Obligatiile sociale sunt garantate cu capital social, asociatul unic raspunzând cu partile sale sociale.

Reducerea capitalului social se decide de catre asociatul unic fara însa a depasi limita minima legala, în conditiile legii.


1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE


Obiectul de activitate este format din:

PRODUCŢIE

v     productie de scaune;

v     productie de tricotaje;

v     productie produse de cofetarie si patiserie;

v     productie de mobilier pentru birouri si magazine;

v     productie de produse de carmangerie.

COMERŢ

v     comert cu autovehicule;

v     comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;

v     comert cu vânzari de carburanti si lubrefianti;

v     comert cu material lemnos;

v     comert cu produse de mobilier;

v     comert cu amanuntul de produse alimentare si nealimentare;

v     comert cu ridicata de produse alimentare si nealimentare;

v     comert cu ridicata cu aparate electrice si de uz gospodaresc;

v     comert cu ridicata cu produse cosmetice si parfumerie.

IMPORT- EXPORT

v        import - export cu toate categoriile de marfuri legal admise si comercializarea lor în tara si în strainatate, leasing, barter, lohn.

Completarea sau schimbarea obiectului de activitate se decide de catre asociatul unic si are loc cu îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarilor impuse de lege.


1.3. ORGANELE DE CONDUCERE sI CONTROL


Asociatul unic ROMAS MARIUS conduce activitatea societatii si asigura politica economica si comerciala.

În conducerea societatii asociatul unic are urmatoarele atributii principale:

v     stabileste structura organizatorica a societatii;

v     stabileste programul de activitate si bugetul societatii;

v     examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil al societatii si contul de profit si pierderi;

v     decide asupra investitiilor;

v     modifica sau completeaza statutul societatii;

v     decide schimbarea formei juridice, a obiectului de activitate, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului sau valorii partilor sociale, cesiunea partilor;

v     decide comasarea, fuziunea,divizarea, dizolvarea sau lichidarea societatii;

v     decide înfiintarea de filiale, reprezentante sau birouri;

v     hotaraste contractarea de împrumuturi bancare;

v     stabileste bugetul societatii si contul de profit si pierderi, precum si programul de activitate în exercitiul urmator;

v     numeste sau revoca conducerea executiva a societatii careia îi stabileste competenta, raspunderile si remunerarile;

v     hotaraste în orice alte probleme privind activitatea si competenta societatii.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre doamna GROZA IOANA, administrator, numita de asociatul unic.

Administratorul conduce operativ societatea si duce la îndeplinire deciziile asociatului unic. El reprezinta societatea în raporturile cu tertii si o angajeaza în derularea activitatii.

Administratorul îsi desfasoara activitatea în baza competentelor stabilite de catre asociatul unic si raspunde fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni, abateri de la statut ori pentru greseli de administrare.

Nu poate fi administrator cel care, potrivit legii, este incapabil ori a fost condamnat pentru infractiuni ca: fals, uz de fals, înselaciune, gestiune frauduloasa, dare sau luare de mita si alte infractiuni specificate în legislatia comerciala.

Controlul gestiunii se exercita de catre asociatul unic, iar daca activitatea societatii o impune si asociatul unic decide, poate încredinta aceasta unuia sau mai multor cenzori pe care-i numeste pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea prelungirii mandatului.


1.4. DIVOLVARE. FUZIUNE. LITIGII.


Dizolvarea societatii va avea loc în urmatoarele cazuri :

v     societatea se afla în imposibilitatea realizarii obiectului societatii;

v     declararea nulitatii societatii;

v     hotarârea tribunalului, la cererea asociatului unic, pentru motive temeinice;

v     deschiderea procedurii lichiditatii judiciare;

v     administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social.

Fuziunea sau divizarea se va face în conditiile prevazute de lege cu hotarârea exclusiva a asociatului unic în baza unui proiect de fuziune sau proiect de divizare care va cuprinde:

forma , denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;

fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;

stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor beneficiare;

modalitati de predare a partilor sociale si date de la care acestea dau dreptul la dividende;

capitalul primei de fuziune sau divizare;

datele bilantului contabil de fuziune sau a bilantului contabil de divizare, date care vor fi aceleasi pentru toate societatile participante;

orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.

Furnizorul expediaza marfurile cu CERTIFICAT DE CALITATE, AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII , pe baza de FACTURĂ . Plata marfii cumparate se poate face în numerar pe baza CHITANŢEI sau prin virament cu ORDINUL DE PLATĂ sau prin efecte de platit .

Marfa ajunsa la cumparator este supusa receptiei cantitative si calitative întocmindu-se NOTA DE RECEPŢIE sI CONSTATARE DE DIFERENŢE. În cazul în care se constata defecte, lipsuri la marfa cumparata , se sisteaza receptia întocmindu-se PROCES - VERBAL DE SISTARE A RECEPŢIEI si apoi NOTA DE PREDARE- RESTITUIRE .

În cazul majorarii preturilor comercializate de o unitate, trebuie sa se întocmeasca INVENTARUL PENTRU SCHIMBARE DE PREŢ.

Plusurile constatate la inventar se consemneaza în PROCESUL- VERBAL DE VERIFICARE sI CONTROL A GESTIUNII.

Marfurile primite în consignatie se înregistreaza în BONUL DE PRIMIRE (CONSIGNAŢIE) care se centralizeaza în BORDEROUL DE PRIMIRE A OBIECTELOR ÎN CONSIGNAŢIE în ziua de ...... .

Vânzarea cu plata integrala în numerar se realizeaza sub diverse forme:

vânzarea pe baza de bonuri emise de vânzator cu documentele BON DE VÂNZARE, MONETARUL, RAPORTUL DE GESTIUNE;

vânzarea marfurilor cu înregistrarea în aparatele de casa bazata pe BONUL DE VÂNZARE, MONETAR, RAPORT DE GESTIUNE;

vânzarea cu plata direct la vânzator prin CHITANŢE, MONETAR;

vânzarea cu plata la ospatar pe baza de BON DE MARCAJ, NOTĂ DE PLATĂ, BORDEROUL VÂNZĂRILOR PE UNITATE;

vânzarea cu livrarea la domiciliu prin case de comenzi, bazata pe DISPOZIŢIA DE LIVRARE- COMANDĂ;

vânzarile în numerar se consemneaza în REGISTRU DE CASĂ;

vânzarile în unitati - consignatia au la baza documente ca BORDEROUL DE IEsIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAŢIE, BORDEROURI DE ÎNCASARE în ziua de ....;

livrarile catre clienti se fac prin FACTURĂ;

reducerile de preturi - INVENTAR PENTRU SCHIMBARE DE PREŢ;

minusurile la inventar se consemneaza în PROCES - VERBAL DE SCĂDERE, daca minusul este imputabil se întocmeste DECIZIA DE IMPUTARE, ANGAJAMENTUL DE PLATĂ;

vânzarile cu plata în rate au la baza BONUL DE VÂNZARE, CONTRACTUL DE VÂNZARE - CUMPĂRARE CU PLATA ÎN RATE, DOVADA, CHITANŢA;

Evidenta operativa a gestiunilor de marfuri poate fi organizata sub aspect:

cantitativ - folosindu-se FIsA DE MAGAZIE, REGISTRUL STOCURILOR;

global - valoric - RAPORTUL DE GESTIUNE (comertul cu amanuntul).


ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MĂRFURILOR


Organizarea circulatiei marfurilor este influentata de mai multi factori. Unul dintre ei este FORMA CIRCULAŢIEI: cu ridicata (en gross) sau cu amanuntul.

În cazul circulatiei en gross, vânzarea se face pe baza de documente, încasarea urmând a se realiza ulterior, prin virament si de aici , necesitatea unui cont anume "CLIENŢI" în care se evidentiaza creantele din momentul livrarii marfurilor pâna în momentul încasarii lor.

În cazul circulatiei en detail, vânzarea se face de regula cu plata în numerar.

METODA DE CONTABILITATE ANALITICĂ a stocurilor influenteaza organizarea contabilitati sintetice a marfurilor prin preturile diferite utilizate ca PREŢURI DE ÎNREGISTRARE A MĂRFURILOR. Daca evidenta analitica a marfurilor se tine global valoric (în comertul cu amanuntul), pentru înregistrare se utilizeaza PREŢUL DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL INCLUSIV TVA = Pret de cumparare + A.C. + TVA.

A.     Când evidenta marfurilor se tine la pretul de cumparare, nu e necesara folosirea contului 378 "Diferente de pret la marfuri" pentru evidenta adaosului comercial.

B.     Când evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul, se impune folosirea contului 378 pentru evidenta adaosului comercial continut în pretul de înregistrare al marfurilor.

C.     Când evidenta se tine la pret cu amanuntul inclusiv TVA, apare necesitatea evidentierii acestei taxe pâna în momentul vânzarii marfurilor în contul 4428. În momentul livrarii, aceasta taxa va fi transferata ca fiind exigibila, la contul 4427.2.2. EVALUAREA STOCURILOR


Evaluarea activelor circulante materiale intervin în 3 momente diferite: la intrarea în patrimoniu (evaluarea curenta sau contabila), la închiderea exercitiului (evaluarea bilantiera) si la iesirea din patrimoniu sau la darea în consum.


COST DE PRODUCTIE = COST ACHIZITIE + CHELTUIELI DIRECTE + COTA CHELTUIELI INDIRECTE


Animalele si pasarile se evalueaza în functie de sursa de intrare


se calculeaza lunar, dupa fiecare intrare sau la o anumita perioada.Valoarea ( Si + intrari )

: În depozit se afla marfuri:

Si 200 litri a 0,6 lei/litru

Intrari: - 5 martie ........................ 50 l a 0,58 lei/litru

20 martie .......................30 l a 0,62 lei/litru

Iesiri: - 10 martie ........................ 210 litri

22 martie ..........................20 litri

( 200 x 0,6 ) + ( 50 x 0,58 ) + ( 30 x 0,62 )

Iesile din stoc se realizeaza la costul de achizitie ( productie ) al primei intrari (lot). Apoi , bunurile iesite se evalueaza la costul de achizitie (productie) al lotului urmator.

Iesiri: - 10 martie: 210 litri = = = (200 x 0,6) + (10 x 0,58)

22 martie: 20 litri = = = (20 x 0,6)

Stoc final: 50 litri x 0,62 lei / litru.


3. METODA ULTIMEI INTRĂRI - PRIMEI IEsIRI(LIFO)

Stocurile din gestiune se evalueaza la cost achizitie (productie) al ultimei intrari (lot) . Apoi, restul stocului se evalueaza la costul de achizitie (productie) al lotului anterior achizitionat.


4. METODA PREŢULUI DE ÎNREGISTRARE (STANDARD, PRESTABILIT)

Pretul standard se stabileste pe baza preturilor medii de înregistrare ale bunurilor respective. Diferentele de pret între costul de achizitie (productie) si pretul de înregistrare, se înregistreaza separat în contabilitate. Aceste diferente se repartizeaza proportional asupra bunurilor iesite si asupra celor din stoc. Repartizarea diferentelor se face pe baza unui coeficient de repartitie (Kr).


Kr=

Si cont "stocuri" + Rd cont de "stocuri" (cumulat , la pret de

înregistrare )Kr - valoarea bunurilor iesite (pret înregistrare) = diferente de pret aferente bunurilor iesite.

Observatie: Pretul de înregistrare se actualizeaza periodic (anual) în functie de evolutia preturilor.


5. METODA PREŢULUI DE FACTURARE

Se poate utiliza pentru înregistrarea bunurilor intrate prin achizitionare.

În acest caz, CTA se vor înregistra în contul de diferente de pret. Apoi se vor repartiza proportional pe baza unui coeficient de repartizare.

La sfârsitul lunii, soldul contului de diferente de pret se cumuleaza cu soldul contului de stocuri, obtinându-se valoarea costului de achizitie (productie).

Productia neterminata se stabileste prin inventariere si se evalueaza la costul de productie.2.3. METODE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA MĂRFURILOR


Unitatile economice îsi pot organiza contabilitatea marfurilor în 2 sisteme de inventar:

metoda INVENTARULUI PERMANENT;

metoda INVENTARULUI INTERMITENT.Conform acestei metode, în contabilitatea stocurilor se înregistreaza toate operatiile de intrare a stocurilor (cantitativ si valoric) evaluate la pret de achizitie, cost de productie, pret standard sau pret de factura, dupa caz.

De asemenea, se înregistreaza în aceste conturi toate operatiile de iesire (cantitativ si valoric) , ceea ce permite cunoasterea în orice moment a stocurilor.

Conturile de stocuri sunt de ACTIV:

în DEBIT - se înregistreaza SOLDUL INIŢIAL si INTRĂRILE;

în CREDIT - se înregistreaza IEsIRILE;

SOLDUL - stocurile EXISTENTE la sfârsitul lunii.

Evidenta analitica a stocurilor se poate organiza dupa una din urmatoarele metode în functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii:

a)      metoda operativ - contabila (pe solduri) presupune:

evidenta bunurilor materiale la locul de depozitare pe categorii;

evidenta în contabilitate pe gestiuni;

verificarea lunara a fiselor de magazie cu registrul stocurilor .

b)      metoda cantitativ - valorica (pe fise de cont analitic) presupune:

evidenta cantitativa pe feluri de bunuri la locul de depozitare;

evidenta cantitativ - valorica în contabilitat;

verificarea fiselor de magazie cu fisele de cont analitic din contabilitate .

b)         metoda global - valorica presupune tinerea evidentei numai valoric atât la nivelul gestiunii, cât si în contabilitate. si în acest caz, se face, periodic, controlul concordantei înregistrarilor din evidenta gestiunii cu cele din contabilitate.
2.3.2. Metoda inventarului intermitent


E=Si +I-Sf

Soldul final se determina la sfârsitul lunii prin inventariere. Conturile de "stocuri" se utilizeaza numai la începutul si sfârsitul lunii.

Intrarile se înregistreaza direct în conturile de "cheltuieli" .

Soldul final va deveni sold initial pentru luna urmatoare.

Conturile de "stocuri" functioneaza astfel:

în DEBIT - se înregistreaza stocul de la sfârsitul lunii prin inventariere;

în CREDIT - stocurile de la începutul lunii sunt preluate la "cheltuieli".

La sfârsitul perioadei, pot aparea diferente între datele faptice si cele scriptice:

PLUSURI - ce duc la cresterea stocurile si micsorarea cheltuielilor;

MINUSURI - ce pot proveni din perisabilitati (cheltuieli) sau din vina gestionarului caruia i se va imputa.


2.4. SISTEMUL DE CONTURI UTILIZATE


Marfurile fac parte din grupa 37 "MĂRFURI". Contabilitatea marfurilor se realizeaza cu ajutorul conturilor:

371 "MĂRFURI" ;

"DIFERENŢE DE PREŢ LA MĂRFURI".

CONTUL 371 "MĂRFURI" este un cont de activ, care tine evidenta existentei si micsorarii stocurilor de marfuri.

În debitul contului 371 "MĂRFURI" se înregistreaza:

valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);

valoarea la pret de înregistrare a marfurilor reprezentând aportul în natura al întreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (108, 456);

valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);

valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime, materialelor auxiliare, obiectelor de inventar, animalelor si pasarilor, a altor valori de natura stocurilor vândute ca atare (300, 301, 321, 361 s.a.);

valoarea la pret de înregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere (345);

2.5. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIILOR PRIVIND MĂRFURILE CONFORM CELOR DOUĂ METODE


Reflectarea în contabilitate a marfurilor se face conform celor doua metode:

reflectarea în contabilitate a operatiilor în conditiile inventarului permanent;

reflectarea în contabilitate a operatiilor în conditiile inventarului intrermitent.2.5.1. Metoda inventarului permanent


I.

EVIDENŢA SE ŢINE LA COST DE ACHIZIŢIE

707 "Venituri din vânzarea marfurilor" 800

4427 "TVA colectata" 152II.

EVIDENŢA MĂRFURILOR LA PREŢ DE VÂNZARE CU RIDICATA


PREŢ VÂNZARE CU RIDICATA = PREŢ DE CUMPĂRARE + ADAOS

COMERCIAL


4427 "TVA colectata" 74

III.

EVIDENŢA SE ŢINE LA PREŢ DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL


PREŢUL DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL = PREŢ DE CUMPĂRARE

+ A.C.+ TVA NEEXIGIBILĂ


Contul 371 se poate desfasura în analitice (la o unitate cu amanuntul):nregistrarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate si TVA neexigibila.

A.C. = 500 x 20% = 100

TVA = (500 + 100) x 19% = 114 lei


371 "Marfuri" = % 214

378 "Diferente de pret la marfuri" 100

4428 "TVA neexigibila" 114

3. Se vând marfuri cu încasare în numerar, la o unitate comerciala cu amanuntul , unitate platitoare de TVA , în valoare de 400 lei (inclusiv TVA).

Observatie TVA aferent vânzarilor, inclusa în pret "se scoate" cu ajutorul coeficientului 15,966 % .TVA aferenta vânzarii = 400 x 15,966% = 63,864


5311 "Casa în lei = % 400

707 Venituri din vânzarea marfurilor" 336

4427 "TVA colectata" 63


4. Se descarca gestiunea pentru marfurile vândute .

Kr = 100 / 708 = 0,1412 (s-a considerat fara solduri initiale)

A.C. = 0,14 x 400 = 56,4972 lei

% = 371 Marfuri 400

607 "Cheltuieli cu marfuri" 279

378 "Diferente de pret la marfuri" 56

4428 "TVA neexigibila" 63


2.5.2. Metoda inventarului intermitent


În conditiile acestui inventar, evidenta se tine la cost de achizitie .

% = 401 "Furnizori" 357

607 "Cheltuieli cu marfurile" 300

4426 "TVA deductibila" 57

3. Se vând marfuri în cursul lunii în suma de 500 lei. TVA 19%.


411 "Clienti" = % 595

707 "Venituri din vânzarea marfurilor" 500

4427 "TVA colectata" 95


Observatie : NU SE ÎNREGISTREAZĂ DESCĂRCAREA GESTIUNII.sau

607 "Cheltuieli cu marfurile" = 371 "Marfuri" 100

La începutul lunii urmatoare se face înregistrarea :

607 "Cheltuieli cu marfurile" = 371 "Marfuri" 100
2.6. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND AMBALAJELE. SISTEMUL DE

CONTURI UTILIZATE


Ambalajele sunt de 2 feluri:

Contul 381 "AMBALAJE"

valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (401, 408, 542);

valoarea ambalajelor reprezentând aportul în natura al întreprinzatorului individual sau al actionarilor si asociatilor (108, 456);

valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);

valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor, în situatia în care acestea circula pe principiul restituirii (409);

valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor constatate plus de inventar, cât si cele primite cu titlu gratuit (608, 771);

valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor realizate din productie proprie (711) .

În creditul contului 381 "AMBALAJE" se înregistreaza:

valoarea ambalajelor iesite din gestiune prin retragerea aportului în natura al întreprinzatorului individual (108);

valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor vândute ca atare (371);

valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar (608);

valoarea ambalajelor trimise la terti (358);

valoarea pierderilor din calamitati înregistrate la ambalaje (671).

Soldul debitor al contului reprezinta valaorea la pret de înregistrare a ambalajelor existente.

Contul 388 "DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (în minus sau în plus) între pretul prestabilit si costul de achizitie, aferent ambalajelor intrate în gestiune. Este un cont de activ .

Contul 388 "DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE" este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.

În debitul contului 388 "DIFERENŢE DE PREŢ LA AMBALAJE" se înregistreaza:

Înregistrarea operatiilor privind ambalajele se face conform celor doua metode:

2.7.1.Inventarul permanent


Furnizori" 238

Ambalaje" 200

4426 TVA deductibila" 38


2. Se aduc ambalaje prin aport la capital 300 lei .

Ambalaje" = 456 Decontari cu asociatii privind cap." 300


3. Se primesc prin donatie ambalaje 500 lei .


"Ambalaje" = 7718 "Alte ven. exc. din operatii de gestiune" 500


4. Se obtin ambalaje din productie proprie 200 lei .


"Ambalaje" = 711 "Venituri din productia stocata" 200


5. În urma inventarierii se constata plus de ambalaje 100 lei.


"Ambalaje" = 608 "Cheltuieli cu ambalajele" 100


6. Se scot din gestiune ambalaje vândute 300 lei.


"Cheltuieli cu ambalajele" = 381 "Ambalaje" 3007. Se constata lipsa de ambalaje 100 lei.


608 Cheltuieli cu ambalajele" "Ambalaje" 1008. Se vând ambalaje ca atare 300 lei.


"Marfuri'    = 381 "Ambalaje" 300


9. Se înregistreaza pierderi de ambalaje în urma calamitatilor naturale 400 lei


"Alte cheltuieli = 381 "Ambalaje" 400

exceptionale"


B.        Înregistrarea în contabilitate a ambalajelor în cazul utlizarii pretului prestabilit (standard ) :


1. Se cumpara ambalaje conform facturii la pret prestabilit 100 lei, TVA 19%.

"Furnizori" 119

"Ambalaje"    100

"TVA deductibila"    19


2. Se scot din evidenta ambalajele vândute odata cu marfurile la pret standard 100 lei.


"Cheltuieli cu = 381 "Ambalaje" 100

ambalajele"


3. Se înregistreaza diferentele de pret aferente ambalajelor cumparate stiind ca costul de achizitie este de 80 lei.


"Diferente la pret = 401 "Furnizori" 20

de ambalaje"


4. Se repartizeaza diferentele aferente ambalajelor vândute.


"Cheltuieli cu =388 "Diferente la pret 20

ambalajele" de ambalaje"


2.7.2. Inventarul intermitent


În cazul utilizarii de catre unitatea patrimoniala a inventarului intermitent, evaluarea si înregistrarea ambalajelor se va face la costuri de achizitie.

În aceasta situatie contul 381 "Ambalaje" se va folosi numai la începutul si la sfârsitul lunii.

Filiera înregistrarilor în acest caz este identica cu cea prezenta în cazul marfurilor, prezentata anterior.
CAPITOLUL III


MINIMONOGRAFIE CONTABILĂ PRIVIND MĂRFURILE sI AMBALAJELE LA S.C. MARIVIS" S.R.L. ORADEA


Se achita în data de 05.02.2004 furnizorul - Moara "INDALIM" S.R.L. ORADEA cu suma de 7.140 lei, conform Ordinului de plata nr. 1/05.02.2004.


401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la 7.140

banci în lei"


Conform: Ordinul de plata nr. 1/05.02.2004


601 "Cheltuieli cu materiile = 301 "Materii prime" 5.000

prime"

Produse finite"   = 711 "Variatia stocurilor" 15.000

4111 "Clienti" = % 12.49 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" 10.500

4427 "TVA colectata" 1.995

Conform: Factura nr. 1544, 1545/10.02.2004


b) scadere din gestiune:

"Variatia stocurilor" = 345 Produse finite" 7.000Conform: Bonul de predare nr. 2/10.02.2004


6)Societatea cumpara în data de 12.02.2004 cu factura nr. 1546 doua programe informatice de la S.C. "KEYSYS GRAFX S.R.L. ORADEA, în valoare de 3.000 lei, TVA 19%.


208 "Alte imobilizari necorporale" imobilizari" 3.000

4426 "TVA deductibila 570

Conform: Factura nr. 1546/12.02.2004


7)Pentru transportul unor materiale de constructii de catre S.C. "GLOSSA IMPEX" S.R.L. ORADEA, societatea înregistreaza cheltuieli de transport în valoare de 260 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 1547/14.02.2004.
% = 401 "Furnizori" 309,4

624 "Cheltuieli cu transportul 260

de bunuri si de personal

4426 "TVA deductibila 49,4

Conform: Factura nr. 1547/14.02.2004


8)Se înregistreaza cheltuielile postale si de telecomunicatii aferente lunii ianuarie 2004, conform facturii nr. 52106/14.02.2004 în valoare de 180 lei, TVA 19%.


4426 "TVA deductibila 34,2

9)Societatea plateste prin banca, în data de 17.02.2004, factura nr. 1546 si factura nr. 1547/14.02.2004.


"Conturi la 3879,4

404 "Furnizori de imobilizari" banci în lei" 3570

401 "Furnizori" 309,4

Conform: Ordin de plata nr. 2,3/17.02.2004


10) Se primeste Factura nr. 3685/18.02.2004 pentru consumul de energie electrica în valoare de 1000 lei, TVA 19%.

% = 401 "Furnizori" 1.190

605 "Cheltuieli privind 1.000

"Venituri din 225

sconturi obtinute"

Conform: Nota de contabilitate nr. 3/27.02.2004

17) În data de 28.02.2004 se cumpara ambalaje (pungi de hârtie si de carton)de la S.C. "CARTOLUX"S.A. pret de factura 100lei, C.T.A 5lei, T.V.A. 19 %.


% = 401 "Furnizori" 119

381 "Ambalaje" 100

4426 "T.V.A. deductibila" 19

Conform:Factura nr. 4820 / 28.02.2004


18) Se plateste furnizorul conform Ordinului de plta nr. 5/28.02.2004.


401"Furnizori" = 5121 "Conturi la banci 119

în lei "

Conform: Ordinului de plata nr.6 /28.02.2004


19) Se primesc ambalaje ca donatii la valoare pietei de 1000 lei.


381"Ambalaje" = 7582 "Venituri din donatii 1.000

si subventii primite"

Conform:Nota de contabilitate nr.4/28.02.2004


20) n data de 28.02.2004 se înregistreaza regularizarea TVA si închiderea conturilor de cheltuieli si venituri.


767 "Venituri din sconturi obtinute"

7582 "Venituri din donatii 1.000

si subventii primite"


Conform: Nota de contabilitate nr. 5/28.02.2004
CAPITOLUL IV


CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND

IMBUNATĂŢIREA ACTIVITĂŢII


Pentru a analiza circulatia marfurilor la societatea studiata am luat în comparatie anii 2002 si 2003, folosind ca surse de informatii "BILANŢUL CONTABIL" încheiat pe anii respectivi, precum si jurnalele de cumparari si de vânzari ale societatii.

În urma efectuarii analizei economico-financiare privind circulatia marfurilor la S.C. "MARIVIS" S.R.L. ORADEA, s-au desprins urmatoarele concluzii: gradul îndeplinirii programului de aprovizionare a fost în 2002 în proportie de 105%, iar în anul 2003 în proportie de 108%; pe total unitate, valoarea intrarilor de marfuri în anul 2003 a crescut fata de cea din 2002 cu 5,6 lei, adica cu 110%. Aceasta crestere s-a datorat cresterii valorii intrarilor de marfuri pe fiecare trimestru, dar mai ales în trim. IV, când societatea comerciala, cumparându-si doua mijloace de transport, a reusit sa contracteze operativ stocurile de marfuri necesare; viteza de circulatie a marfurilor s-a accelerat în 2003 fata de 2002 cu 7,5 zile, ceea ce constituie un aspect pozitiv al activitatii societatii comerciale. Factorii care au dus la accelerarea vitezei de circulatie a marfurilor au fost depasirea desfacerilor, cresterea valorii intrarilor de marfuri; programul de aprovizionare cu marfuri de la unii angrosisti a înregistrat în 2003 fata de 2002 o restanta de 1,05 lei, ceea ce reprezinta în procente 71,10%, acest lucru datorându-se si faptului ca societatea îsi produce singura pâinea si produsele de patiserie, care fac parte din marfurile vândute prin magazinul propriu; agentul economic foloseste mijloace de transport proprii cu ajutorul carora marfurile sunt transportate la domiciliul clientului, acest lucru conducând la cresterea vânzarilor si a vitezei de circulatie a marfurilor; deoarece marfurile sunt de buna calitate, societatea nu are stocuri nevandabile sau cu vânzare lenta; pe total unitate, programul desfacerilor de marfuri în anul 2003 a fost depasit fata de cel programat pentru acelasi an cu + 00,2 lei, adica cu 0,14%. Aceasta depasire s-a datorat depozitului en gross, care si-a depasit planul cu 2 mii lei, adica cu 20%; pe total valoarea marfurilor a crescut în 2003 fata de 2002 cu 5,65 mii lei, adica cu 150,68%, crestere care s-a datorat cresterii valorii unor categorii de marfuri de la un an la altul: pâinea, cornurile, brânzoicile; gradul de realizare a desfacerilor se mentine în aproximativ aceleasi limite în cei doi ani 2002 si 2003; programul vânzarilor de marfuri cu numerar pe anul 2003 nu s-a îndeplinit fata de cel programat pe acelasi an, deoarece în conditiile cresterii inflatiei, majoritatea clientilor sunt în imposibilitatea de a plati pe loc marfa si de aceea se recurge la celelalte forme de vânzare; în ceea ce priveste formele de vânzare practicate de societatea comerciala în ultimii doi ani, se remarca dublarea vânzarilor pe cele trei forme de vânzare în 2003 fata de 2002 (cu numerar, cu virament, cu plata în rate).

Pe viitor se impun masuri care sa duca la relansarea activitatii economice, cum ar fi: îmbogatirea sortimentului de marfuri si punerea la dispozitia populatiei de sortimente noi si de buna calitate; practicarea unui adaos comercial cuprins între 15% si 20%, acceptabil fata de alte unitati cu activitate similara, ceea ce permite desfacerea marfurilor catre consumatori si care sa înlature crearea unor stocuri nevandabile; ridicarea la timp a materiilor prime, materialelor consumabile si marfurilor de la furnizori; plata la timp a marfurilor, materiilor prime si materialelor consumabile cumparate; aprovizionarea societatii comerciale, daca este cazul cu materii prime (faina, zaharul, drojdia etc.) din import, cu conditia ca pretul acestora sa fie mai mic si calitatea mai buna decât a celor de la intern; în cazul în care magazinul societatii s-ar mai afla pe viitor în renovare, conducerea firmei trebuie sa ia masuri pentru gasirea unui alt spatiu comercial; un aspect pozitiv este acela ca marfurile nu se degradeaza, se pot pastra în locuri unde cheltuielile de depozitare, pastrare, stocare sunt minime; respectarea clauzelor contractuale.

Din analiza economico-financiara rezulta ca unitatea îsi desfasoara activitatea în conditii bune si pentru viitor are proiecte favorabile profitului. Chiar si în anul 2003 fata de anul 2002 profitul a crescut cu 4 lei. Aceasta crestere s-a datorat cresterii valorice a aprovizionarii cu marfuri, a numarului de clienti, a încheierii de contracte noi, a desfacerilor mult mai mari si, în special, a maririi vitezei de circulatie.


BIBLIOGRAFIE:


1. Feleaga Niculae; Ionascu Ion "Contabilitate financiara ", vol. I - III,

Editura Economica, Bucuresti, 1993;

2. Epuran Mihail; Babaita Valeria -"Contabilitatea financiara în noul sistem

Grosu Corina contabil ", vol. I, Editura de Vest,

Timisoara,1996

3. Epuran Mihail Cotlet Dumitru "Contabilitatea financiara în noul sistem

Ineovan Felicia; Peres Ion contabil ",vol. II, Editura de Vest,

4.Pântea P. Iacob si colectiv -"Contabilitatea financiara a agentilor

Economici din România

Editura IntelCredo, Deva, 1995;

Pop Valer -"Contabilitate financiara ", Editura Treira,

Oradea,1998;

6. Pop Valer -"Exercitii si probleme rezolvate

la contabilitate", Editura Treira, 1999;

7. Ministerul Finantelor -"Sistemul contabil al agentilor economici",

Editura Economica, 1994;

8. ******* -Statutul S.C. "MARIVIS S.R.L. Oradea

9. ******* -Legea contabilitatii nr. 82/1991);

11. ******* -Planul de conturi general.ANEXE 
Contabilitate

  ORGANIGRAMA S.C. "MARIVIS" S.R.L. ORADEADocument Info


Accesari: 4446
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )