Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Proiect marketing plan de afaceri

Marketing


UNIVERSITATEA TIBISCUS TIMISOARAFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

STUDENT :

POPESCU LUMINITA

ROSCA RODICA

AN IV

CUPRINS

CAP I  PREZENTAREA FIRMEI

DENUMIREA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

STRUCTURA ORGANIZATORICA. ORGANIGRAMA.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

CAP II PIATA FIRMEI

MICROMEDIUL FIRMEI

FURNIZORII

CLIENTII

CONCURENTA

CAP III  MIXUL DE MARKETING

3.1 POLITICA DE PRODUS

3.2 POLITICA DE PRET

3.3 POLITICA DE PROMOVARE

3.4 POLITICA DE DISTRIBUTIE

CAP IV ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

CAPITOLUL I

PREZENTAREA FIRMEI S.C. OCSI S.R.L.

1.1. DENUMIREA sI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Denumire: S.C. OCSI S.R.L.

Sediul: Timisoara, Str. Demetriade, nr.24

CUI:  RO3489816

NR. Reg. Com.: J35/1612/1992

Societatea a fost înfiintata în anul 1992, dupa studiul pietei interne si externe, cu scopul de a produce si desface produse din material lemnos, pentru clientii din domeniul constructiilor civile.

Activitatea preponderenta(cod si den. Clasa CAEN) 2030-Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii.

S.C. OCSI S.R.L. are ca principal obiect de activitate productia de furnir estetic de diferite esente, usi, mobila, scari precum si amenajari interioare si exterioare.Dispunând de o dotare completa cu hale de productie, cu utilaje specializate de prelucare a lemnului si debitarea bustenilor,firma asigura obtinerea materialului corespunzator din punctul de vedere al calitatii.

Montajul este asigurat de specialistii firmei. În privinta conditiilor de fabricare a produselor de mobila, pâna în prezent o serie de standarde nationale de profil au fost aliniate la standardele eur 24424y2424y opene si internationale, respectiv CEN si ISO.Legislatia specifica include reglementari în domeniul protectiei mediului, certificarii calitatii, protectiei consumatorilor si folosintei generale.

Firma îsi desfasoara activitatea într-un mediu administrativ, atelierele de productie, spatiu de prezentare, desfacere si magazie care sunt dotate corespunzator în ceea ce priveste activitatile desfasurate, securitatea si protectia muncii PSI.

Forma juridica de organizare a societatii comerciale este: societate cu raspundere limitata(S.R.L.), cu asociat unic.Este persoana juridica din data înmatricularii la Reg. Com. În judetul Timis. Societatea îsi desfasoara activitatea conform Legii 31/1990, Legea privind societatile comerciale si prevederile din statutul societatii

Durata de functionare a societatii este nelimitata. Societatea comerciala se constituie cu un capital social în numerar în valoare de 35000 lei.

Capitalul social a fost subscris si varsat în întregime la data constituirii societatii de catre asociatul unic.Societatea OCSI S.R.L. nu detine certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.

Capitalul social subscris si varsat este format din 3500 parti sociale a 10 lei fiecare parte sociala.Conducerea si administrarea socetatii se face de asociatul unic.Asociatul unic ia decizii atât în privinta activitatilor societatii cât si referitor la politicile sale economice.

Pasii legati de înfiintarea unei societati comerciale avînd ca forma juridica de organizare S.R.L. sunt:

Rezervarea denumirii la Reg. Comertului. Trebuie prezentate în jur de trei denumiri de firma pentru a verifica disponibilitatea acestora.Se întocmeste o cerere pentru disponibiltatea denumirii S.R.L. ce urmeaza a fi înfiintat(cost aproximativ 45 RON);

Obtinearea cazierului fiscal de la primarie( cost 8-25 RON);

Notariat:

completarea unui formular standard de împuternicire a unui avocat pentru realizarea acestor etape;

legalizarea specimenului de semnatura(cost apriximatv 100 RON).

Obtinerea eventualelor avize legate de sediul social;

La avocat/notar:

Act constitutiv-care contine si codurile CAEN alese, codul CAEN principal-domeniul principal de activitate, capitalul social, partile sociale si alte informatii.

Dupa caz declaratia de asociat unic;

Contractul de comodat, de închiriere sau act de proprietate pentru viitorul sediu, cu mentiunea în extrasul de CF - de spatiu cu destinatie specifica activitatii(cost apriximatv 150 RON).

Depunerea capitalului social la banca(în prezent minimum 200 RON) pentru care bancile de regula au formulare speciale.Acest act are un statut special, de regula, nefiind percepute comisioane.

Depunerea actelor si completarea cererilor de înregistrare la Oficiul Registrului(cost aproximativ 280 RON).

În cadrul acestei etape trebuie precizat vectorul fiscal (platitor sau nu de TVA, plata TVA lunar sau trimestrial etc.).

Obtinere acte:

certificat de înregistrare a firmei;

hotarârea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Reg. Com.;

certificatul constatator.

Anexam urmatoarele documente :

1.2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.

ORGANIGRAMA

Structura organizatorica a unei fime reprezinta ansamblul posturilor si organismelor de munca ce o compun, modul de costituire a cestora, precum si principalele legaturi ce se stabilesc între ele în vederea asigurarii, îndeplinirii în cele mai bune conditii a obiectivelor propuse.

Prin notiunea de structura se desemneaza atât configuratia statica cât si configuratia dinamica a unei firme. Structura organizatorica poate fi considerata drept scheletul întregului organism, care este firma.

O structura organizatorica este alcatuita din urmatoarele elemente componente:

organismele(compartimentele) de munca;

legaturile(relatiile) structurale;

sistemul delegarii de autoritate;

organele de conducere colectiva;

Activitatea se realizeaza la sediul societatii, în sectiile de productie, care totalizeaza o suprafata de 1500 m˛ , având 22 angajati calificati corespunzator în domeniul prelucrarii lemnului.

Structura organizatorica a fimei cuprinde urmatoarele compartimente:

Administratorul societatii este reprezentat de asociatul unic al societatii. Atributiile asociatului unic în calitatea sa de conducator al societatii sunt:

aproba structura organizatorica a societatii, structura de personal, inclusiv nivelul salariilor;

aproba Regulamentul de ordine interioara a societatii;

hotaraste cu privire la contractrea de împrumuturi bancare si acordarea de garantii;

aproba bilantul, contul de profit si pierdere;

decide majorarea sau reducerea capitalului social;

decide în privinta modificarilor aduse actului constitutiv.

Compartimentul financiar-contabil

realizeaza evidenta contabila a societatii fiind asigurata de un colaborator extern pe baza de contract -PFA- Acesta organizeaza, îndruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea în mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

asigura organizarea si gstionarea în mod eficient a integritatii întregului patrimoniu a societatii în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatii.

Compartimentul productie este condus de directorul de productie, care în baza comenzilor primite, de la administratorul societatii asigura si supravegheaza desfasurarea procesului de productie, prin distribuirea sarcinilor de productie pentru fiecare sectie a atelierului de productie, comunicând în permanenta cu sefii de sectie si administratorul societatii.

Compartimentul de desfacere este condus de catre directorul comercial al societatii care are ca principale atributii studiul pietei,selectarea furnizorilor si încheierea de contracte cu acestia, precum si promovarea si vînzarea de produse ale firmei.Asigura consiliere potentialilor clienti, încheind contracte cu acestia.În cazul modificarilor aparute pe parcursul realizarii produsului se întocmeste anexa la contract, cu specificarile solicitate, pe documentele de productie(desene, schite), indicâdu-se specificatia modificat, împreuna cu semnatura celui care a oprerat modificarea.

Compartimentul resurse umane cuprinde activitati desfasurate în cadrul societatii pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman.Principalele activitati ale acestui sector sunt:

planificarea necesarului de personal;

formarea si perfectionarea personalului;

motivarea, promovarea personalului;

evidenta si remunerarea personalului.

ORGANIGRAMA

1.3 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

În cadrul societatii o cerinta de baza este pregatirea profesionala corespunzatoare, experienta în domeniul de activitate a tuturor celor implicati în realizarea, desfacerea si montajul produselor; personalul implicat în aceste procese beneficiind, în caz de necesitate, de posibilitatea pregatirii lor suplimentare.

În concordanta cu cele specificate în politica calitatii, personalul trebuie sa cunoasca obiectivele firmei în domeniul calitatii si regulile, cerintele referitoare la acestea. Cerintele de calificare a personalului sunt mentionate în fisele individuale ale posturilor.

Exemplificare: fisa postului templar:

Pregatirea profesionala a noilor angajati este realizata în baza documentelor atasate si a probei de lucru, de administratorul firmei, luând în considerare cerintele specifice de calificare a personalului si starea de sanatate a candidatilor.

Noul angajat va fi înregistrat în sistemul de evidenta a conducerii, prin întocmirea unui dosar personal, în care vor fi arhivate documentele specifice cerintelor de calificare.

Calculul salariilor se realizeaza de catre compartimentul financiar-contabil. Decontarile cu personalul au ca obiect calculul, înregistrarea la cheltuieli si decontarea salariilor cuvenite angajatilor.

Pe baza fisei de pontaj completata lunar pentru fiecare angajat se calculeaza venitul brut conform timpului(de lucru) efectiv lucrat în luna respectiva.

Elementele de calcul si decontare a venitului brut asa cum sunt ierarhizate în statul de salarii se prezinta astfel:

salariul brut de baza; sporuri si adosuri; indemnizatii de conducere; alte drepturi de personal-TOTAL VENITURI BRUTE;

Apoi urmeaza retinerile datorate de angajati structurate astfel:

contributia pentru asigurari sociale(CAS) care se determina astfel:

CAS = fondul total de salar(total venit brut)x cota de impunere(9,5%)

contributia angajatilor la fondul de sigurari sociale de sanatate(CASS) reprezinta o cota de 6,5% aplicata la total drepturi realizate de angajatii cu carte de munca si de catre colaboratori, pe baza conventiei civile;

contributia unitatii la asigurarile sociale-reprezinta o cota de 19,5% din total venituri;

contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate-reprezinta o cota de 6% aplicata asupra fondului de salarii;

contributia unitatii la fondul de somaj- se calculeaza prin alicarea cotei de 2,5% asupra venitului brut respectiv asupra fondului de salarii realizat lunar;

fond Camera de Munca - se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,75% supra fondului de salarii;

contributia unitatii la concedii si indemnizatii - se calculeaza prin alicarea cotei de 0,85% asupra fondului total de salarii;

contributia unitatii la fondul de garantare- cota de 0,25% se aplica la total venituri brute;

impozitul pe venituri din salarii - este în procent de 16% si se aplica asupra bazei de calcul determinata ca diferenta între venitul net din salarii prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si urmatoarele:

deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

cotizatia sindicala platita în luna rspectiva;

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii acestor venituri precum si de a-l vira la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Lunar, persoana desemnata de la compartimentul financiar-contabil trebuie sa întocmeasca si sa depuna pâna la data de 25 a lunii curente contributiile calculate în statul de salarii pentru luna anterioara cuprinse în urmatoarele declaratii:

- declaratia pentru asigurarile sociale de stat sau declaratia privind evidenta nominala a asigurarilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Cele doua anexe se depun lunar, în format electronic si listate pe hârtie, la Casa teritoriala de pensii.

Declaratia nominala pe suport de hârtie va purta semnaturile persoanelor autorizate si stampila angajatorului.

- declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Se depune în format electronic si pe suport de hârtie, pe care se vor aplica semnaturile persoanelor autorizate si stampila angajatorului, la Agentia pentru ocuparea fortei de munca.

- declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor sociale de sanatate.

Cuprinde anexele 3a, 3b, 3c si se depune la Casa Jud. de sanatate Timis

- declaratia privind evidenta obligatiilor de plata catre Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de sanatate pentru concedii si indemnizatii;

- declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Formularul 100 se depune la Administratia Finantelor Publice în format electronic si pe suport de hârtie.

declaratia fiscala privind stabilirea comisionului, care se depune la Inspectoratul Teritorial de Munca.

Anexam urmatoarele documente :

- contract individual de munca

- fisa postului : tamplar,muncitor necalificat,vopsitor lemn.

- formularul 010.

CAPITOLUL II

PIAŢA FIRMEI

2.1. MICROMEDIUL FIRMEI

Prin piata se înteleg relatiile care se formeaza între cei care schimba bunuri si servicii si care sunt angrenati într-un sistem de comunicare.

Piata este constituta din consmatori si nonconsumatori. Distingem consumatorii produselor/serviciilor întreprinderii si consumatorii produselor/serviciilor concurentilor.

Nonconsumatorii pot fi relativ- cei care nu consuma în momentul actual produsul, dar care pot deveni consumatori efectivi în anumite circumstante- si nonconsumatori absoluti- nu consuma produsul din diverse motive de natura biologica, psihologica,sociala etc.

Micromediul firmei este reprezentat de ansamblul relatiilor dezvoltate de agentul economic cu furnizorul si beneficiarii sai, legaturi ce implica de regula si alti participanti.

Micromediul este constituit din acei factori externi care afecteaza în mod direct capacitatea întreprinderilor de a-si îndeplini obiectivele.

Principalele forte ale micromediului cu care se confrunta întreprinderea sunt: furnizorii, clientii, intermediarii, concurentii si publicul

2.1 FURNIZORII

Sunt reprezentati de agentii economici care asigura resursele necesare de materii prime, materiale,echipamete, instalatii si forta de munca.

S.C. OCSI S.R.L. garanteaza ca toti angajatii sai sa cunoasca politica sa de calitate, obiectivele sistemului calitatii si modul de implementare al acestuia.

Firma doreste sa dezvolte cu furnizorii si clientii sai relatii durabile si reciproc avantajoase în vederea realizarii obiectivelor noastre din domeniul calitatii.

În vederea realizarii produselor la un nivel calitativ ridicat, societatea colaboreaza cu furnizori de prestigiu din domeniul prelucrarii lemnului.

O lista a pricipalilor furnizori agreati este prezentata în anexa .

Pentru realizarea unor servicii de înalta calitate societatea dispune, pe lânga personalul calificat, de utilaje si dispozitive specifice activitatilor în domeniul tâmplariei. Toate echipamentele pentru procese, mijloace de productie, scule si dispozitive, mijloace de transport utilizate în cadrul activitatii S.C. OCSI S.R.L., sunt verificate periodic conform instructiunilor de utilizare specifice acestora, sau dupa un plan individual de revizie întocmit de directorul ethnic.

Prin aceste activitati societatea asigura si mentine în stare adecvata infrastructura necesara penru a realiza conformitatea cu cerintele produsului.

Evaluarea furnizorilor se realizeaza cu ajutorul unui "Chestionar de evaluare a furnizorilor" anexa 2 în care sunt specificate criteriile de evaluare.

Daca în urma sesizarilor din compartimentul de productie a unor produse sau loturi necorespunzatoare se ia legatura cu furnizorul penru idenificarea cauzei si se specifica în rubricile "Calificativ" si "Observatii" din anexa 3 calificativul 1 sau 2 respectiv indicatia "Problema".

Daca acelasi furnizor primeste de doua ori în mod consecutiv calificativul 1 sau 2(nasatisfacator, insuficient) este eliminat de pe lista furnizorilor agreati urmând a se cauta alt furnizor.

Pentru alegerea furnizorilor se parcurg urmatoarele etape:

- pentru fiecare materie prima necesara realizarii produselor firmei se intocmeste o lista de potentiali furnizori.

- fiecarui furnizor i se solicita oferte de produse si pretul aferent ( eventual mostre).

- toate ofertele primite se analizeaza de specialistii firmei,calitatea fiind principalul criteriu de alegere a furnizorilor,apoi pretul ;se iau in calcul si unele facilitati oferite de furnizori : transportul gratuit,discount-uri oferite de acestia, nu in ultimul rand seriozitatea si renumele firmei furnizoare.

Anexam urmatoarele documente :

- oferte de pret

- chestionar de evaluare furnizori

- lista furnizorilor agreati.

2.1 CLIENŢII

Constituie principalul element al micromediului firmei, destinatarul final al eforturilor economice ale acestuia.

Cerintele si asteptarile clientilor societatii sunt clarificate si luate în considerare prin negocierile si contracele cu clientii, acestea fiind concretizate prin oferte care asigura ca sectoarele specifice de activitate sa le poata satisface pe deplin.

În cadrul firmei S.C. OCSI S.R.L. planificarea realizarii produsului se realizeaza în baza cerintelor referitoare la produs specificate într-o fisa de comanda.

Fisa de comandA este specifica cerintelor individuale ale clientilor si contine codul si denumirea produsului solicitat, dimensiunile caracteristice, pretul produsului, a montajului si a transportului în cazul în care transportul se realizeaza cu mijoacele producatorului.

În relatiile firmei cu clientul procesele de baza sunt:

-specificarea de catre client a cerintelor referitoare la produs;

- analiza cerintelor cerintelor referitoare la produs, emiterea ofertei pentru produsul solicitat;

- încheierea contractului, anexe la contract- daca este cazul;

- controlul calitatii, livrarea produselor si acordarea garantiei pentru produs;

- comunicarea cu clientul, sesizari, reclamatii;

- service în garantie si post garantie.

Odata cu specificarea cerintelor referitoare la produs în fisa de comanda se trece la încheierea contractului, având ca obiect executarea produsului cerut de catre client în termenele si conditiile de executie, montaj si de achitare a contravalorii lucrarilor.Contractul se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Firma intra în contact direct cu clientul, din momentul în care este de acord cu oferta de pret cu privire la produsul pe care îl solicita.

Din momentul semnarii contractului, reprezentantii firmei sunt în legatura cu clientul(telefon, fax, e-mail). Satisfacerea clientului este evaluata printr-un chestionar de evaluare a satisfactiei clientilor(anexa 16).

Segmentul tinta îi reprezinta persoanele fizice si juridice cu venituri medii si mari, preocuparea principala a acestora fiind calitatea.

Anexam urmatoarele documente :

2.1 CONCURENŢA

Concurenta poate fi analizata pe 4 nivele:

- concurenta generica - între produsele care se adreseaza aceleias parti din bugetul consumatorului;

- concurenta formala - între produsele de substitutie care se adreseaza aceleias nevoi;

- concurenta la nivel de produs - în interiorul unei clase de produse;

- concurenta la nivel de marca.

Concurenta se compune din firme ce produc bunuri materiale sau ofera servicii de acelas fel cu firma.În domeniul concurentei regulile jocului s-au schimbat, astfel toate firmele mari si mici trebuie sa reînvete arta de a concura, ce înseamna simultan, mai ieftin si mai bun, satisfacerea cerintelor clientilor.

Astfel principalii concurenti ai firmei sunt marii producatori de mobilier din tara ex. Elvila, Mobexpert,Dova Srl,

Piata româneasca de mobilier înregistrând în ultimii 4 ani o crestere anuala de 2 cifre, urmând sa depaseasca în 2011 pragul de un milliard de euro, potrivit unui studiu realizat de o firma de cercetare.

În cea ce priveste concurenta la nivel de produs aceaste nu este reprezentata de foarte multe firme care produc acelas sortiment de produse ca firma S.C. OCSI S.R.L. , în general acestea fiind firme mici sau persoane fizice autorizate.

Un tip de concurenta îl reprezinta firmele autohtone care importa aceleasi produse ca si firma noastra, care pot avea preturi chiar mai mici, dar clientul nu are posibilitatea sa aleaga(comande) exact modelul, sau dimensiunea de care are nevoie, poate alege doar din produsele prezentate.

Firma S.C. OCSI S.R.L. datorita unui bun management al calitatii, a unei bune relatii cu furnizorii si clientii, venind în întâmpinarea dorintelor acestora, reuseste sa-si fidelizeze clientii si sa atraga noi potentiali clienti. Astfel un client multumit va aduce la firma noi potentiali clienti.

Intreprinderea incadrul mediului concurential se afla in doua ipostaze:

- pe axa prezentului,data de fortele :puterea de negociere a furnizorilor , puterea de negociere a clientilor, intensitatea rivalitatii concurentiale.

- pe axa viitorului, data de fortele:pericolul noilor intrati,pericolul produselor de substitutie,intensitatea rivalitatii concurentiale.

Pozitia competitiva a SC OCSI SRL se poate identifica prin intermediul cotei- parti de piata.Se calculeaza ca raport intre cifra de afaceri a unei marci si cifra de afaceri a categoriei de produs.

Cp = Cifra de afaceri a unei marci________

Cifra de afaceri a categoriei de produs

Numaratorul poate fi exprimat - cantitativ ( ca volum)-nr.de unitati vandute, nr.de unitati cumparate,nr.de utilizatori;

- valoric- comenzi efectuate,valoarea facturilor,vanzari la distribuitori,cumparari ale consumatorilor.

Numitorul poate fi exprimat prin indicatori de valoare sau volum de vanzari pe piata realizate pe produs,linie de produse.

Evolutia cotei de piata este rezultanta dinamismului intreprinderii si a gradului de satisfactie a clientilor.Aceasta poate fi exprimata prin intermediul ratei de fidelitate si ratei de atractie.O intreprindere se poate afla,din punct de vedere al cotei de piata, in una din urmatoarele pozitii:

- dominare individuala - are o cota de piata semnificativ mai mare decat aceea a celui mai apropiat concurent;

- dominare comuna - intreprinderea si un concurent apropiat au cote de piata aproximativ egale si semnificativ superioare celei detinute de cel mai apropiat concurent;

- non-dominare - intreprinderea are o cota de piata semnificativ inferioara fata de unul sau mai multi concurenti dominanti pe piata.

Putem spune ca SC OCSI SRL prezinta tipul de dominare comuna, avand concurent apropiat ca si cota de piata pe SC DOVA SRL.

Punctele tari si slabe ale concurentilor sunt:

- puncte tari : calitate superioara

CAPITOLUL III

MIXUL DE MARKETING

3.1. POLITICA DE PRODUS

Obiectivele politicii de produs pe care firma trebuie sa le vizeze permanent sunt: profitabilitatea, stabilitatea si cresterea.

Structura portofoliului de produse intervine prin aceea ca produse diferite partcipa diferit la realizarea profitului.Contributia fiecaruia la profit nu este reflectata direct de volumul vânzarilor produsului respectiv, ci este diferenta dintre veniturile si costurile aferente.

Produsul este înteles ca un ansamblu coerent de avantaje si functii în favoarea consumatorului.

Gama sortimentelor de produse oferite consumatorilor necesita o permanenta adaptare la cerintele pietei prin înnoire, ceea ce determina o modificare calitativa si cantitativa a acesteia.

Firma intra în contact direct cu clientul din momentul în care clientul este de acord cu oferta de pret cu privire la produsul pe care-l doreste. Cerintele referitoare la produs sunt definite de catre

clienti în momentul întocmirii contractului si a fisei de comanda.

Realizarea produsului de desfasoara în halele specializate ale atelierului firmei, cu respectarea operatiilor si fazelor specifice realizarii fiecarui produs.La încheierea fiecarei faze de lucru se realizeaza controlul executiei acestuia, consemnând realizarea în fisa de planificare, utilizând un sistem unic de identificare pe baza de stampile, fiecarui responsabil de o anumita faza, fiindu-i atribuit un numar de identificare. Controlul calitatii produsului se realizeaza atât pe fluxul pe pruductie cât si la produsul finit, respectiv la montaj de catre personalul de lucru.

Dupa montajul produsului se întocmeste procesul verbal de montaj, în care se specifica si garantia.

Pentru realizarea produsului finit de tip usa se vor parcurge urmatoarele faze de lucru:

croit cherestea la lungime;

prelucrare 2 fete la 90°;

prelucrare la domensiune si grosime;

confectionarea ramei si a tocului;

croit placi MDF la circular;

pregatire furnir suprafete toc si usa;

slefuire suprafete;

baituire, lacuire;

montaj balamale;

control de calitate;

depozitare.

În general, dar în functie de dorintele clientului, produsul usa se realizeaza din lemn de diferite esente, stejar, brad, prevazut cu sticla, achizitionata pe baza de comanda de la "Lipoplast" de diferite culori, modele si forme.Accesoriile sunt: balamale, mânere, garniture de etansare, sipci, canturi.

Produsul îndeplineste un set de functii care trebuie interpretat ca un model de piata al produsului. Functia reprezinta un avantaj, elementul pe care consumatorul îl cauta la produsul respectiv, aceasta garanteaza satisfactia de care are nevoie consumatorul. Produsul este achizitionat atât pentru functia sa estetica cât si pentru satisfacerea nevoii de siguranta a consumatorului.

3.2. POLITICA DE PREŢ

În timp ce costurile determina limita inferioara a preturilor, cererea de piata o determina pe cea superioara. Deciziile de pret la fel ca multe alte decizii referitoare la mixul de marketing trebuie sa fie orientate spre cumparator.

O strategie de stabilire a preturilor eficace si orientata spre cumparator presupune întelegerea valorii pe care o au pentru consummator, avantajele asigurate de produsul cumparat.

Etapele procesului de formare a pretului:

a)  Estimarea cererii, care trebuie realizata în strânsa legaturacu oferta.

b)  Studiul comportamentului concurentei:

- daca este lider de piata pretul poate fi mare;

- daca vrea sa patrunda pe un nou segment de piata vinde produsul la un pret mai mic decât concurenta.

În cadrul S.C. OCSI S.R.L. calculul pretului se realizeaza prin metoda costurilor.Se efectueaza un calcul preliminar al materiilor prime si materialelor care vor intra în componenta produsului finit, conform documentelor de achizitionare a acestora, la care se aduga un procent (adaos) care reprezinta pretul manoperei.

Pretul se stabileste pentru fiecare produs în parte, pentru ca fiecare produs este unic, adaptat cerintelor fiecarui client(dimensiune, accesorii, materie prima).

Odata pretul stabilit poate fi acceptat sau nu de client, acesta putînd opta pentru schimbarea materialului de realizare, a acesoriilor pentru a obtine un pret mai mic, în cazul în care principalul criteriu de alegere a produsului este pretul.

CALCULUL PRETULUI :PRODUSUL USA SIMPLA

MDF - 10 mp x 11.70 lei

Furnir - 10 mp.x 6.05 lei

Cherestea - 0.2 mc x 610 lei

Adeziv - 3kg x 4.365 lei

Balamale - 3 buc.x 0.924 lei

Bait - 3 tb.x 8.39 lei

Holsurub - 1 set x 5.06 lei

Lac parchet - 7 cut x 9.93 lei

Placaj - 2 mp x 17.647 lei

Spuma - 1 tub x 10.214 lei

Total = 462.80 lei

La care se adauga 10% pentru montaj.

Alta modalitate de calcul pentru usa simpla, in functie de pretul antecalculat pentru o usa simpla - 340 lei / mp.

L = 2.10 m ; l = 0.90 m ; toc = 0.20 m.

2.10 x 0.90 x 0.20 x 340 = 847 lei + TVA ( 19 %).

3.3. POLITICA DE PROMOVARE

Promovarea vânzarilor consta în stimulente pe tremen scurt pentru încurajarea achizitiei sau vânzarii unui produs sau serviciu, în vederea determinarii trecerii temporare a clientilor de la marcile concurente la propria marca sau pentru impulsionarea obtinerii unei cote de piata pe termen lung.

La nivelul firmelor, promovarea este perceputa ca un instrument eficace în sporirea vânzarilor.

La conceperea unui program de promovare, firma trebuie mai întâi sa stabileasca obiectivele de promovare a vânzarilor apoi sa stabileasca instrumentele precum si un buget de promovare.Bugetul promotional este stabilit în functie de obiectivele urmarite cât si de posibilitatile firmei.

Scopurile politicii de promovare sunt:

cresterea CA;

cresterea cotei de piata;

îmbunatatirea imaginii firmei.

Formele pe care le poate îmbraca promovarea sunt:

reducerile promotionale de pret;

cadouri promotionale;

participarea la târguri si expozitii de profil din tara sau strainatate;

publicitatea în mass media;

publicitatea prin tiparituri;

publicitatea prin afise, panouri;

publicitatea pe SITE.

S.C. OCSI S.R.L. a participat la urmatoarele manifestari de profil:

expozitia de produse de tâmplarie din Frankfurt;

expozitia de usi si scari de la Budapesta;

expozitii de profil din tara: Bucuresti, Cluj, Odorheiul-Secuiesc.

Firma ofera cadouri promotionale constând în: agende, pixuri, brelocuri inscriptionate cu însemnele firmei, tuturor clientilor cu care încheie contracte.

Deasemenea firma ofera clientilor reduceri promotionale în cazul achizitionarii unui numar mare de produse( de ex. pentru mobila unei firme), pentru fidelizarea acestuia firma poata oferi: accesorii gratuite(mâner, balamale, montare gratuita, transport gratuit).

Promovarea produselor firmei se realizeaza si prin clipuri publicitaredifuzate prin televiziunea locala, precum si o reclama publicitara cu prezentarea firmei pe site-ul www.ocsi.ro.

La sediul firmei sunt afisate panouri publicitare luminoase, cu denumirea societatii si prezentarea unor produse.De asemenea la sediul socetatii sunt distribuite tuturor persoanelor care o viziteaza cataloage cu produsele executate de firma , înnoite periodic, precum si oferta de pret, modalitatile de plata, termenele de executie etc. Deasemenea dispune si de o paleta cu mostre de culori si texturi a materialelor din care se executa produsele firmei.

În ceea ce priveste promovarea catre consumator în cadrul firmei, un rol important îl are "nu aducerea produsului în fata consumatorului ci aducerea consumatorului în fata produsului". Astfel preocuparea principala a firmei este atragerea potentialilor clienti spre sediul firmei.

3.4. POLITICA DE DISTRIBUTIE

Odata incheiat procesul de productie, produsele finite realizate pe baza de comanda, sunt livrate la domiciliul clientului cu mijlocul de transport proprietatea firmei.Produsele finite sunt transportate pe bucati, acestea urmand a fi asamblate la domiciliul clientului, de catre specialistii firmei.

Firma dispune si de un magazin de prezentare propriu, unde sunt expuse modele de produse realizate de catre firma, produse care pot fi achizitionate direct din magazin sau pe baza de comanda.Modelele expuse nu sunt standard, se pot efectua modificari si adaptari pentru fiecare client in parte, astfel fiecare produs al firmei este practic unicat.

Firma SC OCSI SRL participa periodic la targuri si expozitii de profil atat in tara cat si in strainatate unde isi expune produsele realizate, avand posibilitatea sa incheie contracte atat in tara cat si in strainatate.

In prezent,firma nu are incheiate contracte in strainatate, dar are ca obiectiv si acasta posibilitate.

CAPITOLUL IV

ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

4.1. APROVIZIONAREA

Activitatea de productie produce modificari si transformari cantitative si calitative in structura si valoarea patrimoniului intreprinderii.Ea genereaza in gestiunea fiecarei unitati cheltuieli si venituri si prin diferenta intre aceste doua categorii importante de gestiune se determina rezultatul financiar al fiecarui exercitiu.Continutul activitatii de productie il formeaza aprovizionarea,

exploatarea si vanzarea.

Procesul de aprovizionare cuprinde activitatile si operatiile efectuate pentru procurarea mijloacelor economice ( imobilizari,

materiale,marfuri) si obtinerea lucrarilor si serviciilor de la terti necesare realizarii obiectului de activitate al intreprinderii.

Principalele activitati ale procesului de aprovizionare la SC OCSI SRL sunt:lansarea comenzilor si incheierea contractelor de aprovizionare cu furnizorii, transportul bunurilor si obiectelor achizitionate, receptia lor cantitativa si calitativa la intrarea in intreprindere, depozitarea si gestionarea in perioada de stocare.

Inregistrarile contabile privind aprovizionarea la SC OCSI SRL sunt urmatoarele:

-achizitionarea cu materii prime si materiale de la furnizori pe baza de factura fiscala

__________ ______ ____ _ _____ _______ ______ _____________

% = 401"Furnizori" 1840.65 lei

1546.77 lei 301"Mat.prime"

293.88 lei 4426 " TVA deductibila"

_____ _______ ______ ______________

- achitarea furnizorului cu ordin de plata sau prin numerar.

_____ _______ ______ ________ _____ _______ ______ _______________

1840.65 lei 401 "Furnizori" = 5121 "Conturi in lei" 1840.65 lei

_____ _______ ______ ________ _____ _______ ______ _______________

sau

_____ _______ ______ ________ _____ _______ ______ ___________

1840.65 lei 401 "Furnizori" = 5311 "Casa in lei " 1840.65 lei

_____ _______ ______ _________ _____ _______ ______ ___________

Anexam urmatoarele documente:

- factura fiscala de la furnizor

- nota de receptie.

4.2.PROCESUL DE PRODUCTIE

- reprezinta ansamblul operatiunilor tehnologice si activitatilor din sectiile principale si auxiliare, realizate pentru obtinerea produselor finite sau pentru executarea de lucrari si prestarea de servicii destinate pietei.

In acest proces se produc cheltuieli cu consumul de materii prime si materiale, energie si apa, combustibil si piese de schimb;

cheltuieli cu salariile si alte drepturi ale personalului;cheltuieli cu amortizarea, repararea si intretinerea mijloacelor fixe.

Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:

- consumul de materii prime si materiale

__________ ______ ____ _ _____ _______ ______ __________

1546.77 lei "Cheltuieli cu mat.prime " = 301 "Mat.prime" 1546.77 lei

__________ ______ ____ _ _____ _______ ______ __________

-inregistrarea cheltuielii cu energia electrica conform facturii:

_____ _______ ______ _______________ ________________

% = 401 "Furnizori"

605 "Cheltuieli privind energia si apa"

4426 "TVA deductibila"

__________ ______ ____ _________________

- cheltuieli cu combustibilul conform bonului fiscal

_____ _______ ______ ________ ___________________

% = 401"Furnizori"

6022 "Chelt.cu combustibilul"

4426"TVA deductibila"

_____ _______ ______ ________ ____________________

-cheltuielile cu salarii

Pentru munca depusa,personalul intreprinderii primeste remuneratii sub forma salariului.Salariile in patrimoniul intreprinderii au un dublu caracter:

- exprima obligatia intreprinderii fata de personal pentru plata muncii

- reprezinta o cheltuiala a activitatii de exploatare.

In cursul lunii se calculeaza, inregistreaza si se plateste avansul chenzinal personalului pe luna curenta,conform listei de avans chenzinal:

__________ ______ ____ __ _____ _______ ______ ______

2200 lei 425"Avansuri acordate person." = 5311 "Casa in lei" 2200 lei

__________ ______ ____ __ _____ _______ ______ _______

La sfarsitul lunii se calculeaza si se inregistreaza obligatiile pentru salariile cuvenite pe luna curenta conform statului de salarii

_____ _______ ______ _____________ __________ ______ ____ __

13189 lei 641 "Chelt.cu sal.pers." = 421 "Personal salarii datorate" 13189 lei

_____ _______ ______ _____________ __________ ______ ____ __

Inregistrarea retinerilor angajatilor:

__________ ______ ____ _ __________ ______ ____ _____

5315 lei 421"Personal salarii datorate" = % 5315 lei

425 "Avansuri acordate pers." 2200 lei

4312"Contrib.pers.la asig.soc." 1254 lei

4372"Contrib.pers.la fd.de somaj 128 lei

4314"Contrib.angaj.pt.asig.de sanat"849 lei

__________ ______ ____ _ 444 "Impozit pe salarii" 884 lei

Inregistrarea cheltuielilor unitatii:

- contributia unitatii pentru asigurarile sociale (19.5%)

__________ ______ ____ __ __________ ______ ____ ___

2576 lei 6451"Contrib.unit.la asig.soc" = 4311"Contrib.unit.la asig.soc." 2576 lei

__________ ______ ____ __ __________ ______ ____ ____

- contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate (6%)

__________ ______ ____ _____ __________ ______ ____ ___

791 lei 6453"Contrib.unit.pt.asig.de sanat." = 4313"Contrib.unit.pt.asig.de sanat" 791 lei

__________ ______ ____ _____ __________ ______ ____ ___

-contributia unitatii la fondul de somaj (2%)

__________ ______ ____ ___ __________ ______ ____ ____

264 lei 6452"Contrib.unit.la fd.de somaj" = 4371 "Contrib.unit.la fd.de somaj" 264 lei

__________ ______ ____ ___ __________ ______ ____ _____

- contrib.unit.la concedii (0.85%)

__________ ______ ____ ____________ __________ ______ ____ _

112 lei 6458"Contrib.unit.la fd.de conc.si indemniz." = 448"Contrib.unit.la fd.de conc. 112 lei

__________ ______ ____ ____________ __________ ______ ____ _

- contrib.unitatii la fd.de garantare (0.25%)

__________ ______ ____ __ __________ ______ ____ _______

33 lei 6457"Contrib.unit.la fd.de garant." = 447.009 "Fd.garantare creante salariale" 33 lei

__________ ______ ____ __ __________ ______ ____ ________

-comision Camera de Munca (0.75%)

_____ _______ ______ ____________ _____ _______ ______ __________

99 lei 635"Alte taxe si impozite" = 447.001"Comision CM" 99 lei

_____ _______ ______ ____________ _____ _______ ______ __________

-contrib.unit.la fd.de accid.de munca (0.947%)

_____ _______ ______ __________ _____ _______ ______ ____________

124 lei 6451" = 438 "Alte datorii sociale" 124 lei

_____ _______ ______ __________ _____ _______ ______ _____________

Virarea sumelor cu ordin de plata:

__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________

% = 5121"Conturi in lei" 7114 lei

2576 lei 4311"Contrib.unit.la asig.soc."

791 lei 4313"Contrib.unit.la fd.de sanat."

264 lei 4371 "Contrib.unit.la fd.de somaj"

33 lei 447.009 "Fd.de garant.creante"

112 lei 448 " Contrib.unit.la fd.de conc."

124 lei 438 "Alte datorii sociale"

99 lei 447.001 "Comision CM"

128 lei 4372 "Contrib.angaj.la fd somaj"

1254 lei 4312"Contrib.ang.la fd.de asig.soc."

849 lei 4314"Contrib.ang.la fd.de sanat."

884 lei 444"Impozit pe salarii"

__________ ______ ____ ___ _____ _______ ______ __________

Anexam urmatoarele documente:

-lista de avans chenzinal

-statul de salarii.

4.3.PROCESUL DE VANZARE

- include activitatile si operatiile efectuate pentru comercializarea produselor finite .Acestea constau din angajarea livrarilor pe baza comenzilor si contractelor incheiate cu clientii,intocmirea documentelor de livrare-aviz de insotire,

factura,transportul bunurilor livrate la clienti.Procesul de vanzare este procesul care ocazioneaza cheltuieli de desfacere si prin care se materializeaza toate veniturile din vanzari de bunuri, precum si venituri din lucrari si servicii prestate.

Inregistrarile contabile privind vanzarile sunt urmatoarele:

-obtinerea din procesul de productie,pe baza bonului de predare-transfer-restituire,produse finite.

_____ _______ ______ _________ _____ _______ ______ ____________

1260 lei 345 "Produse finite" = 711 "Variatia stocurilor" 1260 lei

_____ _______ ______ _________ _____ _______ ______ ____________

- descarcarea din gestiune a produselor finite

_____ _______ ______ ____________ _____ _______ ______ ________

1260 lei 711 "Variatia stocurilor" = 345 "Produse finite" 1260 lei

_____ _______ ______ ____________ _____ _______ ______ ________

-se factureaza si expediaza produsul finit clientului.

__________ ______ ____ _____________

1955.17 lei 411 "Clienti" = %

701"Venituri din vanz.produselor finite" 1643 lei

4427"TVA colectata" 312.17 lei

__________ ______ ____ ______________

Anexam urmatoarele documente:

-bon de predare-transfer-restituire

- factura intocmita clientului.


Document Info


Accesari: 19688
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )