Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
STATUT - Societatea Romana de Farmacoeconomie

medicina
STATUT
Societatea Romana de Farmacoeconomie

- extras -Capitolul l. Dispozitii generale
Capitolul ll. Obiective
Capitolul lll.
Membrii SRF
Capitolul lV.
Drepturile si obligatiile membrilor. Retragerea din asociatie
Capitolul V. Conducerea SRF
Capitolul Vl. Patrimoniul asociatiei
Capitolul Vll. Dispozitii finale

Capitolul l. Dispozitii generale Art. 1 Asociatia profesional-stiintifica Societatea Romana de Farmacoeconomie denumita in continuare SRF.
Art. 2 Asociatia se constituie ca persoana juridica de drept privat, autonoma, organizatie profesionala cu caracter stiintific si educational, neguvernamentala si non-profit, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea romana, cu statutul si cu prezentul act constitutiv.
Asociatia dobandeste personalitate juridica la data inscrierii sale in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflate la judecatorie.
Art. 3 Sediul Asociatiei este in Bucuresti, Str. Ghidiceni nr. 39, sector 5. Asociatia isi poate constitui sucursale in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, pe baza hotararii Adunarii Generale.
Art. 4 Durata de functionare a asociatiei este nelimitata.

Capitolul ll. Obiective
Art. 5
Societatea Romana de Farmacoeconomie (SRF) isi propune sa promoveze activitatile stiintifice de farmacoeconomie si sa aplice rezultatele cercetarilor de farmacoeconomie in sanatate. SRF s-a organizat pentru a actiona ca un forum stiintific important in domeniul cercetarii farmacoeconomice. SRF ii reprezinta pe cercetatorii din domeniul sanatatii precum si pe farmacisti, medici, economisti si alte persoane implicate in analiza farmacoeconomica si cercetarea medicala. Misiunea SRF este de a transpune in practica curenta farmacoeconomia si noile descoperiri stiintifice, pentru a se asigura ca societatea aloca resursele destinate sanatatii in mod adecvat, corect si eficient.
Art. 6 Societatea isi propune sa isi atinga scopurile propuse prin urmatoarele mijloace:
Īntrunirea unui forum general pentru 24224f510y facilitarea schimburilor de informatie stiintifica medicala din domeniul farmacoeconomiei si al ingrijirii medicale;
Facilitarea si incurajarea comunicarii intre membrii sai si cu alte grupuri de cercetare si educationale, precum si comunicarea prin mijloace media, catre publicul larg, prin informarea corecta a organizatiilor publice si private privind ultimele cercetari in domeniul farmacoeconomiei si in modul de ingrijire al pacientilor;
Sa actioneze ca o resursa nationala pentru elaborarea unei politici de sanatate publica relevanta din punct de vedere al farmacoeconomiei;
Promovarea farmacoeconomiei ca stiinta prin instruirea membrilor sai si furnizarea acelor informatii care sa inlesneasca desfasurarea cercetarilor in domeniul farmacoeconomiei; sprijinul pentru acordarea de burse de studii si alte activitati educationale legate de farmacoeconomie;
Promovarea cooperarii si colaborarii privind farmacoeconomia intre toate organizatiile interesate, precum spitalele, universitatile de medicina, furnizorii de servicii medicale, companiile farmaceutice si agentiile guvernamentale;
Reprezentarea farmacoeconomiei ca ramura a stiintelor medicale in fata publicului larg si a organizatiilor private prin:
identificarea problemelor importante referitaore la interventiile specifice privind acordarea ingrijirii sanatatii;
dezvoltarea si publicarea unor informatii cu baza stiintifica care sa poata fi utilizate in adoptarea unor decizii politice;
publicarea rezultatelor studiilor de farmacoeconomie;
Recunoasterea si premierea realizarilor individuale din domeniul farmacoeconomiei si al cercetarilor privind ingrijirea sanatatii.

Capitolul lll. Membrii SRF
Art. 7 Asociatia cuprinde urmatoarele categorii de membri:
Membri fondatori
Membri titulari;
Membri corespondenti;
Membri studenti;
Membri onorifici;
Membri colectivi.

Membru fondator. Acele persoane care au participat la prima Adunare Generala si care au intrat in societate ca membri fondatori.
Membru titular. Membrii fondatori si orice persoana care sprijina obiectivele SRF si isi exprima dorinta de a contribui la atingerea acestor obiective, pot deveni membri titulari.
Membru corespondent. Orice persoana care a solicitat in scris Consiliului Director sa devina membru titular al SRF si care in primul an de la solicitare a dovedit ca sprijina obiectivele SRF si doreste sa contribuie la realizarea acestor obiective, poate deveni membru corespondent. Membrii corespondenti au drept de vot incepand cu prima Adunare Generala dupa cea in care au fost acceptati ca membri corespondenti.
Membru student. Orice persoana inscrisa intr-o forma de invatamant superior care abordeaza aspecte ale farmacoeconomiei si/sau managementul cercetarii (ex. sanatate publica), si care prin activitatea sa sprijina obiectivele SRF poate deveni, in urma unei solicitari scrise adresate Consiliului Director, membru - student. La expirarea perioadei de studii, acestia pot deveni direct membri titulari.
Membru onorific. Orice persoana poate fi investita de catre Consiliul Director cu titlul de Membru onorific. Membrii onorifici nu au drept de vot si nu pot detine functii in cadrul SRF.
Membrii colectivi. Pot fi admisi in calitate de membri colectivi, asociatiile, organizatiile, societatile comerciale, regiile autonome, precum si alte institutii interesate de cercetarea stiintifica si dezvoltarea farmaco­economiei.
Acestia au urmatoarele obligatii:
- sa plateasca taxa de inscriere si cotizatia stabilita in Statut si conform hotararii Consiliului Director;
- sa respecte prezentul Statut;
- sa participe la Adunarea Generala, prin reprezentanti desemnati.Consiliul Director avizeaza cererile de inscriere ca membru colectiv si le supune spre validare Adunarii Generale.
Taxa de inscriere pentru membrii colectivi este de 300 $, pentru membrii romani si 500 $ pentru membrii straini.
Taxa de inscriere pentru membrii corespondenti romani este de 10 $. Consiliul Director poate, in interesul SRF, sa stabileasca si alte clase de inscriere.

Capitolul lV. Drepturile si obligatiile membrilor.
Retragerea din asociatie Art.
Toti membrii SRF sunt obligati:

sa respecte statutul asociatiei, hotararile si deciziile organelor de conducere ale acesteia;

sa participe activ la actiunile desfasurate de catre asociatie;

sa achite taxa de inscriere si cotizatia anuala stabilita;

sa sprijine interesele asociatiei si sa participe la buna desfasurare a activitatilor acesteia, atat in tara cat si in strainatate.

Art. 9 Membrii SRF au urmatoarele drepturi:

sa participe la Adunarile Generale ordinare si extraordinare;

sa faca propuneri privind activitatea SRF;

sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale SRF;

sa aiba acces la informatiile din baza de date a SRF.

Art. 10 Cotizatiile. Cotizatiile se platesc anual, pentru anul in curs. Cotizatia anuala include abonamentul la publicatia oficiala a societatii.
Membrilor restantieri (care depasesc cu 12 luni termenul de plata a cotizatiei) li se suspenda drepturile de membru.
Cuantumul cotizatiilor anuale este stabilit astfel:
- pentru membrii fondatori (romani), echivalentul in lei a 20 $, calculat la cursul din data platii;
- pentru membrii titulari (romani), echivalentul in lei a 25 $, calculat la cursul din data platii;
- pentru membrii titulari (straini) 100 $;
- pentru membrii colectivi (romani), echivalentul in lei a 200 $, calculat la cursul din data platii;
- pentru membrii colectivi (straini), 500 $;
- membrii studenti sunt scutiti de plata cotizatiei.Art. 11 Retragerea din asociatie Un membru se poate retrage din asociatie prin completarea unei cereri de retragere adresata Consiliului Director, care va propune Presedintelui, dupa caz, retragerea.
Orice membru care inregistreaza o restanta de luni la plata cotizatiei, poate fi exclus din asociatie.
Un membru exclus din asociatie poate fi reprimit, la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Presedintelui, daca isi achita restantele la plata cotizatiei si o noua taxa de inscriere.


Capitolul V. Conducerea SRF
Art.
Conducerea si administrarea asociatiei se realizeaza prin Adunarea Generala si Consiliul Director.
Art. 13 Adunarea Generala este formata din membrii titulari si reprezentanti ai membrior colectivi. Prima Adunare Generala este organizata si realizata de membrii fondatori. La Adunarea Generala pot participa si ceilalti membri fara a avea drept de vot.
Art. 14 Adunarea Generala se intruneste o data pe an si ori de cate ori este necesara dezbaterea unor probleme ce intra in competenta sa. Adunarea Generala se convoaca de catre Consiliul Director, cu precizarea ordinii de zi, cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei. Adunarea Generala mai poate fi convocata, in cazuri de urgenta, la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/3 din membrii fondatori sau a jumatate din membrii titulari.
Art. 15 Atributiile Adunarii Generale sunt:
- dezbate si aproba Statutul si Actul Constitutiv al asociatiei, modificarile si completarile acestora;
- dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei;
- aproba bilantul contabil si executia bugetara;
- stabileste si aproba pentru perioada urmatoare strategia si obiectivele generale ale SRF;
- examineaza si aproba raportul Consiliului Director, prezentat de catre Presedintele asociatiei;
- alege si revoca Consiliul Director si Cenzorul/Comisia de Cenzori;
- aproba constituirea de sucursale precum si activitati cu scop lucrativ;
- aproba primirea de noi membri, la propunerea Consiliului Director;
- stabileste forma, locul, periodicitatea si modul de desfasurare a manifestarilor stiintifice si cheltuielile aferente acestora, pe baza propunerii Consiliului Director;
aproba asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizatii nationale similare si cu organizatii internationale;
- aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei; bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice desemnate de Consiliul Director;
- decide infiintarea de Comitete cu functii specifice;
- alte atributii prevazute de lege sau Statut.

Art. 16 Adunarea Generala este considerata a fi valabil constituita prin prezenta a cel putin 1/3 din membrii titulari si poate lua hotarari cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
Adunarile Generale care au pe ordinea de zi decizii privind alegeri, revocari din functii, modificarea Statutului si a Actului Constitutiv, dizolvare si lichidare pot avea loc in prezenta a jumatate plus 1 din numarul membrilor titulari. Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut, Adunarea Generala se reconvoaca de catre Consiliul Director, dupa o perioada de maxim 6 luni si poate avea loc oricare va fi numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
Art. 17 Īn perioada dintre Adunarile Generale, conducerea SRF va fi asigurata de Consiliul Director care are in componenta sa Presedinte, Presedinte-ales, Presedintele anterior celui in functie (Ex-Presedinte), 2 Vicepresedinti, Secretar General (Director Executiv) si Trezorier.
Art. 18 Consiliul Director. Consiliul Director va raspunde de supravegherea si conducerea SRF, avand urmatoarele atributii:
- controleaza si dirijeaza toate activitatile derulate in numele SRF, comitetele si publicatiile;
- elaboreaza strategia de dezvoltare si obiectivele asociatiei, pe care le supune aprobarii Adunarii Generale;
- intocmeste raportul de activitate pe perioada anterioara, precum si proiectul programelor asociatiei; acest material va fi prezentat Adunarii Generale de catre Presedinte;
- aproba alocarile de fonduri;
- aproba organigrama, statutul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale asociatiei;
- aproba schimbarea sediului asociatiei;
- desemneaza comitetul de redactie al publicatiei;
- analizeaza modul de aparitie a publicatiilor asociatiei si ia masuri pentru imbunatatirea acestora;
- propune spre aprobare Adunarii Generale primirea de noi membri;
- propune Adunarii Generale locul, data, tematica modul de desfasurare si durata congreselor si a altor forme de manifestari siintifice nationale si cu participare internationala, precum si cheltuielile aferente acestora;
- aproba colectivul de organizare si desfasurare a congreselor sau a altor manifestari stiintifice nationale, precum si invitatii straini;
- incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
analizeaza cazurile de prejudiciere a patrimoniului asociatiei si propune sau ia masuri corespunzatoare;
- indeplineste alte atributii prevazute in Statut sau hotarate de Adunarea Generala.
Consiliul Director va adopta aceste reguli si reglementari pentru desfasurarea activitatilor sale si va putea delega autoritati catre Directorul executiv sau alte grupuri sau persoane individuale. Consiliul Director va fi organul care va stabili politica societatii si liniile generale de actiune ale Directorului executiv.
Art. 19 O adunare ordinara a Consiliului Director se va tine cel putin de doua ori pe an, la data si locul stabilite de Consiliu. Īntrunirile cu caracter special ale Consiliului Director vor fi convocate de catre Presedinte sau la cererea majoritatii membrilor Consiliului Director. Actiunea, care are loc prin teleconferinta si care intruneste acordul majoritatii membrilor Consiliului Director, va fi considerata valabila si va fi raportata la urmatoarea adunare obisnuita a Consiliului Director.
Art. 20 Consiliul Director isi poate alege consilierii dintre lideri ai opiniei publice, grupuri profesionale, experti, sau reprezentanti ai unor institutii care vor consilia Societatea asupra directiilor, politicii sau care vor lua parte la diferite activitati ale SRF. Īndatoririle si termenii numirii acestor consilieri vor fi stabilite de catre Consiliul Director.
Art. 21 Presedintele. Presedintele va conduce Consiliul Director. Presedintele va indeplini sarcini desemnate de Consiliul Director. Presedintele este ales de catre Adunarea Generala si conduce intrunirile asociatiei.
Art. 22 Presedintele are urmatoarele atributii:
- coordoneaza activitatea curenta a SRF si propune spre aprobare Consiliului Director probleme legate competenta acestuia;
- aproba, impreuna cu trezorierul, cheltuielile curente ale asociatiei, intre doua sesiuni ale Consiliului Director;
- pregateste, impreuna cu secretarul general, reuniunile consiliului director si ale Adunarii Generale;
- informeaza Consiliul Director cu privire la activitatea desfasurata intre doua intruniri ale acestuia;
- se preocupa de organizarea si desfasurarea manifestarilor stiintifice nationale si cu participare internationala;
- prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, precum si proiectul programelor asociatiei.
Art. 23 Presedintele anterior celui in functie. La expirarea mandatului, Presedintele preia functia de Presedinte anterior celui in functie, pe care o va detine pana in momentul in care expira mandatul noului Presedinte. Presedintele anterior celui in functie va indeplini sarcini desemnate de Consiliul Director.
Art. 24 Presedintele-ales (president-elect). Presedintele-ales va indeplini sarcinile Presedintelui in absenta acestuia, precum si alte sarcini desemnate de Consiliul Director. Presedintele-ales va prelua functia de Presedinte cand mandatul Presedintelui a expirat, sau daca Presedintele in functie nu este reales pentru un al doilea mandat. Īn cazul in care Presedintele-ales preia functia de Presedinte, la Adunarea Generala pentru alegeri se va alege un nou Presedinte-ales.
Art. 25 Vicepresedintii (2) indeplinesc sarcini specifice decise de Consiliul Director.
Art. 26 Directorul Executiv.
Directorul executiv al SRF va fi angajat de catre Consiliul Director al SRF si se va subordona Presedintelui SRF. Aceasta persoana are drept de vot in cadrul Consiliului Director (cu exceptia votarii salariului si a contractului Directorului Executiv. Va actiona conform indicatiilor Consiliului Director.
Directorul Executiv va avea urmatoarele atributii:
- raspunde de actele SRF;
- verifica corespondenta oficiala legata de notificarile membrilor referitoare la adunari;
- asigura corecta evidenta si desfasurare a adunarilor SRF, ale Consiliului Director;
organizeaza proceduri contabile corespunzatoare pentru gestionarea fondurilor SRF;
- propune proiectul anual de buget de venituri si de cheltuieli, spre aprobare Consiliului Director;
- angajeaza personalul necesar desfasurarii activitatii (functionari), in limita bugetului pus la dispozitie;
- intocmeste fisele de post pentru personalul angajat;
- indrumarea Consiliului Director asupra politicii financiare si de investitii;
- supervizeaza activitatea acestuia, stabileste titulaturile si deleaga responsabilitatile de conducere, toate acestea urmarind interesul SRF.
Art. 27 Trezorierul.
Trezorierul SRF, membru cu drept de vot in Consiliul Director, trebuie sa fie un membru activ al SRF desemnat de Consiliu. Un alt membru activ al SRF, numit de catre Consiliul Director va prelua functia de Trezorier pe perioada ramasa pana la expirarea unui mandat neindeplinit.
Art. 28 Trezorierul asociatiei are urmatoarele atributii:
tine evidenta fondurilor;
aproba cheltuieli curente, cu avizul Presedintelui si al Directorului Executiv (Secretarului General);
raspunde de incasarea taxelor de inscriere si a cotizatiilor si se preocupa colectarea de fonduri;
supravegherea operatiunilor financiare ale SRF;
intocmirea unui raport anual adresat membrilor SRF si care trebuie sa cuprinda o declaratie de audit financiar pentru anul fiscal incheiat si sa reflecte situatia financiara actuala a SRF.
Art. 29 Cenzorul supravegheaza intreaga gestiune a asociatiei, tinerea registrelor cu regularitate, intocmirea bilanturilor contabile in conformitate cu prevederile legale in vigoare si modul de efectuare a evaluarii patrimoniului.
Art. 30 Cenzorul intocmeste rapoartele, pe care le prezinta Adunarii Generale si are dreptul de a participa la reuniunile Consiliului Director fara drept de vot. Toate aspectele constatate, insotite de propunerile pe care le considera necesare, vor fi cuprinse intr-un raport care se prezinta Adunarii Generale si Consiliului Director.
Art. 31 Mandatul Consiliului Director. Mandatul tuturor Functionarilor si Directorilor va incepe la 1 iulie si se va incheia la 30 iunie anul urmator. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani.
Īn cazul in care o persoana renunta din propria vointa sau se afla in imposibilitate de a-si exercita functia pentru care a fost ales in Consiliul Director, mandatul acestuia va fi preluat interimar de un alt membru titular, desemnat de Consiliul Director, pana la prima Adunare Generala in care este indeplinit cvorumul necesar pentru alegeri. Acest mandat expira la prima Adunare Generala de alegeri (care are loc o data la 4 ani).
Nici o persoana nu va putea detine acea functie mai mult de 2 mandate consecutiv.
Pentru buna desfasurare a activitatii, un membru al SRF nu poate detine concomitent aceeasi functie in alta asociatie profesionala medicala pentru o perioada mai mare de 2 ani. Dupa acesta perioada, respectiva persoana are obligatia de a opta pentru una dintre functii, in caz contrar, Consiliul Director va considera persoana respectiva demisa din functie si va numi interimar un alt membru pe functia respectiva.
Absenta unui membru al Consiliului Director, consecutiv, la un numar de 4 sedinte ale Consiliului Director atrage dupa sine demiterea din functia ocupata.
Art. 32 Demiterea Functionarilor si a Directorului Executiv. Directorului Executiv si functionarii pot fi demisi prin votul Consiliului Director.
Art. 33 Salarizare. Toate pozitiile Consiliului Director cu exceptia Directorului Executiv vor fi neplatite. Salariul Directorului executiv va fi revizuit in fiecare an de catre Comitetul Director.

Capitolul Vl. Patrimoniul asociatiei
Art.
34 Patrimoniul asociatiei este constituit din:
contributiile initiale ale fondatorilor;
taxa de inscriere in asociatie si cotizatiile membrilor;
dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
donatii, sponsorizari;
fonduri rezultate din contracte de cercetare;
granturi obtinute de la organisme internationale, institutii private sau de stat, romanesti si/sau straine;
alte venituri prevazute de lege.
Art. 35 Patrimoniul initial al asociatiei reprezinta aportul in numerar al membrilor fondatori, respectiv 4.000.000 lei. Acest patrimoniu se modifica ulterior, prin majorare, datorita aporturilor in numerar si/sau in natura ale membrilor titulari, primiti in societate, precum si alte venituri legale.

Capitolul Vll. Dispozitii finale Art. 36
Asociatia se dizolva
a)de drept;
b)prin hotararea judecatoriei competente;
c)prin hotararea Adunarii Generale a asociatiei.
Art. 37 Asociatia se dizolva de drept prin:
a)imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;
b)imposibilitatea constituirii Adunarii Generale timp de 3 ani consecutiv in conformitate cu Statutul;
c)reducerea numarului de asociati sub limita legala.
Art. 38 Asociatia are emblema si stampila proprie.
Art. 39 Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare (O.G. 26/2000) cu privire la Asociatii si Fundatii.
Document Info


Accesari: 3032
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )