Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ADMITEREA IN INSTITUTIILE MILITARE DE INVATAMANT - ARMA JANDARMI

profesor scoala


A D M I T E R E A 2006
ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


- ARMA JANDARMI -
I. NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURSA. La institutiile militare de învatamânt ale Ministerului Administratiei si Internelor s-au aprobat 185 locuri, dupa cum urmeaza


1. Academia de Politie "Al.I.Cuza" Bucuresti - Facultatea de Drept, învatamânt de zi - 25 locuri (barbati si femei, fara discriminare);


2. scoala de Subofiteri Jandarmi "Gr.Al.Ghica" Dragasani - 160 locuri (150 pentru barbati, 10 pentru femei).
B. La institutiile de învatamânt ale Ministerului Apararii Nationale s-au aprobat, pentru arma jandarmi un numar de 38 locuri dupa cum urmeaza


1. Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" Sibiu, 12 locuri (barbati), din care:

loc la specializarea "artilerie si rachete";

locuri la specializarea "logistica-intendenta";

locuri la specializarea "transmisiuni";

locuri la specialitatea "auto".

2. Academia Tehnica Militara Bucuresti, 16 locuri, din care:

a.    Facultatea de Sisteme Integrate de Armament

locuri (barbati) la specializarea "armament, aparatura artileristica si sisteme de conducere a focului";

- 1 loc (barbati) la specializarea "blindate, automobile si tractoare".

b.      Facultatea de sisteme Electronice Militare:

locuri (barbati) la specializarea "transmisiuni";

locuri (barbati si femei) la specializarea "calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala".


3. scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre "Basarab I" Pitesti, 10 locuri - maistri militari:

locuri (barbati) la specializarea "tehnica de comunicatii";

- 5 locuri (barbati) la specializarea "artilerie si rachete".RECRUTAREA CANDIDAŢILOR

scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre "Basarab I" Pitesti a M.Ap.N., pe locurile alocate Jandarmeriei Române.

sa aiba cetatenie româna si domiciliul în România;

sa cunoasca limba româna scris si vorbit;

sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;

sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învatamânt;

sa aiba vârsta de pâna la 25 de ani împliniti în anul 2006;

sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

sa fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8,00;

sa fie declarati apt medical, fizic si psihic;

sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate în societate;

sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie în curs de urmarire penala ori de judecata pentru savârsirea de infractiuni;

sa aiba înaltimea de minimum 1,75 m barbatii si 1,65 m femeile (cu exceptia candidatilor proveniti din liceele militare promotia 2006).

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic cuprinzând urmatoarele documente


Doc. nr. 3 Angajamentul (Anexa nr. 3);

- Caracterizarea de la ultimul loc de munca (scoala sau unitate militara);

Doc. nr. 14 - Procesul - verbal cu rezultatele verificarii efectuate de Unitatea Militara 0296 pentru persoanele mentionate în tabelul cu rudele candidatului;

Pentru candidatii declarati "ADMIS" - unitatile teritoriale vor efectua verificarile specifice si vor expedia la institutia de învatamânt, în termen de 30 de zile de la primire, dosarele completate cu urmatoarele documente


Doc. nr. 17 Nota de cunoastere;

Doc. nr. 18 Fisa de personal cu propunerea de înmatriculare;

Pentru a fi înmatriculati, candidatii declarati "ADMIS" vor prezenta la începutul anului scolar diploma de bacalaureat în original.- Doc. nr. 19 si foaia matricola în original, - Doc. nr. 20.

Cei care nu vor depune documentele de studii în original sunt considerati retrasi.

3. PRINCIPALELE DATE ALE ADMITERII


Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza":


- 01.03 - 23.06.2006 - perioada de recrutare;

- 27.06.2006 - data limita de finalizare a dosarelor;

- 30.06.2006 - data limita de expediere a tabelelor nominale si

scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Gr.Al.Ghica" Dragasani:


- 01.03 - 17.07.2006 - perioada de recrutare;

- 27.07.2006 - data limita de finalizare a dosarelor;

- 01.08.2006 - data limita de expediere a dosarelor (10.08.2006 data limita pentru dosarele candidatii care au fost declarati "respins" la Academia de Politie si au a doua optiune pentru scoala postliceala); ;

- 19 - 20.08.2006 - prezentarea candidatilor la institutia de învatamânt;

.08.2006 - desfasurarea concursului de admitere.


4. ALTE ASPECTE


Prezentarea de înscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face dupa încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.Pe durata concursului de admitere nu se asigura cazarea, masa si transportul candidatilor, cu exceptia celor proveniti din Ministerul Administratiei si Internelor (militari în termen si elevi ai liceelor militare, promotia 2006).


În situatia în care Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Educatiei si Cercetarii emit precizari, respectiv modificari privind admiterea 2006, acestea se vor comunica în timp util unitatilor cu sarcini de recrutare si organizatoare de concurs.


La prezentarea la sediul institutiei de învatamânt, candidatii vor avea asupra lor buletinul / cartea de identitate în original si vor achita contravaloarea unei taxe de admitere.

Sunt scutiti de plata taxei:

a)          elevii proveniti din liceele din structura Ministerului Administratiei si Internelor - promotia 2006;

b)          orfanii de ambii parinti;

c)          candidatii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;

d)          copiii eroilor martiri ai Revolutiei din decembrie 1989;

e)          candidatii raniti în timpul Revolutiei din decembrie 1989;

f)           copiii politistilor / cadrelor militare decedate în timpul si din cauza serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau acte de devotament exceptional ori a unor misiuni în cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite în acest scop;

g)          copiii personalului didactic, în activitate, pensionat sau decedat;

h)          copiii personalului Ministerului Administratiei si Internelor (politisti, militari, functionari publici sau personal contractual) în activitate, pensionat sau decedat.


Candidatii care solicita scutirea de taxa de participare la concurs trebuie sa probeze cu acte, ca se afla în una din situatiile enumerate mai sus.

III. ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVÎŢĂMÂNT ALE M.A.I. si M.Ap.N. - Arma Jandarmi


ACADEMIA DE POLIŢIE "AL.I. CUZA":

va transmite în timp util, unitatilor subordonate, datele necesare sustinerii probelor de concurs.


B. sCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI

JANDARMI "GR. AL. GHICA" DRĂGĂsANI:1. DESFĂsURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE


Concursul de admitere se desfasoara într-o singura sesiune, prezentarea candidatilor la sediul scolii facându-se în perioada mentionata mai sus, zilnic între orele 08.00 - 15.00, conform Graficului stabilit de Comisia de admitere.

Concursul de admitere se desfasoara în doua etape, dupa cum urmeaza:

1.1. Etapa probelor eliminatorii

PROBA nr. 1 - examinarea medicala - consta în validarea / invalidarea Fisei medicale constituite la Centrele Medicale. Aprecierea se face prin calificativ "APT" / "Inapt".

PROBA nr. 2 - verificarea aptitudinilor fizice potrivit probelor si baremelor prevazute în Anexa nr. 5 - pentru barbati si femei. Aprecierea se face prin calificativ "PROMOVAT" / "Nepromovat".

Fiecare proba are caracter eliminatoriu participarea la urmatoarea fiind conditionata de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele si motivele invocate nu se admit contestatii, repetari sau reexaminari.

1.2. Etapa probei de verificare a cunostintelor - participa candidatii care au promovat etapa probelor de aptitudini si consta în sustinerea unei lucrari scrise la disciplinele de concurs, din tematicile si programele prevazute în Anexa nr. 6.

Numarul, forma si tipul subiectelor, baremelor de apreciere si sistemele de notare, se stabilesc de catre Comisia Centrala de Admitere.

SELECŢIA FINALĂ

Consta în ordonarea strict descrescatoare a candidatilor care au promovat probele de aptitudini, pe baza punctajului obtinut la lucrarea scrisa.

Admiterea în unitatea scolara se face în limita numarului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere 2006, în ordinea strict descrescatoare a punctajului obtinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minimum 40 de puncte din 90 posibile.

Aprecierea se face prin calificativ: "ADMIS" / "Neadmis".

În cazul existentei pe ultimul loc a mai multor candidati cu punctaje egale, departajarea lor se realizeaza folosind, în ordine, urmatoarele criterii:

a)      media generala obtinuta la examenul de bacalaureat;

b)      media generala a anilor de scolaritate din perioada învatamântului liceal;

c)      nota obtinuta la Limba si literatura româna în cadrul examenului de bacalaureat.

Daca si dupa aplicarea criteriilor mentionate, candidatii de pe ultimul loc care asigura admiterea nu pot fi departajati, atunci toti acestia sunt declarati "ADMIS".

În termen de 5 zile de la încheierea admiterii, institutia de învatamânt va expedia unitatilor care au efectuat recrutarea candidatilor dosarele acestora, însotite de tabelul nominal cu rezultatul admiterii.


si institutiile militare de învatamânt ale M.Ap.N. - locuri alocate Jandarmeriei Române, va transmite în timp util, unitatilor subordonate, datele necesare sustinerii probelor de concurs.

Subsemnatul(a) __________ ______ ____ _____________, fiul(fiica) lui __________________ si al(a) _____ _______ ______ ______, nascut(a) în localitatea _____________, judetul / sectorul _____________în anul ______, luna ____, ziua _____, domiciliat în localitatea _____ _______ ______ ______, judetul / sectorul ____________, str.________________ nr. ___, bl. _____, et. _____, ap. ____telefon ___________, fiind declarat admis (a) în urma concursului organizat de __________ ______ ____ _________, sesiunea ________ ma oblig ca dupa acordarea gradului de __________________ sa îndeplinesc serviciul timp de minimum 10 ani în unitatile si garnizoanele unde voi fi încadrat(a) sau mutat(a) ulterior, în raport cu nevoile Ministerului Administratiei si Internelor.

În cazul în care voi îndepartat(a) din institutia de formare a _____ _______ ______ _______, pentru lipsa de interes la învatatura sau pentru abateri disciplinare, ori încetez scolarizarea la cererea mea, precum si în eventualitatea ca nu-mi voi respecta obligatia de îndeplini serviciul în conditiile alineatului precedent în unitatile si garnizoanele în care voi fi încadrat(a) sau mutat(a) ulterior, ma oblig sa restitui cheltuielile de întretinere efectuate de Ministerul Administratiei si Internelor cu subsemnatul(a), pe timpul cât am fost scolarizat(a).

Elev(a) / student(a) __________ ______ ____ _______ posesor (oare) al(a)

Buletinului de identitate (Carte de identitate) seria ______, nr. ____________eliberat de____________ la data de ________________


Semnatura ___________

Data _____________

Prezentul angajament s-a încheiat în fata delegatului ___________________ si s-a

Înregistrat sub nr. ________________ la data de __________________ dupa ce s-a

Verificat identitatea elevului si a parintelui*)Nr.

Crt.

Numele si prenumele

(purtat anterior)

Data si locul nasterii

Prenumele

parintilor

Ocupatia

Locul de munca

(adresa/

telefon)

Domiciliu

Gradul de rudenie


Data ______________ Semnatura candidatului


Anexa nr. 5


VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

PROBE - BĂRBAŢI

(baremele minime)

ALERGARE DE VITEZĂ: - 50 m plat cu start de sus - 7" 4

FLOTĂRI numar de repetari în 30 secunde - 20

SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC - 210 cm

ALERGARE DE REZISTENŢĂ - 1000 m plat - 3'48"

Precizari privind activitatea de evaluare si apreciere prin

calificativ - "PROMOVAT" / "NEPROMOVAT":

nesustinerea probelor echivaleaza cu retragerea din concurs;

probele se executa numai în tinuta sportiva adecvata;

proba de viteza se executa cu startul din picioare, câte doi candidati / cronometru;

proba de saritura în lungime de pe loc se executa pe o suprafata plana si dura (bitum), câte un candidat; candidatul are dreptul la 2 încercari (numai cei care nu au realizat baremul minim din prima încercare), comisia apreciind performanta celei mai bune încercari;

proba de rezistenta se executa cu start de sus, în serii de pâna la douazeci de candidati / serie;

proba de flotari se executa în timp de 30 de secunde, din pozitia în sprijin culcat înainte; se înregistreaza numarul de exercitii consecutive corecte (pozitia culcat facial cu sprijin pe palme si vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea bratelor pâna la atingerea solului cu pieptul - fara a se sprijini pe sol - revenire în pozitia initiala);

ordinea desfasurarii probelor: alergare - viteza, forta - flotari, forta - sarituri, alergare - rezistenta;

verificarea aptitudinilor fizice este proba eliminatorie în cadrul admiterii; fiecare candidat are dreptul la o singura parcurgere a probei pentru realizarea baremului de notare si indiferent de cauze/motive - nu se admit repetari, reexaminari sau contestatii;

este declarat "PROMOVAT" candidatul care a realizat baremul minim la fiecare proba; candidatul care nu realizeaza baremul minim la una din probe este declarat "Nepromovat", iar selectia în ceea ce îl priveste înceteaza.

PROBE - FEMEI

(baremele minime)

ALERGARE DE VITEZĂ: - 50 m plat cu start de sus - 8" 6

FLEXII ABDOMINALE - din pozitia culcat dorsal -

- numar de repetari în 30 secunde - 24

SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC - 180 cm

ALERGARE DE REZISTENŢĂ - 800 m plat - 4'00"


Precizari privind activitatea de evaluare si apreciere prin calificativ - "PROMOVAT" / "NEPROMOVAT":

nesustinerea probelor echivaleaza cu retragerea din concurs;

probele se executa numai în tinuta sportiva adecvata;

proba de viteza se executa cu startul din picioare, câte doua candidate / cronometru;

proba de saritura în lungime de pe loc se executa pe o suprafata plana si dura (bitum), câte o candidata; candidata are dreptul la 2 încercari (numai cei care nu au realizat baremul minim din prima încercare), comisia apreciind performanta cele mai bune încercari;

proba de rezistenta se executa cu start de sus, în serii de pâna la douazeci de candidate / cronometru;

proba de flexie abdominala se executa individual din pozitia culcat pe spate , picioarele întinse si fixate la nivelul gleznelor, mâinile la ceafa cu coatele atingând solul, ridicarea trunchiului la verticala ( 90°) si revenirea în pozitia initiala, timp de 30 de secunde;

toate probele se executa în aceeasi zi, potrivit Graficului admiterii, iar ordinea desfasurarii acestora este: alergare - viteza, forta - ridicarea trunchiului, forta - sarituri, alergare - rezistenta;

verificarea aptitudinilor fizice este proba eliminatorie în cadrul admiterii; fiecare candidat are dreptul la o singura parcurgere a probei pentru realizarea baremului de notare si indiferent de cauze/motive - nu se admit repetari, reexaminari sau contestatii;

este declarata "PROMOVAT" candidata care a realizat baremul minim la fiecare proba; candidata care nu realizeaza baremul minim la una din probe este declarata "Nepromovat", iar selectia în ceea ce o priveste înceteaza.

Anexa nr. 6

VI. TEMATICILE sCOLARE

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE

ÎN sCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI "Grigore Alexandru Ghica" DRĂGĂsANI - judetul VÂLCEA

LIMBA ROMÂNĂ - elemente de constructia comunicarii

VOCABULARUL

Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.

Cuvântul. Forma si continutul. Cuvântul de baza. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat.

Mijloacele interne de îmbogatire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicala.

Mijloacele externe de îmbogatire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.

Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele.

Regionalismele. Arhaismele.

Cuvintele polisemantice.

Unitatile frazeologice (locutiuni, expresii).

Pleonasmul.

NOŢIUNI DE FONETICĂ

Vocalele. Consoanele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.

Silaba. Despartirea cuvintelor în silabe.

Folosirea corecta a accentului în limba româna.MORFOSINTAXA

Partile de vorbire flexibile. Clasificarea / felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locutiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, numar, caz, grad de comparatie). Functii sintactice.

Partile de vorbire neflexibile. Clasificarea / felul (adverb, prepozitie, conjunctie, interjectie). Locutiunile. Functii sintactice (adverb, interjectie).

NOŢIUNI DE SINTAXĂ

Relatia text, fraza, propozitie, cuvânt.

Cuvintele si constructiile incidente. Punctuatia lor.

Relatiile sintactice în propozitie si în fraza (interdependenta, coordonare si subordonare).

Mijloacele de realizare a relatiilor sintactice în propozitie si în fraza: flexiunea, jonctiunea, juxtapunerea, topica, intonatia si pauza.

Fraza. Propozitia principala si propozitia secundara / subordonata. Elementele de relatie în fraza.

Propozitia regenta si propozitia subordonata. Elementul regent.

Propozitia si partile de propozitie. Tipurile de propozitie.

SINTAXA PROPOZIŢIEI sI A FRAZEI

Predicatul si propozitia subordonata predicativa.

Subiectul si propozitia subordonata subiectiva.

Atributul si propozitia subordonata atributiva.

Complementul. Complementele circumstantiale si necircumstantiale. Complementele circumstantiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstantial de cauza si de scop. Complementul direct si indirect.

Propozitia subordonata completiva directa. Propozitia subordonata completiva indirecta. Propozitiile subordonate circumstantiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop. Propozitiile subordonate circumstantiale conditionale, concesive si consecutive.

Expansiunea si contragerea.

Acordul.


LIMBI MODERNE - engleza / franceza - la alegere

A. LIMBA ENGLEZĂ - Continuturi lexicale si tematice

a) Elemente de gramatica

SUBSTANTIVUL

Pluralul substantivelor.

Substantive defective de numar.

ADJECTIVUL

Comparatia intensiva.

VERBUL

Timpurile verbale.

Subjonctivul.

Verbe modale / modalitate.

Infinitivul / participiul / gerunziul.

Constructii cu infinitivul si particpiul.ADVERBUL

Grade de comparatie.

CUVINTE DE LEGĂTURĂ

Prepozitii, conjunctii, locutiuni.

ARTICOLUL

Hotarât / nehotarât, zero, omisiunea articolului.

Cazuri speciale de utilizare a articolului.

SINTAXA

Ordinea cuvintelor în propozitie.

Tipuri de propozitii (enuntiative, interogative etc.).

Propozitii conditionale.

Conditionale I, II, III, constructii mixte.

Corespondenta timpurilor.

Vorbirea directa / indirecta.

b) Lexic

Cuvinte si expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri; omonime, paronime.

B. LIMBA FRANCEZĂ - Continuturi lingvistice

a) Elemente si structuri gramaticale

SUBSTANTIVUL

Gen, numar, exprimarea cazurilor, nume de tari (masculin, feminin).

Substantive defective de numar.

ADJECTIVUL

adjective calificative uzuale si de culoare; acordul în gen si numar; gradele de comparatie; adjectivul posesiv, demonstrativ, nehotarât (forme frecvente); adjectivul numeral.

VERBUL

indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect; viitor simplu; viitor apropiat.

acordul participiului trecut.

imperativ;

conditionalul: prezent, trecut, si conditional;

subjonctivul prezent, folosirea subjonctivului dupa verbe de vointa, sentiment, expresii impersonale (il fait beau / mauvais, chaud / forid, il pleut, il neige);

ADVERBUL

adverbe interogative (Comment ....? Pourquoi ...? Combien ...?); adverbe de timp; (aujourd'hiu, maintenant, hier, demain).

CONJUNCŢII

et, mais, parce que, donc.

ARTICOLUL

hotarât / nehotarât, partitiv (forme, înlocuirea articolului partitiv cu prepozitia de).


PRONUMELE

personale (subiect. C.O.D. si C.O.I.), interogative (qui, que, oů), realative simple (qui, que, quoi, dont, oů), demonstrative neutre (ceci, cela, ça, nehotarâte (forme frecvente); pronumele on; pronumele en si y.

FORME DE FRAZE

afirmativa, negativa, interogativa (cu est-ce que si prin inversiune).

b) Lexic

relatii semantice (sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte).

La prezentarea la sediul institutiei de învatamânt, candidatii vor achita contravaloarea unei taxe de admitere (cu exceptia elevilor proveniti din liceele din structura Ministerului Administratiei si Internelor - promotia 2006) si vor avea asupra lor buletinul / cartea de identitate în original.


Prezentarea de înscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face dupa încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda.


Pe durata concursului de admitere nu se asigura cazarea, masa si transportul candidatilor, cu exceptia celor proveniti din Ministerul Administratiei si Internelor (militari în termen si elevi ai liceelor militare, promotia 2006.CUPRINS

I. NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURS..........pg. 2 - 3

II. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR, CRITERII DE RECRUTARE sI PRINCIPALELE DATE ALE ADMITERII ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I. sI M.Ap.N. ....................... pg. 4 - 9

III. ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVÎŢĂMÂNT ALE M.A.I. si M.Ap.N. - Arma Jandarmi .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ... pg. 10 - 12

Anexa nr. 1 - Model de cerere de înscriere - Tip................. ... pg.    13

Anexa nr. 2 - Model de declaratie.......... ..... ...... ......... ..pg. 14

Anexa nr. 3 - Model angajament.......... ..... ...... ...........pg. 15 - 16

Anexa nr. 4 - Model tabel nominal cu rudele candidatului ...pg.    17

Anexa nr. 5 - Probele fizice si baremele pentru barbati/femei pg. 18 - 20

Anexa nr. 6 - Tematicile scolare pentru concursul de admitere în scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani.......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................pg. 21 - 26
Angajamentul se autentifica conform prevederilor O.M.A.I. nr. 300/ 2004, prin legalizare notariala.


Document Info


Accesari: 3944
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )