Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
EDUCATIE TEHNOLOGICA

profesor scoala


Educatie tehnologica

Programa scolara de Educatie tehnologica a fost aprobata prin

ORDIN AL MINISTRULUI

Nr din

NOTĂ DE PREZENTARECurriculum de Educatie tehnologica pentru învatamântul gimnazial urmareste cunoasterea si folosirea procedurilor specifice mediului tehnologic, permitând astfel orientarea profesionala si insertia sociala a tinerilor absolventi.

În elaborarea curriculum-ului au fost avute în vedere urmatoarele aspecte:

Din punct de vedere structural, curriculum-ul este organizat pe module, reprezentând domenii de activitate. Fiecare modul este organizat pornind de la aceleasi obiective cadru, comune pentru Educatia tehnologica în gimnaziu.


METODOLOGIA DE APLICARE A PROGRAMEI


Modulele se abordeaza în interdependenta si în corespondenta cu activitatea sociala si economica.

Obiectivele de referinta marcate cu asterisc reprezinta extinderea modulului, profesorul de Educatie tehnologica având libertatea de a decide asupra realizarii lor.

Profesorul, fiind managerul clasei de elevi, stabileste ponderea activitatilor teoretice si a celor practice.

În viziunea noii proiectari curriculare, profesorului de Educatie tehnologica i se atribuie un plus de libertate în alegerea metodelor si tehnicilor didactice.

Activitatea didactica este orientata spre lucrul în echipa, încurajând initiativa si stimulând creativitatea.

În clasa a V-a se vor parcurge modulele: "Spatiul înconjurator" si "Tehnologii si materiale lemnoase"; fiecare modul se va studia pe durata unui semestru.

În clasa a VI-a si a VII-a se vor alege doua module din cele trei propuse; fiecare modul se va studia pe durata unui semestru.

În clasa a VIII-a, în semestrul I, se va alege un modul dintre "Energie, electrotehnica si electronica" si "Tehnologia informatiei", iar în semestrul al II-lea se va studia modulul "Domenii profesionale".
CLASA

DENUMIREA MODULELOR

V

ORGANIZAREA SPAŢIULUI ÎNCONJURĂTOR

Se vor alege doua module din cele trei propuse


VI


GASTRONOMIE


TEHNOLOGII AGRICOLE

TEHNOLOGII sI MATERIALE TEXTILE sI DE

PIELĂRIE


Se vor alege doua module din cele trei propuse

VII

LIMBAJ GRAFIC

TEHNOLOGII sI MATERIALE METALICE

TRANSPORTURIVIII

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

DOMENII PROFESIONALE


ObiectivE cadruÎntelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii

Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor

Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare

Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs   


CLASA A - V-A

Modulul: ORGANIZAREA SPAŢIULUI ÎNCONJURĂTOR

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa descrie modalitatile traditionale de ame­najare a spatiului înconjurator

discutii si explicatii cu privire la evolutia te­ritoriilor locuite de oameni;
sa identifice si sa denumeasca spatiile dintr-o locuinta si din constructiile ce adapostesc institutii din comunitate

identificarea locuintelor, a constructiilor cu destinatie specifica în fotografii, albume, reviste etc.; investigare directa a spatiilor din locuinte si constructii ce adapostesc institutii din societate;


sa identifice sursele de poluare, care pot afecta calitatea vietii, si sa pro­puna metode de combatere a acestora

explorare dirijata si independenta a me­diului;

vizitarea localitatii pentru identificarea sur­­selor de poluare;


sa compare modalitatile de amenajare a spatiului înconjurator specifice me­diu­lui rural si celui urban

vizitarea unor localitati urbane si rurale;

identificarea diferentelor dintre sistemele de amenajare teritoriala specifice unei locali­tati rurale si cele ale unei localitati urbane;

organizarea unor activitati pentru prote­jarea mediului înconjurator.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa proiecteze si sa realizeze produse simple 19119w222texercitii de reprezentare grafica a planurilor de încaperi si cladiri si de realizare a ma­chetelor;

activitati de realizare a proiectelor si de re­alizare a produselor (individual sau în grup);


sa identifice disfunctionalitatile ergono­mice existente în mediul înconjurator apropiat

investigare directa a spatiilor dintr-o locu­inta si dintr-o scoala;


sa realizeze proiecte de amenajare er­gonomica a locuintei si a scolii


activitati (individuale sau în grup) de ela­borare a unor proiecte de amenajare er­go­nomica;

jocuri didactice, concursuri cu tema (ex.: Casa ideala, Casa viitorului, scoala vi­itoru­lui, Coltul verde din locuinta mea);

activitati practice de utilizare a unor produse de soft.
3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa utilizeze corect simbolurile si ter­mi­nologia specifica domeniului Or­gani­za­rea spatiului înconjurator

exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enun­turi si imagini prezentate;


sa sesizeze legatura dintre text si ima­ginile care îl însotesc si sa selecteze informatiile esentiale din imaginile pre­zentate

exercitii de aprofundare a textului cu aju­torul imaginilor;

exercitii de decodificare a imaginilor cu aju­torul textelor care le însotesc;


sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui su­port vizual;

exercitii de realizare a unor mesaje pro­prii cu diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa-si asume responsabilitati în acti­vi­tatile de grup si sa execute în cadrul grupului sarcinile care îi revin

identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;

dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indi­vi­duale;

discutii privind abordarea problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor.

CONŢINUTURI

scoala: alcatuire constructiva, dotari, planul scolii, planul clasei;

alte institutii din sistemul: sanitar, cultural, administrativ; *rolul social al acestor institutii;

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:

sa identifice domeniile traditionale (ma­nufacturiere) de prelucrare a lemnuluidocumentare si discutii individuale si de grup;

vizite la muzee etnografice;

comparatii între domeniile manufacturiere si tehnologiile moderne de prelucrare a lem­nului;

dezbateri privind importanta aparitiei unor anu­mite produse din lemn (ex.: roata etc.);sa recunoasca principalele specii de lemn si sa determine domeniile de uti­lizare ale acestora


demonstratii pe mostre de lemn a pro­pri­e­tatilor acestuia;

colectionarea de mostre din diferite specii de lemn, grupate dupa proprietatile descoperite de elevi;

confectionarea unor obiecte simple 19119w222t din lemn;


sa deduca efecte ale inovatiilor si ale descoperirilor, din domeniul teh­nolo­giilor lemnului, asupra vietii omului
identificarea inovatiilor si descoperirilor (roa­ta, vase si ustensile de bucatarie, cu­fere, stâlpi etc.) prezentate în fotografii, albume, reviste etc.;

observare independenta a unor obiecte vechi din lemn (roti, linguri, elemente de mobilier etc.) si compararea acestora cu produsele industriei moderne.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa întocmeasca proiecte simple 19119w222t pentru realizarea produselor din lemn

elaborarea de proiecte de executie;sa execute operatiile tehnologice de prelucrare a materialelor lemnoase res­­pectând normele de protectia mun­cii

exercitii de selectare si de utilizare a sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor specifice o­pe­ratiilor de pregatire si prelucrare a ma­terialului lemnos;

activitati practice de realizare a produselor din material lemnos;
sa analizeze produsele realizate dupa criterii functionale si estetice


exercitii de evaluare a produselor executate;

efectuare de exercitii de masurare si ve­rificare a produselor;

analizarea produselor si elaborarea de lucrari de reclama în vederea valorificarii lor;sa identifice procedee de valori­ficare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz

activitati practice de recuperare si re­utilizare a materialului lemnos;


sa execute îmbinari ale diferitelor re­pere din lemn

activitati practice de executare a îmbi­narilor diferitelor repere din lemn;


sa utilizeze soft-uri educationale spe­­­cifice domeniului

activitati practice de utilizare a calcu­la­torului si a unor produse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa utilizeze corect simbolurile si ter­minologia specifica domeniului Teh­no­logii si materiale lemnoase

exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enunturi si imagini prezentate;


sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatateexercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

exercitii de realizare a unor mesaje proprii cu diversi termeni stiintifici si simboluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a V-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a V-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa execute operatiile care îi revin în cadrul unui proces tehnologic simplu

stabilirea ordinii executarii operatiilor teh­nologice;

dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indi­viduale;

exprimarea unor aprecieri fata de activitatile individuale si cele ale colegilor de echipa.

CONŢINUTURI

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa identifice preparate traditionale spe­cifice diferitelor zone ale tarii


identificarea unor preparate traditionale, spe­cifice diferitelor zone ale tarii prezentate în carti, reviste etc.;


sa descrie principalele tehnologii de preparare si conservare a alimentelor

demonstrarea principalelor metode de pre­lucrare, conservare a alimentelor si explicatii pe tema normelor de igiena si de protectia muncii;


sa analizeze semnificatia modului de ambalare a produselor alimentare si sa interpreteze informatiile de pe amba­laje

citirea si explicarea informatiilor de pe am­balajele produselor alimentare;


sa demonstreze importanta unei ali­mentatii corecte, în functie de vârsta, anotimp, activitati desfa­su­rate, stare de sanatate

discutii dirijate cu privire la alimentatia corecta, în functie de vârsta, anotimp, ac­tivitati desfasurate, stare de sanatate;


sa analizeze alimentatia unui popor în functie de conditiile geografice, clima­ticediscutii dirijate cu privire la influenta con­ditiilor geografice, climatice, de vârsta, influenta traditiilor si religiilor asupra alimentatiei zilnice a unui popor;

studiul documentelor.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa stabileasca un meniu si sa deco­reze masa pentru diferite ocazii


activitati de decorare a mesei pentru diferite ocazii (zile onomastice, sarbatori religioase, vizite speciale etc.);

proiecte de stabilire a meniului pentru diferite ocazii;


sa realizeze diferite preparate culinare, respectând retetele si normele de igiena, utilizând corect aparatura din dotarea bucatariei (laboratorul de gastronomie)

activitati practice de preparare a unor produse simple 19119w222t , lucrând individual sau în grup;sa aprecieze calitatea diferitelor pro­duse culinare

exercitii de apreciere a produselor executate, dupa diferite criterii (miros, aspect, gust, cu­loare etc.);


sa stabileasca modalitatile de de­pozitare a produselor alimentare

discutie dirijata cu privire la posibilitatile de depozitare a produselor alimentare cum­parate sau realizate în bucatarie;


sa execute diferite elemente deco­ra­tive din material textil, carton, lemn, pentru mese festive

exercitii de realizare a diferitelor elemente decorative din material textil, carton, lemn, pentru mese festive;


sa utilizeze produse de soft edu­cational specific domeniului

activitati practice de utilizarea calcula­torului si a unor produse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa utilizeze corect simbolurile si ter­minologia specifica domeniului Gas­tro­nomie

exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului din diferite enunturi si imagini prezentate;


sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatateexercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

exercitii de realizare a unor mesaje proprii cu diversi termeni stiintifici si simboluri;

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa organizeze munca în echipa si sa-si asume responsabilitatile în cadrul gru­pului

dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de activitatea desfasurata, precum si de interesele si aptitudinile individuale;

discutii de abordare a problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor;

aprecierea activitatilor individuale si a celor realizate de colegii de echipa.

CONŢINUTURI

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:sa analizeze influenta factorilor de mediu asupra cresterii animalelor si asupra culturii plantelor

exercitii de asociere a factorilor de mediu cu plantele si animalele specifice anumitor zone agricole;


sa analizeze relatia dintre teh­no­logiile agricole si masinile si utilajele spe­cifice acestora

exercitii de identificare a masinilor si utilajelor specifice tehnologiilor agricole;


sa compare tehnicile agricole tra­ditionale si moderne

dezbatere, studiu de caz;


sa identifice speciile de plante si animale specifice unei anumite zone agricole

discutii dirijate privind speciile de plante si animale din zona geografica locuita;

identificarea speciilor de plante si animale cu ajutorul albumelor, filmelor didactice, diapozitivelor etc.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa realizeze diferite lucrari din teh­nologiile de cultivare a plantelor si/ sau de crestere a animalelor

discutii dirijate si documentare individuala privind domeniile de utilizare a produselor agricole;

exercitii de ordonare logica a etapelor unui proces tehnologic si de selectare a teh­nologiilor adecvate pentru diferite grupe de plante si/ sau animale;sa întocmeasca proiecte simple 19119w222t de adaposturi, pentru diferite specii de animale

exercitii de realizare, în grup sau in­dividual, a unor proiecte de adaposturi pentru diferite specii de animale;


sa analizeze produsul obtinut în func­tie de calitate, cantitate, estetica

observare a produsului obtinut;

efectuarea unor determinari cantitative;sa respecte normele de protectia mun­cii în desfasurarea diferitelor lucrari agricole

studiu de caz cu privire la respectarea normelor de protectia muncii în desfasurarea diferitelor activitati agricole;


sa realizeze produse agricole spe­cifice zonei geografice în care se afla scoala

activitati practice de cultivare a plantelor si de crestere a animalelor la scoala si acasa;


sa identifice solutii de valorificare si depozitare a produselor agri­cole

activitati practice de valorificare si depo­zitare a produselor agricole;


sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului agricol

simulari cu ajutorul soft-urilor educatio­nale;3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa descrie o lucrare agricola utilizând termenii de specialitate

exercitii de selectare a semnelor si a sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enunturi si imagini prezentate;

jocuri de rol: inginerul, fermierul etc.


sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate


exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

exercitii de realizare a unor mesaje proprii cu diversi termeni stiintifici si simboluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa pregateasca materialele si uneltele necesare realizarii lucrarilor agricole

identificarea continutului activitatilor de grup ce urmeaza sa se desfasoare;

repartizarea metodelor si uneltelor în functie de sarcinile asumate;


sa organizeze munca în echipa si sa execute în cadrul grupei sarcinile ce îi revin


dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile in­dividuale;

discutii de abordare a problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor.

CONŢINUTURI

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:sa compare modalitatile de prelucrare a materialelor textile si de pielarie în diferite perioade istorice

observatii si consultarea unor enciclopedii tehnice, atlase etc.

jocuri de rol;


sa caracterizeze elementele de îm­bracaminte si încaltaminte în dife­rite zone geografice

vizite la muzee etnografice;

prezentare de moda;


sa analizeze tehnici de realizare si ornamentare a produselor de îm­bracaminte si încaltaminte cu spe­cific local

identificarea elementelor specifice legate de portul zonal.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:sa realizeze produse simple 19119w222t din fire, din materiale textile si din pielarie selectând materiile prime în functie de produs

activitati, individuale sau în grup, de realizare a produselor simple 19119w222t din fire, din materiale textile si de pielarie;

exercitii de grupare a materialelor în functie de proprietati si de utilizari;
sa evalueze produsele de îmbra­caminte si încaltaminte pe baza cri­teriilor functionale si estetice

exercitii de evaluare si studiu de caz privind functionalitatea si estetica produ­selor de îmbracaminte si încaltaminte;


sa realizeze proiecte de orna­mentare, privind forma si colo­ristica produselor de îmbracaminte si încaltaminte

activitati de elaborare a unor proiecte de decorare a produselor de îmbracaminte si încaltaminte;


sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului

activitati practice de utilizare a unor produse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa utilizeze corect simbolurile si ter­minologia specifica domeniului Teh­no­logii si materiale textile si de pielarie

exercitii de selectare a termenilor si a sim­bolurilor specifice domeniului din diferite enun­turi si imagini prezentate;sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate
exercitii de redactare a unor documente utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri;

investigatii utilizând diversi termeni stiin­tifici specifici domeniului;

exercitii de realizare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VI-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VI-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa-si asume responsabilitati în acti­vitatile de grup si sa execute în cadrul grupului sarcinile care îi revin

exercitii de formulare a problemelor pe o sarcina de lucru individuala sau în echipa; dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indivi­duale;

aprecierea activitatilor individuale si a celor realizate de colegii de echipa;


sa propuna alternative cu privire la modul de rezolvare a sarcinilor în echipa

analizarea si compararea unor variante de lucru în echipa.

CONŢINUTURI

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa identifice simboluri si semne gra­fice conventionale specifice diferi­telor domenii de activitateexercitii de interpretare a simbolurilor si semnelor grafice specifice diferitelor domenii de activitate;

identificarea diferitelor aspecte ale comuni­carii prin limbaj grafic (forme geometrice, scheme etc.);


sa evidentieze semnificatia culorilor în tehnicastudiu de caz privind utilizarea culorilor în tehnica si identificarea culorii dominante în diferite industrii;

studiul cataloagelor si al prospectelor pro­duselor industriale pentru identificarea cu­lorilor specifice;


sa evidentieze corespondenta din­tre corpurile geometrice si obiecte din mediul înconjurator

exercitii de recunoastere si identificare a corpurilor geometrice în obiectele din mediul înconjurator;


sa interpreteze schema de functio­nare si utilizare a unui produs uzual simplu

exercitii de descifrare a instructiunilor grafice de utilizare a unor produse uzuale (jucarii, produse alimentare, aparatura electro-casnica etc.).

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:sa realizeze schite pentru produse simple 19119w222t


activitati practice de executare a schitei unui produs realizat individual sau în grup;


sa reprezinte grafic elementele si figurile geometrice aplicând tehni­cile adecvate

exercitii de constructii grafice folosind teh­nici de reprezentare corespunzatoare;

rezolvarea unor probleme de geometrie pe cale grafica;


sa execute desenul tehnic al unui obiect respectând conventiile în vi­goare


lucrari de executare a unor produse grafice cu instrumente si formate de lucru identificate;

lucrari practice de proiectare a unor produse imaginate de elevi (insigne, embleme, fe­licitari, decoratii etc.);


sa realizeze produse grafice specifice diferitelor domenii de activitate, util­i­zând simboluri si semne grafice caracteristice


exercitii de elaborare a produselor grafice specifice unor domenii de activitate, pe baza simbolurilor si semnelor grafice (scheme electrice, harti, planuri de interioare);

realizarea unor expozitii cu lucrari realizate de elevi;


sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului

activitati practice de utilizare a unor soft-uri educationale.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa utilizeze corect simbolurile si terminologia specifica domeniului Limbaj graficexercitii de selectare a termenilor si sim­bolurilor specifice domeniului prezentate în diferite enunturi si imagini;

interpretarea unei imagini;

aplicarea scrierii standardizate;


sa transpuna o idee proprie într-o compozitie de elemente grafice

exercitii de asociere a unor idei, mesaje cu imagini corespondente;


sa organizeze informatiile în scheme, diagrame, grafice, tabeleexercitii de organizare a informatiilor în scheme, diagrame, grafice, tabele (ex: rea­lizarea unui calendar, evolutia propriilor note în timp etc.).

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa execute parti din lucrari grafice colective


identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;

formularea unor teme de lucru în grup;


sa coopereze pentru a realiza legatura între conceptie si executie

discutii privind modul de abordare a problemelor ce apar pe parcursul realizarii proiectelor.

CONŢINUTURI

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa identifice principalele etape în dezvoltarea tehnicii de prelucrare a materialelor metalice;

analiza unor ilustratii, texte de specialitate, diapozitive, albume etc.

identificarea inovatiilor, descoperirilor din domeniul tehnicii populare, prezentate în ilustrate, albume, diapozitive etc.sa descrie operatiile tehnologice de pregatire si de prelucrare a materi­alelor metalice

alegerea sculelor, dispozitivelor verificatoa­relor si a utilajelor potrivite pentru realizarea diferitelor operatii tehnologice;


sa evidentieze avantajele utilizarii tehnologiilor noi, neconventionale de prelucrare a materialelor me­talice


prezentarea unor masini unelte de pre­lucrare a materialelor metalice;

prezentarea unor tehnologii necon­ven­tionale de prelucrare a materialelor meta­lice;


sa identifice efecte ale tehno­logiilor de prelucrare a metalelor asupra mediului înconjurator


discutarea efectelor tehnologiilor de pre­lucrare a metalelor asupra mediului în­conjurator;

micro-proiecte de combatere a efectelor negative.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa execute operatii tehnologice de prelucrare a materialelor metalice res­pectând normele de protectia muncii

exercitii de ordonare logica a operatiilor tehnologice necesare obtinerii unui produs din material metalic;

dezbateri pe teme de protectia muncii si prevenirea incendiilor;sa efectueze masuratori si verificari ale produselor realizate

exercitii de masurare si verificare a obiectelor existente ca material didactic;

exercitii de apreciere a produselor executate pe baza unor criterii de calitate;


sa identifice posibilitati de valori­ficare a produselor realizate

prezentari ale produselor sub forma de reclame comerciale, expozitii etc.
sa identifice solutii de valorificare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz

conversatii pe tema posibilitatilor de va­lorificare a rebuturilor si a materialelor metalice reziduale;sa utilizeze soft-uri educationale din domeniul prelucrarii materia­lelor metalice

activitati practice de utilizarea unor pro­duse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa utilizeze corect simbolurile si termenii specifici domeniului Pre­lucrarii metalelor

exercitii de selectare a termenilor si a simbolurilor specifice domeniului din diferite enunturi si imagini prezentate;


sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate


exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

exercitii de redactare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa planifice etapele activitatilor de grup în functie de procesul tehno­logic

identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;


sa organizeze munca în echipa si sa execute în cadrul grupei sarcinile ce îi revin

dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile in­dividuale;

discutii de abordare a problemelor ce apar pe parcursul desfasurarii activitatilor.

CONŢINUTURI

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:sa prezinte principalele etape în evo­lutia mijloacelor de transport

discutii în vederea identificarii etapelor dezvoltarii tehnicii în transporturi;

vizite la muzee tehnice, unitati de profil, expozitii;

identificarea în fotografii, diapozitive, albume etc. a mijloacelor de transport folosite în diferite situatii si perioade istorice;


sa identifice parti componente ale principalelor mijloace de transport

identificarea elementelor si a partilor com­ponente ale mijloacelor de transport prezen­tate în ilustrate, albume, reviste etc.


sa descrie mijloacele de transport ce deservesc localitatea în care locu­ieste

studiu de caz privind mijloacele de transport ce deservesc localitatea în care locuieste;


sa propuna solutii de protejare a mediului de efectele poluante pro­duse de mijloacele de transport

elaborarea unor proiecte pentru evitarea efectelor poluante produse de mijloacele de transport.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:sa întocmeasca schite simple 19119w222t ale partilor componente ale unui mijloc de transport

exercitii de realizare a schitelor pentru partile componente ale unui mijloc de transport;sa identifice modalitati de valori­ficare a pieselor scoase din uz

activitati practice de recuperare si reutilizare a pieselor scoase din uz;


sa identifice si sa remedieze de­fectiunile simple 19119w222t ale unor mijloace de transport

activitati practice de depistare si remediere a defectelor (ex.: bicicleta);


sa utilizeze soft-uri educationale din domeniul transporturilor

activitati practice de utilizarea unor pro­duse de soft.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa descifreze simbolurile si termenii de specialitate utilizati în domeniul Transporturilor

exercitii de selectare a semnelor si a sim­bolurilor specifice domeniului din diferite enun­turi si imagini prezentate;sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate


exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport;

exercitii de redactare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.


4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa identifice nevoile individuale si colective privind utilizarea mijloacelor de transport

propunerea unor trasee si a unor mijloace de transport în comun în functie de nevoile elevilor din scoala.

CONŢINUTURI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor ei asupra mediului si a societatii


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa identifice componentele circui­telor electrice si electronice

analiza unor modele de componente electrice si electronice;

exercitii de recunoastere si de alegere a componentelor unui circuit;
sa recunoasca principalele etape de evolutie a tehnicii în obtinerea energiei
identificarea etapelor dezvoltarii tehnicii de obtinere a energiei cu ajutorul ilustratiilor, textelor de specialitate, diapozitivelor, albu­melor etc.;

identificarea metodelor de obtinere si utilizare a energiei industriale prezentate în ilustratii, texte de specialitate, diapozitive, albume etc.;

vizite la muzee ale tehnicii;
sa identifice principalele domenii de utilizare a energiei precum si sursele de obtinere a acestora


dezbatere privind importanta surselor necon­ventionale de producere a energiei;

explorare pentru a identifica tehnologii tra­ditionale si moderne care utilizeaza energia apei, a vântului, a soarelui;

studiu de caz pentru prezentarea utilizarii moderne a diferitelor forme de energie des­tinate aceluiasi scop;


sa analizeze relatia dintre prin­cipalele materiale utilizate în elec­trotehnica si electronica si proprie­tatile acestora


experiente pentru determinarea unor pro­prietati ale principalelor materiale utilizate în electrotehnica si electronica;

colectionarea de mostre din diferite ma­teriale utilizate în electrotehnica si elec­tronica;


sa analizeze efectele tehnologiilor de producere a energiei asupra mediu­lui înconjurator

dezbateri pe micro-grupuri privind in­fluenta tehnologiilor de producere a ener­giei asupra mediului înconjurator.

2. Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:sa întocmeasca schite pentru circuite electrice, electronice si energetice

elaborarea de proiecte de executie si activitati practice de realizare a produselor;


sa identifice si sa remedieze defec­tiunile simple 19119w222t ale unor consumatori electrici si electronici personali

exercitii de depistare si de remediere a defectelor;

exercitii practice de legare în circuit a unor elemente active si pasive;

aplicatii la aparate electromecanice;


sa execute operatiile tehnologice, respectând normele de protectia munciiexercitii de masurare a parametrilor electrici în circuite înainte si dupa efectuarea ope­ratiilor de întretinere si compararea rezul­tatelor;

dezbateri pe teme de protectia muncii si prevenirea incendiilor;


sa promoveze imaginea produselor realizate si sa identifice posibilitati de valorificare a acestora

prezentari ale produselor sub forma recla­melor comerciale, expozitii;


sa identifice solutii de valorificare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz

activitati practice de recuperare si re­utilizare a rebuturilor si a obiectelor scoase din uz;


sa utilizeze soft-uri educationale specifice domeniului

activitati de utilizare de soft-uri.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta
Exemple 19119w222t de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa utilizeze corect termenii tehnici si simbolurile specifice domeniul E­ner­­giei, Electrotehnica, Electro­nica

exercitii de selectare a termenilor si sim­bolurilor specifice domeniului, din diferite enunturi si imagini prezentate;

exercitii de decodificare a schemelor electrice si electrotehnice;sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate


exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual;

exercitii de redactare a unor mesaje proprii utilizând diversi termeni stiintifici si sim­boluri.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:sa organizeze munca în echipa si sa execute în cadrul grupei sarcinile ce îi revin


identificarea continutului activitatilor ce ur­meaza sa se desfasoare;

dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa, în functie de interesele si aptitudinile indivi­duale;

exercitii de autoevaluare a propriilor activitati si produse.

CONŢINUTURI

Surse de energie utilizate de om: surse de energie primara, tehnologii traditionale bazate pe utilizarea energiei primare (prese, pive, teascuri, mori de vânt, mori hidraulice, vâltori, poduri plutitoare pe cablu);

Transformarea energiei: energia electrica - producerea, transportul si distributia energiei electrice; domenii de utilizare a energiei electrice;

Materiale utilizate în electrotehnica si electronica: materiale conductoare, izolatoare, semiconductoare;

Contacte electrice-materiale utilizate la confectionarea contactelor electrice, tipuri de contacte electrice;

Elemente de circuit - pasive: rezistoare, bobine, condensatoare; active: surse de tensiune, diode, tranzistoare;

*Corpuri de iluminat - lampi incandescente, lampi fluorescente;

Aparate electrice de conectare si protectie - întrerupatoare, prize cu fise, sigurante;

Scule utilizate în electrotehnica si electronica (surubelnite, clesti, ciocane/ pistoale de lipit, creioane de tensiune);

Circuite electrice simple 19119w222t : tehnologia de montaj a componentelor unui circuit electric compus din lampi, aparate de conectare si aparate de protectie; realizarea unei scheme reprezentate în limbaj grafic;

Circuite electronice simple 19119w222t : tehnologia de montaj a circuitelor electronice - legarea componentelor active si pasive în circuit; realizarea schemei unui circuit electronic, reprezentata în limbaj grafic;

Defecte ale circuitelor electrice si electronice si remedierea lor;

Forme de energii neconventionale;

*Lucrari de remediere a unor defecte simple 19119w222t în circuite electrotehnice si electronice;

*Produse de soft educational pentru reprezentarea circuitelor electrice si electronice.Modulul: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Întelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor tehnologiei informatiei asupra mediului si a societatii


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa explice semnificatia informatiei în diverse contexte sociale

discutii purtate pe teme care reflecta notiunea de informatie pe baza de exemple 19119w222t din viata elevilor;

exemplificarea contextelor sociale în care informatia contribuie la ameliorarea stan­darde­lor si la luarea deciziilor;

punerea în evidenta a unor situatii practice în care informatiile trebuie stocate în vederea prelucrarii, modalitatile de pastrare necesitând reprezentarea acestora sub o forma concreta;

selectarea elementelor necesare realizarii unui anumit obiectiv având în vedere urmarile posibilelor erori;


sa dea exemple 19119w222t de efecte sociale, economice si morale ale utilizarii tehnologiei informatiei


discutarea impactului social, economic si moral al utilizarii tehnologiei informatiei;

enumerarea unor domenii în care sunt folosite instrumente de tehnologia informatiei;

studiu de caz, investigatie pentru sesizarea aspectului calitativ al muncii de prelucrare automata a datelor;

discutii privind avantajele si dezavantajele care apar ca urmare a utilizarii tehnologiei in­formatiei;


sa enumere aspecte din cadrul altor discipline în care se pot utiliza instrumente de tehnologia infor­matiei


exercitii de identificare a oportunitatii utilizarii tehnologiei informatiei pentru îm­bogatirea cunostintelor si marirea eficientei activitatilor întâlnite în cadrul altor discipline;


sa utilizeze instrumentele tehno­logiei informatiei si comunicatiilor pentru realizarea unor aplicatii

redactarea unei scrisori, expedierea ei prin posta electronica;

utilizarea editorului de text, a foilor de calcul, a aplicatiilor tip baze de date, a Internet-ului pentru activitati întâlnite în cadrul altor discipline;

exemplificarea folosirii facilitatilor de au­todocumentare specifice (help) puse la dis­pozitie de mediul de lucru;


sa cunoasca legislatia în vigoare cu privire la dreptul de autor al produselor soft si modalitatile de protectie a datelor

discutarea articolelor incluse în legea copyright-ului si a semnificatiilor acestora.
2. Utilizarea surselor informationale si a mijloacelor de procesare în scopul preluarii, prelucrarii si prezentarii informatiei


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa identifice mijloace tehnice de preluare, prelucrare si transmitere a informatiei

selectarea informatiilor necesare realizarii unei aplicatii având în vedere consecintele erorilor posibile; prezentarea mijloacelor tehnice de preluare, prelucrare si transmitere a in­formatiei (telefon, copiator, aparate de fotografiat, televizor etc.);

exemplificarea unor aplicatii care, în lipsa echipamentelor tehnologice, nu s-ar putea realiza la nivelul cerintelor actuale;


sa descrie modul de utilizare a mijloacelor tehnice de preluare, pre­lucrare si de transmitere a infor­matiei

familiarizarea cu modul de utilizare a aparatelor de tehnologie moderna, iden­tificarea modului în care acestea in­fluenteaza viata;


sa pregateasca informatia în vederea prelucrarii ei si sa distinga tipuri de date
diverse exemplificari de prelucrare a datelor în care sa se evidentieze diferenta dintre datele de intrare si cele de iesire - date care urmeaza sa fie prelucrate, date rezultate din procesul de prelucrare (sondaje de opi­nie, chestionare, tabele, grafice, sinteze etc.);

clasificarea informatiilor în vederea prelu­crarilor;


sa aleaga cele mai potrivite cai si aplicatii pentru obtinerea si/ sau transmitere a datelor

interpretarea, analiza si afisarea info­r­matiei verifi­când corectitudinea acesteia;


sa efectueze operatii specifice pro­cesului prelucrarii manuale de date

realizarea unor prelucrari manuale de date urmarind finalitatile, formele si etapele fiecarei aplicatii;


sa aplice criterii practice, etice si estetice în realizarea unor aplicatii


compararea diferitelor produse (texte, desene) realizate de elevi în functie de for­ma, continutul si utilitatea acestora.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa recunoasca semnificatia si sfera de utilizare a unor termeni din do­meniul Tehnologiei informatiei

realizarea unor clase de notiuni asociate domeniilor de utilizare a tehnologiei infor­matiei;


sa utilizeze corect principalele sim­boluri, prescurtari si concepte din domeniului informatic

gasirea unor sinonime pentru termenii de specialitate asimilati care sa probeze înte­legerea acestora;

analiza etimologiei cuvintelor noi;

*crearea unui vocabular de termeni de specialitate.


Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unei aplicatii


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa participe la munca în echipa si sa-si asume diferite roluri în cadrul grupului;


identificarea continuturilor activitatii ce ur­meaza sa se desfasoare;

dezbateri pe tema fixarii rolurilor în echipa în functie de interesele si aptitudinile indivi­duale;

formularea unor probleme simple 19119w222t care sa poata fi realizate în grupuri de elevi pe baza unor discutii pre­li­mi­nare si analiza problemei;

discutii de abordare a problemelor care apar pe parcursul desfasurarii activitatilor;

verificarea în­tele­ge­rii rezolvarii unei pro­bleme în ansamblul ei de catre toti mem­brii grupului;


sa-si sustina propriul punct de vedere în dezbateri;

prezentarea si dezbaterea aplicatiilor rea­lizate;

discutii purtate între elevi, exprimarea si ascultarea parerilor fiecaruia.

CONŢINUTURI

Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:sa enumere familiile ocupationale din domeniul tehnologic

investigarea domeniilor vietii particulare, de productie si servicii generatoare de profesii si meserii tehnologice;


sa înteleaga impactul tehnologiei asu­pra evolutiei profesiunilor

observarea evolutiei unor domenii pro­fesionale revolutionare în tehnologie;


sa cunoasca principalele atributii ale personalului angajat în domenii teh­nologice

enumerarea principalelor responsabilitati ale unui muncitor, maistru, tehnician, operator, proiectant, programator etc.

2. Orientarea profesionala în raport cu evolutia tehnologiilor si cu dinamica pietei muncii


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:sa formuleze o optiune pentru viitoa­rea meserie în concordanta cu pro­priile interese si aptitudini

comple 19119w222t tarea unor grile de aptitudini si as­piratii care sa contureze un posibil profil profesional;sa coreleze optiunile profesionale cu nevoile si resursele zonei geo­grafice

cunoasterea meseriilor si a profesiilor mai raspândite în mediul în care se desfasoara activitatea didactica;

discutii cu reprezentanti ai agentilor eco­nomici din zona.

3. Valorificarea termenilor de specialitate în comunicare


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:
sa utilizeze termeni specifici diferi­telor domenii profesionale în testarile pentru obtinerea unui loc de munca

simulari de interviuri;

discutii cu agenti economici;

elaborare de CV-uri;sa valorifice într-un mesaj propriu termenii si simbolurile învatate

exercitii de redactare a unor mesaje (în cuvinte sau simboluri) pe baza unui suport vizual.

4. Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs


Obiective de referinta

Exemple 19119w222t de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa selecteze si sa organizeze infor­matiile relevante pentru practicarea diferitelor meserii

organizarea unor echipe care sa în­tocmeasca "fise ale postului" pe baza consultarii documentelor si a observatiilor efectuate;

vizionarea unor materiale înregistrate în întreprinderi.


CONŢINUTURI

Reforma curriculara si programele scolare 3

Cuvânt înainte 5

Educatie tehnologica

Nota de prezentare    11

Obiective cadru 15

Clasa a V-a

Modulele

Organizarea spatiului înconjurator 17

Tehnologii si materiale lemnoase     19

Clasa a VI-a

Modulele

Gastronomie 21

Tehnologii agricole 24

Tehnologii si materiale textile si de pielarie 26

Clasa a VII-a

Modulele

Limbaj grafic 28

Tehnologii si materiale metalice    30

Transporturi 32

Clasa a VIII-a

Modulele

Energie, electrotehnica, electronica 34

Tehnologia informatiei    37

Domenii profesionale 41

Standarde curriculare de performanta 43

Structurile institutionale care au contribuit la realizarea programelor scolare 45

Cuprins 47Document Info


Accesari: 10731
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )