Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
LIMBA RUSĂ

profesor scoala
LIMBA RUSĂ

Clasele a IX-a - a XII-a


PROGRAMELE sCOLARE DE LIMBA RUSĂ (LIMBA MODERNĂ) PENTRU CLASA A X-A AU FOST APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 5128/ 21.12.1999 sI MODIFICATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI sI CERCETĂRII NR. 3915/31.05.2001.

PROGRAMELE sCOLARE DE LIMBA RUSĂ (LIMBA MODERNĂ) PENTRU CLASELE A XI-A - A XII-A AU FOST APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 364/15.12.2000 sI MODIFICATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI EDUCAŢIEI sI CERCETĂRII NR. 3915/31.05.2001.
Clasa a IX-a

NOTĂ DE PREZENTARE

I.    Statutul limbilor straine într-o societate care tinde spre progres, deschidere si comunicare a impus adoptarea unei paradigme didactice apte sa-i ofere elevului premisele pentru: stabilirea unor relatii personale prin intermediul limbilor moderne studiate în scoala; cunoasterea unor noi spatii de cultura si civilizatie, care sa favorizeze o mai buna întelegere si apropiere interumana; construirea unui instrument de lucru necesar în formarea si perfectionarea sa ulterioara.

Din aceasta perspectiva predarea/învatarea limbii ruse în scoala româneasca se întemeiaza pe modelul comunicativ - functional, adecvat particularitatilor de vârsta ale elevilor mari, urmarind sa le dezvolte acestora competenta de comunicare în limba rusa, dar si sa-i motiveze în învatare.

II. Programele de limba rusa pentru liceu deriva din planurile - cadru de învatamânt, fiind concepute astfel încât sa satisfaca diferitele parcursuri de învatare care se diversifica odata cu aparitia filierelor, profilurilor si specializarilor. Au fost astfel elaborate:

Doua programe pentru Limba rusa ca limba moderna 1: una pentru licee teoretice, cealalta pentru licee tehnologice si vocationale. Aceasta abordare se justifica prin faptul ca elevii care au optat pentru una dintre filierele mentionate mai sus au interese si nevoi diferite în ceea ce priveste comunicarea într-o limba straina.

O programa comuna, de curriculum nucleu si curriculum nucleu aprofundat, pentru Limba rusa ca limba moderna 2, care urmeaza sa fie folosita în functie de numarul de ore prevazut în trunchiul comun (1 ora, respectiv 2 ore). Optiunea pentru o programa comuna se justifica prin asigurarea formarii unei baze solide în continuarea achizitiilor dobândite în învatamântul obligatoriu.

O programa pentru Limba rusa ca limba moderna 3, anul I de studiu.

III. Conceptual si structural, prezentul curriculum continua seria de documente scolare pentru învatamântul gimnazial, cuprinzând urmatoarele componente:

Obiective cadru

Obiective de referinta si exemple de activitati de învatare

Continuturi

Obiectivele cadru, definite în termeni de capacitati, asigura coerenta intra- si intercurriculara.

Obiectivele de referinta, grupate pe capacitati, stabilesc parcursul de învatare pentru clasa a IX-a. Prin prezentarea unor exemple de activitati de învatare asociate fiecarui obiectiv de referinta s-a urmarit sprijinirea profesorului în proiectarea scenariilor didactice.

Continuturile, construite dinspre sens înspre realizarea lingvistica a acestuia, întaresc ideea învatarii de tip comunicativ-functional si prezinta urmatoarea structura:


Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris

Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii si al civilizatiei ruseLIMBA MODERN[ 1, PROGRAMA DE TIP A

(LICEE TEORETICE, LICEE MILITARE)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptarea mesajului oral 23123e424x


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa înteleaga sensul global al unui mesaj ascultat

exercitii de identificare a temei mesajului si a ideilor principale;

exercitii de asociere a mesajului ascultat cu imagini date;

raspunsuri la întrebari de control;


sa înteleaga detalii dintr-o comunicare orala

activitati dirijate si semidirijate de locali-zare si identificare a unor informatii specifice (completarea de tabele, exercitii de tip adeva-rat/fals, completarea de spatii punctate);

exercitii de asociere a informatiilor cu-prinse într-un mesaj ascultat cu imagini adecvate;


sa sesizeze organizarea mesajului ascultat

activitati dirijate si semidirijate vizând identificarea tipului de mesaj, a cadrului general al actiunii, sesizarea ordinii si a cronologiei în expunerea faptelor;

exercitii de identificare a principalelor acte de limbaj dupa caracteristicile formale ale acestora (contur intonational, structura mo-dala);


sa interpreteze corect atitudinea vorbi-torului

activitati de simulare vizând identificarea si acceptarea intentiei vorbitorului si a tipului de relatie instituite de acesta în cadrul comunicarii orale;


sa participe cu atentie si interes la actul ascultarii

auditii de mesaje, vizând dezvoltarea capacitatii de concentrare a atentiei prin: varierea ritmului, intensitatii si a timbrului vorbitorului; intercalarea unor noi elemente de semnificatie într-un mesaj repetat.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa reproduca mesaje orale

activitati de repetare cu voce tare a unor mesaje/fragmente de mesaje audiate sau citite anterior;


sa produca mesaje orale

alcatuirea de dialoguri dupa un model dat, cu respectarea normelor de pronuntie si a in-tonatiei specifice tipurilor de enunt utilizate (asertiv/interogativ/exclamativ/imperativ);

construirea de mesaje orale, în conformitate cu o situatie de comunicare enuntata sau ilustrata;

exercitii de înlocuire, completare, trans-formare la nivelul enuntului;


sa participe la acte de comunicare orala în limita mijloacelor lingvistice stapânite

exercitii de conversatie propunând: asu-marea rolului de subiect vorbitor; stabili-rea/sustinerea/încheierea relatiei cu interlo-cutorul/ interlocutorii;

formularea de întrebari/raspunsuri la între-bari,    conform sarcinii de comunicare enun-tate (interviuri, sondaje etc.);


sa-si însuseasca modul de organizare a unui mesaj

sustinerea orala a propriului plan în vederea: relatarii unei situatii reale sau imaginate; autoprezentarii; prezentarii altor persoane;

rezumarea orala a unui text citit, cu respectarea tehnicilor specifice de extragere a informatiei din acesta;

formularea ideii principale a unui mesaj citit/audiat;


sa manifeste disponibilitate si interes fata de comunicarea orala

jocuri de rol încurajând: asumarea initia-tivei în comunicarea orala, sustinerea inter-actiunii comunicative.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa identifice componentele formale ale unui text scris

marcarea grafica/citirea selectiva a unor paragrafe, propozitii, cuvinte, citate, elemente ale vorbirii directe/indirecte;


sa recunoasca structura propozitiei si a frazei

exercitii vizând delimitarea grupului su-biectului, a grupului predicatului, a propo-zitiilor în fraza;

exercitii de identificare a marcilor scrise ale categoriilor gramaticale de gen, numar, caz, persoana, timp, aspect, a elementelor de legatura în fraza;


sa citeasca cu voce tare un text structurat în limita cunostintelor lexico-gramaticale

exersarea unor tehnici de lectura pentru realizarea citirii fluente;

exersarea citirii expresive (cu relevarea continutului semantic al textului);


sa extraga informatii semnificative dintr-un text citit

exercitii de citire analitica la nivelul propozitiei, vizând identificarea compo-nentelor logico-semantice si decodarea sensului acestora;

exercitii de citire analitica la nivelul textului, urmarind recunoasterea unor tipuri si clase de informatii: informatie principala, detalii (semnificative, nesemnificative); in-formatii despre cadrul actiunii, momentele actiunii, evenimente;

raspunsuri la întrebari de control/exercitii de traducere selectiva, confirmând recep-tarea/decodarea informatiei continute în textul citit;


sa exerseze în lectura tehnici specifice

lecturi de texte (obligatorii/din bibliografii recomandate), utilizând instrumente lexico-grafice (dictionar bilingv, dictionar expli-cativ, vocabulare tematice, fise de lectura).

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare în scris


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa transpuna în scris mesaje orale sau citite

exercitii de scriere dupa dictare a unor texte decodate anterior;

scrierea prin autodictare a unor texte/frag-mente de text autentic;


sa reactioneze în scris conform unor instructiuni si informatii receptate

exercitii de scriere dirijata/semidirijata pornind de la un text citit/ascultat (comple-tarea de propozitii si fraze, formularea de întrebari/ raspunsuri la întrebari);

construirea de propozitii si fraze, cu uti-lizarea unor marci scrise ale categoriilor gramaticale la nivelul grupului nominal si verbal;


sa se familiarizeze cu modul de organizare a ideilor in cadrul redactarilor

exercitii de ordonare a unor propozitii date într-un paragraf;

formularea în scris a ideii principale dintr-un text citit;

alcatuirea planului unui text citit/ascultat;


sa produca mesaje scrise, la nivel lingvistic corespunzator anului de studiu

alcatuirea în scris de dialoguri îmaginând conversatii în situatii de comunicare enuntate;

activitati autonome de redactare vizând: prezentarea propriei persoane, descrierea unui obiect/a unei imagini, povestirea în scris a unei situatii reale sau imaginate, rezumarea unui text citit;

producerea unor tipuri de texte scrise, structurate conform unor conventii de inter-actiune sociala.

5. Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii si civilizatiei ruse


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa manifeste interes pentru descoperirea unor aspecte legate de viata tinerilor din spatiul etnolingvistic rus

proiecte de grup: colectii de obiecte culturale (imagini, carti postale, publicitate);

activitati de prezentare a unor informatii referitoare la modul de viata, sistemul scolar, programul zilnic, timpul liber etc.;


sa manifeste interes pentru cunoasterea unor momente si aspecte semnificative/a unor personalitati din spatiul etnocultural rus

realizarea si prezentarea unor proiecte de grup: dosare tematice, biografii, expozitii, dramatizari;

vizionari de materiale audio-video cu prezentari/comentarii individuale);


sa se raporteze la elementele de cultura si civilizatie descoperite prin studiul limbii ruse

activitati de grup centrate pe relevarea unor asemanari si deosebiri între cele doua culturi;

prezentarea si descurajarea prejudecatilor legate de spatiul etnocultural rus.

CONŢINUTURI

UNIVERS REFERENŢIAL

Pe parcursul clasei a IX-a elevii îsi vor însusi mijloacele lingvistice necesare pentru realizarea unor acte de vorbire în cadrul urmatoarelor teme:

Adolescentul despre sine:

caracterul;

sanatatea: fizica, mentala;

aptitudini, interese, pasiuni.

Adolescentul si mediul social:

Timpul: exprimarea datei si a orei, fenomene meteorologice.

Spatiul geografic: harta (continente, oceane).

Spatiul cosmic: bolta cereasca (stele si constelatii).

Adolescentul si spatiul de cultura si civilizatie rusa:

Moscova: strazi, bulevarde, piete;

Sankt-Petersburg: obiective turistice;

figuri istorice (Iuri Dolgoruki, Petru I).

Personalitati si domeniile lor de activitate:

literatura (A.S. Puskin, A.P. Cehov);

muzica (P.I. Ceaikovski);

pictura (I.E. Repin, I. Levitan);

a angaja/a sustine/a încheia un schimb verbal;

a se prezenta/a prezenta pe cineva;

a cere/a da informatii despre:

activitatea/statutul/atributiile unei persoane;

calitatea/apartenenta/provenienta/destinatia/valoarea unui obiect;

un program/un orar/un itinerar;

durata/stadiul/repetabilitatea/probabilitatea/rezultativitatea actiunii;

obiectul actiunii;

circumstantele spatio-temporale ale actiunii;

cauza/scopul unei actiuni;

a exprima miscarea (punctul de plecare, directia, modul de deplasare);

a descrie obiecte/situatii;

a caracteriza o persoana;

a exprima permisiunea/interdictia;

a exprima întelegerea/regretul;

a exprima teama/îndoiala;

a-si cere scuze;

a exprima interesul/dezinteresul.

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

Pentru a decoda/a produce mesaje orale si scrise, utilizând actele de vorbire enumerate, elevii îsi vor însusi urmatoarele elemente, structuri, mecanisme ale limbii:

Vocabular: 200 - 250 de cuvinte si structuri lexicale corespunzator câmpurilor referentiale specificate.

Fonetica si ortografie:

intonatia: afirmativa, negativa, interogativa, exclamativa;

rostirea si scrierea desinentelor nominale si verbale;

semne de punctuatie în propozitie si fraza.

Substantivul si grupul nominal

Verbul si grupul verbal

Propozitia si fraza

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 23123e424x


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa înteleaga comenzi si instructiuni rostite cu viteza normala în limbaj standard

exercitii de mimare în timpul ascultarii;

activitati de confirmare prin completare de tabele, bifare a variantei corecte în grile, raspunsuri la întrebari de control;

activitati de construire de machete/modele;


sa desprinda ideile principale dintr-un mesaj rostit cu viteza normala

raspunsuri la întrebari de tip adevarat/fals;

exercitii de bifare a variantelor corecte într-o lista;

completare de tabele;


sa se conformeze relatiei instituite de vorbitor în cadrul interactiunii comu-nicative

activitati în perechi si în grup, de identi ficare a intentiei vorbitorului si a tipului de relatie instituite de acesta în timpul comunicarii;

activitati de simulare;


sa participe cu atentie si interes la actul ascultarii

auditii de mesaje, vizând dezvoltarea capa-citatii de concentrare a atentiei prin: varierea ritmului, intensitatii si timbrului vorbitorului; intercalarea unor noi elemente de semni-ficatie într-un mesaj repetat.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa reproduca mesaje orale

activitati de repetare cu voce tare a unor mesaje/fragmente de mesaje audiate sau citite anterior;


sa ceara/sa ofere informatii pe teme din universul sau referential

dialoguri în perechi;

activitati de simulare a unor situatii de comunicare din cotidian;

formularea de întrebari/raspunsuri la între-bari pornind de la un stimul vizual;


sa descrie succint activitati pe care le desfasoara în mod obisnuit

exercitii de exprimare monologata cu/fara suport verbal (schema, cuvinte de sprijin);

raspunsuri la întrebari;


sa relateze o experienta personala

activitati de relatare în perechi si în grup, urmate de prezentarea raportului în fata clasei.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa citeasca cursiv un text structurat în limita cunostintelor lexico-gramaticale

exercitii de citire cu voce tare, cu marirea progresiva a vitezei citirii;


sa înteleaga instructiuni de folosire a unui aparat din domeniul de specializare

activitati de relationare a textului unui prospect cu o schema/imagine;

activitati de executare a unor comenzi scrise;


sa selecteze informatia specifica din prospecte, meniuri, anunturi, inventare, tabele orare

exercitii de grupare a informatiilor în tabele/texte;

exercitii de completare de propozitii/fraze, pornind de la un text receptat prin lectura;


sa înteleaga corespondenta curenta personala sau diferite tipuri de scrisori în domeniul specializarii

raspunsuri la întrebari pe marginea textului decodat;

activitati de reconstituire a unui text cu paragrafe amestecate;


sa exerseze tehnici specifice de lectura

lecturi de texte (obligatorii/din bibliografii recomandate), utilizând instrumente lexico-grafice (dictionar bilingv, dictionar tehnic poliglot, vocabulare tematice).

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare în scris


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa transpuna în scris mesaje orale sau citite

exercitii de scriere dupa dictare a unor texte decodate anterior;

scrierea prin autodictare a unor scurte fragmente de text autentic;


sa reactioneze în scris conform unor instructiuni/informatii receptate

exercitii de scriere dirijata/semidirijata pornind de la un text citit: completare de pro-pozitii si fraze, formulare de întrebari/ras-punsuri la întrebari;

construirea de propozitii si fraze, cu utilizarea unor marci scrise ale categoriilor gramaticale la nivelul grupului nominal si verbal;


sa prezinte în scris aspecte referitoare la activitati scolare si extrascolare

exercitii de redactare de paragrafe;

activitati de redactare pe baza unui suport verbal (plan de idei, cuvinte de sprijin);


sa descrie locuri/obiecte/persoane reale sau imaginate

exercitii de redactare pe baza unui suport verbal (plan de idei, cuvinte de sprijin);


sa rezume un text informativ dupa un plan dat/un set de intrebari

exercitii de reordonare a ideilor principale amestecate;

exercitii de abstragere a ideilor principale;

activitati de reducere a textului la o fraza.

5. Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii si al civilizatiei ruse


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa manifeste curiozitate pentru descope-rirea unor aspecte legate de viata tinerilor din spatiul etnolingvistic rus

activitati de prezentare a unor informatii referitoare la modul de viata, sistemul scolar, programul zilnic, timpul liber etc.;

proiecte de grup: albume de imagini, dosare tematice;


sa manifeste interes pentru realizari din domeniul de profil/pentru reprezentanti de marca ai culturii si civilizatiei ruse

realizarea si prezentarea unor proiecte de grup: dosare tematice, biografii, expozitii, dramatizari;

vizionari de materiale audio-video urmate de discutii în grup.


CONŢINUTURI

Substantivul si grupul nominal:

Verbul si grupul verbal:

Propozitia si fraza

LIMBA modernĂ 2

Curriculum nucleu (1 ora) si Curriculum nucleu aprofundat (2 ore)

a cere/a da informatii despre:

*pronuntia si accentul;

intonatia: afirmativa, negativa, interogativa, exclamativa;

rostirea si scrierea desinentelor nominale si verbale;

*ortografia cratimei;

*reguli de despartire în silabe;

semne de punctuatie în propozitie si fraza.

Substantivul si grupul nominal

Verbul si grupul verbal:

Propozitia si fraza:

*topica propozitiei asertive, interogative (cu si fara cuvânt interogativ), imperative;

fraza formata prin coordonare (cu elementele de relatie и, а, или, но, а также);

fraza formata prin subordonare (introdusa prin потому что, поэтому, *если).

LIMBA modernĂ 3, anul i de studiu

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 23123e424x


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa înteleaga sensul global al unui mesaj simplu

raspunsuri la întrebari;


sa reactioneze verbal/nonverbal la un me-saj audiat

exercitii de tipul adevarat/fals (bifare, selectare, ordonare);


sa desprinda informatii dintr-un mesaj scurt

exercitii de raspuns la stimuli verbali;

exercitii cu alegere multipla.

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa raspunda la întrebari simple

repetare dupa model;

dialoguri, monologuri;


sa produca enunturi simple într-o con-versatie

simularea unor situatii;


sa vorbeasca despre sine/alte persoa-ne/despre activitati

prezentari cu suport vizual;

joc de rol.

3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa citeasca expresiv un scurt text cu-noscut

exercitii de citire model/pe roluri;


sa desprinda sensul global al unui text scurt

exercitii de bifare în lista/tabel;

raspunsuri la întrebari;


sa desprinda informatii pe o anumita tema dintr-un text

exercitii de tip adevarat/fals;

exercitii de asociere text-imagine.

4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa ceara/sa ofere informatii despre per-soane, obiecte din universul apropiat

exercitii de formulare a ideilor;


sa descrie o persoana, un obiect, o ima-gine simpla dupa un plan

exercitii de redactare.

5. Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii si al civilizatiei ruse


Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare


La sfârsitul clasei a IX-a elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a IX-a se recomanda urmatoarele activitati:


sa manifeste interes pentru aspecte/eveni-mente/traditii din spatiul etnolingvistic rus

realizarea unor albume/dosare/colectii;

corespondenta;

excursii reale sau imaginare.


CONŢINUTURI

UNIVERS REFERENŢIAL

Substantivul:

Adjectivul:

Pronumele:

pronumele personal la nominativ, genitiv, acuzativ;

pronumele demonstrativ этот, эта, это, эти.

Verbul:

Valorile si atitudinile sunt comune pentru toate tipurile de programe.


Elementele de continut marcate cu asterisc sunt obligatorii numai la specializarile care au alocate în trunchiul comun 3 ore pe saptamâna.


Sugestiile metodologice sunt recomandate global pentru clasele a X-a - a XII-a.


Autorii de manuale vor elabora activitati de învatare pentru formarea tuturor competentelor generale.

COMPETENŢE GENERALE

Limba moderna 1 si Limba moderna 2C1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în    scris în diferite situatii de comunicare

C2. Producerea de mesaje orale sau scrise, adecvate unor anumite contexte

C3. Realizarea de interactiuni    în comunicarea orala sau scrisa

C4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise în situatii variate de comunicare


Limba moderna 3C1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în    scris în diferite situatii de comunicare

C2. Producerea de mesaje orale sau scrise, adecvate unor anumite contexte

C3. Realizarea de interactiuni    în comunicarea orala sau scrisa

VALORI sI ATITUDINIConstientizarea contributiei limbii ruse la îmbogatirea patrimoniului culturii universale

Raportarea critica la civilizatia rusa, acceptarea diferentelor si manifestarea tolerantei

Constientizarea stereotipurilor culturale si combaterea acestora

Dezvoltarea gândirii autonome, critice si reflexive prin receptarea unei varietati de texte în limba rusa

Manifestarea flexibilitatii în cadrul schimbului de idei în diferite situatii de comunicareCLASA A X-A


Competente specifice

Continuturi


*texte literare

C2. Producerea de mesaje orale sau scrise, adecvate unor anumite contexte

Competente specifice

Continuturi

ARII TEMATICE

SUBSTANTIVUL

ADJECTIVUL

PRONUMELE: reflexiv: себя.

VERBUL

ADVERBUL: gradele de comparatie.

ELEMENTE DE RELAŢIE

prepozitii (vezi functiile cazurilor);

conjunctii (если).

PROPOZIŢIA sI FRAZA

transformarea vorbirii directe în vorbire indirecta (fara utilizarea modului conditional-optativ);

tipuri de subordonate: atributiva (introdusa prin который); conditionala (introdusa prin если).


Competente specifice

Continuturi


texte din domeniul specialitatii

C2. Producerea de mesaje orale sau scrise, adecvate unor anumite contexte

Competente specifice

Continuturi

Morfosintaxa


Competente specifice

Continuturi
a exprima opinii personale

a argumenta

a ordona argumente

a exprima acordul/ dezacordul

a solicita si a da informatii

Elemente si structuri gramaticale corespunzând urmatoarelor parti de vorbire, constructii sintactice:


Competente specifice

Continuturi


exercitii de desprindere/ întelegere a ideilor dintr-un text (dialog structurat, conversatie dirijata, descriere, discutie, raport, grafic, prezentare, povestire)

exercitii de operare cu fragmente de texte/texte de informare sau literare (completare de tabele/ diagrame, ordonare în ordinea logica a desfasurarii unor evenimente,

proiecte individuale

2. Producerea unei varietati de mesaje orale sau scrise adecvate contextului de comunicare

exercitii de prezentare, relatare/repovestire, rezumare

Dialogul, conversatie dirijata sau libera, jocul de rol, debate

discutii, descrieri, asocieri, comparatii, cometariu, brain-storming

exercitii de formulare de corespondenta personala/oficiala (cerere, curriculum vitae, proces verbal, referate)

exercitii de rezumare

3. Realizarea de interactiuni în comunicarea orala si scrisa

exercitii de formulare/ordonare/esentializare a unor idei/enunturi

exercitii de formulare/construire a unei argumentari/a unui interviu

exercitii de redactare a unor texte/scrisori cu pasi dati

exercitii de luare de notite

proiecte de grup

4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise în situatii variate de comunicare

exercitii de transfer si transformare

exercitii de traducere si retroversiune   

exercitii de reformulare si transpunere în alt registru functional, luare de notite


IV. EVALUAREA

motivarea elevului (celui care învata) prin recunosterea eforturilor sale si diversificarea studierii limbilor la toate nivelele de-a lungul întregii vieti;

prezentarea competentelor lingvistice si culturale dobândite (achizitionate)


Conceput ca un document personal în care elevul poate sa înscrie calificativele si experientele sale lingvistice, portofoliul contine trei parti:

un pasaport (carnet) care atesta calificarile formale nationale;

o biografie lingvistica ce descrie competentele atinse în domeniul limbilor straine si experienta de învatare. Se utilizeaza scari de evaluare si autoevaluare care se regasesc în cadrul european comun de referinta.

un dosar care contine alte materiale cu privire la procesul de învatare, obiectivele fixate de titular, «carnetul de bord», cu notatiile privind experientele de învatare, esantioane din lucrari personale si / sau documente pe o anumita tema cum ar fi:

o lista cu texte literare sau de alta natura citite într-o limba straina (sub forma imprimata sau electronica);

o lista de texte prezentate audio-vizual, ascultate sau vazute (emisiuni de radio sau TV, filme, casete audio-video, CD-ROM-uri etc.);

interviuri scrise sau pe caseta audio, integrale sau secvente;

raspunsuri la chestionare, interviuri;

citate din opere / personalitati celebre;

proiecte / parti de proiecte realizate;

traduceri;

fotografii, ilustratii, pliante, afise publicitare, colaje, machete, desene, caricaturi (reproduceri sau creatii personale);

texte literare (poezii, fragmente de proza);

prezentarea unor autori (fise de autori) sau opere literare;

lucrari scrise curente / teste;

compuneri / creatii literare personale;

contributii personale la reviste scolare;

extrase din presa si articole redactate pe o tema data;

o lista cu schimburi, sejururi, corespondenta care implica utilizarea unei limbi straine.


sa-si puna în evidenta achizitiile lingvistice;

sa-si planifice învatarea;

sa ia parte activ la propriul proces de învatare.


sa înteleaga mai bine obiectivele si nevoile elevului;

sa negocieze obiectivele învatarii si sa stimuleze motivatia;

sa programeze învatarea;

sa evalueze activitatea elevului în ansamblul ei.


Liceele militare studiaza dupa programa de tip A.

Elementele marcate cu asterisc sunt pentru clasele cu doua ore pe saptamâna în trunchiul comun.

Continuturile marcate cu asterisc sunt obligatorii la specializarile cu doua ore pe saptamâna în trunchiul comun.

Elementele de continut marcate cu asterisc sunt obligatorii numai la specializarile cu 3 ore pe saptamâna.

Elementele de continut marcate cu asterisc sunt obligatorii numai la specializarile cu 3 ore pe saptamâna.

Aceasta rubrica poate fi facultativa. Daca se opteaza pentru ea, se completeaza saptamânal.

Ordinea continuturilor date în tabel nu este obligatorie

Aceasta rubrica poate fi facultativa. Daca se opteaza pentru ea, se completeaza saptamânal.


Document Info


Accesari: 7358
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )