Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Prezentarea criteriilor pe baza caruia se realizeaza studiul comparativ

sociologie
Cuprins


I.Prezentarea criteriilor pe baza caruia se realizeaza studiul comparativ

II.Analiza criteriilor prestabilite pe fiecare tara luata in discutie


Preambul


Evolutia practicii si gandirii manageriale a determinat deplasarea atentiei de la factorul material catre resursa umana.. Astfel s-a ajuns la concluzia ca individul este o organizatie, mai mult decat o simpla componenta a factorilor productivi, iar gestiunea resursei umane depaseste principiile rigide ale gestionarii activelor firmei, tinand cont de o seama de caracteristici ce scapa calculului economic.

Scopul activitatilor de recrutare si selectie este de obtine necesarul numeric si calitativ de angajati pentru satisfacerea nevoilor de forta de munca ale organizatiei, concomitent cu minimalizare a costurilor efective .

Asigurarea acestui necesar de personal este un proces deosebit de important care trebuie sa tina cont nu numai de faptul ca resursa umana este o resursa cheie a organizatiei, ci si de efectele unor posibile greseli initiale facute in recrutarea personalului.Acest lucru poate afecta atat climatul de munca al firmei cat si nivelul de eficienta, date fiind costurile ridicate si consumul mare de timp necesar pentru realizarea recrutarii si selectiei(publicitate, testare, etc.).In ceea ce priveste responsabilitatea de recrutare si selectie, aceasta este impartita intre managerul resurselor umane si compartimentul personal. In privinta continutului de recrutare si selectie, acestea cuprind actiuni complementare.

Activitatea de recrutare este foarte apropiata de cea a selectiei, tragand concluzia ca nu putem angaja potential uman valoros daca acesta nu a fost ales in urma unei recrutari reusite.Prin recrutare se intelege atragerea si descoperirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante .

In mod traditional se acorda o importanta deosebita mai mult selectiei decat recrutarii. Recrutarea trebuie sa aiba prioritate, mai ales daca se inregistreaza o lista de oferte de forta de munca avand o anumita calificare sau atunci cand schimbarile demografice transforma piata fortei de munca intr-o piata a vanzatorilor. Pentru ca o organizatie sa aiba posibilitatea de a alege persoanele cele mai potrivite pentru ocuparea unui post si pentru a participa la procesul de selectie, trebuie sa aiba in vedere sursele din care urmeaza sa faca recrutarea.
Formarea, recrutarea, promovarea si perfectionarea personalului din administratia publica au o absoluta importanta in asigurarea unei calitati corespunzatoare a tuturor celor care sunt salariati ai autoritatii administratiei publice. Este de subliniat faptul ca eficienta administratiei depinde in egala masura de modul cum acest personal este gestionat si in consecinta de managementul resurselor umane din administratia publica.

Autorii,


I .Prezentarea criteriilor pe baza caruia se realizeaza prezentul studiul comparativ1. Institutia responsabila cu recrutarea


Potrivit acestui criteriu vom specifica institutia sau autoritatea care are competente legale in domeniul procesului de recrutare al functionarilor publici . Vom idenfica , de asemenea , aurotitatile si institutiile administratie publice inzestrate cu competente de recrutare pentru fiecare categorie de functrionari publici , respectiv regiune teritoriala , acolo unde este cazul.


2. Conditiile de participare la concurs


Pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea unei functiei publice si , ulterior exercitarea functiei publice respective , sunt necesare anumite conditii generale valabile pentru toti cei interesati de ocuparea unei functii publice . De asemenea , unele categorii de functii publici prevad anumite conditii speciale sau specifice postului . In cadrul acesti criteriu,    vom analiza , asadar , principalele con 626p1520g ditii de acces la o functie publica si , respectiv, de participare la concusul organizat pentru ocuparea functiei publice respective asa cum sunt ele stabilite de legislatiile fiecarei tari.


3. Metode de recrutare ; modalitatea de desfasurare a concursului


Fiecare tara reglementeaza una sau multe metode de recrutare a functionarilor publici . Pesonalul administratie publice este astfel selectat si recrutat de catre institutiile si autoritatile administratiei publice prin tehnici variate de recrutare . Criteriul in discutie prezinta diversele metode de recrutare specifice fiecarei tari precum si modalitatea efectiva de realizare a acestora.


4. Perioda de stagiu


In urma recrutarii si promovarii probelor specifice de ocupare a unei functii publice , functionarii publici trebuie sa treaca printr-o perioada de stagiu prin care sa se poata evalua competentele si aptitudinile practice ale acestora . Conform acestui criteriu vom prezenta aspectele caracteristice perioadei de stagiu regasite in legislatia fiecarei tari.


5. Numirea in functie


In contextul acestui criteriu vom preciza modalitatile de numire in functie a functionarilor publici din fiecare tara in parte . De asemenea , vom detalia situatia specifica fiecarei metode de numire in functie , baza legala a acesteia si conditiile premergatoare numirii in functie.
II. Analiza criteriilor prestabilite pe fiecare tara luata in discutie


1.Institutia resonsabila cu recrutarea


ROMANIA

In Romania regimul recrutarii functionarilor publici este stabilit prin Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici . Asfel , institutiile si autoritatile publice cu competenta in domeniul recrutarii sunt:

Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile publice centrale este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de catre comisia prevazuta la art. 18 alin. (1) pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice;
c) de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de executie generale si specifice.
(2) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere din urmatoarele domenii: protectia copilului, evidenta informatizata a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism si arhitectura, resurse umane, integrare europeana, pentru secretarii unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru functiile publice de executie din domeniul auditului public intern;
b) de catre autoritati si institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante, altele decat cele prevazute la lit. a).
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala au obligatia de a informa Agentia Nationala a Functionarilor Publici inainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor dispune amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
(4) Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate delega autoritatilor sau institutiilor publice, in conditiile legii, competenta de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice.

Asadar , recrutarea functionarilo publici se face de catre:

  • Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
  • Autoritatile si institutiile publice;
  • Institutul National de Administratie.


SPANIA


Organele competente privind selectia functionarilor publici sunt definete de art 39 din Legea nr.7/2007 din 12 aprilie Estatuto Básico del Empleado Público astfel:

1.Organele de selectie vor fi organe colective si membrii sai vor trebuie sa se supune principiilor impartialitatii si profesionalismului si a egalizatii dintre barbati si femei.

2.Nu pot face parte din organele de selecttie personalul electoral sau de orice destinatie politica , personalul din cadrul sindicatelor , organe unitare de representare a personalului sau asociatii care exercita functii de reprezentare a angajatilor politici.

GERMANIA


Germania este o confederatie de state subnationale (Land-uri) ce au in frunte un Guvern Federal (Bund). Puterea statala este divizata intre Federatie si Landuri conform sarcinilor si functiilor pe care acestea le exercita. Responsabilitatea pentru administratia publica nu sta numai in mana Federatiei si a Landurilor. Conform Legislatiei, problemele locale sunt rezolvate de catre autoritatile locale, care au competente si in organizarea si functionarea administratiei.

Fiecare nivel al administratiei are autonomie legala si este, în principiu, independent în realizarea prevederilor constitutionale. In general, principala functie a Guvernului Federal este sa pregateasca deciziile politice si legislative, în timp ce responsabilitatile administrative sunt delegate catre landuri.Aproape trei sferturi din legislatia federala se adreseaza direct guvernelor landurilor si celor locale si trebuie implementata de acestea.

Conform Statutului Functionarului Public Federal, recrutarea este facuta de catre autoritatile federale, de catre autoritatile landurilor, precum si de catre autoritatile locale.


BELGIA


Recrutarea se organizeaza de catre Biroul de recrutare a Guvernului Federal


FINLANDA


În Finlanda, reforma politicii de personal este într-o continua evolutie. Scopul principal al acestei actiuni este de a realiza o politica de personal competitiva, corecta si responsabila, împreuna cu dezvoltarea unui nivel înalt de etica a functionarilor publici. Autoritatea publica responsabila de realizarea managementului resurselor umane pentru administratia publica din Finlanda este Departamentul de Personal din cadrul Ministerului de Finante. De asemenea, competenta cu privire la politicile de personal si modificarile în structura politicilor salariale au fost delegate si descentralizate ministerlor si agentiilor.


SLOVACIA


Oficiul serviciilor civile a Slovacei va avea atributii in domeniul servciilor publice cum ar fi:

-crearea unui raport annual asupra aplicatiilor actului civil pe care il prezinat Guvernului

-asigura o unitate procedurala pentru aplicatiile actului

Scopul activitatilor Oficiului serviciilor civile sunt:

-elaborarea principiilor pentru cresterea profesionla a funstionarilor publici

-recrutarea functionarilor publici in scopul repartizarii acestora in diferite sectoare a administratiei publice

Sediul oficiului de service civile este in Bratislava.2.Conditiile de participare la concurs


ROMANIA


Principiile care stau la baza organizarii concursului sunt:

- principiul competitiei deschise potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii functiei publice se face prin concursc. Rezulta astfle ca recruratarea nu se poate realiza pe baza de examen

- principiul transparentei potrivit caruia toti cei interesati au acces la informatiile de interes public referitoare la cariera in functia publica , principiu aflat in stransa legatura cu principiul publicitatii;

- principiul meritelor profesioanle si competentei conform caruia persoanele care doresc sa accceada la o functie publica trebuie sa aiba un bagaj minim de cunostinte si aptitudini profesionale necesare exercitarii functiei publice;

- principiul egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale , atat cele generale cat si cele specifice postului.

Asadar sunt conditii generale de acces la o functie publice urmatoarele ( Statutul

Functionarilor Publici , Legea nr.188/1999) :

Art. 50. - Poate ocupa o functie publica persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenia româna si domiciliul în România;

b) cunoaste limba româna, scris si vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniti;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) îndeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;

g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica în ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Art. 51. - (1) Ocuparea functiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire si concurs.SPANIA


Legisilatia spaniola stabileste la art.35 . Conditii generale pentru accesul la o functie publica din Legea nr.7/2007 din 12 aprilie Estatuto Básico del Empleado Público ca :

1.Pentru a putea participa la procesul de selectie sunt necesare indeplinirea urmatoarelor cerinte:

a)a fi cetatean spaniol;

b)o avea o stare de sanatate fizica si mentala care sa nu prejudicieze competentele si aptitudinile profesionale in timpul exercitarii functiei publice;

c)a avea 16 ani impliniti ; in anumite cazuri legea prevede si alta varta minima , in special in exercitarea functiilor politice;

d)a nu detine cazier administrativ sau penal ;

e)a indeplini cerintele specifice postului.GERMANIA


Potrivit Constitutiei, fiecare nivel al administratiei trebuie sa-si asume responsabilitatea unei activitati proprii.

În Germania, serviciul public include tot personalul administratiei federale, locale si al landurilor. Acesta cuprinde 3 tipuri de angajati: Beamte ( functionari publici propriu-zisi), Angestellte (personal contractual) si Arbeiter (staff administrativ).

Conform legislatiei in vigoare, oricare cetatean german poate ocupa un post public conform studiilor, calificarilor si realizarilor profesionale ale acestuia. Exercitiul autoritatii statale este incredintat membrilor serviciilor publice aflate in relatii de loialitate si de subordonare in fata legii, adica functionarilor publici.

Pentru a deveni functionar public, concurentul trebuie sa detina calificarile necesare pentru cariera dorita, iar pentru a face parte din personalul contractual, concurentul trebuie sa detina calificarea necesara pentru postul respectiv. Aceasta lege se aplica si in cazul concurentilor ce apartin altor state member ale Uniunii Europene.

BELGIA


Legislatia belgiana prevede urmatoare conditii pentru participarea la concursul de recrutare:

1.sa aiba cetatenie belgiana;

2.o conduita corespunzatoare;

3.sa se bucure de drepturile civile si politice;

4.detinator de diploma de studii

5.biroul de recrutare poate impune o varsta minima;

6.sa nu existe conflic de interese.FINLANDA


În Finlanda nu exista în cadrul functiei publice un sistem de cariera. Un functionar

public individual poate avansa în cariera candidând pentru posturile vacante.

În practica, în multe cazuri, managerii de conducere au fost promovati din cadrul organizatiei, de multe ori pas cu pas de la pozitii inferioare. Abilitatile de management si experienta candidatilor sunt evaluate în procesul de angajare. A devenit ceva comun ca organizatia în cauza sa apeleze la servicii externe de recrutare în cadrul procesului de evaluare a candidatilor.

Pe lânga experienta si abilitati manageriale dovedite, capacitatea de a face fata într-un mediu politico-administrativ si de a colabora cu lideri politici si alti functionari publici sunt luate în considerare din ce în ce mai mult.


SLOVACIA


Un cetatean care aplica pentru serviciile civile ar putea fi admis pe o functie a serviciilor publice intr-un sector relevant, daca indeplineste urmatoarele cereri:

1.are peste 18 ani;

2.sa indeplineasca capacitatile legale;

3.sa aiba integritate

4.are o conditie corespunzatoare performantelor serviciilor civile;

5.are domiciliu stabil in Slovacia;

6.vorbeste limba statului;

7.vorbeste mai multe limbi straine

8.sa intrunseaca calificarile necesare;

9.sa intruneasca calificarile pentru serviciu temporal civil3.Metode de recrutare ; modalitatea de desfasurare a concursului


ROMANIA


H.G. nr.1209/2004 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici stabileste ca recrutarea functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.

Practica si doctrina administrativa au conturat mai multe moduri sau procedee a personalului pentru administratia publica ce se utilizeaza diferentiat , iar uneori concomitent , in vederea selectionarii unui personal care sa intruneasca , pe cat posibil mai mult , cerintele postului respectiv.

Un prim mod de recrutare , partial in functiune si in tara noastra , este numirea in functie , pe baza repartitiei emise de diferite comisii , in vederea repartizarii in munca a absolventilor invatamantului superior sau mediu . Recrutarea prin repartitite se poate realiza si prin actul administrativ de repartizare in munca , eliberat de oficiile autoritatilor competente in probleme de munca si ocrotiri sociale.

Recrutarea la libera alegere ( selctionarea libera) este o alta metoda utilizata in practica autoritatilor publice . Se remarca , indeosebi, pobsibilitatea de manifestare a subiectivismului , insa este necesar sa se tina seama de condtiile stabilite prin acte normative( vechime , studii etc.)

Metoda cea mai avantajoasa , unanim apreciata atat de teoreticieni , cat si de practicieni , este metoda concursului , larg promovata in tara noastra. Modalitatea de realizare a concursului retine, in primul rand , concursul de dosar , care consta in verificarea - de catre o comisie - a candidatilor . Un alt procedeu consta in sstabilirea unor probe in vederea verificarii cunostintelor si aptitudinilor candidatilor . Verifcarea rezultatelor se face de catre o comsie de specialisti.

Concursul consta in trei etape , dupa cum urmeaza:

- selectarea dosarelor de inscriere; dosarul urmeaza sa fie analizat de comisia de concurs; comisia staabileste daca candidatul poate sa participe la celelalte probe ale consursului;

- proba scrisa consta in elaborarea unei lucrari de tip sinteza sau rezolvarea unor teste grila in prezenta comisiei de concurs . Scopul probei este de a verifica cunostintele de specialitate ale candidatului , cunostinte necesare in exercitatea functiei publice;

- inteviu.

Proba scrisa si interviul se noteaza cu note de la 1 la 100 fiecare . Se considera ca a pormovat proba , candidatul care a obtinut un minimum de 50 de puncte. Pentru a promoca concursul , punctajul final trebuie sa fie de minimum 100 de puncte , obtinut prin cumularea punctajelor obyinute la cele doua probe. Sunt declarati admisi candidatii care au promovat cele doua probe ; interviul nu poate fi sustinut decat dupa ce candidatul la functia publica a promovat proba scrisa.

Legea nr.188/1999 republicata privind Statutul Functinarilor Publici stabileste in art.

(2) Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului vor fi stabilite în conditiile prezentei legi, iar concursul va fi organizat si gestionat astfel:

a) de catre comisia de concurs prevazuta la art. 17 alin. (2), pentru înaltii functionari publici;

b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, cu exceptia functiilor publice de sef birou si sef serviciu;

c) de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru ocuparea functiilor publice de sef birou si sef serviciu, precum si pentru ocuparea functiilor publice de executie si, respectiv, functiile publice specifice vacante, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

d) de catre Institutul National de Administratie, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru admiterea la programele de formare specializata în administratia publica, organizate în scopul numirii într-o functie publica.

(3) Concursul are la baza principiul competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care îndeplineste conditiile legale.

(4) Conditiile de desfasurare a concursului vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile înainte de data desfasurarii concursului.

(6) Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor în conditiile prezentului articol se stabileste prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, conform principiilor si conditiilor stabilite prin prezenta lege.


SPANIA


Selectia pentru accesul la functia publica este foarte structurat si reglementat pentru a garanta principiile constitutionale de egalitate, merit si abilitate. Aceasta caracteristica se aplica si în cazul selectiei pentru Grupul A, din rândurile caruia se numesc managerii de nivel superior. Procedura obisnuita pentru a obtine acces la acest grup este de a promova un concurs care consta în câteva examene pentru a determina cunostintele si aptitudinile candidatilor si a stabili o ordine a preferintelor între acestia. În general, examele de cunostinte pentru Grupul A au importanta deosebita în selectie desi exista întotdeauna si un examen practic. Poate exista si o competitie pentru a examina si evalua experienta candidatilor, dar cu o mai mica importanta. Numai în mod exceptional selectia se bazeaza numai pe procedura de concurs (acest lucru se întâmpla, de exemplu, în domeniul cercetarii, dar putini manageri de nivel superior sunt numiti din acest domeniu). O treime din posturi sunt rezervate pentru angajati din Grupul B prin promovare interna.Un grup distinct de functionari publici furnizeaza un numar mare de manageri de nivel superior, iar procesul de angajare în cazul lor este mai degraba centralizat. Acest grup este Corpul Superior de Administratori Publici de Stat.


GERMANIA


Recrutarea se face de obicei prin concurs, persoanele doritoare, ce au urmat studiile necesare pentru postul in cauza, trebuind sa aplice si sa se prezinte la concurs.

Un statut special au functionarii publici care sunt numiti sau alesi in functie de catre cetateni sau de catre guvernele locale precum consilierii locali, primarii, comisarii municipali etc.


BELGIA


Metoda de recrutare presupune o selectie comparativa ce este organizata pe baza unei fise de post si al profilului de competente al candidatului. In functie de aceasta se face o ierarhie a candidatilor . Persoana responsabila cu recrutarea determina , in baza acestei ierarhizari , numarul maxim de participanti ce pot sustine examenul . Aceasta metoda este folosita pentru recrutarea in primul grad , gradele A3 , A4 si B, C, D . Dupa incheierea selectiei fiecare participant primeste un rezultat dupa care pot sa fie numiti functionari publici.


FINLANDA


Pâna acum, candidatii cu experienta în aceesi organizatie sau în acelasi domeniu al administratiei au beneficiat de un avantaj în procesul de recrutare. A existat putina mobilitate între domeniile administrative si chiar si mai putin între sectoarele privat si public. Astfel ca, în practica, functia publica din Finlanda a fost si ea destul de "închisa". Datorita, în parte, dorintei de a avea candidati si din alte sectoare ale societatii, criteriile de selectie pentru functionarii publici de conducere au fost reformate în 1997. Este înca prea devreme sa se evalueze impactul reformei. Mobilitatea a crescut putin imediat dupa reforma dar a încetinit recent.


SLOVACIA


Posturile civile vacante in serviciul preparator civil si in cel temporar civil, exceptand ofiterii superiori in pozitii politice si cei care sut ambasadori vor fi acordate pe baza rezultatelor procedurilor de selectie.

Procedura de selectie pentru acordarea unui serviciu civil intr-un sector relevant va verifica aptitudinile, cunostintele profesionale si alte trasaturi necesare unui aplicant in legatura cu natura sarcinilor pe care un functionar public trebuie sa le ideplineasca . Procedura de selectie va fi realizata fara a se tine cont de sex, rasa, culoarea pielii, religie, credinte, opinii politice,nationlitate sau origini sociale .

Presedintele comisiei anunta procedura de selectie in presa publica sau in alte publicatii media cu acces national, cu cel putin trei saptamani inainte, oferind urmatoarele informatii in cadrul fisei postului:

a.numele Oficiului de servicii, inclusiv orasul in care oficiul de serviciu sau unitatile sale organizationale isi au locatia

b.tipul serivicului civil si pozitia vacanta;

c.sectorul serviciului civil;

d.performantele cerute de catre serviciul civil;

e.lista documentelor cerute;

f.data si locul in care trebuie depusa cererea

Procedura de selectie va fi realizata de o comisie de selectie stabilita de catre presedintele comisiei alaturi de functionarii publici. Comisia de selectie trebuie sa contina cinci membri,dintre care cel putin tei sa fie din sectorul serviciului civil corespunzator. Presedintele de comisie trebuie sa fie un fucntionar public cu o fuctie superioara.

Comisia de selectie ar trebui sa evalueze rezultatul procedurii de selectie, si bazandu-se pe rezultate, determina ordinea aplicantilor. Aceasta ordine a candidatilor este obligatorie pentru numirea in functie a functionarului public. Oficiul serviciului civil va prezenta in scris rezultatul procedurii de selectie numai tarziu de 10 zile de la concluzii. Daca comisia de selectie, pe baza procedurii de selectie, nu alege un candidat pentru ocuparea postului vacant a serviciului civil, Presedintele de comisie trebuie sa anunte o noua procedura de selectie.


4.Perioada de stagiu


ROMANIAIn Statul Functionarilor Publici si H.G. mr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici au fost precizate proceduri speciale referitoare la perioada de stagiu ce are ca obiect verificarea aptitudinilor prrofesionale in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice , formarea practica a functionarilor publici si debuntanti , precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia. Astfel , in Statutul Functionarilor Publici se prevede :

Art. 52. - (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.

(2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a.

(3) Perioada în care o persoana a urmat si a promovat programe de formare specializata în administratia publica, pentru numirea într-o functie publica definitiva, este asimilata perioadei de stagiu.

Art. 53. - (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public debutant va fi:

a) numit functionar public de executie definitiv în clasa corespunzatoare studiilor absolvite, în functiile publice prevazute la art. 13, în gradul profesional asistent;

b) eliberat din functia publica, în cazul în care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator".

(2) În cazul prevazut la alin. (1) lit. b), precum si în situatia nepromovarii programelor de formare specializata în administratia publica, pentru numirea într-o functie publica definitiva, perioada de stagiu nu constituie vechime în functia publica.


GERMANIA


Tipul standard de functionar public este cel de functionar public permanent, exista insa si un alt tip de functionari desemnati numai pentru o perioada limitata. Functionarii care nu si-au terminat inca stagiul de pregatire (training) sunt angajati cu statutul revocabil de "functionari publici in serviciu pregatitor". La inceputul perioadei de angajare, functionarii publici isi desfasoara activitatea pe timpul unei perioade de proba.


BELGIA


Perioada de stagiu dureaza un an si poate fi prelungita cu o treime din durata sa.Pentru debutantii nivelelor A, B, si C este intocmit un raport la sfarsitul perioadei de training si la 3 luni. Pentu stagiarii nivelului D se face un raport la sfarsitul perioadei de training si la o luna .

FINLANDA


În principiu, ministerele si alte organizatii raspund de formarea functionarilor publici de conducere. Nu exista nici un element de cariera centralizat sau comun în sistemul de formare. Guvernul este în proces de definire a unei noi strategii de dezvoltare a managementului profesionist a functionarilor publici de conducere, care reprezinta o prioritate pentru functionarii publici de nivel superior. Scopul este de a îmbogati cultura comuna de management.

Implementarea comuna a programelor de formare pentru managerii de nivel superior va fi continuata si dezvoltata de administratia centrala. Un obiectiv major este de a oferi o platforma comuna pentru managementul de nivel superior. Formarea si planificarea carierei pentru potentialii manageri trebuie sprijinita de evaluari regulate a abilitatilor de conducere


SLOVACIA


Un canditat la functia publica in perioada de proba, trebuie sa-si indeplineasca sarcinile sub supravegherea unui supervizor. Acesta va fi ales de catre oficiul serviciului, dintre functionarii publici permanenti

Serviciul civil preparator include un training profesional a candidatului pentru a cunoaste cerintele calificarii conform cu regulilor speciale.Serviciul civil preparator va tine cel putin 6 luni ,cel mult 2 ani, daca nu va fi conditionat de acest act sau de o regula speciala.

Durata serviciului civil preparator va incepe in ziua in care a fost stabilit de catre angajatii serviciului civil si va fi completat de o examinare rezerva. Aceasta durata nu include durata performantelor serviciului civil.

Trainingul profesional va fi sustinut de mijloace adaptabile educatiei in decursul perioadei de proba si de educatia calificarii adaptative. Educatia admiterii adaptative va fi completa fara perioada de proba de un interviu cu un functionar superior. Educatia admiterii adaptative este completa dupa examenul de calificare.5.Numirea in functie


ROMANIA


Numirea in functia publica se face prin act juridic unilateral emis de o autoritate publica sau de un agent autorizat sa presteze un serviciu public . Actul administrativ de numire este emis in termen de 15 zile lucratoare de la data cand candidatul a fost declarat admis. La intrarea in corpul functionarilor publici , functionarul public trebuie saa depuna juramantul de credinta in termen de trei zile de la data emiterii actului de numire in functia publica definitiva.

Art. 54 din Statutul Functionarilor public stabileste:

(1) Numirea în functiile publice din categoria înaltilor functionari publici se face în conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (1).

(2) Numirea în functiile publice pentru care se organizeaza concurs în conditiile art. 51 alin. (2) lit. b) si d) se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Numirea în functiile publice pentru care se organizeaza concurs în conditiile art. 51 alin. (2) lit. c) se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

(4) Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.

(5) Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmâneaza functionarului public.

(6) La intrarea în corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramântul de credinta în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în functia publica definitiva. Juramântul are urmatoarea formula: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic în mod corect si fara partinire legile tarii, sa îndeplinesc constiincios îndatoririle ce îmi revin în functia publica în care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasa de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(7) Refuzul depunerii juramântului prevazut la alin. (6) se consemneaza în scris si atrage revocarea actului administrativ de numire în functia publica.


SPANIA


Toate numirile în pozitiile de conducere trebuie facute pe baza competentei profesionale si a experientei ca functionari publici permanenti în cadrul Grupei A (unde accesul în functia publica implica doctorat, licenta, inginerie, arhitectura sau alte diplome echivalente). O exceptie sunt secretarii generali care sunt numiti dintre persoanele cu experienta si calificare în exercitarea functiilor cu responsabilitate în posturi de conducere atât din sectorul privat cât si din cel public. În cazul directorilor generali, nu este nevoie ca acestia sa fie functionari publici cu exceptia cazului în care Decretul Regal care guverneaza structura departamentului, în lumina caracteristicilor specifice ale directorului general, permite acest lucru. (Numai în aceste doua cazuri exista posibilitatea unei exceptii si nu prin decizia ministerului ci prin cea a guvernului prin intermediul unui Decret Regal).

Numirile pentru manageri de nivel superior "de profesie" se fac din rândul functionarilor publici. În practica, majoritatea angajatilor care ajung în posturi de conducere provin din Grupul A al functiei publice. Numirile pentru grupul crescând de manageri profesionisti de nivel superior trebuie sa se faca acum în cadrul functiei publice din rândurile functionarilor publici permanenti provenind din Grupul A si pe baza competentei profesionale si experientei. Noul mecanism de numire nu este astfel diferit de sistemul de promovare pentru gradele inferioare pozitiilor de manageri superiori. Întrucât managerii profesinisti trebuie numiti din rândurile Grupului A de functionari publici, recrutarea se face în momentul admiterii în grupul corespunzator. Procesul de angajare pentru personalul din Grupul A este mai degraba descentralizat. O diploma universitara este necesara prin lege pentru a putea promova examenul, iar examenele sunt organizate de ministere dupa publicarea numarului anual de posturi vacante la nivelul A.GERMANIA


In urma promovarii concursului, in cazul functionarilor de tip standard, sau in urma alegerii in postul vacant, in cazul celor cu statut special, functionarii publici sunt numiti in functia pentru care au aplicat.

BELGIA


Numirea in cadrul gradului A depinde de vacanta postului si este facuta dupa avizul comisiei directive . Numirea in functie la nivelele B, C si D este facuta de catre presedintele comisiei directive sau o persoana delegata . Pentru orice numire este facuta o propunere realizata de catre comisia directiva ce poate cuprinde maximum 5 candidati . Persoana numita trebuie sa urmeze o perioada de adaptare de 6 luni si in functie de rezultat persoana respectiva este sau nu numita in functie.


FINLANDA


Dintre functiile de conducere, numai secretarul de stat al Primului Ministru este numit politic.


SLOVACIA


Numirea în functiile publice se face prin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica sau centrala.
Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmâneaza functionarului public.
La intrarea în corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramântul de credinta în termen de 3 zile de la numirea în functia publica definitive.
Refuzul depunerii juramântului atrage revocarea actului administrativ de numire în functia publica.Concluzie


Avand drept criteriu recrutarea functionarilor publici putem afirma ca in ceea ce priveste conditiile de recrutare exista asemanari intre Romania, Spania, Slovacia. De asemenea, exista puncte comune si la nivelul metodei de recrutare, in tari precum Romania, Spania, Germania, Slovacia, concursul fiind principala modalitate de recrutare.

Numirea in functie in sistemul romanesc prezinta unele asemanri cu cel slovac find facuta prin act administrativ emis de o autoritate publica.

Tabel comparativ


Romania

Spania

Germania

Belgia

Finlanda

Slovacia

Institutia responsabila cu recrutarea

Agentia Nationala a Functionarilor Publici;

Autoritatile si institutiile publice;

Institutul National de Administratie


Organe colective ale administratiei

Autoritatile federale;

Autoritatile landurilor;

Autoritatile locale


Departamentul de Personal din cadrul Ministerului de Finante

Oficiul serviciilor civile

Conditii de participare la concurs

a) cetatenie si domiciliul in Romania

b) cunoasterea limbii romane

c)minimum 18 ani împliniti;

d)capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare

f) îndeplineste conditiile de studii

g) îndeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

h) nu a primit nici o forma de condamnare

i) nu a fost destituita dintr-o functie publica în ultimii 7 ani;

j) nu a desfasurat activitate de politie politica


a)cetatenie spaniola

b)stare de sanatate fizica si mentala corespunzatoare

c)minimum 16 ani impliniti

d)a nu detine cazier administrativ sau penal ;

e)a indeplini cerintele specifice postului.


Conform legislatiei in vigoare, oricare cetatean german poate ocupa un post public conform studiilor, calificarilor si realizarilor profesionale ale acestuia.

Pentru a deveni functionar public, concurentul trebuie sa detina calificarile necesare pentru cariera dorita, iar pentru a face parte din personalul contractual, concurentul trebuie sa detina calificarea necesara pentru postul respectiv.


Un functionar

public individual poate avansa în cariera candidând pentru posturile vacante. Abilitatile de management si experienta candidatilor sunt evaluate în procesul de angajare.

1.are peste 18 ani;

2.sa indeplineasca capacitatile legale;

3.sa aiba    integritate

4.are o conditie corespunzatoare performantelor serviciilor civile;

5.are domiciliu stabil in Slovacia;

6.vorbeste limba statului;

7.vorbeste mai multe limbi straine

8.sa intrunseaca calificarile necesare;

9.sa intruneasca calificarile pentru serviciu temporal civil


Metode de recrutare ; desfasurarea concursului

Numirea in functie pe baza repartitiei;

Recrutarea la libera alegere;

Metoda concursului . Concursul are la baza 3 etape: selectia dosarelor , proba scrisa si interviul

Procedura obisnuita    este de a promova un concurs

Recrutarea se face de obicei prin concurs, persoanele doritoare, ce au urmat studiile necesare pentru postul in cauza, trebuind sa aplice si sa se prezinte la concurs


Criteriile de selectie pentru functionarii publici de conducere au fost reformate în 1997.Mobilitatea a crescut putin imediat dupa reforma dar a încetinit recent.


Posturile civile vacante in serviciul preparator civil si in cel temporar civil, exceptand ofiterii superiori in pozitii politice si cei care sut ambasadori vor fi acordate pe baza rezultatelor procedurilor concursului de selectie

Perioada de stagiu

Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a


Functionarii care nu si-au terminat inca stagiul de pregatire (training) sunt angajati cu statutul revocabil de "functionari publici in serviciu pregatitor"


Guvernul este în proces de definire a unei noi strategii de dezvoltare a managementului profesionist a functionarilor publici de conducere

Serviciul civil preparator va tine cel putin 6 luni ,cel mult 2 ani, daca nu va fi conditionat de acest act sau de o regula speciala

Numirea in functie

Se face prin act juridic unilateral emis de o autoritate publica sau de un agent autorizat sa presteze un serviciu public

Toate numirile în pozitiile de conducere se fac pe baza competentei profesionale si a experientei ca functionari publici permanenti în cadrul Grupei A

Functionarii publici sunt numiti in functia pentru care au aplicat in urma promovarii concursului sau in urma alegerii in postul vacantPrin actul administrativ emis de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica sau centralaDocument Info


Accesari: 3812
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )