Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Gestiunea resurselor umane - CHESTIONAR DE CONTROL INTERN

Resurse umane


Anexa nr. 15

Procedura - P08: Colectarea dovezilor

ENTITATEA PUBLICĂ

Serviciul Audit Public InternCHESTIONAR DE CONTROL INTERN

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane

Perioada auditata:

Întocmit: Georgescu Ion/Dumitrescu Nicolae Data: 27.03.2005

Avizat: Ionescu Mircea Data: 27.03.2005

Activitatea de audit

Da

Nu

OBS.

Obiectivul I.

ORGANIZAREA RECRUTĂRII PERSONALULUI

Proiectul planului de ocupare a functiilor publice

obiectivele nou preluate au influentat fundamentarea planului?

X

obiectivele transferate au influentat fundamentarea planului?

X

planul se încadreaza în politicile si obiectivele curente si de perspectiva ale entitatii?

X

exista o fundamentare detaliata a planului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Fundamentarea proiectului

exista persoana responsabila cu elaborarea planului?

X

va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si pregatirea profesionala necesare postului?

X

Atributiile postului; ROF

planul contine toate avizele si aprobarile persoanelor autorizate?

X

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Nu exista lista activitatilor

realizarea operatiunilor de control intern prin proceduri:

operatiunile de control intern sunt însotite de liste de verificare (check-list), sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale, iar controalele efectuate au fost formalizate prin acte de control, datate si semnate

operatiunile de control intern sunt însotite de liste de verificare (check-list), sunt întocmite cu respectarea prevederilor legale, dar controalele efectuate nu sunt formalizate prin acte de control, datate si semnate

operatiunile de control intern sunt însotite de liste de verificare (check-list), care nu respecta în totalitate prevederile legale si nici nu sunt formalizate prin acte de control, datate si semnate

operatiunile de control intern nu sunt însotite de liste de verificare (check-list), se efectueaza în virtutea unor atributii din fisa postului si nici nu sunt formalizate prin acte de control, datate si semnate

se realizeaza operatiuni de control intern prin proceduri?

X

Nu se elaboreaza check-list-uri

examinarea procedurilor:

exista proceduri de lucru scrise, aprobate si actualizate si se aplica?

exista proceduri de lucru scrise, aprobate si actualizate, sunt cunoscute, dar nu se aplic 10410v217k 59;?

exista proceduri de lucru scrise, aprobate si actualizate, dar nu sunt cunoscute?

exista proceduri de lucru scrise, dar nu sunt aprobate si actualizate si nu sunt cunoscute?

exista proceduri de lucru

X

daca "da", va rog sa ni le furnizati.

X

Nu exista proceduri

Organizarea concursurilor

exista un sistem procedural privind organizarea concursurilor?

X

aveti proceduri scrise si formalizate privind organizarea concursurilor?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

daca "da", va rog sa ni le furnizati.

X

atribuirea responsabilitatilor, delegarea competentelor, separarea sarcinilor prin proceduri si compararea acestora cu cele prevazute în fisa postului:

X

procedurile asigura atribuirea responsabilitatilor, delegarea competentelor, separarea sarcinilor si corespund cu atributiile din fisele postului

procedurile asigura atribuirea responsabilitatilor, delegarea competentelor, separarea sarcinilor, dar nu corespund cu atributiile din fisele postului

procedurile nu asigura atribuirea responsabilitatilor, delegarea competentelor si separarea sarcinilor, dar corespund cu atributiile din fisele postului, care la rândul lor sunt incomplete/neactualizate;

X

procedurile nu asigura atribuirea responsabilitatilor, delegarea competentelor si separarea sarcinilor si nici nu corespund cu atributiile din fisele postului;

exista proceduri?/ (nu exista proceduri?)

daca "da", va rugam sa ne înaintati fisa postului.

X

Fisa postului

va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si pregatirea profesionala necesare postului?

X

persoanele responsabile au experienta si pregatirea necesara?

X

statul de functii este actualizat în functie de rezultatele procesului de recrutare?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati statul de functii actualizat dupa ultimul concurs

X

Statul de functii

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Lista activitatilor

Sustinerea concursurilor

exista un sistem privind sustinerea concursurilor?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Deciziile de numire

aveti proceduri scrise si formalizate privind emiterea si comunicarea deciziilor de numire?

X

daca "da", va rugam sa ni le furnizati.

X

exista stabilita persoana responsabila?

X

respectati principiul dublei semnaturi?

X

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Lista activitati

Obiectivul II.

STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI

Stabilirea elementelor de natura salariala

exista un sistem de proceduri pentru stabilirea elementelor de natura salariala?

X

Exista dar nu sunt formalizate

daca "da", va rugam sa ne furnizati un exemplar.

X

exista stabilita persoana responsabila pentru elaborarea si actualizarea procedurilor?

X

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si pregatirea profesionala necesare postului?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati fisa postului.

X

Fisa postului

Modificarea drepturilor salariale

exista un sistem procedural de organizare al activitatii privind modificarea si comunicarea drepturilor salariale?

X

Exista, dar nu este formalizat

exista stabilita persoana responsabila?

X

va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si pregatirea profesionala necesare postului?

X

exista responsabil cu actualizarea sistematica a procedurilor?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati fisa postului.

X

Fisa postului

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Salarizarea muncii peste programul normal de lucru

exista un sistem procedural privind timpul lucrat peste programul normal de lucru?

X

Exista dar nu este formalizat

se tine un registru special?

X

aveti stabilit un responsabil pentru analiza si aprobarea fundamentarii timpului lucrat peste programul normal de lucru?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati fisa postului.

X

Fisa postului

aveti stabilit un responsabil privind aprobarea efectuarii muncii peste programul normal de lucru?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati fisa postului.

X

va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si pregatirea profesionala necesare postului?

X

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Obiectivul iii.

EvidenŢierea prezenŢei, Învoirilor, concediilor si recuperĂrilor

exista un sistem general de norme si proceduri referitoare la modul de evidenta a prezentei, învoirilor, concediilor si recuperarilor?

X

Exista, dar nu este formalizat

daca da, va rugam ni-l furnizati?

X

aveti un responsabil pentru supravegherea si actualizarea acestui sistem?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati fisa postului.

X

Fisa postului

exista personal responsabil pentru completarea foilor colective de prezenta si pentru evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale si a concediilor de studii?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati numele persoanelor si fisele posturilor respective.

X

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Obiectivul iv.

EvoluŢia carierei personalului

exista o procedura scrisa si formalizata?

X

Exista, dar nu este formalizata

daca da, va rugam sa ne furnizati un exemplar.

X

este asigurata concordanta între obiectivele entitatii si capacitatea profesionala a personalului?

X

exista un responsabil cu îmbunatatirea/actualizarea acesteia?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati numele persoanei si fisa postului.

X

exista planuri de actiune pentru realizarea concordantei?

X

daca da, va rugam sa ni le furnizati.

X

Plan de actiune

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Obiectivul V.
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI

exista proceduri scrise si formalizate?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

daca "da", va rugam sa ne furnizati un exemplar.

X

modificarea politicilor/obiectivelor au influentat fundamentarea planurilor de pregatire profesionala?

X

planurile individuale sunt adaptate la cerintele de pregatire profesionala ale fiecarui salariat?

X

exista o fundamentare detaliata a planurilor?

X

aveti persoane responsabile cu elaborarea planurilor strategice si anuale de pregatire profesionala?

X

exista persoane responsabile cu elaborarea planurilor individuale de pregatire profesionala?

X

aveti persoane responsabile cu realizarea programelor de pregatire profesionala?

X

va rugam sa ne prezentati atributiile specifice acestor functii.

X

Fisa postului

exista un sistem de indicatori de performanta privind pregatirea profesionala?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati sistemul de indicatori.

X

exista persoana responsabila cu urmarirea realizarii indicatorilor de performanta?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati numele persoanei si fisa postului.

X

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Lista de activitati

Obiectivul VI.
GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE

exista norme pentru gestionarea dosarelor profesionale?

X

aveti stabilit responsabil cu gestionarea si actualizarea dosarelor profesionale?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati numele persoanei si fisa postului.

X

Fisa postului

sunt nominalizate persoanele care au acces la dosarele profesionale?

X

daca da, va rugam sa ne prezentati situatia persoanelor care au primit acces la dosarele profesionale.

X

Lista persoanelor care au acces

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

exista proceduri scrise si formalizate?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Obiectivul VII.
GESTIONAREA CARNETELOR DE MUNCĂ

exista un sistem pentru gestionarea carnetelor de munca?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati competentele necesare.

X

aveti personal responsabil?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati numele persoanelor si fisa postului.

X

Fisa postului

sunt nominalizate persoanele care au acces la carnetele de munca?

X

daca da, va rugam sa ne prezentati situatia cu persoanele care au acces.

X

Lista persoane

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

exista proceduri scrise si formalizate?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Obiectivul VIII.

FUNCŢIONALITATEA SISTEMULUI INFORMATIC UTILIZAT PENTRU GESTIUNEA RESURSELOR UMANE

Evaluarea sistemului informatic

subsistemul informatic al gestiunii resurselor umane este integrat în sistemul informatic general?

X

va rugam sa ne prezentati cerintele utilizatorilor?

X

asigura prelucrarea tranzactiilor autorizate si corecte?

X

va rugam, sa ne prezentati competentele pe care trebuie sa le detina personalul de specialitate.

X

personalul responsabil are experienta necesara?

X

exista pregatire profesionala continua pentru personalul de specialitate?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati programele de pregatire aprobate.

X

Programe pregatire

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

aveti proceduri scrise si formalizate pentru utilizarea subsistemului informatic al gestiunii resurselor umane?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

daca "da", va rugam sa ni le furnizati.

X

Siguranta in exploatare a sistemului informatic

sistemul informatic este dotat cu echipamente de prevenire a fluctuatiilor sau întreruperilor curentului electric?

X

exista personal responsabil pentru aceasta activitate?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati numele persoanelor si fisele posturilor.

X

Lista persoane

va rugam, sa ne prezentati competentele pe care trebuie sa le detina personalul de specialitate.

X

personalul responsabil beneficiaza de pregatirea profesionala continua?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati programele de pregatire aprobate.

X

Programe pregatire

exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

aveti proceduri scrise si formalizate?

X

Manual de instructiuni neactualizat

daca "da", va rugam sa ni le furnizati.

X

Securitatea bazelor de date

exista un sistem pentru prevenirea si detectarea accesarilor si modificarilor neautorizate în sistem?

X

aveti personal responsabil de specialitate?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati numele persoanei si fisa postului.

X

Fisa postului

personalul responsabil beneficiaza de pregatirea profesionala continua?

X

daca "da", va rugam sa ne furnizati programele de pregatire aprobate.

X

utilizati programe antivirus, antispyware si firewall?

X

aceste programe sunt actualizate sistematic?

X

completati lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ni le furnizati.

X

aveti proceduri scrise si formalizate?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X

Obiectivul IX.

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

aveti un sistem privind organizarea arhivarii documentelor?

X

exista persoana desemnata pentru activitatea de arhivare a dosarelor aferente activitatii de gestiune a resurselor umane?

X

daca da, va rugam sa ne furnizati numele persoanei si fisa postului.

X

Fisa postului

persoanele responsabile au experienta si pregatirea necesara?

X

va rugam sa ne furnizati atributiile postului.

X

spatiul destinat arhivarii documentelor corespunde cerintelor?

X

completati lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului?

X

daca "da", va rog sa ni le furnizati.

X

aveti proceduri scrise si formalizate privind arhivarea documentelor?

X

Exista, dar nu sunt formalizate

daca "da", va rog sa ne furnizati un exemplar.

X


Document Info


Accesari: 14937
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )