Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
LISTA PRESTATIILOR - LICITATIE

Arhitectura constructii
LISTA PRESTAŢIILOR - LICITAŢIEPROIECTUL:  ANSAMBLU DE BIROURI NORTH GATE

OBIECTUL: TAMPLARII EXTERIOARE - PERETI CORTINA - LUMINATOARE

Investitor: SC CREATIV INVEST GRUP SRL

Constructor: 

Termenul depunerii ofertei:

Locul depunerii ofertei: S.C. CREATIV INVEST GRUP SRL, str. Daniel Danielopolu, nr. 4-6, etaj 4

Tel/fax 021 232 01 21

e-mail: creativ@rdsmail.ro

PREŢUL TOTAL E . . . . . . . . . . . . . . . . E . . . . . . . . . . . . . . . .

19% TVA +E . . . . . . . . . . . . . . . . +E . . . . . . . . . . . . . . . .

SUMA OFERTEI E . . . . . . . . . . . . . . . . E . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea Data Produs de firma

A8 TAMPLARII DE ALUMINIU - FATADE CORTINA, FERESTRE INTERIOARE SI EXTERIOARE, LUMINATOARE TIP BANDA SI TIP CUPOLA

INCERCARI  ALE SISTEMELOR DE PERETI CORTINA

Elemente generale

Incercŕrile Ia care se referŕ prezentul normativ sunt In Iegăturá cu solicitärile care se pot exercita asupra unui perete cortină pe durata de existentä a acestuia.

Cornportarea unui sistem de perete cortinä la actiunea seismica

La precizarea caracteristicilor tehnice ale unui sistem de perete cortinŕ se vor face referiri speciale privind modul de comportare a acestuia Ia actiuni seismice:

. In cazul in care pentru sistemul de perete cortiná selectat existá efectuate incercŕri Ia actiuni seismice in laboratoare autorizate, se vor prezenta rapoartele acestor incercări;

Comportarea unui sistem de perete cortină la actiunea vântuIui

Cerintele de performanta ale unui sistem de perete cortiná Ia actiunea vântului sunt prevázute in 929g623j standardul SR EN 13116: 2002, identic cu standardul european EN 13116: 2001.

Metoda de testare a unui sistem de perete cortinâ Ia actiunea vântului este preväzutä in standardul

SR EN 12179: 2002, identic cu standardul european EN 12179: 2000.

Oferta va prezenta date concludente referitoare Ia Incercarea sistemului de pereti cortina Ia actiunea vântului, agremente sau atestŕri obtinute in cadrul unor laboratoare acreditate in alte tari. Proiectantul general si proiectantul de specialitate vor decide dacä datele prezentate pot fi utilizate; dacă datele experimentale nu sunt concludente, executantul va avea obIigatia de a realiza determinarea experimentalá a distributiei presiunilor si a suctiunilor.

Etanseitatea la apă

Cerintele de performantă ale unui sistem de perete cortinä Ia actiunea apei sunt prevŕzute in standardul SR EN 12154: 2000, identic cu standardul european EN 12154: 1999.

Determinarea etanseitătii Ia apá prin incercarea de laborator Ia presiunea statică a apei este descrisä in standardul SR EN 1255: 2002, identic cu standardul european EN 121 55/2000.

Determinarea etanseitatii Ia apa prin incercarea de laborator a sistemului de perete cortină, in conditiile de aplicare dinamicä a aerului si de pulverizare a apei (simularea ploii in conditii de vânt puternic), este descrisa in standardul SR EN 13050: 2002, identic cu standardul european EN 13050: 2000.

Determinarea etanseitátii Ia apa prin incercári in situ este descrisŕ de standardul SR EN 13051: 2002, identic cu EN 13051: 2001,

Etanseitatea la aer

Cerintele de performanta ale unui sistem de perete cortinä referitor Ia etanseitatea Ia aer sunt prezentate in standardul european EN 12152/2002, identic cu standardul DIN EN 12152.

Montajul sistemelor de pereti cortinŕ

Firma care a câtigat licitatia pentru a efectua montajul unui sistem de perete cortina va realiza, in regie proprie sau printr-un proiectant de specialitate, un proiect detaliat, privind rezolvarea tuturor tipurilor de lucrări si care va trata elementele de ansamblu, precum si detaliile specifice clŕdirii si fiecárei zone in parte, care diferä prin sistemul si/sau natura materialelor (zona vitratá, placarea cu panouri din aluminiu a unor zone ale fatadei, tămpläria de aluminiu exterioara).

Documentatia tehnicä, elaborata de firma care va monta sistemul de perete cortinŕ (proiectul sistemului de perete cortinä), trobuie sŕ respecte normele tehnice si juridice in vigoare in România, procum si prevederile cupninse in documentul "Caiet de sarcini'.

Proiectul sistemului de perete cortinä va fi prezentat proiectantului general, elaborator al proiectelor de arhitecturä si rezistentă ale constructiei, in vederea avizării acestuia (validarea si armonizarea solutiilor "de firma" adoptate, cu proiectul de arhitecturä al constructiei si cu prevederile documentului "Caiet de sarcini").

Dacă proiectul sistemului de perete cortina primeste aviz favorabil, acesta va fi inaintat pentru verificare unor speciaIisti cu experientä in aceastŕ specialitate, atestati M.T.C.T., in conformitate cu Legea nr.10/1 995.

Firma care va efectua montajul unui sistem de perete cortinŕ va prezenta esantioane caracteristice pentru fiecare tip de elemente de fatada, Ia dimensiunile prevázute in proiect (montanti, rigle-distantier, aparate de reazem, elemente de conectare, tipuri de geamuri, panouri de aluminiu, tipuri de elemente de tâmplărie), care vor constitui elemente de referinta si comparatie pe timpul desfasurárii lucrărilor de executie.

O data cu Iivrarea elementelor componente ale unui sistem de perete cortinŕ, agrernentat in România, se va asigura un montaj calificat, care va fi realizat cu echipe specializate (montajul sistemelor de pereti se efectueaza, conform prescriptiilor tehnice ale producŕtorului de sistem, de cŕtre echipe specializate de producatori de sisteme de fatada cortinŕ).

Obligatii si raspunderi specifice, In conformitate cu Legea 1011995

Proiectarea si montajul unui sistem de perete cortinä reprezintä un act de responsabilitate juridică, iar răspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe o durata de timp precizatŕ, a unor sisteme de perete cortină de calitate corespunzatoare revine in intregime factorilor care participă Ia conceperea, realizarea si exploatarea acestora.

Factorii implicati in conceperea, realizarea si exploatarea sistemelor de pereti cortinŕ, potrivit responsabilitatilor prevâzute de Legea 10/1995, sunt:

. investitori;

. proiectantul general;

. proiectantul de specialitate;

. verificatori de proiecte;

. fabricanti si furnizori de componente ale sistemelor de pereti cortinŕ;

. executanti (antreprenor general, firma de montaj);

. responsabili tehnici cu executia;

. proprietarul clădirilor Ia care se executá sisternul de pereti cortinŕ;

. Comisia de Agrement Tehnic in Constructii.

Obligatiile si räspunderile specifice ale factorilor precizati Ia punctul anterior, prezentate in detaliu In acest normativ, sunt in concordantä Cu Legea 10/1995, care trebuie respectatä in totalitate.

Obligatii si raspunderi ale proiectantului de specialitate:

La proiectarea unui sistem de perete cortinŕ se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

. prescriptiile de bazŕ pentru proiectarea structurilor din beton armat, beton precomprimat, otel, zidärie de cárámidŕ, lemn, in România, se bazeazá pe metoda de calcul Ia stari ultime, care, pentru calculul eforturilor, foloseste coeficienti partiali de sigurantă aplicati incarcărilor si coeficienti partiali de sigurantŕ aplicati caracteristicilor de rezistentä si deformatii ale materialelor structurale;

. deoarece Ia ora actualŕ nu existâ alte reglementari tehnice pentru proiectarea si montajul sistemelor de pereti cortina, vor fi respectate prevederile acestui normativ;

. se apreciază cŕ, eventual, cu justificäri speciale, se poate folosi pentru proiectarea de rezistenta si proiectarea pentru deformatii metoda rezistentelor admisibile;

. se pot accepta (cu justificarile speciale necesare) prescriptii din alte tari, precum si date din instructiunile firmelor care fabrică componentele sistemului de perete cortina (aluminiu, otel, geamuri).

Proiectantul de specialitate este, de regulă, o firma agreata de furnizorul sistemului de perete cortinä, castigátor al Iicitatiei. Proiectantul de specialitate intocmeste proiectul sistemului de perete cortinâ, care presupune: proiectul de arhitecturŕ, proiectul de rezistentă si proiectul de montaj/tehnologic;

(a)     proiectul de arhitecturä va respecta, pe cat posibil, configuratia propusa de proiectantul general, tinănd seama de calculul sistemului de perete cortinä Ia actiunea vántului, Ia actiunea seismica si de rezultatele investigaiilor experimentale pentru determinarea capacitătii de deformare a sistemului de perete cortinä selectat;

(b) proiectul de rezistenta se referŕ Ia calculul elementelor componente ale unui sistem de perete cortinä: montanti, rigle-distanier, geamuri, aparate de reazem ale montantilor; pentru fiecare dintre elementele structurale enumerate, se vor prezenta, in mod detaliat, urmatoarele piese desenate si piese scrise de calcul:

modelele (schemele) de calcul structural, care vor cuprinde toate caracteristicile structurale, incärcarile considerate pentru fiecare element in parte; pentru fiecare barä sau piesá structurala, se vor aräta, prin desene cotate, caracteristicile geometrice seclionale, precum si valorile caracteristicilor sectionale (arii, momente de inertie Ia incovoiere, momente de inertie Ia torsiune);

. metodele pentru calculul eforturilor sectionale si al deformatiilor, precum si rezultatele obtinute;

. se va preciza metoda de calcul pentru proiectarea de rezistenta si de deformatii, impreuna cu toate valorile referitoare Ia sigurantä:

. pentru fiecare tip de material (aliajul de aluminiu al profilelor de aluminiu, otelul, geamurile) se vor aráta toate caracteristicile de compozitie si toate caracteristicile de rezistenta si de deformatie, bazate pe standarde românesti, standarde sträine sau, eventual, cu garantiile si justificarile necesare, bazate pe datele firmelor care livreaza elementele respective (profilele de aluminiu si geamurile); caracteristicile se vor referi Ia valorile medii, minime, maxime, valorile caracteristice, coeficientii de omogenitate. rezistentele de calcul, rezistentele admisibile, caracteristici de elasticitate etc.

(c) proiectul de montaj contine toate instructiunile de montaj ale firmelor furnizoare ale componentelor sistemului de fatadä cortinä, cu toate datele de executie necesare; proiectul de montaj trebuie sŕ contina si fazele determinante asociate montajului sistemului de perete cortinâ.

Proiectantul de specialitate are, in plus, urmätoarele obligatii:

. sâ prezinte proiectul elaborat proiectantului general, in vederea avizárii, si sä efectueze, dacä este cazul, modificârile cerute de către acesta;

. să prezinte proiectul elaborat, cu viza proiectantului general, a specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de cätre investitor;

. sâ urmŕreascâ permanent montajul sistemului de perete cortinŕ, sa fie prezent Ia fazele determinante si sâ elaboreze solutii pentru eventualele defectiuni apŕrute in santier (fie din vina proiectantului de specialitate, fie din vina firmei care efectueazâ montajul).

ObIigatii si răspunderi ale executantului:

. sä efectueze toate incercärile stabilite prin "Caietul de sarcini" si Ia care s-a obligat Ia semnarea contractului;

. executantul sistemului de fatada cortinä, câstigŕtor al licitatiei, va efectua, in mod obligatoriu, relevee si mŕsurätori ale constructiei existente, inainte de semnarea contractului, pentru corelarea dimensiunilor de pe teren cu dimensiunile date in "Caietul de sarcini", care sunt dimensiuni luate din proiectul de arhitectura elaborat de proiectantul general;

. sa nu inceapă executia unui sistem de perete cortină fáră proiecte de arhitectura, de rezistentă si de montaj, semnate si stampilate de câtre proiectantul de specialitate si de cätre specialitii verificatori de proiecte, atestati de MLPTL;

. sa-si insusească proiectul sistemului de perete cortina si sa sesizeze investitorul, proiectantul general si proiectantul de specialitate despre neconcordantele si lipsurile de pIanese si detalii, inainte de inceperea executiei, in vederea solutionŕrii acestora;

. sa asigure executia lucrarilor Ia un nivel de calitate corespunzátor cerintelor, concepŕnd si realizänd un sistem propriu de calitate:

. să convoace factorii stabiliti de proiectantul de specialitate pentru verificarea lucrarilor ajunse la faze determinante ale montajului, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

. sá solutioneze defectele si neconcordantele apŕrute in executie, numai pe baza de solutii date de proiectantul de specialitate si aprobate de verificatorul proiectului si avizate de investitor;

. sá utilizeze numai procedee si componente prevŕzute in proiect si care fac parte din sistemul de perete cortină pus in opera, certificate sau pentru care exista agremente tehnice.

ObIigati si rŕspunderi ale responsabililor tehnici cu executia:

. răspund pentru realizarea nivelului de calitate al lucrŕrilor aferente sistemului de pereti cortinä pentru care au fost angajati;

. semnaleazä orice neconcordanta intre proiectul sistemului de perete cortiná si Iucrŕrile din santier si anuntŕ proiectantul de specialitate pentru remedierea situatiei.

A8.1 Lucrari de tamplarie

Observatii preliminare

Volumul lucrarilor

Obiect al acestei cereri de oferta sunt lucrari metalice de constructii, lucrari pentru realizarea inchiderilor cu pereti cortina si in general a tamplariei de aluminiu. Lucrarea cuprinde fabricarea, livrarea si montajul de elemente din aluminiu pentru constructie împreuna cu constructiile din otel suplimentare respectiv constructii din profiluri din otel ca variante etc. si montarea geamurilor.

Baza ofertei sunt planurile din documentatie si descrierea lucrarilor ale celui care face cererea de oferta. Eventuale neclaritati este necesar sa fie solutionate înainte de predarea ofertei cu cel care face cererea de oferta.

Ofertantul este rugat sa verifice detaliile descrise asupra datelor complete, executiei profesionale si a compatibilitatii pentru scopul prevazut de utilizare. Cerinte logice sau completari care par necesare sa fie anexate ofertei. Oferta va fi argumentata prin desene detaliate, mostre, si certificate de control a sistemului.

În preturile unitare vor fi incluse, daca nu este descris altfel în pozitiile individuale, toate masurile solicitate din preambuluri, dispozitii si norme si conditii precum toate dificultatile mentionate si lucrarile, daca nu sunt continute mentiuni speciale în tabelul lucrarilor:

a) Efectuarea masuratorilor naturale si stabilirea acestora precum si masuratorile premergatoare pentru efectuare montajului.

b) Realizarea ordonata profesional ireprosabila a lucrarilor gata de folosinta, independent de înaltimea acestora deasupra terenului fara deosebire de etaj împreuna livrarea tuturor materialelor necesare pentru aceasta, daca acestea nu sunt mentionate expres ca fiind furnizate din partea santierului .

c) Tratarea suprafetelor tuturor pieselor din aluminiu si a pieselor din otel cu strat de pulberi aplicat fara plata suplimentara pentru nuanta de culoare aleasa a elementelor, zincarea la foc a cadrelor fundamentale din otel si a tuturor componentelor din otel ca de ex. la ancorarea si la tratarea suprafetelor armaturilor.

d) Ambalarea, livrarea tuturor materialelor si materialelor auxiliare gratuit pe santier, transportarea în scopul depozitarii, transportarea la schimbarea spatiilor de depozitare, transportarea la locul de utilizare.

e) Montajul inclusiv fixarea si adaptarea precadrelor din otel vopsit, etanseizarea exacta si ireprosabila din punct de vedere tehnic de constructie precum izolarea termica, fonica ,hidro.

f) Toate taierile necesare la toate materialele utilizate, si a acelora, care apar ca urmare a adaptarilor ulterioare la constructie.

g) Luarea tuturor masurilor de protectie împotriva corodarii locale la întâlnirea sau la legarea diferitelor material ( de ex. prin interpunere de folii din material plastic), si la componente de constructie înconjuratoare.

h) Protejarea elementelor încastrate de murdarire si deteriorare pâna la predare.

i) Transportul, procurarea si punerea la dispozitie a schelelor necesare, schele de protectie si iluminatului la locul de munca corespunzator cu normele in vigoare.

j) Furnizarea, întretinerea si punerea la dispozitie ale tuturor aparatelor necesare (de ex. lift de constructie) si scule inclusiv transportul la si de la împreuna cu montajul, instalarea si toate mijloacele de lucru, apa si curentul pot fi primite pe santier, macaraua si lifturile pot fi folosite cu altii în perioada stabilita de catre conducerea santierului, trebuie însa sa fie platite întreprinderii de constructii.

k) Toate dificultatile, care apar datorita transportului de mai multe ori si prin întreruperea lucrului ca urmare a executarii altor lucrari partiale nu vor afecta pretul unitar.

l) Protejarea tuturor suprafetelor vizibile de deteriorari, murdariri sau stropiri si îndepartarea tuturor materialelor nefolosibile si a deseurilor de la propriile lucrari intra in pretul unitar.

m) Prezentarea de desene de atelier spre aprobare de catre conducerea santierului , numai dupa acordul proiectantului general , cuprinzând sectiuni verticale si orizontale la scara 1:1 respectiv desene la scala 1:10/20 a tipurilor de constructii (grupuri de elemente) în trei exemplare, care contin executarea intentionata, la care în reprezentare se va pune un accent deosebit pe racordurile catre elemente de constructie alaturate corespunzator planurilor de arhitectura: imagine profile, ancorare de structura, marimea elementelor, etanseizari.

n) Elaborarea unei liste pentru geamuri care va fi predata spre aprobare conducerii santierului numai dupa acordul proiectantului general.

o) Delegarea unui montator pentru supravegherea unui montaj corespunzator a sinelor pentru sustinerea geamului precum si pentru a ajuta la aceasta munca.

p) Efectuarea tuturor masuratorilor necesare, întocmirea schitelor dupa masuratori, planuri de decontare si bazele pentru decontare, la elemente la care în timpul executarii apare diferente de masurare de pâna la +/- 5 cm, fata de oferta, nu se va tine seama în pret.

q) Elaborarea si prezentarea de calcule statice pentru piloni si profile de închidere cu dovada tensiunilor si a arcuirilor precum si calculele pentru coeficientul de trecere a caldurii la componentele de constructie în profilele cerute spre ofertare, ambele întocmite de catre un inginer constructor verificator atestat M.L.P.A.T. autorizat in domeniul constructiilor.

r)         Toate cheltuielile care trebuie sa fie efectuate pentru obtinerea atestatelor de fizica constructiilor.

A8.1.a Cerinte tehnice

Cerinte de fizica constructiilor si de statica:

Se vor aplica pentru elemente exterioare cerintele normativului P100/92.

Siguranta la ploaie, permeabilitatea rosturilor, formarea condensului:

Constructia ferestrelor si a usilor trebuie sa corespunda la solicitarea concomitenta prin vânt si ploaie (furtuna) fara a permite patrunderea apei în încapere.

Apa intrata în constructia cadrului trebuie sa fie astfel îndepartata, încât sa nu apara deteriorari la ferestre si prin nici un loc apa sa nu poata patrunde din cadrul constructiei în corpul cladirii.

Coeficientul de presiune al aerului A de la rosturile ferestrelor ca si al usilor precum si pentru racordurile dintre corpurile cladirii poate sa ajunga la maxim 0,11 m3/h mPa2/3. Formarea condensului nu este permisa nici pe partea interioara a încaperilor si nici a constructiei, acest lucru este valabil pentru profiluri, copertari si racorduri la corpul cladirii.

Aceste valori trebuie sa fie îndeplinite pe toata durata de existenta a cladirii. Se va acorda o atentie deosebita executarii etanseizarii constructiei la corpurile cladirii mai ales împotriva vântului si apei.

Termo- si fonoizolare

Tamplariile exterioare se vor compune din profiluri din aluminiu cu rupere de punte termica, cu geam termopan cu valoarea K 1,1 W/m2 K. Permeabilitate la caldura kmax este pentru profilurile din aluminiu de 2,1 W/M2K, astfel încât pentru întregul element valoarea K de 2,3 W/m2 K nu trebuie în nici un caz sa fie depasita. Pentru fonoizolatie trebuie ca componentele tamplariei sa aiba etanseizarea 35 dB.

Cerinte statice:

Constructiile individuale inclusiv ancorarile se vor calcula în functie de greutate si solicitari corespunzator normativului P100/92. Ţinându-se seama de aceste solicitari deplasarea maxima a constructiei între doua puncte de presare nu trebuie sa fie mai mare ca f = 1/300 1 si în zona montarii geamurilor nu poate fi mai mare ca f = 1/500 1.

Rezistentele mentionate pentru profiluri sunt rezistente minime, care din motive constructive sunt necesare. Daca datorita relatiilor statice speciale sunt necesare întariri statice sau ale constructiei, atunci acestea vor fi incluse în calcul si vor fi prezentate dovezi de tensionare. Daune sau deformari persistente ale componentelor ferestrelor, la geamuri si armaturilor astfel încât sa duca la reducerea funtionalitatii nu pot sa apara datorita influentei vântului. Solicitari de trafic precum presiune la balustrade din partea persoanelor asupra pilonilor si încheieturilor din interior si solicitari suplimentare datorate instalatiilor de protectie împotriva soarelui, ancore de schele, inscriptionari s. a. vor fi incluse în calcule.

A8.1.b Materiale de lucru si suprafete componente de constructie si constructii din otel:

Toate piesele din otel, dupa cum sunt permise în pozitiile individuale, ca profiluri din teava sau profiluri deschise si ancore vor fi livrate în executie zincata la foc si necorozive. Cusaturile de sudura produse dupa cositorire vor fi limitate la un minim, gauriri ulterioare sa fie evitate. Cositorirea pieselor din otel se va verifica foarte bine dupa transportul pe santier si dupa montajul barelor de aluminiu.

Locuri de cositorire deteriorate, chiar si acelea dupa eventuale lucrari de sudura, vor fi curatate, degresate si vopsite de doua ori cu vopsea de calitate din zinc si crom.

Legaturi de constructie mai mari precum legaturi din otel, balustrade foarte lungi si altele de acelasi fel vor fi fabricate pe bucati, zincate si legate între ele printr-o forma de mare rezistenta.

Ramele oarbe vor fi montate prin constructii speciale de lucrarile de tencuire cu dibluri verticale oarbe si orientate corespunzator fata de suprafata peretului, de regula în partea interioara a tencuielii si în partea exterioara pe beton vizibil, tencuiala fatadei, cofrarea fatadei, sau învelirea cu tabla, componente de constructie din Aluminium:

Se vor folosi profiluri din aluminiu presate pe lungime din aliajul A1MgSi 0,5 F 22 de calitate Eloxal conform DIN 1748 si DIN 17615. Pentru table anodice din aluminiu de calitate Eloxal se recomanda aliajul A1Mg 1, semidur, pentru tabla din aluminiu vopsita aliajul A1Mg1 sau A1 99,5 de calitate normala.

Se va avea in vedere obligatoriu tratarea suprafetelor cu ajutorul oxidarii anodice pentru profiluri si tabla. La folosirea procedurii Analok - respectiv GS cu o grosime minima de 20 my si a denumirii vopselei cerute prin cererea de oferta. Daca nu este mentionat altfel, toate componentele de constructie din aluminiu A6 CO sunt eloxate. Pentru executare exista mostre de Eloxal, la preluare se va prezenta un certificat din partea firmei producatoare.

Daca este prescrisa o stratificare cu material plastic atunci aceasta se va fabrica cu doua componente - lac pe baza de poliester sau de poliuretan în procedura din tabelul lucrarilr, conform cerintelor din RAL RG 631. Grosimea minima a stratului 70 my, maxim 120 my, pori densi , rezistent la UV, rezistent la intemperii si stabil la lumina, supfafata verificata tehnic conform DIN, temperatura de coacere 200 °C. Întreaga tratare a suprafetelor precum curatirea si degresarea, clatirea cu apa rece, usoara baituire a suprafetei, cromarea în procedura de cromare galbena si uscarea la bei 80 - 120° se va realiza în procedura prin scufundare. Pentru realizarea nuantei de culoare se vor fixa mostre limite.

Executantul se va îngriji de protejarea lucrarilor executate de de deteriorare si furt pâna la preluarea lucrarii.

A8.1.c Etanseizari si izolatii

Izolatia si etanseizarea fata de corpul cladirii:

Spatiul ramas între cadrul orb si lucrarea de zidarie se va umple dens cu spuma, în continuare între suprafata terminata a peretelui si constructia de aluminiu se va închide etans cu profiluri de acoperire din aluminiu de suprafata descrisa prin caserare. Eventual partile deteriorate prin montarea de ancore sau de alte componente de constructie se vor completa cu material de izolare existent pe santier curat si exact.

Spatiile goale între constructia din metal si corpul cladirii se va umple dens cu materiale termoizolante, care vor fi livrate de calitatea rezistenta la temperatura si intemperii, la putregai si mucegai, vor fi ignifuge si sa aiba o putere mare de termoizolare cu capacitate minima de absorbire a apei.

Etanseizarile între cadrul de baza din otel si partea construita vor corespunde cerintelor referitoare la permeabilitatea aerului, a furtunilor puternice, hidroizolatie si fonoizolatie precum si cerintelor fizicii constructiei.

Profilele de etanseizare necesare vor fi din EPDM. Ele trebuie sa corespunda în structura, dimensiune si forma scopului folosit. Proprietatile elastice trebuie sa corespunda domeniului de temperatura existent.

Pentru sigilare se vor folosi materiale de etanseizare care ramân elastice pe baza de silicon sau tiokol. Sigilarea se va efectua tinându-se seama de situatia constructiva în cadrul domeniului de temperatura existent si va fi astfel realizata, încât tinându-se seama de miscarile de expandare admisa ale componentelor de constructie sa nu se rupa la suprafetele de contract. Directivele de prelucrare ale producatorului materialului de etanseizare vor fi respectate, culoarea se va stabili de comun acord cu conducerea santierului si proiectantul.

Etanseizarile în interiorul ramei de constructie si spre corpul cladiri se vor efectua cu folii de etanseizare si benzi de etanseizare. Foliile de etanseizare din APTK 0,75 mm grosime. În zona tampon vor fi introduse benzi de cusaturi. La lipirea foliei de constructie suprafata de lipit trebuie sa fie curata de materiale straine. Intrarea de aer la suprafetele de lipire trebuie evitata.

Materiale diferite, de ex. otel, aluminiu si beton, pentru evitarea coroziunii de contact vor fi izolate suficient prin introducerea de materiale plastice rezistente ca forma si la umiditate. În rest se va tine seama si de reactia chimica a materialelor utilizate între ele.

La formarea tehnica a componentelor sistemului se va tine seama ca deformarile conditionate de temperatura sa nu se blocheze sau sa poata fi utilizate fara zgomot. Contacte mobile între metal si metal vor fi separate prin sine glisante.

Profile si legaturi

Constructiile din aluminiu se vor executa în modul de constructie descris în cererea de oferta si la adâncimea ceruta. Tamplariile interioare primesc de regula un geam de izolare simplu, chituit sau cu aplicarea uscata a geamului în functie de descriere, iar profilele vor fi fara rupere de punte termica.

La profiluri termoizolante sunt permise numai acelea care sunt separate termic între cofrajul interior si cel exterior prin spatii de izolare din poliamid sau un material asemanator, însa rezistente la presiune si modificarea formei. Profilurile trebuie sa poata duce sigur sarcinile. Fortele de deplasare care apar între cofrajul interior si cel exterior trebuie sa fie transmise sigur de materialul de legatura. Valorile statice mentionate de catre producatorul sistemului trebuie sa respecte marimile minime / maxime de marime si greutate ale obloanelor precum si instructiunile de montare a geamului izolator pentru posibilitatea de deplasare a închizatoarelor si a pilonilor. Profilurile de legatura din aluminiu trebuie încadrate conform DIN 4108. Principiul separarii termice se va respecta pentru întreaga constructie. La toate punctele detaliat Executantul trebuie sa verifice, daca zonele reci si calde de pe fatada respectiv ale diverselor parti ale constructiei sunt separate cu exactitate pentru a fi evitata formarea condensului.

Falturile si nuturile de profil, în care patrund intemperiile si roua trebuie sa fie fie deschise si aerisite prin slituri sau spatii goale cât se poate de mascate spre în afara. Aerisirea si drenarea grundului faltuit si a anticamerelor trebuie sa fie astfel realizata, încât umiditatea care apare sa fie directionata spre afara. Daca profilurile sunt dispuse în grundul faltuit sau în anticamera, atunci acesta trebuie sa fi hidroizolant si hidrorezistent fara izolatie suplimentara. Aerisirea grundului faltuit la geamuri izolatoare trebuie sa se efectueze conform directivelor producatorului de geam izolator.

Lucrarile de sudura, nituire, însurubare, lipire trebuie efectuate conform normelor, toate colturile si îmbinarile trebuie sa fie corect realizate. Legaturile la colturi trebuie sa corespunde în sectiunea lor conform contururilor interioare ale profilelor. La îmbinarile se va tine seama de lipirea ireprosabila a suprafetelor îmbinate. si la tampoanele în T se va închide patrunderea de apa în constructie prin umpluturi corespunzatoare si izolatii elastice în timp.

La profiluri termoizolante trebuie sa fie mentinut efectul de izolare si în zona de legatura la colturi si în T în totalitate. Ca adeziv se va folosi un adeziv din doua componente care se întareste la rece. Legaturile trebuie sa aiba suficienta rezistentta, rigiditate si densitate pe toata sectiunea profilurilor.

Elemente de legatura ca suruburi, bolturi, nituri si altele trebuie sa fie protejate suficient anticoroziv. În legaturile cu aluminiu trebuie sa corespunda normelor pentru "Otel special inoxidabil". la peiese mai putin solicitate din punct de vedere static se poate utiliza si aluminiu. Pentru situatii climaterice si de mediu deosebite prelucratorul va lua pe proprie raspundere masuri speciale.

Etanseizari ochiuri mobile

Toate ochiurile mobile vor fi prevazute cu protectie dubla la loviri si garnitura dubla APTK, sudata la colturi. Toate profilurile de etanseizare trebuie sa fie astfel montate, încât sa îndeplineasca pe timp îndelungat cerintele de garantie solicitare pentru constructia de ferestre si sa poata fi înlocuite.

Profilurile de etanseizare montate nu trebuie sa se întareasac în tip si sa reziste la frecare, astfel încât însusirile de elasticitate sa se mentina în domeniul de temperatura existent.

Duritatea materialului trebuie sa ramâna constanta cu mici tolerante.Profilurile de etanseizare trebuie sa fie rezistente împotriva influentelor atmosferice. Etanseizarea obloanelor trebuie sa fie dispusa în afara zonei de intemperii si de jur împrejur sa ramâna pe aceiasi suprafata. Profilurile de etanseizaren trebuie sa poata fi înlocuite si sa fie etanse la colturi.

A8.1.d Glafuri, sorturi de tabla

Table de fereastra pentru solbancuri se vor produce din profiluri presate pe lungime ale profilurilor de fereastra, daca nu este altfel descris între 130 mm si 210 mm latime . Ele vor fi însurubate în punctul de baza, picuratorul trebuie sa depaseasca cu 3 cm, partea inferioara se va lipi cu folie antizgomot. Pentru a nu fi ridicat sau sa fluture pervazul ferestrelor se va asigura cu platbande inoxidabile de sustinere. Punctele terminale se vor realiza cu componente de captusire adecvate, se va tine seama în mod deosebit de entanseitatea acestor puncte.

Tablele taiate vor fi produse în general din aluminiu anodizat si au o grosime minima de 2 mm. pentru utilizarea spre încapere în spatiile goale din plafon si altele, zone care nu sunt vizibile, pot fi utilizate si table din otel zincat. La partile îmbracate în tabla toate racordurile inclusiv piesele de fixare, structura autoportanta si materialele auxiliare, de izolare, de izolarea rosturilor , benzi adezive si de etanseizare, respectiv folii de etanseizare, vor fi incluse in pretul unitar.

Umpluturile folosite vor fi tratate ca si montarea geamurilor. Panourile corespunzatoare de legatura vor fi executate principal ca rezistente la umezeala. Etanseizarea se va efectua în zonele marginale rezistente la presiune, pentru a asigura presiunea de apasare a garniturii timp îndelungat. În zona panourilor se va fixa o folie rezistenta la umezeala.

A8.1.e

Armaturi (feronerie)

Armaturile în sensul modului de blocare si a pieselor suplimentare, vor fi astfel realizate, încât sa asigure o închidere etansa a elementelor.

Inaltimea mânerului de deschidere deasupra pardoselii va fi la 1,50 m, toate mânerele si pârghiile se vor livra din aluminiu eloxat respectiv stratificat. Produsele ofertate vor fi mentionate în oferta. Toate piesele cu posibilitati de umezire se vor face din material inoxidabil.

Toate armaturile mentionate sunt incluse în sistemul armaturilor. O singura însurubare în peretele profilului nu este permisa. Pentru acestea se vor folosi, daca este necesar piulite de nituire sau piese mascate.

A8.1.f Ferestre cu ochiuri oscilo-batante (cu dubla posibilitate de deschidere):

Alegerea numarului de balamale si al manerelor de inchidere este in sarcina furnizorului de tamplarie si va trebui inclusa in pretul unitar.

Încuietoarea dispusa în 3 puncte este fara trepte, reglabila si ofera posibilitatea ridicarii si coborârii ferestrei.Pentru a evita coroziunea de contact, încuietoarea are un lagar din poliamid. Lagarul reglabil din coltul de jos are o bucsa care se unge singura si o sfera din otel special la bolturi, care permit la nevoie reglarea. Cu arcuri se poate la nevoie regla si presiunea de apasare.

Maneta manuala are puncte fixe la 0 grade, 90 grade si 180 grade, care ofera o siguranta suplimentara în fiecare din aceste pozitii si prin aceasta reglare ofera o pozitie corecta.

A8.1.g Ferestre cu ochiuri basculante:

Montarea deschideri mascate pentru oberlihtul produsului complet împreuna cu lagarele necesare de basculare, cu derivatie acoperita. Actionarea se efectueaza printr-o bara curba cu o articulatie în cruce cu maneta eloxata, la 1,0 m înaltimea mânerului .

Obloanelele necesare vor fi dotate cu armatura normala însa cu maneta manuala direct la oblon fara derivatie.

A8.1.h Ferestre glisante :

Pentru racord se vor folosi mânere cu buton. Cursa obloanelor glisante se face pe role duble tandem, iar zgomotul de glisare va fi cât se poate de izolat.

Rolele nu trebuie sa se deformeze nici dupa o perioada mai lunga de repaos. Garniturile verticale vor fi neaparat în 4, numai garniturile orizontale vor fi în 2. Daca este prezentat spre ofertare partea superioara va avea inclusa o aerisire glisanta termoizolanta eloxata, înaltimea 74 mm, complet rezistenta la intemperii si cu protectie împotriva insectelor, cadrul montat în rama, cu maneta manuala de deservire.

A8.1.i Prelucrarea si montajul

Exactitatea unghiurilor va fi respectata atât la croire ca si la montare în mod deosebit. La profile termoizolate se vor folosi eventual modele. Efectele tensiunilor libere, îndoiri, si altele la profile nu se va verifica numai dupa croire cat si dupa frezare si stantare.

Muchiile de taiere vor fi curatate cu atentie mai ales resturile de prelucrare vor fi îndepartate acolo unde reprezinta pericol de accidentare.

În timpul fabricarii se vor respecta urmatoarele puncte:

a)        Exactitatea pasului si calitatea legaturilor de la colturi si din locurile solicitate;

b)        Respectarea dimensiunilor;

c)        Montarea garniturilor si etanseizarea colturilor garniturilor;

d)        Izolarea tuturor profilelor, locurilor crestate si însurubarilor;

e)        Exactitatea pasului de închidere a ochiului mobil;

f)          Protejarea suprafetei de vopsea

g)        Armaturile se vor monta în conformitate cu ultimul standard al tehnicii si cu respectarea indicatiilor speciale ale firmei producatoare, astfel încât sa fie asigurata o functionare usoara (prin gresare);se va urmari pozitionarea corecta a armaturilor precum si etanseizarea elementului.

h)        Gresarea tuturor partilor mobile (bare de blocare, închizatori, manete etc.).

Montarea elementelor de constructie din aluminiu si a cadrului de baza trebuie sa fie exacta pe verticala si orizontala dupa directia corpului cladirii. Daca sunt introduse de catre constructor anumite componente de constructie în structura, se va depune la timp dupa transmiterea comenzii un plan al sinelor de ancorare de catre Executant.

Ancorarile elementelor de aluminiu si a cadrului de baza de corpul cladirii se va face astfel încât miscari ale corpului cladirii si a elementelor de constructie sa poata fi preluate, fara ca aici din solicitari sa se transmita asupra constructiei din aluminiu.

Se va respecta ca ancorarile sa transmita fortele din elementul de aluminiu sigur asupra corpului cladirii. Elementele de fixare trebuie sa fie dispuse pe structura bruta a cladirii si sa sprijine profilurile limitrofe, încât acestea sa fie asigurate împotriva torsiunii si îndoirii. În caz de dubii asupra rezistentei locurilor de ancorare se va informa în scirs imediat beneficiarul lucrarii.

La elemente cu ochiuri mobile, zavoare, vor fi ancorate cadrele tamplariei astfel încât sa transmita eforturile asupra corpului cladirii.

Fiecare parte a peretelui ferestrei, trebuie sa fie legata cel putin în doua locuri de corpul cladiri. Distanta maxima a locurilor de ancorare este de 80 cm. Jocul necesar inclus, conditionat de dilatarea la temperatura a pieselor de constructie, rosturi necesare de etanseizare precum modificarea formei pieselor anexe ale constructie, trebuie sa fie controlata prin rosturi de dilatare. Eventual vor fi prevazute elemente de compensare ale întinderii glisante, fono-, aero- si hidroizolante.

A8.1.j Constructia profilelor

Sistemul de profiluri ofertat trebuie sa fie termoizolant si sa aiba o latime de 50 mm. Sunt profiluri din aluminiu presate în lungime din aliajul A1MgSi 0,5 F 22 în calitate Eloxal conform DIN 1748 si DIN 17615. Toate materialele de legatura trebuie sa fie din otel inoxidabil sau aluminiu.

Locurile de lovire ale profilurilor trebuie conform cerintelor statice sa fie întarite împotriva îndoirii. Camera goala din profil este prefabricata pentru preluarea unor elemente exacte de legatura de sistem. Muchiile la profilurile interioare si exterioare trebuie sa fie rotunjite la muchii cel putin pe o raza de 2 mm. Sistemul de profiluri trebuie sa fie agrementat.Au fost avute in vedere sisteme de tamplarie de aluminiu cu geam termopan de tip SCHUCO ROYAL S65, ROYAL 50N, FW50+, FW50-S.

Materialul izolator pentru ruperea de punte termica va avea 20mm.

La toate racordurile si legaturilor elementelor individuale de constructie se vor respecta modificari ale lungimi conditionate de temperatura. Se va tine seama ca rosturile sa fie suficiente pentru a nu se deteriora tamplaria la actiunile seismice sau la diferentele de temperatura.Acest lucru va fi verificat de constructor impreuna cu furnizorul.

Pierderile de caldura nu trebuie sa apara la rosturile de racordare si de extindre, apa nu are voie sa patrunda prin rosturile etanseizate.

Izolatia geamurilor si / sau a panelurilor trebuie sa se efectueze cu o folie din butil caserata cu aluminiu pentru muchia de separare. Toate colturile, T-urile, crucile trebuie sa fie izolate cu folie din butyl. Suplimentar cofrajul de acoperire si lucrarile de geamuri trebuie sa fi izolate cu profiluri de etanseizare. trebuie sa se poata utiliza grosim ale geamului de la 6 pâna la 32 mm.

Sarcinile verticale ale geamurilor si panelurilor trebuie sa fie abatute prin suprapuneri pe ancorare.

Spatiul de faltuire trebuie sa fie aerisit în afara si el nu are voie sa fie în legatura cu climatul interior.

Condensul care apare pe geam trebuie sa se adune în spatiul interior cu jgheaburi din sistemul de profile, sa fie condus în jos si sa se scurga în afara. Sistemul de jgheaburi trebuie sa ramâna intact si la locurile de lovire, legaturi, si margini si nu trebuie sa depinda de corpuri sau materiale de etanseizare

Fereastra de aerisire din profile de sistem termoizolate trebuie sa fie utilizata ca geam si izolata. Cadrul de jur împrejur trebuie sa fie termoizolat. Ochiurile mobile si cadrul ferestrei vor avea posibilitatea de drenare a apei. În exterior sliturile de drenare deschise vor fi acoperite cu clape din material plastic. Toate ochiurile mobile vor fi prevazute cu lacrimar.

A8.1.k Volumul lucrarilor pentru constructia pentru fatada

Cererea de oferta cuprinde toate elementele de fatada, ale peretilor si acoperisului, termoizolate, constructie cu piloni cu constructie primara si secundara, împreuna cu aplicarea geamurilor izolante. În continuare constructia cuprinde toate lucrarile, componentele de constructie si racordurile necesare pâna la muchiile inferioare ale tablei trapezoidale, ca table de închidere, panele ca închidere superioara, împreuna cu taieturile si formarea rosturilor. Soclul în zona de atingere a pamântului (asfalt, pavaj) se va calcula acoperit cu o tabla din aluminiu de RAL 9006. Ca baza sunt considerate mentiunile prealabile, tabelul lucrarilor, directivele producatorului, planul de ansamblu si dispozitiile tehnico-juridice.

În preturi se vor include toate piesele marunte, auxiliare si de fixare, materialele de legatura si de etanseizare chiar daca ele nu sunt mentionate în mod expres an descrierea lucrarilor Pentru montarea si montajul de grilaje de aerisire, balustrade, si sprijinitoare vor fi incluse în calcul toate lucrarile necesare precum gauriri, ancorari, largirea cadrului.

Toate schelele necesare montarii tamplariei fie la interior sau la extrior vor trebui incluse in pretul unitar ofertat.

Ca baza de masurare pentru rezistenta constructiei portante si a tuturor materialelor de fixare se aplica normativul P100/92. Ancorarea elementelor de constructie se va face astfel, încât sarcinile care apar sa fie transmise sigur asupra corpului cladirii.

Independent de planurile si desenele de detaliu întocmite de catre arhitect ,executantul trebuie sa întocmeasca pentru toate lucrarile de constructie si de montaj ajunse la executare desene la scara inclusiv asupra racordurilor.

Toate planurile vor fi prezentate înainte de începerea lucrarilor proiectantului în trei exemplare. Aprobarea de catre conducerea proiectului se refera numai referitor la conformitatea cu tabelul lucrarilor si a datelor transmise de catre arhitect. Raspunderea pentru corectitudinea tehnica, rezistenta, etanseitate etc. ramîne pe deplin în raspunderea executantului si dupa aprobarea desenelor constructiei.

A8.2 Montaj si executie geamuri

Observatii preliminare

Pentru calitatea materialelor utilizate, care sunt incluse în decont, daca tabelul lucrarilor nu mentioneaza altfel, se aplica normele romanesti in vigoare.

Montarea geamurilor se face conform dispozitiilor fiecarui producator de geam izolant. Termenul de garantie este de 5 ani.Geamurile vor fi insotite de agrementul tehnic si de un certificat de calitate din care sa rezulte caracteristicile avute.

2) Preturile unitare ofertate sunt indiferent de etaj aceleasi pentru suprafetele pe care s-a aplicat geam inclusiv toate lucrarile ulterioare si suplimentare chiar daca acestea nu sunt descrise mai detaliat în diferitele pozitii. În preturile ofertate se include livrarea incl. toate cheltuielile de transport la santier, precum si încarcarea si descarcarea vehiculelor, ducerea si depozitarea tuturor elementelor.

3) Marimile individuale ale tabliilor mentionate la diferite pozitii sunt marimi aproximative si stabilite în baza schitelor existente. Deoarece din motive de timp masurarea exacta pentru stabilirea tabliilor individuale nu a fost posibila, Executantul este obligat sa ceara dimensiunile de montare si numarul exact al bucatilor de la constructorul de structuri metalice si sa i se confirme acestea în scris. În legatura cu acestea se va tine seama de o toleranta de suprafata de +/- 5 cm la fiecare pozitie din pretul unitar, daca în timpul executarii apar abater peste sau sub aceste dimeniuni, referitoare la suprafata tabliei, atunci pretul unitare se nodifica analog la aceasta abater, adica pretul unitar se modifica numai atunci, cînd masuratoarea exacta a suprafetei tablsiei este întra-devar mai mare sau mai mica de 5 cm.

Grosimea geamului mentionata în tabelul lucrarilor pentru elementele de izolare sunt grosimi minime. Ofertantul este însa obligata sa masoare grosimea geamului în baza situatiei reale a acestui proiect de constructie si tinând seama de vant si fortele cutremurelor.

Daca prin aceasta masurare pentru pozitii individuale apar abateri de grosime a geamului atunci aceste elemente de geam de izolare vor fi ofertate ca alternative într-un înscris însotitor la oferta cu grosimea calculata a geamului. Raspunderea pentru rezistenta elementelor de izolare o poarta exclusiv Executantul. Elementele de izolare trebuie sa fie masurate corespunzator cu cerintele impuse. Toate felurile de sticla din Tabelul lucrarilor trebuie sa corespunda dispozitiilor de calitate. Izolatia celor doua foi din sticla trebuie sa fie elastica în timp, etansa la apa, aer si abur, nici sa se întareasca, si nici sa se scurga sau sa se rupa. Formarea apei de condens pe partile interioare trebuie sa fie exclusa.

5) Elementele de izolare vor fi montate profesional dupa terminarea lucrarilor de constructie si apobarea supravegherii locale a constructiei pentru lucrarile de montare a geamurilor.

Geamul care va fi montat trebuie sa fie degresat si fara praf, precum si uscat. Falturile profilelor pentru geamuri vor fi curatate cu atentie.

Tabliile din sticla vor fi fixate cu atentie si corect în obloane si rame prin utilizarea de materiale adecvate numai pentru aceasta.

Acestea trebuie sa fie rezistente la atacul de ciuperci, putreziciune si la componentele din materialele de etanseizare. Butucii trebuie sa aiba o rezistenta de ca. -60 - 80 grade Shore, adecvate sunt aici pentru lemn dur impregnat respectiv materiale plastice rezistente la îmbatrânire si la uleiuri.

Ochiurile mobile de aerisire la montarea geamului nu trebuie sa fie scoase din rama. Montarea geamului trebuie sa se efectueze cu ochiurile mobile închise.

Jocul între marginea geamului si grundul de falt trebuie sa fie de 1/2 din înaltimea faltului, dupa montarea pe butuc se va verifica, daca ochiurile mobile se pot închide si deschide cu usurinta. Întepenirea obloanelor va duce la înlocuirea butucilor si geamul va fi montat din nou. La obloane rotative la glisarea butucului lateral de sus a obloanelor la partea închisa se va ridica usor, astfel încât butucul portant sa umple complet jocul dintre marginea geamului si grundul faltului.sipcile pentru geamuri trebuie masurate corespunzator si adaptate cu multa atentia pentra ca acestea sa reziste solicitarilor ulterioare mai ale prin presiunea si curentul vântului.

Constructorul pentru constructii metalice este obligat, sa informeze, instruiasca firma care executa montarea geamurilor asupra montarii laturilor de tinere a geamurilor si sa controleze la terminarea montajului.

Pentru montarea geamului vor fi anexate la oferta atestatul firmelor producatoare

Producator recomandat Saint-Gobain

Rezistenta la intemperii a garniturilor si evitarea neetanseizarii si formarea de apa de condens între geamuri .Pentru geamurile livrate raspunde Executantul pâna la la data preluarii definitive.

10) Izolatia geamului se efectueaza, daca nu este descris altfel cu profiluri usoare pentru sticla din EPDM sau Silicon, culoarea la alegerea arhitectului.

11) Executantul livreaza în totalitate profilurile de etanseizare necesare pentru exterior si interior.

Profilurile de etanseizare vor fi montate de catre geamgiu si vulcanizate la colturi. Geamgiul trebuie sa informeze ofertantul asupra modului montarii geamurilor constructiei.

A8.2.a Generalitati

Conditiile contractului au la baza normele in vigoare. Se vor avea in vedere directivele producatorului de sisteme de aluminiu si al producatorului de geamuri izolate.

A8.2.b Tipul si volumul lucrarilor

Subiectul acestei descrieri sunt executia si montajul tamplariilor de aluminiu.

A8.2.c Dimensiuni

Dimensiunile date în caietul de sarcini sunt dimensiunile de proiect. Modificarile de dimensiuni, care la lucrarile de constructie metalica per bucata sunt de pâna la +/- 50 mm din dimensiunea totala, nu permit schimbari ale pretului unic. La abateri mai mari se recalculeaza pretul conform cu modificarile suprafetei.

Inainte de darea in executie executantul va efectua un releveu.

În cazul când pentru pentru constructia (de aluminiu) trebuie asigurata o dimensionare preliminara în vederea montajului, dimensiunile finale sunt stabilite de comun acord cu beneficiarul, în scris.

A8.2.d Date despre sistemul de profile

Descrierea pune bazele caracteristicilor constructive ale sistemelor de aluminiu SCHÜCO.

Datele despre dimensiunile standard ale profilelor (adâncimea de montaj si latimea vizibila) si caracteristicile constructiei în pozitiile de detaliu sunt de avut în vedere.

Pentru sistemul de profile oferit se respecta prescriptiile si regulile de prelucrare ale producatorului de profile.

Producatorul de profile, respectiv furnizorul de profile trebuie sa prezinte la cererea beneficiarului un certificat ISO 9000.

A8.2.e Cerinte pentru materiale

Aluminiu

Se folosesc profile laminate de aluminiu în aliaj AlMgSi0,5F22 în calitate vopsita. Pentru tablele de aluminiu vopsite se folosesc aliaje de AlMg1 sau Al99,5 de calitate normala

Abaterile de la aceste reguli se stabilesc în scris.

Otel

Piesele de otel pentru ancorari, rigidizari si precadre sunt fie inoxidabile, fie prevazute cu operatii de zincare în baie topita. Prelucrarile ulterioare trebuie evitate. Zincarea pieselor de otel se va verifica temeinic dupa transportul la santier si înainte de montajul pieselor de aluminiu.

Partile zincate deteriorate ca si eventualele suduri sunt curatate, degresate si apoi sunt vopsite bine cu vopsea de protectie de cea mai buna calitate.

A8.2.f Cerinte pentru constructie

Alegerea profilelor

Profilele (de aluminiu) izolate termic sunt alcatuite din o parte exterioara si o parte interioara care sunt unite cu o punte izolatoare din material plastic de calitate înalta (de exemplu: fibra de sticla din poliamida durificata) cu lungimea de min 27 mm. Profilele trebuie sa suporte încarcarile în mod sigur. Între partea interna si cea externa, fortele taietoare aparute trebuie sa se transmita în siguranta prin cuplare (fara glisari între partea de profil interna si cea externa ). La fatade si luminatoare, partile exterioare si interioare ale profilelor sunt prinse solid una de cealalta. Momentele de inertie oferite de producatorul de profile trebuie avute în vedere la alegerea profilelor.

Profilele izolate termic trebuie sa fie clasificate conform prescriptiilor în grupe de materiale conform DIN 4108.

Pentru legaturile cu cladirea trebuie prevazute sisteme de profile cu cleme si cordoane de izolare.

Principiul izolarii termice este prevazut pentru întreaga constructie.

Drenajul apei + Eliberarea presiunilor (de vapori)

Aerisirea, respectiv drenajul falturilor si al camerelor anterioare ale profilelor trebuie realizat asa încât umezeala sa fie dirijata catre exterior. Drenarea camerei anterioare este facuta în totalitate. Eliminarea presiunilor din falturile de geam trebuie facuta conform prevederilor producatorilor de geam izolat.

Pervaz exterior

Daca nu sunt alte prevederi, pervazurile folosite sunt din aliaje asemanatoare profilelor de rame si sunt înclinate cu 8 . Pervazul se va prinde prin însurubare de profilul de baza. Împotriva ridicarii si a fluturarii, pervazurile se asigura cu eclise inoxidabile. Capetele si falturile de dilatare sunt prevazute cu captuseli potrivite. Acestea formeaza un sistem cu pervazul.

Cerinte statice

Constructia trebuie sa respecte cerintele statice. Dimensiunile si grosimile materialelor sunt, atât timp cât nu sunt prevazute initial, alese de catre ofertant încât sa corespunda solicitarilor. Încarcarile efective trebuie preluate în siguranta de catre cladire. Pentru încarcarile date de vant,respectiv de zapada,miscarile in caz de seism se vor respecta normativele STAS 10101/20-90,STAS 10101/21-92, respectiv normativul P100-92.

Sageata celui mai lung cant de sticla nu trebuie sa depaseasca L/300 dar maxim 8 mm.

Legaturi si rigidizari

Toate legaturile si rigidizarile trebuie construite asa încât sa fie compatibile cu tolerantele cladirii de baza. Elementele de cuplare (precum suruburi, bolturi, piulite sa) sa fie confectionate din otel-crom-inoxidabil (cel putin calitatea A4 cu continut redus de cupru). Pentru toate cuplajele uzuale si piesele marunte din otel se folosesc materiale zincate în baie topita. Asamblarile cu suruburi, în totalitatea lor, sunt asigurate contra desurubarii neprevazute.Pentru evitarea coroziunii de contact, trebuie ca la punerea în contact a doua metale diferite sa se foloseasca o piesa intermediara de PVC. Se face exceptie în cazul pieselor de legatura de otel-crom-inoxidabil din domeniul uscat.

Îmbinarea profilelor

Coltarii de cuplare trebuie sa se potriveasca în sectiunea interioara a profilului. Îmbinarile cap la cap si cele de colt trebuie trebuie cuplate rigid si bine izolate. La îmbinarile oblice se are în vedere o lipire ireprosabila între coltar si suprafata oblica (a profilului). Trebuie împiedicata patrunderea apei în

constructie si în cazul îmbinarilor T si al celor în cruce. Ca material de lipire se foloseste adeziv de metale bicomponent. Îmbinarile trebuie sa îndeplineasca conditiile de stabilitate, rigiditate si izolare în sectiunea profilului.

Profile de etansare

Material pentru profilul de etansare: APTK; denumirea internationala: EPDM= Ethylen-Propylen-Terpolymere. Duritatea, dimensiunile, si profilarea trebuie sa corespunda fiecarui scop de utilizare în parte. Principiile sunt prevazute în DIN 7863.Trebuie folosite sisteme originale de izolare. Pentru cercevele sunt permise numai garniturile de mijloc. Garniturile trebuie sa fie interschimbabile . La cercevelele cu bataie se foloseste suplimentar fata de garnitura mediana si o garnitura interioara. Ferestrele in doua canate au prevazute garnituri în zona de mijloc.

Feronerie

Este permisa folosirea numai a pieselor originale proprii sistemului, de înalta calitate. Feroneria trebuie sa fie ajustabila si sa permita asamblarea pieselor suplimentare precum zavoare intermediare, blocaje la rotire, foarfece suplimentare. Feroneria pentru deschideri roto-basculante este prevazuta cu un dispozitiv de siguranta pentru evitarea manevrarii gresite si cu foarfeca cu piedica suplimentara.

Cerinte fizice ale constructiei

Alungiri  Deformarile pieselor constructiei datorita deplasarilor si a conditiilor de temperatura sunt dimensionate constructiv, derivând din aceasta stabilirea rosturilor de deplasare si închidere, a etansarilor la aer si apa. Rosturile de cuplare cu corpul cladirii sunt etansate fata de apa. Constructia trebuie sa preia prin elementele de îmbinare toate fortele efective si sa le transmita la cladire. Ferestrele si elementele de fatada nu vor prelua sarcini de la corpul cladiri.

În domeniul constructiv, rosturile convenite sunt pentru deplasari nezgomotoase si cu posibilitati de alunecare.

Izolarea la corpul cladirii

Cerinte de protectie la caldura, la umiditate, la zgomot, protectie contra incendiului, cerinte de deplasare ale rosturilor sunt de avut în vedere la alegerea izolarilor. La izolarea rosturilor de îmbinare cu materiale izolatoare elestice trebuie avute în vedere prescriptiile producatorului. Aplicarea izolatorilor trebuie facuta numai pe vreme favorabila. La stabilirea latimii rosturilor este hotarâtoare deformabilitatea totala admisibila a materialului izolator.

Folii izolatoare (Bariere contra vaporilor)

Legaturile la corpul cladirii sunt izolate cu o folie izolatoare speciala din cauciuc butilic, respectiv APTK (denumire internationala EPDM = Ethylen- Propylen- Termopolymere). Îmbinarea foliilor izolatoare si dispunerile în diverse planuri se face cu respectarea unei suprapuneri suficiente.

La lipirea foliei izolatoare trebuie curatate suprafetele de lipit de materiale/ substante straine. Trebuie evitata formarea bulelor de aer între suprafetele de lipire. Foliile au latimi minime indicate de producator , si lipiturile vor fi asigurate suplimentar mecanic.

Materiale izolatoare

Se vor monta numai materiale izolatoare termice ignifuge si rezistente în timp. Pentru asigurarea unei bune izolari termice în timp trebuie împiedicata umezirea materialului termoizolant. Spatiile goale între constructia la rosu si precadre trebuie umplute cu materiale izolatoare termic care nu oxideaza.

Izolare termica

La realizarea constructiei trebuie sa nu se produca punti termice. Separarea dintre clima interioara si cea exterioara trebuie sa se faca în zona calda (a profilelor ).

Pentru împiedicarea aparitiei condensului, trebuie sa existe o zona de separatie clar definita intre zona calda si zona rece în toate detaliile constructiei de aluminiu cat si la îmbinari.

Coeficient de izolare termica Kgeam=1.35 respectiv 1.39 W/mpK

Coeficient de izolare termica profile Kprofile=2.1 W/mpK

Permeabilitatea rosturilor

Permeabilitatea rosturilor si izolarea fonica trebuie sa respecte norma DIN 18055

Protectie la zgomot (izolarea fonica)

Daca în caietul de sarcini nu este cerut pentru închideri un anumit coeficient de izolare fonica Rw, se va prevedea un minim de 31dB, se vor avea in vedere si prescriptiile normativului DIN 4109.

Protectie la ploaie si roua

Pentru a se evita formarea punctelor de roua pe geam si profile trebuie avut în vedere mai ales felul si organizarea încalzirii sau a climatizarii.

In conditii de temperaturi scazute la exterior :

-temperatura exterioara text=-30C

-temperatura exterioara tint=+20C

K=1.8W/m2K (pentru tamplarie )se formeaza condens la o umiditate relativa de 50%

Toate legaturile la constructie sunt izolate la interior contra apei, iar la exterior permit eliminarea apei. Trebuie atentie la pozitionarea corecta a ramei în momentul montarii.Falturile si nuturile de profil în care precipitatiile pot patrunde si în care se poate forma condens trebuie sa aibe din constructie prevazuta posibilitatea de drenare a apei. Îndrumarile de proiectare ale furnizorilor de profile trebuie respectate.

Orificiile de drenare a apei catre exterior sunt protejate cu capacele de protectie.

Protectie la foc

Se vor avea in vedere prevederile normativului P118-83.

Se vor respecta urmatoarele:

Limita de rezistenta la foc a peretilor cortina trebuie sa fie minim 15 minute;pentru intarzierea propagarii incendiilor, de la un nivel la altul, prin exteriorul fatadei ,vitrarile sunt separate prin zone pline. Aceste zone trebuie sa fie rezistente la foc minim 30 minute. Pentru intarzierea propagarii incendiilor, de la un nivel la altul, prin interiorul fatadei in dreptul parapetilor si a planseelor pe toata inaltimea acestora spatiul liber se etanseizeaza cu materiale incombustibile, asigurandu-se minim 30 minute etanseitate la foc.

Vopsirea cu pulberi

Grosimea stratului de vopsea este cuprins între 65 +/- 15 mm pentru suprafetele principale vizibile. Suprafetele secundar-vizibile sunt si ele acoperite cu vopsea.

Mostre de culoare sunt prezentate la cerere conducerii lucrarii.

Montajul geamurilor, montarea garniturilor

Izolarea geamurilor si a panelurilor se face cu ajutorul unor sisteme de calitate înalta de garnituri originale APTK - EPDM conform DIN 7863

Montaj si executie

Propunerile de detalii din proiect se vor lua in consideratie, executantul plecand de la acestea va intocmi proiectul tehnologic cu detalii de executie, pe care il va supune verificarii unui verificator atestat MLPAT pentru siguranta in exploatare. Acest proiect va fi aprobat de proiectantul general.

Inceperea executiei va putea incepe dupa aprobarea acestui proiect. Proiectarea si propunerile pentru detalii de executie sunt de luat în considerare în formarea pretului.

Consimtamântul arhitectilor consta numai în concordanta cu caietul de sarcini si datele arhitecturale pretinse. Raspunderea pentru corectitudinea tehnica, stabilitate, izolatii ramâne dupa eliberarea desenelor de executie de partea celui care preia contractul.

Prelucrare

Debitarea profilelor de aluminiu , în cazul de fata - cu masini de debitat, se efectueaza astfel încât precizia colturilor prin asamblare sa fie îndeplinita. Dupa prelucrarile mecanice canturile se curata cu grija. Dupa degajarea spanului propriu, profilele de aluminiu prelucrate nu mai trebuie ajustate ulterior. În timpul prelucrarii trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte:

Potrivirea exacta si îmbinarea colturilor si a îmbinarilor T

Montarea la dimensiune exacta si lipirea precisa a garniturilor, a colturilor de garnitura si a pieselor de etansare

Dimensionarea si ordonarea drenajelor pentru îndepartarea apei

Izolarea contactului între profile, a zonelor crestate si a celor de însurubare

Potrivirea exacta a suporturilor de cercevea

Sistemul instalat original de accesorii de înalta calitate este conform instructiunilor furnizorului/producatorului de accesorii. Trebuie asigurata o functionare impecabila printr-o ungere (dupa caz) si o pozitionare corecta a accesoriilor.

Prelucrarea tablelor

Chiar daca nu se mentioneaza separat în caietul de sarcini, trebuie sa se ia in considerare materiale pentru realizarea unei functionari corecte la închiderile interioare si exterioare, rame de fixare, constructie invizibila, materiale ajutatoare, izolatoare, de etansare a rosturilor.

Închiderile exterioare si interioare sunt realizate din tabla de cel putin doi milimetri grosime. Prelucrarea tablelor trebuie sa respecte prescriptiile prevazte pentru suprafetele respective.

Piese de ancorare

Fixarea pieselor de ancorare se realizeaza asfel încât sa descarce încarcarile provenite de la constructia de aluminiu, în special de la balamale, lagare, rigle si montanti pe structura de rezistenta. Deplasarile constructiei nu trebuie sa se transmita pieselor de ancorare. Distanta maxima dintre doua puncte de ancorare este mai mica de 800 mm (in cazul tamplariilor). Distanta maxima fata de colturile exterioare este de 150-200 mm. Piesele de ancorare sunt prevazute daca este necesar cu piese deplasabile, reazeme de colt si rigidizari suficiente astfel încât la prelucrari ulterioare ale altor meseriasi sa nu existe influente asupra acestora. Asta nu este valabil pentru încarcarile din santier. Piesele de ancorare trebuie sa permita prinderea , la nevoie, a ramelor de lemn cu folie de protectie. Montajul pieselor de ancorare trebuie sa se faca aliniat pe orizontala si pe verticala, la fiecare etaj, conform schitei de masurare.

Cerintele fizice ale constructiei vor fi îndeplinite si de piesele de ancorare.

Montajul tamplariilor

Piesele din profile de aluminiu trebuie sa fie legate pe fiecare parte de cel putin doua piese de ancorare. Distanta maxima dintre doua locuri de ancorare este de 800 mm. Distanta maxima fata de colturile exterioare este de 150-200 mm. Montajul pieselor de ancorare trebuie sa se faca aliniat pe orizontala si pe verticala. Cerintele fizice ale constructiei vor fi îndeplinite si de piesele de ancorare. Modificarile dimensiunilor conditionate de temperatura care apartin elementelor constructive cât si modificarilor de forma ale pieselor componente de racord trebuie sa fie preluate prin rosturile constructive.

În orice caz trebuie sa se prevada elemente de compensare a dilatarii care sunt etanse la apa, aer, zgomot.

Asigurarea calitatii

Cel care preia contractul raspunde de calitatea productiei precum si de asamblarea profesionala a elementelor constructiei. Pentru asigurarea calitatii, în cataloagele producatorilor de profile de aluminiu se afla norme de prelucrare si de montare. Ele sunt la cerere puse la dispozitia beneficiarului

Descrierea produsului ofertat

Tamplarii exterioare, ferestre si usi

Tamplariile exterioare F1-F13 si respectiv UFAE si UFAE2, cat si usile inglobate in peretii cortina se vor executa conform tabloului de tamplarie in sistemul de profile Schüco Royal S 65

Descrierea produsului:

Sistem de profile laminate de aluminiu în aliaj AlMgSi0,5F2

Toleranta profilelor respecta normativul DIN 17615

Permeabilitatea la aer a sistemului este a<0.1 m3/hm

Clasa de etenseitate la ploaie torentiala Grupa C (inaltimea cladirii de 100 m)

Izolare fonica (corelata cu vitrajul) clasa de izolare 5 conform DIN 52210 45-49 dB

Sistemul se incadreaza in grupa de materiale 2.1 conform DIN 4108 (2.0<K<2.8W/m2K)

Materialul pentru garnituri este EPDM conform DIN 7863.

Materiale pentru accesorii:otel INOX ,zink,aluminiu,polyamid.

Adâncimea de montaj a profilului de toc: de baza 65 mm

Adâncimea de montaj a profilului cercevea de fereastra:  de baza 75 mm

Adâncimea de montaj a profilului cercevea de usa:  de baza 65 mm

Înaltimea soclului de usa: 142 / 150 mm

Precadre

Tamplriile izolate se vor monta in precadre din teava de otel zincat la cald cu grosimea minima a peretelui de 2 mm, inclusiv suport perimetral din material izolator cu grosimea minima de 20 mm.

Fixarea precadrelor

Precadrele sunt fixate cu pene de fixare potrivite si cu dibluri expandabile din otel, cel putin M8 în constructia de baza. Spatiul dintre precadre si constructia de baza se umple cu spuma poliuretanica, iar rosturile existente sunt sigilate exterior si interior cu silicon. Izolarea în zona pervazului se face prin asezarea unei folii volante din EPDM. Folia de legatura se lipeste de corpul cladirii, iar de precadre se fixeaza mecanic. Alte dotari se fac în functie de situatia concreta de la fata locului.

Pervaz exterior

Reperele de tamplarie descrise în caietul de sarcini, daca nu sunt descrise altfel în textul pe pozitii, sunt livrate cu pervazuri din aluminiu, adâncimea de constructie conform cerintelor, înaltimea nasului de picurare minimum 30 de milimetri. Montajul pervazului se face pe profilul de baza din plastic de pe precadru. Drenajul apei din toc se face mascat, peste pervazul exterior. În pret sunt incluse console de pervaz din aluminiu, îmbinari pentru aluminiu si închideri laterale pentru pervaz. Rosturile care apar se sigileaza cu silicon elastic si durabil. Spatiul dintre pervazul de aluminiu si constructia de baza este umplut cu material izolator.

Pervaz interior

Reperele de tamplarie descrise în caietul de sarcini, daca nu sunt descrise altfel în textul pe pozitii, sunt livrate cu pervazuri din WERZALIT (PAL melaminat, culoare la alegerea proiectantului ) de 18 mm grosime , aspect interior de 40 mm înaltime, cu capace laterale ale suprafetelor verticale taiate livrate si montate. Montajul se face prin intermediul tuturor mijloacelor de fixare necesare (de ex adeziv). Rosturile de la legatura cu constructiase sigileaza cu snur de masa acrilica.

Montajul ferestrelor si al usilor

Elementele de aluminiu se monteaza în precadrele pregatite cu luftul de montaj necesar. Între tocul de aluminiu si precadru se introduc benzi precomprimate. Exteriorul si interiorul rosturilor se sigileaza cu silicon durabil si elastic.

Feronerie de ferestre

Ferestrele vor fi echipate cu feronerie elox natur, in conformitate cu modul de deschidere specificat in tabloul de tamplarie , propriu sistemului Schüco.

Mâner de fereastra

Model nr: 234004

Feronerie pentru usi

Usi într-un canat

Feronerie pentru usi cu bataie într-un canat:2-3 buc balamale de usa din trei parti, cu fixare pe profil;

1 buc butuc - broasca cu limba si zavor din otel nichelat;

1 buc sild din otel, cu buzunar din plastic pentru zavor;

2 buc mâner de usa cu arc de revenire

2 buc masca pentru butuc

1 buc închizator superior de usa DORMA TS 72 cu blocaj la 90 de grade

Usi într-un canat + antipanica

Feronerie de usi cu bataie într-un canat cu accesorii antipanica 2-3 buc balamale de usa din trei parti, cu fixare pe profil;

1 buc butuc - broasca cu limba si zavor din otel nichelat-antipanica, limba si deschiderea zavorului actionabile de la mânerul de usa din interior

1 buc sild din otel, cu buzunar din plastic pentru zavor;

1 buc mâner de usa tip bara cu arc de revenire

1 buc mâner standard

2 buc masca pentru butuc

1 buc închizator superior de usa DORMA TS 72N.

Usi în doua canate

Feronerie de usi cu bataie în doua canaturi

6 buc balamale de usa din trei parti, cu fixare pe profil;

1 buc butuc - broasca cu limba si zavor din otel nichelat;

1 buc sild din otel, cu buzunar din plastic pentru zavor;

2 buc mâner de usa cu arc de revenire

2 buc masca pentru butuc

1 buc zavor de cant asezat în falt, cu mâner basculant, tija rotunda zincata de 10 mm diametru, bucsa de bronz de podea si bucsa superioara

2 buc închizator superior de usa DORMA TS72 cu blocare la 90 de grade cu posibilitatea de reglaj al vitezei de închidere si al amortizarii la deschidere, montaj normal pe foaia de usa uzual mobila.

Usi în doua canate + antipanica

Feronerie de usi cu bataie în doua canaturi cu accesorii antipanica

6 buc balamale de usa din trei parti, cu fixare pe profil;

1 buc butuc - broasca cu limba si zavor din otel nichelat-antipanica,

1 buc broasca cu zavor si pârghie de actionare, limba si deschiderea zavorului actionabile din interior

2 buc mâner de usa cu arc de revenire

2 buc masca pentru butuc

2 buc mâner tip bara pentru zavor antipanica

1 buc închizator superior de usa DORMA TS 72N cu blocare la 90 de grade cu posibilitatea de reglaj al vitezei de închidere si al amortizarii la deschidere, montaj normal pe foaia de usa uzual mobila.

Vopsirea

Culoarea pieselor de aluminiu interioare: culoare RAL­­­­, la alegerea proiectantului

Culoarea pieselor de aluminiu exterioare: culoare RAL­­­­, la alegerea proiectantului

Tipul geamului

Grosimea sticlei se dimensioneaza conform cerintelor constructiei fizice.

Tipul de sticla descris: SAINT GOBAIN

Grosimea sticlei conform cerintelor statice:

Tamplarii exterioare pereti cortina

Descrierea tehnica

Sistem termoizolant (Grupa de materiale 1, 2.1) de pereti cortina si luminatoare de aluminiu

Caracteristici ale constructiei

Structura de rezistenta pentru fatada consta în profile tubulare-multicamerale-cu unghiuri drepte, cu o latime vizibila la interior si la exterior de 50 mm. Toate canturile profilelor sunt rotunjite. Profilele de rigla au adâncimea de constructie cu 1 mm mai mica decât a profilului corespunzator de montant (pentru obtinerea unui efect optic bun). Profilele de rigla au prevazut un canal pentru însurubarea suruburilor la îmbinarile T. Canalul prevazut pentru garnitura de pe rigla acopera canalul pentru garnitura din montant. Drenajul se face în trei nivele Nivelul 1= rigla; nivelul 2= rigla; nivelul 3= montant. Îmbinarile orizontale la fatadele pe mai multe etaje se fac cu sistemul corespunzator de cuplaje de îmbinare si piese pentru îmbinare. Pentru rosturile verticale de montaj si dilatare sunt prevazute semiprofile (de montant) care au în vedere o latime de 50 mm.

Îmbinarea riglelor pe montant se realizeaza prin însurubarea profilelor / îmbinari T. Toate îmbinarile sunt stabilite în functie de cerintele statice. Zona de suprapunere este izolata cu piese de etansare. Deplasarile constructiei provenite din alungirile datorate dilatarii sunt garantate prin introducerea garniturilor de contact/ mansete si prin prevederea gaurilor stantate alungite în profilul de rigla în zona de suprapunere. Etansarea ochiurilor de geam si/sau a panourilor se realizeaza cu garnituri de EPDM. La exterior constructia va avea capace presoare pe orizontala echipate cu garnituri, iar la peretii cortina pe verticala se va utiliza pentru etansarea rostului dintre geamuri profilul special 224932 .

Pentru luminatorul FL4 la exterior se va utiliza suplimentar o banda butilica de etansare montata sub capacele presoare echipate cu garnituri EPDM.

Aerisirea falturilor ca si egalizarea presiunilor se realizeaza prin faltul montantului prin intermediul pieselor de aerisire prin falt, apartinând sistemului, corespunzator cu grosimea geamului.

Elementele care se includ în fatada ochiuri mobile respectiv usi se vor integra identic cu elementele de geam.

Toate suruburile de fixare folosite la exterior sunt din otel inox - A4.

Latimea vizibila a profilelor:

Montanti, montanti de montaj , rigle 50 mm

Adâncimea de montaj:

Montanti, nivelul 3 recomandat 150 mm

Rigle, nivelul 1 154 mm

Rigle-închidere superioara/ inferioara 154 mm

Capace orizontale 15 mm

Profilele de montant se vor alege conform cerintelor statice.

Profilele de rigla se vor alege conform cerintelor statice

Închideri la corpul cladirii

Închiderea pe corpul cladirii este realizata cu elemente de izolare termica. Acest element izolator se fixeaza cu un vinclu de otel continuu pe corpul cladirii si se introduce în faltul profilului de montant. Elementul izolator are o bordura întarita.

Pe margine se prevede un profil U de închidere din aluminiu. Rostul este sigilat cu material durabil-elastic . Spatiul dintre marginea montantilor si corpul cladirii este umplut complet cu material izolator.

La partea exterioara se introduce în faltul pentru sticla un profil îndoit special din aluminiu pentru protectia termica deplina a fatadei. Alte completari se fac în functie de aspectul concret al lucrarii.

Montajul pieselor de prindere a fatadei

Fixarea profilelor de montant se face în functie de aspectul lucrarii, în fiecare din punctele de divizare prin egalizarea tolerantelor la ancorele fatadei.

Preluarea tolerantelor ancorelor în directie orizontala si verticala este de +/- 15 mm, iar în lateral de +/- 25 mm.

Ancorele de fatada se afla pozitionate în fiecare din punctele de tavan si de baza. Ancora superioara este în acelasi timp construita ca un sprijin liber.

Constructiv, ancorele sunt astfel alcatuite ca sa permita o dilatare nestânjenita a fatadei.

De asemenea ele trebuie sa compenseze proportional deformarile corpului cladirii, de exemplu încovoierea planseelor.

Fixarea consolelor de corpul cladrii se face cu suruburi de otel si cu dibluri (conexpanduri) conform cerintelor statice.

Toate piesele de fixare ale fatadei trebuie sa permita preluarea în siguranta a eforturilor aparute în fatada si sa le transmita structurii de rezistenta a cladirii.

A 8.1 PERETI CORTINA

PERETE CORTINA PC1 (CORP A )

- geam termopan W tip 1

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 16mm aer - 4mm Planitherm Futur N

zona de viziune - parapet: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 14mm aer - STADIP Planitherm Futur N 33.1 (6.4mm)

zona opaca: caseta shadowbox geam 6mm COOL-LITE PB114calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

zona serigrafiata - conform tablou de tamplarie, unele casete shadowbox sunt serigrafiate - SGG seralit transparent RAL 6018 , anterior aplicarii stratului PB114

parapet de sticla culoare verzui - la logii, conform tablou de tamplarie - STADIP PARSOL 66.4 (13.5mm) - nota: se va realiza o mostra de sticla colorata, care se va prezenta spre aprobare proiectantului

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.39)

FS (factor solar) 0.15

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

manopera........

mat.+util.+trans......

mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC3 (CORP A )

- geam termopan W tip 1

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 16mm aer - 4mm Planitherm Futur N

zona de viziune - parapet: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 14mm aer - STADIP Planitherm Futur N 33.1 (6.4mm)

zona opaca: caseta shadowbox geam 6mm COOL-LITE PB114calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

zona serigrafiata - conform tablou de tamplarie, unele casete shadowbox sunt serigrafiate - SGG seralit transparent RAL 6018 , anterior aplicarii stratului PB114

parapet de sticla culoare verzui - la logii, conform tablou de tamplarie - STADIP PARSOL 66.4 (13.5mm) - nota: se va realiza o mostra de sticla colorata, care se va prezenta spre aprobare proiectantului

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.39)

FS (factor solar) 0.15

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

manopera........

mat.+util.+trans......

927mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC7 (CORP B )

- geam termopan W tip 1

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 16mm aer - 4mm Planitherm Futur N

zona de viziune - parapet: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 14mm aer - STADIP Planitherm Futur N 33.1 (6.4mm)

zona opaca: caseta shadowbox geam 6mm COOL-LITE PB114calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.39)

FS (factor solar) 0.15- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011

- sprosurile verticale se inchid cu banda de etanseizare, cele orizontale se inchid fie cu banda de etanseizare, fie au traversa - capac COD SCHUCO 160190 - in conformitate cu tabloul de tamplarie

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

manopera........

mat.+util.+trans......

1100mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC8 (CORP B )

geam termopan W tip 1

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 16mm aer - 4mm Planitherm Futur N

zona de viziune - parapet: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 14mm aer - STADIP Planitherm Futur N 33.1 (6.4mm)

zona opaca: caseta shadowbox geam 6mm COOL-LITE PB114calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.39)

FS (factor solar) 0.15

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011

- sprosurile verticale se inchid cu banda de etanseizare, cele orizontale se inchid fie cu banda de etanseizare, fie au traversa - capac COD SCHUCO 160190 - in conformitate cu tabloul de tamplarie

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

manopera........

mat.+util.+trans......

mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC9 (CORP B )

- geam termopan W tip 1

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 16mm aer - 4mm Planitherm Futur N

zona de viziune - parapet: 6mm COOL-LITE PB114N calit - 14mm aer - STADIP Planitherm Futur N 33.1 (6.4mm)

zona opaca: caseta shadowbox geam 6mm COOL-LITE PB114calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.39)

FS (factor solar) 0.15

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011

- sprosurile verticale se inchid cu banda de etanseizare, cele orizontale se inchid fie cu banda de etanseizare, fie au traversa - capac COD SCHUCO 160190 - in conformitate cu tabloul de tamplarie

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

manopera........

mat.+util.+trans......

mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC2 (CORP A )

- geam termopan W tip 2

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 8mm COOL-LITE PB414N calit -16mm aer -STADIP Planitherm Futur N 55.2 (10.76mm)

zona opaca - caseta shadowbox geam 8mm COOL-LITE PB414N calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.38)

FS (factor solar) 0.1

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

manopera........

mat.+util.+trans......

927mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC4 (CORP A )

- geam termopan W tip 2

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 8mm COOL-LITE PB414N calit -16mm aer -STADIP Planitherm Futur N 55.2 (10.76mm)

zona opaca - caseta shadowbox geam 8mm COOL-LITE PB414N calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.38)

FS (factor solar) 0.1

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

- in pretul ofertat se va include si inchiderea dintere panourilede sticla ale vitrinei si elementele structurale de BA, realizata din panouri termoizolante tip sandwich din tabla de Aluminiu si polistiren expandat , 2.5cm grosime apartinand sistemului , fixate in traversele de tamplarie, culoare RAL 7011

manopera........

mat.+util.+trans......

793mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC5 (CORP A )

- geam termopan W tip 2

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 8mm COOL-LITE PB414N calit -16mm aer -STADIP Planitherm Futur N 55.2 (10.76mm)

zona opaca - caseta shadowbox geam 8mm COOL-LITE PB414N calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.38)

FS (factor solar) 0.1

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee.

- in pretul ofertat se va include si inchiderea dintere panourilede sticla ale vitrinei si elementele structurale de BA, realizata din panouri termoizolante tip sandwich din tabla de Aluminiu si polistiren expandat , 2.5cm grosime apartinand sistemului , fixate in traversele de tamplarie, culoare RAL 7011

manopera........

mat.+util.+trans......

125.5 mp pret unitar....... ......

PERETE CORTINA PC6 (CORP A )

- geam termopan W tip 2

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 8mm COOL-LITE PB414N calit -16mm aer -STADIP Planitherm Futur N 55.2 (10.76mm)

zona opaca - caseta shadowbox geam 8mm COOL-LITE PB414N calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.38)

FS (factor solar) 0.1

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

- se vor lua in calcul si etanseizarile antifoc dintre perete cortina si parapetul de beton, atat la partea superioara cat si la partea inferioara a acestuia cu sorturi din tabla zincata de 2mm, prinse cu suruburi de traversa peretelui cortina si de parapetul de beton pe toata lungimea - conform sectiuni de travee

manopera........

mat.+util.+trans......

mp pret unitar....... ......

A8.2 FEREASTRA BANDA

FEREASTRA BANDA FB1 (CORP A ) - 4buc

- geam termopan W tip 3

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 8mm COOL-LITE PB114N calit -16mm aer -6mm Planitherm Futur N

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.39)

FS (factor solar) 0.15

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare; cu capac pe perimetrul zonei vitrate vopsit in camp electrostatic RAL 9003

- pentru ochiurile mobile - tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S102 SK-SG

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

manopera........

mat.+util.+trans......

525mp pret unitar....... ......

A8.3 Vitrine din geam termopan (conform tablou de tamplarie)

A8.3a Vitrine parter - V1

-vitrina sticla STADIP 55.2 (PLANILUX NORMAL 5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm) - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2 (PLANITHERM FUTUR-N face 3-5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm)

parametri: U (fost coef K) 1.1

FS (factor solar) 0.52

-vitrina fixata in profile orizontale montate ascuns - tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO, imbinarile verticale dintre panourile de sticla sunt inchise cu banda izolanta transparenta si sustinuta de montanti verticali din sticla triplex calita 12/2/12/2/12

in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezii detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii vitrinei ancorata in placa de beton.

- in pretul ofertat se va include si inchiderea dintere panourilede sticla ale vitrinei si elementele structurale de BA, realizata din panouri termoizolante tip sandwich din tabla de Aluminiu si polistiren expandat apartinand sistemului 2.5cm grosime , fixate in traversele de tamplarie, culoare RAL 7011

manopera........

mat.+util.+trans......

378mp pret unitar....... ......

A8.3b Vitrine parter - V2

-vitrina sticla STADIP 55.2 (PLANILUX NORMAL 5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm) - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2 (PLANITHERM FUTUR-N face 3-5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm)

parametri: U (fost coef K) 1.1

FS (factor solar) 0.52

-vitrina fixata in profile orizontale montate ascuns - tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO, imbinarile verticale dintre panourile de sticla sunt inchise cu banda izolanta transparenta si sustinuta de montanti verticali din sticla triplex calita 12/2/12/2/12

in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezii detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii vitrinei ancorata in placa de beton.

- in pretul ofertat se va include si inchiderea dintere panourilede sticla ale vitrinei si elementele structurale de BA, realizata din panouri termoizolante tip sandwich din tabla de Aluminiu si polistiren expandat apartinand sistemului 2.5cm grosime , fixate in traversele de tamplarie, culoare RAL 7011.

manopera........

mat.+util.+trans......

60mp pret unitar....... ......

A8.3c Vitrine parter - V3

-vitrina sticla STADIP 55.2 (PLANILUX NORMAL 5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm) - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2 (PLANITHERM FUTUR-N face 3-5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm)

parametri: U (fost coef K) 1.1

FS (factor solar) 0.52

-vitrina fixata in profile orizontale montate ascuns - tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO, imbinarile verticale dintre panourile de sticla sunt inchise cu banda izolanta transparenta si sustinuta de montanti verticali din sticla triplex calita 12/2/12/2/12

in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezii detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii vitrinei ancorata in placa de beton

- in pretul ofertat se va include si inchiderea dintere panourilede sticla ale vitrinei si elementele structurale de BA, realizata din panouri termoizolante tip sandwich din tabla de Aluminiu si polistiren expandat apartinand sistemului 2.5cm grosime , fixate in traversele de tamplarie, culoare RAL 7011

manopera........

mat.+util.+trans......

66mp pret unitar....... ......

A8.3d Vitrine parter - V4

-vitrina sticla STADIP 55.2 (PLANILUX NORMAL 5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm) - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2 (PLANITHERM FUTUR-N face 3-5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm)

parametri: U (fost coef K) 1.1

FS (factor solar) 0.52

-vitrina fixata in profile orizontale montate ascuns - tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO, imbinarile verticale dintre panourile de sticla sunt inchise cu banda izolanta transparenta si sustinuta de montanti verticali din sticla triplex calita 12/2/12/2/12

in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezii detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii vitrinei ancorata in placa de beton.

- in pretul ofertat se va include si inchiderea dintere panourilede sticla ale vitrinei si elementele structurale de BA, realizata din panouri termoizolante tip sandwich din tabla de Aluminiu si polistiren expandat apartinand sistemului 2.5cm grosime , fixate in traversele de tamplarie, culoare RAL 7011

manopera........

mat.+util.+trans......

209mp pret unitar....... ......

A8.3e Vitrine parter - V5

-vitrina sticla STADIP 55.2 (PLANILUX NORMAL 5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm) - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2 (PLANITHERM FUTUR-N face 3-5mm, PVB CLAR 0.38/2, PLANILUX NORMAL 5mm)

parametri: U (fost coef K) 1.1

FS (factor solar) 0.52

-vitrina fixata in profile orizontale montate ascuns - tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO, imbinarile verticale dintre panourile de sticla sunt inchise cu banda izolanta transparenta si sustinuta de montanti verticali din sticla triplex calita 12/2/12/2/12

in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezii detalii travee) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii vitrinei ancorata in placa de beton

- in pretul ofertat se va include si inchiderea dintere panourilede sticla ale vitrinei si elementele structurale de BA, realizata din panouri termoizolante tip sandwich din tabla de Aluminiu si polistiren expandat apartinand sistemului 2.5cm grosime , fixate in traversele de tamplarie, vopsite RAL 7011

manopera........

mat.+util.+trans......

105mp pret unitar....... ......

A8.3f Elemente de sticla pentru rigidizare vitrina sticla parter

-geam triplex calit 12/2/12/2/12 - PLANILUX NORMAL

-fixare la partea inferioara si la cea superioara cu corniere din Al inglobate

- in fiecare dintre interspatiile dintre foile de sticla se vor aplica doua grosimi de PVB, din care una va avea culoare verde transparent

-etansare cu silicon atat pe orizontala cat si pe verticala.

-se vor lua in calcul si distantierii metalici necesari ancorarii geamurilor la partea superioara

-dimensiune triplex 385x30 cm

manopera........

mat.+util.+trans......

69buc pret unitar....... ......

A8.3g Elemente de sticla pentru rigidizare vitrina sticla parter

-geam triplex calit 12/2/12/2/12 - PLANILUX NORMAL

-fixare la partea inferioara si la cea superioara cu corniere din Al inglobate

- in fiecare dintre interspatiile dintre foile de sticla se vor aplica doua grosimi de PVB, din care una va avea culoare verde transparent

-etansare cu silicon atat pe orizontala cat si pe verticala.

-se vor lua in calcul si distantierii metalici necesari ancorarii geamurilor la partea superioara

-dimensiune triplex 350x30 cm

manopera........

mat.+util.+trans......

16buc  pret unitar....... ......

A8.4  Usa rotativa - parter - URO

- usa rotativa DORMA KTV, cu patru panouri - panouri laterale vitrate cu actionare automata (KTV/A-I usa porneste si se opreste automat) si limitator de viteza, cu posibilitate de reconfigurare a usilor pe timp de vara (pliere)

- usa va fi prevazuta cu mecanism de blocare pe pozitia inchis (pozitia in X)

- diametrul interior este de 2400 mm, inaltimea de trecere 2200mm, inaltimea capacului 200mm, latimea culoarului de trecere 1647mm

- in oferta vor fi incluse accesoriile si manerele din inox satinat, piesele de racord la vitrinele de sticla laterale si la panoul de sticla supralumina, confectia metalica a inelului de la partea inferioara ce sustine covorul de sters pe picioare, unitatea de control si senzorii de activare

- capacul va fi prevazut cu hidroizolatie pe portiunea exterioara, iar intradosul acestuia va avea inglobat patru spoturi

- usi din sticla securizata 8mm grosime avand profile de inox satinat de 40mm la capete prevazute cu periute

- finisajul ansamblului - inox satinat

manopera........

mat.+util.+trans......

3buc  pret unitar....... ......

A8.5a Perete de sticla cu usi -parter- UF2

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului - 2 usi intr-un canat cu deschidere spre exterior prevazute cu bara antipanica, dimensiuni 0.90/2.40

- tamplarie prevazuta cu geam termopan STADIP 55.2 - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2, factor solar 0.52, coeficient de tranfer termic k=1.1, seigrafiat seralit transparent RAL 6018

- panoul de tamplarie se va racorda catre interior la usa rotativa URO, iar catre exterior la vitrina parterului

manopera............

mat.+util.+trans..........

3bucx10.6mp= 31.8mp pret unitar............... ..................

A8.5b Perete de sticla cu usi -parter- UF5

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO ROYAL 65, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, usa in doua canate cu deschidere spre exterior, dimensiuni 1.60/2.50

- tamplarie prevazuta cu geam termopan STADIP 55.2 - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2, factor solar 0.52, coeficient de tranfer termic k=1.1

manopera............mat.+util.+trans..........

1buc 4.00mp pret unitar............... ..................

A8.5c Perete de sticla cu usi -parter- UF9

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, usa in doua canate cu deschidere spre exterior, prevazuta cu bara antipanica, dimensiuni 1.80/2.50

- tamplarie prevazuta cu geam termopan STADIP 55.2 - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2, factor solar 0.52, coeficient de tranfer termic k=1.1

manopera............

mat.+util.+trans..........

1buc 11.00mp pret unitar............... ..................

A8.5d Perete de sticla cu usi -parter- UF10

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, usa in doua canate cu deschidere spre exterior, prevazuta cu bara antipanica, dimensiuni 1.80/2.50

- tamplarie prevazuta cu geam termopan STADIP 55.2 - 15mm argon - STADIP PLANITHERM FUTUR 55.2, factor solar 0.52, coeficient de tranfer termic k=1.1

manopera............

mat.+util.+trans..........

1buc 10.50mp pret unitar............... ..................

A8.5e Perete de sticla cu usi - logii et. 1,2,3,4 - Lo.01 - Corp A

tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, usa intr-un canat cu deschidere spre interior, dimensiuni 0.90/2.15

- pentru panourile fixe 5.30/3.11 tamplarie prevazuta cu geam termopan 8.76mm STADIP 44.2 - 15mm argon - 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

- pentru panourile laterale si usi tamplarie prevazuta cu geam termopan 6mm PLANILUX SECURIT - 16mm argon - 4mm PLANITHERM FUTUR N SECURIT, factor solar 0.54, coef. termic k=1.1

manopera............

mat.+util.+trans..........

8bucx25.84mp=206.7mp pret unitar............... ..................

A8.5f Perete de sticla cu usi - logii et. 1,2,3,4 - Lo.02 - Corp B

tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, usa intr-un canat cu deschidere spre interior, dimensiuni 1.00/2.15

- pentru panourile laterale si usi tamplarie prevazuta cu geam termopan 6mm PLANILUX SECURIT - 16mm argon - 4mm PLANITHERM FUTUR N SECURIT, factor solar 0.54, coef. Termic k=1.1

manopera............

mat.+util.+trans..........

8bucx4.23mp=33.84mp pret unitar............... ..................

A8.5g Perete de sticla cu usi - logii et. 1,2,3,4,5 - Lo.03 - Corp A

tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, usa intr-un canat cu deschidere spre interior, dimensiuni 1.00/2.15

- pentru panourile fixe 3.34/3.11 tamplarie prevazuta cu geam termopan 8.76mm STADIP 44.2 - 15mm argon - 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

- pentru panoul lateral si usa tamplarie prevazuta cu geam termopan 6mm PLANILUX SECURIT - 16mm argon - 4mm PLANITHERM FUTUR N SECURIT, factor solar 0.54, coef. termic k=1.1

manopera............

mat.+util.+trans..........

5bucx14.53mp=72.65mp pret unitar............... ..................

A8.6a Poarta sectionala acces garaj- PS01

- poarta sectionala din aluminiu pentru trafic intens tip Hormann, aplicatie lowhearoom (sistem de actionare si glisare avand inaltime minima) 5.00x2.10m, din panouri sandwich din tabla de Al si spuma poliuretanica 42mm grosime, culoare RAL 7011, integral sistemul de actionare si automatizare, posibilitate de actionare manuala, probe de functionare

- se vor lua in considerare inclusiv distantierii de sustinere a sinei metalice

manopera............

mat.+util.+trans..........

10.50mp pret unitar............... ..................

A8.6b Poarta sectionala acces garaj- PS01

- poarta sectionala din aluminiu pentru trafic intens tip Hormann, aplicatie lowhearoom (sistem de actionare si glisare avand inaltime minima) 5.00x2.20m, din panouri sandwich din tabla de Al si spuma poliuretanica 42mm grosime, culoare RAL 7011, integral sistemul de actionare si automatizare, posibilitate de actionare manuala, probe de functionare

- se vor lua in considerare inclusiv distantierii de sustinere a sinei metalice

manopera............

mat.+util.+trans..........

2bucx11.00=22.00mp pret unitar............... ..................

A8.7a Ochi fix de tamplarie - F1' - etaj 6

-panou fix - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

-tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO FW 50+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan matuit prin sablare - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- storuri de aluminiu vopsite in camp electrostatic, latime lamela 60mm , cu actionare electrica ; cutie lamele dreptunghilara tip WAREMA - ghidare pe cablu de otel

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

2bucx5.90mp=11.8mp pret unitar............... ..................

A8.7b Ochi fix de tamplarie - F2' - etaj 6

-panou fix - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

-tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO FW 50+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in consideratie si rama de prindere

- storuri de aluminiu vopsite in camp electrostatic, latime lamela 60mm , cu actionare electrica ; cutie lamele dreptunghilara tip WAREMA - ghidare pe cablu de otel

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

2bucx4.43mp=8.86mp pret unitar............... ..................

A8.7c Ochi mobil de tamplarie - F3' - etaj 6

-panou - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

-tamplarie de aluminiu cu sistem de glisare cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S120+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- storuri de aluminiu vopsite in camp electrostatic, latime lamela 60mm , cu actionare electrica ; cutie lamele dreptunghilara tip WAREMA - ghidare pe cablu de otel

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

9bucx8.86mp=79.74mp pret unitar............... ..................

A8.7c Ochi mobil de tamplarie - F4' - etaj 6

-panou - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

-tamplarie de aluminiu cu sistem de glisare cu rupere de punte termica tip SCHUCO FW 50+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan matuit prin sablare - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- storuri de aluminiu vopsite in camp electrostatic, latime lamela 60mm , cu actionare electrica ; cutie lamele dreptunghilara tip WAREMA - ghidare pe cablu de otel

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

3bucx2.95mp=8.85mp pret unitar............... ..................

A8.7d Ochi mobil de tamplarie - F5' - etaj 6

-panou - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

-tamplarie de aluminiu cu sistem de glisare cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S120+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- storuri de aluminiu vopsite in camp electrostatic, latime lamela 60mm , cu actionare electrica ; cutie lamele dreptunghilara tip WAREMA - ghidare pe cablu de otel

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

2bucx11.81mp=23.62mp pret unitar............... ..................

A8.7e Ochi fix de tamplarie - F6' - etaj 6

-panou fix - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

-tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO FW 50+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- storuri de aluminiu vopsite in camp electrostatic, latime lamela 60mm , cu actionare electrica ; cutie lamele dreptunghilara tip WAREMA - ghidare pe cablu de otel

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

6.4mp pret unitar............... ..................

A8.7f Perete de sticla cu ochi mobil - UF1' - etaj 6

- panou - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

- usi pliante, tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S 70+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

19.68mp pret unitar............... ..................

A8.7g Perete de sticla cu mobil - UF2' - etaj 6

- panou - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

- usi pliante, tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S 70+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

25mp pret unitar............... ..................

A8.7h Perete de sticla cu ochi mobil - UF3' - etaj 6

- panou - alcatuit din mai multe module - conform tablou de tamplarie

- usi pliante, tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica tip SCHUCO ROYAL S 70+ vopsita in camp electrostatic RAL 7011

- geam termopan - 8.76mm STADIP SP 44.2, 15mm argon, 8.76mm STADIP SP PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.54, coef. de transfer termic k=1.1

-se va lua in considerare si rama de prindere

- masca pentru cutia storurilor de aluminiu din placaj multistrat de aluminiu tip Alpolic, culoare RAL 7011, grad de luciu 30%, lipit in sistem EUROFOX FTK-v-900

manopera............

mat.+util.+trans..........

15.75mp pret unitar............... ..................

A8.8a Luminator - L0

- luminator 0.90x0.90m (interior), din tamplarie de aluminiu vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu rupere de punte termica, cu cupoleta mobila (inclusiv sistemul complet de actionare) , din panouri acrilice duplex curbe, cu doua camere de minim 2cm grosime opace, cu protectie UV, coeficient de transmisie termica k=2.8, inclusiv piesele de racord, glafurile, grila antiefractie si termoizolatia din vata minerala - (dispozitiv pentru evacuare fum in caz de incendiu, cu comanda manula si automata)

- cupoleta este echipata cu motor electric actionata in ambele sensuri (deschis/inchis) alimenata la 24V

- furnitura va cuprinde si sursele de alimentare la 24V echipate cu releu pentru comanda actionarii de catre interfata de comanda aferenta sistemului de detectie si alarmare la incendiu.

manopera............

mat.+util.+trans..........

18bucx1.44mp=25.92mp   pret unitar............... ..................

A8.8b Luminator - L1

- luminator 1.00x1.40m (interior), din tamplarie de aluminiu vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu rupere de punte termica, cu cupoleta mobila cu deschidere actionata electric

- deschidere automata (inclusiv sistemul complet de actionare) si manual, din panouri acrilice duplex curbe, cu doua camere de minim 2cm grosime opace, cu protectie UV, coeficient de transmisie termica k=2.8, inclusiv piesele de racord, glafurile, grila antiefractie si termoizolatia din vata minerala - (dispozitiv pentru evacuare fum in caz de incendiu, cu comanda manula si automata

- sistemul de deschidere al luminatorului este tip "foarfeca", cu posibilitatea deschiderii la 140 , cat si paralel cu planul de baza, iar declansarea se face electric

manopera............

mat.+util.+trans..........

4bucx2.21mp=8.84mp pret unitar............... ..................

A8.8c Luminator - L2

- luminator 1.00x1.50m (interior), din tamplarie de aluminiu vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu rupere de punte termica, cu cupoleta mobila cu deschidere actionata electric, (inclusiv sistemul complet de actionare), din panouri acrilice duplex curbe, cu doua camere de minim 2cm grosime opace, cu protectie UV, coeficient de transmisie termica k=2.8, inclusiv piesele de racord, glafurile, grila antiefractie si termoizolatia din vata minerala - (dispozitiv pentru evacuare fum in caz de incendiu, cu comanda manula si automata)

cupoleta este echipata cu motor electric actionata in ambele sensuri (deschis/inchis) alimenata la 24V

furnitura va cuprinde si sursele de alimentare la 24V echipate cu releu pentru comanda actionarii de catre interfata de comanda aferenta sistemului de detectie si alarmare la incendiu.

manopera............

mat.+util.+trans..........

2bucx2.34mp=4.68mp pret unitar............... ..................

A8.8d Luminator - L3

- luminator 1.40x2.00m (interior), din tamplarie de aluminiu vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu rupere de punte termica, cu cupoleta mobila cu deschidere actionata electric (inclusiv sistemul complet de actionare), din panouri acrilice duplex curbe, cu doua camere de minim 2cm grosime opace, cu protectie UV, coeficient de transmisie termica k=2.8, inclusiv piesele de racord, glafurile, grila antiefractie si termoizolatia din vata minerala - (dispozitiv pentru evacuare fum in caz de incendiu, cu comanda manula si automata)

cupoleta este echipata cu motor electric actionata in ambele sensuri (deschis/inchis) alimenata la 24V

furnitura va cuprinde si sursele de alimentare la 24V echipate cu releu pentru comanda actionarii de catre interfata de comanda aferenta sistemului de detectie si alarmare la incendiu.

manopera............

mat.+util.+trans..........

3bucx3.91mp=11.73mp   pret unitar............... ..................

A8.8e Luminator - L4

- panta luminator 15%

- tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica SCHUCO FW 50+ vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011 cu geam 8mm ANTELIO clar calit, 16mm argon, STADIP PROTECT PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.38, coeficient de transfer termic k=1.1

- se vor lua in calcul inclusiv piesele metalice necesare prinderii tamplariei si etansarile perimetrale, glafurile, sorturile de tabla pentru racordul cu invelitoarea, termoizolatia din vata minerala

- se va lua in calcul inclusiv jgheabul din aluminiu vopsit in camp electrostatic culoare RAL 7011 pentru colectarea apelor pluviale 5cm adancime fixat prin lipire de capacul traversei de aluminiu (in grosimea acesteia)

manopera............

mat.+util.+trans..........

12.96mp   pret unitar............... ..................

A8.8f Luminator - L5

- panta luminator 15%

- tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica SCHUCO FW 50+ vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011 cu geam 8mm ANTELIO clar calit, 16mm argon, STADIP PROTECT PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.38, coeficient de transfer termic k=1.1

- se vor lua in calcul inclusiv piesele metalice necesare prinderii tamplariei si etansarile perimetrale, glafurile, sorturile de tabla pentru racordul cu invelitoarea, termoizolatia din vata minerala

- se va lua in calcul inclusiv jgheabul din aluminiu vopsit in camp electrostatic culoare RAL 7011 pentru colectarea apelor pluviale 5cm adancime fixat prin lipire de capacul traversei de aluminiu (in grosimea acesteia)

manopera............

mat.+util.+trans..........

73.49mp pret unitar............... ..................

A8.8g Luminator - L6

- panta luminator 15%

- tamplarie de aluminiu cu rupere de punte termica SCHUCO FW 50+ vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011 cu geam 8mm ANTELIO clar calit, 16mm argon, STADIP PROTECT PLANITHERM FUTUR N 44.2, factor solar 0.38, coeficient de transfer termic k=1.1

- se vor lua in calcul inclusiv piesele metalice necesare prinderii tamplariei si etansarile perimetrale,

manopera............

mat.+util.+trans..........

83.95mp pret unitar............... ..................

A8.9a Vitrina - case poarta

- geam termopan W tip 2

zona de viziune - ansamblu de vitraj izolat: 8mm COOL-LITE PB414N calit -16mm aer -STADIP Planitherm Futur N 55.2 (10.76mm)

zona opaca - caseta shadowbox geam 8mm COOL-LITE PB414N calit, termoizolatie vata minerala grosime 10cm

parametri: U (fost coef K) 1.4(1.38)

FS (factor solar) 0.1

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+ SG, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, fara capac aparent, prindere sticla pe sticla cu banda de etanseizare

- se vor lua in calcul si distantierii metalici zincati de cca 15cm, necesari ancorarii peretelui cortina de parapetul de b.a., precum si toate accesoriile necesare realizarii continuitatii hidro-termoizolatiei - sistem agrementat

- in pretul ofertat se va include in functie de caz (vezi detalii) si structura metalica din teava vopsita si grunduita necesara sustinerii tamplariei de structura de beton

manopera........

mat.+util.+trans......

150mp pret unitar....... ......

A8.9b Ochi mobil de tamplarie - case poarta - UF1, UF2

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, intr-un canat cu deschidere spre interior.

- geam termopan 6mm PLANILUX SECURIT cu folie translucida - 16mm - 4mm PLANITHERM FUTUR N SECURIT, coeficient termic k=1.1

manopera........

mat.+util.+trans......

mp  pret unitar....... ......

A8.9b Ochi fix de tamplarie - case poarta - F1

- tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica, tip SCHUCO FW50+, vopsita in camp electrostatic culoare RAL 7011, cu ochi mobil in cadrul sistemului, intr-un canat cu deschidere spre interior.

- geam termopan 6mm PLANILUX SECURIT cu folie translucida - 16mm - 4mm PLANITHERM FUTUR N SECURIT, coeficient termic k=1.1

manopera........

mat.+util.+trans......

1.25mp pret unitar....... ......

A8 SUMA LUCRĂRI TAMPLARII DE ALUMINIU - PERETI CORTINA, FERESTRE EXTERIOARE, LUMINATOARE

PREŢUL TOTAL

19 % TVA

PREŢUL OFERIT

CORESPUNDE e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea Data Semnatura legal valabila


Document Info


Accesari: 4428
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )