Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CHIMIE - Sa cunoasca terminologia si conventiile stiintifice privind fenomenele studiate

Chimie
CHIMIE

Obiectiv de referinta: Sa cunoasca terminologia si conventiile stiintifice privind fenomenele studiate

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa recunoasca terminologia de baza utilizata în chimie /conventiile stiintifice (la nivelul programei) în texte date;

sa recunoasca, dupa denumirea lor (în tabel / text): fenomene, elemente chimice, substante simple/compuse,particule elementare;

sa denumeasca: fenomene, elemente chimice, substante simple sau compuse studiate;

sa reprezinte prin simboluri si formule chimice: elemente chimice, substante simple sau compuse;

sa recunoasca tipurile de reactii chimice studiate, dupa ecuatiile chimice.

sa demonstreze cunoasterea terminologiei de baza utilizata în chimie, definind /explicând întelesul acestora;

sa denumeasca fenomenele chimice studiate, elementele chimice din grupele principale ale tabelului periodic, substante simple si compuse, de tipul celor studiate;

sa scrie simbolurile / formulele chimice pentru: elemente chimice sau substante simple si compuse de tipul celor studiate;

sa defineasca notiunile: fenomen chimic, masa atomica, masa moleculara, element chimic, simbol chimic, metal, nemetal, coeficient chimic, indice, solutie, oxidare, substanta simpla, substanta compusa, oxid, hidroxid, acid, sare, reactie chimica, reactie de combinare, reac&# 13513q1619n 355;ie de descompunere.

sa realizeze o prezentare orala / scrisa, în care sa utilizeze corect terminologia / conventiile stiintifice privind fenomenele studiate;

sa exemplifice prin formule chimice/ ecuatii chimice: substante simple si compuse, proprietati chimice ale unor substante, de tipul celor studiate;

sa realizeze corelatii între : denumire-formula chimica, transformare chimica-ecuatie chimica, caracter metalic - caracter nemetalic, solutie cu caracter acid - solutie cu caracter bazic;

sa opereze sistematic cu simboluri chimice, formule chimice pentru substante de tipul celor studiate.

sa explice terminologia chimica utilizata: fenomene chimice, substante simple / compuse, reactii chimice, proprietati ale unor grupe de substante (metale, oxizi, acizi, hidroxizi, saruri);

sa explice folosirea unui anumit termen chimic / unei conventii stiintifice la construirea unui text scris / oral.

Obiectiv de referinta: Sa clasifice notiuni, concepte de chimie, fenomene chimice, dupa unul sau mai multe criterii

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa identifice grupuri de elemente (ale unei multimi) prin compararea caracteristicilor acestora, într-un text cunoscut, explicitat anterior

sa defineasca si sa clasifice amestecurile de substante dupa compozitia lor si dupa starea de agregare ;

sa clasifice substantele chimice, dintr-un sir de formule date, pe baza unuia sau mai multor criterii;

sa defineasca si sa clasifice elemente chimice în: metale si nemetale; sa localizeze elementele chimice în tabelul periodic;

sa defineasca, sa clasifice substantele compuse: oxizi, acizi, baze, saruri;

sa clasifice reactiile chimice întâlnite în viata de toate zilele sau efectuate în laborator, dupa efectele termice care le însotesc.

sa identifice criterii de clasificare raportate la caracteristicile reprezentative ale elementelor (unei multimi)  într-un text nou, dar explicit;

sa sesizeze sistematic majoritatea caracteristicilor reprezentative ale elementelor, necesare unei clasificari;

sa clasifice amestecurile formate din substante solide dupa compozitie, proprietati si utilizari;

sa clasifice solutiile în: solutii acide, solutii bazice ;

sa clasifice grupuri de substante compuse, indicate prin denumire sau formule chimice, dupa compozitie si o proprietate chimica data

sa clasifice reactiile chimice dintr-un grup de reactii, dupa numarul reactantilor în comparatie cu cel al produsilor de reactie.

sa analizeze caracteristicile reprezentative ale elementelor dintr-un text nou si sa gaseasca criterii de clasificare;

sa diferentieze sistematic, substantele compuse de amestecurile de substante, pe baza  unor proprietati;

sa discrimineze sistematic: substanta simpla - substanta compusa;  oxid acid - oxid bazic; hidracid - oxiacid; baza solubila - baza insolubila; sare acida - sare neutra; metale - nemetale; solutie cu caracter bazic / acid / neutru.

sa elaboreze criterii generale de clasificare pentru : notiuni concepte si sa le exemplifice;

sa faca unele comparatii între diferite clasificari, pentru aceleasi notiuni / concepte / fenomene chimice.

Obiectiv de referinta: Sa proiecteze si sa realizeze operatii experimentale de laborator pentru a studia proprietatile substantelor simple si compuse

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa precizeze etapele pe care le presupune realizarea unor experimente simple, de laborator, cu ajutorul unor instructiuni scrise /verbale;

sa identifice /recunoasca ustensilele si aparatele de laborator necesare efectuarii unor experimente: masurarea temperaturii, masei, volumului, amestecarea, diluarea, operatii de separare, efectuarea unor reactii simple, etc.;

sa identifice /recunoasca substantele chimice folosite în realizarea unui experiment dupa un plan scris;

sa detina deprinderi elementare privind mânuirea ustensilelor, aparaturii si a reactivilor frecvent utilizati în practica de laborator;

sa întretina aparatura de laborator, ustensilele si ordinea la locul de munca;

sa respecte normele de prevenire a accidentelor în laborator, pentru protectia colegilor si a mediului.

sa precizeze toate etapele pe care le implica realizarea unor experimente de laborator;

sa precizeze modul de utilizare /functionare corecta a ustensilelor / aparatelor necesare unui experiment;

sa realizeze experimente simple pe baza unor instructiuni scrise / verbale, cu scopul caracterizarii unor substante;

sa aiba abilitati de a efectua experimente simple, dupa o schema data.

sa analizeze si sa aleaga corespunzator metodele de lucru, aparatura si ustensilele necesare masurarii variabilelor propuse;

sa stapâneasca bine algoritmul pentru dobândirea informatiilor prin observare;

sa parcurga corect toate etapele pe care le presupune efectuarea unui experiment în vederea obtinerii unor date complete;

sa realizeze experiente care presupun operatii complexe, pe baza unor instructiuni scrise / verbale (obtinerea unor substante simple sau compuse, verificarea proprietatilor unor substante, identificarea unor substante).

sa propuna experiente care sa valideze sau sa infirme o ipoteza, sa raspunda la o cerinta data;

sa precizeze modalitati de actiune pentru a reduce efectele erorilor experimentale;

sa dovedeasca deschidere pentru a propune actiuni de documentare suplimentare, necesare în realizarea unor actiuni de tip proiect.

Obiectiv de referinta: Sa utilizeze metode adecvate de înregistrare a datelor /observatiilor rezultate în urma studierii proprietatilor substantelor simple sau compuse.

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa grupeze si sa ordoneze observatiile /datele rezultate în urma studierii proprietatilor substantelor simple si compuse;

sa completeze sub îndrumarea profesorului fise de observatii care sa evidentieze proprietatile substantelor simple / compuse.

sa înregistreze corect observatii /date experimentale în fise de observatii, tabele, grafice, diagrame, dupa modele date;

sa înregistreze valorile numerice însotite de unitati de masura corespunzatoare.

sa elaboreze modele de tabele, fise de observatii, pentru înregistrarea datelor / observatiilor experimentului;

sa prelucreze datele experimentale sub forma de grafice, diagrame;

sa ia în considerare, la înregistrarea datelor, unele surse de erori experimentale.

sa însoteasca observatiile experimentale de concluzii generalizatoare;

sa formuleze opinii critice cu privire la observatiile / datele experimentale.

Obiectiv de referinta: Sa interpreteze observatiile sau datele rezultate din investigatii /experimente.

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa prezinte într-un limbaj adecvat unele observatii /date rezultate în urma studierii proprietatilor substantelor simple si compuse.

sa interpreteze observatiile /datele experimentale pe baza principiilor stiintifice corespunzatoare;

sa formuleze unele concluzii , în mare parte calitative, care se desprind din observatiile /datele experimentale;

sa interpreteze observatiile si datele obtinute în urma activitatilor experimentale, utilizând datele reprezentate sub forma de tabele, grafice, diagrame;

sa valorifice corect datele obtinute dintr-o investigatie experimentala, în scopul asamblarii lor într-o imagine globala.

sa anticipeze sensul variatiei unor marimi, proprietati, odata cu modificarea unui parametru, având la dispozitie tabele, grafice, diagrame;

sa explice proprietatile fizico-chimice ale substantelor, pe baza notiunilor de structura studiate.

sa interpreteze datele /fenomenele obtinute/observate si sa formuleze unele concluzii pe baza acestora;

sa probeze performanta de prelucrare logico-stiintifica a informatiilor prin expunere verbala / scrisa folosind terminologia adecvata.

Obiectiv de referinta: Sa aplice reguli /expresiile matematice ale legilor în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau cantitativ

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa cunoasca reguli si relatii necesare rezolvarii unor cerinte simple de continut: valenta, masa moleculara, numarul de particule dintr-un atom /ion, coeficientii unor ecuatii chimice, indicii unor formule chimice, numarul de electroni necesari /implicati în formarea unor ioni /molecule, etc;

sa selecteze din enunt informatiile (calitative, cantitative) necesare rezolvarii unor probleme cantitative simple;

sa noteze, utilizând simbolistica adecvata, datele cunoscute, datele necunoscute si cerintele unui enunt;

sa scrie relatiile de calcul necesare rezolvarii problemelor.

sa aplice reguli simple pentru rezolvarea unor cerinte de continut;

sa prelucreze relatiile de calcul studiate, în scopul explicarii marimilor a caror valoare numerica este ceruta în enunt;

sa aplice algoritmii studiati, necesari în rezolvarea unor probleme cantitative simple;

sa efectueze corect transformarile unitatilor de masura în SI , sau cele cerute în problema;

sa aplice reguli si relatii pentru stabilirea formulelor chimice, a rapoartelor de combinare si a compozitiei unei substante date, a marimilor unei solutii cunoscute, a numarului de electroni din învelisul elactronic, etc.;

sa aplice legea conservarii masei si atomilor pentru ecuatii simple;

sa efectueze unele calcule chimice pentru formule chimice si ecuatii chimice simple;

sa aplice relatia concentratiei procentuale a unei solutii pentru rezolvarea unor probleme.

sa prezinte corect si coerent rezolvarea unor probleme complexe, aplicând algoritmii corespunzatori, sa analizeze si sa justifice utilizarea acestora;

sa finalizeze calculele numerice conform cerintelor problemelor

sa analizeze rezultatele obtinute, pentru a corespunde cu valorile lor practice;

sa aplice reguli si algoritmi de lucru pentru deducerea formulelor chimice din date numerice: rapoarte de masa, procente de masa si masa molara;

sa efectueze calcule chimice pe ecuatii chimice utilizând atât substante pure, cât si amestecuri (cu aplicabilitate practica în: gospodarie,  agricultura, industrie, alimentatie, farmacie, etc.).

sa descopere mai multe variante de rezolvare ale aceleiasi probleme (unde este posibil);

sa opteze pentru metoda pe care o considera cea mai potrivita, justificând alegerea facuta;

sa emita judecati, pornind de la observatii, asupra rezultatelor unor probleme.

Obiectiv de referinta: Sa elaboreze ipoteze, sa explice si sa interpreteze fenomene chimice.

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa observe independent fenomenul chimic studiat, pentru a stabili corelatia între cauzele si efectele desfasurarii fenomenelor chimice;

sa identifice legile care stau la baza fenomenelor chimice studiate;

sa recunoasca fenomene chimice dintr-o serie data de fenomene studiate;

sa reprezinte în scris, cu ajutorul simbolurilor, formulelor si ecuatiilor chimice ale unor reactii chimice simple, fenomenele chimice studiate.

sa formuleze, cu ajutorul profesorului, ipoteze, cu privire la transformarile chimice ale substantelor, pe baza cunoasterii unor legi, principii sau teorii din chimie, în conditii date;

sa observe direct, sistematic si independent diferite substante chimice si transformarile lor chimice în laborator, pentru a colecta informatii si date semnificative;

sa reprezinte prin ecuatii chimice proprietatile unor substante chimice cunoscând:

denumirea reactantilor, a produsilor de reactie sau a proprietatilor chimice ale substantelor chimice;

formula chimica a unui reactant, a unui produs de reactie/ formulele chimice ale reactantilor sau produsilor de reactie;

sa explice, într-un limbaj adecvat, un fenomen chimic pe baza elementelor observate;

sa deduca unele utilizari ale substantelor, pe baza anumitor proprietati ale lor.

sa analizeze ipotezele propuse ale demersului de investigare, corelate cu modalitatile de verificare a ipotezelor;

sa verifice posibilitatea de transformare a unor substante simple si substante compuse pe baza ipotezelor formulate;

sa explice fenomenele chimice studiate : reactii de combinare, reactii de descompunere, reactii de substitutie, reactii de dubla înlocuire, într-un text nou;

sa efectueze comparatii pentru a evidentia proprietatile comune si diferentele specifice ale unor substante simple sau compuse, fenomene chimice studiate;

sa identifice, pe baza unei analize, existenta unor relatii de dependenta între structura si proprietatile substantelor;

sa exemplifice fenomene, substante, proprietati si sa faca aprecieri asupra naturii si variatiei acestor proprietati.

sa analizele semnificatiile unor transformari chimice observate sau reproduse în laborator, în vederea desprinderii concluziilor privind proprietatile generale sau specifice ale substantelor simple sau compuse;

sa explice oral / scris fenomene chimice prezentate în texte la prima vedere;

sa realizeze corelatii între notiunile legate de acelasi fenomen/ substanta/ proprietati.

Obiectiv de referinta: Sa extrapoleze si sa formuleze generalizari referitoare la comportarea fizico-chimica a unor substante chimice

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa înteleaga si sa concretizeze unele scheme date (succesiuni de reactii) vizând transformarile unor substante chimice;

sa identifice modalitatile de utilizare practica a unor substante chimice sau materiale: nemetale, metale, aliaje, acizi, oxizi, baze, saruri;

sa faca aprecieri asupra importantei unor substante chimice si materiale pentru om, plante, animale si asupra actiunii daunatoare a altor substante.

sa realizeze clasificari si caracterizari generale ale unor substante chimice: metale, nemetale, amestecuri, substante simple si compuse;

sa încadreze o substanta chimica în clasa de compusi din care face parte;

sa anticipeze tipul de reactie chimica, indicând reactantii, precizând produsii de reactie;

sa utilizeze relatia dintre structura electronica-tabel periodic;

sa redea generalizat fiecare tip de reactie chimica, pornind de la cazuri particulare;

sa deduca si sa justifice utilizarile substantelor studiate pe baza proprietatilor fizico-chimice ale acestora.

sa realizeze corelatii între caracteristicile structurale ale unor substante si proprietatile sau utilizarile substantelor respective;

sa identifice noi modalitati de aplicare practica a unor substante chimice si materiale;

sa elaboreze ipoteze asupra unor cai de transformare a unei substante date într-un compus dat (succesiune de reactii);

sa realizeze si sa explice generalizari, pornind de la cazuri particulare privind: clasificarea unor substante, structura unei substante, proprietatile unei substante;

sa explice valenta elementelor pe baza structurii lor electronice si pe baza pozitiei acestora în tabelul periodic.

sa formuleze generalizari referitoare la comportarea fizico-chimica a unor substante pornind de la cazuri particulare;

sa elaboreze unele ipoteze privind: valorificarea unor compusi naturali, metode de obtinere a unor substante, cai de transformare a unor deseuri sau materiale reutilizabile.

Obiectiv de referinta: Sa utilizeze surse bibliografice, sa - si formeze deprinderi de documentare si comunicare sub forma scrisa /orala

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa utilizeze surse bibliografice indicate, pentru rezolvarea unor sarcini date de lucru, pentru informarea pe o tema data: descoperirea unor elemente, a unor substante, activitatea unor chimisti,etc.;

sa utilizeze surse bibliografice pentru schitarea unei teme / eseu, dat / ales.

sa aiba deprinderi de documentare stiintifica selectând surse bibliografice pentru realizarea unor teme date / propuse;

sa utilizeze corect si constient un ansamblu de surse de informare (manual, notite, fise, planse, etc.) în vederea expunerii cât mai argumentate a unui demers, pe o tema data;

sa elaboreze referate pe o tema data, utilizând surse bibliografice sugerate;

sa identifice diverse surse de informare si sa le valorifice pentru întocmirea unui referat /eseu pe teme date /propuse.

sa probeze performanta de prelucrare logico-stiintifica a informatiilor prin expunere verbala / scrisa, folosind terminologia adecvata;

sa dovedeasca deschidere pentru actiunile de documentare suplimentare necesare în realizarea unor actiuni de tip proiect;

sa întocmeasca un plan complet pe baza cunostintelor proprii si a surselor de informare;

sa detalieze planul sub forma scrisa /orala în vederea sustinerii acestuia scris / oral;

sa aiba deprinderi de documentare stiintifica utilizând surse bibliografice diverse pentru realizarea unor fise, eseuri, etc.

sa probeze capacitatea de formulare si argumentare a opiniei personale;

sa demonstreze posibilitati de conexiuni interdisciplinare;

sa demonstreze imaginatie, originalitate, creativitate în scrierea unor articole, eseuri, propuneri de probleme;

sa întocmeasca un referat /eseu pe o tema data / aleasa;

sa prezinte sub o forma prescurtata continutul temei sau /si sa participe la discutii pe tema data, argumentând ideile si ipotezele emise.

Obiectiv de referinta: Sa prezinte sub forma scrisa / orala rezultatele unui demers de investigare, utilizând terminologia stiintifica proprie chimiei

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa comunice verbal sau scris observatiile / datele experimentale înregistrate, corecte stiintific;

sa exprime în scris, folosind  terminologie chimica sumara (sub forma unei teme care presupune operatii de reproducere), observatii cu privire la metode de preparare si proprietati ale substantelor studiate.

sa interpreteze observatiile / datele experimentale, pe baza unor ipoteze formulate cu ajutorul profesorului;

sa formuleze observatii referitoare la structura si proprietatile substantelor folosind corect terminologia chimica;

sa stocheze observatiile efectuate într-un demers de investigare sub forma de date, fapte, folosind terminologia adecvata.

sa prezinte oral / scris, clar, coerent, concluziile desprinse în concordanta cu ipotezele propuse;

sa prelucreze succesiunea observatiilor înregistrate într-un demers de investigare, sa le asambleze într-o imagine globala folosind terminologia stiintifica adecvata;

sa dovedeasca precizie în explicarea unor fenomene utilizând limbajul specific chimiei;

sa participe activ la dezbateri colective expunând cu claritate ideile, utilizând termeni stiintifici.

sa demonstreze capacitatea de generalizare si organizare logica a informatiilor acumulate folosind corect terminologia stiintifica;

sa critice /aprecieze solutia data la o problema stiintifica si sa aduca dovezi noi care sa justifice propriile argumente;

sa demonstreze opinie personala clara în explicarea unor fenomene si termeni stiintifici;

sa dovedeasca o mare capacitate de argumentare pro si contra în cazul unor solutii date;

sa elaboreze referate, lucrari, comunicari stiintifice proprii (si sa le prezinte).

Obiectiv de referinta: Sa evalueze si sa ia atitudine în privinta impactului chimiei asupra naturii si societatii

Nota 5

Nota 7

Nota 9

Nota 10

sa identifice agentii poluanti si alti factori de degradare a mediului.

sa precizeze efectele semnificative ale unor tehnologii chimice asupra mediului si sa descrie impactul acestora în termeni stiintifici;

sa grupeze agentii poluanti în functie de forma /gradul de deteriorare a mediului;

sa evalueze riscurile implicate prin utilizarea în practica a unor substante chimice si sa ia atitudine asupra folosirii lor;

sa prevada consecintele utilizarii unor substante chimice sau a unor reactii chimice în cazul nerespectarii normelor de protectie individuala sau colectiva.

sa analizeze actiunea unor substante chimice asupra mediului ;

sa formuleze unele masuri care  s-ar putea lua, pentru prevenirea sau reducerea poluarii

sa participe la ateliere de lucru pe teme legate de: protectia mediului, agentii poluanti din zona, toxicitatea substantelor asupra organismelor vii, avantaje si dezavantaje ale folosirii substantelor chimice în diverse domenii (agricultura, industrie, comert, constructii, etc.).

sa argumenteze avantajele si dezavantajele unor tehnologii actuale;

sa emita ipoteze plauzibile cu privire la protejarea unui ecosistem, sau a starii de sanatate a oamenilor

sa participe la campanii de constientizare a folosirii anumitor substante cu actiune poluanta asupra mediului înconjurator.


Document Info


Accesari: 5343
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )