Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
SATELIT WINMENTOR

Informatica


SATELIT WINMENTOR

Ce este un SATELIT?

SATELITUL este un calculator sau o re]ea de calculatoare ce func]ioneaz\ `ntr-o subunitate a firmei [i care, din diverse motive, nu poate fi cuplat(\) direct la calculatorul/re]eaua de calculatoare aflat(\) la sediul central al firmei (numit `n documenta]ie BAZ|), pe care este instalat pachetul de programe WinMENTOR.Leg\tura dintre BAZ| [i SATELIT - destinat\ sincroniz\rii celor dou\ baze de date care se dezvolt\ `n paralel - se face prin intermediul pachetelor de date, preg\tite de procedurile de cuplare din modulul "SATELIT" [i transmise prin intermediul re]elei Internet sau pe suport magnetic. Sincronizarea se face `n ambele sensuri.

Existen]a unui SATELIT presupune realizarea urm\toarelor activit\]i:

§    & 13313o1410n nbsp;    pornirea SATELITULUI

§    & 13313o1410n nbsp;    operarea tranzac]iilor curente

§    & 13313o1410n nbsp;    sincronizarea bazei de date de pe SATELIT cu cea de pe BAZ|

Fig. VII.1.

Pornirea SATELITULUI presupune transmiterea datelor ini]iale [i a nomenclatoarelor corespunz\toare subunit\]ii `n care este localizat. ~n paginile urm\toare sunt prezentate pe larg opera]iile ce trebuie realizate, atât pe BAZ| (pentru preg\tirea datelor de pornire) cât [i pe SATELIT (pentru preluarea acestor date).

Operarea tranzac]iilor curente decurge exact ca pe BAZ|, existând restric]ii `n ceea ce prive[te actualizarea:

§    & 13313o1410n nbsp;    stocurilor [i soldurilor ini]iale primite de la BAZ|

§    & 13313o1410n nbsp;    planului de conturi

§    & 13313o1410n nbsp;    caracteriz\rilor (configur\rilor) contabile corespunz\toare:

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    articolelor de stoc

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    partenerilor firmei

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    personalului

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    conturilor bancare, caselor firmei

§    & 13313o1410n nbsp;    nomenclatoarelor:

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    b\nci la nivel na]ional

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    conturile firmei (b\ncile/casa)

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    subunit\]i

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    sateli]i

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    TVA

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    taxe

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    monede

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    activit\]ile firmei

Pentru a simplifica operarea mi[c\rilor de articole (de stoc) dintre BAZ| [i SATELI}I, SATELI}I [i BAZ| sau dintre SATELI}I, mi[c\ri operate pe macheta "Intr\ri de la filiale"("INTR|RI DE LA SUBUNIT|}I") sau "IEI"), exist\ posibilitatea transmiterii acestor date, `nc\rcate la expeditor, pe suport magnetic sau prin Internet la destinatar, acesta trebuind doar s\ preia datele respective f\r\ s\ le mai tasteze `nc\ o dat\.

Utilizarea acestei facilit\]i `n firmele la care exist\ numeroase mi[c\ri `ntre subunit\]i are ca efect reducerea important\ a timpului de operare a respectivelor mi[c\ri la destinatar precum [i mic[orarea ratei de erori de introducere a datelor (vezi cap. 7.3. "TRANSMITEREA AUTOMAT| A IEI").

Sincronizarea bazei de date de pe SATELIT cu cea de pe BAZ| este o procedur\ strict necesar\ atât timp cât cele dou\ baze de date se dezvolt\ `n paralel.

~n modulul "SATELI}I" exist\ dou\ op]iuni prin intermediul c\reia se realizeaz\ aceast\ procedur\:

§    & 13313o1410n nbsp;    "SINCRONIZ|RI" cu op]iunile:

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    "BAZ| SATELIT" - utilizat\ pentru preg\tirea transmiterii datelor de la BAZ| la satelit (pe BAZ|)

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    "SATELI}I" - utilizat\ pentru preluarea datelor primite de la BAZ| (pe SATELIT)

§    & 13313o1410n nbsp;    "CUPLAJE" cu op]iunile:

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    "TRANSFER DATE PENTRU CUPLARE" - utilizat\ pentru preg\tirea transmiterii datelor de la SATELIT la BAZ| (pe SATELIT)

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    "CUPLARE DATE DE LA SATELIT" - utilizat\ pentru preluarea datelor primite de la satelit (pe BAZ|)

Citi]i pentru detalii cap. 7.2.1. "SINCRONIZ|RI DATE ~NTRE BAZ| I, de pe BAZ|, a datelor de identificare a noului SATELIT

Din modulul "MENTOR", op]iunea "NOMENCLATOARE", se selecteaz\ "SATELI}I" [i apoi "AD|UGARE".

~n macheta afi[at\ se introduc "NUME SATELIT", "NUME PRESCURTAT" (care trebuie s\ fie unic, deoarece identificarea pachetelor de date transmise [i preluate se face dup\ acest nume), anul [i luna de pornire a acestui SATELIT.

Fig. VII.1.1.1.

OBSERVA}IE:

Anul [i luna de pornire a unui SATELIT pot fi identice sau mai mari decât anul [i luna de pornire a firmei BAZ|. Pornirea lui se poate face `n orice zi a "lunii de pornire".

Declararea gestiunilor ce apar]in noului SATELIT

~n nomenclatorul "GESTIUNI" de pe BAZ| se adaug\ gestiunile SATELITULUI (dac\ nu au fost `nc\ ad\ugate) sau se modific\ cele existente, precizându-se denumirea SATELITULUI `n lista de alegere afi[at\ la selectarea butonului "SATELITUL DE CARE APAR}INE".

Fig. VII.1.1.2.

Introducerea datelor ini]iale corespunz\toare SATELITULUI

Aceast\ opera]ie se face prin intermediul modulului "SERVICE", op]iunea "INI}IALIZARE".

Preg\tirea datelor ini]iale de pornire SATELIT

Pentru aceasta trebuie s\ parcurge]i urm\torii pa[i:

§    & 13313o1410n nbsp;    pozi]iona]i luna curent\ a firmei BAZ| astfel `ncât s\ fie egal\ cu luna de pornire a SATELITULUI (acest lucru se opereaz\ prin intermediul modulului "SERVICE", prin `nchidere lun\ sau anulare `nchidere lun\)

§    & 13313o1410n nbsp;    deschide]i modulul "SATELIT" din firma BAZ|

§    & 13313o1410n nbsp;    selecta]i op]iunea "SINCRONIZ|RI", din bara de meniu, dup\ care op]iunea " BAZ|->SATELIT" din meniul derulant

§    & 13313o1410n nbsp;    pe macheta afi[at\ selecta]i mai `ntâi satelitul c\tre care se vor transmite datele

§    & 13313o1410n nbsp;    `n fereastra "1 - NOMENCLATOARE", l\sa]i toate op]iunile privind datele ce se pot transmite de la BAZ| setate pe valoarea "DA" (dac\ nu intervin modific\ri, `n nomenclatoarele prezentate la sincroniz\rile ulterioare, pute]i pune aceste op]iuni pe "NU") - vezi figura 7.1.1.3.a

§    & 13313o1410n nbsp;    pentru transmiterea c\tre SATELIT a stocurilor [i soldurilor ini]iale ale acestuia selecta]i a doua pagin\ a machetei "2 - STOCURI/SOLDURI INI}IALE" - vezi figura 7.1.1.3.b. Specifica]i mai `ntâi ziua de pornire a SATELITULUI

Fig. VII.1.1.3.

OBSERVA}II:

Ziua de pornire implicit\ "1" pentru pornirea SATELITULUI, va avea ca efect `nregistrarea stocurilor, soldurilor de pe BAZ|, de la sfâr[itul lunii anterioare celei de lucru, ca stocuri, solduri ini]iale pentru SATELIT.

Ziua de pornire diferit\ de "1" va avea ca efect `nregistrarea stocurilor, soldurilor din acea zi ca stocuri, solduri ini]iale pentru SATELIT. ~n acest caz se va activa butonul "GENERARE DATE INI}IALE" pentru lansarea `n lucru a procedurilor de calcul stocuri, [i solduri la data introdus\.

§    & 13313o1410n nbsp;    a. Stocuri articole

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pentru sincronizarea de pornire SATELIT:

§    & 13313o1410n nbsp;    seta]i caseta de selec]ie cu titlul "STOCURI ARTICOLE" pe valoarea "DA"

§    & 13313o1410n nbsp;    activa]i op]iunea "TOATE" care se refer\ la faptul c\ se vor transmite stocurile corespunz\toare tuturor gestiunilor SATELITULUI (toate articolele)

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pentru sincroniz\ri ulterioare, de corec]ie a stocurilor ini]iale transmise la pornirea SATELITULUI:

§    & 13313o1410n nbsp;    pute]i inhiba op]iunea "TOATE" [i alege]i prin intermediul butonului "?" anumite gestiuni sau anumite articole pentru care se face corec]ia

Validarea stocurilor selectate se consider\ c\ a fost f\cut\ atunci când din macheta de selec]ie se iese selectând "OK". Ca efect, pe butonul "?" va apare o bif\ de culoare verde.

§    & 13313o1410n nbsp;    b. Stocuri valorice - `n cazul `n care exist\ astfel de stocuri `n gestiunile SATELITULUI

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pentru sincronizarea de pornire SATELIT:

§    & 13313o1410n nbsp;    seta]i caseta de selec]ie cu titlul "STOCURI VALORICE" pe valoarea "DA"

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pentru sincroniz\ri ulterioare se pot selecta doar anumite gestiuni (din cele ale SATELITULUI) pe care s-au `nc\rcat stocuri valorice utilizând butonul "?". Validarea listei se face selectând butonul "OK"

§    & 13313o1410n nbsp;    c. Solduri parteneri

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pentru sincronizarea de pornire SATELIT:

§    & 13313o1410n nbsp;    seta]i caseta de selec]ie cu titlul "SOLDURI PARTENERI" pe valoarea "DA". Pute]i opta pentru toate soldurile partenerilor firmei sau doar pentru partenerii SATELITULUI. ~n macheta afi[at\ dup\ ap\sarea butonului "?" se pot ad\uga (utilizând butonul "+") sau eventual [terge (butonul "-") `n/din lista de parteneri.

Validarea listei se face [i aici selectând butonul "OK".

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pentru sincronizarea ulterioar\ se lucreaz\ la fel ca mai sus

§    & 13313o1410n nbsp;    d. Solduri personal - idem solduri partener

§    & 13313o1410n nbsp;    e. Solduri b\nci

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pentru sincronizarea de pornire SATELIT:

§    & 13313o1410n nbsp;    seta]i caseta de selec]ie cu titlul "SOLDURI B|NCI" pe valoarea "DA". Ap\sând pe butonul "?" se afi[eaz\ o machet\ `n care pute]i ad\uga (butonul "+") sau [terge (butonul "-") `n/din lista cu b\ncile/casele pentru care transmite]i solduri ini]iale. Validarea listei se face de selectând butonul "OK".

Fig. VII.1.1.4.

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    pute]i transmite de pe BAZ| c\tre SATELIT, din nomenclatorul de articole, nu doar acele articole care corespund stocurilor ini]iale de articole ci orice articol din nomenclator. Pentru aceasta se selecteaz\ fereastra "3 - ALTE NOMENCLATOARE" (vezi figura 7.1.1.4). Seta]i apoi caseta de selec]ie cu titlul "Articole de stoc" pe valoarea "DA". ~n lista al\turat\ se pot selecta cu butonul "+" articolele ce se vor transmite c\tre nomenclatorul SATELITULUI.

OBSERVA}IE:

Folosind butonul "SELECTEZ TOATE" se poate selecta pentru transmiterea spre SATELIT a `ntregului nomenclator de articole al firmei sau, `n cazul utiliz\rii claselor de articole, a tuturor articolelor din clasa selectat\.

Generarea pachetului de date pentru transmisie

Pentru aceasta, selecta]i butonul "START!" de pe machet\. ~n partea de jos a ecranului se va afi[a o bar\ de progres indicând ce fi[iere se genereaz\ [i care este procentul de date copiate. Când copierea se `ncheie, sunte]i `ntrebat dac\ dori]i s\ arhiva]i pachetul de date de transmis.

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    Dac\ nu dori]i acest lucru pute]i ap\sa pe butonul "CONTINU|"

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    Dac\ dori]i arhivarea r\spunde]i cu "DA" la `ntrebarea "ARHIVEZ DATELE TRASMISE?". ~nainte de a `ncepe arhivarea trebuie s\ indica]i unitatea de disc [i directorul `n care va fi generat fi[ierul arhiv\ (fi[ier cu extensie "TGZ") dup\ care selecta]i butonul "ARHIVEAZ|!" (vezi figura 7.1.1.5)

Fig. VII.1.1.5.

OBSERVA}II:

A. A[a cum s-a precizat, fiecare SATELIT are un nume prescurtat unic. Acest lucru este necesar pentru a identifica destina]ia [i provenien]a datelor ce circula de la BAZ| spre SATELI}I [i invers.

La constituirea datelor de pornire ale unui satelit pe calculatorul BAZ|, la nivelul directorului con]inând firma va fi generat un subdirector având ca denumire numele prescurtat al SATELITULUI urmat de extensia "EXP" (de la export date).

De exemplu, datele destinate SATELITULUI "PALMIRA" se vor reg\si `n subdirectorul "PALMIRA.EXP" (vezi figura 7.1.1.6).

Fig. VII.1.1.6.


Dac\ nu opta]i pentru arhivarea automat\ furnizat\ de program, pute]i folosi un alt arhivor pentru compactarea datelor sau chiar s\ transmite]i pachetul de date necompactat c\tre SATELIT.

Este important s\ [ti]i `n ce subdirector al calculatorului se g\sesc aceste date.

B. Dac\ utilizatorul opteaz\ pentru arhivarea furnizat\ de program, denumirea arhivei este constituit\ din numele prescurtat al satelitului urmat de extensia "TGZ". Pentru a nu exista confuzii ce pot genera pierderi de date, denumirea arhivei nu poate fi introdus\ de utilizator ci se constituie automat `n func]ie de SATELITUL destina]ie.

7.1.2. Preluarea datelor de pornire pe calculatorul SATELIT

Pentru pornirea SATELITULUI trebuie s\ parcurge]i urm\torii pa[i:

§    & 13313o1410n nbsp;    Instala]i pachetul de programe pe calculatorul sau re]eaua de calculatoare SATELIT, ca la o firm\ obi[nuit\

§    & 13313o1410n nbsp;    Crea]i pe calculatorul SATELIT o firm\ de lucru dup\ indica]iile cunoscute (vezi Cap. 4.1. "CREAREA UNEI NOI FIRME - DEMO SRL").

§    & 13313o1410n nbsp;    Este foarte important ca atunci când programul cere anul [i luna de pornire a acestei noi firme, s\ introduce]i acela[i an [i lun\ pe care le-a]i introdus `n nomenclatorul de SATELI}I de pe firma BAZ| (vezi indica]iile de la punctul 7.1.1).

§    & 13313o1410n nbsp;    Dup\ ce a fost generat\ noua firm\, sesizând din cheia de protec]ie c\ este un calculator SATELIT, programul cere datele de pornire ale firmei SATELIT. ~nchide]i modulul "MENTOR".

§    & 13313o1410n nbsp;    Prelua]i datele de pornire SATELIT astfel:

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    Dac\ la generarea pachetului de date de pornire de pe BAZ| nu s-a optat pentru arhivarea automat\ [i s-a utilizat un alt arhivor sau pachetul a fost transmis `n stare nearhivat\, trebuie s\ crea]i dumneavoastr\ subdirectorul "BAZA.IMP" la acela[i nivel cu directorul firmei SATELIT `n directorul "DATA" `n care s\ copia]i pachetul de date de pornire a SATELITULUI (vezi figura 7.1.2.1)

Fig. VII.1.2.1.

~n cazul `n care a]i folosit programul de arhivare, copia]i arhiva pe calculatorul SATELIT `ntr-un director oarecare (nu este nevoie de acest lucru dac\ citi]i arhiva direct de pe dischete).

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    Deschide]i modulul "SATELIT"

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    La mesajul "NU AM INFORMA}II DE PORNIRE SATELIT PROVENITE DE LA BAZ|. LE PREIEI ACUM ?" selecta]i op]iunea "DA"

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    Sunte]i apoi `ntrebat dac\ datele ce urmeaz\ a fi preluate sunt arhivate. Dac\ r\spunde]i afirmativ, va trebui s\ indica]i discul [i directorul `n care se afl\ fi[ierul arhiv\ (cu extensie "TGZ" - vezi figura 7.1.2.2)

Fig. VII.1.2.2.

Dup\ specificarea adresei arhivei selecta]i butonul "DEZARHIVEAZ|!". Programul va dezarhiva pachetul de date de pornire `n directorul "BAZA.IMP" pe care `l creeaz\, dup\ care va prelua datele dezarhivate transferându-le `n luna ini]ial\ [i cea de pornire.

~n cazul `n care datele nu au fost arhivate, selecta]i butonul "CONTINU|". Programul v\ va solicita selectarea denumirii SATELITULUI. Dup\ selectarea denumirii, programul va prelua automat datele de pornire din directorul "BAZA.IMP" transferându-le `n luna ini]ial\ [i cea de pornire.

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    Dup\ terminarea prelu\rii datelor ini]iale se afi[eaz\ o machet\ `n care se afi[eaz\ nomenclatoarele care au fost actualizate [i num\rul de `nregistr\ri preluate - vezi figura 7.1.2.3

Fig. VII.1.2.3.

~n exemplul nostru stocurile/soldurile transmise pentru cuplare sunt "0"; nu acela[i lucru trebuie s\ se `ntâmple `n cazul dumneavoastr\!

Dac\ aceste prelu\ri au decurs f\r\ incidente satelitul este din acest moment gata de lucru

7.2. Sincronizarea bazelor de date

7.2.1. Sincroniz\ri de date `ntre BAZ| [i SATELIT

Odat\ pornit un SATELIT, datele ini]iale provenite de pe calculatorul BAZ| pot fi oricând reactualizate [i completate.

Trebuie [tiut c\ SATELITUL are unele restric]ii `n actualizarea nomenclatoarelor. Astfel, el nu poate s\ fac\ ad\ug\ri, modific\ri sau [tergeri `n:

§    & 13313o1410n nbsp;    stocurile [i soldurile ini]iale primite de la BAZ|

§    & 13313o1410n nbsp;    planul de conturi

§    & 13313o1410n nbsp;    caracteriz\rile (configur\rile) contabile:

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    articole

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    parteneri

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    personal

Ä    & 13313o1410n nbsp;   & 13313o1410n nbsp;    b\nci

§    & 13313o1410n nbsp;    alte nomenclatoare : b\nci nivel na]ional, conturile firmei, subunit\]i, SATELI}I, TVA, taxe, monede, [i activit\]i.

Orice modificare sau ad\ugare f\cut\ pe BAZ| `ntr-unul din aceste nomenclatoare trebuie s\ fie transmis\ [i c\tre SATELIT pentru sincronizarea celor dou\ baze de date.

De asemenea, orice modificare a stocurilor sau soldurilor ini]iale deja transmise c\tre SATELIT poate fi [i trebuie s\ fie retransmis\ de la BAZ| la SATELIT.

Transmiterea datelor pentru sincronizare se face de pe calculatorul BAZ| selectând din modulul "SATELIT" op]iunea "SINCRONIZ|RI BAZ|->SATELIT". Modul de lucru a fost descris deja la punctul I.4.

Pe calculatorul SATELIT preluarea se va face selectând, din modulul "SATELIT", op]iunea "SINCRONIZ|RI", submeniul "SATELI}I" (vezi figura 7.2.1.1).

Fig. VII.2.1.1.

Dup\ selectarea acestei op]iuni, utilizatorul va fi `ntrebat dac\ datele ce urmeaz\ a fi preluate sunt arhivate. Dac\ r\spunde afirmativ el va trebui apoi s\ indice discul [i directorul `n care se afl\ fi[ierul arhiv\ (extensie "TGZ").

Dup\ terminarea prelu\rii datelor, se afi[eaz\ fereastra din figura 7.1.2.3 `n care sunt prezentate nomenclatoarele care au fost actualizate [i num\rul de `nregistr\ri preluate.

7.2.2. Cuplarea pe BAZ| a documentelor emise de SATELIT

Cu excep]ia restric]iilor `n actualizarea unor nomenclatoare (prezentate mai sus), calculatorul SATELIT lucreaz\ ca o firm\ obi[nuit\ beneficiind de toate facilit\]ile oferite de programul WinMENTOR.

Pentru ca baza de date de pe calculatorul BAZ| s\ reflecte situa]ia contabil\, stocurile [i soldurile `ntregii firme, este necesar ca documentele emise pe postul de lucru SATELIT s\ fie preluate pe BAZ|. Acest lucru se realizeaz\ prin procedura de cuplare.

Cuplarea documentelor emise de SATELIT se face `n dou\ etape:

§    & 13313o1410n nbsp;    Transmiterea documentelor de la SATELIT la BAZ|

§    & 13313o1410n nbsp;    Preluarea pe calculatorul BAZ| a documentelor provenite de la SATELIT

S\ le lu\m pe rând.

7.2.2.1. Transmiterea documentelor de la SATELIT la BAZ|

Din modulul "SATELIT" selecta]i op]iunea "CUPLAJE", dup\ care "TRANSFER DATE PENTRU CUPLARE".

~n macheta ce va fi afi[at\ `n urma select\rii acestei op]iuni sunt dou\ liste (figura 7.2.2.1.1).

Fig. VII.2.2.1.1.

Lista din stânga con]ine o linie cu textul "DATE NECUPLATE ~NC|".

Dac\ anterior au mai fost transmise date pentru cuplare, pentru fiecare transmisie, exist\ `n aceast\ list\ câte o linie cu textul "CUPLAJ DIN DATA", urmate de data [i ora transmisiei.

La afi[area machetei, lista din partea dreapta este goal\. Utilizând butoanele cu s\ge]i din fereastr\ sau dublu click de mouse pe pozi]ia selectat\, pute]i selecta datele pe care le ve]i transmite. Acestea pot fi cele necuplate `nc\ sau dintre cele care au mai fost transmise pentru cuplare anterior.

OBSERVA}IE:

Retransmiterea unor date deja cuplate este necesar\ atunci când pe calculatorul SATELIT au intervenit unele modific\ri `n documentele care au f\cut obiectul cuplajului respectiv. Pentru a se putea distinge pachetele de date cuplate care au suferit modific\ri [i care ar trebui reluate, acestea apar `n list\ scrise cu culoare ro[ie.

§    & 13313o1410n nbsp;    ~n urma fiec\rei select\ri din lista din stânga (butonul cu o singur\ s\geat\-dreapta selecteaz\ linia curent\, butonul cu dou\ s\ge]i-dreapta selecteaz\ `ntreaga list\), linia sau liniile corespunz\toare trec `n lista din partea dreapt\. Renun]area la o selectare sau la toate se face cu butoanele cu o s\geat\-stânga respectiv dou\ s\ge]i-stânga.

Odat\ `ncheiate aceste select\ri, pute]i ap\sa butonul "START!" care declan[eaz\ procedurile de generare a pachetului de date ce vor fi cuplate pe calculatorul BAZ|.

§    & 13313o1410n nbsp;    Dup\ `ncheierea acestei gener\ri sunte]i `ntrebat dac\ dori]i s\ salva]i datele firmei (e util pentru a preveni pierderi sau dubl\ri de date `n cazul unor avarii). V\ recomand\m s\ o face]i!

§    & 13313o1410n nbsp;    Se afi[eaz\ apoi o list\ cu num\rul total al documentelor transmise pentru cuplare, pe tipuri de documente. Pute]i ob]ine la imprimant\ o list\ mai detaliat\ cu documentele aflate `n pachetul de date pe care tocmai l-a]i generat selectând butonul "LISTARE".

§    & 13313o1410n nbsp;    ~n final, a[a cum deja s-a descris la alte tipuri de transmisie de date `ntre BAZ| si SATELIT, pute]i opta pentru arhivarea pachetului de date, urmând a selecta unitatea de disc [i directorul `n care va fi generat\ arhiva.

OBSERVA}IE:

Dac\ nu opta]i pentru arhivarea automat\ a pachetului de date ce va pleca la BAZ| [i dori]i s\ transmite]i aceste date, fie arhivate cu un alt program de arhivare, fie nearhivate, trebuie [tiut c\ aceste date se reg\sesc `n subdirectorul "BAZA.EXP" din directorul cu firma SATELIT (vezi figura 7.2.2.1.2).

Fig. VII.2.2.1.2.

~n cazul `n care a]i selectat pentru transmisie "DATE NECUPLATE ~NC|", ve]i putea observa c\ `n lista din stânga a mai ap\rut o linie cu textul "CUPLAJ DIN DATA" urmat de data [i ora curent\.

7.2.2.2. Preluarea pe calculatorul BAZ| a documentelor provenite de la SATELIT

§    & 13313o1410n nbsp;    Pe calculatorul BAZ| ve]i selecta din modulul "SATELIT op]iunea "CUPLAJE" [i apoi "CUPLARE DATE DE LA SATELIT".

~n macheta afi[at\ va trebui s\ selecta]i apoi SATELITUL de la care ve]i prelua datele, selectând butonul "PREIAU DATE DE LA SATELITUL".

Preluarea se declan[eaz\ selectând butonul "START!".

OBSERVA}II:

A. Dac\ pachetul de date provenit de la SATELIT a fost arhivat automat prin programul de transmitere, ve]i r\spunde afirmativ la `ntrebarea "DATELE PRELUATE SUNT ARHIVATE?", urmând s\ indica]i unitatea de disc [i directorul `n care se g\se[te aceast\ arhiv\, a carei denumire este format\ prin concatenarea numelui prescurtat al SATELITULUI de la care provine [i extensia "TGZ".

B. Dac\ pachetul de date provenit de la SATELIT nu a fost arhivat sau a fost arhivat manual cu un alt program de arhivare, trebuie s\ copia]i datele respective (dezarhivate) `n subdirectorul al c\rui nume este format prin concatenarea numelui prescurtat al SATELITULUI de la care provine [i extensia "IMP", subdirector aflat `n directorul cu firma BAZ| (dac\ nu exist\, trebuie s\-l crea]i!).

§    & 13313o1410n nbsp;    ~nainte de a se declan[a cuplarea datelor se afi[eaz\ o list\ cu totalul documentelor (clasate pe tipuri) con]inute `n pachetul de date. Pute]i ob]ine la imprimant\ o list\ detaliat\ cu aceste documente, la fel ca operatorul de pe calculatorul SATELIT.

§    & 13313o1410n nbsp;    Dac\ `n urma consult\rii listei decide]i c\ se poate continua cuplarea datelor (selectând butonul "CONTINU| CUPLAREA"), `n partea de jos a ecranului se afi[eaz\ o linie de progres care indic\ procentul de date preluate din fiecare tip de document.

La finalul cupl\rii se afi[eaz\ o list\ care precizeaz\ câte documente au fost con]inute `n pachet [i câte s-a reu[it s\ fie cuplate, pe tipuri de documente.

7.3. Transmiterea automat\ a ie[irilor c\tre "subunit\]i"

Transferurile de articole de stoc `ntre gestiunile care apar]in unor SATELI}I diferi]i, BAZ|/SATELI}I sau SATELI}I/BAZ| se fac utilizând procedurile de "AVIZE C|TRE SUBUNIT|}I" (la expeditor) [i "INTR|RI DE LA SUBUNIT|}I" (la destinatar).

Aceste ie[iri se pot face `n orice direc]ie:

§    & 13313o1410n nbsp;    de la BAZ| c\tre SATELI}I

§    & 13313o1410n nbsp;    de la SATELI}I c\tre BAZ|

§    & 13313o1410n nbsp;    de la SATELI}I c\tre al]i SATELI}I

Pentru a simplifica introducerea documentelor la destina]ie [i pentru a putea prelua unele informa]ii necunoscute destinatarului care opereaz\ intrarea (firma furnizoare, data intr\rii articolului `n stocul firmei), programul WinMENTOR con]ine proceduri de transmitere [i preluare automat\ a acestor documente.

ATEN}IE:

Pentru a putea folosi aceast\ facilitate oferit\ de program, va trebui ca `n modulul "MENTOR" al firmei curente (indiferent dac\ este BAZ| sau SATELIT) s\ `nc\rca]i `n nomenclatorul "FILIALE" denumirile celorlalte "subunit\]i" de la care sau c\tre care primi]i sau transmite]i articole de stoc - figura 7.3.1. Sub denumirea generic\ "FIRMA" este denumit\ "subunitatea" curent\.

Fig. VII.3.1.

7.3.1. Transmiterea pachetului de date con]inând "IEI"

SATELITUL sau BAZA care transmite date este calculatorul "expeditor", pe care s-au emis documente utilizând op]iunea "IEI" din modulul "MENTOR".

Pentru a transmite aceste documente c\tre destinatar, care va `nregistra intrarea, ve]i parcurge urm\torii pa[i:

§    & 13313o1410n nbsp;    Intra]i `n modulul "SATELIT", op]iunea "AVIZE C|TRE/DE LA SUBUNIT|}I", "IEI" (vezi figura 7.3.1.1).

~n macheta afi[at\ se selecteaz\ SATELITUL (sau BAZA) c\tre care va pleca pachetul de date.

Fig. VII.3.1.1.

§    & 13313o1410n nbsp;    Dup\ selectare, `n grila de pe ecran apare lista tuturor ie[irilor c\tre subunit\]i emise de expeditorul "FIRMA CURENT|" c\tre destinatarul selectat - figura 7.3.1.2.

Selecta]i documentele pe care dori]i s\ le transmite]i (`n mod normal cele care nu au completat\ data transmiterii, dar `n cazul `n care dori]i reluarea unor transmisii, ave]i aceast\ posibilitate de a reinclude documente transmise anterior `n lista documentelor) cu click de mouse sau tastând <ENTER> pe coloana "SELECTAT"" din rândul corespunz\tor documentului respectiv. Dac\ dori]i s\ selecta]i toate documentele, utiliza]i butonul "SELECTAT" aflat pe gril\ `n capul coloanei cu acela[i nume.

Dac\ dori]i s\ fie afi[at `n gril\ doar documentele netransmise, pute]i selecta op]iunea "AVIZE NETRANSMISE".

§    & 13313o1410n nbsp;    Când selectarea s-a `ncheiat selecta]i butonul "START!".

Linia de progres afi[at\ `n partea de jos a machetei indic\ procentul de date generate.

§    & 13313o1410n nbsp;    Dup\, terminarea gener\rii pachetului de date, arhiva]i-l r\spunzând "DA" la `ntrebarea pus\ de program.

Fig. VII.3.1.2.

Va trebui indicat\ unitatea de disc [i directorul `n care se va genera fi[ierul arhiv\ (extensie "TGZ").

Dac\ nu dori]i arhivarea pachetului de date sau dori]i s\ folosi]i un alt program de arhivare, pachetul de date generat de program se afl\ `n directorul "AVIZE", `n subdirectorul al c\rui nume este format din numele prescurtat al destinatarului urmat de extensia "EXP" (de la export), de la nivelul directorului firmei expeditoare.

De exemplu, dac\ pachetul de date este destinat bazei, el se va g\si `n subdirectorul "PALMIRA\BAZA.EXP AVIZE" - vezi figura 7.3.1.3.

Fig. VII.3.1.3.

7.3.2. Preluarea pachetului de date con]inând "IEI"

Pentru a prelua pachetul de date ve]i parcurge urm\torii pa[i:

§    & 13313o1410n nbsp;    Lansa]i, din modulul "SATELI}I, op]iunea "AVIZE C|TRE/DE LA SUBUNIT|}I", "INTR|RI DE LA SUBUNIT|}I" (pentru acest post de lucru, datele con]inute de pachet reprezint\ intr\ri) - figura 7.3.2.1.

Fig. VII.3.2.1.

§    & 13313o1410n nbsp;    Pe ecran se afi[eaz\ macheta `n care trebuie, `n primul rând, s\ indica]i de la cine prelua]i aceste date. Selecta]i butonul "PREIAU DATE DE LA SATELITUL".

§    & 13313o1410n nbsp;    Pentru a declan[a preluarea se va ap\sa butonul "START!".

Dac\ pachetul de date a fost arhivat prin program (arhiv\ de tip "TGZ"), va trebui s\ indica]i unitatea de disc [i directorul `n care se afl\ aceast\ arhiv\.

Dac\ s-a folosit un alt program de arhivare sau pachetul de date nu a fost arhivat, programul va `ncearca s\ g\seasc\ aceste date `n subdirectorul "AVIZE" aflat la rândul s\u `n subdirectorul cu numele format prin concatenarea numelui expeditorului urmat de extensia "IMP".

De exemplu dac\ pachetul provine de la baz\ el trebuie s\ se afle `n subdirectorul "BAZA.IMP AVIZE" vezi figura 7.3.2.2.

Dup\ lansarea prelu\rii datelor, utilizatorul este anun]at câte avize a con]inut pachetul respectiv.

OBSERVA}IE:

Aceast\ preluare este doar o conversie a datelor provenite de la expeditor, la codific\rile de pe baza de date a destinatarului.

Fig. VII.3.2.2.

§    & 13313o1410n nbsp;    Preluarea propriu-zis\ a acestor date ca intr\ri se face din modulul "MENTOR", op]iunea "INTR|RI DE LA SUBUNIT|}I".

La ad\ugarea unui nou document, f\când click cu butonul drept a mouse-lui oriunde `n câmpul machetei (vezi figura 7.3.2.3), se afi[eaz\ un meniu pop-up cu op]iunea "PREL.AUTOM.DE LA SATELI}I".

Fig. VII.3.2.3.

Selectând aceast\ op]iune se afi[eaz\ o machet\ `n care trebuie s\ indica]i de la ce expeditor se preiau datele. Dup\ ce face]i aceast\ selec]ie, se va afi[a o gril\ ce con]ine documentele, cu intr\ri de la expeditorul respectiv, care au fost preluate.

Documentele cu bif\ `n dreptul lor, `n coloana "PRELUARE", au fost preluate anterior - figura 7.3.2.4.

Selectând un document din aceast\ list\, `n macheta cu "AVIZE DE EXPEDI}IE" vor fi aduse automat articolele cu cantit\]ile [i pre]urile con]inute de documentul respectiv.

Fig. VII.3.2.4.


Document Info


Accesari: 2359
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )