Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
UNIUNEA EUROPEANA

Stiinte politice


CuprinsCuprins

UNIUNEA EUROPEANA

Istoric

Obiecthc principale ale Uniunii Europene

STAte membre ale UE

INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE

INTRODUCERE

Parlamentul European:

Consiliul European:

Președinția Consiliului European:

Consiliul:

Formațiunile Consiliului:

Definiția majorității calificate în cadrul Consiliului European și al Consiliului:

Comisia Europeană:

Președintele Comisiei Europene:

Ministrul Afacerilor Externe:

Curtea de Justiție:

Banca Centrală Europeană:

Curtea de Conturi:

Organele consultative ale Uniunii:

UNIUNEA EUROPEANA

Istoric

In urma celui de-al doilea război mondial.Europa suferise mari pierderi umane si materiale.Se confrunta cu o criza politica, morala si intelectuala, isi pierduse prestigiul in lume, mai ales in raport cu S.U.A.care se afla intr-o perioada de prosperitate economica.

La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Europa ajunsese divizata, in ciuda atâtor elemente comune la care europenii tineau; divergentele intre statele europene au contrubuit la alunecarea Europei in Războiul rece.iar ca urmare a războiului, mari puteri europene au ajuns pe loc secundar. Astfel se explica faptul ca, pe de o parte .tendințele spre unitatea europeana sunt impufsionate.in primul rand.din interiorul acestor state. Pe de alta parte, aceste impulsuri vin din profilierea comunismului dinspre Răsărit si din amenințarea americana.

UE ar fi trebuit de fapt sa fie cunoscuta drept "Comunitatiile Europene".la plural. Ea a început sub forma a trei organizații distincte, dar totuși înrudite intre ele "Comunitatea Europeana A Cărbunelui si Otelului (European Coal And Steal Community sau ECSC/CECO), Comunitatea Europena a Energiei Atomice (Euratom) si Comun 17117f510r itatea Economica Europena (CEE numita si Piața Comuna). ln practica.institutiile si politica acestora au devenit tot mai greu de distins, proces confirmat de amendamentele successive aduse tratatului.

Dupa război, unii oameni politici (Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet si altii) au demonstrate ca.pentru a nu se mai repeta greșelile trecutului.este nevoie de o solidaritate europeana.care sa nu fie in contradicție cu solidaritatea naționala si sa nu dăuneze identității nationale. Asadar, alaturi de identitatea natioanala.si nu in contradicție cu ea, apare identitatea europeana.care va presupune o conștiința europeana. Ideologia naționalista a sec ai-XIX-lea urmează a fi inlocuita cu ideologia integrării europene. Aceasta nu înseamnă respingerea valorii natinunii.ci asumarea unei realități ca mai exista si alte valori comparabile ca importanta. Problema practica ce isi aștepta soluționarea prin integrarea europeana era una a armonizării intereselor statelor naționale, a asigurării dezvoltării lor economice si .concomitenta evitării conflictelor dintre ele. In Europa integrata, patriotismul, adica dragostea fata de propria tara se menține si este insotit mai accentuat de toleranta si de solidaritate cu alte tari.

Noua construcție a Europei unite a putut incepe numai in Europa Occidentala si numai după reconcilierea franco-germana. ldeea călăuzitoare a lui Monnet in acest sens este ca războiul dintre Franța si Germania nu trebuie niciodată sa mai tulbure politica si prosperitatea continentului.

Demersul pentru integrarea europeana s-a făcut mai intai in plan economic, unificarea politica rămânând obiectivul final.

Pe fondul unei noi construcții europene.care s-a realizat in etape.democratiile occidentale au parcurs mai multe stadii de dezvoltare.

Pana in anul 1950 s-a realizat refacerea economica postbelica. Planul Marshall, dublat de o puternica voința de reconstructie, optiunea pentru economia de piata, intr-o anumita măsura rolul statului in economie, dar si împuternicirile unei noi integrări europene au făcut ca in anii 1950-1960 sa crească ritmurile de dezvoltare. S-au realizat progrese in automatica, cibernetica, in cercetarea științifica si alte ramuri moderne, in timp ce vechile industii erau in recul, iar populația satelor cunoștea un adevărat exod spre marile aglomerări urbane, devenite orașe in mișcare.

In 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, inspirat de Jean Monnet, propune planul ce va sta la baza Comunității Europene a Cărbunelui si Otelului sau CECO ("Declarația Schuman") iar pe 1 aprilie 1951, este semnat "Tratatul de la Paris" pentru constituirea CECO, de către Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda.

Deceniul 1961-1970 a adus o accentuare a procesului de concentrare a industriei si a băncilor, schimbări in structura socio-profesionala si creșterea calității vieții. Astfel, pe 25 martie 1957 sunt semnate tratatele care instituie Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM), si Comunitatea Economica Europeana (CEE) de către cele sase tari - Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda .cunoscute sub numele de Tratatele de la Roma care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958. Scopul CEE era înlăturarea progresiva a barierelor vamale, libera circulație a forței de munca si a capitalului.

Cele trei comunitatif CECO, CEE si EURATOM) au ajuns cu timpul tot mai de nedeosebit. Tratatul de fuziune din 1965 a dat tuturor o comisie si un consiliu comune. Pe de alta parte, UE a înregistrat o considerabila expansiune.ca număr de membri odată cu intrarea Regatului Unit, lrlandei si Danemarcei in 1973, a Greciei in 1981, a Spaniei si Portugaliei in 1986, a Suediei, Austriei si Finlandei in 1994.

Daca numărul de membrii a crescut, Jurisdicția politica a UE s-a "adâncit": incluzând sistemul monetar european, monumentalul "Program al Pieței Unice", politica regionala si sociala precum si elemente de cooperare in materie politica externa si in domeniul apărării. Acest proces de adâncire a fost facilitat de amendamente la tratate, cel mai recent fiind "Tratatul de la Maasticht" (semnat in 1991, intrat in vigoare in noiembrie 1993) care a transformat oficial CEE in UNIUNEA EUROPEANA care-si propune extinderea procesului de integrare pentru a realiza si o uniune politica a tarilor europene.Pentru aceasta a fost necesara elaborarea unei legislații europene, care a impus schimbări in legislația statelor membre sau a celor ce vor sa adere la UE.

Menținând obiectivul neclar "Euroentuziastii " si susținătorii înfocați ai autonomiei naționale au fost de obicei capabili sa încheie compromisuri care sunt socotite a fi in interesul tuturor. Faptul acesta propulsează procesul de integrare.in profida agitatiei, asa incat suntem martorii apariției unei UE ca o entitate tot mai "asemănătoare unui stat" in sistemul international.ceea ce poate duce la schimbarea conceptelor tradiționale de suveranitate si de organizație internaționala.

Obiective principale ale Uniunii Europene

Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relațiile dintre statele membre si intre popoarele acestora, intr-o maniera coerenta, având drept suport solidaritatea.

Principalele obiective sunt:

promovarea progresului economic si social (piața unica a fost instituita in 1993, iar moneda unica a fost lansata in 1999);

sa afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaționala (prin ajutor umanitar pentru tarile nemembre, o politica externa si de securitate comuna, implicare in rezolvarea crizelor internaționale, poziții comune in cadrul organizațiilor internaționale);

sa instituie cetățenia europeana (care nu înlocuiește cetățenia naționala dar o completează, conferind un număr de drepturi civile si politice cetățenilor europeni);

sa dezvolte o zona de libertate, securitate si justiție (legata de funcționarea pieței interne si in particular de libera circulație a persoanelor);

sa existe si sa se consolideze in baza dreptului comunitar (corpul legislației adoptate de către instituțiile europene, împreuna cu tratatele fondatoare);

STAte membre ale UE

Ø      State fondatoare:

1950 - Germania, Franta, Belgia, lta!ia, Luxemburg, Olanda.

1973 - Măria Britanie, Irlanda , Danemarca

1986 - Portugalia, Spania

1995 - Finlanda, Suedia, Austria

1981 - Grecia

2004 - Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Ceha, Slovacia.Slovenia, Ungaria

2007 - Bulgaria,România

Ø      State candidate: Croatia,.Turcia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei

Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare care a început in anul 1951, intre sase tari europene. După cincizeci de ani si sase valuri de aderare, Uniunea Europeana are astăzi 27 state membre. Turcia si Croația sunt tari candidate cu care negocierile de aderaresunt in curs de desfasurare.

INSTITUȚIILE UNIUNII EUROPENE

INTRODUCERE

Uniunea dispune de un cadru instituțional unic care are drept scop:

promovarea valorilor sale;

urmărirea obiectivelor Uniunii;

servirea intereselor Uniunii, ale cetățenelor și cetățenilor săi și ale statelor membre;

asigurarea coerenței, eficacității și continuității politicilor și acțiunilor sale.

Acest cadru instituțional cuprinde: Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul (numit "Consiliu"), Comisia Europeană (numită "Comisia"), Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin Constituție, conform procedurilor și în condițiile prevăzute prin aceasta. Instituțiile practică între ele o cooperare loială.

Parlamentul European:

Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară. El exercită și funcțiile de control politic și funcția consultativă, conform condițiilor stabilite prin Constituție. Parlamentul European alege președintele Comisiei Europene.

Parlamentul European este format din reprezentanți ai cetățenelor și cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu va depăși șapte sute cincizeci. Reprezentarea cetățenelor și cetățenilor se face în mod proporțional degresiv, stabilindu-se un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Nici un stat membru nu poate deține mai mult de nouăzeci și șase de locuri. Consiliul European va adopta cu unanimitate de voturi, la propunerea Parlamentului și cu aprobarea acestuia, o decizie europeană stabilind componența Parlamentului, cu respectarea principiilor enunțate. Membrii Parlamentului European vor fi aleși pentru un mandat de cinci ani, prin sufragiu universal, liber și secret.

Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi.

Consiliul European:

Consiliul European dă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările și prioritățile de politică generată. Nu exercită funcții legislative.

Consiliul European este format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii participă la lucrări.

Consiliul European se întrunește în fiecare trimestru la convocarea președintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, membrii Consiliului European pot decide să fie asistați de către un ministru și, în cazul președintelui Comisiei, de către un comisar european. Președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European atunci când această situație se impune.

Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care în Constituție se prevede altfel.

Președinția Consiliului European:

Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată pentru un mandat de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată. în caz de imposibilitate sau de culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatului lui sau ei conform aceleiași proceduri.

Președintele Consiliului European:

prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European;

îi asigură pregătirea și continuitatea în cooperare cu Președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afacerilor Generale;

acționează pentru facilitarea coeziunii și consensului în cadrul Consiliului European;

prezintă Parlamentului European un raport după fiecare întrunire a Consiliului European.

Președintele Consiliului European asigură la nivelul său și în această calitate reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă și de securitate comună, fără să aducă atingere competențelor Ministrului Afacerilor Externe al Uniunii.

Președintele Consiliului European nu poate exercita un mandat național.

Consiliul:

Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. Exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare, conform condițiilor stabilite prin Constituție.

Consiliul este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru la nivel ministerial, acesta fiind competent să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot în numele acestuia.

Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care în Constituție se prevede altfel.

Formațiunile Consiliului:

Consiliul se întrunește în diferite formațiuni.

Consiliul Afacerilor Generale asigură coerența lucrărilor Consiliului în diferitele formațiuni. Pregătește întrunirile Consiliului European și asigură punerea în aplicare a deciziilor acestuia, în colaborare cu Președintele Consiliului European și cu Comisia. Consiliul Afacerilor Externe elaborează acțiunile externe ale Uniunii conform liniilor strategice definite de către Consiliul European și asigură coerența acțiunilor sale.

Consiliul European adoptă cu majoritate calificată o decizie europeană stabilind lista celorlalte formațiuni ale Consiliului.4bis. Un comitet al reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre este responsabil pentru pregătirea lucrărilor Consiliului.

Consiliul se întrunește în ședință publică când dezbate și votează proiecte de acte legislative, în acest scop, fiecare reuniune este divizată în două părți, destinate respectiv deliberării asupra actelor legislative ale Uniunii și activităților non legislative.

Președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei a Afacerilor Externe, este asigurată de către reprezentanții statelor membre din cadrul Consiliului, potrivit sistemului rotației egale și conform regulilor stabilite printr-o decizie a Consiliului European. Consiliul European hotărăște cu majoritate calificată.

Definiția majorității calificate în cadrul Consiliului European și al Consiliului:

Majoritatea calificată este definită ca fiind cel puțin 55% din membrii Consiliului, cuprinzând cel puțin 15 dintre ei și reprezentând state membre reunind cel puțin 65% din populația Uniunii. O minoritate de blocaj trebuie să includă cel puțin patru membri ai Consiliului, fără de care majoritatea calificată nu este considerată întrunită.

Prin excepție de la alin. 1, când Consiliul nu acționează la propunerea Comisiei sau a Ministrului Afacerilor Externe al Uniunii, majoritatea calificată este definită ca fiind cel puțin 72% din membrii Consiliului, reprezentând state membre reunind cel puțin 65% din populația Uniunii.

Alin. 1 și 2 se aplică Consiliului European când acesta hotărăște cu majoritate calificata.

In cadrul Consiliului European, președintele acestuia și președintele Comisiei nu participă la vot.

Comisia Europeană:

Comisia Europeană promovează interesul european general și adoptă inițiativele necesare în acest scop. Veghează la aplicarea dispozițiilor Constituției, precum și a dispozițiilor adoptate de către instituții în temeiul acesteia. Supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție. Execută bugetul si gestioneaza programele. Exercita fubctii de coordonare, executie si gestionare, în condițiile stabilite prin Constituție. Cu excepția politicii externe și de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în Constituție, asigură reprezentarea externă a Uniunii. Are inițiativa programării anuale și multianuale în vederea încheierii de acorduri inter-instituționale.

Cu excepția cazului în care în Constituție se prevede altfel, un act legislativ al Uniunii nu poate fi adoptat decât la propunerea Comisiei. Celelalte acte sunt adoptate la propunerea Comisiei, atunci când Constituția prevede acest lucru.

Mandatul Comisiei este de cinci ani.

Membrii Comisiei sunt aleși în funcție de competența lor generală și de angajamentul lor european, iar independența lor trebuie să fie mai presus de îndoială.

Prima Comisie constituită în temeiul Constituției este compusă dintr-un cetățean al fiecărui stat membru, președintele său și ministrul Afacerilor Externe al Uniunii, care va fi și unul dintre vicepreședinți.

La sfârșitul mandatului Comisiei prevăzută la alin. 5, aceasta va fi formată dintr-un număr de membri, inclusiv președintele și Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii, corespunzător a două treimi din numărul statelor membre, dacă această cifră nu este modificată de către Consiliul European prin unanimitate. Aceștia vor fi selectați dintre cetățenii statelor membre pe baza unui sistem de rotație egală între statele membre. Acest sistem este stabilit printr-o decizie europeană adoptată de Consiliul European prin unanimitate pe baza următoarelor principii:

a)      statele membre sunt tratate în mod strict egal în ceea ce privește determinarea ordinii succesiunii și a duratei prezenței reprezentanților lor ca membri ai Comisiei; în consecință, diferența dintre numărul total de mandate deținute de reprezentanții a două state membre date nu poate fi niciodată mai mare decât unu;

b)      sub rezerva prevederilor de la lit. a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituită astfel încât să reflecte în mod satisfăcător evantaiul demografic și geografic al tuturor statelor membre ale Uniunii.

Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere art. 1-28(2), membrii comisiei nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea vreunui guvern, instituție, organ, organism sau agenție. Ei se vor abține de la orice acțiune incompatibilă cu obligațiile sau îndeplinirea sarcinilor lor.

Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European, în temeiul art. III-340 Parlamentul European poate vota o moțiune de cenzură împotriva Comisiei. Dacă o astfel de moțiune este adoptată, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în mod colectiv din funcțiile lor, iar Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii trebuie să demisioneze din funcția pe care o deține în cadrul Comisiei.

Președintele Comisiei Europene:

Ținând cont de alegerile pentru Parlamentul European și după consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcția de Președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor din care este format. Dacă acest candidat sau această candidată nu întrunește majoritatea, Consiliul European propune, hotărând cu majoritate calificată, în termen de o lună, un nou candidat care va fi ales de Parlament urmându-se aceeași procedură.

Consiliul, de comun acord cu Președintele ales, adoptă o listă cu numele celorlalte persoane pe care intenționează să le indice ca membri ai Comisiei. Aceștia vor fi aleși pe baza unor propuneri făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile stabilite în art. I-26 (4) și (6), par.2. Președintele, Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, ca organ colegial, unui vot de încredere din partea Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări Comisia este numită de către Consiliul European, cu votul majorității calificate.

Președintele Comisiei:

definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea;

decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea acțiunilor acesteia;

numește Vicepreședinți, alții decât Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii, dintre membrii Comisiei.

Un membru al Comisiei își prezintă demisia dacă președintele îi cere acest lucru. Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii își prezintă demisia, urmând procedura prevăzută In art. I-28 (1), dacă președintele îi solicită acest lucru.

Ministrul Afacerilor Externe:

Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei, numește Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii. Consiliul poate să-l revoce din funcție urmând aceeași procedură.

Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii. Prin propunerile sale, Ministrul Afacerilor Externe contribuie la elaborarea politicii externe comune și o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului. Acționează la fel și în ceea ce privește politica de securitate și de apărare comună.

Ministrul Afacerilor Externe al Uniunii prezidează Consiliul Afacerilor Externe.

Ministrul Afacerilor Externe este unul din vicepreședinții Comisiei Europene. El asigură coerența acțiunilor Uniunii în exterior, în cadrul Comisiei este însărcinat cu responsabilitățile ce incumbă acesteia din urmă în domeniul relațiilor externe și cu coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a Uniunii, în exercitarea respon­sabilităților sale în cadrul Comisiei, și numai cu privire la aceste responsabilități, el este supus procedurilor care reglementează funcționarea Comisiei, în măsura în care acestea sunt compatibile cu alin. 2 și 3.

Curtea de Justiție:

Curtea de Justiție cuprinde Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Tribunalul General și instanțe specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea Constituției. Statele membre stabilesc căile de atac necesare asigurării unei protecții jurisdicționale efective în domeniul dreptului Uniunii.

Curtea Europeană de Justiție este formată din câte un judecător pentru fiecare stat membru. Este asistată de avocați generali. Tribunalul General este format din cel puțin un judecător pentru fiecare stat membru. Judecătorii și avocații generali ai Curții Europene de Justiție, precum și judecătorii Tribunalului General sunt aleși dintre personalitățile care oferă toate garanțiile de independență și care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. III-355 și III-356. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre pentru un mandat de șase ani, care poate fi reînnoit.

Curtea de Justiție, conform dispozițiilor Părții a lll-a, hotărăște:

a)       asupra acțiunilor introduse de către unul din statele membre, o instituție europeană sau persoane fizice sau juridice;

b)      cu titlu prejudicial, la cererea instanțelor naționale, asupra interpretării dreptului Uniunii sau asupra validității actelor adoptate de către instituțiile europene;

c)       asupra altor cazuri prevăzute în Constituție.

Banca Centrală Europeană:

Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale. Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre care au adoptat moneda euro, constituind Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii.

Sistemul European al Băncilor Centrale este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul său principal este menținerea stabilității prețurilor. Fără să aducă atingere obiectivului de stabilitate a prețurilor, acesta sprijină politicile economice generale în cadrul Uniunii, în scopul realizării obiectivelor Uniunii, întreprinde orice altă misiune de bancă centrală, conform dispozițiilor părții a III-a din Constituție, Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale și Statutului Băncii Centrale Europene.

Banca Centrală Europeană este o instituție care are personalitate juridică. Ea este singura abilitată să autorizeze emisiunea de euro. Ea este independentă în exercitarea prerogativelor sale și în administrarea finanțelor sale. Instituțiile, organele, organismele și agențiile, precum și guvernele statelor membre se angajează să respecte această independență.

Banca Centrală Europeană adoptă măsurile necesare îndeplinirii misiunilor sale, conform dispozițiilor art. III-185 - III-191 și III-196 și în condițiile stabilite în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Conform acelorași dispoziții, statele membre care nu au adoptat moneda euro, precum și băncile lor centrale își păstrează competențele în domeniul monetar.

In domeniile care țin de competența sa, Banca Centrală Europeană este consultată asupra oricărui proiect de act al Uniunii, precum și asupra oricărui proiect de reglementare la nivel național și poate emite avize.

Organele de decizie ale Băncii Centrale Europene, structura lor și modalitățile de funcționare sunt definite în art. III-382 - III-383 și în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și Statutul Băncii Centrale Europene.

Curtea de Conturi:

Curtea de Conturi este o instituție. Ea asigură controlul conturilor Uniunii.

Ea examinează conturile pentru totalitatea veniturilor și cheltuielilor Uniunii și asigură buna gestiune financiară.

Ea este formată din câte un cetățean din fiecare stat membru. Membrii săi își exercită funcțiile în deplină independență, urmărind interesul general al Uniunii.

Organele consultative ale Uniunii:

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet al Regiunilor și de un Comitet Economic și Social, care exercita funcții consultative.

Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titulari ai unui mandat electoral în cadrul unei colectivități regionale sau locale, fie răspunzători din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

Comitetul Economic și Social este format din reprezentanți ai organizațiilor patronale, salariale și alți reprezentanți ai societății civile, în special din domeniile socio-economic, civic, profesional și cultural.

Membrii Comitetului Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social nu sunt obligați prin nici un mandat imperativ. Ei își exercită funcția în deplină independență, în interesul general al Uniunii.

Regulile referitoare la structura acestor comitete, la desemnarea membrilor lor, la atribuțiile și la funcționarea lor sunt definite în art. III-386 - III-392 din Constituție. Regulile prevăzute la art. 2 și 3 referitoare la structură sunt revizuite cu regularitate de către Consiliu pentru a reflecta evoluția economică, socială și demografică a Uniunii, în acest scop, Consiliul adoptă decizii europene, la propunerea Comisiei.

Powered by https://www.preferatele.com/

cel mai tare site cu referate


Document Info


Accesari: 2638
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )