Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
RETELE ELECTRICE SI ELEMENTE DE RETEA

tehnica mecanica

703- RE|ELE ELECTRICE ~I ELEMENTE DE RE|EA.

volum nedifuzat ^nc[ de IEC

703.NN.- NATO-suplimentar
703.NN.01.

communications signal= signal de transmission= semnal de comunica\ii

Mijloc de transfer al informa\iei de la o persoan[ sau loc la altul, cu excep\ia conversa\iei sau coresponden\ei directe, neasistate.


703.NN.02.

earth- return circuit= circuit a retour par la terre= circuit ''un fir `i p[m]ntul''

Circuit compus dintr-un conductor (sau mai multe legate ^n paralel) ce une`te dou[ puncte `i se ^nchide prin p[m]nt.


703.NN.03.

engineering order wire (EOW)= circuit des ordres d'exploitation= circuit de ^ntre\inere

Circuit utilizat exclusiv pentru ^ntre\inere.


703.NN.04.

ground/earth= terre= p[m]nt

Termen aplicat oric[rui conductor comun unui num[r de circuite ce are ca scop men\inerea unui poten\ial constant sau realizarea de leg[turi de foarte mic[ impedan\[ ^ntre punctele de conexiune ale sistemului.


703.NN.05.

junction stages= niveaux de jonction= nivele de jonc\iune

Punct caracteristic de pe suprafa\a unui sistem, accesibil, din punctul de vedere al interconexiunii, dintr-un punct similar al altui sistem.


703.NN.06.

land line= ligne terrestre (circuit filaire)= linie ^n cablu

Termen general, aplicat conductorilor metalici utiliza\i pentru tra 15115d37p nsferul informa\iilor.

703.NN.07.

local loop= ligne d'abonne= linie de abonat

Linie ce conecteaz[ un echipament terminal la un dispozitiv de comutare sau la o cutie de distribu\ie.


703.NN.08.

long lines= circuit a grande distance= circuit la mare distan\[

Toate formele de conductori fizici utiliza\i ^n telecomunica\ii (cabluri subterane, aeriene, submarine), mai pu\in circuitele locale. Mai poate con\ine sisteme radio-releu, c]nd sunt integrate ^n sistemul de cablu.


703.NN.09.

net (communications)= reseau de transmission= re\ea de comunica\ii

Grup de sta\ii capabile s[ realizeze comunica\ii directe pe un canal sau o frecven\[ comun[.


703.NN.10.

net control station= station de controle de reseau= sta\ia pentru controlul re\elei

Sta\ie destinat[ controlului traficului `i respect[rii disciplinei de transmisiuni printr-o re\ea dat[.


703.NN.11.

directed net= reseau dirige= re\ea controlat[

Re\ea ^n care nici o sta\ie, ^n afara sta\iilor de control, nu poate comunica cu alta ( cu excep\ia mesajelor urgente) f[r[ aprobarea prealabil[ a unei sta\ii de control a re\elei.


703.NN.12.

free net= reseau libre= re\ea liber[

Re\ea ^n care orice sta\ie poate comunica cu alta din aceea`i re\ea, f[r[ necesitatea ob\inerii unei permisiuni din partea unei sta\ii de control.


703.NN.13.

network= reseau= re\ea

1. Ansamblu de circuite legate ^ntre ele.

2. Circuit sau parte a unui circuit ce con\ine un num[r de ramuri, considerate ca o unitate.

3. Combina\ie de mai multe elemente.703.NN.14.

point-to-point= point-a-point= direc\ie

Circuit ce face leg[tura ^ntre dou[ `i numai dou[ puncte.704- TRANSMITERI

Volum nedifuzat ^nc[ de IEC.


704.NN- SUPLIMENT NATO


704.NN.01.

accounting symbol= symbole comptable= simbol de contor (^ncasare)

Combina\ie de litere utilizat[ la ^nceputul mesajului ^n scopul identific[rii agen\iei, serviciului, activit[\ii financiar responsabil[ pentru mesaj.


704.NN.02.

acknowledgement= apercu= confirmare

Mesaj din partea destinatarului, inform]nd pe expeditor c[ mesajul s[u a fost recep\ionat `i este inteligibil.


704.NN.03.

address designator= intitule d'adresse= indicatorul de adres[

Nume scris ^n clar (^ntreg sau abreviat), indicator de traseu, indicativ de apel sau adresa unei unit[\i, organism, folosit pentru a indica expeditorul `i/sau destinatarul.


704.NN.04.

address group= groupe-adresse= grup- adres[

Grup de patru litere, reprezent]nd unul sau mai multe comandamente, autorit[\i, activit[\i, unit[\i sau locuri geografice utilizat pentru adresarea mesajelor.


704.NN.05.

collective address group= groupe adresse collectif=grup-adres[ colectiv

Grup-adres[ ce reprezint[ dou[ sau mai multe comandamente, autorit[\i, organisme sau orice combina\ie dintre acestea, desemn]nd comandantul organiza\iei sau grupului `i to\i comandan\ii subordona\i lui.


704.NN.06.

conjunctive address group= groupe adresse associe= grup-adres[ asociat

Grup-adres[ a c[rui semnifica\ie este incomplet[, mai pu\in c]nd este utilizat ^n combina\ie cu unul sau mai multe alte grupuri-adres[.704.NN.07.

geographic address group= groupe adresse geographique= grup-adres[ geografic

Grup-adres[, reprezent]nd un loc geografic sau o suprafa\[ anume, utilizat ^mpreun[ cu un grup-adres[ asociat.


704.NN.08.

address indicating group (AIG)= adresses intentionnellement groupees= grup de indicare de adrese.

Grup-adres[ ce reprezint[ un ansamblu de destinatari pentru ac\iuni `i/sau pentru informa\ii (poate fi inclus[ `i identitatea expeditorului).


704.NN.09.

addresse= destinataire= destina\ie

Organism sau idivid c[ruia i s-a trimis un mesaj de c[tre un expeditor. Adresele sunt indicate fie pentru AC|IUNI, fie pentru INFORMA|II.


704.NN.10.

action addresse= destinataire pour action= destina\ie pentru ac\iune

Organism sau individ c[ruia i s-a trimis un mesaj de c[tre un expeditor ^n vederea execut[rii unei ac\iuni.


704.NN.11.

exempted addresse= destinataire exempte= destinatar scutit

Destinatar cuprins ^n adresa colectiv[ dar pentru care mesajul nu con\ine nici ac\iune `I nici informa\ie.


704.NN.12.

information addresse= destinataire pour infomation= destina\ie pentru informa\ie.

Organism sau individ c[ruia i s-a trimis un mesaj de c[tre un expeditor ^n vederea inform[rii.


704.NN.13.

allocated= attribue= alocat

Se refer[ la un canal sau circuit destinat exclusiv uzului de c[tre unul sau mai multe autorit[\i specificate.
704.NN.14.

allocation (of a frequency band)= attribution (d'une bande de frequence)= alocare (a unei benzi de frecven\[)

Introducerea ^n tabelul de alocare de    frecven\e a unei benzi de frecven\e, ^n scopul utiliz[rii ei de c[tre unul sau mai multe servicii de radiocomunica\ii terestre, prin satelit sau astronomice, ^n condi\ii specificate.


704.NN.15.

allotment (of a radio frequency or a radio frequency channel)= affectation (d'une frequence HF ou d'un canal HF)= alocarea (unei radiofrecven\e sau a unui canal de radiofrecven\[)

Introducerea unui canal de frecven\[ ^ntr-un plan adoptat de o autoritate competent[, utilizat de c[tre una sau mai multe administra\ii ^ntr-un serviciu de telecomunica\ii terestre sau prin satelit, ^n una sau mai multe \[ri (zone geografice) `i ^n condi\ii specificate.


704.NN.16.

answer= reponse= r[spuns

Transmitere f[cut[ de o sta\ie apelat[ , ca r[spuns la apelul primit.


704.NN.17.

assignment (of a radio frequency or a radio frequency channel)= allocation (d'une frequence HF or d'un canal HF)= alocarea (unei frecven\e radio sau a unui canal radio)

Autorizarea dat[ de c[tre o autoritate unei sta\ii radio pentru a folosi o frecven\[ radio, ^n condi\ii specificate.


704.NN.18.

retras


704.NN.19.

authentication= authentification= autentificare (termen retras)

1. Garan\ia, dat[ prin propria semn[tur[ sau sigiliu, c[ un document este autentic sau oficial.

2. M[sur[ de securitate destinat[ protej[rii unui sistem de transmisiuni contra utiliz[rii frauduloase.(AAP-6)


704.NN.20.

basegram= basegram= mesaj c[tre baz[

Mesaj trimis la o baz[ ^n scopul trimiterii unei nave sau a unui avion la un comandament.


704.NN.21.

close-up (flag, signalling)= a bloc (pavillon, signalisation)= pavilion ridicat

Un pavilion, este ridicat c]nd este ^n v]rful catargului.


704.NN.22.

panel or surface code= code de panneaux ou de surface= cod de suprafa\[

Cod prestabilit, destinat comunica\iilor vizuale ^ntre unit[\ile de la sol `i o aeronav[ aliat[.


704.NN.23.

pyrotechnics code= code de pirotechnie= cod pirotehnic

Cod prestabilit, ale c[rui semnifica\ii sunt atribuite diferitelor culori `i combina\ii pirotehnice


704.NN.24.

retras


704.NN.25.

interior/internal communication= transmission interieure ou interne= comunica\ii interioare

Sistem de transmisiuni rapid, electric, acustic sau mecanic, care interconecteaz[ diferitele zone opera\ionale ale unei nave, aeronave sau ale altei organiza\ii.


704.NN.26.

joint communication= transmission combinee= comunica\ii mixte

Utilizarea comun[ a sistemului de transmisiuni de c[tre dou[ sau mai multe organiza\ii ale aceluia`I stat.


704.NN.27.

line/wire communication= transmission par fils (ou fillaire)= comunica\ii prin fir

Utilizarea pentru comunica\ii ^ntre terminale a unei c[i fizice, fie ^n cablu, fie ghid de und[.704.NN.28.

radio communication= transmission radio, radiotransmission= radiocomunica\ii

Utilizarea undelor radio ^n comunica\ii; comunica\ii ce utilizeaz[ unde radio,^ntre un emi\[tor `i un receptor, neghidate prin c[i fizice (cablu sau ghiduri de und[).


704.NN.29.

visual communication= transmission visuelle (liaison visuelle)= videocomunica\ii

Utilizarea ^n comunica\ii a semnelor optice (stegule\e, lumini, etc.).


704.NN.30.

agency of communications= agence de transmission= centru de transmisiuni (oficiu de telecomunica\ii)

Element ce ^nglobeaz[ personalul `i echipamentul necesar asigur[rii comunica\iilor prin orice mijloace sau mixte.


704.NN.31.

air-ground communications= transmission air-sol= comunica\ii aer-sol

Metod[ sau mijloace de transfer al informa\iilor de la o aeronav[ aflat[ ^n zbor la o sta\ie de la sol.


704.NN.32.

contact point= point de jonction= punct de jonc\iune

@n opera\iile aeriene, pozi\ia ^n care comandantul unei aeronave (forma\iuni de aeronave) stabile`te contactul radio cu un turn de control.


704.NN.33.

contact report= compte-rendu de contact= raport de contact

Raportul contactului (vizual, radio, radar, sonar) cu inamicul.Primul raport, reprezent]nd primul contact `i informa\ia imediat disponibil[, este cunoscut sub numele de ''initial contact report''= ''compte rendu de contact initial''= ''raport de contact ini\ial''. Urm[toarele rapoarte, con\in]nd informa\ii adi\ionale, sunt cunoscute sub numele de ''amplifying reports''= ''compte-rendus de developpement''= ''rapoarte detaliate''.704.NN.34.

at the dip= a mi-drisse= cobor]t

Un drapel, pavilion este cobor]t c]nd este ridicat dou[ treimi din ^n[l\imea catargului.


704.NN.35.

double sideband transmission= emission a double bande laterale= transmitere cu band[ lateral[ dubl[

Metod[ de telecomunica\ii ^n care valorile frecven\elor rezultate ^n procesul de modula\ie sunt simetrice ^n jurul valorii frecven\ei purt[toare, aceste frecven\e fiind transmise ^mpreun[.


704.NN.36.

electronic protective measures (EPM)= measures de protection electronique= m[suri de protec\ie electronic[

Parte component[ a r[zboiului electronic (EW- electronic war) ce con\ine totalitatea m[surilor luate ^n scopul utiliz[rii eficace de c[tre alia\i a spectrului electromagnetic ^n ciuda utiliz[rii acestuia `i de c[tre inamic.Aceasta are dou[ subdiviziuni:

a). m[suri active- m[surile detectabile (de exemplu, reducerea b[t[ii sta\iilor radio la minimul necesar);

b). m[suri pasive- m[surile nedetectabile (de exemplu, proceduri de operare, caracteristicile tehnice ale echipamentelor).


704.NN.37.

out-of band emission= emission hors bande= emisie ^n afara benzii

Emisie rezultat[ ^n urma procesului de modula\ie, pe una sau mai multe frecven\e aflate foarte aproape de limitele benzii necesare. Nu sunt incluse aici `i frecven\ele parazite.


704.NN.38.

spurious emission= emission parasite= emisie parazit[

Emisie pe una sau mai multe frecven\e aflate ^n exteriorul benzii necesare `i al c[ror nivel poate fi redus, f[r[ a afecta transmiterea informa\iei. Emisiile parazite includ emisiile de armonice, distorsiunile de intermodula\ie `i schimbare a frecven\ei, mai pu\in emisiile din afara benzii.

704.NN.39.

end of transmission= fin de transmission= sf]r`it de transmitere (EOT)

1. Secven\[ standardizat[ `i ne^ntrerupt[ de caractere, utilizat[ pentru a termina o transmitere `i deconecta circuitul de la echipamentul de transmitere.

2. Semn utilizat ^n sistemele manuale, semnific]nd sf]r`itul unei transmiteri.


704.NN.40.

ending= fin de message= sf]r`itul mesajului

Parte a mesajului ce cuprinde tote elementele ce urmeaz[ dup[ text.


704.NN.41.

executive method= methode d'execution= metod[ de executare

Metod[ prin care sta\ia de emisie comand[ pe destinatarii unui mesaj s[ execute prevederile acestuia, la un moment dat.


704.NN.42.

executive signal= signal d'execution= semnal de executare

Transmitere ce indic[ momentul c]nd mesajele trebuiesc executate.


704.NN.43.

communications exercise= exercice de communications= exerci\iu de transmisiuni

Orice transmitere sau recep\ie de informa\ii, efectuat[ special pentru a evalua eficacitatea instala\iilor, procedurilor `i antrenamentului de transmisiuni.


704.NN.44.

facility switching= dispositif de commutation= dispozitiv de comutare.

Aparatur[ de transmisiuni ce permite trecerea informa\iei prin circuite de interconectare, bucle, canale sau jonc\iuni.


704.NN.45.

fidelity= fidelite= fidelitate

Gradul de acurate\e cu care un sistem sau o parte a sistemului reproduce la ie`irea sa caracteristicile principale ale semnalului aplicat la intrarea sa.

704.NN.46.

filling time (time handed in)= heure de depos de transmission= ora retransmiterii mesajului

Ziua `i ora recep\ion[rii unui mesaj, transmis de la o sta\ie principal[, de c[tre un centru de transmisiuni, ^n scopul retransmiterii acestuia (ziua este separat[ printr-o bar[ oblic[ de or[ `i minut, exprimate ^n cifre `i urmate de indicativul zonei respective, de exemplu, 12/1215z). Ora retransmiterii mesajului este data `i ora recep\ion[rii mesajului respectiv de c[tre un centru de transmisiuni de retransmitere.


704.NN.47.

fire support coordination centre= centre des coordonation des feux d'appui= centru de conducere a focului

Organ de comand[ ^n care sunt concentrate echipamentele de transmisiuni `i personalul aferent ^n scopul coordon[rii focului executat prin orice mijloace de foc.


704.NN.48.

alphabet flags= pavillons alphabetiques= alfabet de simboluri

Simboluri utlizate ^n comunica\iile vizuale interna\ionale pentru reprezentare literelor alfabetului.


704.NN.49.

numeral flags= pavillons numeriques= simboluri numerice

Simboluri utlizate ^n comunica\iile vizuale interna\ionale pentru reprezentare cifrelor de la 0 la 9.


704.NN.50.

distress frequencies= frequences de detresse= frecven\e de urgen\[

Frecven\e alocate apelurilor urgente, prin conven\ie interna\ional[.


704.NN.51.

frequency allotment plan= plan d'allotissement de frequence= planul de alocare a frecven\elor

Plan ce indic[ frecven\ele ce pot fi utilizate ^n anumite zone sau \[ri, f[r[ a specifica sta\iile c[rora le sunt destinate frecven\ele.
704.NN.52.

frequency assignment plan= plan d'assignation de frequence= plan de reparti\ie a frecven\elor

Plan ce indic[ frecven\ele ce pot fi utilizate de c[tre anumite sta\ii.


704.NN.53.

assigned frequency band= bande de frequence attribuee= banda de frecven\[ repartizat[

Banda de frecven\[ ^n interiorul c[reia este autorizat[ emisia unei sta\ii; l[rgimea benzii este egal[ cu banda necesar[ plus dublul valorii absolute a toleran\ei de frecven\[. @n cazul sta\iilor pentru comunica\ii prin satelit, banda de frecven\[ include dublul decalajului Doppler ce poate apare ^n rela\ia cu orice punct de pe suprafa\a p[m]ntului.


704.NN.54.

hellograph= hellographe= heliograf

Dispozitiv cu oglind[ utilizat la transmiterea semnalelor cu ajutorul razelor soarelui.


704.NN.55.

retras


704.NN.56.

independent sideband transmission (twin sideband)= emission (transmission) a bandes laterales independantes= emisie ^n benzi laterale independente

Emisie ^n care fiec[rei benzi laterale ^i corespunde unul sau mai multe semnale modulatoare distincte.

Not[.- @n practic[, emisiile ^n band[ lateral[ independente sunt adesea suprimate sau reduse.


704.NN.57.

retras


704.NN.58

intercept method= methode d'interception radioelectrique= metod[ de interceptare pentru dezinformare

Metod[ prin care o sta\ie trimite unei a doua sta\ii un mesaj, aceasta din urm[ ob\in]nd repet[rile necesare pentru asigurarea unei recep\ii corecte (retransmi\]nd mesajul astfel recep\ionat primei sta\ii, fapt dictat de prima sta\ie sau de protocolul adoptat). Mesajele astfel transmise sunt destinate altor sta\ii ce supravegheaz[ transmiterea, dar care nu sunt autorizate sa confirme recep\ia sau sa-`I utilizeze emi\[toarele ^n scopuri legate de aceste mesaje.


704.NN.59.

language media format (LMF)= format de definiton de support= formatul de definire a mediului de transmitere

Grup de dou[ caractere alfabetice ce definesc mediul de intrare `I mediul preferat de ie`ire.


704.NN.60.

lateral communications (flank communications)= communications laterales= comunica\ii de flanc

Comunica\ii ^ntre comandamente, unit[\i, forma\iuni, echivalente din punct de vedere al e`alonului.


704.NN.61map (line route, route diagram)= carte (plan des routages des circuits)= schema transmisiunilor prin fir

Hart[ a opera\iilor de transmisiuni ce arat[ circuitele ^n fir construite, precum `i tipul de interconectare a lor ^n teren.


704.NN.62.

originator's reference number= numero de reference de l'origine= num[rul radiogramei

Num[rul dat unui mesaj de c[tre un expeditor ^n scopul furniz[rii unui mijloc de referin\[.


704.NN.63.

station serial number= numero sequentiel de message= num[rul sta\iei

Num[rul radiogramei asociat cu un centru de transmisiuni ce va transmite mesajul.
704.NN.64.

panel= panneau= panou

@n sistemele de semnalizare vizual[:

1. Un material de form[ `i/sau culoare specific[ afi`at ^n concordan\[ cu un cod prestabilit, ^n scopul transmiterii de mesaje.Vezi ''cod''.

2. Bloc din panoul de comutare al unei centrale telefonice.

3. Plac[ pe care sunt montate sisteme de control `i/sau aparate de m[sur[.

4. Grup de aparate asamblate `i interconectate pe o plac[ de montaj.


704.NN.65.

numeral pennants= flammes numeriques= codul culorilor

Culori utilizate ^n comunica\iile vizuale pentru reprezentarea numerelor de la 0 la 9.


704.NN.66.

personal sign= signe personnel= codul personal

Grup format din una sau mai multe litere (^n general, ini\iale), utilizat la aprobarea ^nregistr[rilor `i mesajelor, ^n scopul indic[rii responsabilit[\ii individuale a personalului operator `i de supraveghere.


704.NN.67.

phonetic alphabet= alphabet phonetique= alfabetul telefonistului

List[ de cuvinte standard, utilizate pentru a identifica literele dintr-un mesaj transmis prin radio sau telefon.


704.NN.68.

preamble= preambule= preambul

Component[ a secven\ei de ^nceput a mesajului, care specific[ gradul de urgen\[ al mesajului, grupul dat[-or[ `i alte instruc\iuni.


704.NN.69.

precedence= priorite= urgen\[

Caracteristic[ a mesajelor, stabilit[ de c[tre o persoan[ autorizat[, care indic[ expeditorului ordinea de transmitere a acestora, iar destinatarului, ordinea de executare (prelucrare) a lor.704.NN.70.

precedence designations= designation d'urgence= gradul de urgen\[

Gradele de urgen\[ folosite de NATO sunt urm[toarele:

Flash    Z - rezervat mesajelor de contact ini\ial cu inamicul sau mesajelor referitoare la opera\iunile de lupt[, extrem de urgente. Obligatoriu, aceste mesaje trebuie s[ fie concise `i clare.

Immediate    O - rezervat mesajelor foarte urgente, privitoare la situa\iile de afectare grav[ a securit[\ii for\elor sau popula\iei alia\ilor.

Priority    P - rezervat mesajelor cu privire la conducerea opera\iilor ^n desf[`urare `i altor probleme importante `i urgente, atunci c]nd gradul ''routine'' nu este suficient.

Routine    R - utilizat pentru toate tipurile de mesaje care justific[ o transmitere prin mijloace rapide dar care nu sunt suficient de urgente `i importante pentru a li se acorda un grad mai mare de urgen\[.


704.NN.71.

dual precedence= a deux degres de priorite= dublu grad de urgen\[

Mesaje cu dou[ grade de urgen\[, cel mai mare pentru to\i destinatarii pentru ac\iune, iar cel mai mic, pentru destinatarii pentru informare.


704.NN.72.

pyrotechnics= substance pyrotechnique= substan\e pirotehnice

Muni\ie ce con\ine produse chimice a c[ror combustie produce fum sau lumin[ puternic[, utilizate pentru semnalizare, iluminarea unei suprafe\e pe timp de noapte sau ca focuri de artificii.


704.NN.73.

range= distance= b[taia sta\iei radio

Distan\a maxim[, dintre dou[ sta\ii radio, la care se poate efectua trafic.


704.NN.74.

receipt= accuse de reception= confirmare

Transmitere efectuat[ de sta\ia destina\ie prin care confirm[ recep\ionarea mesajului.
704.NN.75.

releasing officer= officier approbateur= ofi\er registrator

Persoan[ ce poate aproba transmiterea unui mesaj pentru `i ^n numele expeditorului.


704.NN.76.

reply= reponse= r[spuns

1. Mesaj trimis c[tre expeditor ca urmare a recep\ion[riiunui mesaj ce formula o ^ntrebare.

2. R[spuns la o ^ntrebare.


704.NN.77.

retransmission= retransmission= retransmitere

Repetarea unui mesaj transmis anterior, dar prin alte mijloace de transmisiuni.


704.NN.78.

signal message- SMA (plain language address- PLA)= adresse d'un signal ou d'un message= adresa unui semnal sau a unui mesaj

Prescurtare unic[, utilizat[ ^n loca\ia de adres[ a unui semnal sau mesaj, ^n scopul identific[rii unei autorit[\i (poate con\ine `i o loca\ie geografic[).


704.NN.79.

SMA= SMA= SMA

Termenul mai este cunoscut sub numele de adres[ ^n clar.


704.NN.80.

sound signalling (sound communication)= transmission sonore= semnalizare acustic[

Mijloc de transmisiuni care utilizeaz[ undele sonore.Sirene, clopote `i alte dispozitive de semnalizare, sunt folosite pentru a transmite mesaje acustice ^ntr-un cod prestabilit.


704.NN.81.

spread spectrum= etalement de spectre= spectru larg

Metod[ de telecomunica\ii ^n care informa\ia modulat[ este transmis[ ^ntr-o band[ considerabil l[rgit[ fa\[ de l[rgimea benzii de frecven\[ a informa\iei originale.


704.NN.82.

squelch= silendeux= squelch

Reducerea sau eliminarea zgomotului auzit ^ntr-un receptor, ^n absen\a unei purt[toare de semnal.


704.NN.83.

greenwich mean time (GMT)= heurre moyenne de Greenwich= ora dup[ meridianul Greenwich

Ora solar[ medie dup[ meridianul de la Greenwich.


704.NN.84.

time of delivery= heure d'arrivee= data primirii

Data `i ora la care un mesaj este trimis la destina\ie


704.NN.85.

time of dispatch= heure de diffusion= data difuz[rii

Data `i ora la care a fost difuzat un comunicat c[tre un centru de transmisiuni. Nu se folose`te ^n privin\a mesajelor transmise prin intermediul telecomunica\iilor.


704.NN.86.

time of receipt= heure de reception= data confirm[rii

Data `i ora la care destinatarul trimite confirmarea recep\ion[rii mesajului trimis de un expeditor.


704.NN.87.

time zones= fuseau horaire= fus orar

Desemnarea de litere zonelor orare este dat[ ^n ACP-127.704.NN.88.

track telling= transfert de pistes= transferul informa\iei (SMAvAA)

Procedur[ utilizat[ pentru transmiterea informa\iilor tactice aeriene sau ap[r[rii antiaeriene ^ntre sistemele de comand[ `i control. Aceast[ procedur[ poate fi:

a. Back Tell (transfer descendent)- transferul informa\iei de la un e`alon superior la altul inferior.

b. Cross Tell (transfer lateral)- transferul informa\iei ^ntre e`aloane de acela`i nivel.

c. Forward Tell (transfer ascendent)- transferul informa\iei la un e`alon superior.

d.    Lateral Tell= Cross Tell.

e. Overlap Tell (transfer de intersec\ie)- transferul, la un sistem vecin, al informa\iei culese ^n suprafa\a comun[ de cercetare.

f. Relateral Tell (transfer tranzitat)- transferul informa\iei ^ntre dou[ e`aloane prin intermediul unui al treilea, cu rol de releu. (AAP-6)


704.NN.89.

traffic (communication)= trafic (transmission)= trafic (^n telecomunica\ii)

Totalitatea mesajelor transmise `i recep\ionate.


704.NN.90.

transfer= transfert= transfer

Trecerea traficului ^ntre dou[ re\ele.


704.NN.91.

transmission identification (TI)= identification de transmission= identificarea transmiterii

Combina\ie de litere `i cifre pentru identificarea unei transmiteri pe un canal, ^ntre dou[ sta\ii. Const[ ^n urm[toarele secven\e:

1. Indicatorul sta\iei `i canalului- grup de trei litere ce identific[ una sau am]ndou[ sta\iile `i un canal specificat ^ntre ele:

a. fie dou[ litere ce identific[ o sta\ie sau pe am]ndou[; o liter[ pentru identificarea canalului;

b. fie trei litere ce identific[ o sta\ie `i un anumit canal.

2. Num[rul de ordine al canalului- grup de trei caractere numerice ce permite numerotarea fiec[rei transmiteri efectuate, ^ncep]nd de la 001 la 999, ^n fiecare zi.
704.NN.92.

transmission system= systeme de transmission= sistem de transmisiuni

Ansamblul de echipamente `i tehnici organizate pentru transportul informa\iilor, independent de surse `i destina\ii, prin intermediul re\elelor de c[i, circuite `i linii.


704.NN.93.

transportable communications equipment= equipement de communication transportable= echipamente de transmisiuni portabile

Instala\ii sau echipamente de transmisiuni special concepute pentru transportul, instalarea `i str]ngerea u`oar[ pe c]mpul de lupt[.


704.NN.94.

user communication system= systeme de communication utilisateur= sistemului de comunica\ii utilizator

Ansamblul de echipament `i tehnici ce constituie un punct de origine `i/sau sf]r`it al unui canal sau circuit.


704.NN.95.

VOCODER= codeur de frequences vocales= secretizor de voce

Dispozitiv de transmisiuni care va converti un semnal vocal analogic ^ntr-un semnal digital, pentru procesarea ulterioar[ (criptare) `i invers.


704.NN.96.

voice operated gain adjustin device (VOGAD)= dispositif de reglage du gain pilote par la voix= dispozitiv de reglaj al c]`tigului, prin intermediul vocii

Poate fi utilizat ^nainte sau dup[ modula\ia SSB. Comprim[ semnalul, ceea ce-i permite s[-i creasc[ puterea, adic[ regleaz[ raportul smnal/zgomot la nivelul receptorului.


705. PROPAGAREA UNDELOR RADIO


Volum dedifuzat ^nc[ de IEC.


705.NN.- SUPLIMENT NATO


705.NN.01.

anomalous propagation (ap)= propagation anormale= propagare anormal[

Propagarea radia\iei electromagnetice ^n alt[ direc\ie dec]t cea prev[zut[, tinz]nd de obicei s[ urm[reasc[ curbura p[m]ntului, din cauza efectului de refrac\ie, reflexiilor anormale sau dispersiilor anormale de energie datorate discontinuit[\ilor de-a lungul c[ii de transmitere.


705.NN.02.

direct wave= onde directe= und[ direct[

Und[ propagat[ direct ^ntre emi\[tor `i receptor, f[r[ a fi reflectat[ de vreun obiect.


705.NN03.

ducting= conduit (propagation par conduit, transmission par conduit)= propagare anormal[

Absorb\ia `i refrac\ia energiei electromagnetice radiate, datorate modific[rii anormale a indicelui de refrac\ie func\ie de altitudine.


705.NN.04.

fading= evanouissement= feding

Varia\ie a puterii semnalelor recep\ionate, datorat[ varia\iei ^n timp a condi\iilor de propagare.


705.NN.05.

lowest usable high frequency (luf)= frequence minimale utilisable= frecven\a minim[ utilizabil[

Cea mai joas[ frecven\[ din gama 2...30MHz ce poate fi folosit[, la un moment dat, pentru un anumit serviciu. Este, de obicei, aceea`i cu frecven\a limit[ de absorb\ie a stratului F2, mai pu\in c]nd acest[ frecven\[ este inferioar[ frecven\ei de t[iere a unu strat mai jos.


705.NN.06.

maxim usable high frequency (muf)= frequence maximale utilisable= frecven\a maxim[ utilizabil[

Frecven\a maxim[ ce poate fi utilizat[, la un moment dat, pentru leg[tura ^ntre dou[ puncte, prin intermediul reflexiei ionosferice.705.NN.07.

frequency, optimum traffic (fot)= frequence de trafic optimum= frecven\a optim[ de trafic

Frecven\a cea mai eficient[ pentru propagarea undelor radio, la o anumit[ or[, ^ntre dou[ puncte specificate.


705.NN.08.

ground wave= onde de sol, onde directe= und[ direct[

1. Und[ radio ce se propag[ ^ntre dou[ antene, aflate deasupra solului.

2. @n radiodetec\ie:

a) recep\ionarea direct[ de c[tre receptorul unui radar a semnalului transmis de emi\[torul aceluia`i radar.

b). termenul este utilizat `i pentru a descrie efectul pe ecran al recep\ion[rii acestui semnal.


705.NN.09.

heaviside layer= couche kennelly-heaviside= strat kennelly-heaviside

Unul din straturile ionosferei.


705.NN.10.

interference= brouillage= interferen\[

Efectul nedorit al energiei provocate de combina\ia a dou[ sau mai multe emisii, sau de inducerea la recep\ie a unui bruiaj.


705.NN11.

accepted interference= brouillage accepte= interferen\[ acceptat[

Interferen\[ cu un nivel mai mare dec]t interferen\[ permis[ dar care a fost acceptat[ de dou[ foruri, f[r[ a aduce prejudicii altora.


705.NN.12.

harmful interference= brouillage nusible= interferen\[ negativ[

Intereferen\[ ce perturbeaz[ func\ionarea unui serviciu de radionaviga\ie sau a altor servicii de securitate, sau care degradeaz[ serios sau ^ntrerupe ^n mod repetat un serviciu de radiocomunica\ii ce opereaz[ ^n concordan\[ cu regulile ITU


705.NN.13

permissible interference= brouillage admissible= interferen\[ permis[

Interferen\[ observat[ sau prev[zut[, care nu dep[`e`te limitele prev[zute prin reglement[ri sau recomand[ri CCIR sau prin conven\ii speciale ale ITU.


705.NN.14.

ionosphere= ionosphere= ionosfera

Acea parte a atmosferei terestre ^n care ionizarea este prezent[ ^n cantit[\i suficiente pentru a modifica propagarea undelor radio ce o traverseaz[.

Not[.- Prin conven\ie, ionosfera a fost divizat[ ^n trei regiuni, desemnate prin litere (D, E, F) `i ale c[ror limite sunt aproximativ sferice `i concentrice cu suprafa\a p[m]ntului.


705.NN.15

ionospheric prediction= prevision ionespherique= previziunea ionosferic[

1. Previziune a caracteristicilor ionosferei, prezentat[ adesea sub form[ de diagram[ `i necesar[ serviciilor de comunica\ii.

2. Previziunea caracteristicilor ionosferei `i preg[tirea informa\iilor de transmis ^n func\ie de aceast[ previziune.


705.NN.16.

line of sight (los)= en visibilite directe (a portee optique)= distan\a vizibilit[\ii directe

@n telecomunica\ii, calea de propagare direct[, care nu coboar[ mai jos de orizontul radio.


705.NN17.

propagation= propagation= propagare

Modul ^n care o und[ electromagnetic[ se deplaseaz[ ^n spa\iu.705.NN.18.

ionospheric scatter (fpis, ifs)= diffusion ionospherique= difuzie ionosferic[

Propagarea prin difuzie a undelor radio, ca rezultat al neregularit[\ilor `i discontinuit[\ilor din ionizarea ionosferei.


705.NN.19.

tropospheric scatter (fpts, tfs)= diffusion tropospherique= difuzie troposferic[

Mod de propagare prin care undele radio sunt difuzate ca urmare a neregularit[\ilor `i discontinuit[\ilor fizice ale troposferei.


705.NN.20.

scattering= diffusion= difuzie

Vezi ''difuzie ionosferic['' `i ''difuzie troposferic[''.


705.NN21.

back scattering= retrodiffusion= retrodifuzie

Difuzie ^n care direc\iile de propagare ale undei incidente `i undei difuzate, luat[ ^n considera\ie, proiectate pe o ax[ de referin\[, ^n principiu orizontala,sunt opuse.


705.NN.22.

cross section scattering of a target (echo area)= section efficace de diffusion (zone d'echo)= suprafa\a eficace de difuzie (zona de ecou)

Proces prin care propagarea undelor electromagnetice este influen\at[ de discontinuit[\ile mediului cu lungimi de ordinul lungimii de und[.


705.NN23.

forward scattering (fpis, fpts, ifs, tfs)= prodiffusion= prodifuzie

Difuzie ^n care direc\iile de propagare ale undei incidente `i undei difuzate, proiectate pe o ax[ de referin\[, ^n principiu orizontala, sunt de acela`i sens.


705.NN.24.

skip distance (silent zone)= distance de saut= distan\a minim[ reflectat[

Distan\a minim[ la care undele electromagnetice, de o anumit[ frecven\[, pot fi recep\ionate ^ntr-o direc\ie dat[, cu ajutorul reflexiei ionosferice. Prin conven\ie, reflexia ^n stratul E temporar este ignorat[.705.NN.25.

skip zone= zone de silence (transmission par reflexion ionospherique)= zon[ de lini`te

Zona ^n care o emisiune nu este normal recep\ionat[ ^ntre punctul cel mai ^ndep[rtat atins de unda direct[ `i punctul cel mai apropiat ^n care unda reflectat[ revine la sol.


705.NN.26.

sky wave= onde de ciel= und[ reflectat[

Acea parte a unei unde emise ^n spa\iu care se ^ntoarce la sol, fiind reflectat[ de ionosfer[.


705.NN.27.

sporadice layer= couche E sporadique= stratul E temporar

Nori de m[rime variabil[ (c[teva sute de kilometrii) ce apar ^n stratul E. @n aceste regiuni densitatea de electroni este mai mare dec]t ^n mod normal. Apare, ^n special, ^n nop\ile de var[ `i poate provoca distan\e de salt de 2000 km ale frecven\elor de p]n[ la 50 MHz.


705.NN.28.

sudden ionospheric disturbance (sid)= perturbation ionosferique soudaine= perturba\ie ionosferic[ brusc[

Se produce timp de dou[ minute dup[ o explozie solar[. Fenomenul este caracterizat prin fading sau lini`te total[ ^n ^ntreaga band[ de ^nalt[ frecven\[.
711- SUBANSAMBLE ELECTRICE ~I ELECTRONICE.


Volum nedifuzat ^nc[ de IEC.


711.NN- Supliment NATO


711.NN.01.

amplifier= amplificateur= amplificator

Dispozitiv utilizat pentru cre`terea tensiunii, puterii sau curentului semnalului.


711.NN.02.

battery= batterie= baterie

Dispozitiv ce cuprinde dou[ sau mai multe celule, utilizat la convertirea energiei chimice ^n energie electric[.


711.NN.03.

bull horn (loud hailer)= haut-parleur directif de forte puissance= mega-voce

Amplificator de putere, direc\ional, al vocii.


711.NN.04.

military characteristics= caracteristiques militaires= caracteristici militare

Acele caracteristici ale unui echipament de care depind de capacitatea sa de a indeplini func\iunile sale militare. Acestea includ caracteristicile fizice `i opera\ionale, dar nu `i detaliile tehnice.


711.NN.05.

cursor= curseur= cursor

Parte a unui instument indicator sau a unui af`aj ce poate fi deplasat pentru a stabili o anumit[ linie de referin\[. Cel mai des utilizat este ^n c[utarea altitudinii la indicatoarele RHI.


711.NN.06.

terminal equipment= equipement terminal= echipament terminal

Echipament de comunica\ii plasat la fiecare extremitate de circuit, pentru a permite sta\iilor implicate s[-`i ^ndeplineasc[ misiunea pentru care circuitul a fost construit.


711.NN.07.

limiter= limiteur (ecreteur)= filtru

Dispozitiv ce limiteaz[ amplitudinea unui semnal la o valoare dat[.


711.NN.08.

modem= modem= modem

Dispozitiv mixt prin care se asigur[ modularea `i demodularea semnalelor. Este utilizat de exemplu ^ntre un computer `i o linie telefonic[.


711.NN.09.

multiplexer (MUX)= multiplexeur= multiplexor

Dispozitiv ce permite utilizarea simultan[ a mai multor canale pe acela`i circuit.


711.NN.10.

multipoint circuit= circuit multipoint= circuit multiport

Circuit care conecteaz[ terminale la mai mult de dou[ puncte. I se mai spune ''MULTIDROP circuit''.


711.NN.11.

sensor= capteur= senzor

Echipament ce detecteaz[ `i poate indica `i/sau ^nregistra obiecte `i activit[\i datorit[ energiei sau particulelor pe care el le emite, reflect[ sau modific[.

Not[.- Energia poate fi nuclear[, electromagnetic[, cuprinz]nd por\iuni ale spectrului vizibil `i invizibil, chimic[, biologic[, termic[ sau mecanic[, incluz]nd `i sunetul, exploziile `i mi`c[rile seismice.


711.NN.12.

sound powered= alimente par source sonore= alimentat cu surs[ sonor[

Dispozitiv (microfon), ce ^`i extrage energia din convertirea energiei acustice ^n energie electric[, f[r[ ajutorul unei surse electrice suplimentare.


711.NN.13.

terminal= terminal (borne)= terminal

Dispozitiv de comunica\ii ce constituie punct de plecare `i/sau de sosire al unui circuit sau canal.

711.NN.14.

terminal instrument= terminal= terminal

Dispozitiv ce asigur[ un punct de plecare `i/sau de sosire al unui circuit sau canal.


Document Info


Accesari: 3280
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )