Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
CONTABILITATEA DE INCHIDERE A TREZORERIEI

Contabilitate


 CONTABILITATEA DE INCHIDERE A TREZORERIEI

efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului si a  a echivalentelor de numerar detinute sau datorate  in valuta  este raportat in situatia fluxului de numerar pentru a reconcilia  numerarul si echivalentele de numerar la inceputul si la sfarsitul perioadei. Aceasta valoare este prezentata separate  de fluxurile de numerar  provenite  din activitati  de exploatare, investitie , finantare si include diferentele , daca exista , ale caelor fluxuri de numerar  care au fot raportate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei.


De aceea se cere determinarea  diferentelor de curs valutar si inregistrarea lor in contabilitate la sfarsitul exercitiului financiar.

Fluxurile contabile de deprecieri ale trezoreriei vizeaza investitiile financiare pe termen scurt. Provizioanele pentru deprecierea acestora se constituie si se regularizeaza , de regula, la sfarsitul exercitiilor financiare , cu ocazia inventarierii generale a trezoreriei.

Se impune deasemenea  inregistrarea la sfarsitul exercitiului finaciar  a acestor provizioane de depreciere a trezoreriei unei societati.

Deci, putem spune ca operatiile contabile  de inchidere a trezoreriei se refera In special la contabilitatea diferentelor de curs valutar si la contabilitatea deprecierii investitiilor financiare.

3.1.1CONTABILITATEA DIFERENTELOR DE CURS VALUTAR

diferentele de curs valutar pot aparea la sfars 121e47b itul unui exercitiu financiar ca urmare a tranzactiilor effectuate prin casieria societatii.

Contabilitatea mijloaeelor bŕneti aflate în casieria unitaplor patrimoniale i a micArii acestora ca urmare a încasŕrilor i p1ŕi1or efectuate în numerar se tine distinct in devize eu ajutorul contului  5134 ,,Casa in devize".

Înregistrarea în contabilitate a operatiilor în devize se efectueazŕ eu

respectarea regulamentului operaiilor de casA, a regulamentelor emise de Banca NalionalA si a altor reglementAri.

Conform acestor regulamente pentru operatiunile "cash" i8n valuta se utilizeaza documente justificative si de evidenta operative distincte.

Astfel, pentru incasarile in valuta   se utilizeaza  documentul justificativ "Chitanta pentru operatii in valuta" care indeplineste urmatoarele functii:

  1. Document justificativ pentru depunerea unei sume in valuta , in numerar , la casieria societatii
  2. Document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta ) si in contabilitate.

Similar incasarilor si platilor in moneda nationala , si cele in devize nu se inregistreaza in contabilitatea curenta document cu document, ci pe baza  "Registrului de casa (in valuta)"., car indeplineste urmatoarele functii:

  1. Document de inregistrare operative a incasarilo0r si platilorb in valutra (numerar sau cecuri de calatorie ), pe baza actelor justificate anexate
  2. Document de stabilire , la sfarsitul fiecarei zile , a soldului de casa
  3. Document de inregistrare zilnica in contabilitate , a operatiunilor de casa in valuta.

Registrul de casa (in valuta ) se intocmeste in doua exemplare , de catre casierul unitatii , pe baza actelor justificative de incasari si plati in val;uta. In cazul in care o suma platita  se refera  la doua sau trei conturi corespondente , in registrul de casa (in valuta ) se trece distinct fiecare operatie in parte . se semneaza de ctre casier  pentru confirmarea  inregistrarii operatiilor  effectuate  si de catre  persoana  din compartimentul  financiar contabil  desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a  actelor justificative anexate.

Contul 5314 ,,Casa în devize" funeuioneazŕ similar eontului 5311, eu deosebirea eŕ

sumele sunt exprimate at&t în devize cęt i în lei.

 Registrul de Casâ in valutŕ .vi documentele anexate  ale societatii INOX SA confirmâ încasarea pe data de 1 octombrie  2003 a unei dferenîe privind un avans de trezorerie (n valutŕ, in valoare de 200 EURO, cursul de schimb al zilei fiind de 42.255 lei/USD. Avansul a fosi acordat la data de 20 noiembrie 2003, cursul de schimbfiind la acea data de 41.755 lei/USD.

La data încasŕrii diferenta de curs este de 42.255. lei/USD-41.755 lei=500 lei, ceea ce duce la un câtig de 500 lei*200 euro=100.000 lei.

Societatea INOX SA a operat in contabilitatea sa urmatoarele inregistrari:

                            5314 =                         %           6.451.000 lei

           Casa în dcvizc                              411        6.351.000 lei

                                                                Clienti

                                                                765           100.000 lei

                                                Venituri din diferente

                                                      dc curs valutar

Societtile comerciale pot realiza operatiuni în devize (respectând reglementŕrile legale) având deschise conturi la bŕnci pentru fiecare monedŕ strŕin utilizatŕ. Prin aceste conturi se fac operatiuni de încasŕri i p1ŕi în devize.

Reflectarea în contabilitate a acestor operalii se realizeazA eu ajutorul contului 5124 Conturi la bŕnci în devize. În cadrul acestui cont, valuta se exprimA atât în moned strAinŕ, cât i în monedŕ nationalŕ, adicA în lei.

In astfel dec cazuri , diferentele de curs valutar se vor inregistra in aceleasi conturi ca si in cazul diferentelor de curs provenite din tranzactiile cu numerarul din casierie.

Astfel diferentele nefavorabile de curs valutar se vor  in cheltuieli financiare  inregistrate in contul 665 "Cheltuieli din diferente  de cu4rs valutar" iar cele favorabile  se vor concretize in venituri financiare inregistrabile in contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar".

Operaiuni1e de, încasŕri i plŕi în devize pot fi înregistrate folosind una din urmâtoarele metode:

a) metoda cursului fix-care presupune înregistrarea i evaluarea în lei, de-a lungul anului, a tuturor încasŕrilor i plŕi1or la un curs fix, prestabilit (de regulâ cursul de închidere sau un curs mediu al anului anterior),

b) metoda cursului variabil (cursului zilei)- presupune înregistrarea i evaluarea în lei, de-a lungul anului, a tuturor încasrilor i plAilor la cursul zilei (în

România se utilizeazŕ cursul zilei comunicat de Banca Nationalŕ). Excepie fac cumpirŕrilei vânzârile de valutâ (licitatiile), care se înregistreaz la cursul bŕncii societŕii.

Diferetele apŕrute între cursul înregistrat la data recunoaterii creantei, respectiv datoriei în valutŕ, constituie un venit sau o cheltuial financiar, dupA caz.

Indiferent de metoda utilizatŕ, la sfâritul anului societatea reevalueazŕ în lei soldul disponibilitŕilor în valutŕ utilizând cursul de închidere al valutei respective la data bilan;ului (în România se utilizeazâ cursul zilei de 31 decembrie comunicat de Banca NationalA).

 Societatea INOX SA  încaseazŕ  de la un client, prin con tu! bancar în devize, de la bnca .....contravaloarea facturii nr....de 500 euro din data..... La data înregistrârii crean(ei, cursul de schimb era de42.050 lei/EURO, jar la data  încasŕrii..... cursul zjlej comunicat de BNR este de 44.550 lej/euro.

Societatea INOX SA utiljzeazŕ metoda eursului variabil (cursul zilei).

In aceeasi zi societatea plŕtete unui Jurnizor.... prin con tu! bancar în devize, contra valoarea unei Jacturi de 600 EURO. La data înregistrŕrii datoriei, cursul de schimb era de 40.950 lei/euro.

Societatea INOX SA a operat in contabilitatea sa urmatoarele inregistrari:

1.Încasarea prin contul curent în euro a creantei externe:

               5124.01 =          %                 500euro*44.050 lei =22.275.000 lei

                                                            ________________________________

                                    4111                  500euro*44.550 lei=21.025.000 lei

 Conturi la bŕnci           Clienti             

în dcvizc-euro

                                       765

                        Venituri din difcrcntc         22.275.000lei-21.025.000lei=1.250.000 lei

                              dc curs valutar

2.Plata prin contul curent în euro a datoriei externe:

                 % =               5124.01                    600euro*42.050lei=25.230.000lei

401.02         Conturi la bŕnci în devize      600euro*40.950lei=24.570.000lei

Furnizori-externi

665                                                      16.820.000lei-16.380.000lei=660.000lei

Chcltuicli din diferente

dc curs valutar

La inceputul anului sodul initial al contului 5124_euro era de 6.315.000lei (150euro*42.100lei).

  D         5124_euro            C                                    D               5124_lei                  C

________________________                                 ___________________________

 SI  150                    600                                       SI         6.315.000     25.230.000

       500                                                                           22.275.000

________________________                                 ____________________________- 

                      SFD      50                                                                      SFD  3.360.000

La 31.12.2003 cursul dec schimb,adica cursul de inchidere pentru anul 2003 a fost de 44.600lei/euro.

Societatea INOX SA  e operat in contabilitate la 31.12.2003 urmatoarele inregistrari privind evaluarea disponibilitatilor in valuta:

Valoare in situatiile financiare =50euro*44.600=2.230.000lei

-sold inainte de actualizare                                   3.360.000lei

=diferenta de inregistrat(venit)                             5.590.000lei

5124.01                       =          765                              5.590.000lei

Conturi la bŕnci                  Venituri din difcrcntc        

  în dcvizc-euro                        dc curs valutar     

     

In cazul societatii INOX SA datoritav faptului ca pentru operatiunile de incasari si plati societatea foloseste netodei cursului variabil, poate apŕrea situa fia în

care contul 5124 sâ aibŕ sold final debitor sau nul în valutŕ i creditor în lei  

 situa fia este normalŕ finônd cont cŕ se folosesc cursuri dferite pentru încasŕri i plŕfi.Se observa ca societatea La data închiderii exercifiului, cu ocazia inventarierii, societatea evalueazŕ activele i datoriile sale pentru a întocmi situa fuie financiare. Este obligatorie evaluarea disponibilitifilor în valutŕ la data bilan (ului în func fie de cursul de închidere.

In ceea ce prive,vte evaluarea disponibiiitŕfilor in vaiutŕ în cursul exercifiului

financiar (de regulŕ la sfôritul lunii sau lajumŕtatea anului)trebuie sa se tina seama de principiile contabile general acceptate. Atata timp cat aceasta practica nu intra in contradictie cu nici unul din aceste principii contabile nu se interzice aplicarea ei.. in mŕsura în care societatea are nevoie de o valoare realŕ (n lei a

disponibiiitâiior in valutâ (de reguiâ pentru raportâri interimare sau raportŕri diverse)

este chiar indicatŕ o asemenea actualizare, In lipsa unor astfei de necesitâfi (de raportare)

este inutiiâ o astfei de reevaluare a disponibilitŕfiior in vaiutâ.

In cazul licitatiilor valutare Operatiunile privind cumpŕrarea, respectiv vânzarea de valut, nu genereazA cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar, în aceastA situatie utilizându-se cursul de schimb practicat de fiecare societate bancarA la data efectuArii operaiunii.

3.1.2 CONTABILITATEA DEPRECIERII INVESTITIILOR FINACIARE

La sfŕritul exerciiu1ui societAtile comerciale efectueazŕ, potrivit legii, inventarierea generalŕ a activelor si datoriilor întreprinderii. Cu aceastŕ ocazie se inventariazA i investitiile financiare, stabilindu-se valoarea de piaA (valoarea justA). AceastA valoare se comparA eu valoarea de cumpŕrare (de intrare) a titlurilor.

DacA valoarea de piaA este mai micA decât valoarea de intrare a investitiilor financiare, diferenta respectivŕ reprezintA o depreciere i pentru aceastA depreciere se poate utiliza una dintre metodele:

1) se constitpie un provizion pe seama cheltuielilor (metoda provizioanelor);

2) se ajusteazŕ valoarea contabilŕ a investitiilor financiare (metoda ajustŕrii valorii contabile).

La sfritul exerciliului urrnŕtor operatia de inventariere se repetŕ i pot rezulta douA situatii:

. Pretul de piaA este mai mie decât pretul de intrare

. Prelul de piaŕ este mai mare decât preul de intrare al titlurilo.r

In prima situatie pentru diferenta dintre cele douŕ preuri se constituie o depreciere suplimentara, fie prin intermediul provizionului fie ajustarid valoarea contabila a

investitiilor financiare. Deprecierea se înregistreazŕ într-un cont de cheltuieli.

in a doua situatie, deprecierea constituita la sfâritul exercitiului precedent se

diminueazA sau se anuleaz transformându-se ln venituri financiare din reluarea deprecierii.

Pentru contabilizarea provizioanelor pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt se utilizeaza conturile din grupa 59, PRO VIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE.

Prin reglementarile contabile aprobate prin OMF NR 94/2001 SI OMF 306/2002 s-a instituit  o structura de conturi  operationale  pentru provizioanele  pentru deprecieri  ale trezoreriei in concordanta  cu structura  conturilor din grupa 50 "Investitii financiare pe termen scurt" pentru a putea permite evaluarea in valori contabile nete  a fiecarei "pozitii

 De investitii financiare pe termen scurt in situatiile financiare anuale.

 Conturile dn clasa 59, PRO VIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE sunt conturi rectificative de activ care se credlteaz eu provizioanele constituite i suplimentate pentru deprecierea investitiilor financiare i se debiteazA eu provizioanele pentru deprecierea investitiilor financiare diminuate sau anulate.

Soldul creditor reprezintŕ provizioanele constituite pentru deprecierile constatate

aferente investitiilor financiare existente.

In ceea ce privete inregistrarea provizioanelor, exista 2 metode:

a) metoda ajustArii provizioanelor

b) metoda reluŕrii provizioanelor

Potrivit primei metode, provizioanele sunt ajustate, difenla fiind inregistratŕ ca i cheltuialA ( dacŕ este necesarŕ creterea provizioanelor existente) sau ca i venit( dac

este necesar scderea provizioanelor existente).

Potrivit metodei reluŕrii provizioanelor, provizioanele existente sunt reluate pe

seama veniturilor, urmând sa se constituie provizioane noi pentru suma necesarŕ stabilitA

in urma inventarului.

Indiferent de metoda utilizatŕ de întreprindere, valoarea investitiilor financiare din

bilant este aceeai.

La 31 decem brie 2002   la SOtateacomercialŕ  INOX SA

se constatŕ în urma inventarierii existenfa in stoc a unor ac;iuni in valoare con tabilŕ de

5.000.000 lei valoarea de piaŕ flind de 4900.000 lei. La 31 decembrie 2003 în urma inventarierii, se constatŕ cŕ valoarea de piaŕ a ac(iunilor este de 4750.000 lei.

Societatea INOX SA utilizeaza metoda a ii si anume metoda  ajustarii valorii contabile.

Astfel societatea a operat in contabilitatea sa urmatoarele inregistrari:

1. Testul de depreciere la 31 decembrie   2002  arata o depreciere in suma de

        100.000 lei. Se face înregistrarea:

  6863          =                                      503               100.000 lei

"heltuicli financiare pentru               Actiuni

dcprccicrea activelor circulante"

2. Testul de depreciere la 31 decembrie 2003aratŕ o cretere a deprecierii înregistrate anterior eu 150.000 lei.

6864   =                                    503                                                  150.000 Ici

Cheltuicli financiarc pcntru                             "  actiuni"

deprecierea activclor circulante


loading...
Document Info


Accesari: 3244
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )