Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadAGENTI PERICULOSI LA LOCUL DE MUNCA.

tehnica mecanica


ALTE DOCUMENTE

PROCESUL TEHNOLOGIC
ECHILIBRUL CORPURILOR
Materialele plastice
Sa se calculeze proiectarea ambreiajului automobilul indicat prin tema de proiect la disciplina \" Dinamica Autovehiculelor \".
Energia eoliana
Proiect Organe de Masini
Evaluarea incararilor
Setarea receptorului GPS si colectarea punctelor
APARATE PENTRU TRASFER TERMIC
Fisa de apreciere personal de conducere

 

AGENTI PERICULOSI LA LOCUL DE MUNCA.

DEFINIREA AGENTILOR PERICULOSI., SURSE DE INFORMARE, LIMITE DE EXPUNERE SI MODALITATI DE ALEGERE A PRODUSELOR.PREVENIREA RISCURILOR ASOCIATE AGENTILOR PERICULOSI LA LOCUL DE MUNCA

       

       Procesul muncii presupune realizarea anumitor activitati , in timp si spatiu, pentru care lucratorii depun effort fizic si/sau intelectual , in cadrul unor anumite conditii date ale mediului de munca in care pot exista unul sau mai multi factori de risc care pot afecta securitatea si sanatatea in munca a lucra 616v214g torilor .

    Factorii fizici, chimici sau biologici , prezenti in mediul de munca  si care pot constitui un pericol pentru sanatatea angajatilor, sunt definiti ca agenti periculosi, noxe sau agenti nocivi.

    Agentii periculosi la locul de munca ce vor fi tratati in continuare sunt agentii chimici, biologici si agentii cancerigeni si mutageni

HG nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

 Prevederi principale:

  • -Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca ori ca rezultat al oricarei activitati profesionale care implica agenti chimici.
  • - Pentru orice agent chimic pentru care este stabilita la nivelul Uniunii Europene o valoare limita de referinta privind expunerea profesionala, se stabileste o valoare limita obligatorie nationala de expunere profesionala, tinand cont de valoarea limita existenta la nivel comunitar.
  • - Angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca, indus de un agent chimic periculos, este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor limita de expunere profesionala la agenti chimici in mediul de munca, prevazute in anexa nr. 1, si valorile limita biologice tolerabile de lucratori, prevazute in anexa nr. 2, cu mentinerea concentratiilor agentilor chimici la cel mai scazut nivel posibil.
  • - in cazul in care se constata prezenta agentilor economici periculosi la locul de munca, angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor, care decurge din prezenta acestor agenti chimici, luand in considerare:

a)proprietatile lor periculoase;

b)informatiile puse la dispozitie de furnizor referitoare la securitatea si sanatatea lucratorilor, cum ar fi fisele tehnice de securitate, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)nivelul, tipul si durata expunerii;

d)conditiile in care se desfasoara lucrul in prezenta unor astfel de agenti, inclusiv cantitatile acestora;

e)valorile limita de expunere profesionala sau valorile limita biologice nationale;

f)efectul masurilor preventive luate sau care urmeaza sa fie luate;

g)concluziile care rezulta in urma supravegherii starii de sanatate deja efectuate, atunci cand sunt disponibile.

  • - Cu respectarea prevederilor art. 18, 22 si 23 din Legea nr. 319/2006, angajatorul se asigura ca lucratorilor sau reprezentantilor acestora li se furnizeaza:

a)datele obtinute in baza prevederilor art. 12-16(evaluarea riscurilor) si informatii suplimentare ori de cate ori schimbari majore la locul de munca determina o modificare a acestor date;

b)informatii despre agentii chimici periculosi prezenti la locul de munca, cum ar fi denumirea acestor agenti, riscurile pentru securitate si sanatate, valorile limita de expunere profesionala, si prevederi legale;

c)instruire si informare privind precautiile necesare si actiunile ce trebuie intreprinse pentru a se proteja pe ei insisi si pe alti lucratori la locul de munca;

d)acces la orice fisa tehnica de securitate, asigurat de catre furnizor in conformitate cu cap. VIII din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/2003

            Atentionare:

  • - Angajatorul este obligat sa ia masuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor in procesele de munca in care sunt implicati agenti chimici periculosi, in special prin:

a)proiectarea si organizarea sistemelor de lucru la locul de munca;

b)dotarea cu echipament corespunzator pentru lucrul cu agentii chimici, elaborarea si implementarea procedurilor de intretinere, care sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in procesul de munca;

c)reducerea la minimum a numarului de lucratori expusi sau care pot fi expusi;

d)reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere;

e)masuri corespunzatoare de igiena;

f)reducerea cantitatii de agenti chimici prezenti la locul de munca la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectiva;

g)proceduri adecvate de lucru care includ in special reglementari tehnice privind manipularea, depozitarea si transportul in conditii de siguranta la locul de munca ale agentilor chimici periculosi si ale deseurilor care contin asemenea agenti chimiciObservatii::

  • Prezenta hotarare transpune urmatoarele directive:

a)Directiva 98/24/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti chimici in munca (a paisprezecea directiva specifica in sensul articolului 16 paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 131 din 5 mai 1998;

b)Directiva 91/322/CEE privind stabilirea valorilor limita cu caracter orientativ pentru aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici in timpul lucrului, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 177 din 5 iulie 1991;

c)Directiva 2000/39/CE de stabilire a primei liste de valori limita orientative ale expunerii profesionale in aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 142 din 16 iunie 2000;

d)Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste de valori limita orientative de expunere profesionala in aplicarea Directivei Consiliului 98/24/CE si pentru modificarea directivelor 91/322/CEE si 2000/39/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 38 din 9 februarie 2006.

HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agentii biologici in munca

. Angajatorul trebuie sa evite utilizarea unui agent biologic periculos, daca natura activitatii o permite, înlocuindu-l printr-un altul care, în functie de conditiile de utilizare, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatatea lucratorilor. Angajatorul trebuie sa evite, pe cât posibil, expunerea lucratorilor la agentii biologici periculosi. Atunci când acest lucru nu este tehnic posibil, tinând cont de activitate si de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie sa reduca riscul de expunere profesionala la un nivel suficient de scazut pentru a proteja sanatatea si securitatea lucratorilor.


     Tipurile de activitati profesionale care genereaza riscul contactarii unor agenti biologici vizate de actul normativ sunt: unele activitati în instalatii de eliminare a deseurilor, de epurare a apelor uzate, activitati în laboratoare clinice, veterinare si de diagnostic (excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic), în serviciile de sanatate, inclusiv în unitatile de izolare si examinare post-mortem, activitati în instalatiile de productie alimentara si cele în care exista contact cu animale si/sau produse de origine animala, unele activitati în agricultura.


     Angajatorul trebuie sa determine, pentru orice activitate susceptibila ca prezinta un risc de expunere la agenti biologici, natura, nivelul si durata de expunere, pentru a se putea stabili masurile ce trebuie luate.

Agentii biologici sunt clasificati în patru grupe de risc, în functie de riscul de infectie pe care-l prezinta. Pentru toate activitatile care implica riscul contactarii unor agenti biologici angajatorul este obligat sa asigure conditiile corespunzatoare ca lucratorii sa nu serveasca masa si sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenti biologici, sa furnizeze lucratorilor îmbracaminte de protectie adecvata sau alte tipuri de îmbracaminte speciala adecvata, sa asigure lucratorilor spatii si instalatii igienico-sanitare adecvate, dotate inclusiv cu solutii/picaturi pentru ochi si/sau substante antiseptice pentru piele, sa stabileasca proceduri privind prelevarea, manipularea si tratarea esantioanelor de origine umana sau animala.
     Orice accident sau incident care ar putea sa provoace diseminarea de agenti biologici periculosi ce ar putea provoca lucratorilor infectii sau boli grave, trebuie sa fie anuntat de angajator autoritatii de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti si medicului de medicina a muncii cu care are o relatie contractuala.

HG 1093/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate la expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni în munca.

Conform actului normativ, angajatorii trebuie sa restrânga pe cât posibil utilizarea unui agent mutagen sau cancerigen sau sa îl foloseasca într-un sistem închis, pentru a reduce pe cât posibil expunerea lucratorilor la astfel de substante.

Angajatorii trebuie sa acorde o atentie lucratorilor cu sensibilitate speciala si trebuie sa ia în considerare, printre altele, faptul ca este preferabil sa nu angajeze astfel de lucratori în zonele în care pot intra în contact cu astfel de substante.

Angajatorul trebuie sa înlocuiasca, atunci când este posibil, agentii cancerigeni sau mutageni cu o substanta, preparat sau procedeu care nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatatea sau securitatea lucratorilor.  

Atunci când exista un risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul trebuie sa puna la dispozitia inspectoratului teritorial de munca sau autoritatii de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, la cererea acestora, informatii privind:
- activitatile desfasurate sau procedeele industriale folosite, inclusiv motivele pentru care se utilizeaza agenti cancerigeni sau mutageni;
- cantitatile fabricate sau utilizate de substante sau preparate care contin agenti cancerigeni sau mutageni;
- numarul lucratorilor expusi;
- masurile luate pentru prevenire;
- tipul echipamentului de protectie utilizat;
- natura si gradul expunerii;
- cazurile de înlocuire a agentilor cancerigeni sau mutageni.

Angajatorul este obligat ca, pentru orice activitate în care exista risc de contaminare cu agenti cancerigeni sau mutageni, sa ia masuri adecvate pentru a se asigura ca:
- lucratorii nu manânca, nu beau si nu fumeaza în zonele de lucru în care exista riscul contaminarii cu agenti cancerigeni sau mutageni;
- lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie adecvat sau alt echipament special adecvat;
- sunt prevazute locuri special amenajate pentru depozitarea separata a echipamentului individual de protectie sau echipamentului special, pe de o parte, de îmbracamintea de strada, pe de alta parte;
- lucratorii au la dispozitie grupuri sanitare si dusuri, suficiente si curate;
- echipamentul individual de protectie este depozitat corect în locuri bine stabilite si este verificat si curatat, daca este posibil înainte si obligatoriu dupa fiecare utilizare;
- echipamentul individual de protectie cu deficiente este reparat sau înlocuit înainte de urmatoarea utilizare.

În cazul producerii unor evenimente imprevizibile sau a accidentelor care ar putea antrena o expunere anormala a lucratorilor, angajatorul trebuie sa-i informeze pe acestia.

Pâna la normalizarea situatiei si pâna când cauzele expunerii anormale sunt eliminate, angajatorul trebuie sa dispuna ca în zona afectata sa lucreze numai angajatii desemnati si care sunt indispensabili pentru executarea reparatiilor sau a altor lucrari necesare. Totodata, trebuie sa doteze lucratorii desemnati cu echipament individual de protectie, inclusiv echipament pentru protectie respiratorie si sa nu permita ca lucratorii neprotejati sa lucreze în zona afectata.

Angajatii trebuie instruiti în mod adecvat si periodic cu privire la normele de securitate si sanatate in munca.

Angajatorul trebuie sa informeze lucratorii cu privire la instalatiile si recipientele auxiliare care contin agenti cancerigeni sau mutageni, sa vegheze ca toate acestea sa fie etichetate clar si lizibil si sa expuna semnele de avertizare în mod cât mai vizibil.

 
Actul normativ transpune prevederile Directivei 2004/377CE privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor în munca la agenti cancerigeni sau mutageni.
    Principalele  surse de informare pe care angajatorul le are la dispozitie sunt listele din reglementarile existente in acest domeniu , care se refera la :

-Inventarul European al Substantelor chimice Existente puse pe piata - IESCE , aprobat prin Ordinul 227/2002 al ministrului industriei si resurselor

-Lista Europeana a Substantelor Chimice Notificate - ELINCS, aprobata prin Ordinul 608/2002 al ministrului industriei si resurselor

-HG 1218/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

ANEXA 1    Valori limita obligatorii nationale  de expunere profesionala ale agentilor chimici

ANEXA 2    Valori limita biologice

 ANEXA 3      Indicatii

-HG 1875/2005 - privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

ANEXA  Recomandari practice    pentru supravegherea clinica a lucratorilor expusi  la pulbere    provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest

-HG 1092/2006- privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca

ANEXA 1 - Lista indicativa a tipurilor de activitati profesionale

ANEXA 3-   Clasificarea agentilor biologici

ANEXA 4- Recomandari practice pentru supravegherea medicala a lucratorilor

ANEXA 5- Indicatii privind masurile si nivelurile de izolare

ANEXA 6-  Izolarea procedeelor industriale

ANEXA 7- Cod de conduita recomandat pentru vaccinare

HG 1093/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate la expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni în munca.

   ANEXA 1 tipuri de agenti cu actiune cancerigena sau mutagena

   ANEXA 2 recomandari practice cu privire la supravegherea medicala a lucratorilor

   ANEXA 3 valori limita nationale de expunere profesionala pentru agenti cancerigeni      (prevazute la art. 34 din hotarâre)

-HG 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006

ANEXA 22 - Tasbel cu bolile profesionale cu declarare obligatorie
Document Info


Accesari: 3031
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )