Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE

administratieACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE ...............S.R.L.
ART.1 : Denumirea societatii este Societate Comerciala ..... S.R.L. si a fost rezervata la Oficiul Registrului Comertului ....., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. ........

In toate actele, facturile, publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de datele referitoare la capitalul social, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si sediul societatii.


ART.2 : Forma juridica a societatii este cea de "societate comerciala cu raspundere limitata".

Societatea este persoana juridica romana, din 717b110h momentul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si functioneaza in conformitate cu legile romane si prezentul act constitutiv.


ART.3 Sediul societatii este in Romania .............

Sediul societatii poate fi schimbat conform legislatiei romane in vigoare, pe baza deciziei asociatului unic. Societatea isi poate infiinta filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru, reprezentante in tara si strainatate cu indeplinirea formalitatilor legale si cu inscrierea lor in Registrul Comertului.


ART.4 : Societatea se constituie pe o perioada nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii prezentului act constitutiv la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti. Societatea poate inceta prin dizolvare,dizolvare ce poate fi decisa de asociatul unic.

ART.5 : Domeniul principal de activitate este cod CAEN ....- .........................

Obiectul principal de activitate il constituie - cod CAEN ..... - ..............

Pe langa aceasta activitate societatea si-a propus sa mai drsfasoare si urmatoarele activitati secundare:ART.6 : Capitalul social subscris si varsat al societatii este in valoare de ..... lei in numerar , si se divide in ..... de parti sociale a 10 lei fiecare si este detinut in intregime de asociatul unic ...........

Participarea asociatului unic la beneficii si pierderi se face in raport cu participarea la capitalul social.

ART.7 : Capitalul social poate fi majorat, cu respectarea dispozitiilor legale, pe baza deciziei asociatului unic, prin:

a)      depunerea de catre asociatul unic a altor parti sociale, reprezentand noi aporturi in numerar si/sau natura.

b)      cooptarea     in societate de noi asociati, cu aporturi proprii,in numerar si/sau natura;

c)       majorarea valorii nominale a partilor sociale;

d)      alte modalitati admise de lege.


ART.8 : Daca marirea capitalului social se face in natura, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea acestui aport. Dupa depunerea raportului de expertiza, asociatul unic, avand in vedere concluziile acestuia, poate hotara marirea capitalului social. Decizia asociatului unic trebuie sa cuprinda descrierea aportului, valoarea sa in lei si numarul de parti sociale care i se cuvin in urma maririi capitalului.


ART.9 : Asociatul unic poate hotara reducerea capitalului social pana la minimul legal, prin:

a)     micsorarea numarului de parti sociale;

b)     reducerea valorii nominale a partilor sociale;

c)      restituirea catre asociati a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare parte sociala;

d)     alte procedee prevazute de lege.

ART.10 : Reducerea capitalului social se va putea realiza pe baza deciziei asociatului unic si se va pune in aplicare numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Capitalul social astfel redus nu va putea fi mai mic de 200 lei si se vor arata motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Orice creditor al societatii poate face opozitie la aceasta hotarare in termenul mentionat la alineatul 1 din prezentul articol si in cond. art. 62 al Lg.31/1990R modificata prin Legea nr.441/27.11.2006.


ART.11 : Asociatul este obligat la plata partilor sociale si raspunde numai in limita acestora.

ART.12 : Fiecare parte sociala, subscrisa si varsata, confera asociatului dreptul la un vot.


ART.13 : Partile sociale sunt egale intre ele si indivizibile. Societatea recunoaste un singur detinator pentru fiecare parte sociala.


ART.14 : Asociatul unic poate sa cesioneze partile sociale, partial sau total, pe baza deciziei asociatului unic.


ART. 15 : Partile sociale pot fi transmise si prin succesiune in conditiile legii.


ART.16 : Transmiterea si cesiunea partilor sociale se va inscrie la Oficiul Registrului Comertului si are efect fata de terti din momentul inscrierii la sus-numitul oficiu.


CAPITOLUL IV : Conducerea si reprezentarea societatii

ART.17 : Societatea .......... SRL este condusa de asociatul unic care are urmatoarele atributii principale:

a)     aproba bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi;

b)     stabileste repartizarea beneficiului net;

c)      examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli precum si programul de activitate;

d)     desemneaza si revoca administratorii si cenzorii, ii descarca de activitate, stabileste remunerarea lor si urmarirea acelora dintre ei vinovati de prejudicii aduse societati;

e)     hotaraste asupra utilizarii fondului de rezerva si a fondului destinat dezvoltarii, precum si a investitiilor de capital;

f)       aproba contractarea de imprumuturi;

g)     hotaraste asocierea cu persoane fizice si /sau juridice, romane si straine in scopul constituirii de noi societati comerciale sau asocierii in paricipatiune;

h)    aproba infiintarea, organizarea si functionarea de sucursale, reprezentante, ateliere, magazine, birouri, agentii, puncte de lucru si alte unitati in tara si strainatate.

i)       hotaraste modificarea prevederilor actului constitutiv al societatii referitoare la asociati, capital social si parti sociale, sediu, denumire, forma juridica, obiect de activitate, beneficii si pierderi;

j)       aproba fuziunea sau dizolvarea;

k)     stabileste activitatile si cazurile in care societatea poate efectua imprumuturi urgente si temporare, termenul de rambursare, rata dobanzilor si alte aspecte economico-financiare;

l)       hotaraste cu privire la intregul patrimoniu al societatii, bunurile de valoare mare ce urmeaza a fi achizitionate/ cumparate, vandute, ipotecate, gajate, etc.;

m)  adopta orice alte hotarari vizand organizarea, activitatea si functionarea societatii in situatiile, cazurile si conditiile prevazute de actul constitutiv si de lege.


ART.18 : Societatea este administrata de unul sau mai multi administatori asociati sau straini de societate, numiti prin decizia asociatului unic , avand urmatoarele atributii :a)        analiza periodica a stadiului indeplinirii deciziilor asociatului unic, stabilirea masurilor necesare executarii acestora si realizarea obiectului de activitate al societatii;

b)        coordoneaza activitatea intregii societati (management, marketing, economic, financiar, contabil, patrimonial, juridic, angajati, contracte, reprezentare, etc.)

c)         raspunde de registrele societatiicf. Lg.31/1990 R modificata prin Legea nr.441/27.11.2006.

d)        prezinta anual, la incheierea exercitiului economico-financiar si bugetar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul, contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de buget al societatii pe anul urmator;

e)        supune spre notificare asociatului unic suma necesara remunerarii directorilor si salariile stabilite acelora dintre ei care nu sunt asociati si administratori;

f)          incadreaza/ numeste functionarii, salariatii si angajatii societatii, incheie si desface contractele individuale de munca, le stabileste salariile, onorariile, primele si alte drepturi, stabileste atributiile functionale ale salariatilor, fisele postului, asigura organizarea si desfasurarea de ansamblu a muncii acestora;

g)        aproba operatiunile de incasari si plati; face operatiuni de plati si incasari, atat prin banca cat si in numerar;

h)       aproba incheierea, modificarea si rezilierea contractelor comerciale si civile;

i)          reprezinta societatea economic, financiar, comercial, juridic, sub toate aspectele in relatiile cu autoritatile, institutiile, agenti economici, terti, persoane juridice si fizice romane si straine;

j)          raspunde de realitatea varsamintelor facute de asociatul unic si de existenta reala a dividendelor platite;

k)        indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege si prezentul act constitutiv pentru administratorul societatii;

l)          raspunde personal si solidar de daunele aduse societatii.


ART.19 : In situatia in care necesitatile o impun, asociatul unic poate numi si alti administratori asociati sau neasociati,putandu-se constitui un Consiliu de Administratie.


ART.20 : Administratorii nu pot primi, fara autorizarea asociatului unic mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau in contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Administratorilor li se aplica si disp. art. 75,76,77,79 din Lg.31/1990R modificata prin Legea nr.441/27.11.2006


ART.22 : In scopul conducerii activitatii curente a societatii administratorul/administratorii pot delega o parte din puterile lor unor directori numiti din randul asociatilor sau terilor cu atributiile specificate de lege si actul constitutiv, Regulamentul de ordine interioara. Acestia pot forma un Comitet Director compus de unul dintre administratorii societatii, in calitate de Director General.

Directorul General, in lipsa sa, deleaga atributiile ce le are unuia dintre directori.


CAPITOLUL V : Controlul societatii

ART. 23 : Asociatul unic va alege unul sau mai multi cenzori.ART.24 : Cenzorii sunt obligati: sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca bilantul, contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea sunt regulat tinute, daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform normelor, sa-si indeplineasca toate obligatiile prevazute de lege.


ART. 25 : Exercitiul financiar-contabil incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
ART.26 : In vederea realizarii obiectului sau de activitate societatea va putea utiliza urmatoarele surse si resurse de finantare:

a.     capitalul social al societatii, fondul de rezerva si fondurile speciale;

b.     credite obtinute de la banci si alte institutii de profil;

c.      credite obtinute de la persoane fizice sau juridice sub forma de numerar sau marfuri si produse;

d.     alte modalitati admise de lege;


ART.27 : Administratorul va depune bilantul societatii in termen de 15 zile de la aprobarea lui de catre asociatul unic la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.


ART.28 : Raporturile juridice de munca in cadrul societatii inclusiv drepturile si obligatiile personalului, protectia muncii si asigurarile sociale - sunt reglementate de Codul Muncii, intrega legislatie in materie in vigoare, contractele colective de munca, actul constitutiv, Regulamentul de Ordine Interioara si alte norme interne, contractele individuale de munca, conventiile civile de prestari de servicii si fisele postului, alte acte cu caracter normativ.

Administratorul si Directorii societatii, in funtie de atributiile functionale si puterile pe care le au, incheie, modifica si decid, dupa caz, incetarea contractelor individuale de munca, alte contracte si conventii referitoare la salariatii/angajatii societatii.

Salariile/onorarille se stabilesc prin liberul acord de vointa al partilor cu respectarea limitelor minime de salarizare prevazute de lege.


ART.29 : Societatea isi va putea transforma forma juridica cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru constituirea unei noi societati.

Societatea poate fuziona cu alte societati prin absorbtie sau contopire. De asemenea societatea se poate diviza in mai multe societati.

Fuziunea si divizarea se hotaraste de asociatul unic sau Adunarea Generala ordinara a fiecarei societati si se efectueaza in conf. Cu art. 238 - 251 din Lg. 31/1990 modificata prin Legea nr.441/27.11.2006.


ART.30 : Dizolvarea si lichidarea societatii se face pentru motivele si dupa procedura prevazuta de art.227 si art.237 din Legea 31/1990 R modificata prin Legea 441/27.11.2006.


ART. 31 : Litigiile intervenite in legatura cu functionarea societatii comerciale, cu persoane fizice sau juridice romane vor fi solutionate pe cale amiabila.

Litigiile ramase nesolutionate sunt de competenta instantelor de judecata din Romania, potrivit dreptului material si procedural roman, iar cele nascute din raporturile contractuale cu persoane fizice sau juridice straine pot fi solutionate si prin arbitraj.

Litigiile dintre societate si personalul angajat se rezolva in conformitate cu legislatia muncii.

ART.32 : Societatea poate sa se asocieze cu persoane fizice sau juridice, cu conditia neincalcarii prevederilor legale.


ART.33 : Actul constitutiv va putea fi completat, modificat sau adaptat ori de cate ori asociatul unic intelege sa-si imbunatateasca activitatea.


ART.34 : Toate cheltuielile pe care le antreneaza constituirea societatii se contabilizeaza dupa inregistrarea societatii drept cheltuieli de constituire si vor fi suportate din primele beneficii ale societatii.


ART.35 : Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 republicata modificata prin Legea 441/27.11.2006.
Asociat unic,
Document Info


Accesari: 3378
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )