Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE

administratie

CAP. 1 PARTI CONTRACTANTE.


S.C. PROMOTERM DOBROGEA S.R.L. cu sediul comercial in Constanta Bd. Tomis nr.126, inregistrata la Regi 16116l1121q strul comertului: J13/1335/1999, Cod fiscal: R11883080, BRD Constanta- cont Lei : SV 6600501400, RAIFFEISEN BANK Constanta - cont LEI : 2319112 ROL, capital social 50.000.000 LEI, telefon/fax: 041.612602 / 612603 / 550360, in calitate de ''furnizor'', denumit mai jos ''vanzator'', reprezentata de ing. Florin TURTOI, in calitate de DIRECTOR GENERAL

si

______ _____ _______ ______ ______________ str._____ _______ ______ _____________

, nr. , localitatea____________________, inregistrata la Regi 16116l1121q strul Comertului:_____ _______ ______ ______________ , Cod fiscal:_____ _______ ______ _________ banca.......... ..... ...... ............................ - cont LEI:__________ ______ ____ ______ telefon:_____ _______ ______ _____________,fax:_____ _______ ______ ___________ , in calitate de ''beneficiar'', denumit mai jos ''cumparator'', reprezentata de Dl.___ _____ _______ ______ ___________

in calitate de __________ ______ ____ .


CAP. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI.


Partile semnatare, prin acordul lor de vointa liber exprimat, stabilesc drept obiect al prezentului contract furnizarea de echipamente de ..................... pentru obiectivul .........................., conform ANEXEI 1 la prezentul contract.


CAP. 3 TERMENUL CONTRACTULUI.


Vanzatorul si cumparatorul stabilesc drept termen al prezentului contract un interval de ..... zile calendaristice pentru livrarea echipamentelor sus mentionate (cu o rezerva de 5 zile in luna ........... datorate intreruperii fabricatiei la furnizorul de echipamente), de la data incasarii avansului de catre vinzator. Livrarea si facturarea se poate face si esalonat in intervalul de timp mai sus mentionat.


CAP. 4 PRETUL CONTRACTULUI.


Partile stabilesc de comun acord urmatoarele valori:


Valoare

[EURO]

[LEI]

Valoarea echipamentelor, serviciilor si taxelor vamale


Taxa pe valoare adaugata (19 %)


Total general contract :
Cursul valutar estimativ luat in calcul la data intocmirii contractului: .... LEI/EURO.


CAP. 5 OBLIGATIILE PARTILOR.


a) OBLIGATIILE VANZATORULUI:

-sa livreze la termen echipamentele ce formeaza obiectul prezentului contract, insotite de documentele specifice unei astfel de vanzari (certificat de calitate, carte tehnica, si alte asemenea);

-sa asigure transportul echipamentelor in parcurs international si intern pina la locul de depozitare a vinzatorului (indicat in timp util si in mod expres de catre acesta fara obligatia descarcarii echipamentelor si aducerii lor la locul de montaj);

-sa asigure..1.. deplasari pentru asistenta tehnica la montaj, punere in functiune si reglaje la cererea expresa a cumparatorului pe durata garantiei;

-sa asigure..1... deplasari pentru PIF la cererea beneficiarului ; cererea de PIF se va face de catre cumparator in scris cu minim 3 zile lucratoare inainte de data dorita;

-sa acorde garantie timp de ..24.....luni de la punerea in functiune - constatata prin proces verbal de punere in functiune semnat de catre ambele parti - dar nu mai mult de 27 luni (pentru centrala termica) calendaristice de la data livrarii, precum si post-garantie contra cost sau pe baza contractuala. In aceasta perioada cumparatorul este dator sa respecte intocmai proiectele de specialitate in executie si montaj, instructiunile si recomandarile de exploatare si intretinere, precum si normele si standardele in vigoare, referitoare la exploatarea echipamentelor si instalatiei.


Garantia se acorda numai daca P.I.F. se face de catre PROMOTERM DOBROGEA sau o alta societate de profil ce are acordul scris al PROMOTERM DOBROGEA SRL.

Garantia se refera numai la inlocuirea pieselor constatate si dovedite defecte din erori de fabricatie si la manopera necesara inlocuirii acestora. Orice alta interventie solicitata ca urmare a unor defecte de exploatare, intreruperi accidentale cu energie sau agent de lucru, modificarea parametrilor si caracteristicilor in functionare se vor rezolva si tarifa conform tarifelor practicate de Serviciul Tehnic al societatii PROMOTERM DOBROGEA SRL, comunicate din timp beneficiarului.

In perioada de garantie, vanzatorul se obliga sa inlocuiasca, sa remedieze sau sa restituie contravaloarea echipamentelor dupa caz, acesta avand dreptul de a verifica in toata aceasta perioada modul de folosire a echipamentelor de catre cumparator;

- sa asigure cumparatorul de evictiunea totala pentru echipamentele respective;


b) OBLIGATIILE CUMPARATORULUI:

-sa achite, in cel mult 5 zile de la data semnarii contractului, un avans de ....... %

echivalentul in lei la data platii a........................ EURO

respectiv ................. LEI


in scopul procurarii echipamentelor din import; in caz contrar prezentul contract inceteaza a-si mai produce efectele, devenind nul de fapt si de drept;

-sa achite diferenta de plata pe baza de facturi in cel mult 5 zile de la data facturarii ;

-sa permita vinzatorului verificarea modului de folosire a echipamentelor pe intreaga durata a garantiei ce i-a fost acordata;

-cumparatorul recunoaste dreptul de proprietate exclusiva al vinzatorului asupra echipamentelor neachitate pina la data achitarii acestora. In cazul neachitarii la termen cumparatorul este obligat sa permita vanzatorului oricind ridicarea echipamentului neachitat;

-sa respecte intocmai prescriptiile tehnice inscrise in proiectul de specialitate si in cartile tehnice ale echipamentelor, necesare unei bune utilizari a echipamentelor, pentru a se evita orice fel de paguba ce s-ar putea produce din culpa sa in termenul de garantie mai sus mentionat. In situatie contrara, vanzatorul este exonerat de orice fel de raspundere fata de cumparator.

- probele la rece si la cald ale utilajelor cad in sarcina beneficiarului si se vor face conform reglementarilor in vigoare (vezi prescriptii tehnice ISCIR C-31).

La cererea beneficiarului un reprezentant al PROMOTERM DOBROGEA poate asista la aceste probe.

CAP. 6 DATA LIVRARII.


Livrarile se considera a fi indeplinite la orice data cuprinsa in termenul de livrare sus mentionat, livrari constatate prin proces verbal de receptie incheiat intre parti.CAP. 7 CLAUZE SPECIALE.


a) Diferentele de valoare provenite din evolutia cursului valutar intre data incheierii contractului si data platilor, mentionate la Cap. 4, vor fi achitate de catre cumparator pe parcurs sau cel tirziu odata cu ultima plata, conform Cap. 5 b). Astfel, sumele platite de cumparator vor fi considerate la cursul valutar practicat de banca precizata la Cap. 4, din ziua ordinului de plata. Diferentele de plata deja mentionate si valoarea in valuta a facturilor achitate cu aceste ordine de plata vor fi actualizate la urmatoarea factura (referitoare la prezentul contract) emisa de vanzator.

b) Partile de comun acord convin asupra faptului ca vanzatorul nu are nici o culpa in cazul in care schimbul valutar nu poate fi efectuat din motive interne ale societatii bancare respective sau datorita unor hotariri sau decizii ale administratiei de stat. Functie de aceasta situatie vor stabili de comun acord modificarea corespunzatoare a clauzei prevazute la Cap. 3 din contract.


CAP. 8 FORTA OBLIGATORIE.


Prezentul contract constituie titlul executoriu intre partile semnatare, partea care nu-si executa in mod corespunzator propriile obligatii fiind pusa de drept in intirziere fara necesitatea unei somatii prealabile.

Partile se obliga sa execute cu buna credinta prezentul contract colaborind in permanenta pentru realizarea obiectului sau.


CAP. 9 MODIFICARE. COMPLETARE. REZILIERE.


Partile pot completa sau modifica orice clauza a prezentului contract prin acordul lor de vointa exprimat printr-un act aditional ce face parte integranta din prezentul contract. Rezilierea unilaterala a contractului se poate face cu notificare prealabila, cu 15 zile inainte de data rezilierii.


CAP. 10 PENALITATI.


Partile semnatare se obliga reciproc la plata unei penalitati de intirziere de ..% pe zi din sumele restante la plata, respectiv din valoarea echipamentelor nelivrate la termen pina la indeplinirea integrala a acestor obligatii.

Pentru intirzierile ce depasesc 30 zile calendaristice fata de termenul de plata sau de livrare, penalitatea este de ... % pe zi corespunzator prevederilor de mai sus.


CAP. 11 CLAUZA PENALA.


Partea care prin culpa sa produce un prejudiciu, se obliga sa despagubeasca din proprie

initiativa cealalta parte in cel mai scurt timp. Sarcina probei revine partii care solicita despagubirea.

Partea in privinta careia angajamentul nu s-a executat, are dreptul, fie sa oblige cealalta parte propriile obligatii, atunci cind e posibil, fie sa ceara desfiintarea, cu daune interese a acestuia.

Daune interese cuprind atit pierderea suferita cit si profitul de care a fost lipsita partea interesata.


CAP. 12 FORTA MAJORA. CAZ FORTUIT.


Forta majora sau caz fortuit, sunt evenimente imprevizibile si de neinlaturat care provin fie din factori interni, fie din factori externi ai partilor contractante.

In caz de producere a unui astfel de eveniment, executarea prezentului contract se suspenda, partea care invoca forta majora sau cazul fortuit fiind exonerata de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a propriilor obligatii.

Aceasta este obligata sa comunice celorlalte parti in termen de pina la 48 de ore despre producerea evenimentului, luind in acelasi timp toate masurile de protejare a echipamentului sau de diminuare a eventualelor pagube astfel produse.


In acesta situatie partile se vor intilni de urgenta si functie de gravitatea situatiei pot lua chiar masura rezilierii contractului in cazul imposibilitatii realizarii sale, stabilind de comun acord si modul de lichidare reciproce.


CAP. 13 LITIGII. LEGEA APLICABILA. CLAUZA COMPROMISORIE.


In orice litigiu generat de executarea prezentului contract se va incerca, in mod obligatoriu rezolvarea prin conciliere directa; partea interesata va convoca la sediul sau cealalta parte in cel mai scurt timp, diferendele astfel solutionate urmind a fi incluse intr-un protocol, care prin semnarea sa de catre ambele parti devine obligatoriu pentru acesta.

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona, in cazul in care concilierea directa nu reuseste, prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de procedura arbitrara ale acestei Curti. Hotararea arbitrara este definitiva si obligatorie pentru ambele parti.

Tribunalul arbitrar, va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul partilor, sau in lipsa acestui acord, de presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Tribunalul arbitral, va judeca litigiul in drept cu aplicarea legii romane.

Sediul Tribunalului este in Constanta.

Prezentul contract s-a incheiat si s-a semnat in doua exemplare la sediul vanzatorului; cite unul pentru fiecare parte , ambele exemplare avand aceeasi forta juridica.
Responsabil de contract,

Ing. Data semnarii:VANZATOR

S.C PROMOTERM DOBROGEA S.R.L.


CUMPARATOR

ing. FLORIN TURTOI

Director GENERAL


ANEXA 1 - COMANDA LA CONTRACT NR. __________/_______/________/ 2004


ECHIPAMENTE

Nr.crt

DENUMIRE ECHIPAMENT

CANTIT.

PRET UNITAR

TOTALTOTAL VALOARE ANEXA 1 fara TVA


Suma de.......... ..... ...... EURO


PRETURILE NU CONTIN TVA.

VANZATOR

S.C PROMOTERM DOBROGEA S.R.L.


CUMPARATOR

ing. FLORIN TURTOI

Director GENERAL

Prezenta ANEXA 1 face parte integranta din CONTRACTUL Nr. / / /2004.Document Info


Accesari: 5983
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )