Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATE

administratie
CONTRACT DE SERVICII DE PUBLICITATEÎncheiat astazi, .......... ..... ......


Prezentul Contract de servicii de publicitate se încheie între:


si

numite în continuare PĂRŢILE.

I.        Obiectul Contractului

Prin prezentul Contract, CLIENTUL numeste AGENŢIA ca Agentie de publicitate în România, spre a presta servicii de publicitate pentru marcile CLIENTULUI, începând cu data semnarii contractului.

Partener si consultant al CLIENTULUI în Marketing si Comunicare.

AGENTIA are in vedere, prin actiunile întreprinse, prin propunerile de comunicare si consultanta de marketing, prin resursele alocate, dezvoltarea si consolidarea unei relatii pe termen lung cu CLIENTUL, prioritatea AGENŢIEI fiind dezvoltarea marcii ...................., a marcilor produselor .................. existente si sustinerea vânzarilor.

Partener în dezvoltarea imaginii gamei de produse noi; reliefarea în rezultate a actiunilor întreprinse;

Respectarea normelor de Identitate Corporate (Corporate ID) ale CLIENTULUI si a normelor de comunicare impuse;

II.     Servicii CE POT FI prestate de AGENŢIE IN CADRUL PREZENTULUI CONTRACT

a)      consultanta în domeniul comunicarii si de marketing. Aceasta presupune cunoasterea si întelegerea afacerii CLIENTULUI, identificarea factorilor cheie ce determina succesul pe piata     in care activeaza CLIENTUL, consilierea CLIENTULUI în ceea ce priveste programele de marketing ce urmeaza a fi stabilite spre implementare.

b)      alcatuirea planurilor strategice de comunicare pentru promovarea serviciilor / produselor CLIENTULUI. Pornind de la întelegerea afacerii CLIENTULUI si rolul de consultant, AGENTIA urmeaza sa stabileasca împreuna cu CLIENTUL directiile strategice de urmat, pornind de la acestea, directiile principale de actiune prin planul general de marketing si comunicare pentru promovarea serviciilor si produselor CLIENTULUI.

c)      consultanta în domeniul studiilor de piata si in alcatuirea principalelor teme de cercetare de piata.

d)      administrare cont publicitar, control bugetar si procedural. Aceasta presupune gestionarea informatiilor primite de la CLIENT, respectarea indicatiilor de actiune ale CLIENTULUI, controlul bugetului primit de la CLIENT si respectarea procedurilor de lucru.

e)      creatie de grafica/text pentru orice materiale publicitare destinate sa sustina marca serviciile/ produsele CLIENTULUI; rezultatul activitatilor de creatie sunt schite si machete grafice, precum si texte

f)        Servicii de creatie audio - video pentru campanile publicitare derulate de client

g)      pregatirea pentru productie ("DTP") a materialelor de reclama pentru marca/serviciile/produsele CLIENTULUI

h)      cumpararea de materiale si servicii necesare productiei materialelor de reclama pentru marca/serviciile/produsele CLIENTULUI

i)         planificarea achizitionarii de spatiu publicitar în presa scrisa, la televiziune, la radio si outdoor si achizitionarea efectiva a acestui spatiu pentru promovarea marcii / serviciilor / produselor CLIENTULUI;

j)        organizarea de evenimente, întâlniri cu mass-media si actiuni de relatii publice pentru promovarea marcii / serviciilor / produselor CLIENTULUI. Aceasta presupune, conform planului general de marketing si comunicare, organizarea de evenimente de lansare pentru anumite produse, servicii, organizarea conferintelor de presa si mentinerea relatiilor cu ziaristii, elaborarea comunicatelor de presa, a anumitor articole, organizarea de interviuri.
k)       creatie, executie si intretinere de web site, actiuni de promovare pe internet a web site-ului CLIENTULUI.

l)         elaborarea de programe de direct marketing (DM) si actiuni specifice pentru promovarea marcii / serviciilor / produselor CLIENTULUI

III.          Aprobari

Orice activitate care ar putea sa conduca la cereri de plata înaintate CLIENTULUI de AGENŢIE va fi demarata de AGENŢIE numai pe baza unei comenzi sau aprobari scrise, semnata de o persoana autorizata din partea CLIENTULUI. Din momentul semnarii comanda devine automat Anexa la prezentul Contract.

Aceste aprobari pot veni in urma propunerilor AGENŢIEI care necesita decizia sau acordul CLIENTULUI si includ, dar nu se reduc la: planurile de comunicare, propuneri de proiecte, machete, schite, texte, "storyboard"-uri TV, "script"-uri radio, planuri de media, propuneri programe DM si WEB, estimari de cost pentru productie si pentru achizitionarea de spatiu în mass-media, termene si conditii de executie etc.

În cazul în care CLIENTUL întârzie luarea unei decizii, întârzierea va afecta in concordanta desfasurarea proiectului conform termenelor stabilite initial. AGENŢIA nu este raspunzatoare pentru eventualele decalaje de termene care ar putea decurge din aceasta întârziere.


IV.           Obligatiile partilor

Obligatiile AGENŢIEI

a)      sa presteze serviciile solicitate de CLIENT conform comenzilor primite si acceptate si sa faca dovada prestarii acestor servicii.

b)      sa prezinte CLIENTULUI minim 3 (trei) propuneri de creatie pentru proiectele de campanii (unde se aplica) si minim 2 (doua) propuneri concrete de programe de DM, WEB SITE, evenimente.

c)      sa livreze catre CLIENT materialele / proiectele solicitate conform desfasuratorului de timp agreat în prealabil; timpul maxim de raspuns al AGENŢIEI nu trebuie sa depaseasca 7 (sapte) zile lucratoare. Sunt exceptate numai situatiile care au aprobarea scrisa a CLIENTULUI

d)      în cazul in care din vina AGENŢIEI, anumite servicii nu sunt prestate la termenele convenite de ambele parti in anexa, AGENŢIA se obliga sa suporte penalitati in valoare de 0.15% din valoarea serviciului / lucrarii in chestiune, pentru fiecare zi de întârziere.

e)      sa respecte normele procedurale, prezentând CLIENTULUI urmatoarele documente (prezentate în specimen în ANEXE): status report (saptamânal), contact report (dupa fiecare întâlnire cu CLIENTUL), timing plan (la începutul fiecarui proiect), buget summary (lunar).

f)        sa aloce dezvoltarii relatiei cu CLIENTUL o echipa de seniori implicati în planul general si în programele de comunicare, asigurând prin aceasta aceleasi servicii de calitate pe parcursul derularii contractului si continuitatea relatiei cu CLIENTUL indiferent de eventualele schimbari de echipa ce pot surveni (atât prin documentele specifice, cât si prin echipa AGENŢIEI). Responsabilitatea transferului de informatii în eventualitatea unor eventuale schimbari de echipa revine în totalitate Agentiei.

g)      sa fie la dispozitia CLIENTULUI in permanenta pentru solicitarile urgente ale CLIENTULUI.


Obligatiile CLIENTULUI:

a)      sa informeze cu suficient timp înainte, clar si în scris AGENŢIA despre orice proiect pe care doreste ca aceasta sa îl realizeze; comanda trebuie sa includa toate informatiile necesare AGENŢIEI pentru a putea realiza proiectul; în cazul în care din partea CLIENTULUI intervin ulterior adaugiri sau modificari ale informatiei din comanda initiala care conduc la refaceri / reluari ale unor etape deja realizate de AGENŢIE, CLIENTUL se angajeaza sa suporte eventualele costuri suplimentare si îsi asuma raspunderea pentru eventualele întârzieri si / sau modificari ale temei initiale care ar putea sa apara ca urmare a schimbarilor pe care le solicita;

b)      la începutul unui proiect, sa agreeze împreuna cu AGENŢIA, în scris, etapele si termenele de realizare a materialelor de reclama;

c)      sa aprobe (sau, dupa caz, sa respinga) în scris propunerile AGENŢIEI, conform capitolului "Aprobari" din prezentul Contract;

d)      sa plateasca serviciile AGENŢIEI conform costurilor agreate in prealabil.e)      sa respecte normele procedurale agreate cu AGENTIA.


V.      Plata serviciilor

Pentru serviciile prestate CLIENTULUI, AGENŢIA va fi compensata dupa cum urmeaza:

Servicii Creatie: se vor factura catre CLIENT la tariful de ..../ora numai dupa ce CLIENTUL aproba in prealabil estimatul de cost aferent proiectului in discutie.

Servicii de administrare cont publicitar. Aici sunt incluse serviciile de client service - gestionarea informatiilor primite de la Client, respectarea în cadrul echipei a indicatiilor de actiune ale Clientului, controlul bugetului primit de la Client si respectarea procedurilor de lucru: compensatiile aferente acestor servicii vor fi agreate de comun acord inaintea inceperii fiecarui proiect in functie de complexitatea acestuia.

Servicii Media Planning & Media Research: .....% comision Agentie aplicat la bugetul net de media al Clientului

Servicii Media Buying: .....% comision Agentie aplicat la bugetul net de media al CLIENTULUI

Servicii Productie: .........% comision Agentie aplicat la fiecare lucrare executata de AGENŢIE pentru CLIENT

Servicii Productie audio - video: .........% comision Agentie aplicat la fiecare lucrare executata de AGENŢIE pentru CLIENT

Consultanta Studii de piata: .........% comision Agentie aplicat la costul total al proiectului executat de terti pentru CLIENT si care a necesitat implicarea AGENŢIEI.

Coordonare directa servicii specializate executate de terti (ex: proiecte speciale WEB): .........% comision Agentie aplicat la costul total al proiectului executat de terti pentru CLIENT si care a necesitat implicarea AGENŢIEI.

Pentru alte proiecte executate de AGENŢIE, care nu sunt prevazute mai sus, care necesita un volum mare de munca si nu pot încadrate in servicii media, productie sau creatie, compensari separate vor fi agreate de catre CLIENT numai dupa o justificare si evaluare a acestora de catre AGENŢIE. PĂRŢILE vor alcatui anexe ce vor descrie exact serviciile prestate de AGENŢIE în cadrul acelui proiect si sumele datorate de CLIENT ca plata pentru respectivele servicii. Toate aceste anexe sunt acte aditionale la prezentul Contract si devin parte integranta a sa de îndata ce sunt alcatuite si semnate de PĂRŢI.

DTP-ul va fi considerat cost extern, fiind facturat CLIENTULUI la un tarif de .........EUR / ora numai dupa ce CLIENTUL aproba in prealabil aceste costuri.

VI.           Modalitati de plata

Termenul de plata este de maximum 5 zile de la emiterea facturii. AGENŢIA va factura CLIENTULUI valoarea serviciilor prestate astfel: 50% in avans si 50% dupa finalizarea proiectului, iar CLIENTUL va plati prin O. P. în contul AGENTIEI aceste servicii la termenul agreeat. Daca termenul de plata nu este respectat, CLIENTUL va plati pentru fiecare zi de întârziere o penalitate de 0,15% din suma datorata AGENŢIEI.

VII.        Confidentialitate

8.1. Pe durata prezentului Contract si dupa expirarea acestuia, AGENŢIA va trata ca secrete comerciale si va pastra ca strict confidentiale toate informatiile si materialele primite de la CLIENT si toate activitatile desfasurate pentru CLIENT.

8.5. Procedura de transfer a materialelor si informatiilor va fi în concordanta cu respectarea confidentialitatii totale - o singura persoana din partea Agentiei va prelua aceste informatii, pentru cazuri de forta majora aceasta va avea o rezerva.

VIII.     Drept de proprietate

Pentru folosirea materialor produse de AGENTIE in alte tari decat Romania, vor fi agreate compensatii separate.

IX.           Drepturi de autor

AGENŢIA este de acord ca drepturile de autor asupra tuturor Creatiilor realizate de terti pentru AGENŢIE în cadrul prezentului Contract sa fie detinute de CLIENT si se obliga sa depuna toate eforturile în vederea semnarii tuturor contractelor de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra Creatiilor realizate pentru CLIENT.

X.      FortĂ majora

Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere de catre una dintre PĂRŢI a vreunei obligatii prevazute în prezentul Contract, având drept cauza un eveniment imprevizibil si insurmontabil (numit în continuare "Caz de Forta Majora"), nu va fi considerata ca o încalcare a prezentului Contract atâta timp cât partea vinovata de neîndeplinirea sau întârzierea respectiva nu a contribuit ea însasi la aparitia Cazului de Forta Majora si continua sa depuna toate eforturile pentru a respecta, pe cât posibil, prevederile acestui Contract. În cazul unei astfel de situatii, îndeplinirea obligatiei contractuale se va amâna pâna la încetarea Cazului de Forta Majora.

XI.           Cesionare

Fara acordul scris prealabil al celeilalte PĂRŢI, nici o PARTE nu va avea dreptul sa îsi cesioneze drepturile sau sa transfere obligatiile ce îi revin prin acest Contract.XII.        Durata contractului

Prezentul Contract intra în vigoare la data semnarii contractului si este valabil, pâna la data de data de ....................... Prezentul contract poate fi prelungit prin acordul scris al partilor pentru o perioada de ....ani.XIII.     Încetarea Contractului

Încetarea contractului este îngaduita în urmatoarele conditii:

a)      rezilierea unilaterala, în cazul în care oricare dintre PĂRŢI nu îsi îndeplineste oricare dintre obligatiile contractuale majore convenite prin prezentul Contract;

b)      încetarea executarii Contractului prin acordul comun al PĂRŢILOR.

Oricare dintre PĂRŢI are dreptul sa rezilieze unilateral prezentul Contract, dar numai cu o notificare scrisa de 30 (treizeci) de zile.

Drepturile si obligatiile PĂRŢILOR ramân valabile pe toata durata notificarii.

Prezentul Contract înceteaza de drept în momentul începerii procedurilor de dizolvare sau lichidare judiciara a vreunei PĂRŢI. În cazul încetarii Contractului în astfel de conditii, toate obligatiile contractuale se sting, cu exceptia obligatiilor devenite scadente pâna la data încetarii.

CLIENTUL va plati toate cheltuielile facute deja de AGENŢIE pâna la momentul încetarii prezentului Contract, indiferent de forma si motivele de încetare a Contractului.

XIV.      Prevederi valabile

În cazul încetarii prezentului Contract, drepturile si obligatiile prevazute în sectiunile VII ("Confidentialitate"), VII ("Drepturi de proprietate") si IX ("Drepturi de autor") vor continua sa ramâna în vigoare si sa produca efecte juridice conform clauzelor continute de sectiunile mentionate pentru o perioada de 1 an de la expirarea contractului.

XV.         Acord unic

Prezentul Contract constituie unicul acord dintre PĂRŢI si înlocuieste orice alte declaratii, comunicari, întelegeri si acorduri anterioare sau prezente, scrise sau verbale, încheiate între PĂRŢI, având obiectul descris mai sus. Prezentul Contract poate fi modificat numai în scris de câte un reprezentant autorizat al fiecarei PĂRŢI.

XVI.      Limba Contractului

Prezentul Contract a fost întocmit numai în limba româna, aceasta fiind singura care va prevala fata de alte traduceri. Toate documentele si înstiintarile legate de prezentul Contract vor fi întocmite în limba româna.

XVII.   Legea aplicabila

Prezentul Contract si orice dispute, controverse si neconcordante care apar din Contract sau în legatura cu acesta vor fi guvernate, interpretate si aplicate în conformitate cu legea româna.

XVIII.           Solutionarea litigiilor

PĂRŢILE vor actiona, de buna credinta, pentru a solutiona pe cale amiabila orice litigiu, controversa sau neîntelegere care ar putea surveni între PĂRŢI, din sau în legatura cu prezentul Contract.

Daca nu pot fi solutionate pe aceasta cale, litigiile, controversele sau orice alte neîntelegeri vor fi înaintate spre solutionare instantelor de judecata de pe teritoriul de resedinta al AGENTIEI, in conformitate cu regulile acestora.


DREPT URMARE, PĂRŢILE au dispus întocmirea si semnarea prezentului Contract la data de ......................, la sediul CLIENTULUI din Bucuresti, în 2 (doua) exemplare în limba româna a câte 6 (sase) pagini fiecare, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, si declara si garanteaza aici ca persoanele care semneaza mai jos erau la data semnarii Contractului autorizate în mod corespunzator, prin masurile statutare necesare, sa semneze prezentul Contract.


CLIENTUL
AGENŢIA

S. C. ALDO ADVERTISING S. R. L.

Director General,
Document Info


Accesari: 19073
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )