Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MODEL DE CONTRACT

administratie
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE100 de modele de contracte

Nr.

Ziua luna anul 2008

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE

.................... .................... .................... .................... .................... .in calitate de LOCATOR

si

.................... .................... .................... .................... .................... ...în calitate de CHIRIAs (LOCATAR) au convenit încheierea prezentului contract de închiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului- teren plus constructie-in suprafata de, spatii situate în .................... ...............care sa serveasca chiriasului in scopul edificarii unei constructii P+4 ce va avea ca destinatie birouri.

Art. 2. Locatorul garanteaza locatarul asupra dreptului sau de a perfecta prezentul contract.

Art. 3. Bunurile închiriate sunt spatii construite in suprafata totala de.............,conform anexelor numarul 1 si 2 la contract.

Art. 4. Bunurile închiriate nu sunt grevate de sarcini .

Art. 5. Locatorul preda chiriasului bunurile închiriate la data de ............ Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul verbal de predare-primire care va fi încheiat de partile contractante la data predarii.

Art. 6. Locatorul preda chiriasului bunurile închiriate în stare de folosinta având caracteristicile prevazute în anexa numarul 1 la contract.

Art. 7. Bunurile închiriate sunt date în folosinta locatarului pentru destinatia - edificarii unei constructii P+4 ce va avea ca destinatie birouri.

Art. 8. Locatarul va putea sa subînchirieze bunul care face obiectul acestui contract cu acordul propriearului iar in caz de refuz al acestuia ,refuzul trebuie sa fie bine justificat si se va limita la o analiza in ceea ce priveste integritatea si respectarea bunelor relatii de convietuire(pastrarea linistii publice;curatenie etc).III.PREŢUL ÎNCHIRIERII, MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 9. Pretul închirierii, respectiv chiria pentru suprafata aferenta spatiului mai sus descris este de.... , (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii ) Chiria este renegociabila, cu un procent intre minim25% si max 45% din cea stipulata initial,dupa expirarea unui termen de 2 ani la data inceperii contractului,aceasta renegociere este permisa la fiecare 1 an contractual.

Art. 11. Chiria va fi platita de chirias lunar, in teremen de maxim ............ zile de la data emiterii facturii de catre proprietar. Emiterea facturii se va face in data de intai a fiecarei luni.

Art. 12. Plata chiriei se va face prin ordin de plata prin conturile:

-contul locatorului

-contul chiriasului

Art. 13. În cazul în care chiriasul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de întârziere de 0,15% per zi intarziere, calculate la suma datorata pana la sfarsitul lunii respective.In cazul in care in ultima zi a lunii respective, plata chiriei nu va fi facuta, locatorul va emite catre locatar o somatie prin care il pune in intarziere cu privire la sumele datorate si conform careia in termen de 48 ore de la primirea acesteia trebuie facuta dovada achitarii sumelor in caz contrar va opera rezilierea de drept a contractului cu obligatia chiriasului de a parasi locatia in termen de 5 zile de la data expirarii termenului scadent pentru plata chiriei (fara inteerventia a vreunei terte persoane).

IV.DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art. 14. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioada de....., cu începere de la data de......

Art. 15. Prezentul contract de închiriere poate înceta si înainte de data sus mentionata prin acordul ambelor parti.

Art. 16. Prezentul contract de închiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante, încheindu-se în acest scop act aditional.

VI.OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

Art. 17. Locatorul va preda chiriasului bunurile închiriate, precum si toate accesoriile acestuia prevazute în anexa numarul 1, la locul situat în .......

Art. 18. Locatorul va preda chiriasului bunurile închiriate si toate accesoriile acestuia în conditiile de calitate prevazute în anexa numarul 1.

Locatorul cu ocazia predarii va încheia proces verbal de primire-predare datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante.

Art. 19. Pe toata durata închirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuiala sa pentru a asigura functionalitatea bunului închiriat conform destinatiei.(aceste reparatii nu se refera   la eventualele reparatii ivite ca urmare a edificarii de catre chirias a constructiei pentru care s-a inchiriat spatiul).

Art. 20. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinate de vreun caz de forta majora altul care nu se datoreaza constructiei ce se edifica de catre chirias.

Art. 21. Locatorul va înlocui partial sau total accesoriile bunului închiriat, pe cheltuiala sa, atunci când înlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului.

Art. 22. Locatorul nu va stânjeni pe chirias în exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului închiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia

Art. 23. Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului închiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului închiriat.

Art. 24. Locatorul va garanta pe chirias pentru viciile ascunse ale bunului închiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias în momentul încheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului închiriat

Art. 25. Pe toata durata contractului, locatorul îl va garanta pe chirias contra pierderii totale sau partiale a bunului închiriat precum si contra oricarei tulburari de drept

Art. 26. Locatorul va plati pe întreaga durata a contractului de închiriere impozitele si taxele privind bunul închiriat.

Art. 27. Locatorul va putea sa controleze periodic, bunul închiriat si daca acesta e folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.

Acest control se va exercita fara a stânjeni folosinta bunului de catre chirias.

Art. 28. Locatorul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert .

Art.28'.Locatorul are obligatia sa asigure chiriasului, pe toata perioada derularii acestui contract,toate utilitatile necesare(apa-canal, energie electrica, gaze)contra cost.

VII.OBLIGAŢIILE CHIRIAsULUI

Art. 29. Chiriasul se obliga, ca pe toata durata închirierii, sa pastreze în bune conditii bunul închiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.

Art. 30. Chiriasul va asigura paza bunului închiriat in modul pe care il va opta, asumandu-si in totalitate riscurile.

Art. 31. Chiriasul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinatiei prevazute la art. 7 din contract si va respecta obligatiile prevazute in regulamentul de ordine interioara.

Art. 32. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract.

Art. 33. Pe toata durata închirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului închiriat, respectiv apa-canal, energie electrica si termica, gunoi telefon,internet,etc.asigurand totodata buna intretinere a spatiului in conditii igienico-sanitare si a normelor NTS si PSI prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 34. Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de întretinere si reparatii normale ale bunului închiriat pentru a-l mentine în starea în care l-a primit la momentul încheierii contractului.

Art. 35. Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului închiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Art. 36. Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului închiriat care s-ar datora culpei sale.

Art. 37. Chiriasul îi va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul închiriat si starea acestuia la termenul stabilit în contract.

Art. 38. Chiriasul îl va înstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care îi tulbura folosinta

Art. 39. Chiriasul nu va face modificari bunului închiriat decât cu acordul scris al locatorului.

Art.40.Chiriasul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul închiriat împreuna cu toate accesoriile acestuia, în aceeasi stare în care le-a primit conform anexei numarul 1.

Chiriasul are obligatia sa suporte contravaloarea utilitatilor furnizate de catre proprietar si care ii sunt necesasre desfasurarii optime a activitatii.In acest sens partile vor stabili,prin anexa la prezentul contract (anexa 2) modul de deducere a consumului per fiecare utilitate. Plata acestora se va efectua in acelasi mod ca si plata chiriei, neplata acestora in termenul stabilit ducand deasemenea la rezilierea de drept a contractului si obligatia chiriasului de e evacua spatiul in termen de 5 zile de la data scadenta a facturii. Anexa nr. 2 face parte integranta din prezentul contract.

Chiriasul are obligatia,functie de obiectul sau de activitate sa obtina toate avizele si autorizatiile necesare desfasurarii legale a activitatii respective,sa incheiei o polita de asigurare pe cheltuaiala sa si cu demersuri proprii.

Intr-un termen de maxim .... de la semnarea contractului,chiriasul are obligatia sa depuna la organismele competente cereri in vederea autorizarii activitatii pentru care acesta a incheiat contractul de inchiriere si sa prezinte locatorului fotocopii de pe acestea intr-un termen de maxim ...,pentru verificare.Aceste documente se refera fara a se limita la studiul de rezistenta fundatie;certificatul de urbansim;avizele si acordurile la care se refera certificatul de urbanism precum si autorizatia de construire.aceste documente se vor obtine prin grija exclusiva a chiriasului si pe propria sa cheltuiala.

Nerespectarea acestor clauze duce la rezilierea contractului,fara   notificare sau punere in inatarziere si obliga chiriasul sa paraseasca spatiul in termen de 48 ore, in caz contrar acesta datorind daune interese pentru lipsa de folosinta a spatiului.

VIII.RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 41. Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute în acest contract, partea în culpa datoreaza celeilalte parti daune.

Art. 42. Pentru neîndeplinirea de catre locator a obligatilor care îi revin în baza prezentului contract, chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs, fie sa desfiinteze contractul, situatie în care locatorul îi va plati daune în masura în care i-a produs un prejudiciu.

Art. 43. Daca chiriasul nu îsi îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în contract, va plati locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs.

Art. 44. Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul pe care l-a produs locatorului este atât de grav încât continuarea contractului nu se mai justifica.

In ceea ce priveste constructia edificata de chirias ,la finele contractului, acesta va ramane proprietarului terenului .

IX.LITIGII

Art. 45. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

X.ALTE CLAUZE

Art. 46. Reclamatiile referitoare la executarea acestuia ca si corespondenta dintre parti se va face în scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).


de domnul ................si pentru chirias contractul este semnat de.................... ..........

Prezentul contract de închiriere intra în vigoare la data de.................... ..... si cuprinde 6 file, fiecare semnata, datata si stampilata, si anexa numarul 1 care face parte integranta din prezentul înscris si care se refera la individualizarea, calitatea, uzura, accesorii si dotari ale bunului închiriat.

Acest contract are ca temei dispozitiile art. 1410-1453 si 1470-1490 Cod civil.

Contractul si anexa au fost încheiate în 2 exemplare originale, câte 1(unul) pentru fiecare parte contractanta.
LOCATOR LOCATAR


ANEXĂ LA

CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

ANEXA NUMĂRUL 1

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

Nr. din data

Partile contractante:

.................... ..................în calitate de locator se obliga sa închirieze


în calitate de chirias urmatoarele bunuri care prezinta urmatoarele caracteristici

Bun imobil-spatiu:

Numar camere

Dimensiuni

L/l/î

Materialul din care e construit

Calitatea zugravelii

Uzura imobilului

Instalatii de ventilatie, sanitare etc.

Mobilier existent

Alte dotari

dependinte

Bunuri mobile:

Denumire

Numarul

Calitatea

Gradul de uzura

Accesoriile bunului

Instructiuni de folosire

Valoare
Semnaturile partilor contractante

Semnatura locatorului   Semnatura chiriasului

L.S. ........... L.S.
Pretul este un element important al contractului de închiriere. Daca nu se stipuleaza în contract pretul, atunci înscrisul nu poate fi considerat un contract de închiriere, ci un contract de comodat (prin care se împrumuta folosinta unui bun).Daca locatorul închiriaza bunul unui tert - în cazul unui litigiu este valabil contractul de închiriere încheiat cu data anterioara.

Daca în contractul de închiriere nu este prevazuta aceasta clauza, chiriasul va folosi bunul închiriat conform naturii acestuia, asigurând exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.

Apa, energie electrica, termica, telefon, fax etc.

În caz contrar, chiriasul nu-l poate obliga pe locator la plata despagubirilor.

Se va tine însa seama de uzura normala a bunului închiriat.

Chiriasul va putea plati chiria diminuata în cazul în care prejudiciul care i s-a produs de locator nu este atât de grav, astfel încât are interes în derularea în continuare a contractului.


Document Info


Accesari: 7657
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )