Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...ORD nr. 307 publicat în M.Of. nr. 559 din data: 09/07/2001

administratie
ORD nr. 307 publicat în M.Of. nr. 559 din data: 09/07/2001

O307/2001

Ordin nr. 307 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din România pe perioada 2001-2004


Ministerul Tineretului si Sportului
Ordin nr. 307

din 26 iunie 2001

pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din România pe perioada 2001-2004

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 7 septembrie 2001

Ministrul tineretului si sportului, având în vedere Referatul Directiei generale coordonare programe, relatii cu ministerele si Comitetul Olimpic Român nr. 299/2001, în conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, în baza art. 4 lit. a) din Hotarârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aproba Strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din România pe perioada 2001-2004, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se difuzeaza directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, federatiilor sportive nationale, cluburilor sportive, complexurilor sportive nationale, Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor si Centrului de Cercetari pentru Probleme de Sport. Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul tineretului si sportului, Georgiu Gingaras

Bucuresti, 26 iunie 2001. Nr. 307.

ANEXĂ

STRATEGIA GENERALĂ de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din România pe perioada 2001-2004

I. Organizarea, functionarea si conducerea sistemului national de educatie fizica si sport

Realizarea obiectivelor strategice ale perioadei 2001-2004 se bazeaza pe finalizarea procesului de reforma si asigurarea functionalitatii sistemului national de educatie fizica si sport prin aplicarea prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, care constituie baza legislativa pentru reorganizarea si modernizarea structurilor sportive, în scopul obtinerii unor progrese substantiale în interiorul fiecarei componente a domeniului. Continuarea si finalizarea procesului de reforma structurala a sistemului, aplicarea principiilor moderne de organizare si conducere pe baze democratice, crearea unui mediu sportiv bazat pe regulile vietii asociative si realizarea unui management performant se vor realiza avându-se în vedere: a) respectarea si asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului garantat de stat al persoanei de a practica exercitiile fizice si sportul fara nici o discriminare, în mod liber si voluntar, independent sau în cadrul structurilor asociative; b) asigurarea si aplicarea normelor privind exercitarea dreptului persoanei fizice sau juridice la libera asociere, în vederea constituirii structurilor sportive, în conditiile legii; c) armonizarea si apropierea de sistemul de organizare si management al structurilor sportive din tarile Uniunii Europene, studierea experientei altor tari din Europa si de pe alte continente, în conditiile largirii si diversificarii relatiilor de colaborare si schimburilor pe plan sportiv, în interes reciproc; d) realizarea procesului de descentralizare, reducere a birocratiei, sporire a autonomiei si raspunderii federatiilor sportive nationale, asociatiilor si cluburilor sportive, ale celorlalte structuri sportive pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale activitatii de educatie fizica si sport; e) cresterea gradului de implicare a administratiei publice locale în sustinerea organizatorica si financiara a desfasurarii si dezvoltarii activitatii de educatie fizica si sport. Perfectionarea structurii organizatorice a Ministerului Tineretului si Sportului în concordanta cu competentele si atributiile stabilite prin Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu necesitatea cresterii eficientei sale ca structura a administratiei publice centrale de specialitate, împuternicita sa coordoneze activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, avându-se în vedere urmatoarele directii: a) eliminarea suprapunerilor si paralelismelor din activitatea structurilor sportive; b) evitarea paralelismelor între organismele cu atributii în domeniu si structurile sportive, concomitent cu sporirea autonomiei si responsabilitatii acestora; c) asigurarea unei mai bune functionalitati în relatiile dintre directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si structurile sportive, respectiv administratiile publice locale, evidentiindu-se rolul statului în domeniul educatiei fizice si sportului; d) supravegherea si controlul permanent privind respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor legale în vigoare si a prevederilor cuprinse în statutele, regulamentele si actele constitutive proprii. Realizarea unui sistem stabil si eficient de colaborare a Ministerului Tineretului si Sportului cu: a) Comitetul Olimpic Român - pentru îndeplinirea la un nivel superior a programelor de selectie, pregatire si participare a sportivilor români la Jocurile Olimpice, de pregatire a sperantelor olimpice - sportivi de perspectiva, precum si pentru promovarea actiunilor educative, a fair-play-ului si a spiritului olimpic în activitatea sportiva si în viata sociala; b) celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare, de învatamânt etc., pentru organizarea, dezvoltarea si sustinerea sistemului national de educatie fizica si sport; c) celelalte autoritati ale administratiei publice centrale cu atributii în domeniu, pentru organizarea si desfasurarea la un nivel ridicat de exigenta a activitatii de educatie fizica, pentru sustinerea sportului pentru toti si a sportului de performanta, pentru asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, a exercitarii autoritatii disciplinare, a formarii si perfectionarii specialistilor, pentru corelarea surselor de finantare, pentru prevenirea violentei si combaterea dopajului în sport. În vederea sustinerii si realizarii procesului de finalizare a reformei structurale, pentru dezvoltarea si perfectionarea educatiei fizice si sportului ca activitati de interes national, sprijinite de stat, se va actiona pentru: a) actualizarea si perfectionarea normelor generale de folosire a mijloacelor materiale si financiare în concordanta cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale altor acte normative; b) sprijinirea actiunii de transformare, reorganizare si constituire a structurilor sportive în conformitate cu prevederile legale, pe baza dreptului la libera asociere în scopul organizarii si administrarii activitatii sportive, prin: - asociatiile sportive - structuri sportive fara personalitate juridica, constituite ca societati civile particulare în cadrul institutiilor publice sau private; - cluburile sportive - structuri sportive cu personalitate juridica de drept privat, fara scop lucrativ; - cluburile sportive - structuri sportive de drept privat, societati comerciale sportive pe actiuni; - cluburile sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public; - asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport - persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ, având ca scop organizarea activitatii într-o ramura de sport la nivel judetean, conform competentelor si puterii delegate ce decurg din statutele federatiilor sportive nationale corespondente; - federatiile sportive nationale - structuri sportive de interes national, persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice, fara scop lucrativ; - ligile profesioniste - structuri sportive, persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice, fara scop lucrativ, subordonate federatiilor sportive nationale corespondente; - Comitetul Olimpic Român - asociatie de interes national, persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ; c) elaborarea statutelor si regulamentelor proprii de functionare si a documentelor constitutive, potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ale regulamentului de aplicare a acesteia si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile; d) organizarea Registrului sportiv, declansarea procedurilor de recunoastere si de înregistrare a tuturor structurilor sportive, atribuirea certificatului de identitate sportiva si a numarului de identificare. Promovarea proiectelor de hotarâri ale Guvernului privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile urmatoarelor organisme si institutii: a) Federatia Sportului scolar si Universitar - institutie cu personalitate juridica care functioneaza în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii; b) Comitetul Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreare - organism consultativ pe lânga Secretariatul General al Guvernului; c) Institutul National de Cercetare pentru Sport - institutie publica în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului; d) Federatia Sporturilor Aplicativ-Militare - organism sportiv în subordinea Ministerului Apararii Nationale. Dezvoltarea actiunilor de voluntariat în activitatea de educatie fizica si sport; stabilirea relatiilor dintre voluntar si beneficiarul voluntariatului, pe baza de contract, în conformitate cu prevederile Legii voluntariatului nr. 195/2001 Asigurarea unui sistem informativ performant în scopul optimizarii procesului de culegere, prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor din domeniul educatiei fizice si sportului Instituirea unui sistem operativ si eficient de comunicare si informare între Ministerul Tineretului si Sportului, directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, structurile sportive, alte structuri ale administratiei publice centrale si locale; editarea Anuarului sportiv national.

II. Educatia fizica

Abordarea obiectivului strategic se bazeaza pe realizarea unei strânse colaborari între autoritatile administratiei publice, organismele neguvernamentale cu activitate în domeniu, structurile sportive si toate institutiile interesate, în scopul îndeplinirii obiectivelor si atributiilor ce le revin pe linia promovarii educatiei fizice si sportului în institutiile de învatamânt, în structuri ale apararii nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, în sistemul de sanatate publica, precum si în alte sectoare ale vietii sociale Sprijinirea actiunilor Ministerului Educatiei si Cercetarii în vederea promovarii si modernizarii educatiei fizice scolare, ca disciplina obligatorie, în învatamântul preuniversitar, cuprinsa în planurile de învatamânt cu un numar de 3 ore în trunchiul comun. Educatia fizica si sportul în universitati se va regasi în planurile de învatamânt ca disciplina de învatamânt cu frecventa saptamânala, peste numarul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, optional pe ramura de sport sau grupe sportive. Realizarea la un nivel superior a obiectivelor educatiei fizice privind asigurarea unei stari optime de sanatate si a conditiei fizice a tineretului scolar, însusirea cunostintelor si deprinderilor necesare pentru practicarea independenta a exercitiilor fizice, a sportului, precum si pentru promovarea valentelor educative si stabilirea unor relatii asociative civilizate Reglementarea, împreuna cu factorii implicati, a modalitatilor de acces la bazele si instalatiile sportive, pentru desfasurarea activitatilor sportive zilnice în învatamântul prescolar, precum si a lectiilor de educatie fizica în celelalte cicluri de învatamânt Realizarea la un nivel superior a obiectivelor educatiei fizice militare privind cresterea potentialului psihobiomotric în concordanta cu cerintele diverselor arme, specificul si formele instructiei pentru lupta si valorificarea acestora în misiuni de catre militarii din trupe, militarii de profesie si comandamente Stimularea si sprijinirea dezvoltarii educatiei fizice profesionale în domeniile care reclama promovarea unor forme specifice de practicare a exercitiilor fizice; elaborarea unor acte normative pentru reglementarea promovarii educatiei fizice profesionale în domeniile interesate Stimularea si promovarea practicarii exercitiilor fizice în scop de întretinere, profilactic sau terapeutic. Se va actiona pentru implicarea medicilor de familie, a cadrelor medicale din institutiile sanitare, din statiunile turistice balneoclimaterice si de tratament. Autoritatile publice locale vor stimula initiativele private vizând sustinerea acestor activitati.III. Sportul pentru toti

Sportul pentru toti se va organiza ca un domeniu complex de activitati, sustinut de stat, de organizatiile neguvernamentale si de structurile administratiei locale, care vor actiona pentru stimularea si sprijinirea practicarii exercitiilor fizice si sportului de catre toate categoriile de cetateni, fara nici o discriminare, în mod liber si voluntar, independent sau în cadrul unor structuri sportive, în vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii cetatenilor. Acordarea unei atentii deosebite promovarii si organizarii actiunilor vizând stimularea practicarii exercitiilor fizice de catre tinerii din învatamântul preuniversitar si universitar, independent sau în cadrul asociatiilor sportive scolare ori universitare Concretizarea modalitatilor de aplicare a prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la obligatia autoritatilor administratiei publice, unitatilor si institutiilor de învatamânt, structurilor sportive, organismelor neguvernamentale de a sprijini sportul pentru toti si de a asigura conditii organizatorice si materiale corespunzatoare de practicare a exercitiilor fizice si a sportului în comunitatile locale, astfel: a) directiile, formele si mijloacele privind dezvoltarea acestui domeniu vor fi definite în subprogramele ce alcatuiesc Programul national "Sportul pentru toti"; b) coordonarea Programului national "Sportul pentru toti" va fi asigurata de Comitetul Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreare, organism consultativ constituit pe lânga Secretariatul General al Guvernului; c) asigurarea cu prioritate a conditiilor de practicare a exercitiilor fizice de catre copiii de vârsta prescolara, tineri si persoane în vârsta. Eficientizarea activitatii Federatiei Sportive Nationale "Sportul pentru toti", prin derularea si sustinerea subprogramelor care vor fi finantate de la bugetul de stat, sub forma de subventie acordata suplimentar Ministerului Tineretului si Sportului Institutiile cu atributii în domeniul sportului pentru toti vor elabora subprograme proprii, specifice domeniului, care vor fi aprobate anual de Comitetul Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreare. Aceste subprograme vor fi finantate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organisme internationale, din sponsorizari, donatii sau legate, precum si din fonduri de la bugetul de stat destinate activitatii sportive si de tineret. Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor asigura în colaborare cu administratiile publice locale derularea programelor nationale, precum si a programelor departamentale si locale, având ca obiective: - stimularea practicarii exercitiilor fizice si sportului pentru toti, extinderea si diversificarea ofertei de servicii sportive catre populatie, specifice sportului pentru toti; - crearea conditiilor materiale si organizatorice corespunzatoare de practicare a sportului pentru toti, amenajarea si dezvoltarea unor centre polisportive la nivelul localitatilor; - sporirea preocuparilor pentru producerea unor materiale, aparate si instalatii, precum si a echipamentului specific sportului pentru toti; - sprijinirea activitatii Federatiei Sportului scolar si Universitar în îndeplinirea atributiilor privind atragerea elevilor si studentilor la practicarea exercitiilor fizice si sportului, dezvoltarea activitatii competitionale scolare si universitare, promovarea valentelor educative ale sportului, precum si selectionarea tinerilor pentru sportul de performanta. Stabilirea modalitatilor de punere în aplicare a prevederilor programelor din cadrul sportului pentru toti, conform competentelor legale ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale de a asigura conditii pentru practicarea exercitiilor fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, în scopul dezvoltarii personalitatii acestora si integrarii lor sociale, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitiile nationale si internationale destinate lor Federatia Sportiva Nationala "Sportul pentru persoanele cu handicap", în colaborare cu institutiile si organizatiile nationale si teritoriale specializate, va elabora programe de activitati sportiv-recreative adecvate persoanelor cu diferite tipuri de handicap.

IV. Sportul de performanta

Obiectivul principal al strategiei generale de dezvoltare a activitatii sportive de performanta este mentinerea României printre primele 15 natiuni ale lumii la Jocurile Olimpice de vara din anul 2004, precum si obtinerea unor rezultate de prestigiu la campionatele mondiale si europene în perioada 2001-2004. Pentru sporturile de iarna se vor urmari o participare corespunzatoare la Jocurile Olimpice din anul 2002, îmbunatatirea actualei cote scazute a valorii performantelor pâna la Jocurile Olimpice din anul 2006, precum si obtinerea unor rezultate bune la campionatele mondiale si europene desfasurate în perioada 2001-2006. Pentru îndeplinirea acestor obiective se va actiona în urmatoarele directii: a) cresterea potentialului de reprezentare olimpica, mondiala si europeana prin consolidarea performantelor la ramurile de sport si probele în care sportivii români s-au afirmat la Jocurile Olimpice si la campionatele mondiale; ridicarea nivelului valoric de reprezentare la alte ramuri de sport si probe sportive cu potential înca nevalorificat; b) sustinerea pregatirii speciale a sportivilor cu reale perspective de calificare si participare corespunzatoare la Jocurile Olimpice de iarna; c) sustinerea refacerii potentialului de reprezentare internationala la jocurile sportive cu traditie prin adoptarea de masuri pentru eficientizarea cadrului structural, organizatoric si stiintific, capabil sa asigure dezvoltarea si sa genereze marea performanta. Cresterea contributiei structurilor sportive la punerea în aplicare a prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la sportul de performanta, factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe plan national, care îndeplineste, de asemenea, o importanta functie de reprezentare internationala pentru România Amplificarea rolului si responsabilitatilor specifice, ca rezultat al descentralizarii si ridicarii gradului de autonomie, se impune sa fie materializata în realizarea principalelor obiective ale sportului de performanta, prin: a) valorificarea aptitudinilor tinerilor într-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive si obtinerea victoriei; b) perfectionarea de catre federatiile sportive nationale a sistemului national de selectie, pregatire si competitional pentru fiecare ramura de sport, precum si cresterea preocuparii si responsabilitatii structurilor sportive pentru asigurarea cadrului organizatoric si tehnic necesar afirmarii sportivilor de performanta; c) organizarea, în conditiile legii, pentru elevii cu aptitudini sportive, a noi unitati de învatamânt cu program sportiv, care sa contribuie la sporirea potentialului ramurilor de sport prin largirea esalonului de perspectiva al sportului de performanta; d) valorificarea cadrului legal, a conditiilor locale specifice pentru organizarea structurilor sportive, consolidarea si/sau înfiintarea unor cluburi sportive puternice, din sectorul public si privat, care sa contribuie constant si eficient la pregatirea si promovarea sportivilor de performanta în loturile nationale; e) îmbunatatirea si actualizarea orientarii metodice, în concordanta cu cerintele activitatii sportive de performanta, precum si a regulamentelor de organizare si competitionale, care sa vizeze afilierea, statutul sportivilor de performanta, legitimarea, transferarea, clasificarea, precum si alte reglementari specifice fiecarei ramuri de sport; f) intensificarea actiunilor privind interesul manifestat de structurile sportive pentru integrarea sociala a sportivilor de performanta. Elaborarea unui plan comun de actiuni, având la baza programele de dezvoltare proprii ale fiecarei ramuri sportive, elaborate de federatiile sportive nationale, cu participarea reprezentantilor administratiei publice centrale si locale cu atributii în activitatea sportiva, în care se vor stabili cadrul general, solutiile si responsabilitatile privind redresarea si afirmarea jocurilor sportive, prin: - adoptarea de masuri speciale pentru selectia celor mai valorosi jucatori care vor forma loturile largite de seniori si juniori si care, printr-o pregatire sustinuta, pot sa realizeze calificarea si participarea la campionatele europene, mondiale si la Jocurile Olimpice, în perioada 2001- 2004; - pregatirea sustinuta a loturilor de perspectiva pentru ciclul olimpic 2005-2008; sustinerea pregatirii organizate si desfasurate în cadrul centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor; - cresterea ariei de practicare a jocurilor sportive la nivelul copiilor si juniorilor, în special în unitatile de învatamânt, pentru baschet, handbal si volei; - organizarea campionatelor scolare interne - interscoli, pe localitati, judete, zone si finale nationale; - promovarea celor mai valorosi copii si juniori în structuri sportive capabile sa asigure un nivel superior de pregatire si educatie sportiva - unitati de învatamânt cu profil sportiv, cluburi sportive scolare, sectii de juniori ale cluburilor sportive si centrele olimpice nationale de pregatire a juniorilor; - extinderea sistemului de cooperare între structurile sportive de juniori si cele de seniori, în care vor putea fi promovati, cu dubla legitimare, cei mai valorosi juniori, în vederea perfectionarii pregatirii individuale si a constituirii de echipe valoroase. Elaborarea unui plan comun de actiuni având la baza programele de dezvoltare ale federatiilor nationale de sporturi de iarna, cu participarea reprezentantilor administratiei publice centrale si locale cu atributii în activitatea sportiva, în care se vor stabili solutii si responsabilitati pentru redresarea sporturilor de iarna, prin: - masuri speciale de selectie si pregatire a unor loturi nationale capabile sa se califice si sa obtina rezultate corespunzatoare la cupele mondiale, campionatele mondiale si europene în perioada 2001-2006 si la Jocurile Olimpice din anul 2006; - pregatirea loturilor de perspectiva pentru ciclul olimpic 2007-2010; - cresterea ariei de practicare a sporturilor de iarna în România, pe baza dezvoltarii calendarelor sportive locale si judetene; - masuri pentru lichidarea decalajului privind atât numarul, cât si facilitatile oferite de baza materiala destinata sporturilor de iarna, comparativ cu nivelul atins pe plan international, prin contributia substantiala a administratiei publice locale. Ministerul Tineretului si Sportului, împreuna cu organele administratiei publice centrale cu atributii în sport, autoritatile administratiei publice locale, Comitetul Olimpic Român, federatiile sportive nationale, Institutul National de Medicina Sportiva, Institutul National de Cercetare pentru Sport: - vor asigura mijloacele financiare pentru pregatirea sportivilor de performanta; - vor acorda sprijinul stiintific si medical specific marii performante; - vor asigura conditii speciale în sistemul de învatamânt sportivilor elevi si studenti prin acordarea facilitatilor privind scutirea de frecventa, sesiuni de examene deschise, conditii speciale de înscriere în învatamântul superior etc.; - vor sprijini integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta pe întreaga perioada a carierei sportive.

V. Formarea si perfectionarea specialistilor în educatie fizica si sport

Evaluarea necesarului de specialisti pe categorii, profiluri si domenii ale educatiei fizice, sportului pentru toti, sportului de performanta si acoperirea acestuia prin programe specializate sectorial Diversificarea formelor de scolarizare în cadrul institutiilor de profil postliceale si universitare, precum si îmbunatatirea planurilor, continutului si metodologiei actiunilor de pregatire si perfectionare profesionala a tuturor categoriilor de specialisti Organizarea unor cursuri speciale pentru personalul din conducerile federatiilor sportive nationale, ale directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ale cluburilor si ale altor structuri sportive, având ca obiect aplicarea prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, finalizarea procesului de reforma si necesitatea cresterii contributiei si eficientei acestora la dezvoltarea educatiei fizice si sportului, la reprezentarea sportului românesc pe plan international Organizarea de catre federatiile sportive nationale a cursurilor de perfectionare si a stagiilor de pregatire pentru antrenori, arbitri, alti specialisti si voluntari, diferentiat, în functie de categorie si nivelul pregatirii, în vederea perfectionarii profesionale a acestora în raport cu cerintele realizarii marii performante Continuarea organizarii unor cursuri de management si marketing în sport, precum si a altor forme de perfectionare pentru alte categorii profesionale care îsi desfasoara activitatea în domeniile educatiei fizice, sportului pentru toti, sportului pentru persoanele cu handicap, sportului de performanta Sporirea preocuparilor pentru organizarea la nivel local a actiunilor de atragere, pregatire si promovare a cadrelor sportive voluntare - instructori, organizatori, monitori, arbitri - în vederea largirii preocuparilor pentru organizarea si dezvoltarea activitatii sportive pe plan teritorial si la nivelul structurilor sportive Cresterea numarului de instructori sportivi formati în cadrul liceelor cu program sportiv si prin cursurile organizate de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de alte institutii si organizatii interesate, în conditiile legii Elaborarea unor planuri si programe de studii orientative pentru diferite categorii de cursuri si stagii de pregatire si perfectionare; editarea unor cursuri pentru materiile de baza si a unor recomandari privind bibliografia care poate fi studiata pentru aprofundarea cunostintelor la toate obiectele cuprinse în planurile de învatamânt; atragerea celor mai valorosi specialisti în calitate de lectori ai cursurilor de formare si perfectionare Actualizarea prevederilor Statutului antrenorului - care urmeaza sa fie aprobat prin hotarâre a Guvernului - privind sistemul de formare, perfectionare, clasificare si promovare, precum si cerintele fata de practicarea acestei ocupatii Aplicarea prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la protectia si integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta, prin stimularea si sprijinirea formarii acestora ca specialisti pentru diferite domenii ale activitatii sportive.VI. Cercetarea stiintifica în domeniul educatiei fizice si sportului

Stimularea si sustinerea institutiilor si nucleelor de cercetare stiintifica în domeniul educatiei fizice si sportului pentru concretizarea si abordarea unor teme si programe care au în vedere urmatoarele directii stabilite în Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000: a) ameliorarea programelor de educatie fizica si cresterea eficientei sociale a sportului pentru toti; b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetarii stiintifice; c) fundamentarea metodico-stiintifica si medico-biologica a selectiei, antrenamentului si participarii sportivilor la competitii; d) valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice în educatie fizica si sport, în folosul tuturor categoriilor populatiei. Initierea si sustinerea unor programe de cercetare stiintifica de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si alte autoritati ale administratiei publice centrale, care sa abordeze, în special, probleme ale educatiei fizice scolare, universitare, profesionale, profilactice sau terapeutice, precum si cele ale sportului pentru toti, pentru fundamentarea stiintifica a unor activitati care se adreseaza diferitelor categorii ale populatiei Initierea unor studii si editarea unor manuale care sa cuprinda complexe de exercitii si recomandari tehnice, metodice, medicale, igienice si de alimentatie pentru diferite categorii de practicanti ai exercitiilor fizice si sportului Realizarea unui program de cercetare stiintifica cu participarea unor specialisti din toate stiintele implicate în selectia si pregatirea sportivilor de înalta performanta, care va contura orientarile, directiile principale si continutul acestui proces pentru urmatoarele 2-3 cicluri olimpice. La solicitarea federatiilor sportive nationale vor fi realizate astfel de studii si cercetari pentru ramurile de sport respective. Efectuarea unui studiu complex privind problematica redresarii si cresterii competitivitatii pe plan olimpic si mondial a jocurilor sportive. În acest scop vor fi solicitati cei mai valorosi specialisti colaboratori din toate domeniile stiintei si din alte domenii, care pot contribui la clarificarea si gasirea solutiilor pentru aceasta problematica complexa, cu specific deosebit Programele de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport, de interes national, vor fi incluse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare Perfectionarea activitatii si cresterea rolului Consiliului stiintei Sportului din România în realizarea programelor de cercetare stiintifica, sprijinirea nucleelor de cercetare existente, atragerea unor noi specialisti si constituirea unor colective de cercetare si expertiza stiintifica, în special în centrele universitare, în extinderea colaborarii cu institutele stiintifice din tara si de peste hotare, precum si în difuzarea informatiilor de specialitate Înfiintarea Institutului National de Cercetare pentru Sport ca institutie publica în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizarea, functionarea si atributiile acestuia fiind stabilite prin hotarâre a Guvernului. Institutul National de Cercetare pentru Sport va constitui cadrul profesional de dezvoltare a cercetarii si asistentei stiintifice pentru educatie fizica si sport, iar activitatea sa va fi finantata din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat, având ca scop realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului. Se va stabili un plan de modernizare a sediului si laboratoarelor, în special a Laboratorului de control doping, de dezvoltare a bazei materiale si înzestrare cu instalatii si aparatura performanta, necesare pentru realizarea unei activitati de cercetare aplicativa de nivel mondial. Organizarea periodica, pe plan judetean, zonal si national, a unor sesiuni stiintifice, simpozioane si a altor manifestari pentru prezentarea rezultatelor si concluziilor unor studii si cercetari stiintifice în domeniile educatiei fizice, sportului pentru toti si al sportului de performanta Perfectionarea sistemului de informare si documentare integrat, cuprinzând toate domeniile si structurile sportive Editarea si difuzarea de catre Institutul National de Cercetare pentru Sport a unor publicatii de specialitate care sa vina în sprijinul antrenorilor, tehnicienilor si conducerilor structurilor sportive.

VII. Medicina sportiva

Îmbunatatirea calitativa a controlului medical si a asistentei medico-sportive asigurate de Institutul National de Medicina Sportiva si de unitatile specializate de medicina sportiva în realizarea procesului de selectie si pregatire a sportivilor la cluburi si la loturile nationale, în asigurarea asistentei medicale la bazele sportive si la competitii, precum si pentru efectuarea în conditii optime a refacerii, recuperarii sportivilor si asigurarii unei alimentatii rationale Cresterea responsabilitatii tuturor structurilor sportive, a tehnicienilor, antrenorilor, arbitrilor, organizatorilor de competitii si a celorlalti factori implicati prin respectarea fara nici o exceptie a concluziilor si prescriptiilor medicale, existenta avizului medical fiind absolut obligatorie pentru acceptarea participarii sportivilor la antrenamente si competitii Ministerul Educatiei si Cercetarii în colaborare cu Ministerul Sanatatii si Familiei vor elabora normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor în vederea participarii la lectiile de educatie fizica. Ministerul Tineretului si Sportului în colaborare cu Ministerul Sanatatii si Familiei vor elabora normele tehnice privind controlul medical si asistenta medicala a sportivilor. Adoptarea de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Tineretului si Sportului a unor masuri pentru dezvoltarea bazei materiale, dotarea cu aparatura performanta si modernizarea Institutului National de Medicina Sportiva - unitate medicala etalon de asistenta si cercetare medico-sportiva, chemata sa rezolve la cel mai înalt nivel problemele complexe medico-biologice ale selectiei, pregatirii si participarii în competitii de nivel olimpic si mondial a sportivilor din loturile reprezentative Sprijinirea activitatii si dotarea cu aparatura specifica a retelei unitatilor de medicina sportiva judetene si a cabinetelor medicale organizate în cadrul complexurilor sportive nationale si cluburilor sportive Extinderea retelei unitatilor de medicina sportiva, avându-se în vedere dezvoltarea domeniului si necesitatea acordarii asistentei medicale de specialitate unui numar mai mare de practicanti ai exercitiilor fizice si sportului, de sportivi si ramuri de sport, pe întregul teritoriu al tarii Desfasurarea unei activitati sustinute pentru excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva Ministerul Tineretului si Sportului va promova masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca în mod artificial capacitatea fizica a sportivilor. Pentru prevenirea utilizarii si pentru eliminarea dopajului din activitatea sportiva Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Român sustin Programul national antidoping conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei.

VIII. Finantarea activitatii de educatie fizica si sport

Valorificarea integrala a posibilitatilor oferite de prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale altor reglementari legislative privind constituirea bugetelor Ministerului Tineretului si Sportului, altor institutii ale administratiei centrale si locale, Comitetului Olimpic Român, federatiilor sportive nationale si altor structuri sportive pentru asigurarea resurselor financiare necesare în vederea acoperirii cheltuielilor specifice organizarii si desfasurarii activitatii sportive Structurile sportive vor putea beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea programelor sportive de utilitate publica, pe baza de contracte care se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ. Structurile sportive pot realiza acorduri de colaborare cu reprezentantii autoritatilor centrale si locale, prin care, în spiritul prevederilor legale, sa se convina asupra sustinerii financiare a activitatii sportive si a unor programe. Extinderea preocuparilor tuturor structurilor sportive pentru atragerea unor agenti economici, a unor persoane fizice si juridice din sectorul privat în sustinerea financiara a activitatii sportive si în sponsorizarea unor actiuni, cum ar fi: pregatirea unor sportivi de perspectiva sau a unor componenti ai loturilor nationale; promovarea sau dezvoltarea unor ramuri de sport; organizarea si/sau participarea la unele competitii interne si internationale; formarea si perfectionarea specialistilor; valorificarea dreptului asupra imaginii, siglei si emblemei, a drepturilor de reclama, publicitate si de televiziune; dezvoltarea bazei materiale specifice Continuarea si extinderea relatiilor de colaborare cu Compania Nationala "Loteria Româna" si sprijinirea actiunilor organizate de aceasta în vederea cresterii contributiei la sustinerea financiara a activitatii sportive Alocatia de la bugetul de stat va fi repartizata în concordanta cu obiectivele strategice si cu cerintele programelor nationale elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului în colaborare cu institutiile administratiei centrale cu atributii în domeniu, cu institutiile si structurile sportive care au competente la nivel national Se vor stabili norme de aplicare si gestionare pentru urmatoarele programe nationale de utilitate publica: programul privind dezvoltarea activitatii sportive de performanta, structurat pe urmatoarele subprograme: a) subprogramul privind selectia, pregatirea si participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice; b) subprogramul privind selectia, pregatirea si participarea sportivilor români la campionatele mondiale si europene, atât în cadrul probelor olimpice, cât si al probelor neolimpice; c) subprogramul privind selectia, pregatirea si promovarea sportivilor (de perspectiva) din categoriile copii, juniori si tineret, precum si participarea acestora la campionatele mondiale si europene corespunzatoare categoriilor de vârsta; d) subprogramul privind activitatea sportiva de performanta pe plan national; programul "Sportul pentru toti - România Mileniul III - un alt mod de viata"; programul privind cresterea contributiei cercetarii stiintifice la modernizarea procesului de selectie si pregatire sportiva, cresterea potentialului biomotric al populatiei, precum si dezvoltarea informarii si documentarii în acest domeniu; programul privind cresterea contributiei medicinei sportive la dezvoltarea educatiei fizice si sportului, structurat pe urmatoarele subprograme: a) subprogramul privind dirijarea medico-biologica a efortului presupus de diferite forme de manifestare ale exercitiului fizic (lectia de educatie fizica, antrenamentul sportiv, sportul pentru toti etc.); b) subprogramul privind formularea si promovarea unor date obiective privind alimentatia, refacerea si recuperarea; c) subprogramul privind sustinerea masurilor de prevenire a folosirii substantelor si metodelor care sporesc în mod artificial capacitatea de efort, precum si a controlului doping; programul privind formarea si perfectionarea specialistilor; programul privind promovarea valorilor culturale, etice si morale ale educatiei fizice si sportului; imaginea si publicitatea sportiva; programul privind asigurarea bazei materiale pentru desfasurarea activitatii la nivelul standardelor prevazute, diferentiat, pentru educatie fizica, sportul pentru toti, sportul de performanta, sportul pentru persoane cu handicap; programul privind coordonarea, îndrumarea si controlul activitatii de educatie fizica si sport; programul privind cooperarea sportiva internationala Administrarea si punerea în practica a programelor nationale se vor asigura de catre Ministerul Tineretului si Sportului în colaborare cu institutiile administratiei publice centrale implicate, Comitetul Olimpic Român, autoritatile administratiei publice locale, federatiile sportive nationale si cu celelalte structuri sportive În vederea respectarii legalitatii, rezolvarii unitare a problemelor financiare, cheltuirii judicioase si eficiente a fondurilor se va elabora, în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si cu alte institutii implicate, un pachet de acte normative privind finantarea activitatii sportive, elaborarea si administrarea bugetului de venituri si cheltuieli în functie de sursa de provenienta, obligatiile si responsabilitatile ordonatorilor de credite, finantarea programelor sportive de utilitate publica pe baza de contracte, plata impozitelor si taxelor, sistemul avizelor si controlului financiar.IX. Baza materiala a activitatii de educatie fizica si sport

Elaborarea unui program national si a unor planuri la nivelul judetelor si localitatilor pentru construirea si modernizarea bazelor si instalatiilor sportive în concordanta cu Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 care prevede ca autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa în planurile de urbanism si amenajare rurala suprafete de teren pentru construirea de baze sportive destinate educatiei fizice si sportului comunitar, în conditiile protectiei mediului, precum si faptul ca aceste autoritati pot contribui la întretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva Pentru realizarea investitiilor aprobate în scopul largirii bazei materiale a activitatii de educatie fizica si sport Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, prin organele de specialitate, va sprijini angajarea personalului necesar, cu precadere din rândul persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca. Construirea a 100 de sali de sport în unitatile de învatamânt Cresterea contributiei la întretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva Continuarea actiunii de modernizare si dotare cu aparatura de nivel mondial a complexurilor sportive nationale si a bazelor de pregatire a loturilor nationale Construirea unui hotel pentru sportivi în Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" din Bucuresti Construirea unei sali de sport în Complexul Sportiv National "Poiana Brasov" Reglementarea conditiilor si a cadrului de acces la bazele si instalatiile sportive pentru practicarea sportului si desfasurarea lectiilor de educatie fizica cu elevii si studentii, precum si punerea la dispozitie, gratuit sau cu plata, a bazelor si instalatiilor sportive comunitatilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate Supravegherea mentinerii destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat dupa anul 1989 Elaborarea de catre Ministerul Tineretului si Sportului a normelor generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa Elaborarea unui ordin al ministrului tineretului si sportului privind metodologia de închiriere, pe baza de contract, a bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului Reglementarea modalitatilor de solutionare a problemelor privind baza materiala si patrimoniul sportului, în conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, referitoare la: administrarea bazei materiale si a patrimoniului; schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; reintegrarea în patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului a bazei materiale pentru activitatea sportiva, aflata în folosinta fostului Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport la data de 22 decembrie 1989; preluarea documentelor de proprietate, a evidentelor contabile si a documentelor necesare în vederea înregistrarii; înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciara; introducerea de actiuni în justitie pentru reintegrarea bazelor sportive proprii în patrimoniu; conditiile de transferare în domeniul public al comunelor, oraselor sau judetelor, dupa caz, a patrimoniului din domeniul public al statului Continuarea actiunilor de stimulare a interesului agentilor economici pentru proiectarea, experimentarea, producerea si comercializarea aparaturii, instalatiilor, echipamentului si materialelor necesare pentru practicarea unor ramuri de sport, pentru dotarea bazelor sportive destinate activitatii competitionale, precum si pentru populatie.

X. Valorile etice, imaginea sportivului si publicitatea sportiva

Pastrarea si promovarea valorilor etice si a principiilor fundamentale ale olimpismului în toate domeniile educatiei fizice si sportului, în rândul practicantilor, iubitorilor si sustinatorilor sportului; intensificarea activitatilor de informare publica, de prevenire si combatere a faptelor care contravin spiritului de sportivitate; combaterea violentei, coruptiei si dopajului în sport Asigurarea unui cadru adecvat de organizare si desfasurare a activitatilor sportive, a procesului de pregatire si a competitiilor, pentru valorificarea si afirmarea rolului educativ al sportului, extinderea formelor si mijloacelor de publicitate, de mediatizare a evenimentelor sportive, care sa prezinte laturile pozitive ale sportului, o imagine corecta privind importanta sociala, valentele educative si morale ale acestuia, care sa stimuleze un curent de opinie favorabil practicarii si participarii cetatenilor la activitatile sportive, precum si atragerii sprijinului financiar pentru sustinerea si dezvoltarea sportului În cadrul masurilor de promovare a valentelor educative ale sportului, a spiritului de toleranta si fair-play se va actiona pentru: a) aplicarea Programului national pentru promovarea tolerantei si fair-play-ului în sportul românesc; b) asigurarea unui cadru civilizat si stimulativ de desfasurare a competitiilor, pentru respectarea ceremonialelor de deschidere si închidere, a momentelor de acordare a trofeelor si de premiere a sportivilor; c) acordarea unei atentii sporite pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori, arbitri, a altor specialisti, precum si acordarea unor trofee pentru fair-play, pe plan national, la nivelul federatiilor, judetelor, localitatilor si cluburilor. Intensificarea preocuparilor tuturor structurilor sportive pentru includerea sportivilor în sistemul de educatie si învatamânt, pentru deplina lor integrare sociala si profesionala Realizarea sistematica a unor actiuni de publicitate si popularizare, în tara si peste hotare, a specificului, traditiilor si realizarilor sportului românesc, ca parte integranta a fenomenului cultural national si mondial, precum si pentru popularizarea personalitatilor care s-au afirmat pe plan olimpic si mondial Reglementarea modalitatilor de aplicare a prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, privind detinerea exclusivitatii dreptului asupra imaginii sportivilor, a dreptului de folosinta a siglei si a emblemei, precum si a drepturilor de reclama, publicitate si televiziune Continuarea actiunilor de dezvoltare a Muzeului Sportului, de achizitionare, restaurare si conservare a valorilor muzeale de interes national, de organizare a unor expozitii interne si externe. Vor fi sensibilizate autoritatile locale pentru organizarea unor filiale ale Muzeului Sportului acolo unde conditiile permit acest lucru. Promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului de catre Academia Olimpica Româna Stimularea si sprijinirea elaborarii si editarii publicatiilor de specialitate si de informare în domeniul sportului, precum si a unor lucrari tehnice si beletristice cu tematica sportiva. Editarea "Enciclopediei educatiei fizice si sportului din România" Actualizarea si completarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale si ale tuturor structurilor sportive în vederea îmbunatatirii starii disciplinare, acordându-se prioritate masurilor preventive, actiunilor pentru combaterea faptelor antisportive, promovarii spiritului de fair-play si a tolerantei în întreaga activitate sportiva, precum si stabilirii unui sistem coerent de sanctiuni, corespunzator domeniilor respective, si a unui cadru unitar privind actiunea si instantele disciplinare, masuri care vor fi concretizate în regulamentele de disciplina proprii Se va actiona pentru îmbunatatirea activitatii Comisiei Nationale de Actiune Împotriva Violentei în Sport si a Comisiei Nationale Antidoping, precum si pentru realizarea programelor educative ale acestora.

XI. Relatiile si schimburile sportive internationale

Continuarea actiunilor pentru dezvoltarea relatiilor de cooperare sportiva internationala si integrarea în structurile Consiliului Europei si ale Uniunii Europene Extinderea si diversificarea relatiilor de colaborare bilaterale si multilaterale, negocierea si încheierea unor acorduri, întelegeri, protocoale si a altor documente de schimburi sportive cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale din alte tari, care sa contribuie la dezvoltarea sportului din tara noastra si la afirmarea sa pe plan international Participarea activa la promovarea ferma a intereselor sportului românesc pe plan international, la activitatea federatiilor, asociatiilor si a altor organizatii sportive internationale; promovarea unor reprezentanti competenti si dinamici în organismele internationale, precum si a unor arbitri cu înalta calificare care sa oficieze la competitiile olimpice, mondiale si europene Angajarea sustinuta în activitatile organismelor si organizatiilor europene si mondiale îndreptate spre promovarea valorilor si eticii sportului, spre combaterea dopajului, violentei, spre eliminarea oricaror discriminari care afecteaza caracterul universal al întrecerilor sportive Largirea ariei de colaborare si consolidarea relatiilor sportive cu Republica Moldova Dezvoltarea relatiilor sportive cu celelalte state vecine si a cooperarii regionale - în Balcani, în zona Marii Negre si în bazinul Dunarii Dezvoltarea relatiilor sportive si a cooperarii cu tarile francofone, cu precadere în cadrul Conferintei Ministrilor Tineretului si Sportului din Ţarile de Expresie Franceza (CONFEIES) Dezvoltarea relatiilor sportive dintre organismele nationale care reprezinta sportul scolar si universitar si organizatiile si organismele internationale corespondente Dezvoltarea relatiilor sportive dintre organismele nationale care reprezinta sportul militar si organismele internationale corespondente Cuprinderea unor sportivi si tehnicieni ai sportului din diaspora româneasca în activitatile multiple generate de sport si pentru sustinerea acestuia în România si în strainatate, pe baze de solidaritate si patriotism Realizarea pe plan international, prin diferite forme, a unor actiuni si evenimente de imagine pentru mediatizarea realizarilor sportului românesc si ale sportivilor români, care sa evidentieze contributia României la zestrea de spiritualitate si de performanta a omenirii la acest început de mileniu.loading...
Document Info


Accesari: 1627
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )