Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Lege nr. 215 din 23/04/2001 administratiei publice locale

administratie


Lege nr. 215 din 23/04/2001 administratiei publice locale

Regimul general al autonomiei localeAdministratia publica se organizeaza si functioneaza în temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locala se întelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta.

Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului, municipiului sau judetului. Autoritatile administratiei publice locale exercita competente exclusive, competente partajate si competente delegate.

În relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si consiliul judetean, pe de o parte, precum si între consiliul local si primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale sunt:

   a) Asociatia Comunelor din România;

   b) Asociatia Oraselor din România;

   c) Asociatia Municipiilor din România;

   d) Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din România;

   e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.

În cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele, municipiile si judetele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza si le utilizeaza pentru îndeplinirea competentelor si atributiilor ce le revin.

Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.

Consiliile locale si consiliile judetene pot hotarî asupra participarii cu capital sau cu bunuri, în numele si în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la înfiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, în conditiile legii.

În unitatile administrativ-teritoriale în care cetatenii 626v2117g apartinând minoritatilor nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile administratiei publice locale asigura folosirea, în raporturile cu acestia, si a limbii materne

Comunele, orasele, municipiile si judetele sunt unitati administrativ-teritoriale în care se exercita autonomia locala si în care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale. Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.

Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu.

În justitie, unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de primar sau de presedintele consiliului judetean.

Autoritatile administratiei publice locale

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala în comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive.

Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii.

În fiecare judet se constituie un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Alesii locali sunt primarul, consilierii locali si consilierii judeteni. În asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, acestia îndeplinesc o functie de autoritate publica

Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judetean este de 4 ani.

În scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.

Constituirea consiliului local

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat

Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, în functie de numarul locuitorilor comunei, orasului sau municipiului la 1 ianuarie a anului în curs sau 1 iulie a anului care preceda alegerile:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numarul locuitorilor comunei, Numarul
orasului sau ai municipiului consilierilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pâna la 3.000 9
- între 3.001 si 5.000 11
- între 5.001 si 10.000 13
- între 10.001 si 20.000 15
- între 20.001 si 50.000 17
- între 50.001 si 100.000 19
- între 100.001 si 200.000 21
- între 200.001 si 300.000 23
- între 300.001 si 400.000 25
- peste 400.000 27

Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 31 de consilieri locali.

Cererea de validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constatarii rezultatelor alegerilor, în conditiile legii. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere, în termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotarâre executorie.

Constituirea consiliilor locale se face în termen de 25 de zile de la data desfasurarii alegerilor. Convocarea consilierilor locali alesi si validati în functie se face de catre prefect, în maximum 5 zile de la pronuntarea hotarârii de validare La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul sau, dupa caz, candidatul declarat câstigator la alegerile pentru functia de primar.

sedinta se desfasoara în conditii legale daca participa cel putin majoritatea consilierilor locali alesi si validati. În cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, în aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, în aceleasi conditii.

Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai în vârsta consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care întocmeste si procesul-verbal al sedintei.

Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forta majora care au facut imposibila prezenta acestora.

Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun în fata consiliului local juramânt în limba româna. Consilierii locali care refuza sa depuna juramântul sunt considerati demisionati de drept.

În cazul în care consilierul local declarat ales renunta la mandat înainte de validare sau refuza sa depuna juramântul, se supune validarii mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pâna la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma în scris apartenenta la partid.

Dupa validare, în sedinta de constituire a consiliului local, consilierii locali depun juramântul .

Consiliul local se declara legal constituit, daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramântul. Constituirea consiliului local se constata prin hotarâre, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarâre adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali în functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotarârile adoptate de acesta.

Consilierul local ales poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali în functie.

Atributiile consiliului local

Consiliul local are initiativa si hotaraste, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

   a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;

   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;

   d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;

   e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. a), consiliul local:

   a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;

   b) aproba, în conditiile legii, la propunerea primarului, înfiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;

   c) exercita, în numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, în conditiile legii.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. b), consiliul local:

   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

   b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea împrumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unitatii administrativ-teritoriale, în conditiile legii;

   c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, în conditiile legii;

   d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, în conditiile legii;

   e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

   f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. c), consiliul local:

   a) hotaraste darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, în conditiile legii;

   b) hotaraste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în conditiile legii;

   c) avizeaza sau aproba, în conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;

   d) atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. d), consiliul local:

   a) asigura, potrivit competentelor sale si în conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

educatia;

serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala;

sanatatea;

cultura;

tineretul;

sportul;

ordinea publica;

situatiile de urgenta;

protectia si refacerea mediului;

conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;

dezvoltarea urbana;

evidenta persoanelor;

podurile si drumurile publice;

serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;

serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;

activitatile de administratie social-comunitara;

locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate în proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

punerea în valoare, în interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;

alte servicii publice stabilite prin lege;   b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;

   c) sprijina, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

   d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

   e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

   f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. e), consiliul local:

   a) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

   b) hotaraste, în conditiile legii, înfratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;

   c) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune.

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

Consiliul local îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Functionarea consiliului local

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, în caz de razboi sau catastrofa.

Consiliul local se întruneste în sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

Consiliul local se poate întruni si în sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.

Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile înainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile înainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.

În caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau în alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndata.

Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În comunele sau orasele în care cetatenii 626v2117g apartinând unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si în limba materna a cetatenilor apartinând minoritatii respective.

În toate cazurile convocarea se consemneaza în procesul-verbal al sedintei.

sedintele consiliului local se desfasoara legal în prezenta majoritatii consilierilor locali în functie.

Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie. Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv este sanctionat, în conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.

sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta. sedintele consiliului local sunt publice.

Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul în care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaza într-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.

Presedintele de sedinta, împreuna cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale îsi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.

La începutul fiecarei sedinte, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul sedintei, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate în sedinta anterioara.

Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute în sedinta se depun într-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de presedintele de sedinta si de secretar, dupa aprobarea procesului-verbal.

În termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul unitatii administrativ-teritoriale afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei.

Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate pâna la sedinta urmatoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului

Proiectele de hotarâri înscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt însotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului. Daca rapoartele prevazute nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.

În exercitarea atributiilor ce îi revin consiliul local adopta hotarâri, cu votul majoritatii membrilor prezenti

Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali în functie urmatoarele hotarâri ale consiliului local:

   a) hotarârile privind bugetul local;

   b) hotarârile privind contractarea de împrumuturi, în conditiile legii;

   c) hotarârile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;

   d) hotarârile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;

   e) hotarârile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;

   f) hotarârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice române sau straine.

Hotarârile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali în functie.

Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pâna la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României

Hotarârile consiliului local se semneaza de presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. În cazul în care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotarârea consiliului local se semneaza de 3-5 consilieri locali.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotarârile consiliului local primarului si prefectului de îndata, dar nu mai târziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii. Comunicarea, se face în scris de catre secretar si va fi înregistrata într-un registru special destinat acestui scop.

Aducerea la cunostinta publica a hotarârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivitatii locale.

Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Consilierii locali sunt obligati ca, în îndeplinirea mandatului, sa organizeze periodic întâlniri cu cetatenii 626v2117g si sa acorde audiente.

Fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate, consilierul local primeste o indemnizatie

Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza în îndeplinirea mandatului lor.

La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvântul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de primar.

Dupa constituire consiliul local îsi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Dizolvarea consiliului local

Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolva de drept:

   a) în cazul în care acesta nu se întruneste timp de doua luni consecutiv;

   b) în cazul în care nu a adoptat în 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarâre;

   c) în situatia în care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti.

Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot înscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale. Referendumul local este organizat, de catre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local si al consiliului judetean si un judecator de la judecatoria în a carei jurisdictie se afla unitatea administrativ-teritoriala în cauza. Secretarul comisiei este asigurat de institutia prefectului. Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local înceteaza înainte de termen daca s-au pronuntat în acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.

Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza în termen de maximum 90 de zile de la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.

Suspendarea mandatului de consilier local

Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv.

 Primarul si viceprimarul

Comunele, orasele si municipiile au câte un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinta de judet au un primar si 2 viceprimari. Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia. Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali în functie, din rândul membrilor acestuia.

Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarâre adoptata cu votul majoritatii consilierilor în functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali în functie.

Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îsi pastreaza statutul de consilier local.

Primarul depune în fata consiliului local juramântul Primarul care refuza sa depuna juramântul este considerat demisionat de drept.

Primarul îndeplineste o functie de autoritate publica. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului, a hotarârilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotarârilor consiliului judetean, în conditiile legii. Pentru punerea în aplicare a activitatilor date în competenta sa primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale care sunt încadrate cu functionari publici si personal contractual. Primarul conduce serviciile publice locale.

Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori straine, precum si în justitie.

Semnul distinctiv al primarului este o esarfa în culorile drapelului national al României. Esarfa va fi purtata, în mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.

Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

   a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului

   b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;

   c) atributii referitoare la bugetul local;

   d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;

   e) alte atributii stabilite prin lege.

În temeiul lit. a), primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului. Primarul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. b), primarul:

   a) prezinta consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

   b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;

   c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. c), primarul:

   a) exercita functia de ordonator principal de credite;

   b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

   c) initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;

   d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. d), primarul:

   a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;   b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

   c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

   d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

   e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;

   f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;

   g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;

   h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

Primarii comunelor pot angaja, în limita numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot înfiinta, în limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:

   a) maximum 3 persoane la orase si municipii;

   b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judet.

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pâna la depunerea juramântului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, în caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

Mandatul primarului înceteaza de drept în conditiile legii statutului alesilor locali, precum si în urmatoarele situatii:

   a) daca acesta se afla în imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii în bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

   b) daca acesta nu îsi exercita, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

Mandatul primarului se supenda de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv.

În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali în functie.

În situatia consiliul local poate delega, prin hotarâre, din rândul membrilor sai, un consilier local care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.

În situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendarii.

 Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului

Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar.

În raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba româna.

Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba româna.

Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei, orasului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale. Administratia publica a municipiului Bucuresti

Municipiul Bucuresti este organizat în 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.

Sectoarele municipiului Bucuresti au câte un primar si un viceprimar, iar municipiul Bucuresti are un primar general si 2 viceprimari.

Constituirea si componenta consiliului judetean

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul judetean este compus din consilieri judeteni, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat

Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, în functie de numarul locuitorilor judetului, raportat la data de 1 ianuarie a anului în curs sau la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:

Numarul Numarul
locuitorilor judetului consilierilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- pâna la 350.000 31
- între 350.001 - 500.000 33
- între 500.001 - 650.000 35
- peste 650.000 37

Atributiile consiliului judetean

Consiliul judetean îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

   a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului

   c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului

   d) atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine

   e) atributii privind cooperarea interinstitutionala

   f) alte atributii prevazute de lege.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. a), consiliul judetean:

   a) alege, din rândul consilierilor judeteni, un presedinte si doi vicepresedinti;

   b) hotaraste înfiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, în conditiile legii;

   c) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

   d) exercita, în numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, în conditiile legii;

   e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. b), consiliul judetean:

   a) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de încheiere a exercitiului bugetar;

   b) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea împrumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare în numele judetului, în conditiile legii;

   c) stabileste impozite si taxe judetene, în conditiile legii;

   d) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala si de mediu a judetului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba si urmareste, în cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

   e) stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a acestuia si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale, orasenesti sau municipale implicate;

   f) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, în limitele si în conditiile legii.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. c), consiliul judetean:

   a) hotaraste darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes judetean, în conditiile legii;

   b) hotaraste vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a judetului, dupa caz, în conditiile legii;

   c) atribuie, în conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. d), consiliul judetean:

   a) asigura, potrivit competentelor sale si în conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind:

educatia;

serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala;

sanatatea;

cultura;

tineretul;

sportul;

ordinea publica;

situatiile de urgenta;

protectia si refacerea mediului;

conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;

evidenta persoanelor;

podurile si drumurile publice;

serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan;

alte servicii publice stabilite prin lege;

   b) sprijina, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

   c) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege;

   d) acorda consultanta în domenii specifice, în conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale din judet, la cererea acestora.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. e), consiliul judetean:

   a) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori straine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, în vederea finantarii si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean;

   b) hotaraste, în conditiile legii, înfratirea judetului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;

   c) hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara ori din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune.

Functionarea consiliului judetean

Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, în caz de razboi sau de catastrofa. Consiliul judetean îsi exercita mandatul de la data constituirii pâna la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

Consiliul judetean se întruneste în sedinta ordinara în fiecare luna, la convocarea presedintelui consiliului judetean.

Consiliul judetean se poate întruni si în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresata presedintelui consiliului judetean, în cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.

Convocarea consiliului judetean se face în scris, prin intermediul secretarului general al judetului, cu cel putin 5 zile înaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare. În caz de forta majora si de maxima urgenta convocarea consiliului judetean se face de îndata.

Ordinea de zi a sedintei consiliului judetean se aduce la cunostinta locuitorilor judetului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. În toate cazurile convocarea se consemneaza în procesul-verbal al sedintei.

sedintele consiliului judetean se desfasoara legal în prezenta majoritatii consilierilor judeteni în functie.

Prezenta consilierilor judeteni la sedinta este obligatorie. În situatia în care un consilier judetean absenteaza de doua ori consecutiv fara motive temeinice, el poate fi sanctionat

sedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele. În cazul în care, din motive întemeiate, lipseste si vicepresedintele desemnat, sedinta va fi condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier judetean, ales cu votul majoritatii consilierilor judeteni prezenti.Proiectele de hotarâri pot fi propuse de consilieri judeteni, de presedintele consiliului judetean, de vicepresedintii consiliului judetean sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

Hotarârile se semneaza de presedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza de secretarul judetului.

Consiliul judetean se dizolva de drept sau prin referendum judetean.

Consiliul judetean poate fi dizolvat prin referendum judetean, organizat în conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel putin 20% din numarul cetatenilor cu drept de vot, înscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale.

Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judetean înceteaza înainte de termen daca s-au pronuntat în acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.

Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean

Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte si doi vicepresedinti.

Presedintele si vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni în functie.

Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean nu se poate face în ultimele sase luni ale mandatului consiliului judetean.

Pe durata mandatului, presedintele si vicepresedintii consiliului judetean primesc o indemnizatie lunara

Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul în relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice române si straine, precum si în justitie. Presedintele raspunde în fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene. Aparatul de specialitate al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia.

Presedintele consiliului judetean raspunde de buna functionare a aparatului de specialitate al consiliului judetean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegata, prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, vicepresedintilor sau altor persoane, în conditiile legii.

Presedintele consiliului judetean asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotarârilor si ordonantelor Guvernului, a hotarârilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative.

Presedintele consiliului judetean îndeplineste, urmatoarele atributii:

   a) atributii privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, a institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si a societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

   b) atributii privind relatia cu consiliul judetean;

   c) atributii privind bugetul propriu al judetului;

   d) atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si serviciile publice;

   e) atributii privind serviciile publice de interes judetean;

   f) alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de consiliul judetean.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. a), presedintele consiliului judetean:

   a) întocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia, organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

   b) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. b), presedintele consiliului judetean:

   a) conduce sedintele consiliului judetean si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea în bune conditii a acestora;

   b) prezinta consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atributiilor sale si a hotarârilor consiliului judetean;

   c) propune consiliului judetean numirea, sanctionarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. c), presedintele consiliului judetean:

   a) exercita functia de ordonator principal de credite;

   b) întocmeste proiectul bugetului judetului si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean, în conditiile si la termenele prevazute de lege;

   c) urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;

   d) initiaza, cu aprobarea consiliului judetean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emisiuni de titluri de valoare în numele judetului.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. d), presedintele consiliului judetean:

   a) îndruma metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, activitatile de stare civila si autoritate tutelara desfasurate în comune si orase;

   b) poate acorda, fara plata, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, sprijin, asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresa a acestora.

În exercitarea atributiilor prevazute la lit. e), presedintele consiliului judetean:

   a) coordoneaza realizarea serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judetean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean;

   b) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);

   c) ia masuri pentru evidenta, statistica, inspectia si controlul efectuarii serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean prevazute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al judetului;

   d) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege sau prin hotarâre a consiliului judetean;

   e) coordoneaza si controleaza organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean, înfiintate de consiliul judetean si subordonate acestuia;

   f) coordoneaza si controleaza realizarea activitatilor de investitii si reabilitare a infrastructurii judetene.

Presedintele consiliului judetean poate înfiinta, în limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul presedintelui, compartiment distinct format din maximum 5 persoane.

În cazul suspendarii presedintelui, atributiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean prin votul secret al majoritatii consilierilor judeteni în functie.

 Initiativa cetateneasca

Cetatenii pot propune consiliilor locale si consiliilor judetene pe a caror raza domiciliaza, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarâri.

Promovarea unui proiect de hotarâre poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitatii administrativ-teritoriale respective.

 Administratorul public

La nivelul comunelor si oraselor, primarul poate propune consiliului local înfiintarea functiei de administrator public, în limita numarului maxim de posturi aprobate. Primarul poate delega catre administratorul public, calitatea de ordonator principal de credite.

La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului judetean înfiintarea functiei de administrator public, în limita numarului maxim de posturi aprobate. Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de presedintele consiliului judetean care poate delega catre administratorul public, calitatea de ordonator principal de credite.

Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora

Pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin:

   a) primarul emite dispozitii;

   b) consiliul local adopta hotarâri;

   c) consiliul judetean adopta hotarâri.

Dispozitiile primarului se comunica în mod obligatoriu prefectului judetului, în cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea lor.

Hotarârile consiliului local se comunica în mod obligatoriu:

   a) primarului unitatii administrativ-teritoriale;

   b) prefectului judetului.

Hotarârile consiliului judetean se comunica în mod obligatoriu prefectului judetului. Comunicarea actelor între autoritatile administratiei publice locale si cu prefectul judetului se efectueaza prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Actele autoritatilor administratiei publice locale se vor aduce la cunostinta publica prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale. Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale

Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în functie.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean.

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale îndeplineste, urmatoarele atributii:

   a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotarârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

   b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

   c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între acestia si prefect;

   d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotarârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotarârilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

   e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

   f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotarârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

   g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;

   h) alte atributii prevazute de lege sau însarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean

 Administrarea bunurilor

Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

Apartin domeniului public de interes local sau judetean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

Toate bunurile apartinând unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.

Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie închiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, în conditiile legii.

Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii.

Lucrarile publice

Consiliile locale sau consiliile judetene pot contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, în limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judetean.

Lucrarile de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetele comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, de consiliul local ori de consiliul judetean si numai pe baza unei licitatii publice, în limitele si în conditiile prevazute de lege.

 Dispozitii tranzitorii si finale

Consilierii locali sau judeteni, primarii, viceprimarii, primarul general al Bucuresti, primarii si viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, secretarii unitatilor administrativ-teritoriale si personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savârsite în exercitarea atributiilor ce le revin.


Document Info


Accesari: 2334
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )