Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
privind protectia atmosferei modificata de Legea 655/2001

administratie


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 243 din 28 noiembrie 2000

privind protectia atmosferei modificata de Legea 655/2001 -actualizat ing. Tulbure Alexandru

EMITENT:    GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 633 din 6 decembrie 2000


În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,


Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAP. 1

Dispozitii generale


ART. 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorarii si ameliorarea calitatii atmosferei, în scopul evitarii efectelor negative asupra sanatatii omului si mediului, asigurându-se astfel alinierea la normele juridice internationale si la reglementarile comunitare."

(2) Reglementarea activitatilor care afecteaza sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfasurate de persoane fizice si juridice, si strategia nationala în domeniu urmaresc asigurarea dreptului fiecarei persoane la un mediu de calitate.

ART. 2

Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrata a protectiei mediului."

ART. 3

(1) Principalele obiective ale strategiei nationale privind protectia atmosferei sunt urmatoarele:

a) mentinerea calitatii aerului înconjurator în zonele în care se încadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

b) îmbunatatirea calitatii aerului înconjurator în zonele în care nu se încadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;

"c) adoptarea masurilor necesare pentru limitarea pâna la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier;"

d) îndeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care România este parte si participarea la cooperarea internationala în domeniu.

"(1^1) Strategia nationala privind protectia atmosferei se adopta prin hotarâre a Guvernului."


"(2) Strategia se reactualizeaza periodic de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si se adopta prin hotarâre a Guvernului."

ART. 4

Adoptarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor de activitate care pot afecta calitatea atmosferei se face cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

ART. 5

Autoritatile publice centrale si locale au obligatia sa asigure schimbul de informatii, inclusiv al celor necesare în activitatea de elaborare si punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de protectia atmosferei si al celor referitoare la cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive.

ART. 6

Semnificatia unor termeni specifici utilizati în ordonanta este definita potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."

CAP. 2

Atributii si responsabilitati în domeniul protectiei atmosferei


SECŢIUNEA 1

Atributii si responsabilitati ale autoritatilor centrale si teritoriale pentru protectia mediului"


ART. 7

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, care este cea mai înalta autoritate de decizie si control în domeniul protectiei atmosferei, are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza si promoveaza strategia nationala în domeniul protectiei atmosferei si controleaza aplicarea Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei, ca parte integranta a strategiei si politicilor nationale de protectie a mediului;

b) coordoneaza si controleaza respectarea si punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a celorlalte acte normative de punere în aplicare a acesteia, în toate sectoarele de activita 19319b118t te;

c) elaboreaza, avizeaza, promoveaza si, dupa caz, aproba actele normative, precum si masurile necesare pentru aplicarea unitara pe teritoriul României a prevederilor privind protectia atmosferei, stabilite prin legislatia Uniunii Europene si prin conventiile internationale privind protectia atmosferei la care România este parte;

d) coordoneaza Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului, care include Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;

e) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind calitatea aerului;

f) coordoneaza elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera;

g) coordoneaza la nivel national participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calitatii datelor;

h) aproba metodologiile pentru evaluarea calitatii aerului si a emisiilor de poluanti în atmosfera, coordoneaza si controleaza aplicarea acestora;

i) aproba metodologiile de determinare a concentratiilor poluantilor în aerul înconjurator, incluzând metode, echipamente, retele si laboratoare;

j) stabileste, prin institutii specializate, metode pentru asigurarea acuratetei masuratorilor si pentru verificarea mentinerii acesteia în acord cu standardele europene si internationale privind asigurarea calitatii;

k) evalueaza calitatea aerului înconjurator si dispune luarea de masuri pentru ameliorarea si mentinerea acesteia, dupa caz, prin intermediul organelor sale descentralizate si al institutiilor specializate;

l) coordoneaza programele de asigurare a calitatii datelor privind calitatea aerului înconjurator, provenite din Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului;

m) asigura accesul publicului la informatiile privind calitatea atmosferei, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

n) raporteaza datele în conformitate cu prevederile legislatiei Uniunii Europene si cu prevederile conventiilor internationale privind protectia atmosferei la care România este parte."


ART. 8

Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului au urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) controleaza modul de aplicare si de respectare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si a actelor normative în vigoare din acest domeniu la nivel teritorial;

b) elaboreaza planuri si programe de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial, acolo unde este necesar, si asigura integrarea acestora în planul local de actiune pentru protectia mediului, în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii specializate si cu titularii de activitate;

c) controleaza punerea în aplicare a planurilor si a programelor de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial;

d) întocmesc inventarul emisiilor de poluanti în atmosfera la nivel teritorial;

e) urmaresc si analizeaza aplicarea planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului la nivel teritorial si elaboreaza rapoarte anuale;

f) colaboreaza cu organismele guvernamentale abilitate care avizeaza importul-exportul produselor, bunurilor si al altor materiale cu regim special de comercializare care pot afecta calitatea atmosferei, în conformitate cu legislatia nationala si cu conventiile internationale la care România este parte;

g) aplica sanctiunile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

h) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului;

i) informeaza operativ autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, alte autoritati centrale si locale, potrivit atributiilor si competentelor acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calitatii aerului si care aduc prejudicii sanatatii umane;

j) pun la dispozitie autoritatilor teritoriale pentru sanatate, agricultura si alimentatie, lucrari publice, administratiei publice locale informatiile necesare în activitatea de elaborare si punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei;

k) informeaza populatia si autoritatile locale în cazul depasirii pragurilor de alerta;

l) asigura informarea curenta a populatiei si a autoritatilor locale cu privire la calitatea aerului;

m) urmaresc aplicarea la nivel teritorial a programelor si masurilor pentru respectarea conventiilor si a acordurilor internationale la care România este parte."


SECŢIUNEA a 2-a

Atributii si responsabilitati ale altor autoritati publice centrale si teritoriale


ART. 9

(1) Autoritatea publica centrala pentru sanatate are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza strategiile din domeniul prevenirii îmbolnavirilor determinate de poluarea atmosferei;

b) elaboreaza metodologiile de evaluare a riscului asupra starii de sanatate a populatiei în cazul expunerii la poluantii atmosferici;

"c) participa la elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind calitatea aerului;

d) colaboreaza la elaborarea metodelor de determinare a concentratiilor poluantilor din aerul înconjurator;

e) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de monitorizare a calitatii aerului;

f) prelucreaza si interpreteaza datele de poluare atmosferica provenite din Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului în relatie cu starea de sanatate; elaboreaza rapoarte periodice;

g) comunica autoritatilor publice centrale sau locale interesate si populatiei riscurile pentru sanatatea colectivitatilor umane produse de poluarea atmosferei;"

h) raporteaza organismelor internationale specializate datele referitoare la starea de sanatate a populatiei în functie de calitatea atmosferei.

(2) Autoritatile teritoriale pentru sanatate au obligatia sa puna la dispozitie autoritatilor teritoriale în domeniul protectiei atmosferei informatiile necesare în activitatea de gestionare a calitatii aerului.

ART. 10

Autoritatea publica centrala pentru transport are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza si pune în aplicare strategiile de dezvoltare a transporturilor, în conditiile reducerii si limitarii poluarii atmosferei;

b) elaboreaza reglementari specifice în domeniul transportului si stabileste conditiile tehnice pe care sa le îndeplineasca mijloacele de transport poluante;

c) elaboreaza norme privind transportul marfurilor periculoase care pot afecta calitatea atmosferei;

d) certifica prin omologare sau prin inspectie tehnica, dupa caz, încadrarea mijloacelor de transport poluante în normele tehnice privind protectia atmosferei;

e) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice privind omologarea, inspectia tehnica si exploatarea mijloacelor de transport poluante;

"f) colaboreaza la elaborarea si reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera;"

"g) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;

h) exercita functii de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului înconjurator."


ART. 11

Autoritatea publica centrala pentru industrie are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza strategiile sectoriale pentru activitatile industriale, luând în considerare impactul asupra calitatii atmosferei si mediului;

b) elaboreaza, prin institutii specializate, norme privind calitatea combustibililor si norme privind manipularea acestora;

c) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera;

d) coordoneaza programele de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera;

e) promoveaza si coordoneaza aplicarea reglementarilor specifice privind emisiile de poluanti în atmosfera pentru activitati industriale cu impact major asupra calitatii aerului;

f) asigura punerea în aplicare a strategiilor sectoriale prin Planul national de actiune pentru protectia mediului - Sectiunea privind protectia atmosferei;

g) colaboreaza cu autoritatea nationala în domeniu în vederea standardizarii si omologarii produselor si instalatiilor, în acord cu reglementarile nationale si internationale;

h) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici;

i) exercita functii de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea instalatiilor, echipamentelor si utilajelor care pot afecta calitatea aerului înconjurator."

"ART. 11^1

Autoritatile publice centrale pentru comert au urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza, în colaborare cu autoritatile publice centrale interesate, reglementari privind contingentarea productiei si consumurilor, precum si interdictia de plasare pe piata a anumitor tipuri de substante cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care România este parte;

b) elaboreaza, în colaborare cu autoritatile publice centrale interesate, reglementari privind produsele care, prin utilizare, pot afecta calitatea atmosferei, conditiile de plasare pe piata a acestora, restrictiile de producere si utilizare pentru fiecare tip sau clasa de produse."


ART. 12

"ART. 12

(1) Autoritatea publica centrala pentru agricultura si alimentatie are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza si pune în aplicare strategia de dezvoltare a agriculturii, luând în considerare impactul asupra atmosferei si mediului;

b) asigura, prin unitatile sale din teritoriu, respectarea prevederilor legale în ceea ce priveste desfasurarea activitatilor cu impact asupra calitatii atmosferei si mediului, cum sunt tratamentele fitosanitare, fertilizarea solurilor, activitati din sectorul zootehnic;

c) colaboreaza la elaborarea si la reactualizarea normelor si reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera;

d) exercita controlul, prin teste de laborator, al produselor agroalimentare si al altor produse cu regim special de comercializare din import, care pot afecta calitatea atmosferei si sanatatea publica;

e) promoveaza adoptarea de solutii alternative pentru tehnologiile din industria alimentara în vederea reducerii impactului asupra calitatii atmosferei;

f) colaboreaza cu alte organisme competente în domeniul protectiei atmosferei;

g) participa la derularea activitatilor din cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici.

(2) Autoritatile teritoriale din subordine au obligatia de a pune la dispozitie autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile necesare în activitatea de evaluare si gestionare a calitatii aerului."


ART. 13

(1) Autoritatea publica centrala pentru lucrari publice are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) colaboreaza la elaborarea normelor care permit clasificarea zonelor în functie de gradul de poluare a aerului;

b) asigura integrarea în planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism a prevederilor strategiei nationale în domeniul protectiei atmosferei, a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.

(2) Autoritatile publice teritoriale din subordine au obligatia de a pune la dispozitie autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile si documentele necesare în activitatea de evaluare si gestionare a calitatii aerului."


"ART. 14

Autoritatea publica centrala pentru coordonarea administratiei publice locale are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) acorda sprijin si îndrumare metodologica autoritatilor administratiei publice locale si aparatului propriu al acestora în scopul aplicarii uniforme a dispozitiilor legale privind protectia atmosferei;

b) urmareste respectarea prevederilor Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei si asigura aplicarea acestora;

c) îndruma elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind protectia atmosferei de catre autoritatile administratiei publice locale;

d) controleaza modul de solutionare de catre autoritatile administratiei publice locale a problemelor de interes local referitoare la protectia atmosferei."


ART. 15

Primarii si consiliile locale au urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza, în colaborare cu autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, instructiuni pentru titularii de activitate, institutii si populatie privind modul de gestionare a calitatii aerului în cadrul localitatilor si le aduc la cunostinta acestora prin mijloace adecvate;

b) urmaresc si asigura îndeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii aerului;

c) integreaza politicile de protectie a atmosferei în strategia de dezvoltare durabila la nivel local;

d) furnizeaza autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului informatiile si documentatia necesare în vederea evaluarii si gestionarii calitatii aerului;

e) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizarii programelor si planurilor pentru gestionarea calitatii aerului."

"ART. 15^1

Consiliile judetene au urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) coordoneaza activitatea consiliilor locale în vederea realizarii programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului;

b) hotarasc asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, precum si colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizarii programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului;

c) urmaresc si asigura respectarea de catre consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta."


CAP. 3

Calitatea aerului înconjurator


SECŢIUNEA 1

Evaluarea calitatii aerului înconjurator


"ART. 16

(1) Evaluarea calitatii aerului înconjurator pentru teritoriul României se efectueaza pe baza valorilor limita si a valorilor de prag, în acord cu standardele nationale si ale Uniunii Europene.

(2) Criteriile, metodele si procedeele de evaluare a calitatii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

(3) Rezultatele evaluarii calitatii aerului sunt aduse la cunostinta publicului si se raporteaza Uniunii Europene de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului."


ART. 17

"ART. 17

(1) Poluantii de referinta care trebuie evaluati, precum si valorile limita, valorile de prag, marjele de toleranta si termenele în care trebuie atinse valorile limita se stabilesc în acord cu standardele europene si internationale si se aproba prin ordin al ministrului autoritatii centrale pentru protectia mediului.

(2) Modificarea sau reactualizarea ordinului ministrului prevazut la alin. (1) se realizeaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, pe baza noilor informatii despre efectele poluantilor atmosferici asupra sanatatii si mediului, precum si despre schimbarile aparute în standardele europene si internationale."


"ART. 18

(1) Pe baza evaluarii calitatii aerului înconjurator autoritatea publica centrala pentru protectia mediului întocmeste, prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, liste cuprinzând zone si aglomerari în care nivelurile unuia sau mai multor poluanti sunt:

a) mai mari decât valoarea limita, plus marja de toleranta, sau mai mari decât valoarea limita, în caz ca nu a fost fixata si o marja de toleranta;

b) între valoarea limita si valoarea limita, plus marja de toleranta;

c) mai mici decât valoarea limita.

(2) Pentru zonele si aglomerarile mentionate la alin. (1) lit. a) si b) se adopta, prin hotarâre a Guvernului, procedura de elaborare si punere în aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului, în vederea atingerii valorilor limita într-o anumita perioada.

(3) În cazul în care valorile limita sunt depasite pentru mai multi poluanti, se elaboreaza planuri si programe integrate pentru toti poluantii respectivi.

(4) În situatia în care zona poluata este localizata pe teritoriul a doua sau mai multe judete, programele si planurile se stabilesc de comun acord cu toate autoritatile implicate.

(5) Planurile si programele de gestionare a calitatii aerului se elaboreaza în colaborare cu administratia publica locala, cu organele descentralizate ale administratiei publice centrale, titularii de activitate si cu alti factori interesati.

(6) Planurile si programele sunt aduse la cunostinta publicului si raportate Uniunii Europene.

(7) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului monitorizeaza progresul si încadrarea în planurile si programele de gestionare a calitatii aerului si raporteaza anual asupra îndeplinirii acestora."


"ART. 19

(1) Autoritatile locale, împreuna cu autoritatile competente de mediu, elaboreaza la nivelul administrativ corespunzator planuri care indica masurile specifice adoptate pe termen scurt în regiunile în care exista riscuri de depasire a valorilor limita si/sau a pragurilor de alerta, în scopul reducerii acelui risc si al limitarii duratei de producere a unui eventual risc.

(2) Planurile cuprind masuri de control si, dupa caz, masuri de suspendare a activitatilor, inclusiv a traficului rutier.

(3) Planurile pentru calitatea aerului se elaboreaza consultând autoritatile competente, titularii de activitate si publicul interesat."


"ART. 19^1

(1) Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei se elaboreaza de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului în colaborare cu autoritatile competente implicate, cu titularii de activitate si cu publicul interesat.

(2) Planul national se întocmeste pe baza programelor si planurilor prevazute la art. 18 si 19.

(3) Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei se adopta prin hotarâre a Guvernului, ca parte integranta a Planului national de actiune pentru protectia mediului.

(4) Planul national este revizuit, dupa caz, în functie de progresele în domeniul protectiei atmosferei si de cerintele de protectie a mediului. Planurile sunt publice."


"ART. 20

La elaborarea si evaluarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului se respecta si prevederile programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului."


ART. 21

(1) Informatia privind calitatea aerului înconjurator este publica, daca nu intra sub incidenta prevederilor altor acte normative de protejare a informatiei.

"(2) Toate autoritatile publice sunt obligate sa asigure accesul la informatie si participarea publicului la luarea deciziilor în acest domeniu, în conditiile si termenele prevazute de legislatia în vigoare.

(3) Depasirea pragurilor de alerta se aduce la cunostinta publicului în mod operativ, prin cele mai eficiente mijloace de informare în masa, de catre autoritatea competenta de mediu, indicându-se si masurile care se impun."


ART. 22

Încadrarea în valorile limita stabilite de legislatia în vigoare, în cazul în care au loc depasiri ale valorilor limita sau ale pragurilor de alerta datorate poluarii semnificative cu originea într-un alt stat, se face prin masuri comune stabilite prin acorduri bilaterale.


SECŢIUNEA a 2-a

Monitorizarea calitatii aerului si a nivelului emisiilor


"ART. 23

(1) Evaluarea si gestionarea calitatii aerului se asigura prin Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului. Sistemul national de monitorizare a calitatii aerului si Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici fac parte integranta din Sistemul national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului.

(2) Înfiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului se aproba prin hotarâre a Guvernului."

"ART. 23^1

Structurile apartinând Sistemului national de monitorizare a calitatii aerului, indiferent de autoritatea competenta careia îi sunt subordonate sau în coordonarea careia se afla, au obligatia sa deruleze activitatea de monitorizare, sa raporteze si sa furnizeze informatia conform criteriilor si procedurilor comune.

ART. 23^2

(1) În cadrul Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici se elaboreaza Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.

(2) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera si a celor care afecteaza stratul de ozon este inclusa în Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.

(3) Evaluarea emisiilor si raportarea se fac conform procedurilor specifice conventiilor internationale din domeniu."


ART. 24

(1) Titularii de activitate au obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti si sa raporteze informatiile solicitate catre autoritatea competenta, în conformitate cu Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.

(2) Rezultatele masuratorilor se înregistreaza, se prelucreaza si se prezinta într-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu competenta.

ART. 25

(1) Se înfiinteaza Sistemul national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici, sub coordonarea autoritatii centrale de protectie a mediului.

(2) Modul de organizare si functionare a Sistemului national de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici, precum si structura inventarului se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, elaborata în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 26

(1) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera si a celor care afecteaza stratul de ozon va fi inclusa în Inventarul national al emisiilor de poluanti atmosferici.

(2) Evaluarea emisiilor si raportarea acestora se fac conform procedurilor specifice cuprinse în conventiile internationale din domeniu.


"CAP. 4

Surse de poluare


SECŢIUNEA 1

Emisii din surse fixe"

"ART. 27

Desfasurarea activitatilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera este permisa numai cu acord si/sau autorizatie de mediu eliberate în urma abordarii integrate a impactului asupra mediului, conform reglementarilor legale în vigoare."


ART. 28

Lista cuprinzând activitatile care constituie surse fixe importante de emisii de poluanti se stabileste prin hotarâre a Guvernului.

ART. 29

(1) Titularii activitatilor care constituie surse fixe importante de emisii au urmatoarele obligatii:

a) sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu în termenul si în conditiile prevazute de legislatia în vigoare;

b) sa detina evidente complete privind exploatarea instalatiilor ce constituie surse de poluare si cantitatile de poluanti eliminate în aer;

c) sa elaboreze strategii de prevenire a accidentelor majore si sa le puna în practica în mod adecvat;

d) sa elaboreze planuri pentru situatii de urgenta, care stabilesc masurile aplicabile în interiorul amplasamentului, si sa solicite aprobarea autoritatilor competente pentru masurile stabilite sa se aplice în afara amplasamentului;

e) în caz de pericol major sau iminent, cu impact asupra calitatii aerului, sa opreasca functionarea instalatiilor care constituie sursa de pericol si sa anunte autoritatile competente;

f) în situatia în care nu se obtin rezultatele scontate prin conditiile stabilite în autorizatie, sa puna în aplicare masurile de rectificare a parametrilor si conditiilor de functionare, în vederea încadrarii în prevederile legale stabilite de autoritatea competenta;

g) sa furnizeze reprezentantilor autoritatilor competente informatiile necesare, conform prevederilor legale;

h) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti, a planurilor de actiune pentru calitatea aerului si sa puna în aplicare obligatiile ce le revin prin acestea;

i) sa informeze, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul producerii de emisii accidentale de poluanti în aer sau de accident major.

(2) Procedurile de întocmire si de aplicare a planurilor de prevenire a accidentelor majore si a planurilor pentru situatii de urgenta se reactualizeaza prin hotarâre a Guvernului.

ART. 30

Titularii activitatilor care nu pot constitui surse fixe importante de emisii de poluanti în aer au urmatoarele obligatii:

a) sa solicite si sa obtina autorizatie de mediu în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

b) sa puna în functiune si sa asigure functionarea instalatiei care constituie sursa de poluare, cu respectarea conditiilor stabilite de autoritatea de protectie a mediului în acordul sau în autorizatia de mediu, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

c) sa detina evidente complete privind exploatarea instalatiilor care constituie surse de poluare, furnizând autoritatilor competente toate datele solicitate conform legislatiei în vigoare;

d) în situatia în care nu se obtin rezultatele scontate prin conditiile stabilite în autorizatie, sa puna în aplicare masurile de rectificare a parametrilor si conditiilor de functionare, în vederea încadrarii în prevederile legale;

e) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a planurilor de actiune pentru calitatea aerului si sa puna în aplicare obligatiile ce le revin prin acestea.

"ART. 30^1

Titularii activitatilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera au urmatoarele obligatii:

a) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera, a programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului si sa aplice obligatiile ce le revin prin acestea;

b) sa se supuna tuturor procedurilor si cerintelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurator si asupra mediului;

c) sa informeze si sa se supuna controlului autoritatilor competente conform legislatiei în vigoare."


ART. 31

(1) Activitatile la care se înregistreaza, în regim normal de functionare a instalatiilor, depasiri ale valorilor limita de emisie în aer pentru poluantii specifici activitatii pot fi autorizate doar cu program pentru conformare, în conditiile legii.

(2) Programul pentru conformare va contine masuri de reducere a poluarii aerului prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile, care nu implica costuri excesive, etapizate pe o perioada de cel mult 5 ani, daca nu sunt depasite valorile limita de calitate a aerului sau marjele de toleranta pentru acesti poluanti.

"ART. 31^1

(1) Valorile limita pentru poluantii emisi în atmosfera sunt prevazute de legislatia în vigoare.

(2) Modificarea si completarea valorilor limita pentru poluantii emisi în atmosfera se stabilesc, dupa caz, prin ordin emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului."


"ART. 32

(1) În cazul depasirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai multi poluanti autoritatea competenta decide, dupa caz, sa ia toate masurile necesare pentru înlaturarea cauzelor si consecintelor poluarii. Aceste masuri includ si posibilitatea întreruperii temporare a activitatii instalatiei care a provocat poluarea, pâna la îndepartarea cauzelor poluarii.

(2) Titularii activitatilor care intra sub incidenta alin. (1) au obligatia sa informeze autoritatile competente si sa respecte reglementarile în domeniu."


"ART. 33

În zonele în care sunt depasite valorile limita privind calitatea aerului înconjurator, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului stabilesc, dupa caz, valori limita de emisie specifice fiecarei activitati din zona, mai restrictive decât valorile stabilite de legislatia în vigoare."


ART. 34

(1) Acordul de mediu se emite în conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, si ale celorlalte acte normative în vigoare, cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:

a) prevederea tuturor masurilor de prevenire a poluarii aerului, inclusiv folosirea celei mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive;

b) functionarea unitatii de productie nu determina poluarea semnificativa a aerului, în special prin emisii de substante supuse reglementarilor în vigoare;

c) nu se depasesc valorile limita de emisie pentru poluantii rezultati din activitate;

d) sunt luate în considerare valorile limita privind calitatea aerului pentru toti poluantii rezultati din activitate.

(2) Pentru modificarea sau dezafectarea instalatiilor existente care pot avea impact asupra calitatii aerului înconjurator este obligatorie obtinerea acordului de mediu, în conditiile legii.

(3) Este obligatorie obtinerea acordului de mediu pentru operatiuni de dezafectare a instalatiilor existente, care au impact asupra calitatii aerului.

"ART. 35

Autoritatile competente stabilesc si pun în aplicare planuri nationale de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera, în conformitate cu legislatia în vigoare."


"ART. 36

(1) Transferul de poluanti din aer catre un alt factor de mediu, ca urmare a masurilor de reducere a poluarii aerului înconjurator, este permis în conditiile mentinerii nivelului poluantilor sub valorile limita pentru acel factor de mediu, cu acordul autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului.

(2) Este permisa utilizarea metodelor si sistemelor de îmbunatatire a calitatii aerului care nu conduc la depasirea normelor stabilite de legislatia în vigoare pentru locul de munca."


ART. 37

Titularii de activitate au obligatia sa furnizeze autoritatilor competente informatiile solicitate pentru actualizarea Inventarului national al emisiilor de poluanti atmosferici, precum si pentru derularea procedurilor de reglementare si control, în conditiile legii.

"ART. 38

(1) Emisiile de poluanti în atmosfera cu impact asupra sanatatii omului si mediului se supun taxarii.

(2) Stabilirea taxelor prevazute la alin. (1) se reglementeaza prin lege, iar reactualizarea cuantumului acestor taxe se face prin hotarâre a Guvernului."


"SECŢIUNEA a 2-a

Emisii din surse mobile si surse difuze"


"ART. 39

Autoritatea publica centrala pentru transporturi si autoritatea publica centrala pentru industrie, în colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, stabilesc, dupa caz, valorile limita pentru poluantii emisi de sursele mobile, în conformitate cu prevederile standardelor europene si internationale."


ART. 40

Utilizatorii de surse mobile de poluare au obligatia sa asigure încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna inspectiilor tehnice, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

"ART. 40^1

Autoritatea publica centrala pentru sanatate si autoritatea publica centrala pentru agricultura si alimentatie stabilesc reglementari privind utilizarea produselor agricole cultivate pe fâsiile de teren limitrofe cailor de circulatie, în cazul în care acestea sunt afectate de poluarea atmosferica provenita din surse mobile."


"ART. 41

(1) În zonele în care sunt necesare masuri speciale de protectie a calitatii aerului, în programele de gestionare a calitatii aerului se impun obligatii pentru persoanele fizice si juridice care exploateaza surse mobile de poluare. Aplicarea acestor obligatii este asigurata de catre primari.

(2) În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic si economic, sursele difuze se transforma în surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale în vigoare."


SECŢIUNEA a 3-a

Controlul produselor si al substantelor care pot afecta calitatea atmosferei


ART. 42

Contingentarea productiei si consumurilor, precum si interdictia de plasare pe piata a anumitor tipuri de substante cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care România este parte, se face prin hotarâre a Guvernului.

ART. 43

(1) Se supun reglementarilor specifice produsele care prin utilizare pot afecta calitatea atmosferei.

(2) Conditiile de plasare pe piata, restrictiile de producere si utilizare se stabilesc prin hotarâre a Guvernului pentru fiecare tip sau clasa de produse.

ART. 44

Autoritatile centrale competente exercita functiile de reglementare si control privind proiectarea, construirea si operarea instalatiilor, echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului înconjurator.

ART. 45

Echipamentele, instalatiile, utilajele si mijloacele de transport a caror functionare are impact asupra calitatii aerului înconjurator se supun omologarii de catre autoritatile competente.


CAP. 5

Contraventii si infractiuni


ART. 46

Încalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.


"ART. 47^1

"ART. 47

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1. Cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea obligatiilor ce revin titularilor de activitati care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a participa la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a programelor si planurilor de gestionare a calitatii aerului;

b) nerespectarea obligatiilor ce revin titularilor de activitati care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera conform prevederilor cuprinse în programele si planurile de gestionare a calitatii aerului;

c) nerespectarea obligatiilor de catre titularii de activitati care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a informa si de a se supune controlului autoritatilor competente conform legislatiei în vigoare.

2. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea obligatiei utilizatorilor de surse mobile de a asigura încadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si de a le supune inspectiilor tehnice conform prevederilor legislatiei în vigoare;

b) nerespectarea obligatiei de a se supune tuturor procedurilor si cerintelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurator si mediului;

c) nerespectarea obligatiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii dirijate, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic si economic.

3. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru:

a) nerespectarea de catre titularii de activitate a obligatiei de a furniza autoritatilor competente informatiile solicitate pentru actualizarea inventarului national al emisiilor de poluanti atmosferici, precum si pentru derularea procedurilor de reglementare si control;

b) nerespectarea de catre titularii de activitate a obligatiei de a informa autoritatile competente în cazul depasirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai multi poluanti.

4. Cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la protectia atmosferei din acordul si/sau autorizatia de mediu.

5. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neîndeplinirea de catre primari a urmatoarelor obligatii:

a) de a urmari si de a asigura îndeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a calitatii aerului;

b) de a asigura punerea în aplicare a masurilor speciale, prevazute în programele de gestionare a calitatii aerului, impuse persoanelor fizice si juridice care exploateaza surse mobile de poluare."

Cuantumul limitelor amenzilor contraventionale se reactualizeaza anual prin hotarâre a Guvernului."


ART. 48

"ART. 48

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 47 se fac de personalul împuternicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege."


ART. 49

(1) Constituie infractiuni faptele mentionate mai jos si se pedepsesc dupa cum urmeaza:

a) cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neelaborarea, de catre titularii activitatilor care constituie surse fixe importante de emisii, a planurilor pentru situatii de urgenta, care stabilesc masurile aplicabile în interiorul amplasamentului, si pentru nesolicitarea aprobarii de catre autoritatile competente pentru masurile stabilite a se aplica în afara amplasamentului;

b) cu închisoare de la un an la 5 ani pentru neoprirea în caz de pericol major sau iminent a functionarii instalatiilor care constituie sursa de pericol cu impact asupra calitatii aerului si pentru neanuntarea autoritatilor competente.

(2) Daca fapta prevazuta la lit. b) a pus în pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, daca a avut vreuna dintre urmarile mentionate la art. 182 din Codul penal ori daca a cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este închisoarea de la 5 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale pedeapsa este închisoarea de la 7 ani la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

"ART. 50

Infractiunile prevazute la art. 49 se constata de catre personalul împuternicit din cadrul autoritatilor publice centrale competente si din unitatile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritatilor publice locale; conform atributiilor stabilite prin lege actele de constatare se transmit organului de urmarire penala competent."


CAP. 6

Dispozitii finale


ART. 51

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza în mod corespunzator cu cele ale Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.

"ART. 51^1

Se adopta prin hotarâre a Guvernului:

a) prevederile cuprinse la art. 3 alin. (1), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;

b) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;

c) prevederile cuprinse la art. 19^1 alin. (3), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;

d) prevederile cuprinse la art. 23 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;

e) prevederile cuprinse la art. 38 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.

ART. 51^2

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului adopta prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului:

a) prevederile cuprinse la art. 16 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;

b) prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta;

c) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."

47. Articolele 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, sectiunea a 3-a a capitolului IV, respectiv art. 42 - 45, art. 49 alin. (3) si art. 51, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.


PREsEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU


ANEXA 1


Semnificatia unor termeni în întelesul prezentei ordonante de urgenta


a) aglomerare - zona cu o populatie al carei numar depaseste 250.000 de locuitori sau zona în care numarul populatiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populatiei pe km^2 justifica necesitatea evaluarii si gestionarii calitatii aerului înconjurator

b) aer înconjurator - aerul troposferic, exclusiv cel din locurile de munca

c) atmosfera - masa de aer care înconjoara suprafata terestra, incluzând si stratul protector de ozon

d) cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive - stadiul cel mai avansat si cel mai eficient al dezvoltarii activitatilor si al metodelor de operare care indica potrivirea practica a unei anumite tehnici de a asigura în principiu baza pentru valorile limita de emisie, menite sa previna si, acolo unde nu este potrivit, sa reduca în general emisiile si impactul asupra mediului:

- tehnici - include atât tehnologia utilizata, cât si modul în care instalatia este proiectata, construita, întretinuta, operata sau scoasa din functiune;

- tehnica disponibila - acea tehnica dezvoltata la o scara ce permite implementarea ei în sectorul industrial important în conditii viabile din punct de vedere economic si tehnic, luând în considerare costurile si avantajele, indiferent daca tehnica este sau nu este utilizata ori produsa în România, atâta timp cât tehnica este accesibila rezonabil operatorului;

- cel mai bun - cel mai eficient în realizarea unui nivel general ridicat al mediului

e) evaluare - orice metoda utilizata pentru masurarea, calcularea, inclusiv prin modelare matematica, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant în aerul înconjurator

f) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate în mediu prin ferestre, usi si alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intra în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare

g) surse mobile de poluare - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale si aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna

h) surse difuze de poluare - surse de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii si alte surse care nu au fost definite specific

i) marja de toleranta - procent din valoarea limita cu care aceasta poate fi depasita, în conditiile precizate de legislatia în vigoare

j) nivel - concentratia unui poluant în aerul înconjurator sau depunerea acestuia pe suprafete într-o perioada data

k) poluant - orice substanta introdusa direct sau indirect de catre om în aerul înconjurator, care poate avea efecte daunatoare asupra sanatatii umane sau mediului

l) prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sanatatea oamenilor în urma unei expuneri de scurta durata si fata de care trebuie sa se ia masuri imediate, conform legislatiei în vigoare

m) valoare limita - nivel fixat pe baza cunostintelor stiintifice, în scopul evitarii, prevenirii sau reducerii efectelor daunatoare asupra sanatatii omului sau mediului, care se atinge într-o perioada data si care nu trebuie depasit dupa ce a fost atins

n) valori de prag - aceste valori care constituie nivelul pragurilor de alerta care o data ce au fost depasite determina luarea de masuri de catre autoritatile competente, conform legislatiei în vigoare

o) valori limita de emisie - concentratia sau masa substantelor poluante în emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate si a carei depasire nu este permisa

p) zona - parte a teritoriului national, delimitata în scopul evaluarii si gestionarii calitatii aerului, aprobata de Guvern.


Document Info


Accesari: 4093
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )