Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTRACT DE IPOTECA

administratie


CONTRACT DE IPOTECA


Intre,BANCA ROMANEASCA S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece, cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 35, Bloc A3, Sector 3, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-017/18.02.1999 si in Registrul Comertului sub nr. J40/29196/1992, avand Cod Unic de Inregistrare RO 4829576, reprezentata prin SUCURSALA __________________, cu sediul in _________________, str. ______, nr. ___, judet/sector _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J____/______________, avand Cod Unic de Inregistrare ______________, reprezentata legal prin d-na/d-l _____ _______ ______ _________, Manager Sucursala si     d-na/d-l_____ _______ ______ ______, Coordonator Relatii Clientela, in calitate de CREDITOR IPOTECAR, denumita in continuare "BANCA",

si

Dl./Dna........domiciliat/a in........, identificat/a cu B.I./C.I.seria ... nr....... eliberat/a de Politia....... la data de ..........., CNP........, in calitate de GARANT IPOTECAR IMPRUMUTAT si

Dna/Dl. ........domiciliat/a in........, identificat/a cu B.I./C.I.seria ... nr....... eliberat/a de Politia....... la data de ..........., CNP........., in calitate de GARANT IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR


a intervenit prezentul CONTRACT DE IPOTECA, prin care partile au convenit:


1. Noi, ..........................., in calitate de GARANT IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANT IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR constituim, in temeiul Legii nr. 190/1999, in favoarea CREDITORULUI IPOTECAR o ipoteca de Rang I (denumit in continuare "Ipoteca") asupra imobilului (denumit in continuare "Imobilul")_____ _______ ______ __________ (descrierea imobilului, ex. apartament cu 2 camere si dependinte, teren ) situat in _____ _______ ______ _________(adresa: str., nr., localitate, judet, sector)_____ _______ ______ _________inscris in Cartea Funciara nr._______________.a localitatii_____ _______ ______ _______, avand numar cadastral(topo)__________, pentru garantarea obligatiei de rambursare a creditului in valoare de _______________(suma in cifre si litere, moneda), precum si a dobanzilor, comisioanelor si a oricaror alte costuri aferente, acordat GARANTULUI IPOTECAR IMPRUMUTAT in conditiile Contractului de credit nr____/________, cu completarile si modificarile ulterioare (denumit in continuare "Contract de credit").

Ipoteca astfel instituita se va extinde asupra tuturor amelioratiunilor, conform art. 1777 Cod civil si va va acoperi toate imbunatatirile, adaugirile sau extinderile aduse Imobilului de la data incheierii prezentului contract pāna la data rambursarii tuturor sumelor datorate in baza Contractului de credit..

IMPRUMUTAT a unei constructii pe terenul afectat prezentei ipoteci, partile contractante inteleg si sunt de acord ca , in conformitate cu prevederile Legii 190/1999, ipoteca constituita prin prezentul contract sa se extinda de plin drept si asupra constructiei ce se va ridica pe terenul afectat garantiei, in momentul finalizarii acesteia, conform legii.[2]

GARANTUL IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANTUL IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR declaram ca :

suntem unici proprietari ai imobilului descris mai sus, pe care l-am dobandit in baza ____________________(ex: contractului de vanzare -cumparare);

Imobilul nu este afectat de sarcini sau de servituti,astfel cum rezulta din extrasul de Carte Funciara nr.____________emis de catre_________________;

nu figuram cu taxe si impozite sau alte datorii neachitate catre bugetul local, astfel cum rezulta din certificatul fiscal nr____/______ eliberat de____________.

garantam CREDITORUL IPOTECAR impotriva evictiunii; in cazul unei evictiuni totale, Garantul ipotecar se obliga sa constituie alte garantii, agreate in prealabil cu CREDITORUL IPOTECAR, pe intreaga durata de valabilitate a Contractului de credit;

Imobilul este in circuitul civil, nu face obiectul nici unui litigiu si a fost stapanit continuu de noi si de autorii nostri, de la data dobandirii;

Imobilul nu este grevat de privilegii, sarcini sau servituti(inclusiv dezmembraminte ale dreptului de proprietate, inchirieri), cu exceptia celor constituite prin prezentul contract in favoarea CREDITORULUI IPOTECAR;

Noi, GARANTUL IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANTUL IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR:

ne obligam sa nu constituim nici o alta ipoteca asupra Imobilului, sa nu instrainam, inchiriem, comasam, [demolam] Imobilul, [sa nu construim asupra Imobilului] sau sa dezmembram dreptul de proprietate asupra Imobilului, sa nu grevam Imobilul de nici o alta servitute sau sarcina, pe intreaga durata de valabilitate a Contractului de credit, fara acordul prealabil in scris al Creditorului ipotecar;

ne obligam sa conservam valoarea imobilului ipotecat si sa nu intreprindem nimic care sa aduca atingere drepturilor constituite in favoarea CREDITORULUI IPOTECAR prin acest contract;

ne obligam sa solicitam in prealabil acordul scris al CREDITORULUI IPOTECAR in legatura cu orice schimbari privind imobilul ipotecat, incluzand fara a ne limita la modificari structurale, renovari, extinderi, recompartimentari; de asemenea, ne obligam sa efectuam lucrarile respective in conditiile legii si sa efectuam inregistrarile corespunzatoare in Cartea Funciara;

ne obligam sa permitem accesul reprezentantilor CREDITORULUI IPOTECAR, asigurand sprijinul necesar, in cazul exercitarii dreptului de a inspecta imobilul ce face obiectul garantiei, oricand pe durata prezentului contract, in scopul de a verifica modul de conservare a acesteia;

recunoastem dreptul CREDITORULUI IPOTECAR de a declara scadenta anticipata a creditului, in cazul in care nu ne onoram la scadente obligatiile de plata asumate sau oricand in cazul culpei noastre fata de CREDITORUL IPOTECAR constatate in conditiile Contractului de credit.;

recunoastem dreptul CREDITORULUI IPOTECAR de a initia executarea bunurilor ipotecate prin prezentul contract, in cazul declararii scadentei anticipate sau la scadenta finala a creditului, daca sumele datorate in baza Contractului de credit nu sunt rambursate integral;

recunoastem dreptul CREDITORULUI IPOTECAR de a inregistra garantia cu privire la amelioratiunile aduse Imobilului, prevazute de art. 1777 Cod Civil, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

ne obligam sa notam in Cartea Funciara autorizatia de constructie pentru realizarea constructiei ce va fi finantata de catre CREDITORUL IPOTECAR, conform Contractului de credit;

ne obligam sa specializam prezenta ipoteca prin incheierea unui Act Aditional in vederea descrierii corespunzatoare a constructiei realizate, la momentul finalizarii constructiei edificate pe terenul adus in garantie prin prezentul contract si intabularii acesteia in Cartea Funciara ;

  1. CREDITORUL IPOTECAR:

accepta garantia imobiliara constituita prin prezentul contract si instituirea interdictiei de instrainare, grevare, dezmembrare, comasare, inchiriere [si demolare/construire] - asupra Imobilului, in vederea garantarii tuturor obligatiilor ce decurg din Contractul de credit;

GARANTUL IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANTUL IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR, iar in cazul in care constata reaua lor credinta, sa considere intreg imprumutul scadent si sa execute prezenta Ipoteca.

Prezentul contract este accesoriu al Contractului de credit si constituie titlu executoriu pentru toate sumele datorate de GARANTUL IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANTUL IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR CREDITORULUI IPOTECAR in baza Contractului de credit, in conformitate cu prevederile legale. CREDITORUL IPOTECAR este indreptatit sa execute garantia constituita prin prezentul contract in situatia neachitarii de catre GARANTUL IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANTUL IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR a creditului astfel garantat.

GARANTUL IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANTUL IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR renunta expres prin prezentul contract la beneficiul de diviziune si discutiune[5].

Partile solicita inscrierea prezentei ipoteci si a interdictiilor instituite prin prezentul contract in Cartea Funciara in baza prevederilor Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996. GARANTUL IPOTECAR IMPRUMUTAT si GARANTUL IPOTECAR/GARANT IPOTECAR CODEBITOR se obliga sa depuna la CREDITORUL IPOTECAR dovada inscrierii prezentei garantii in Cartea Funciara.

9.2.Toate taxele si onorariile datorate pentru autentificarea si intabularea prezentului contract, precum si orice alte cheltuieli aferente asigurarii opozabilitatii prezentului contract vor fi suportate de catre GARANTUL IPOTECAR / GARANTUL IPOTECAR CODEBITOR.

10. Noi, GARANTII IPOTECARI si CREDITORUL IPOTECAR mandatam Notarul Public sa indeplineasca in numele nostru si pentru noi toate formalitatile prevazute de lege pentru notarea in Cartea Funciara a Ipotecii constituite prin prezentul contract de ipoteca, precum si a interdictiilor prevazute in acest contract.


Prezentul contract de ipoteca este guvernat de legea romana si s-a incheiat astazi ____________ la ________________ (localitatea), in _____ exemplare.BANCA ROMANEASCA S.A.    GARANT IPOTECAR IMPRUMUTAT

Membra a Grupului N.B.G.

prin Sucursala _______________   


Reprezentata prin: GARANT IPOTECAR/

GARANTUL IPOTECAR CODEBITORFunctia: Manager Sucursala   

Nume: _________________Functia Coordonator Relatii Clientela

Nume:


NOTA BENE:

Prezentul contract model poate fi adaptat si/sau modificat, dupa caz, in functie de aparitia unor reglementari legale specifice.

In contractul ce se incheie:

aceasta clauza va fi pastrata doar in cazul in care obiectul ipotecii este reprezentat de teren liber de constructii

Se aplica la terti garanti


Document Info


Accesari: 6718
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )