Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

Legislatie


ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC

DE IMPOZITE, TAXESI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

TAXA DE HABITAT

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea asigurarii curateniei municipiului si se utilizeaza pentru asigurarea colectarii si transportului rezidurilor menajere din recipietii propriisau inchiriati (containere, europubele, etc.), si pentru depozitarea si neutralizarea acestora la rampa ecologica Ovidiu.

Taxa de habitat este datorata numai de persoane fizice - locuitori ai Municipiului Constanta.

Persoanele fizice autorizate, precum si persoanele fizice care isi desfasoara activitatea pe baza liberei initiative, datoreaza taxa de habitat si pentru salariatii proprii.

Toate persoanele juridice care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanta, nu platesc taxa de habitat - dar trebuie sa aiba incheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile necesare de dezins 19319f511t ectie si deratizare a sediilor si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar.

Cuantumul taxei este de : 27.000lei/luna/persoana

Sunt scutite de la plata taxei de habitat urmatoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Scutirea de la plata taxei de habitat, se acorda pe baza cererii contribuabililor, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta acte doveditoare prin care se atesta situatia respectiva. Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiilor de impunere depuse de catre contribuabili, in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil.

Declararea se va face pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

In vederea urmaririi corectitudinii declararii numarului de persoane existente in fiecare apartament, asociatiile de proprietari au obligatia sa furnizeze, ori de cate ori este nevoie, informatiile necesare legate de cele mentionate mai sus.

Persoanele care depun declaratii in timpul anului se vor impune sau se vor da la scadere cu data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost depuse.

Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depuna declaratia de impunere, chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau sunt scutiti la taxa de habitat.

In caz  de deces scaderea taxei de habitat se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa cerificatul de deces.

Taxa de habitat se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili, si se plateste trimestrial in patru rate egale, respectiv:

a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

In cazul in care termenul de plata a taxei de habitat expira intr - o zi nelucratoare, plata se considera in termen daca se efectueaza in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Pentru neplata la termen a taxei de habitat, se datoreaza majorari si penalitati, conform dispozitiilor legale.

Nedeclararea sau declararea eronata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 535.000 lei si 1.070.000 lei.

Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local. 

Modelul declaratiei este urmatorul:

DECLARATIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de habitat persoane fizice

Subsemnatul __________ ______ ____ _________ domiciliat in Constanta, Str. _____ _______ ______ ______, Nr. ______, Bl. ____, Sc.____, Et. _____, Ap. _____, posesor al imobilului din Constanta, Str. _____ _______ ______ ______, Nr. ______ Bl. ____, Sc.____, Et. ___, Ap. _____, posesor al BI/CI seria ____, nr. ________, CNP _________________, eliberat de Politia _____ _______ ______ ____________, declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de habitat pentru _______ persoane dupa cum urmeaza:

reprezentand numarul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietatii mai sus mentionate, incepand cu data de ____________.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

DATA NUME SI PRENUME SEMNATURA,

2. TAXA PENTRU TERENURILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII CU CARACTER PROVIZORIU, RESPECTIV GARAJE

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea asigurarii mentinerii in stare de functionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanta si se utilizeaza pentru reabilitarea, intretinerea si mentinerea tramei stradale din Municipiul Constanta.

Taxa se datoreaza pe perioada ocuparii efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanta ocupat de constructii cu caracter provizoriu - garaje.

Taxa este in cuantum de 124.000 lei/m2/an.

Taxa pentru garajele amplasate si vizibile de pe arterele de mai jos este de 372.500 lei/m2/an.

BD. TOMIS

STR. MIHAI VITEAZU

STR.TRAIAN

STR. I.G. DUCA

BD. ELISABETA

STR. STEFAN CEL MARE

BD. 1 MAI

BD. 1 DEC. 1918

BD. ALEX. LAPUSNEANU

STR. DEZROBIRII

BD. FERDINAND

BD. MAMAIA

STR. REMUS OPREANU

STR. BABA NOVAC

STR. SOVEJA

STR. ION RATIU

BD. IC BRATIANU

STR. MIRCEA CEL BATRAN

STR. ELIBERARII

BD. AUREL VLAICU

STR. DISPENSARULUI

SOS. MANGALIEI

STR. POPORULUI

STR. I L CARAGIALE

STR. N. IORGA

Pentru garajele care nu sunt vizibile de pe artera principala, scaderea taxei se va face in baza notei de constatare intocmita si transmisa de catre Directia Corp Control - Primaria Municipiului Constanta.

Taxa se va plati pentru suprafata ocupata de costructia garajului (cu usile inchise) pe baza comunicarii primite de la Primaria Municipiului Constanta - Directia Corp Control. Taxa se datoreaza pe perioada ocuparii efective a domeniului public sau privat al Municipiului Constanta, pana la eliberarea suprafetei ocupate.

Sunt scutite de la plata acestei taxe urmatoarele categorii de contribuabili:

a) veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

Scutirea de la plata impozitului se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

Pentru garajele dobandite prin contracte de vanzare-cumparare, contribuabilii au obligatia de a depune o declaratie in termen de 30 de zile de la data dobandiri, la agentia fiscala unde este arondata adresa de domiciliu a contribuabilului.

In cazul in care ultima zi de depunere a documentatiei pentru luarea in evidenta este o zi nelucratoare, se considera a fi depusa in termen daca se face in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Garajele nou dobandite se impun cu data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost dobandite. Taxa se calculeaza proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

In cazul demolarii garajului, Directia Corp Control are obligatia sa comunice in scris agentiilor fiscale, in termen de 15 zile, precizand data desfiintarii pentru sistarea de la plata a garajului respectiv. Sistarea de la plata taxei se va opera cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost demolat garajul.

In situatia demolarii garajelor, Directia Corp Control are obligatia de a solicita de la Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, situatia debitelor la taxa de garaj la data demolarii, pentru a le putea recupera, in vederea evitarii acumularii de debite restante.

Taxa se plateste trimestrial in patru rate egale, astfel:

a) rata I, pana la data de 15 martie inclusiv;

b) rata a II-a, pana la data de 15 iunie inclusiv;

c) rata a III-a, pana la data de 15 septembrie inclusiv;

d) rata a IV-a, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

Pentru neplata la termen a taxei , se datoreaza majorari si penalitati conform dispozitiilor legale.

In cazul in care termenul de plata expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Declararea cu intarziere sau nedeclararea dobandirii garajului, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda intre 535.000 lei si 1.070.000 lei.

Responsabilitatea controlului revine Directiei Corp Control.

Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Modelul pentru declaratia de impunere:

DECLARATIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei de garaj

Subsemnatul __________ ______ ____ __ domiciliat īn ________, str. _____ _______ ______ ____________, nr. _____, bl. ______, sc. _______, et. _____, ap. ____, BI/CI seria ______, nr. ___________, CNP _____ _______ ______ __________, eliberat de Politia ________________, declar ca īncepānd cu data de ______/______/______, prin actul nr. ________ din ______/______/______, emis de _____ _______ ______ _______, am dobāndit un garaj avānd urmatoarele caracteristici:

Cod garaj __________ ______ ____

Suprafata __________ ______ ____

Amplasament __________ ______ ____ ___________________

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals īn acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

DATA NUME SI PRENUME SEMNATURA,

3. TAXA FOLOSIRE TRAMA STRADALA DE CATRE AUTOVEHICU-LELE DE TRANSPORT MARFA PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA PE STRAZILE DE TRAFIC USOR, MEDIU SI GREU

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea mentinerii in stare de functionare a arterelor rutiere din Municipiul Constanta si se utilizeaza pentru reabilitarea, intretinerea si mentinerea tramei stradale din Municipiul Constanta.

Este datorata de persoanele fizice si juridice care detin autovehicule de transport marfa, pentru circulatia pe strazile prevazute in prezenta H.C.L.M.

Este stabilita in functie de masa totala maxima autorizata, dupa cum urmeaza:

a) pentru strazile de trafic usor si mediu:

Masa totala autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Pana la 2,5 tone inclusiv

2. Intre 2,5 - 3,5 tone inclusiv

3. Intre 3,5 - 5 tone inclusiv

b) pentru strazile de trafic greu*:

Masa totala autovehicule

Lei/luna

Lei/zi

1. Intre 5 - 10 tone inclusiv

2. Intre 10 - 20 tone inclusiv

3. Peste 20 tone (inclusiv cap tractor autotrenuri)

Betonierele si basculantele se incadreaza pentru taxare la categoria de pana la 20 de tone.

Pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone care solicita acces si pe strazile de trafic usor si mediu se plateste taxa corespunzatoare tonajului multiplicata de 3 ori.

Pentru transporturile agabaritice speciale se va aplica taxa corespunzatoare traficului greu de peste 20 tone multiplicata de 3 ori. In cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfa se taxeaza separat, in functie de masa totala maxima autorizata. 

Autovehiculele lente care se incadreaza in categoria autovehiculelor corespunzatoare traficului greu vor plati taxa in functie de masa totala maxima autorizata conform prezentei anexe.

Se excepteaza de la plata taxei autovehiculele care efectueaza urmatoarele servicii publice de urgenta, dupa cum urmeaza:

Salvare;

Pompieri;

Ministerul de interne;

Ministerul Apararii.

Pot fi scutite de plata taxei, autovehiculele agentilor economici cu care Primaria Municipiului Constanta are incheiate contracte de prestari servicii, dar numai pentru autovehiculele prevazute in contract si numai in perioada derularii contractului.

Se excepteaza de la plata taxei, autovehiculele care circula pe rutele ocolitoare stabilite de Primaria Municipiului Constanta, care sunt urmatoarele:

Bd. Aurel Vlaicu de la intersectia cu Bd. Tomis pana la intersectia cu Sos. Mangaliei;

Sos. Mangaliei de la intersectia cu Bd. Aurel Vlaicu pana la iesirea din municipiu spre Agigea;

Bd. I.C. Bratianu de la intersectia cu str. Pasajului (pod I.P.M.C.) pana la iesirea din municipiu spre Valu lui Traian;

Str. Pasajului de la intersectia cu Bd. I.C. Bratianu la intersectia cu Bd. Aurel Vlaicu.

Conducatorii autovehiculelor de marfa au obligatia de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza Municipiului Constanta pentru obtinerea autorizatiei zilnice. Autorizatiile lunare se elibereaza numai la punctele de incasare amplasate in agentiile fiscale din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

In vederea eliberarii "Autorizatiei de circulatie" solicitantul va inainta o cerere tip la care va anexa urmatoarele: copia certificatului de inmatriculare a societatii, copia talonului sau a cartii de identitate a autovehiculului pentru care se urmareste obtinerea autorizatiei si alte copii ale documentelor legale relevante.

Contravaloarea taxei poate fi achitata prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta deschis la Trezoreria Municipiului Constanta sau prin numerar la casieriile din cadrul agentiilor fiscale ale S.P.I.T.V.B.L.

Pentru autorizatii anuale eliberate pana la 31.01.2005, inclusiv se acorda o reducere de 10% din valoarea autorizatie.

Sustragerea de la plata acestei taxe constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 15.000.000 si 25.000.000, sanctiunea contraventionala aplicandu-se societatii careia ii apartine mijlocul de transport.

In conformitate cu art. 28 din O.G. 2/2001 conducatorul auto contravenient poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore jumatate din minimumul amenzii respectiv lei.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local prin compartimentul Trama Stradala.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

* LISTA STRAZILOR CU TRAFIC GREU

DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. Crt.

Denumirea Strazii

Lungime Carosabil

(Km)

Nr. Benzi Circ. In Sectiune

Lungime Totala Benzi (Km)

I.C. BRATIANU (DN 3)

Bdul FERDINAND (DN39)

Sos. MANGALIEI+1MAI (DN39)

Bdul AUREL VLAICU

(DN2A CENTURA VEST)

Bdul TOMIS (DN2A)

Bdul MAMAIA

I.G. DUCA

MIRCEA CEL BATRAN

ELIBERARII + CARAGIALEBABA NOVAC

MIHAI VITEAZU

SOS. DIN VII

LILIACULUI

HATMAN ARBORE

PANDURULUI

DEMOCRATIEI

MESTERUL MANOLE

VARFUL CU DOR

Bdul MARINARILOR

Str. VERDE

ALBA IULIA

CARAIMAN

TEPES VODA

PETRU CERCEL

BRIZEI

DEZROBIRII + SOVEJA

ALE. LAPUSNEANU +

1 DECEMBRIE 1918

PASAJULUI

STEFANITA VODA

CISMELEI

DOBRILA EUGENIU

ADAMCLISI

C-TIN BRATESCU

CUMPENEI

NICOLAE FILIMON

THEODOR BURADA

INDUSTRIALA

CELULOZEI

INTERIOARA II

INTERIOARA III

PRIMAVERII

PELICANULUI

POPORULUI

FRUNZELOR

MARAMURES

CHILIEI

NICOLAE IORGA

ION RATIU

I MAI VECHI

ATELIERELOR

DECEBALUNIRII

ION ROATA

RASURI

FULGERULUI

DUMITRU MARINESCU

SECERIS

SPATAR N. MILESCU

PARING

CORBULUI

4. PERMIS DE LIBERA TRECERE prin statiunea Mamaia, in extrasezon pentru autovehicule de pana la 3,5 t.

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea asigurarii activitatilor de mentinere si modernizare a statiunii Mamaia ca loc de recreere si divertisment.

Pentru obtinerea Permisului de libera trecere, solicitantul va depune o cerere tip la care va anexa documentele precizate in aceasta, la Centrul de Informare Cetateni de pe str. Ecaterina Varga nr. 25- 27.

Contravaloarea taxei pentru obtinerea Permisului de libera trecere este 5.000 lei.

Responsabilitatea incasarii contravalorii taxei revine Serviciului Public de Impozite Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Trama Stradala.

Sunt scutite de la plata taxei urmatoarele categorii de contribuabili:

-veteranii de razboi;

-persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizionieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

-persoanele fizice prevazute in O.G. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, aprobata si modificata prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

-persoanele fizice care au calitatea prevazuta in O.G. nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse,din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania,aprobata cu modificari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. TAXA PENTRU IRIGATII SPATII VERZI IN STATIUNEA MAMAIA

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea intretinerii spatiilor verzi in statiunea Mamaia si se utilizeaza pentru asigurarea activitatii de irigat in statiunea Mamaia.

Cuantumul taxei este de lei/loc de cazare/an.

Taxa se incaseaza de la unitatile care dispun de spatii de cazare.

Documentul in baza caruia se va face impunerea este certificatul de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului.

Depunerea declaratiei si achitarea taxei se va face pana la data de 15.07.2005.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere eronate, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000.000 - 25.000.000 lei.

Neplata taxei genereaza majorari si penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

Modelul declaratiei este:

CONTRIBUABIL  _____ _______ ______ _______________ VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL _____ _______ ______ _______________ ORGANUL DE SPECIALITATE

__________ ______ ____ _____ _______ ______ ________ _____ _______ ______ _____________

PUNCT DE LUCRU _____ _______ ______ _______________ NR. SI DATA INREGISTRARII

NR. REG. COM. _____ _______ ______ _______________ _____ _______ ______ _____________

COD FISCAL _____ _______ ______ _______________

CONT  _____ _______ ______ _______________ SEMNATURA

BANCA  _____ _______ ______ _______________ L.S.

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa pentru irigatii spatii verzi in statiunea Mamaia

Nr. Crt.

Denumire agent economic

Denumirea hotelului

Numar locuri de cazare

Taxa

Total

Data completarii declaratiei: __________ ______ ____ ____________________

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii: _____ _______ ______ _____________

Date de identificare (B.I./C.I.): __________ ______ ____ __________________

Adresa de domiciliu: __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________

Telefon de contact: ___________________

Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

La prezenta declaratie se va anexa certificatul de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Turismului, in copie.

6. TAXA PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR DE PAZA SI ORDINE, IN SEZONUL ESTIVAL, PENTRU AGENTII ECONOMICI, PE PLAJA

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea mentinerii conditiilor civilizate in locurile publice.

Se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice (stalpi de iluminat public, banci de odihna, cosuri de gunoi, locuri de joaca, parcari publice) si private (fatade cladiri, panouri publicitare), pentru prevenirea si combaterea infractiunilor, a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cersetorie, furturi, talharie si prostitutie, pentru combaterea comertului stradal neorganizat si prevenirea depunerilor de moluz si gunoi menajer.

Cuantumul taxei este de 13.500 lei /m2/an.

Taxa va fi achitata de catre toti agentii economici care au incheiate contracte cu Compania Apele Romane. Taxa devine exigibila la data inceperii sezonului estival 2005.

Taxa corespunzatoare se achita prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta sau prin chitanta la casieria Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local.

Agentul economic are obligatia de a declara in termen de 15 zile de la incheierea contractului de concesionare si/sau al procesului-verbal cu Compania Apele Romane pe anul in curs, suprafata de plaja pe care o detine.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere eronate, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000.000-25.000.000 lei.

Agentul economic are obligatia de a achita taxele corespunzatoare astfel:

- 50% la declarare;

- 50% pana la 01.08.2005.

Pentru neachitarea la termen a taxei datorate se calculeaza majorari si penalitati de intarziere conform legislatiei in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

Modelul declaratiei este urmatorul:

CONTRIBUABIL  _____ _______ ______ _______________ VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL _____ _______ ______ _______________ ORGANUL DE SPECIALITATE

_____ _______ ______ ____________

PUNCT DE LUCRU _____ _______ ______ _______________ NR. SI DATA INREGISTRARII

NR. REG. COM. _____ _______ ______ _______________ _____ _______ ______ ___________

COD FISCAL _____ _______ ______ _______________

CONT  _____ _______ ______ _______________ SEMNATURA

BANCA  _____ _______ ______ _______________ L.S.

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa privind asigurarea serviciilor de paza si ordine, in sezonul estival, pentru agentii economici, pe plaja

Nr. Crt.

Denumire agent economic

Data incheierii contractului

Suprafata desfasurata (mp)

Taxa

Total

Data completarii declaratiei: __________ ______ ____ ____________________

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii: _____ _______ ______ _____________

Date de identificare (B.I./C.I.): __________ ______ ____ __________________

Adresa de domiciliu: __________ ______ ____ _____ _______ ______ ___________

Telefon de contact_________________

Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

La prezenta declaratie se va anexa o copie a contractului de concesionare si/sau al procesului verbal cu Compania Apele Romane

7. TAXA ANUALA PENTRU FIECARE STATIE FIXA PENTRU TELEFONIE MOBILA

Taxa constituie venit cu destinatie speciala, este fundamentata de necesitatea intretinerii retelei de iluminat public in Municipiul Constanta si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor generate de aceasta activitate.

Cuantumul taxei: 47.990.000 lei/an pentru fiecare amplasament de statie fixa.

La declararea acestei taxe operatorul de telefonie mobila va prezenta:

-Actele societatii (certificat de inregistrare, cod fiscal);

-Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;

-Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta.

Constituie contraventie depunerea peste termen a declaratiilor de impunere sau depunerea declaratiilor de impunere eronate, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 4.000.000 - 12.000.000 lei pentru fiecare statie nedeclarata.

Colectarea taxei anuale pe fiecare amplasament de statie fixa se efectueaza astfel:

Operatorii de telefonie mobila vor depune declaratia si vor achita contravaloarea taxei in primele trei luni ale anului (31 martie) pentru amplasamentele de statie fixa existente.

In cazul realizarii de noi amplasamente de statie fixa, contravaloarea taxei se va achita in termen de maximum 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor.

In cazul in care operatorul de telefonie mobila intarzie plata taxei anuale pe amplasamente de statie fixa utilizate, se vor percepe penalitati si majorari de intarziere conform prevederilor legale in vigoare.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte venituri al Bugetului Local.

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

Modelul declaratiei este urmatorul:

DECLARATIE DE IMPUNERE

Pentru stabilirea taxei pentru statii fixe de telefonie mobila

Subsemnatul_____ _______ ______ __________reprezentant al SC _____ _______ ______ _______cu sediul in judetul ____________________, municipiul ________________, Str._____ _______ ______ ___________

Nr.______, Bl._____, Sc _____, Ap._____, posesor al BI/CI ________, Nr_________, CNP, _______________, eliberat de Politia ________________, declar un numar _________ de statii fixe pentru telefonie mobila dupa cum urmeaza:

    Locatia statiei fixe pt telefonie      mobila

    Nr. autorizatie IGR

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.La prezenta declarartie se vor anexa in copie urmatoarele documente:

-Actele societatii (certificat de inregistrare, cod fiscal);

-Autorizatiile de functionare eliberate de Inspectoratul General al Comunicatiilor pentru fiecare amplasament de statie fixa utilizat de operatorul de telefonie mobila;

-Declaratie pe proprie raspundere privind numarul de amplasamente de statie fixa pentru telefonie mobila utilizate pe raza municipiului Constanta.

DATA FUNCTIA SEMNATURA

             NUME SI PRENUME          

8. TAXA PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE LINISTE SI SIGURANTA IN DERULAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE IN CONSTANTA, MAMAIA SI SAT VACANTA

Taxa constituie venit cu destinatie speciala si este fundamentata de necesitatea mentinerii conditiilor civilizate de trai in locurile publice.

Se utilizeaza pentru paza unor bunuri publice si private, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor si a faptelor ilicite, antisociale, manifestate prin cersetorie, furturi, talharie si prostitutie, pentru combaterea comertului stradal neorganizat, prevenirea depunerilor de moloz si gunoi menajer si pentru prevenirea lipirii de afise pe fatadele cladirilor, stalpi si copaci.

Taxa va fi platita de toti contribuabilii persoane juridice si persoane fizice cu exceptia celor ce au in administrare complexe hoteliere, acestia fiind scutiti numai pentru suprafata destinata serviciilor de cazare.

Taxa va fi platita de catre utilizator, iar in cazul spatiilor care formeaza complexe comerciale, taxa va fi achitata de catre proprietar sau locator, dupa caz.

Vor fi scutite de la plata taxei, societatile (agentii economici) care au contracte de colaborare sau de prestari servicii incheiate cu Primaria Municipiului Constanta numai pe perioda derularii contractului.

Taxele sunt stabilite diferentiat, pe activitati, pe suprafete, astfel:

ZONA MAMAIA SI SAT VACANTA

Nr

crt

ACTIVITATEA

TAXA (lei /an)

Agrement

S 25m2

25 m2<S 60m2

S>60m2

Unitati din activitatea de alimentatie publica. Vezi zonarea Anexa (Mamaia si Sat Vacanta)

S 150m2

S>150m2

Spatii comerciale si prestari servicii (suprafata desfasurata)

S 100m2

S>100m2

Taxele nu se incaseaza pentru amplasamentele de pe plaja indiferent de activitatile ce se desfasoara pe plaja.

ZONA CONSTANTA

Nr crt

ACTIVITATEA

TAXA ( lei /an )

Unitati din activitatea de alimentatie publica (suprafata desfasurata)

S>100m2

Spatii comerciale si prestari servicii, birouri de firma (suprafata desfasurata)

100 m2<S 200m2

S>200m2

Complexe comerciale ce desfasoara activitate comerciala (suprafata desfasurata)

200 m2<S 500m2

500m2<S 2000m2

2000m2<S 4000m2

S>4000m2

Depozite comerciale (suprafata desfasurata)

100 m2<S 200m2

S>200m2

Banci si alte institutii financiare (suprafata desfasurata)

S 200m2

S>200m2

Zonele din Mamaia si Sat Vacanta sunt urmatoarele:

Zona A

Zona Satul de Vacanta;

Zona Alee Perla cuprinsa intre Bd. Mamaia si Complexul Comercial de langa bazine;

Zona Faleza cuprinsa intre Hotel Parc si Bufet Jupiter - Junona;

Zona cuprinsa intre Complex Melody si zona Cazino;

Zona cuprinsa intre Hotel Riviera si Hotel Majestic;

Zona B (Reducere 10 %)

Zona cuprinsa intre Debarcader Neptun si Restaurant Cherhana;

Zonele neincluse in Zona A si care nu intra sub incidenta Zonei C;

Zona C (Reducere 20 %)

Zona cuprinsa intre Bd. Mamaia si malul Lacului Siutghiol;

Zona Camping Tabara Turist.

In cazul unitatilor cu mai multe puncte de lucru, la cererea acestora, taxele se vor calcula pentru fiecare punct in parte, la valoarea cea mai mica dupa incadrarea fiecarui punct de lucru in tabelele mai sus mentionate.

Contribuabilul are obligatia de a declara, pe propria raspundere, suprafata detinuta, prin completarea unei declaratii de impunere in doua exemplare.

Taxele corespunzatoare se vor achita prin ordin de plata in contul Primariei Municipiului Constanta, deschis la Trezoreria Constanta (cont IBAN RO66TREZ2315040XXX000599) sau prin chitanta la caseriile agentiilor Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri la bugetul local.

Pentru Constanta taxa se achita in patru rate trimestriale egale, pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, date pana la care nu se datoreaza majorari de intarziere.

Pentru Mamaia, Sat Vacanta, taxa se achita odata cu depunerea declaratiei.

In cazul de intarziere la plata se percep majorari si penalitati conform legislatiei in vigoare.

La declaratia de impunere, agentul economic are obligatia de a anexa in fotocopie urmatoarele documente:

certificat de inregistrare si anexe;

actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.);

schita activului vizata de o persoana autorizata.

Termenul de depunere al declaratiei anuale:

pentru contribuabilii din Constanta este pana la 1.03.2005;

pentru Mamaia si Sat Vacanta este pana la data de 01.07.2005.

In cazul in care punctul de lucru se va deschide dupa data limita de depunere a declaratiei, contribuabilul trebuie sa depuna declaratia in termen de 30 zile de la data deschiderii punctului de lucru.

Constituie contraventie nedepunerea, depunerea peste termen a declaratiilor sau depunerea declaratiilor cu informatii eronate se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000.000 - 25.000.000 lei.

Responsabilitatea incasarii taxei revine Serviciului Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local .

Verificarea, intocmirea notelor de constatare se va face de catre Directia Corp Control si se vor transmite catre Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri ale Bugetului Local in termen de 48 ore, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale si a efectuarii controlului fiscal la sediul contribuabilului.

Modelul declaratiei este urmatorul:

CONTRIBUABIL _____ _______ ______ _______________ VERIFICAT DE:

SEDIU SOCIAL _____ _______ ______ _______________ ORGANUL DE SPECIALITATE

PUNCT DE LUCRU _____ _______ ______ _______________

NR. REG. COM. _____ _______ ______ _______________ NR. SI DATA INREGISTRARII

COD FISCAL _____ _______ ______ _______________

CONT  _____ _______ ______ _______________ SEMNATURA

BANCA  _____ _______ ______ _______________ L.S.

DECLARATIE *

pentru incasarea taxelor speciale

Taxa privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice

Mamaia si Sat Vacanta

Nr. Crt.

Activitatea

Se

Bifeaza

cu X

Zona

Suprafata

Desfasurata

(m2)

Taxa

Agrement

Unitati din activitatea de alimentatie publica - vezi zonarea anexa (Mamaia + Sat Vacanta) (suprafata desfasurata)

Spatii comerciale si prestari servicii (suprafata desfasurata)

Constanta

Nr. Crt.

Activitatea

Se

bifeaza

cu X

Suprafata

Desfasurata

(m2)

Taxa

Unitati din activitatea de alimentatie publica (suprafata desfasurata)

Spatii comerciale si prestari servicii, birouri de firma (suprafata desfasurata)

Complexe comerciale care desfasoara activitate comerciala (suprafata desfasurata)

Depozite comerciale (suprafata desfasurata)

Banci si alte institutii financiare (suprafata desfasurata)

Data completarii declaratiei:__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______

Semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii:_____ _______ ______ ______________

Date de identificare (B.I./C.I.):_

Adresa de domiciliu:__________ ______ ____ __________ ______ ____

Telefon:________________

*Sub sanctiunile aplicate de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.

La prezenta declaratie se vor anexa in copie urmatoarele documente:

certificat de inregistrare si anexe;

actul de proprietate sau detinere (concesiune, inchiriere, asociere, etc.);

schita activului vizata de o persoana autorizata.

Document Info


Accesari: 1261
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )