Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Legislatie


TITLUL IV

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilorART. 103

Definitia microîntreprinderii

În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoana juridica româna care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decât statul, autoritatile locale si institutiile publice.

ART. 104

Optiunea de a plati impozit pe veniturile microîntreprinderii

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.

(2) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal urmator, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 103 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

(3) O persoana juridica româna care este nou-înfiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, daca conditiile prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt îndeplinite la data înregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b) este îndeplinita în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrarii.

(4) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 103.

(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

a) desfasoara activitati în domeniul bancar;

b) desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii;

c) desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

(6) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pâna la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

ART. 105

Aria de cuprindere a impozitului

Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplica asupra veniturilor obtinute de microîntreprinderi din orice sursa, cu exceptia celor prevazute la art. 108.

ART. 106

Anul fiscal

(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.

(2) În cazul unei persoane juridice care se înfiinteaza sau îsi înceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridica a existat.

ART. 107

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.

ART. 107^1

Impunerea microîntreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro*)

Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute în acest articol, fara a se datora majorari de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

*) Prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2006, s-a modificat art. 107^1, fara a se face nici o precizare cu privire la titlul acestuia. În textul actualizat s-a pastrat titlul art. 107^1 asa cum era înainte de modificarea efectuata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2006.

ART. 108

Baza impozabila

(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

(2) În cazul în care o microîntreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune, potrivit legii.

ART. 109

Procedura de declarare a optiunii

(1) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit comunica optiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.

(2) Persoanele juridice care se înfiinteaza în cursul unui an fiscal înscriu optiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinita, microîntreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior îndeplineste conditiile prevazute la art. 103.

(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu si microîntreprinderile care desfasoara activitati în zonele libere si/sau în zonele defavorizate.

ART. 110

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

(1) Calculul si plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

(2) Microîntreprinderile au obligatia de a depune, pâna la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe venit.

ART. 111*)

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

În cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microîntreprindere platitoare de impozit, conform prezentului titlu, si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microîntreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.

*) A se vedea art. 52 si art. 107.

ART. 112

Prevederi fiscale referitoare la amortizare

Persoanele juridice platitoare de impozit pe venit sunt obligate sa evidentieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil platitorilor de impozit pe profit.

Norme metodologice

TITLUL IV

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Definitia microîntreprinderii

ART. 103

În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoana juridica româna care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decât statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Norme metodologice:

1. Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, înscrise lunar în statele de plata si/sau în registrul general de evidenta a salariatilor.

2. La analiza îndeplinirii conditiei privind numarul de salariati nu se iau în considerare cazurile de încetare a raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca în urma savârsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod. Pentru persoanele juridice care au un singur angajat care demisioneaza în cursul unei luni, conditia prevazuta la art. 103 lit. b) din Codul fiscal se considera îndeplinita daca în cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.

3. Pentru încadrarea în conditia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 108 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiasi exercitiu financiar.

3^1. Conditia prevazuta la lit. a) a art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra în vigoare la 1 ianuarie 2007, trebuie verificata pentru anul fiscal 2008 pe baza veniturilor realizate de contribuabili în anul fiscal 2007, cu exceptia situatiei prevazuta la art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru anii fiscali urmatori conditia va fi verificata pe baza veniturilor realizate în anul fiscal precedent. Încadrarea în categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analizarea contractelor încheiate.

4. La încadrarea în conditia privind capitalul social, nu poate fi microîntreprindere persoana juridica româna care are capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

Codul fiscal:

Optiunea de a plati impozit pe veniturile microîntreprinderii

ART. 104

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.

(2) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal urmator, daca îndeplinesc conditiile prevazute la art. 103 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

(3) O persoana juridica româna care este nou-înfiintata poate opta sa plateasca impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, daca cerintele prevazute la art. 103 lit. a) si d) sunt îndeplinite la data înregistrarii la registrul comertului si conditia prevazuta la art. 103 lit. b) este îndeplinita în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrarii.

(4) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urmator anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 103.

(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

a) desfasoara activitati în domeniul bancar;

b) desfasoara activitati în domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii;

c) desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

(6) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pâna la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Norme metodologice:

5. În sensul alin. (4) si (6) ale art. 104 din Codul fiscal, iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se efectueaza începând cu anul urmator celui în care nu se mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 103 din Codul fiscal sau prin optiune.

În sensul art. 104 alin. (6) din Codul fiscal, optiunea se exercita si de catre contribuabilii care la data de 31 decembrie 2004 îndeplineau conditiile pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor, prevazute la art. 103 din Codul fiscal.

6. În cazul în care angajarea nu se realizeaza în termen de 60 de zile de la data eliberarii certificatului de înregistrare, microîntreprinderea este platitoare de impozit pe profit de la data înregistrarii acesteia la registrul comertului. Perioada de 60 de zile se prelungeste în anul urmator celui pentru care s-a exercitat optiunea, dupa caz.

7. În întelesul art. 104 alin. (4), daca pe parcursul anului fiscal una dintre conditiile impuse la art. 103 din Codul fiscal nu mai este îndeplinita, contribuabilul este obligat ca începând cu anul fiscal urmator sa nu mai aplice impozitul pe venit chiar daca ulterior îndeplineste criteriile prevazute la art. 103 lit. b) si c).

8. Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:

a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (bancile, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);

b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu: societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere în aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);

c) persoanele juridice care desfasoara activitati în domeniul jocurilor de noroc, al pariurilor sportive si al cazinourilor.

Codul fiscal:

Anul fiscal

ART. 106

(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.

(2) În cazul unei persoane juridice care se înfiinteaza sau îsi înceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridica a existat.

Norme metodologice:

9. În cazul înfiintarii unei microîntreprinderi într-un an fiscal, perioada impozabila începe de la data înregistrarii acesteia la registrul comertului, daca are aceasta obligatie, sau de la data înregistrarii în registrul condus special de judecatorii, dupa caz.

10. În cazul lichidarii unei microîntreprinderi într-un an fiscal, perioada impozabila înceteaza o data cu data radierii din registrul unde a fost înregistrata înfiintarea acesteia.

Codul fiscal:

ART. 107^1

Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit oricare din limitele prevazute în acest articol, fara a se datora majorari de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

Norme metodologice:

10^1. În situatia în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 de euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit începând cu trimestrul în care limita sau ponderea au fost depasite, luându-se în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Contribuabilul va înstiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea în acest scop a declaratiei de mentiuni, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru încadrarea în conditia privind nivelul veniturilor realizate în cursul anului fiscal, inclusiv pentru stabilirea ponderii veniturilor realizate din consultanta si management în veniturile totale, se vor lua în calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului în euro a veniturilor realizate de microîntreprinderi este cel comunicat de Banca Nationala a României pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia îi este aferent venitul respectiv.

Impozitul pe profit datorat de contribuabil, începând cu trimestrul în care s-a depasit limita prevazuta la art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Codul fiscal:

Baza impozabila

ART. 108

(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile din variatia stocurilor;

b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

(2) În cazul în care o microîntreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune, potrivit legii.

Norme metodologice:

11. Microîntreprinderile platitoare de impozit pe venit organizeaza si conduc contabilitatea potrivit Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

12. Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 1,5% este totalul veniturilor trimestriale care sunt înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu exceptia celor înregistrate în:

- "Variatia stocurilor";

- "Venituri din productia de imobilizari necorporale";

- "Venituri din productia de imobilizari corporale";

- "Alte venituri din exploatare" analitic reprezentând veniturile din cota-parte a subventiilor guvernamentale si altor resurse similare pentru finantarea investitiilor;

- "Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare" si "Venituri financiare din provizioane";

- veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii; precum si

- veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate catre bugetul de stat, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale.

13. Diferentele favorabile de curs valutar rezultate în urma evaluarii creantelor si datoriilor în valuta existente la data de 31 decembrie 2002, înregistrate în contabilitate în "Rezultatul reportat" sunt venituri impozabile pe masura încasarii creantelor sau platii datoriilor.

14. La calculul impozitului pe venit datorat de microîntreprinderile care îsi înceteaza existenta în urma operatiunilor de divizare, dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social în devize sau disponibilului în devize, inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, pentru societatile care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit, acestea fiind tratate ca dividende si supuse impunerii, potrivit titlului II, III sau V din Codul fiscal, dupa caz.

15. În cazul în care se achizitioneaza case de marcat, din baza impozabila se scade valoarea caselor de marcat, în conformitate cu documentul justificativ, în luna punerii în functiune. Punerea în functiune se face potrivit prevederilor legale.

Codul fiscal:

Procedura de declarare a optiunii

ART. 109

(1) Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit comunica optiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.

(2) Persoanele juridice care se înfiinteaza în cursul unui an fiscal înscriu optiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori, cât timp sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 103.

(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinita, microîntreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior îndeplineste conditiile prevazute la art. 103.

(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu si microîntreprinderile care desfasoara activitati în zonele libere si/sau în zonele defavorizate.

Norme metodologice:

16. Optiunea se înscrie în cererea de înregistrare la registrul comertului si este definitiva pentru anul fiscal respectiv si pentru anii fiscali urmatori, atâta timp cât sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 103 din Codul fiscal. Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pot opta pentru impozitul pe venit numai la începutul anului fiscal, daca la finele anului precedent sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 103 din Codul fiscal si nu au fost platitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor pe parcursul functionarii lor.

Optiunea se comunica organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea Declaratiei de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.

Pot opta si persoanele juridice care desfasoara activitati în zonele libere si/sau în zonele defavorizate.

Codul fiscal:

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

ART. 111

În cazul unei asocieri fara personalitate juridica dintre o microîntreprindere platitoare de impozit, conform prezentului titlu, si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microîntreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a varsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizica, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.

Norme metodologice:

17. Persoana fizica rezidenta va definitiva impozitul pe venitul din asociere în conformitate cu prevederile titlului III din Codul fiscal.

Exemplu calcul impozit microîntreprinderi:

Situatia rulajelor conturilor de venituri în trimestrul I 2007 este urmatoarea:

Element

Rulaje

D

C

TOTAL VENITURI din care:

Venituri din vânzarea produselor finite - export încasat

Venituri din vânzarea produselor finite - intern

Venituri din lucrari executate si servicii prestate -export încasat

Venituri din vânzarea marfurilor

Variatia stocurilor

Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati - comerciale

Venituri din imobilizari financiare

Venituri din productia de imobilizari corporale

Venituri din dobânzi

Alte venituri financiare

Venituri din provizioane pt riscuri si cheltuieli

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor financiare

Calculati impozitul pe venitul micorîntreprinderilor aferent trim I.


Document Info


Accesari: 1226
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )