Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Norme de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

Legislatie


Norme de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

CuprinsPreambul

Prevederi generale

Manipularea si transportul prin purtare a maselor

Transportul cu mijloace nemecanizate

Depozitarea, stivuirea,încarcarea si descarcarea materialelor în bucati

Depozitarea, încarcarea si descarcarea materialelor În vrac

Depozitarea, încarcarea si descarcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase

Depozitarea, încarcarea si descarcarea altor produse

Prescriptii de proiectare

Anexa 1

Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme

Anexa 2

Ghid de terminologie de protectie a muncii. Notiuni de baza

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala în conditii de protectie a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective, prin instructiuni proprii.

Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii în munca, sistem compus din:

- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii si medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

- Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de protectie a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu riscurile specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitatile caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protec 10310b19k 55;ie a muncii, practicata în Normele generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:

- Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în procesul muncii;

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice în care unul sau mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de protectie a muncii în cadrul Normelor specifice de protectie a muncii, vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati în conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari în domeniul protectiei muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea în munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la protectia muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

- controlul realizarii masurilor de protectie a muncii;

- fundamentarea programului de protectie a muncii.

În contextul general prezentat Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor au fost elaborate tinând cont de reglementarile existente în domeniu pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea factorilor de risc proprii acestor activitati.

Structurarea acestei norme este facuta pentru fiecare activitate prevederile urmând o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantilor, în procesul de munca.

Pe lânga prevederile specifice privind activitatile pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor structurate pe componentele sistemului de munca, normele mai cuprind un capitol de prevederi privind proiectarea mijloacelor de productie, prevederi care râman valabile pâna la acoperirea problematicii tratate prin standarde în domeniu.

Prezenta norma a fost elaborata în baza Directivei 90/269/CEE, prevederile de norma preluând prevederile directivei.

În acelasi timp cu terminologia de protectie a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa în care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai în ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor , facilitând astfel, pentru utilizatori, întelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut

Art.1  Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor cuprind masuri minime de prevenire a accidentarii si îmbolnavirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca în conditii de securitate.

Scop

Art.2  Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici manipularii, transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a depozitarii materialelor, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca) .

Domeniu de aplicare

Art.3  Prevederile prezentelor norme au caracter national, se aplica tuturor persoanelor juridice si fizice care organizeaza si desfasoara activitati de manipulare, transport prin purtare si cu mijloace nemecanizate si de depozitare a materialelor.

Conexiunea cu alte acte normative

Art.4  (1) Prevederile prezentelor norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatii de manipulare, transport prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitare a materialelor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate în ANEXA 1.

Art.5  Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art.6  Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se vor realiza în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului de protectie.

Revizuirea prezentelor norme

Art.7  Prezentele Norme specifice de protectie a muncii se revad periodic si se modifica ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite în tehnologia de lucru si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

2. Manipularea si transportul prin purtare a maselor

Art.8  Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor conform definitiei din Normele generale de protectie a muncii, se întelege orice operatie de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi salariati, inclusiv ridicarea, coborârea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica riscuri de accidentare sau îmbolnavire profesionala.

Art.9  (1) Conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa foloseasca mijloace adecvate, în special echipament mecanic, pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de catre salariati.

(2) În toate cazurile în care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, conducerea persoanei fizice sau juridice trebuie sa organizeze locurile de munca astfel încât la manipularea si transportul prin purtare sa fie eliminat sau redus riscul de accidentare sau îmbolnavire profesionala.

Art.10  În cazurile în care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate, conducerea persoanei juridice sau fizice, va organiza locurile de munca astfel încât activitatea sa se desfasoare în conditii de siguranta si cu risc cât mai mic pentru sanatate si:

a) Va evalua în prealabil, conditiile de securitate si sanatate pentru activitatea respectiva în ceea ce priveste:

- caracteristicile masei;

- efortul fizic depus;

- caracteristicile mediului de munca;

- caracteristicile activitatii.

b) Va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare în scopul evitarii sau reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luând în considerare:

1) Caracteristicile masei cum sunt:

- greutatea si dimensiunile;

- dificultarea de apucare;

- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului

- plasarea în asa fel încât ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexie ori a trunchiului;

- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor, în special în eventualitatea unei ciocniri.

2) Efortul fizic:

- prea mare;

- care nu poate fi realizat decât printr-o miscare de rasucire a trunchiului;

- care antreneaza o miscare brusca a masei;

- care este realizat atunci când corpul se afla într-o pozitie instabila.

3) Caracteristicilor mediului de munca cum sunt:

- inexistenta unui spatiu suficient în special pe verticala, pentru realizarea activitatii;

- pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati;

- imposibilitatea ridicarii manuale la înaltime, în siguranta;

- manipularea maselor la mai multe niveluri;

- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materiale ;

- conditiile climatice necorespunzatoare.

4) Cerintele activitatii cum sunt:

- efortul fizic frecvent si prelungit;

- insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;

- distantele mari pentru transportat sarcini;

- ritm impus de un proces de munca care nu poate fi schimbat de salariat.

Art.11  (1) La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.

(2) Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale periodice.

Art.12  Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari ca salariatii, care executa lucrari de manipulare si transport prin purtare sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun în cazul în care aceste activitati nu sunt executate corect.

Art.13  (1) Salariatii vor fi informati asupra masurilor luate de conducerea persoanei juridice pentru asigurarea securitatii, la manipularea si transportul prin purtare.

(2) Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari modul în care salariatii respecta indicatiile tehnice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare.

(3) Conducerea persoanei juridice sau fizice, pentru fiecare caz în parte, va indica greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul de greutate în cazul unui ambalaj excentric.

Art.14  Conducerea persoanei fizice sau juridice va consulta salariatii sau reprezentantii lor si va permite acestora sa ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta sanatatea si securitatea în munca.

Art.15  Salariatii sau reprezentantii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii persoanei juridice sau fizice sa ia masuri de eliminarea riscurilor pentru salariatii folositi la manipularea si transportul prin purtare a maselor.

Art.16  Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele transportate manual pe plan înclinat, înaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua niveluri între care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan înclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime cuprinse în Normele generale de protectie a muncii.

Art.17  În timpul manipularii manuale a maselor, salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Se interzice transportul prin purtare a maselor care împiedica vizibilitatea.

Art.18  Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrari.

Art.19  Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare.

Art.20  Manipularea în acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate între ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare în acelasi timp a maselor care sunt instabile între ele.

Art.21  Obiectele ambalate în cutii, lazi etc., trebuie fixate în interiorul ambalajelor. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator în cutii, lazi etc.

Art.22  Traseul pe care îl parcurge salariatul În timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.

Art.23  Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.

Art.24  Se interzice manipularea manuala a maselor în/din locuri în care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, daca nu se iau masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau îmbolnaviri profesionale.

Art.25  Planurile înclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie.

Art.26  În cazul în care conditiile climatice (vânt, ceata, caldura excesiva etc.) nu permit manipularea si transportul manual al maselor în conditii de securitate, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau îmbolnavire profesionala.

Art.27  Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborâri pe unitate de timp daca nu se respecta art. 14.

Art.28  Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si / sau de lucru corespunzator si în buna stare.

3. Transportul cu mijloace nemecanizate

Art.29  Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de încarcare, descarcare si transport (targi, carucioare etc.) se va face în functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului, precum si de modul de dotare a persoanelor juridice sau fizice.

Art.30  Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese încât sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate.

Art.31  Înainte de a se trece la încarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla starea lui, insistându-se asupa platformei pe care se aseaza sarcina.

Art.32  Înainte de încarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. Pentru evitarea ranirilor la mâini, cuiele iesite si capetele parâmelor trebuie sa fie îndoite. Nu se vor încarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate.

Art.33  Înainte de a începe operatiile de încarcare sau descarcare a vehiculelor la rampa, între aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere pentru preluarea denivelarilor existente. Podetele orizontale sau înclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual, vor fi rezistente, astfel încât sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii. Ele pot fi sprijinite si dedesubt. Ele nu vor fi alunecoase si vor fi prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor în timpul lucrului. Panta podetelor înclinate va fi maxim 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru circulatia într-un singur sens) . Podetele orizontale sau înclinate, situate la înaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior si unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu parapeti de protectie.

Art.34  În cazul în care operatiile de încarcare sau descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare (roabe, carucioare etc.) , podetele înclinate vor fi prevazute cu sipci (nervuri) transversale, fixate la o distanta de 300-400 mm între ele sau cu alte mijloace care sa împiedice alunecarea lucratorilor.

Art.35  Locurile destinate permanent pentru operatiile de încarcare, descarcare si depozitare, precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi pavate sau podite. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute în stare nealunecoasa. În cazul lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate conform reglementarilor în vigoare.

Art.36  Înainte de începerea operatiilor de încarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin frânare cu mecanismul de frânare propriu pe teren orizontal si prin frânare cu mecanism propriu de frânare si cu saboti de oprire pe teren în panta. Se interzice deplasarea vehiculelor în timpul efectuarii operatiilor de încarcare sau descarcare.

Art.37  Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se încarca sau descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, în functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc. încât sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Art.38  Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat, tebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia.

Art.39  Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni.

Art.40  Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofrânare defect.

4. Depozitarea, stivuirea, încarcarea si descarcarea materialelor în bucati

Art.41  Depozitarea materialelor se va face astfel încât sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si explozii.

Art.42  Depozitarea materialelor pe rafturi se face în asa fel încât sa nu fie posibila caderea lor.

Art.43  Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie depasita.

Art.44  La stivuirea materialelor în încaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoseli.

Art.45  Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material în bucati care se depoziteaza.

Art.46  Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.

Art.47  Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.

Art.48  În cazul depozitarii materialelor ambalate în cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate, când suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar înaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie.

Art.49  Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare, se vor face verificari dupa fiecare folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii în continuare a acestora în conditii de siguranta.

Art.50  Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel încât sa se evite prabusirea stivei.

Art.51  Când încarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise, prevazute conform art.16. Totodata, se va asigura ca obiectele respective, sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mâinile.

Art.52  În cazul în care o sarcina este încarcata, descarcata sau transportata, prin purtare, concomitent de catre mai multi muncitori, acestia vor ridica si coborî sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.

Art.53  Încarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate împotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. Încarcatura va fi astfel aranjata încât conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs.

Art.54  Încarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat, iar în cazul transportului de materiale lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul în timpul mersului.

Art.55  La încarcarea si descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati încât sa nu se loveasca între ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.

Art.56  Distanta dintre doi încarcatori manuali care lucreaza în acelasi timp la încarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 m.

Art.57  Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor, vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate.

Art.58  Se interzice accesul la locul de descarcare - încarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii.

5. Depozitarea, încarcarea si descarcarea materialelor în vrac

Art.59  Pentru a evita împrastierea materialelor în vrac, depozitarea lor se va face în boxe, buncare, silozuri etc. În cazul în care acest lucru nu este posibil, materialele se vor aseza în gramezi, având forma unui trunchi de piramida cu înclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv.

Art.60  Descarcarea materialelor în vrac trebuie facuta începând de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor.

Art.61  La manipularea în vrac a materialelor pulverulente, când acestea se arunca cu lopata, se va evita stationarea oamenilor în zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari în apropierea locului respectiv; lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare.

Art.62  La manipularea materialelor pulverulente în vrac, muncitorii se vor aseza în asa fel încât deplasarea materialelor sa se faca în directia vântului (vântul în spate) .

Art.63  În vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice în vrac, se vor folosi roabe, targi, jgheaburi etc.

Art.64  Se interzice manipularea în vrac a produselor toxice.

6. Depozitarea, încarcarea, descarcarea materialelor lungi, grele sau voluminoase

Art.65  În cazul în care pentru încarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare, aceste operatii se vor executa manual cu ajutorul unor planuri înclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. Planurile înclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport.

Art.66  Se interzice stationarea muncitorilor în dreptul materialelor care se descarca, precum si oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule. Salariatii trebuie sa stationeze lateral în timpul descarcarii.

Art.67  (1) Se interzice coborârea în acelasi timp a mai multor obiecte pe planul înclinat; fiecare obiect se va coborî numai daca cel precedent a fost luat de pe planul înclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru.

(2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan Înclinat se va face de catre cel putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, salariatii stând la partea superioara. Se va manipula câte un singur colet sau obiect.

Art.68  Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri, toti salariatii se aseaza pe aceeasi parte a piesei. Coborârea în vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare, ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. Mersul celor ce transporta o piesa va fi în acelasi pas, în cadenta comandata.

Art.69  Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera.

Art.70  În cazul în care nu se dispune de instalatii de ridicat, încarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase, se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri:

-terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce împiedica deplasarea;

-în cazul când rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda, deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi;

-în cazul deplasarii materialelor grele pe role, lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei însa nu mai mult de 300 mm;

-se interzice îndepartarea manuala a rolelor de sub încarcatura; îndepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de încarcatura;

-în timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal, acestea vor fi împinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi; în cazul când este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare, se vor folosi trolii, iar muncitorii nu vor sta în zona periculoasa creata de cablu (1,5 ori lungimea cablului) ; de asemenea, ei vor pastra o distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi, în cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia.

7. Depozitarea, încarcarea, descarcarea altor produse

Art.71  La manipularea, depozitarea si transportul materialelor explozive si inflamabile se vor repecta prevederile din Normele specifice de protectie a muncii la transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive.

Art.72  La depozitarea, încarcarea si descarcarea produselor petroliere se vor respecta prevederile Normei specifice de protectie pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor petroliere.

Art.73  La manipularea, depozitarea si transportul coletelor postale se vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru activitati desfasurate în posta.

Art.74  La depozitarea, încarcarea si descarcarea recipientelor butelie pentru gaze sub presiune se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru:

- fabricarea, depozitarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;

- fabricarea, depozitarea si utilizarea hidrogenului;

- fabricarea, depozitarea si utilizarea acetilenei.

Art.75  Manipularea substantelor periculoase se va face conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Detalierea acestor prevederi se va face prin elaborarea unor instructiuni proprii de securitate în functie de conditiile concrete de utilizare.

8. Prescriptii de proiectare

Art.76  Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel construite, încât manevrarea lor sa se faca usor si sa aiba o functionare silentioasa.

Art.77  Ambalajele sau obiectele care sunt manipulate manual nu trebuie sa aiba muchii sau margini taietoare.

Art.78  (1) Carucioarele cu 3 sau 4 roti trebuie sa fie dotate cu sisteme de autofrânare si sisteme de avertizare sonora.

(2) Mijloace de transport nemecanizate vor avea inscriptionate sarcina maxima care poate fi transportata.

Art.79  Toate materialele care sunt manipulate manual trebuie sa fie prevazute cu sisteme de prindere corespunzatoare.

Art.80  În cazul depozitarii materialelor marunte (piese mici, resturi de materiale etc.) în cutii, peretii acestora trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialul din interior.

Art.81  Pe ambalaje se va mentiona masa bruta prin scriere directa pe ambalaj sau prin utilizarea unei etichete cu continut corespunzator. În cazul sarcinilor mai mari de 100 kg si cu centrul de greutate excentric se vor indica pe ambalaj punctele de legare de cîrligul macaralei sau de prindere manuala.

Art.82  Ambalajele continând materiale caustice, corosive, inflamabile, explozive sau toxice trebuie sa fie inscriptionate cu denumirea continutului si marcate cu semne avertizoare conform standardelor În vigoare.

ANEXA 1

Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme *

Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor vor fi completate de alte norme, dupa cum urmeaza:

1. Norme generale de protectie a muncii

2. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern

4. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice

5. Norme specifice de protectie a muncii la transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive

6. Norme specifice de protectie a muncii pentru activitati desfasurate în posta

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

8. Norme specifice de protectie pentru manipularea, transportul si utilizarea produselor petroliere

9. Norme de prevenire si stingere a incendiilor

10. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice

11. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea si utilizarea hidrogenului

12. Norme specifice de protectie a muncii pentru fabricarea, depozitarea produselor organice

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si depozitarea apei grele

* ÎntrucÂt în prezent sistemul national al normelor specifice de protectie a muncii este în curs de elaborare, pâna la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica, dupa caz, normele departamentale existente referitoare la aceste activitati.

ANEXA 2

Ghid de terminologie de protectie a muncii

Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura contractului în baza caruia îsi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau în asociere cu un protector.

3. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de îmbracaminte, încaltaminte si de accesorii, cu care este dotat salariatul în procesul de munca, în scopul prevenirii uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor personale.

4. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala.

5. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare în procesul muncii.

6. Factori de risc: factori (însusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducând la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop însusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

8. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari în domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate în cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati, (prin efort propriu sau colaborarea cu institute specializate) , este obligatorie, atunci când normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate în unitate sau facultativa, atunci când patronul considera necesar, pentru îmbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

9. Prevenire: ansamblu procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

10. Proces de munca: succesiunea în timp si în spatiu a actiunilor conjugate ale executantului, cu ajutorul mijloacelor de productie în sistemul de munca.

11. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol si persoana expusa.

12. Parapet de protectie: protector utilizat împotriva caderii de la înaltime. Parapetul de protectie trebuie sa fie rezistent, sa aiba mâna curenta cu înaltimea de 1m, legatura intermediara la 0,5 m si o bordura de 0,15 m la partea de jos.

13. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, într-o situatie periculoasa.


Document Info


Accesari: 8322
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )