Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Notiuni legislative. Privire generala

Legislatie


Notiuni legislative. Privire generala

Pentru o buna întelegere a disciplinei de Legislatie în turism ar trebui mai întâi lamurite o serie de concepte legislative, cum ar fi:Legislatie = totalitatea legilor unei tari sau ansamblul actelor normative dintr-o tara.

Legislativ = reprezinta elaborarea si adoptarea legilor

Legislator = este persoana care legifereaza

Legislatura = reprezinta timpul pentru care este ales organul legislativ sau organul suprem al puterii statului.

Lege = act normativ care emana de la orice organ competent care potrivit Constitutiei poate sa elaboreze acte normative în sens larg.

Legea fundamentala a României este CONSTITUŢIA.

Potrivit Constitutiei Parlamentul României emite trei categorii de acte normative: legi organice, legi constitutionale si legi ordinare.

Legile organice sunt stabilite de Constitutie (art.73<3> Constitutia României) si:
reglementeaza sistemul electoral,

statutul functionarilor publici,

aparatul administrativ,

si alte domenii stabilite de Constitutie.

Initiativa legisltiva apartine Guvernului, deputatilor, seantorilor si unui umar de cel putin 100 mii cetateni cu drept de vot.

Legile constitutionale sunt cele de revizuire a Constitutiei (art.73<2> Constitutia României)

Ramân in sfera legilor ordinare celelalte relatii sociale asupra carora legislativul poate hotarî.

GUVERNUL  emite (potrivit Constitutiei)


ORDONANŢE  HOTĂRÂRI

se emit în temeiul si pentru

aplicarea legilor si ordonantelor

SIMPLE  DE URGENŢĂ

se emit în temeiul se emit si în timpul

unei legi de abilitare sesiunilor parlamentare,

pe perioada vacantelor în cazul situatiilor

parlamentare  exceptionale care necesita

o reglementare imediata


EXCEPŢIE:

Guvernul nu poate emite ordonante

pentru domeniul pentru care

Constitutia prevede reglementari

la nivelul legilor organice

CONDUCĂTORII ORGANELOR

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

(ministrii, directori generali în ministere)

emit

ORDINE INSTRUCŢIUNI


se emit în temeiul hotarârilor, ordonantelor sau legilor

Procedura de elaborare a actelor normative

Pentru actele emise de Guvern:

initiatorii propun o prima forma de reglementare ce va fi însotita de o alta nota de fundamentare pentru ordonante si hotarâri de Guvern, precum si de un referat de aprobare pentru ordine si instructiuni.

proiectele de acte normative se trimit spre avizare institutiilor publice interesate din domeniul de activitate ce-l are în vedere.

dupa avizare, initiatorul transmite proiectul de acte normativee la Secretariatul General al Guvernului, acesta solicitând avizul Consiliului Legislativ în sedinta de guvern.

dupa aprobare, se definitiveaza potrivit observatiilor Consiliului Legislativ, daca este cazul, dupa cum se transmite spre publicare în Monitorul Oficial.

toate actele normative intra în vigoare de la data publicarii în Monitorul Oficial, daca în cuprinsul acesteia nu se prevede un alt termen.

Activitatea de turism

Concepte din domeniul turismului

OG 58/1998  stabileste definitiile urmatoarelor notiuni:

Turismul - ramura a economiei nationale, cu functii complexe, ce reuneste un ansamblu de bunuri si servicii oferite spre consum persoanelor care calatoresc in afara mediului lor obisnuit pe o perioada mai mica de un an si al caror motiv principal este altul decat exercitarea unei activitatii remunerate in interiorul locului vizitat

Resurse turistice - componente ale mediului natural / antropic, care prin calitatile si specificul lor sunt recunoscute,, inscrise si valorificate in turism, in masura in care nu sunt supuse unui regim de protectie integrale

Patrimoniu turistic - este format din resurse turistice si structurile realizate in scopul valorificarii lor prin activitati de turism

Structura de primire turistica - orice constructie si amenajare destinata prin proiectare si executie cazarii turistilor, servirii mesei pentru turisti, agrementului, transport special destinat turistilor, tratament balnear pentru turisti

Clasificarea structurilor de primire turistice

a)      dupa destinatie

1a. structuri cu functie de cazare (hoteluri,moteluri,etc.)

2a. structuri cu functie de alimentatie publica

3a. structuri cu functie de agrement (club, casino, instalatii si dotari specifice agrementului turistice)

4a. structuri cu functie de transport (transport feroviar, tranport rutier, transport fluvial, transport maritim, transport pe cablu)

5a. structuri cu functie de tratament balnear

Zona turistica - teritoriul caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice care poate fi delimitata distinct ca oferta, organizare si protectie turistica

Zona de recreere periurbana - arealul situat in teritoriul preorasenesc care beneficiaza de un cadru atractiv si dispune de dotari orespunzatoare pentru petrecerea timpului liber

Statiune turistica - localitatea sau parttea a unei localitati cu functie turistica specifica si cu activitati ce sustine exclusiv realizarea produsului turistic

Produsul turistic - complex de bunuri materiale si servicii concentrate intr-o activitate specifica si oferite in pachete turistice

pachet de servicii turistice - combinatie prestabilita a cel putin 2 din elemente - cazare - alimentatie, tratament balnear - transport, agrement precum si alte servicii, combinatie ce reprezinta o parte semnificativa din pachet atunci cand sunt vandute sau oferite spre vanzare la un pret global si atunci cand aceasta depaseste 24 ore.

Acte normative:

Ordonanta de Guvern nr 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania (parti abrog. prin OU 19/2006, modif prin Lg 229/2003, Ordonanta 5/2003, Lg 755/2001)

Patrimoniul turistic

Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publica / privata si este valorificat si protejat în conditiile legii.

Atestarea, evidentierea, precum si monitorizarea valorificarii si protejarii patrimoniului turistic se realizeaza de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Atestarea se realizeaza prin eliberarea certificatului de patrimoniu turistic care da dreptul proprietarului sau administratorului legal la organizarea exploatarii turistice, si-l obliga la protejarea patrimoniului.

Evidentierea se realizeaza prin înscrierea în Registrul general al patrimoniului turistic.

Patrimoniul se valorifica si se dezvolta numai în cadrul Programului Anual de Dezvoltare a Turismului.

Pentru stabilirea calitatii de statiune turistica Ministerul Turismului elaboreaza norme si criterii specifice de atestare.

Atestarea statiunilor turistice se face de MTCT împreuna cu autoritatile administratiei publice locale si se aproba prin hotarâre de guvern.

Organizarea si functionarea MTCT.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului stabileste politica in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului, la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare a activitatilor de transport, constructii si turism, în cadrul politicii generale a Guvernului si îndeplineste rolul de autoritate de stat indomeniul transporturilor, constructii si turism, în cadrul politicii generale a Guvernului, si îndeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor,constructiilor si turismului.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului îndeplineste urmatoarele atributii principale:

elaboreaza politica economica în domeniul transporturilor, constructiilor si turismului;

elaboreaza si supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, constructiilor si turismului;

elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

elaboreaza strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrarilor publice, activitatilor de transport, de turism si locuintelor;

fundamenteaza si elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;

gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat si din creditele externe, în domeniile sale de activitate;

asisgura organizarea si dezvoltarea cercetarii stiintifice în domeniile transporturilor, lucrarilor publice, locuintei, amenajarii teritoriului, urbanism, siguranta constructiilor si turism, prin corelare cu programele nationale de cercetare în aceste domenii;

avizeaza si urmareste realizarea programelor si proiectelor de constructii si  infrastructuri;

asigura administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor d etransport si a echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;

poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea în aplicare a normelor tehnice si reglementarilor corespunzatoare, asigurarea pregatirii profesionale si perfectionarii personalului din transporturi si turism,. efectuarea certificarii si înmatricularii mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În structura organizatorica a Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului functioneaza directii generale si directii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului transportului, constructiilor si turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare.

Numarul maxim de posturi este de 655, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale unitailor din subordinea si din coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se aproba pprin ordin al ministrului transportului, constructiilor si turismului, cu exceptia- unitatilor pentru care legea prevede altfel.

Acte normative în vigoare:

Hotarârea 412/2004 privind înfintarea Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului (modif si complet prin Hot.1137/2006, Hot.134/2006, Hot.135/2006, Hot.379/206, Hot.1216/2005, Hot.229/2005, Hot.1467/2004, Hot 1460/2004, Hot 1121/2004, Ordonanta 58/2004)

Organizarea activitatii în turism.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, ca organ central de specialitate în domeniul transporturilor si turismului elaboreaza strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu si lung, precum si programul annual de dezvoltare a turismului care se aproba prin hotarâre de guvern.

Activitatile cu caracter turistic, initiate la nivel teritorial, de catre autoritatile administrative locale, trebuie sa se înscrie în strategia de dezvoltare si sa respecte reglementarile pentru toate formele de turism din România.

Agentii economici din turism sunt obligati sa utilizeze pentru serviciul turistic pe care îl au în vedere, protectia turistului numai cu personal specializat potrivit normelor MTCT.

Profesiunile specifice activitatii de turism sunt cele cuprinse în clasificarea ocupatiilor din România si Nomenclatorul de calificare a functiilor si meseriilor din activitatile hoteliere si turistice din România.

Pregatirea profesionala în turism va fi realizata doar în unitatle specializate de învatamântul autorizat de MTCT si MEC.

Persoanele fizice care asigura conducerea operativa a unui agent de turism sau a unei structuri turistice trebuie sa detina brevete de turism prin care atesta capacitatea profesionala.

Capacitatea unui agent de turism de a efectua servicii de calitate si înconditii de siguranta pentru turisti se ateasta prin licenta de turism.

Conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism se stabilesc prin hotarare de guvern si se numesc Norme metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea brevetului si licentei de turism.

În scopul protectiei turistice, oferirea,comercializarea serviciilor si a pachetelor de servicii turistice precum si produse turistice ce pot fi realizate numai de agentii economici autorizati de MTCT, posesori de licente de turism sau certificate de turism, dupa caz.

Acte normative în vigoare:

Hotarârea 412/2004 privind înfintarea Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului (modif si complet prin Hot.1467/2004, Hot 1460/2004, Hot 1121/2004, Ordonanta 58/2004)

Drepturile si obligatiile agentiilor de turism.

Drepturi

Sa presteze si comercializeze servicii turistice în conditiile legii.

Sa primeasca asistenta de specialitate privind strategia si programele de dezvoltare a turismului din partea MTCT si a institutiilor aflate în subordinea MTCT.

Sa fie inclusi la cerere în programele de pregatire a MTCT.

Sa participe la activitatile turistice de promovare nationala si internationala, sa fie inclusi în cataloage, ghiduri si alte mijloace de prezentare.

Sa beneficieze de facilitati acordate de stat si de alte organisme internationale, în scopul stimularii activitatii de turism.

Sa obtina certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie, în care se presteaza servicii turistice,corespunzatoare criteriilor îndeplinite.

Obligatii

Sa realizeze servicii turistice în limitele prevederilor licentelor de turism prin care au fost stabiliti ca prastatori sau comercianti de servici turistice.

Sa presteze servicii turistice la nivelul categoriei si unitatii respective, potrivit certificatelor de clasificare.

Sa functioneze numai cu structuri de primire omologate.

Sa functioneze numai cu personal brevetat conform normelor stabilite de MTCT.

Sa afiseze vizibil lista serviciilor si tarifelor.

Sa asigure protectia turistilor care utilizeaza structuri de primire turistice.

Sa informeze turistii corect si adevarat cu privire la serviciile turistice prestate.

Sa protejeze bunurile turistice împotriva deteriorarii sau a furtului si sa asigure despagubirea în cazul producerii unor prejudicii.

Sa realizeze exploatarea patrimoniului turistic asigurând protectia si conservarea mediului.

Publicitate cu obiectivitate si respect fata de resursele turistice în scopul protejarii produsului turistic.

Alte obligatii

Structurile de primire turistice sunt clasificate de MTCT si aprobate prin hotarare de guvern.

Structurile de primire clasificate pentru turism nu pot fi utilizate pentru alte destinatii.

Modificarea partiala sau integrala a destinatiei se poate face numai pentru confirmarea operarii acesteia si numai de institutie ce a eliberat certificatul de clasificare.

Metodologia desfasurarii si organizarii meseriilor de baza în turism.

Pregatirea profesionala din domeniul activitatilor de turism se realizeaza în unitatile de învatamântul de stat sau private autorizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu avizul Ministerului turismului (conform art. 26, Legea 755/2001).

Ordinul Ministrului Turismului 103/1995 prevede Metodologia organizarii si desfasurarii cursurilor de calificare profesionala în meserii de baza din activitatile hoteliere si de turism.

Acest ordin reprezinta actul normativ ce atesta drepturile agentului din turism de a organiza cursuri de calificare profesionala în activitatile de turism.

Cursurile se organizeaza pe meserii si grupe de meserii

Pentru organizarea acestor cursuri, agentul economic solicita MTCT - Directia generala de strategie si reforma în turism, avizarea organizarii cursurilor între 3-12 luni, fiind stabilita de planul de învatamânt pentru fiecare meserie în functie de complexitate.

Programul de instruire consta în pregatire teoretica si practica în baza planului de învatamânt si programei analitice a MTCT.

Evaluarea nivelului de pregatire se face pe toata durata cursurilor prin verificari orale, scrise si practice, notate cu note de la 1 la 10.

Pot participa la examenul de absolvire a cursurilor numai cursantilor care au mediile încheiate la toate obiectele de studiu si au obtinut note de minimum 5 la toate disciplinele.

Cursantii care din motive diferite lipsesc într-un procent mai mare de 10% din tabelul orelor, vor fi eliminate de la cursuri, pe baza referatului întocmit de responsabilul de curs, prin decizia directorului care a aprobat organizarea cursului.

Cursurile se  finalizeaza printr-un examen de absolvire si o proba practica.

Comisia de evaluare cuprinde:

Presedinte - directorul/directorul adjunct al unitatii abilitate sa organizeze cursul

Vicepresedinte - reprezentant MTCT

Membrii - 1 reprezentat al asociatiilor profesionale de profil

1 profesor examinator pentru disciplina de specialitate

1 instructor de practica examinator pentru disciplina de specialitate

1 profesor examinator pentru limba straina, dupa caz

secretar - responsabilul de curs sau secretarul scolii organizatoare.

Cursantii care obtin cel putin nota 5 la lucrarea scrisa si la proba practica si nota 6 la limba straina sunt declarati calificati în meserie pe baza procesului verbal al comisiei de examinare si i se va elibera certificatul de calificare profesional-tip.

Anexa 1

La Metodologie........

NOMENCLATORUL

Meseriilor din activitatea hoteliera si de turism pentru care se pot organiza

cursuri de calificare profesionala de catre Institutul National de Formare si Management pentru Turism

Nr.

Crt.

Denumirea meseriei (functie)

Durata cursului

- luni -

Agent de turism/ ghid de turism

Agent de turism

Ghid de turism

Contabil / planificator in agentia de turism

Receptioner hotel

Bucatar / chelner

Bucatar

Cofetar-patiser

Chelner

Muncitor de intretinere echipament hotelier

Anexa 2

La Metodologie........

NOMENCLATORUL

Meseriilor din activitatea hoteliera si de turism pentru care se pot organiza

cursuri de calificare profesionala fara scoaterea din productie

de catre agentii economici din turism

Nr.

Crt.

Denumirea meseriei (functie)

Durata cursului

- luni -

Agent de turism

Ghid de turism

Lucrator hotelier

Camerista

Bucatar

Cofetar-patiser

Chelner

Spalator textile

Anexa 3

La Metodologie........

DOCUMENTAŢIA

Pentru aprobarea organizarii de calificare profesionala

Pentru aprobarea organizarii cursurilor de calificare profesionala

a)      Decizia de organizare a cursului

b)      Tabelul nominal al cursantilor

c)      Tabelul cu lectorii si instructorii cursurilor teoretice si nominalizarea unitatilor in care se vor derula activitatile practice

d)      Graficul de desfasurare a cursului si a activitatilor practice conform planului si programelor de învatamânt.


Document Info


Accesari: 1310
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )