Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...ORGANIZAREA SI DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI DE CATRE PERSOANE FIZICE

Legislatie
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI

DE CATRE PERSOANE FIZICE

CAPITOLUL I

Dispozitii Generale
Sediul materieiDin 05.02.1990 - Decretul-Lege 54

#n perioada 05.02.1990-06.11.2002. Decretul-Lege 54.

#ncepand cu 06.11.2002. Legea 507/12.07.2002, publicata in M.O. Partea I, nr. 582/06.08.2002.

Dezvoltarea liberei initiative in sectoarele de activitate economoco-sociale ce intereseaza nemijlocit populatia este de natura sa conduca la cresterea si diversificarea gamei de produse si servicii in conditiile pietei libere.

Determinat de dezvoltarea continua a cererii de produse si servicii, indeosebi pentru nevoile de consum ale populatiei, de imperativele economice si de perspectiva, legate direct de dezvoltarea nivelului de viata al oamenilor, s-a impus instituirea cadrului legal de promovare a liberei initiative in sectoarele de industrie mica si servicii.

Astfel, Parlamentul Romaniei, adopta Legea 507/12 iulie 2002, prin care instituie cadrul legal de organizare si desfasurare a unor activitati economice de catre persoane fizice, tinand seama de noile realitati economico-sociale ale tarii precum si de faptul ca in aceste noi realitati, vechea reglementare, cea prin Decretul Lege 54/05.02.1990 a devenit desueta.

Daca in vechea reglementare (Decretul-Lege 54/1990) numai cetatenii cu domiciliul in Romania puteau sa se organizeze, in conditiile prevazute de acest act normativ pentru desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative; noul act normativ (Legea 507/12 iulie 2002) priveste dintr-o alta perspectiva organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, elocvente in acest sens fiind dispozitiile art.1 alin. (1) din Legea 507/2002.

"Persoanele fizice, cetateni romani sau ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state apartinand Spatiului economic european, pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, sau se pot constitui in asociatii familiale, in conditiile prevazute de prezenta lege."

#n acelasi art.1 la alin. (3), actul normativ in speta, precizeaza ca persoanele fizice si asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activitati economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile. Exceptie de la aceasta prevedere o fac acele domenii, meserii sau ocupatii care sunt stabilite sau interzise prin legi speciale.

Ce este persoana fizica, care desfasoara activitati economice in mod indelungat ?

Orice persoana fizica care a inplinit 18 ani si care in baza Legii 507/2002, a fost autorizata sa desfasoare o activitate economica, o meserie sau o ocupatie care cad sub incidenta de reglementare a actului normativ la care facem referire:

Art.2 din Legea 507/2002, defineste asociatia familiala care se constituie din initiativa unei persoane fizice si poate cuprinde membrii de familie ai acesteia, care locuiesc in aceeasi localitate.

Din lectura art. 2 din Legea 507/2002, observam ca legiuitorul, in comparatie cu dispozitiile art. 23 din vechea reglementare (Decretul-Lege 54/1990), care prevedea ca "asociatiile familiale se constituie intre membrii unei familii cu gospodarire comuna, largeste sfera notiunii de asociatie familiala, mult peste cea din vechea reglementare si chiar mult mai mult peste ceea ce intelege codul familiei prin notiunea de familie: "familia este constituita din sot, sotie, copiii lor minori precum si copiii majori necasatoriti care gospodaresc impreuna cu parintii lor

Daca in alin (1) al art. 2 , actul normativ defineste asociatia familiala , in alin. (2) al aceluiasi articol statueaza ca aceasta este reglementata in relatiile cu tertii de catre persoana din initiativa careia s-a constituit sau de catre persoana imputernicita de aceasta.

#n conformitate cu dispozitiile art. 3 din Legea 507/2002, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale nu pot angaja persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor autorizate, dar au in sensul actului normativ calitatea de angajat propriu, calitate care se refera la dreptul de a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, de sanatate, pentru somaj, etc.

Art. 4 din Legea 507/2002, statueaza ca pentru desfasurarea activitatilor economice, persoanele fizice si asociatiile familiale trebuie sa indeplineasca mai multe conditii; si anume:

a) sa fi indeplinit varsta de 16 ani, exceptie fac persoanele fizice care desfasoara activitati in mod independent sau reprezentantii asociatiei familiale care trebuie sa fi implinit varsta de 18 ani;

b) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical eliberat in conditiile legii, sa ne permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea;

c) sa aiba calificarea necesara desfasurarii activitatii pentru care se solicita autorizatia;

d) sa posede autorizatia speciala emisa de organele competente, potrivit legii, pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizatie speciala.

e) sa nu fi fost condamnati prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea infractiunii prevazute in art. 281 din Codul penal, a altor infractiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activitati economice sau a infractiunii de fals.

CAPITOLUL II

Autorizarea. Conditii pentru desfasurarea activitatii.

Anularea autorizatiei

Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod indelungat precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, se elibereaza, la cerere, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala isi au domiciliul, sau resedinta; in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul in Romania, statueaza art. 5 alin. (1) si (2) din lege. Deducem de aici ca autorizatia se elibereaza pe principiul competentei teritoriale a organului administrativ, activitatile pentru care s-a eliberat autorizatia putandu-se desfasura numai pe raza teritoriala a unitatii administrativ teritoriale care a eliberat-o.

Autorizatia, in indeplinirea dispozitiilor legale privind codificarea clasificarii activitatilor din economia nationala -CAEN- va cuprinde in mod obligatoriu activitatea principala, codificata sub forma de clasa cu 4 caractere.

Art. 6 din lege statueaza ca persoanele fizice si asociatiile familiale vor desfasura numai acele activitati iar pentru desfasurarea oricarei alte activitati este necesara completarea autorizatiei.

De asemenea legea statueaza ca o persoana fizica independenta (PFI) sau o asociatie familiala (AF) au dreptul de a detine o singura autorizatie.

Asa cum rezulta din dispozitiile art. 2 din lege, pentru obtinerea autorizatiei, persoana fizica sau reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna la primaria unde isi are domiciliul, sau in cazul persoanelor fizice straine, resedinta, urmatoarele documente:

a)     cerere tip (in cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;

b) cazierul judiciar;

c) copii de pe actele de identit 151i816b ate;

d) certificatul medical -din care sa rezulte ca este/sunt apti pentru desfasurarea activitatii pentru care solicita autorizatia;

e) actele din care sa rezulte resedinta, pentru persoanele fizice cetateni straini;

f) documentele care atesta calificarea profesionala si dupa caz, autorizatia speciala, pentru desfasurarea activitatilor economice, supuse unei astfel de autorizari;

g) acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita autorizarea .

Institutia administrativ teritoriala (Primaria) care a primit cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, in cazul in care se solicita extinderea obiectului de activitate, este obligata sa o solutioneze in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii ei.

#n art. 9 din lege sunt prevazute documentele prin care se face dovada pregatirii profesionale de specialitate sau competentele necesare desfasurarii activitatii economice pentru care se solicita autorizatia si anume:

a)      diploma de absolvire a unei institutii de invatamant profesional, preuniversitar sau universitar, eliberata in conditiile legii;

b)      cetificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;

c)       certificatul de competenta preofesionala, eliberat de institutiile abilitate;

d)      cartea de mestesug, obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;

e)      alte acte doveditoare care atesta pregatirea profesionala, potrivit legii.

Persoanele fizice, prevazute la art. 1 din lege, care au absolvit forme de pregatire profesionala in strainatate, pentru obtinerea autorizatiei trebuie sa depuna la unitatea administrativ-teritoriala, dupa caz:

1) atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare, pentru documentele prevazute la litera "a"

2) actele prevazute la litera b-e, insotite de dovada recunoasterii lor de catre autorizatiile competente in domeniul din statul unde au fost emise, traduse si legalizate, certificate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale printr-o institutie stabilita prin ordin al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale.

#n conformitate cu dispozitiile OUG 76/2001, in 15 zile de la eliberarea autorizatiei, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent au obligatia sa se inregistreze la Registrul Comertului. Aceeasi obligatie incumba si pentru organele fiscale teritoriale.

Art. 12 din lege statueaza ca anularea autorizatiei se realizeaza la cerere sau cand una din conditiile de acordare numai este indeplinita.

Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre persoana abilitata si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii ei.

CAPITOLUL III

Sanctiuni

Neâââââââââââââââînregistrarea AF-urilor si PFI-urilor la Registrul Comertului sau la organele fiscale atrage dupa sine anularea autorizatiei.

Cazurile de anulare sau suspendare a autorizatiei, se comunica lunar de catre organul emitent Registrului Comertului si organelor fiscale competente.

Masura anularii autorizatiei poate fi contestata la instanta.

Anularea autorizatiei atrage redierea din oficiu din registrul comertului a PFI-urilor sau AF-urilor.

PFI-ul sau AF-ul caruia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizatie numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare, ramasa definitiva.

PFI-ul sau AF-ul caruia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizatie numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva.

Exercitarea activitatilor economice fara autorizatie emisa in conditiile Legii 507/2002 constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

Trebuie remarcat faptul ca in art. 17 din Legea 507/2002 legiuitorul, a inteles sa acorde un termen de 1 an persoanelor fizice si asociatiilor familiale infiintate in baza Decretului Lege 54/1990, pentru obtinerea unei autorizatii in conditiile Legii 507/2002, in caz contrar pentru aceste persoane fizice si asociatii familiale nemaifiind posibila continuarea activitatii.

CONSTITUIREA SOCIET{|ILOR COMERCIALE

CAPITOLUL I

Principii Generale

Art. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale (L.S.C.), desi lapidar reglementeaza in esenta, trei probleme fundamentale ale dreptului societatilor comerciale:

a)     principiul libertatii de asociere;

b)     comercialitatea societatii (obiectul de activitate);

c)      personalitatea juridica a societatii comerciale;

Art. (1) #n vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane

A. Principiul libertatii de asociere

Asocierea in vederea constituirii de societati comerciale este reglementata in art.1 alin. (1) din L.S.C. in continuarea unui principiu cu consacrare constitutionala principiu ce face parte din categoria drepturilor si libertatilor fundamentale garantate de Constitutie. #n art. 37 alin. (1) din Constitutie se stipuleaza "cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate si in alte forme de asociere."

#n virtutea acestui principiu, dreptul persoanelor fizice si al persoanelor juridice de a se asocia si constitui in societati comerciale nu poate fi ingradit, acesta opunandu-se, de asemenea asocierii fortate adica acelei asocieri care nu este liber consimtita.

#n principiu, orice persoana fizica poate deveni asociat/actionar intr-o societate comerciala, fie direct prin semnarea unui act constitutiv in calitate de asociat/actionar fondator, fie prin dobandirea ulterioara de parti sociale sau de actiuni la societati comerciale, fie prin cesiune sau prin succesiune legala sau testamentara.

B. Comercialitatea. Specificul capacitatii de folosinta a societatii comerciale.

1. Comercialitatea unei societati este data, in dreptul roman, de obiectul sau de activitate, regula traditionala in dreptul comercial roman. Din textul art.1 alin.(1) L.S.C. rezulta ca societatile comerciale se constituie "in vederea efectuarii de acte de comert". Societatea comerciala este, deci, un comerciant, in sensul art.7 C. Com. si, in aceasta calitate, este independenta si autonoma atat fata de proprii asociati, cat si fata de orice entitate publica sau privata si este tinuta de toate obligatiile profesionale ale comerciantilor (obligatia de inmatriculare si inregistrare a mentiunilor prevazute de lege in Registrului Comertului, obligatia de a tine registrele prevazute de lege, de a-si exercita comertul in limitele unei concurente loiale si de protectie a consumatorului, de a plati taxe si impozite, etc) putand fi supusa procedurii de reorganizare judiciara sau faliment in caz de incetare a platilor pentru obligatiile sale comerciale.

2. Spre deosebire de persoana fizica care poate beneficia de toate drepturile si isi poate asuma toate obligatiile inca de la nastere ( iar in unele situatii, chiar si inainte de nastere, conform principiului infans conceptus pro nato habitur quanties de comodis a eius agitur ) avand o capacitate de folosinta nelimitata, persoana juridica are o capacitate de folosinta limitata: ea nu poate avea decat acele drepturi si nu-si poate asuma decat acele obligatii care corespund scopului sau statutar; orice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este nul absolut (art. 34 din Decretul 31/1954 privind persoanele juridice).

Societatea comerciala, ca persoana juridica, este supusa, acleiasi limitari a capacitatii de folosinta instituita de art. 34 din Decretul 31/1954 pentru orice persoana juridica.

#n general se afirma ca intinderea capacitatii de folosinta a societatii comerciale este data, sintetic, de "obiectul de activitate" stabilit prin actul constitutiv la infiintarea societatii comerciale, in realitate insa, capacitatea de folosinta a societatii comerciale este limitata, in primul rand, de restrictiile legale ale acesteia; respectiv:

- scopul statutar (obiectul general de activitate) al societatii comerciale; conform art.1 din L.S.C. se limiteaza la factori de comert;

- activitatile care nu sunt permise initiativei particulare sau care se constituie in monopol legal sau natural nu pot fi exercitate de societatile comerciale, sau pot fi exercitate numai in baza unor autorizatii speciale: ex. - productia de stupefiante, medicamente, explozibil, armament, etc.)

- in unele situatii cum ar fi suspendarea activitatii societatii, dizolvarea sau lichidarea ei, capacitatea societatii sufera limitari inerentei situatii in care se afla aceasta;

- unele acte juridice sau activitati sunt permise numai anumitor forme de societate comerciala: bancile, societatile de valori mobiliare si societatile de investitii se pot organiza numai ca societati pe actiuni; actiuni sau obligatiuni pot emite numai societatile pe actiuni; societatile de asigurari se pot organiza numai ca societati pe actiuni sau cu raspundere limitata, societatea cu un singur asociat se poate organiza doar ca societate cu raspundere limitata; o societate cu asociat unic nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata alcatuita dintr-o singura persoana (art. 14 L.S.C.) etc.

3. Societatea comerciala, in calitate de persoana juridica isi exercita drepturile si isi asuma obligtiile prin "organele sale", adica prin administrator (art. 35 alin. (1) din Decretul 31/1954). Actele juridice facute de administratori, in limitele puterilor ce le-au fost date, sunt actele persoanei juridice insasi, in faptele licite sau ilicite savarsite de administratori, in calitate de "organe" ale societatii obliga persoana juridica, daca au fost savarsite in exercitarea functiei lor. Administratorul, in calitate de reprezentant sau gestionar al patrimoniului social, isi angajaza propria raspundere, in cazul in care isi depaseste mandatul, deoarece mandatarul social nu poate avea mai multe drepturi si nu-si poate asuma mai multe obligatii decat societatea pe acare o administreaza (C.S.J. sectia civila, decizia civila nr.34/1996, in decretul nr 8/1996 pag. 139).

C. Personalitatea juridica a societatii comerciale

Conform art. 1 alin. (2) din L.S.C., societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.

Textul legii nu este numai lapidar, dar si ambiguu, pentru ca nu orice societate comerciala este dotata cu personalitate juridica: ex. asociatia in participatie (reglementata de art. 251-256 Cod comercial) nu beneficiaza de personalitate juridica.

#n calitate sunt persoane juridice numai acele societati comerciale care se constituie si functioneaza in conformitate cu regulile impuse de legea 31 /1990. Personalitatea juridica a societatii comerciale ii confera acesteia calitatea de subiect de drept distinct de asociati.

#n calitate de subiect de drept, societatea comerciala are atribute de identificare proprii (sediul propriu, denumire, emblema) precum si o vointa proprie, pe care si-o exercita prin organele proprii, o nationalitate proprie distincta de cea a asociatiilor si o responsabilitate juridica proprie.

Consecintele personalitatii juridice a societatii comerciale

Beneficiind de personalitate juridica, societatea comerciala este autonoma din punct de vedere patrimonial fata de asociati , consecintele acestei autonomii fiind urmatoarele:

a) Societatea comerciala are o capacitate juridica proprie , distincta de cea a asociatiilor, putand fi purtator de drepturi si obligatii propii;

b) Socitatea comerciala are un patrimoniu propriu,

c) Societatea comerciala are o responsabilitate juridica proprie,patrimoniala , contraventionala sau chiar penala, ea raspunde de toate obligatiile sale patrimoniale cu propiul patrimoniu(art.3 alin (1) legea societatiilor comerciale)

d) Societatea comerciala are o nationalitate proprie distincta de cea a asociatiilor.

e) Separatia de patrimonii intre societate si asociati este atributul esential al unei personalitati juridice reale. 

#n procesul de constituire sau pe parcusul existentei sale, societatea comerciala

poate avea o personalitate juridica limitata. Astfel:

a) societatea in curs de constituire are o personalitate juridica limitata la necesitatile constituirii sale, ceea ce-i permite, spre exemplu, sa incheie un contract de inchiriere a spatiului unde-si va stabili sediul social;

b) societatea neregulat constituita beneficiaza de personalitate juridica, insa existenta sa este precara, deoarece, in conformitate cu art. 46-48/ L.S.C., in cazul unor neregualaritati constatate inainte de inmatriculare , orice persoana poate cere respingerea inmatricularii, judecatorul delegat la Registrul Comertului respingand cererea de inregistrare daca neregularitatile nu sunt remediate in termenul acordat in aceasta lege (art46. L.S.C.)

c) societatea devenita de fapt, urmare a declararii nulitatii societatii prin hotarare judecatoreasca definitiva beneficiaza de personalitate juridica (deoarece conform art.58 alin.(1) L.S.C., declararea nulitatii are efect pentru viitor nu si retroactiv, ea fiind insa dizolvata si intra in lichidare).

Art. 2 din L.S.C, reglementeaza formele juridice obligatorii in care o societate comerciala trebuie sa se organizeze pentru a putea dobandi personalitate juridica si a functiona in conditiile Legii nr 31/1990.

"Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme:a) societate in nume colectiv; b) societate in comandita simpla; c) societate pe actiuni; d) societate in comandita pe actiuni; e) societate cu raspundere limitata."

a) societatea in nume colectiv este o societate de persoane, cu caracter intuitu personae, in care asociatii raspund nelimitat si solidar de datoriile sociale;

b) societatea in comandita simpla, este si ea o societate de persoane, cu caracter intuitu personae, in care asociatii comanditati (care in acelasi timp au si calitatea de administratori ai societatii) au aceiasi pozitie fata de datoriile sociale ca asociati din societatea nume colectiv; iar asociatii comanditari (cei care practic au pozitia unor finantari ale societatii) raspund numai in limita aportului lor la capitalul social;

c) societatea pe actiuni este societatea de capitaluri tipica, actionarii raspund doar de aportul lor la capitalul social; capitalul social este divizat in fractiuni numite actiuni;

d) societatea in comandita pe actiuni este supusa aceleiasi reguli ca si societatea in comandita simpla, cu exceptia faptului ca, ea la fel ca in societatea pe actiuni, capitalul social este divizat in fractiuni cu valoare nominala egala denumite actiuni;

e) societatea cu raspundere limitata este o societate cu caracter mixt, deoarece imbina caracterul intuitu personae, ( specific societatilor de persoane), cu raspundere limitata la obligatia varsarii aporturilor de capital social a asociatiilor (specific societatilor de capitaluri) .

CAPITOLUL II

Actul constitutiv al societatii

L.S.C Art.5

- alin. (1) : societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

- alin. (2): societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. #n acest caz se intocmeste numai statutul.

- alin. (3): contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

I. #n Dreptul Roman, contractul de societate este manifestarea de vointa prin care asociatii constituie societatea comerciala. in acelasi timp, contractul de societate cuprinde regulile care guverneaza raporturile dintre asociati si dintre acestia si societate.

#n doctrina - contractul de societate este definit ca acel act juridic prin care doua sau mai multe persoane, prin aporturile lor, constituie un patrimoniu distinct, destinat efectuarii de acte de comert, in vederea impartirii castigului ce ar putea rezulta si cu obligatia participarii la pierderi.

II. Contractul de societate prezinta trei elemente esentiale care-l particularizeaza fata de alte contracte sinalagmatice. Aceste elemente sunt: a) constituirea unui fond social; b) affectio societatis; c) participarea la beneficii si pierderi.

a) Constituirea unui fond social prin aporturile asociatilor este premisa personalitatii juridice a societatii si conditia functionarii acesteia.

#n absenta unui patrimoniu, nu putem vorbi de o persoana juridica, iar fara capitalul social, societatea nu poate incepe operatiunile comerciale care presupun mijloace economice adecvate. Legea trateaza intotdeauna cu precautie atat constituirea capitalului social; cat si mentinerea acestuia pe intreaga perioada a societatii.

b) Affectio societatis este definitiva ca acea vointa comuna a asociatilor de a coopera in cadrul societatii in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii si al obtinerii de beneficii.

c) Participarea la beneficii si pierderi este scopul in care asociatii se asociaza si constituie societatea comerciala prin incheierea contractului de societate.

III. Contractul de societate trebuie sa intruneasca conditiile esentiale de validitate a conventiilor prevazute de art. 948 C.Civ. si trebuie incheiat in anumite situatii in forma autentica ad validitatum, (art.5 alin. (5)coroborat cu art.56 lit. a) sau prin atribuirea de data certa (OUG 760/2001).

IV. Contractul de societate este solemn, sinalagmatic, patrimonial, oneros si comutativ.

Statutul societatii este un act juridic, calificat de doctrina ca fiind un accesoriu al contractului de societate, el dezvoltand prevederile contractului in ceea ce priveste organizarea, conducerea si functionarea societatii.

L.S.C, prevede in art. 7 pentru societatile in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata, si in art. 8 pentru societatile pe actiuni o serie de elemente obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda clauzele actului constitutiv.

"Art.7. Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata va cuprinde:

a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor , persoane fizice, denumirea , sediul si nationalitatea asociatiilor , persoane juridice . La societatile in comandita se vor arata asociatii comnditari si asociatii comanditati"

b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social subscris si cel varsat cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar si in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris.

La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau.

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoanele fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

f) partea fiecarui asociat la beneficii sau pierderi;

g) sediile secundare, sucursalele, agentii reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

h) durata societatii ;

i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii

Art. 8 Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni cuprinde:

a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor , persoane fizice; denumirea , sediul si nationalitatea asociatiilor, persoane juridice . La societatile in comandita se vor arata asociatii comnditari si asociatii comanditati"

b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social subscris si cel varsat. Se constituie capitalul social subscris, varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;

e) valoarea bunurilor constituite ca aport in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;

f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator . Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiunii;

g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumire, sediul si nationalitatea admistratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat, drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea.

h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor , persoane fizice; denumirea si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;

i) clauze privind conducerea administrarea, functionarea si controlul gestiunii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;

j) durata societatii;

k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;

l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

m) avantajele rezervate fondatorilor

n) actiunile comandiatarilor in societatea in comandita pe actiuni;

o) operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru unele operatiuni;

p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Textul art. 9 L.S.C., precizeaza fara a intra in detalii, cele 2 modalitati tehnice prin care o societate pe actiuni, sau in comandita pe actiuni se poate constitui: prin subscriptie simultana si prin subscriptie publica, iar in art. 10 alin (1) L.S.C., legiuitorul stabileste limita minima a capitalului social la SA si SCA, respectiv 25.000.000 lei precum si in alin. (2), numarul minim de actionari - 5 -.

#n ceea ce priveste societatile cu raspundere limitata, limita minima a capitalului social este de 2.000.000 lei. Capitalul social se imparte in parti sociale, cu valoare nominala egala, o parte sociala neputand fi mai mica de 100.000 lei. #n societatea cu raspundere limitata numarul asociatiilor nu poate fi mai mare de 50.

#n ceea ce priveste societatile cu raspundere limitata legislatia romana prevede o situatie de exceptie, aceea a societatii cu raspundere limitata cu un singur asociat.

Legea romana (L.S.C. art 14) interzice ca o persoana fizica sau o persoana juridica sa fie asociat unic in mai mult de o societate cu raspundere limitata.

De asemenea alin (2) art. 14 L.S.C., statueaza ca: "o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana."

#n ceea ce priveste aporturile de capital, legislatia romana, a instituit obligativitatea aporturilor in numerar la constituirea oricarei forme de societate, precum si posibilitatea participarii la capitalul social cu aporturi in natura.

Trebuie remarcat faptul ca, atunci cand vorbim de societate cu raspundere limitata cu asociat unic, valoarea aportului in natura la capitalul social va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate - prevedere menita pentru a evita abuzul de drept.

Expertiza de specialitate, in acest caz, pentru ca legea nu distinge, este obligatorie atat la constituire, cat si la majorarea capitalului social.

CAPITOLUL III
Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni
prin subscriptie publica

L.S.C. in art 17 statueaza modalitatea de constituire a societatii pe actiuni prin subscriptie publica. Avantajele constituirii prin subscriptie publica sunt:

- pentru societate: posibilitatea obtinerii in termen scurt a capitalului social necesar pentru demararea unei activitati economice de mai mare anvergura, fara a fi nevoie de trecerea unei perioade de timp in care societatea sa functioneze in scopul obtinerii din profitul propriu a capitalului necesar expansiunii economice, sau pentru a convinge tertii sa investeasca in societate;

- pentru actionari: posibilitatea acordata investitorilor interesati, care nu doresc sa participe activ la managementul unei societati de mare anvergura, de a deveni actionarii unei astfel de societati din momentul constituirii ei, mizand pe succesul in viitor.

Art 17 - alin (1): Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, fondatorii vor intocmii un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevazute la art. 8 (L.S.C.), cu exceptia celor privind pe administratori si cenzori, si in care se va stabili data inchiderii subscrierii.

- alin.(2): Preospectul de emisiune semnat de fondatori in forma autentica va trebui depus, inainte de publicare, la Oficiul registrului comertului din judetul in care se va stabili sediul societatii.

- alin. (3): Judecatorul delegat de la Oficiul registrului comertului, constatand indeplinirea conditiilor de la alin. (1) si (2), va autoriza publicarea prospectului de emisiune.

alin. (4) : Preospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca aceasta nulitate daca a luat parte la adunarea constituita sau daca a exercitat drepturile si indatoririle de actionar.

Subscrierile de actiuni se face pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune vizate de judecatorul delegat, si vor cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului, numarul in litere, al actiunilor subscrise, data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.

La maxim 15 zile de la inchiderea subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutiva, printr-un anunt in Monitorul Oficial al Romaniei, si in doua ziare cu larga raspandire #nstiintarea trebuie sa cuprinda data si locul adunarii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor. Data adunarii nu poate depasi 2 luni de la data incheierii subscrierii.

Societatea pe actiuni constituita prin subscriptiei publica , nu se va putea constitui daca nu a fost subscris intregul capitol si daca fiecare acceptant nu a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise, restul capitolului trebuind sa fie varsat in 12 luni de la inmatricularea societatii.

Daca au fost subscrise aporturi in natura la capitalul social , acestea vor trebui sa fie acoperite intregal.

#n adunarea constitutiva fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise.

Adunarea constitutiva reprezinta o situatie de exceptie, ea neantalnindu-se la societatea pe actiuni , constituita simultan , si are 3 obligatii principale : discuta clauzele actului constitutiv, verifica operatiunile premergatoare si redacteaza actul constitutiv.

CAPITOLUL IV

#nmatricularea (inregistrarea) societatii

"Art. 35 L.S.C. - (1) in termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societatii, ori un imputernicit al acestora, vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va evea sediul societatea.

(2) cererea va fi insotita de:

a) actul constitutiv al societatii;

b) dovada efectuarii varsamintelor, in conditiile actului constitutiv; 

c) actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

d) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;

e) declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, a administratorior si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege ."

Obligativitatea inmatricularii societatii in registrul comertului nu deriva numai din dispozitiile art. 35 alin.(1) L.S.C., ci ea este statuata si de Legea 26/1990, privind registrul comertului, care chiar in art. 1 alin. (1) stipuleaza:

"Comerciantii au obligatia ca, inainte de inceperea comertului, sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege", obligatie preluata si de catre OUG 76/2001, privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului, care ca si Legea 26/1990, in art. 1 alin.(1) stipuleaza:

"Se instituie o procedura unica de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, in scopul simplificarii unor formalitati administrative", iar in art. 18 alin. (2) se precizeaza ca: "#n sensul prezentei ordonante de urgenta, termenul de inregistrare semnifica inmatricularea si inscrierea mentiunilor prevazute in Legea 31/1990, privind societatile comerciale",

Daca art. 35 alin.(1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, statueaza obligativitatea autentificarii actului constitutiv, si implicit cea a actului aditional modificator al actului constitutiv, OUG 76/2001, act normativ de factura moderna menit sa faciliteze formalitatile de inregistrare a comerciantilor stipuleaza in art. 4 alin. (4), ca actul constitutiv, si, sustinem noi, nici actul aditional modificator al actului constitutiv, nu este supus obligativitatii incheierii in forma autentica, putand avea forma unui inscris sub semnatura privata,cu exceptia a trei situatii si anume:

a) cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;

b) cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei, pentru obligatiile sociale;

c) cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica

Legiuitorul a inteles sa nu lase inregistrarile in registrul comertului la liberul arbitru al unor persoane ci a instituit controlul legalitatii actelor si faptelor care potrivit legii se inregistreaza in registrul comertului, si a dat acest control al legalitatii unui judecator delegat pe langa Oficiul Registrului Comertului, judecator desemnat la inceputul fiecarui an de catre presedintele Tribunalului.

#n solutionarea cererii de inmatriculare (inregistrare,) judecatorul delegat, constatand indeplinirea cerintelor legale, prin incheiere, va autoriza constituirea societatii si va depune inregistrarea ei in registrul comertului, cu respectarea conditiilor prevazute, Legea 26/1990, privind registrul comertului.

Prin cerinte legale, trebuie intelese atat cerintele de fond cat si cele de forma, ale actului constitutiv, legea statuand ca atunci cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprind clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii, judecatorul delegat , din oficiu sau la cererea oricarui asociat ori a altor pesoane interesate, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, daca asociatii, in termenul acordat nu au inlaturat asemenea neregularitati.

#ncheierea de inregistrare a judecatorului delegat este o conditie esentiala a constituirii valide a societatii "lipsa acesteia fiind cauza de nulitate a unei societati inregistrata in registrul comertului".

Potrivit art. 60 L.S.C., incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sunt supuse numai recursului, intr-un termen de 15 zile de la data pronuntarii incheierii-

De la data inregistrarii in registrul comertului societatea comerciala este persoana juridica, efectul institutional al inregistrarii in registrul comertului fiind secondat de efecte juridice derivate cum ar fi:

a) dobandirea atributelor de identitate proprii unei persoane cu vocatie de a participa la circuitul juridic (capacitate juridica) - societatea avand astfel o denumire, un sediu, o nationalitate, un numar de inmatriculare, atribute folosite ori de cate ori societatea se manifesta in viata comerciala;

b) dobandirea unor atribute de individualizare fiscala;

c) consolidarea patrimoniului persoanei juridice, etc.

#n cazul unor neregularitati ale constituirii societatii, constatate dupa inregistrarea societatii in registrul comertului, legea obliga societatea in termen de cel putin 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati sa ia masuri pentru inlaturarea lor. Cand insa datorita consecintelor pe care anumite neregularitati le-ar avea asupra securitatii raporturilor juridice, legea permite declararea nulitatii societatii, cazurile de nulitate fiind strict prevazute de lege, asa cum rezulta din textul art. 56 L.S.C.:

Nulitatatea unor societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:

a) lipseste actul constitutiv sau cand acesta nu a fost incheiat in forma prevazuta de lege;

b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societatii;

c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;

d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;

e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;

f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris;

g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;

h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege. "

#n scopul de a salva societatea, legea in gratitudinea ei, a statuat ca nulitatea societatii nu se poate derula, in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal.

CAPITOLUL V

Unele dispozitii procedurale

Art. 60 L.S.C. statueaza ca:

(1) #ncheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt supuse numai recursului"

Asa cum rezulta din textul legii, sunt supuse recursului reglementat de art. 60 atat incheierile prin care se dispune inmatricularea unei societati sau inregistrarea unei mentiuni referitoare la activitatea societatii ori la modificarile actelor sale constitutive (respectiv, cele la care se refera art. 21 din Legea 26/1990), cat si incheierile prin care se dispune respingerea inmatricularii sau a inregistrarii mentiunii. Trebuie remarcat faptul ca o serie intreaga de modificari ale actului constitutiv, asa cum rezulta din textul art.199 L.S.C. au fost date in competenta de solutionare a directorului registrului comertului, care in solutionarea cererilor de modificare a actelor constitutive pronunta Rezolutii, care potrivit art.199 alin. (2) teza a doua L.S.C. au regimul incheierilor judecatoresti, si care ca si incheierile judecatorului delegat, sunt supuse numai recursului.

Din punctul de vedere al precedurii de solutionare a recursului reglementat de art 60 L.S.C. se pun mai multe probleme, si anume:

a) legitimitatea procesuala activa ( dreptul de a introduce un recurs);

Oricine are interes are dreptul de a introduce apel impotriva unei incheieri pronuntate in materie necontencioasa, chiar daca nu a fost prevazut la solutionarea cererii (art. 336 alin. (4) C. proc.civ.)-

Cum procedura de solutionare de catre judecatorul delegat sau directorul registrului comertului a cererilor in materia societatilor comerciale este o procedura necontencioasa, aceiasi regula va fi aplicabila, in principiu, si in cazul recursului reglementat in art.60 L.S.C.; oricine justifica un interes poate introduce recurs.

b) competenta materiala si teritoriala de solutionare a recursului, apartine tribunalului de la sediul social, al societatii sau al sucursalei unei societati. Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea.

#n termen de 3 zile de la data depunerii Oficiul registrului comertului este obligat sa inainteze recursul tribunalului care-l va solutiona in camera de consiliu (art. 336 alin. (7) C proc. civ.).

c) Termenul de exercitare a recursului este de 15 zile de la pronuntarea incheierii/rezolutiei atacate, fara a se face distinctie intre cei care au participat la solutionarea cererii si cei care nu au participat.

#n ceea ce priveste termenul de 15 zile de la pronuntare, instanta suprema (decizia nr. 701/19.10.1995, s. com.) a apreciat ca se refera numai la cei care au participat la solutionarea cererii, pentru cei care nu au fost prezenti, acesta curge de la data comunicarii, comunicare realizata prin mijlocul specific al publicarii in Monitorul Oficial.

d) din textul art. 60 alin. (4) L.S.C. rezulta ca motivele recursului se pot depune cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.

Art 61 L.S.C. prevede ca:

(1) "Hotararile asociatilor referitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate cu opozitie de catre creditorii sociali si de catre alte persoane prejudiciate prin aceste hotarari "

(2) #n sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul de asociati include si actionarii, in sfera de cazul in care din context rezulta altfel." iar art. 62 din acelasi act normativ statueaza:

(1) "Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului, care, in termen de trei zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta tribunalului sediului societatii

(2) Opozitia suspenda fata de oponenti executarea hotararii asociatilor pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, in afara de cazul in care prezenta lege prevede altfel. Opozitia se judeca in camera de consiliu a tribunalului, cu citirea partilor.

(3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului. "

Din textul art. 61 alin. (1) L.S.C. rezulta la prima vedere, ca numai hotararile asociatilor referitoare la modificarea actelor constitutive pot fi atacate cu opozitie de catre creditorii sociali si de catre alte persoane prejudiciate prin aceste hotarari.

Afirmam ca dispozitiile art. 61 alin. (1) L.S.C., constituie norme de principiu, deoarece legea concretizeaza dreptul la opozitie in numeroase alte texte care reglementeaza fie cazuri speciale de modificare a actelor constitutive, fie situatii in care sunt atacate de catre creditorii sociali sau chiar de asociati, deciziile lichidatorilor unei societati aflate in lichidare, spre exemplu:

- art 201 L.S.C.- da dreptul creditorilor personali ai SNC, SCS sau SRL sa faca opozitie la hotararea acestora de a prelungi durata societatii, in cazul in care acesta are drepturi stabilite prin titlu executoriu anterior hotararii de prelungire a duratei societatii;

- art 203 L.S.C.- creditorii sociali au dreptul sa faca opozitie la hotararea asociatilor de reducere a capitalului social, in termen de doua luni de la publicarea hotararii asociatilor;

- art. 226 alin. (3) L.S.C., creditorii sociali sau orice parte interesanta. Poate face opozitie la hotararea asociatilor de revenire asupra unuei hotarari initiale de dezvoltare voluntara a societatii;

- art. 231 alin. (2) lit. s, L.S.C., creditorii sociali pot sa opreasca, prin introducerea unei opozitii, efectul de transmitere automata, cu caracter universal, a patrimoniului societatii unipersonale la asociatul unic;

- art. 238, L.S.C., reglementeaza opozitia in materie de fuziune si divizare;

- art. 250, alin. (3)- creditorii societatii pot introduce opozitie impotriva deciziilor lichidatorilor de repartizare a sumelor obtinute din lichidare;

- art 257 L.S.C., asociatul nemultumit de modul de repartizare a activelor intre asociati pe baza bilantului contabil de lichidare, in cazul SNC, SCS, SRL.

#n baza art. 260 alin.(3) si art 262 alin. (2) L.S.C.,- actionarii din societatile pe actiuni, au dreptul de a face opozitie la darea de seama a administratorilor si la bilantul contabil final de lichidare.

Asociatii sau actionarii nu au dreptul la opozitie contra hotararilor adunarii generale de modificare a actelor constitutive ale societatii, deoarece daca au votat aceasta hotarare, opozitia lor ar fi lipsita de interes, iar daca au lipsit de la adunarea generala in care s-a luat hotararea sau au votat impotriva acestei, au la indemana, daca considera hotararea respectiva nestatutara, actiunea in anularea hotararii adunarii generale aart.131 alin.(2)L.S.C.s

FUNC|IONAREA SOCIET{|ILOR COMERCIALE

CAPITOLUL I

Dispozitii comune

Art. 65 (1) #n lipsa de stipulatie contrara bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului;

(2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.

Dispozitiile art. 65 din lege reglementeaza titlul cu care bunurile constituie ca aport intra in patrimoniul societatii, precum si consecintele intarzierii in depunerea aportului social. Fata de reglementarea initiala a legii, actuala reglementare precizeaza in mod expres ca societatea dobandeste bunurile aportate la data inmatricularii ei la registrul comertului.

Deci, atat aporturile in numerar, cat si aporturile in natura intra in patrimoniul societatii la data inmatricularii in registrul comertului, cand societatea devine persoana juridica.

Bunurile care fac obiectul aportului in natura sunt diverse: bunuri imobile (cladiri, terenuri, instalatii, etc), bunuri mobile corporale (materiale, marfuri,etc.) si bunuri mobile incorporale ( creante, fond de comert, actiuni,etc.).

Bunurile aduse ca aport la capitalul social de asociati ies din patrimoniul lor si intra in patrimoniul societatii, devenind proprietatea acesteia "afara de cazul cand prin actul constitutiv s-a convenit altfel. Asupra bunurilor aportate asociatii nu mai au nici un drept (C.S.J., sectia com. Decizia nr.11/1994, in Dreptul nr12/1994, p. 46, in functie de forma societatii, parti de interes, parti sociale sau actiuni, care le confera un drept de creanta impotriva societatii, drept care are o natura speciala si le permite asociatilor sa participe la luarea deciziilor in adunarea generala, le confera dreptul la beneficii si la impartirea activului social in caz de dizolvare si lichidare a societatii." O data bunurile iesite din patrimoniul asociatilor si intrate in patrimoniul societati, ele numai pot fi urmarite de creditorii personali ai asociatilor, indiferent de data creantei lor.

Scopul societatii comerciale este aceea de a realiza beneficii din activitatea comerciala desfasurata si de a le imparti intre asociati.

Partea de beneficii care se plateste fiecaruia dintre asociati poarta denumirea de dividend.Art. 68 din L.S.C., consacra in mod expres solutia potrivit careia aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Desi legea nu distinge, asupra tipului de aport, trebuie avut in vedere numai aportul in numerar, deoarece numai obligatiile care au ca obiect o suma de bani sunt purtatoare de dobanzi.

Deoarece pe durata societatii, sumele de bani nu sunt purtatoare de dobanzi, asociatul care a efectuat aportul in numerar va avea dreptul, ca si ceilalti asociati, la o parte din activul net, proportionala cu participarea la capitalul social (art. 257 si art. 265 L.S.C.).

#n cazul in care la incheierea exercitiului financiar, se constata o miscare a capitolului social, acesta trebuie reintregit sau redus, mai inainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

Vointa sociala a oricarei societati comerciale exprimata in actul constitutiv si ulterior in adunarea generala, a asociatilor, este adusa la indeplinire prin actele de executare ale persoanelor anume inputernicite, care realizeaza administrarea societatii.

A administra societatea inseamna a indeplini toate operatiunile de gestiune necesare atingerii scopului social. Prin operatiunile de gestiune se inteleg actele juridice pe care le reclama desfasurarea activitatii societatii, implicit si realizarea obiectului de activitate al societatii. Aceste acte juridice sunt acte de conservare, acte de administrare si acte de dispozitie.

Administratorul are putere de decizie deplina pentru toate operatiunile de gestiune, cu exceptia actelor care sunt atribuite sau rezervate de lege altor organe ale societatii, precum si a celor interzise prin actul constitutiv.

Puterea de a reprezenta societatea, conferita unui administrator, trebuie exercitata de administratorul insusi.

Daca art. 72 L.S.C., reglementeaza raporturile juridice dintre administrator si societatea comerciala, statuand ca "obligatiile si raspunderea administratorului sunt guvernate de dispozitiile referitoare la mandat, art 73 L.S.C., reglementeaza anumite cazuri de raspundere a administratorului fata de societate"

"Art. 73 (1) Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societatea pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, insa acestia o vor putea exercita numai in caz de faliment a societatii. "

Actiunea in raspundere contra administratorului, este o actiune sociala, adica ea apartine societatii, nu asociatilor. Conform art 150 L.S.C., hotararea privind actionarea administratorului poate fi luata numai de adunarea generala.

#n scopul pregatirii tertilor L.S.C., (art. 71 alin (1) si (2) ) instiuie anumite obligatii referitoare la actele societatii comerciale. Astfel, in orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la o societate comerciala trebuie sa se mentioneze firma, forma juridica a societatii, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal, elemente menite sa asigure identificarea societatii comerciale si care ofera posibilitatea celor interesati de a obtine unele informatii privind societatea comerciala.

CAPITOLUL II

Societatile in nume colectiv

Societatea in nume colectiv, este cea mai simpla forma de societate comerciala. Ea se caracterizeaza prin intrunirea a doua elemente:

a) asociatii raspund in mod solidar si nemijlocit pentru datoriile societatii;

b)     isi exercita comertul sub o firma colectiva.

Firma societatii in mod colectiv reprezinta un element de credit, oferind garantii suplimentare tertilor care intra in contact cu societatea. Firma nu este un element de esenta, ci de natura societatii, astfel ca lipsa ei nu atrage inexistenta societatii, fiind un element de credit, ea trebuie sa cuprinda exclusiv numele unuia sau mai multor asociati, si nu al unei terte persoane. Daca o persoana permite folosirea numelui ei in cadrul firmei unei societati in nume colectiv, acea persoana devine raspunzatoare solidar si nemarginit pentru datoriile sociale, chiar daca ea nu si-a manifestat intentia de a fi asociat.

Avantajul societatii in nume colectiv consta in cunoasterea si increderea reciproca intre asociati, ea avand un caracter intuitu personae. #n cazul societatii in nume colectiv se manifesta cel mai pregnant caracterul contractual al societatii comerciale. Datorita caracterului sau intuitu personae, societatea in nume colectiv este o societate inchisa, care implica intotdeauna existenta unor restrictii privind transferul partilor de interes. #n cadrul societatii in nume colectiv, toti asociatii coopereaza riscandu-si intreaga avere si se controleaza reciproc. Pentru creditorii sociali, aceasta este cea mai avantajoasa forma de societate, deoarece in caz de neexecutare a obligatiilor societatii, ei pot fi despagubiti atat din bunurile proprietate a societatii, cat si din bunurile personale ale asociatilor. Pentru asociati dezavantajul societatii in nume colectiv consta in existenta raspunderii nelimitate si solidare a fiecaruia pentru datoriile societatii, precum sI in limitarea posibilitatilor de asociere, la persoane care se cunosc foarte bine intre ele. Asociatii unei societati in nume colectiv pot fi si societati comerciale cu raspundere limitata sau societati pe actiuni.

#n cazul in care actul constitutiv nu arata cine sunt administratorii societatii sau nu prevede nimic cu privire la modul de administrare al societatii, se presupune ca fiecare asociat are un mandat de administrare al acesteia din partea celorlalti asociati, avand dreptul de a incheia toate operatiunile necesare exercitarii comertului societatii. #ntr-o atare ipoteza, vointa individuala a asociatului se confunda cu vointa societatii.

#n cazul in care fiecare asociat are dreptul sa incheie operatiuni in numele societatii, legea da dreptul celorlalti asociati sa isi exprime, fiecare din ei opozitia la orice act socotit periculos pentru societate, inainte de incheierea acestuia (1517 pct. 1, C. civ.). Daca opozitia se face in termen util, actul se poate incheia numai daca decid in acest sens asociatii reprezentand majoritatea capitalului social {art. 78 alin. (2) L.S.C.}. Daca actul este incheiat, inainte de a se face opozitie sau cu ignorarea opozitiei deja exprimate, ori fara aprobarea adunarii generale a asociatilor, orice asociat nemultumit are dreptul sa ceara excluderea asociatului respectiv din societate, daca sunt indeplinite conditiile art 217 alin. (1) lit (c)sau (d). Actul incheiat de asociat intr-o atare situatie, este insa valabil si obliga societatea, daca tertul contractant a fost de buna credinta.

Art. 82 (1) L.S.C. "Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert, sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati."

Obligatia impusa asociatilor de art. 82 se explica prin aceea ca asociatii cunosc foarte bine toate operatiunile si secretele societatii si ar fi daunator societatii daca ei ar putea folosi aceste informatii ca asociati cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau in cont propriu ori pentru terte persoane.

Studiu de caz:

ACTUL CONSTITUTIV AL

SOCIETĂŢII COMERCIALE ". STANPET" S.N.C.

Subsemnatii:

-Petrescu Ilie, nascut în Craiova,la data 01.05.1966, de cetatenie romana, domiciliat în Craiova , str. Aviatorii, nr.26, posesor a B.I (sau pasaport) seria DX, nr.2456, eliberat de politia Mun./Or. Craiova, la data de 23.05.2000

si

- Stanescu Gheorghe, nascut în Craiova, la data 21.07.1960, de cetatenie româna, domiciliat în Craiova, str. Piscului, nr.79, posesor a B.I (sau pasaport) seria DX, nr.12345, eliberat de politia Mun./Or. Craiova, la data de 05.06.2001

în concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata am hotarât constituirea societatii în nume colectiv STANPET SNC

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA SOCIETĂŢII

Art. 1. - DENUMIREA SOCIETĂŢII.

Denumirea societatii este S.C. " STANPET " S.N.C., conform dovezii privind disponibilitatea firmei, înregistrata sub nr.2578, la Oficiul Registrul Comertului .Dolj.

În toate actele, facturile, actiunile, publicatiile si orice alte documente emanând de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "Societate în nume colectiv" sau de initialele "S.N.C.", de capitalul social, sediul precum si numarul de înmatriculare din registrul comertului. Denumirea si reprezentarea grafica a societatii (sigla) vor fi protejate pe cai legale.

Art. 2. - FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII.

Societatea Comerciala " STANPET" S.N.C. este persoana juridica româna, având forma juridica de societate în nume colectiv. Aceasta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române cu stipulatiunile prezentului act constitutiv.

Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare în proces în nume propriu.

Art. 3. - OBIECTUL SOCIETĂŢII

Activitatea principala a societatii comerciale " STANPET" S.N.C. este "Fabricarea produselor lactate" grupa CAEN

Societatea desfasoara în secundar urmatoarele activitati:

- Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor - cod CAEN 1561;

- Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile - cod CAEN 5133.

Art. 4. - SEDIUL SOCIETĂŢII

Societatea îsi are sediul în Craiova, str. Vantului, nr.56, sector/judet Dolj.

Art. 5. - DURATA SOCIETĂŢII

Durata societatii este nelimitata, începând cu data înregistrarii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL

Art. 6. - Societatea are un capital social subscris de 500.000 lei

Capitalul varsat este de 500.000 lei.

Aportul asociatilor la capital:

Petrescu Ilie 250.000 lei

Stanescu Gheorghe 250.000 lei

CAPITOLUL III

ADMINISTRAREA, REPREZENTAREA sI CONTROLUL SOCIETĂŢII

Art. 7. - Societatea este administrata si reprezentata de dl.Petrescu Ilie, ales pentru un termen de 4 ani, cu posibilitatea revocarii sau realegerii.

Administratorul are urmatoarele atributii principale:

- coordoneaza activitatea societatii;

- reprezinta societatea în raporturile cu tertii, inclusiv cu autoritatile române si straine;

- are drept de semnatura sociala si specimen de semnatura în banca;

- introduce sau renunta la actiunile în justitie;

- negociaza si încheie contracte de munca cu personalul salariat al societatii.

Cuantumul remunerarii administratorului se stabileste de asociati la începutul fiecarui exercitiu financiar.

CAPITOLUL IV

RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR

Art. 8. - Asociatul care, fara consimtamântul scris al celorlalti asociati, întrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii în folosul sau sau în acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.

Art. 9. - Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca în interesul societatii.

Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.

Art. 10. - Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile îndeplinite în numele societatii de persoanele care o reprezinta.

Hotarârea judecatoreasca obtinuta împotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art. 11. - Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile si obligatiile, precum si concedierea personalului societatii se stabilesc de catre conducerea executiva a societatii în baza contractelor individuale de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a regimului de asigurari sociale si a limitei minime de salarizare prevazute de lege.

Art. 12. - Exercitiul economico-financiar începe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societatii.

Societatea va organiza si va conduce evidenta contabila prevazuta de legea româna, în conformitate cu normele Ministerului Finantelor din România.

Bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi se supun aprobarii asociatilor, în termen de pâna la 3 luni de la expirarea exercitiului financiar si înaintarea depunerii la organele competente.

Pentru aprobarea bilantului contabil este necesar votul asociatilor reprezentând majoritatea capitalului social.

Art. 13. - Profitul societatii se stabileste anual, prin bilantul contabil. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta între suma totala a veniturilor încasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva.

Fondul de rezerva va fi de 5% din totalul beneficiului prevazut în bilantul anual, constituirea lui efectuându-se pâna la atingerea a 25% din capitalul social, conformitate cu prevederile legislatiei române în vigoare.

Din profitul prevazut în bilant se scad impozitul anual (cu exceptia perioadei în care societatea este scutita de impozitul pe profit) si prelevarile pentru fondul de rezerva, rezultând astfel profitul cuvenit asociatilor.

Beneficiul sau eventuale pierderi se vor repartiza între asociati astfel: Petrescu Ilie 50 %, Stanescu Gheorghe 50%

CAPITOLUL VI

DIZOLVARE SAU LICHIDARE

Art. 14. - Societatea se dizolva în urmatoarele cazuri:

- prin falimentul societatii

- declararea incapacitatii unuia dintre asociati

- excluderea sau retragerea unui asociat.

În cazul decesului unuia dintre asociati, societatea va continua cu mostenitorii acestuia.

Dizolvarea societatii se va înscrie în Registrul Comertului si se va publica în Monitorul Oficial.

Art. 15. - Lichidarea societatii se va face în baza hotarârii asociatilor de dizolvare a societatii, de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de acesta.

Pâna la intrarea în functie a lichidatorilor, administratorul îsi continua mandatul, fara a mai putea întreprinde însa noi operatiuni.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorul societatii. Ei sunt datori, îndata dupa intrarea în functie, ca, împreuna cu acesta sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa încheie un bilant care sa reflecte situatia exacta a activului si pasivului social, si sa le semneze.

Lichidatorii vor primi si pastra patrimoniul societatii, registrele si actele acesteia, si vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii în ordine cronologica.

Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Lichidatorii vor putea.

- sa apara în fata instantelor judecatoresti;

- sa încheie tranzactii cu creditorii societatii;

- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

- sa vânda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a societatii;

- sa lichideze si sa încaseze creantele societatii.

Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar fata de terti pentru executarea acestora.

Din sumele rezultate dupa lichidare vor fi îndestulati mai întâi creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.

Dupa aceea lichidatorii vor întocmi si prezenta spre aprobare asociatilor bilantul de lichidare dupa care le vor plati acestora beneficiul de lichidare.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului si vor înmâna asociatilor registrul si actele societatii, pe care acestia le va pastra timp de 5 ani.

CAPITOLUL VII

LITIGII

Art. 16. - Litigiile dintre societate si persoanele fizice si juridice române, izvorâte din raporturi contractuale, vor fi supuse solutionarii instantelor competente potrivit legii române.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 17. - Modificarea prezentului act constitutiv este posibila numai în baza hotarârii asociatilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata.

Redactat si dactilografiat la BIROUL NOTARULUI PUBLIC Ionescu Paul în 4 exemplare, azi data autentificarii.

SEMNĂTURILE ASOCIAŢILOR:

CAPITOLUL III

Societatile in comandita simpla

Societatea in comandita este o societate in nume colectiv careia i se suprapune o noua categorie de membrii, avand o raspundere limitata.

Societatea in comandita simpla are caracter intuitu personae. De aici rezulta ca aportul la capitalul social nu poate fi cesionat decat cu acordul unanim al tuturor asociatilor.

Asociatii comanditati au dreptul exclusiv de a participa la administrarea societatii in comandita, datorita existentei raspunderii lor personale si solidare pentru datoriile sociale. #n schimb, asociatii comanditari, fiind furnizori de fonduri in scopul obtinerii de beneficii si avand raspunderea limitata la aportul subscris la capitalul social, nu pot avea drepturi care sa exceada controlul asupra societatii, ei participand cu unele exceptii aart. 89 alin (1) L.S.C.s numai la acte de gestiune interna a societatii.

Art. 89 L.S.C. "Comanditorul poate incheia operatiuni, in contul societatii numai pe baza unei proceduri speciale pentru operatiuni determinate, date de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. #n caz contrar, comanditorul devine raspunzator fata de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societatii de la data operatiunilor incheiate de el."

Scopul art 89 L.S.C., este de a delimita statutul juridic al asociatului comanditar de al asociatului comanditat.

CAPITOLUL IV

Societatile pe actiuni

A. Despre actiuni.

"Art.91 (1) #n societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator.

(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; in caz contrar ele vor fi la purtator. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport de hartie sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont."

Capitalul social este expresia valorica a aporturilor actionarilor, iar, in schimbul aporturilor, actionarii primesc din partea societatii actiuni.

Actiunea este definitiva ca un titlu reprezentativ al contributiei asociatului, constituind o fractiune a capitalului social, care confera posesorului calitatea de actionar.

Actiunea confera titularului urmatoarele drepturi principale:

- dreptul de a participa la adunarea generala a actionarilor (art. 124, L.S.C.);

- dreptul de vot (art. 101, L.S.C.), cu exceptia actiunilor preferentiale fara drept de vot (art 94, L.S.C.);

- dreptul de informare (art 173, L.S.C.)

- dreptul de dividende aart. 67, alin. (2), SCs;

- dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea societatii (art 261, L.S.C.).

Conform legii, actiunile pot fi clasificate dupa doua criterii:

1) dupa modul de transmitere:

- nominative

- la purtator

2) dupa drepturile pe care le confera:

- ordinare

- privilegiate

Actiunile nominative emise in forma materiala se transmit prin:

- declaratia in registrul actionarilor societatii subscrisa de cedent si cesionar prin mentiunea facuta pe actiune aart. 98, alin. (1), tz. I, L.S.C.s;

- prin modalitatile prevazute de actul constitutiv aart. 98, alin. (1), tz. a -II-a, L.S.C.s;

- actiunile nominative emise in forma dematerializata, prin emisiune in cont si tranzactionate pe o piata organizata se face conform dispozitiilor Legii 52/1994. Privind valorile mobiliare si bursele de valori aart. 98, alin. (2), L.S.C.s;

Transmiterea actiunilor la purtator se face prin simpla traditiune a lor (art. 99,L.S.C.);

Art. 93 L.S.C. (1) -Valoarea nominala a unei actiuni, nu va putea fi mai mica de 1000 lei:

(2) - Actiunile vor cuprinde:

a) denumirea si durata societatii;

b) data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, in care s-a facut publicarea ;

c)      capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintelor efectuate;

d)     avantajele acordate fondatorilor:

(3) Pentru actiunile nominative se va mai mentiona: numele, prenumele si domiciliul actionarului, persoana fizica; denumirea, sediul si numarul de inmatriculare ale actionarului, persoana juridica.

(4) Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator. "

Mentiunile prevazute de lege pentru actiunile emise in forma materiala sunt obligatorii, absenta acestora, cu exceptia semnaturii administratorilor, atrage nulitatea absoluta a titlului.

B Adunarile generale

Organul suprem de conducere si decizie al societatii este adunarea actionarilor care o compun.

Art. 110, L.S.C. (1) "Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

(2) Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in locul ce se va indica in convocare."

Din textul art 110 (1) L.S.C. rezulta clar clasificarea adunarilor generale in:

- ordinare

- extraordinare, iar din textul art. 111, L.S.C. rezulta modul de intrunire si atributiile adunarii generale ordinare:

Art. 111 (1)- Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) -#n afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga pe administratori si cenzori;

c) sa fixeze renumeratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

Art. 112, L.S.C., stabileste conditiile de validitate a adunarii generale ordinare, astfel conform textului de lege:

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare, daca in actul constitutiv sau in lege nu se prevede o majoritate mai mare.

(2) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neandeplinirii conditiilor de la alin (1), adunarea ce se va intruni. Dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.

Art. 113, L.S.C. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesara pentru a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) prelungirea duratei societatii;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reantregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

h) dizolvarea anticipata a societatii;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) emisiunea de obligatiune;

l) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 115, L.S.C.- stabileste conditiile de validitateale adunarii generale extraordinare.

Astfel, "pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, sunt necesare:

- la prima convocare prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social;

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social", atentie - "cand actul constitutiv nu dispune altfel"

Avand in vedere eficientizarea activitatilor societatii pe actiuni, aparitia unor evenimente exceptionale din viata societatii care necesita o anume rapiditate si flexibilitate in cadrul mecanismului greoi de decizie care este adunarea generala a actionarilor, legiuitorul, in intelepciunea lui, a ales, ca adunarea generala extraordinara , sa poata sa-si delege consiliului de administratie sau administratorului unic o parte din exercitiul atributiilor sale, facand in art. 114, L.S.C., referire expresa la aceasta posibilitate si stabilind care dintre atributiile enuntate la art. 113, L.S.C., pot fi delegate si anume cele enumerate la lit. b),c),e),f) si i).

Atributul convocarii aunarii generale revine administratorilor, asa cum rezulta din textul art. 117, L.S.C., text care stabileste si conditiile convocarii si modurile de convocare.

Legea stabileste ca hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii/revocarii membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, cand votul secret este obligatoriu aart. 119, alin. (1) si alin.(2), L.S.C.s .

Hotararile adunarilor generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, de oricare dintre actioanarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al societatii.

C. Administrarea societatii

Societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori. Administratorul unic sau presedintele consiliului de administratie si jumatate din numarul administratorilor vor fi cetateni romani daca nu se stabileste altfel prin actul constitutiv .

Numirea si inlocuirea administratorilor , este atributul exclusiv al adunarii generale . Primi administratori pot fi numiti prin actul constitutiv , insa termenul mandatului lor nu va putea fi mai mare de 4 ani- #n conditiile in care nu s-a stabilit durata mandatului prin actul constitutiv , acesta este pentru 2 ani.

Cand socitatea pe actiuni este administrata de un consiliu de administratie , pentru valabilitatea deciziilor acestuia este necesara prezent a cel putin jumatate din numarul administratorilor , daca nu se prevede un numar mai mare prin actul constitutiv .

Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale, unui comitet de directie, compus din membrii alesi dintre administratori. Legea (art. 142) statueaza ca nimeni nu poate functiona in mai mult de trei consilii de administratie concomitent.

D. Cenzorii

Cenzorii sunt mandatari ai societatii pentru a veghea la buna ei administrare. Ratiunea de a fi a cenzorilor se justifica prin aceea ca actionarii, datorita numarului mare si raspandirii lor geografice, nu pot exercita un control efectiv si direct asupra administratorilor. Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si tot atatia supleanti, daca actul constitutiv nu stabileste un numar mai mare -cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.

Nu pot fi cenzori, chiar daca au fost alesi decat din mandatul lor;

a) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu, sau o renumeratie de la administratori sau de la societate;

c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator potrivit art. 135, L.S.C.

E. Emiterea de obligatiuni

Societatea pe actiuni poate emite obligatiuni in scopul finantarii activitatilor sale comerciale.

Doctrina a calificat obligatiunile la titluri de credit. Regimul obligatiunilor din aceiasi serie trebuie sa fie unitar, in sensul ca emisiunea se face in virtutea aceleiasi adunari generale, aceluiasi prospect, cu aceleasi conditii privitoare la modul platii, la valoarea nominala, la valoarea dobanzii, a modului de circulatie.

F. Registrele societatii si bilantul contabil

#n afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:

a) un registru al actionarilor (care cuprinde, dupa caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor.)

Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se tine de un registru independent privat al actionarilor;

b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarii

c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie

d) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;

e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;

f) un registru al obligatiunilor;

Bilantul contabil, incluzand bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de gestiune al administratorilor, este documentul oficial de gestiune al societatii si se intocmeste cu respectarea dispozitiilor din legea contabilitatii.

Studiu de caz:

ACT CONSTITUTIV

AL S.C. SOCRATE S.A.

Subsemnatii:

1. Ionescu Ion, cetatean român, nascut la data de 22.03.1956 în Craiova, domiciliat în Craiova, str. Spaniei, nr. 256, posesor al buletinului de identitate seria DX, nr.1256, eliberat de Politia mun. Craiova la data de 24.06.2001;

2. Stancu Sorin, cetatean român, nascut la data de 15.04.1964 în Craiova, domiciliat în Craiova, str. Balzac, nr. 568, posesor al buletinului de identitate seria DX nr.5689, eliberat de politia a mun Craiova la data de 25.06.202;

3. Danescu Pavel, cetatean român, nascut(a) la data de 24.03.1971 în Craiova, domiciliat în Craiova, str. Crisan, nr. 245, posesor al buletinului de identitate seria DX, nr.5623, eliberat de politia mun. Craiova la data de 17.06.2001;

4. Popescu Emil, cetatean român, nascut(a) la data de 24.03.1971 în Craiova, domiciliat în Craiova, str. Crisan, nr. 245, posesor al buletinului de identitate seria DX, nr.5623, eliberat de politia mun. Craiova la data de 17.06.2001;

5. Stancu Stan, cetatean român, nascut(a) la data de 24.03.1971 în Craiova, domiciliat în Craiova, str. Crisan, nr. 245, posesor al buletinului de identitate seria DX, nr.5623, eliberat de politia mun. Craiova la data de 17.06.2001;

în calitate de actionari fondatori, am convenit înfiintarea unei societati comerciale pe actiuni în urmatoarele conditii.

Societatea astfel constituita este persoana juridica româna si va functiona potrivit reglementarilor legale privind societatile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990, republicata.

CAPITOLUL I

Denumirea, emblema si forma juridica a societatii

Art. 1. - Societatea va purta denumirea societatea comerciala ". SOCRATE " - S.A.

În orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de înmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal.

Art. 2. - Emblema societatii este formata dintr-un desen conform desenului din anexa la contract.

Art. 3. - S.C. SOCRATE S.A. se constituie ca societate comerciala pe actiuni, persoana juridica româna, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL II

Sediul, durata societatii

Art. 4. - Sediul social al societatii este în România, localitatea Craiova, str. Lomonosov, nr.201, judet Dolj. Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate pe baza hotarârii Adunarii generale a actionarilor.

Societatea poate înfiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii situate si în alte localitati din tara sau din strainatate.

Art. 5. - Durata de functionare a societatii este convenita la 20 ani, putând fi prelungita pe aceeasi durata, daca nu este dizolvata înainte de expirarea termenului.

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate

Art. 6. - Societatea comerciala " SOCRATE " S.A. va avea urmatoarele obiecte de activitate:

Activitatea pricipala

2020- Fabricarea de produse stratificate din lemn

Obiecte secundare de activitate

- Productie de scaune - cod CAEN 3611;

- Productie mobilier pentru birou si magazine - cod CAEN 3612;

- Productie mobilier pentru bucatarii - cod CAEN 3613;

- Productia altor tipuri d mobilier - cod CAEN 3614;

- Productie de saltele si somiere - cod CAEN 3615;

- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic - cod CAEN 5244;

- Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a. - cod CAEN 5147.

CAPITOLUL IV

Capitalul social si actiunile

Art. 7. - Capitalul social subscris consta în numerar si este în valoare totala de 25.000.000 lei, varsat integral la data constituirii societatii.

Capitalul social subscris este divizat în actiuni nominative, în valoare egala de 1.000.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 25.

Art. 8. - Aportul la capitalul social si cota de participare pentru fiecare actionar se cifreaza dupa cum urmeaza:

- domnul Ionescu Ion, un aport în valoare de 5.000.000. lei, reprezentând 20.% din capitalul social;

- domnul Stancu Sorin, un aport în valoare de 5.000.000 lei, reprezentând 20 % din capitalul social;

- domnul Danescu Pavel un aport în valoare de 5.000.000 lei, reprezentând 20 % din capitalul social;

- domnul Popescu Emil, un aport în valoare de 5.000.000 lei, reprezentând 20 % din capitalul social;

- domnul Stancu Stan, un aport în valoare de 5.000.000 lei, reprezentând 20 % din capitalul social;

Art. 9. - Actiunile se repartizeaza între actionari proportional cu aportul subscris, dupa cum urmeaza:

- domnului Ionescu Ion, îi revin 5 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 5, reprezentând 20 % din capitalul subscris;

- domnului Stancu Sorin îi revin 5 actiuni nominative, numerotate de la 6 la 10, reprezentând 20.% din capitalul subscris;

- domnului Danescu Pavel îi revin 5 actiuni nominative, numerotate de la 11 la 15, reprezentând 20 % din capitalul subscris;

- domnului Popescu Emil îi revin 5 actiuni nominative, numerotate de la 16 la 20, reprezentând 20 % din capitalul subscris;

- domnului Stancu Stan îi revin 5 actiuni nominative, numerotate de la 21 la 25, reprezentând 20 % din capitalul subscris;

Capitalul social subscris a fost varsat integral la data constituirii societatii.

Certificatele pentru dovedirea actiunilor se emit de societate prin reprezentantii sai legali, corespunzator numarului de actiuni al fiecarui actionar.

Dupa constituire, societatea va emite actiuni care vor cuprinde urmatoarele date: numele, prenumele si domiciliul actionarului, denumirea si durata societatii, data contractului de societate, numarul din Oficiul Registrului comertului sub care se afla înmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial în care s-a facut publicarea, capitalul social, numarul actiunilor detinute, numarul de ordine si valoarea nominala a acestora, varsamintele efectuate.

Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor fi semnate de presedintele consiliului de administratie si de unul dintre ceilalti membri ai acestuia.

Societatea va tine evidenta actiunilor într-un registru al actionarilor care se pastreaza la sediul societatii.

Art. 10. - Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta în registrul de actiuni al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune semnata de unul dintre membrii consiliului de administratie. Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata integrala a actiunilor timp de trei ani, socotiti de la data când s-a facut mentiunea de transcriere în registrul societatii.

Art. 11. - Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, în situatia prevazuta la art. 16 alin. (2), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorarii.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natura;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia;

d) oferta publica de actiuni;

e) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

Art. 12. - În cazul în care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea societatii.

Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, în situatia prevazuta la art. 16 alin. (2), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Conducerea si administrarea societatii

Art. 13. - Adunarea generala a actionarilor.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Art. 14. - Convocarea adunarilor generale ale actionarilor.

Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data pe an, în maximum 3 luni de la încheierea exercitiului financiar precedent.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.

Adunarea generala a actionarilor (ordinara sau extraordinara) va fi convocata de catre presedintele consiliului de administratie, prin scrisoare recomandata, telegrama sau fax.

Convocarea trebuie sa cuprinda data, locul si ora tinerii adunarii generale a actionarilor, ordinea de zi, expunerea explicita a problemelor care se vor pune în discutie si, daca este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive.

Adunarea generala a actionarilor poate lua hotarâri si fara îndeplinirea formalitatilor prevazute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv pentru validitatea hotarârilor adoptate.

sedintele adunarilor generale ale actionarilor (ordinare sau extraordinare) vor putea avea loc la sediul societatii sau în orice alt loc indicat în convocare.

Art. 15. - Competentele adunarii generale ordinare a actionarilor.Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente:

a) sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor, si sa fixeze dividendul, potrivit legii;

b) sa îi numeasca si sa îi revoce pe presedintele consiliului de administratie, pe ceilalti administratori, sa fixeze limitele competentelor acestora, remuneratia acestora, sa se pronunte asupra gestiunii lor si sa îi descarce de gestiune, sa stabileasca modul de constituire a garantiilor acestora;

c) sa numeasca cenzorii, cenzorii supleanti, daca este cazul, si sa le fixeze remuneratia;

d) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

e) sa hotarasca gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale societatii;

f) sa hotarasca cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, si sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;

g) sa decida asupra oricaror alte probleme care intra în competenta adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art. 16. - Competentele adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va hotarî asupra urmatoarelor probleme:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) modificarea obiectului de activitate al societatii;

d) modificarea duratei de functionare a societatii;

e) majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acesteia;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g) fuziunea prin absorbtie sau prin comasare ori divizarea societatii;

h) dizolvarea societatii;

i) emisiunea de obligatiuni;

j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;

k) vânzarea sau transferul activelor;

l) încheierea de acte juridice prin care societatea dobândeste, înstraineaza, închiriaza, schimba sau constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul sau, a caror valoare depaseste o zecime din valoarea contabila a activelor societatii la data încheierii actului juridic respectiv;

m) orice alte modificari ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activitatii, sau orice alta hotarâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale, prevazute în alineatul precedent la lit. b), c), e), f), i) si k).

Art. 17. - Desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor.

sedintele adunarilor generale ale actionarilor sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de catre persoana desemnata a-l înlocui.

Cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor sunt întocmite procese-verbale, consemnate într-un registru special, tinut prin grija administratorilor.

Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, reprezentantul actionarului unic, rezumatul problemelor puse în discutie, deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe ale procesului-verbal de sedinta.

Procesul-verbal se va semna de catre presedinte sau de catre persoana care îi tine locul si de catre secretarul adunarii generale a actionarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

Art. 18. - Hotarârile adunarilor generale ale actionarilor.

Hotarârile adunarilor generale ale actionarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la registrul comertului, în vederea mentionarii lor în registru si publicarii lor în Monitorul Oficial al României.

În cazul adoptarii unor hotarâri de modificare a prezentului act constitutiv, se va publica numai actul aditional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

Hotarârile adunarilor generale ale actionarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalitati si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de lege.

Art. 19. - Administratorii.

Societatea va fi administrata de 2 administratori, persoane fizice de cetatenie româna, domiciliate în România, specialisti în industria lemnului sau în domeniul economico-financiar.

Administratorii vor îndeplini mandate de 2 ani, în masura în care nu sunt revocati de catre adunarea generala a actionarilor anterior expirarii acestui termen.

În cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, adunarea generala a actionarilor va putea desemna o alta persoana care va exercita atributiile acestuia temporar ori pâna la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz.

Fiecare administrator este obligat ca, înainte de numire, sa depuna o garantie constând în dublul remuneratiei lunare primite în aceasta calitate.

Art. 20. - Consiliul de administratie.

Toti administratorii în functie constituie consiliul de administratie al societatii.

sedintele consiliului de administratie vor fi convocate de presedinte sau de catre persoana care îi tine locul, prin scrisoare recomandata, telegrama sau fax, care se va expedia cu cel putin 15 zile înainte de data fixata, indicându-se data, ora, locul si ordinea de zi. sedintele consiliului de administratie se vor tine fie la sediul societatii, fie în alt loc indicat în convocare.

Consiliul de administratie delibereaza în mod valabil în prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarârile cu votul majoritatii administratorilor în functie. Consiliul de administratie va putea delibera în mod valabil fara îndeplinirea si respectarea formalitatilor de convocare, daca toti administratorii sunt prezenti.

În cazul în care presedintele consiliului de administratie propune adoptarea unor hotarâri urgente prin corespondenta, membrii consiliului de administratie îsi vor putea exprima votul, în scris, în termen de 15 zile de la solicitare, hotarârile astfel adoptate având valabilitate, daca au fost respectate conditiile de cvorum si de vot, prevazute de lege pentru luarea deciziilor.

Administratorii vor primi pentru participarea la sedintele consiliului de administratie o remuneratie stabilita de adunarea generala ordinara a actionarilor în fiecare an.

Art. 21. - Presedintele consiliului de administratie.

Presedintele consiliului de administratie va fi desemnat de catre adunarea generala a actionarilor. Atributiile sale sunt cele prevazute de lege si de dispozitiile prezentului act constitutiv.

Presedintele consiliului de administratie numeste personalul cu functii de conducere din cadrul societatii. Consiliul de administratie va stabili competentele privind angajarea celorlalti salariati ai societatii.

Presedintele consiliului de administratie reprezinta societatea în relatiile cu tertii sau poate desemna o alta persoana în aceste scop, în limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Art. 22. - Atributiile consiliului de administratie.

Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:

a) aproba organigrama societatii;

b) numeste si revoca directorul general si ceilalti membri ai conducerii operative, la propunerea presedintelui consiliului de administratie;

c) aduce la îndeplinire hotarârile adunarii generale a actionarilor;

d) asigura gestiunea si coordonarea activitatii societatii;

e) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale societatii;

f) pregateste documentatia necesara desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor;

g) prezinta adunarii generale a actionarilor situatia economica si financiara a societatii, precum si raportul de activitate pentru fiecare an;

h) aproba regulamentul de organizare a societatii si a sucursalelor acesteia;

i) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor bilantul contabil anual, contul de profit si pierderi si bugetul de venituri si cheltuieli necesar activitatii societatii;

j) îndeplineste orice alte atributii si are toate competentele care rezulta din lege sau din hotarârile adunarii generale a actionarilor.

Consiliul de administratie este obligat sa prezinte reprezentantului actionarului unic bilantul contabil al societatii, contul de profit si pierderi, raportul cenzorilor, raportul asupra activitatii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru anul în curs, cu cel putin 10 zile înainte de termenul fixat pentru desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, care urmeaza sa le analizeze si sa le aprobe. Documentele mentionate se depun, în termenul aratat, la sediul societatii ori se trimit pe adresa reprezentantului actionarului unic.

Art. 23. - Conducerea operativa a societatii.

Conducerea operativa a societatii va fi asigurata de 3-5 membri, dintre care unul va avea functia de director general, iar ceilalti, de director executiv.

Directorul general si directorii executivi sunt salariati ai societatii. Directorul general si directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administratie.

Directorul general va putea, în limitele stabilite de consiliul de administratie, sa reprezinte societatea în relatiile cu tertii sau îl va putea desemna, în acest scop, prin procura speciala, pe unul dintre ceilalti membri ai conducerii operative.

Principalele atributii ale conducerii operative a societatii sunt urmatoarele:

- asigura conducerea activitatii zilnice a societatii;

- propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare a societatii si a sucursalelor acesteia;

- pregateste documentatia necesara luarii deciziilor de catre consiliul de administratie;

- orice alte atributii date în competenta conducerii operative de catre consiliul de administratie.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societatii

Art. 24. - Cenzorii.

Gestiunea societatii este controlata de 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.

Cenzorii si cenzorii supleanti vor fi numiti de catre adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

În exercitarea atributiilor lor de control, cenzorii au dreptul sa solicite în fiecare luna administratorilor situatia asupra activitatii societatii.

Art. 25. - Obligatiile cenzorilor.

Cenzorii au urmatoarele obligatii principale:

a) sa verifice activitatea societatii si a sucursalelor acesteia;

b) sa verifice bilantul contabil si contul de profit si pierderi din punct de vedere al legalitatii si al concordantei lor cu registrele societatii, tinerea la zi a acestora din urma si daca evaluarea patrimoniului s-a facut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilantului contabil;

c) sa întocmeasca si sa prezinte, anual, adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit, cuprinzând rezultatele verificarilor întreprinse în exercitarea atributiilor prevazute la lit. b) si propunerile lor referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului;

d) sa inspecteze lunar, inopinat, casa si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor proprietate a societatii sau primite în gaj, cautiune sau depozit;

e) sa convoace adunarea generala a actionarilor, în cazul în care nu a fost convocata de catre administratori;

f) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, fara drept de vot, putând sa determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare si sa aduca la cunostinta actionarilor neregulile în administratie si încalcarile prevederilor statutare si legale mai importante, constatate în urma verificarilor;

g) sa supravegheze aducerea la îndeplinire de catre administratori sau, dupa caz, de catre lichidatori a dispozitiilor legii si ale prezentului act constitutiv;

h) sa îndeplineasca orice alte obligatii prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

Cenzorii îsi vor îndeplini obligatiile împreuna ori separat, potrivit legii.

Art. 26. - Distribuirea profitului.

Dupa aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar precedent, de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si mentinerii fondurilor prevazute de lege, profitul ramas la dispozitia societatii va fi utilizat potrivit hotarârii adunarii generale a actionarilor.

Art. 27. - Registrele societatii.

Societatea va tine, prin grija administratorilor si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VII

Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatii

Art. 28. - Modificarea formei juridice a societatii.

Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în temeiul hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

Art. 29. - Dizolvarea societatii.

Societatea se va dizolva în urmatoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate;

b) hotarârea adunarii generale extraordinare a actionarilor;

c) deschiderea procedurii de lichidare judiciara;

d) reducerea capitalului social cu 50%, daca adunarea generala extraordinara a actionarilor nu hotaraste reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea ramasa;

e) alte situatii prevazute de lege ori de prezentul act constitutiv.

Art. 30. - Lichidarea societatii.

În caz de dizolvare a societatii, adunarea generala a actionarilor ori, dupa caz, instanta de judecata va decide lichidarea acesteia.

Lichidarea societatii si repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societatii

Art. 31. - Exercitiul financiar.

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu financiar care începe la data constituirii societatii.

Art. 32. - Amortizarea.

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit regimului de amortizare, stabilit de catre consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.

Art. 33. - Evidenta contabila.

Societatea va organiza si va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale si va întocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

În termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor, administratorii vor depune la administratia financiara competenta o copie de pe bilantul contabil, însotita de contul de profit si pierderi, raportul lor, raportul cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor. Dupa vizarea bilantului contabil de catre administratia financiara, documentele mentionate mai sus se vor depune la registrul comertului.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art. 34. - Solutionarea litigiilor.

Toate litigiile nascute în legatura cu interpretarea si executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în masura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Litigiile de orice fel aparute între societate si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun. Partile pot alege si calea arbitrala.

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale ňn vigoare, referitoare la societđöile comerciale.

CAPITOLUL V

Societatile in comantita pe actiuni

Societatea in comandita pe actiuni este o societate asemanatoare, societatii in comandita simpla, ea cuprinzand doua categorii de asociati: comanditatii si comanditarii.

Deosebirea esentiala dintre cele doua forme de societate consta in aceea ca in societatea in comandita pe actiuni, capitalul social este impartit in actiuni, ca si la societatea pe actiuni.

Societatea in comandita pe actiuni se constituie si functioneaza potrivit acelorasi reguli ca si societatea pe actiuni, cu luarea in considerarea unor particularitati ce decurg din specificitatea societatii in comandita, in principiu cele 2 categorii de asociati.

Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati, carora li se vor aplica dispozitiile prevazute la art 80-83 L.S.C.. Asociatilor comanditari li se vor aplica dispozitiile prevazute la art 89 si 90, L.S.C..

Specific societatii in comandita pe actiuni este faptul ca revocarea administratorilor poate fi decisa in conditiile de cvorum si majoritate prevazute pentru adunarea generala extraordinara (art. 115, L.S.C.).

CAPITOLUL VI

Societatile cu raspundere limitata

Societatile cu raspundere limitata reprezinta o aplicatie practica a principiului limitarii raspunderii comerciantilor pentru datoriile lor comerciale.

Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala. Actul constitutiv va putea stabili ca votarea se face si prin corespondenta.

Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absolulta a asociatilor sI partilor sociale, cu exceptia hotararilor avand ca obiect modificarea actului constitutiv cand este necesar votul tuturor asociatilor, daca legea sau actul constitutiv nu prevede altfel.

Adunarea generala este organul de decizie si deliberare al societatii cu raspundere limitata. Ea hotaraste in conditii de cvorum sI majoritate diferite pentru problemele obisnuite pentru viata societatii. #n privinta societatii comerciale cu raspundere limitata, legea nu face distinctie intre adunarea generala ordinara sI extraordinara.

Art. 189, L.S.C. statueaza obligatiile principale ale adunarii generale, precum si posibilitatea retragerii asociatului care nu este de acord cu hotararile adunarii generale.

(1) adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii principale:

a) sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

b) sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitate

c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

d) sa modifice actul constitutiv.

(2) #n acest din urma caz, daca in actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru ca nu este de acord cu modificarile aduse acestora, se aplica dispozitiile art. 219 si220.

Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este nevoie.

Convocarea se face in forma prevazuta de actul constitutiv, iar in lipsa unei dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea ei, cu specificarea ordinei de zi.

Hotararile adunarii generale se ataca corespunzator dispozitiilor prevazute pentru adunarea generala pe actiuni.

Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala.

Prin grija administratorilor societatea va tine un registru al asociatilor in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul social al fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

La societatea cu raspundere limitata nu este obligatorie numirea cenzorilor, decat in cazul in care numarul asociatilor este mai mare de cincisprezece.

Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni, iar bilantul contabil si contul de profit si pierderi se vor intocmi dupa aceleasi norme ca la societatea pe actiuni.

#ntre parti este posibila transmiterea de parti sociale, pentru transmiterea catre terti este necesar acordul a cel putin trei patrimi din capitalul social.

Transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii.

Ea are efect fata de terti numai din momentul incrierii ei in registrul comertului.

Studiu de caz:

Sociatate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic:

ACT CONSTITUTIV

al S.C. SALONA. S.R.L

Subsemnatul POPESCU Ionel, cetatean român, domiciliat în Craiova, str. Viilor nr.189, judet Dolj , identificat cu C.I. seria DX nr.4589, eliberat de Sectia P. Craiova, la data de 15.05.2001,

în concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata am hotarât constituirea societatii cu raspundere limitata SALONA S.R.L.

Cunoscând dispozitiile legii române, declar pe proprie raspundere ca nu am constituit o alta societate pe teritoriul României, în cadrul careia sa am calitatea de asociat unic.

CAPITOLUL I

DENUMIRE - FORMA JURIDICĂ - DURATA - SEDIUL SOCIAL

ARTICOLUL 1

Denumirea

În concordanta cu dovada de rezervare denumire nr.158/02.05.2001 denumirea societatii este SALONA. S.R.L.

În toate actele, scrisorile, publicatiile, anunturile si alte documente emise de societate, denumirea societatii va fi urmata de mentiunea "societate cu raspundere limitata" sau de initialele "S.R.L.", de sediu, de numarul de înmatriculare în Registrul Comertului, codul fiscal, de capitalul social.

ARTICOLUL 2

Forma juridica

Societatea comerciala " SALONA." S.R.L. este persoana juridica româna având forma de societate comerciala cu raspundere limitata, cu asociat unic.

Prin decizia asociatului unic, în societate pot fi cooptati si alti asociati, fie prin cesiunea partilor sociale existente fie prin emiterea de parti sociale noi în urma majorarii de capital. În acest caz societatea se va transforma din societate cu raspundere limitata cu unic asociat în societate cu raspundere limitata cu doi sau mai multi asociati.

Societatea îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a legislatiei privind regimul investitiilor directe si ale prezentului act constitutiv.

ARTICOLUL 3

Durata

Durata de functionare a societatii este nelimitata cu începere de la data înregistrarii acesteia la Registrul Comertului.

ARTICOLUL 4

Sediul social

Sediul social al societatii este situat în Craiova., str.Pascani, nr.120, judetDolj.

Societatea poate deschide filiale, sucursale, puncte de lucru, depozite, în tara si în strainatate.

Modificarea sediului social, precum si înfiintarea si desfiintarea de filiale, sucursale, birouri, etc. în România si/sau strainatate, se va putea face prin hotarârea asociatului unic, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societatii

Activitatea principala:

7220- Activitati de realizare si furnizare de programe

Activitati secundare:

511-Activitati intermediere comert cu ridicata precum:

5111-Comert intermediar cu materii prime agricole;

5113- Comert intermediar cu material lemnos;

Societatea poate realiza activitatile mentionate fie direct, fie prin intermediul unor terti, inclusiv prin participare la capitalul altor societati, constituite sau în curs de constituire.

Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu respectarea dispozitiilor legale privind înregistrarea la Registrul Comertului.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL - PĂRŢILE SOCIALE

ARTICOLUL 6

Capitalul social

" SALONA" S.R.L. este constituita cu un capital initial 2.000.000 lei, subscris si varsat integral în numerar, la constituirea societatii.

Capitalul social este împartit în 20 parti sociale, cu o valoare de 100.000 lei fiecare. Toate partile sociale apartin în integralitate asociatului unic.

ARTICOLUL 7

Modificarea capitalului social

I. Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat prin decizia asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale, prin noi aporturi în numerar sau natura ale asociatului unic, prin aporturi ale unor noi asociati cooptati în societate sau prin includerea în capital a profiturilor legale dupa plata impozitelor si taxelor aferente sau a rezervelor societatii, cu exceptia rezervelor legale.

Aceasta modificare este supusa înregistrarii la Registrul Comertului.

II. Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social se va efectua prin hotarârea asociatului unic, cu respectarea minimului prevazut de lege si a obligatiei de înregistrare la Registrul Comertului. Decizia de reducere a capitalului social trebuie sa arate motivele care au dus la aceasta reducere.

Reducerea opereaza dupa trecerea a doua luni de la data publicarii în Monitorul Oficial a deciziei de reducere.

În cazul în care se constata o micsorare a capitalului social, care nu constituie urmare a deciziei asociatului unic, acesta va decide fie reducerea capitalului social (cu respectarea minimului prevazut de lege), fie reîntregirea acestuia.

ARTICOLUL 8

Partile sociale

Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Este interzis ca societatea sa emita titluri de valoare la purtator (valori mobiliare).

ARTICOLUL 9

Transferul partilor sociale

Asociatul unic poate hotarî cesionarea de parti sociale catre alte persoane fizice sau juridice, române sau straine, care astfel vor deveni asociati în cadrul societatii, urmând sa se încheie un contract de societate, iar drepturile si obligatiile asociatului unic prevazute de prezentul act constitutiv vor fi preluate de adunarea generala a asociatilor. În cadrul adunarii generale fiecare parte sociala da dreptul la un vot.

Cesiunea partilor sociale trebuie înregistrata la Registrul Comertului precum si în registrul asociatilor. Cesiunea partilor sociale este opozabila tertilor numai dupa înregistrarea la Registrul Comertului.

În cazul existentei de succesori în drepturi ai asociatului unic, societatea îsi poate continua activitatea cu acestia. Succesorii pot desemna pe unul dintre ei sau un tert pentru a-i reprezenta în cadrul societatii.

În lipsa de dispozitie contrara, succesorii în drepturi pot decide schimbarea formei juridice a societatii prin marirea numarului de asociati.

Participarea succesorilor la societate se va face proportional cu cota de transmitere a patrimoniului societatii catre acestia.

ARTICOLUL 10

Indivizibilitatea partilor sociale

Partile sociale sunt indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare dintre ele.

Coproprietarii trebuie sa desemneze pe unul dintre ei pentru a-i reprezenta în cadrul societatii; în caz de neîntelegere, persoana cea mai în masura va desemna prin justitie un mandatar care sa-i reprezinte.

CAPITOLUL IV

DECIZII, ADMINISTRARE sI CONTROL

ARTICOLUL 11

Deciziile asociatului unic

Atributiile asociatului unic

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, totalitatea partilor sociale fiind detinute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor si obligatiilor ce revin, potrivit legii, Adunarii Generale a Asociatilor.

În cazul în care conducerea societatii este asigurata de catre asociatul unic, acesta are urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica a societatii;

b) numeste si revoca, în conditiile legii, administratorul societatii, comisia de cenzori, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora si le da descarcare de activitate;

c) aproba regulamentul de ordine interioara al societatii;

d) stabileste competentele si responsabilitatile administratorului (administratorilor);

e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;

f) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si acordarea de garantii;

g) modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa aprobarea raportului administratorului si Comisiei de Cenzori; aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;

h) decide atât majorarea cât si reducerea capitalului social si în privinta cesiunii partilor sociale;

i) decide în privinta modificarilor aduse actului constitutiv;

j) decide referitor la întreprinderea de noi investitii majore;

k) hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii;

l) hotaraste asupra modificarii obiectului de activitate sau a sediului social.

Daca societatea va avea mai multi asociati, atributiile asociatului unic vor reveni Adunarii Generale a Asociatilor.

ARTICOLUL 12

Administrarea societatii

Societatea poate fi condusa de catre asociatul unic sau de catre unul sau mai multi administratori desemnati prin decizia asociatului unic.

Administratorul are puteri depline în reprezentarea societatii în relatiile cu tertii. Administratorul nu poate transfera puterea de reprezentare unei alte persoane decât pentru motive temeinice.

Numarul de administratori poate fi schimbat prin decizia asociatului unic. În cazul numirii de noi administratori, acestia vor trebui înregistrati la Registrul Comertului. Primul administrator al societatii este:

- Popescu Ionel, cetatean român, domiciliat în Craiova, str. Viilor, nr.189, judet Dolj, CNP 1580602162356, identificat cu C.I. seria DX, nr.4589, eliberat de Sectia P. Craiova, la data de 15.05.2001.

Mandatul administratorului numit este pe o durata nelimitata cu începere de la data constituirii societatii.

I. Puterile administratorilor

Administratorii au în activitatile de reprezentare a societatii, puteri nelimitate, ei putând actiona în numele societatii, dar nu pot realiza decât acte ce intra în obiectul societatii definit mai sus.

Administratorul unic sau administratorii actionând împreuna sau separat, daca sunt mai multi, asigura pe propria raspundere, administrarea generala a societatii si reprezinta societatea în relatiile cu tertii si în fata instantei, ei putând actiona în numele societatii, în orice situatie fara sa fie necesara o împuternicire speciala, prin toate mijloacele si caile de drept cu exceptia puterilor atribuite expres prin lege asociatului unic.

Administratorul sau fiecare administrator, daca sunt mai multi, trebuie sa furnizeze asociatului unic, la cererea acestuia, orice informatie privind societatea.

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, trebuie sa întocmeasca registrele contabile si administrative ale societatii si sa le tina la dispozitia asociatului unic.

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, sunt responsabili de întocmirea bilantului si a inventarului anual al societatii care trebuie sa fie supuse anual aprobarii asociatului unic.

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, semneaza personal angajamentele contractate în numele si pentru societate, cu conditia de a specifica calitatea în care semneaza: "Pentru societatea SALONA S.R.L., administrator".

Administratorul sau administratorii, daca sunt mai multi, nu vor avea drept de semnatura decât pentru activitatile administrative ale societatii sub rezerva de a fi revocati si/sau de a plati daune-interese.

Conform reglementarilor interne, si fara ca aceasta clauza sa poata fi opozabila tertilor si nici invocata de catre acestia, este stipulat ca împrumuturile, cu exceptia creditelor în banca si a împrumuturilor sau depozitelor consimtite de asociatul unic, toate cumpararile, vânzarile sau schimburile de imobile sociale, sau amanetarea fondului sau fondurilor de comert apartinând societatii (sau ale unor parti din bunurile sociale ale societatii), constituirea de societati sau aportul unei parti sau a tuturor bunurilor sociale la o societate constituita sau care va fi constituita, nu vor putea fi realizate decât pe baza deciziei prealabile a asociatului unic.

Administratorul unic sau fiecare administrator, daca sunt mai multi, trebuie sa consacre timpul si grija necesara afacerilor societatii; ei pot fi reprezentati, sub raspunderea lor personala, si cu conditia ca aceasta delegare a atributelor lor sa fie speciala si temporara, de catre o alta persoana aleasa de ei.

Administratorii au dreptul, cu conditia de a actiona de comun acord, daca sunt mai multi, sa aleaga unul sau mai multi directori carora le vor determina atributiile, remuneratia fixa si procentuala cât si conditiile privind numirea si revocarea acestora.

Fiecare administrator este responsabil, în conformitate cu prevederile dreptului comun, fata de societate si de terti, atât pentru nerespectarea dispozitiilor legii si a dispozitiilor actului constitutiv, cât si pentru greselile pe care le-ar putea comite în cursul exercitarii activitatii administrative.

Administratorul, în calitatea pe care o detine, nu se poate obliga personal, în ceea ce priveste angajamentele societatii, fiind responsabil numai de executarea mandatului sau.

Dispozitiile prezentului articol sunt completate cu dispozitiile generale ale Legii nr. 31/1990, privind raspunderea administratorilor societatilor cu raspundere limitata, republicata.

II. Durata si încetarea mandatului

Durata functiilor administratorilor este stabilita de asociatul unic. Administratorul sau administratorii sunt întotdeauna revocabili pe baza deciziei asociatului unic. Revocarea nu atrage dupa sine plata daunelor-interese din partea societatii.

În situatia revocarii pronuntate astfel, administratorul revocat înceteaza imediat din functie de plin drept.

Functiile administratorului înceteaza în caz de deces, interdictie, faliment personal, revocare, incompatibilitate de functii sau ca urmare a incapacitatii fizice sau mintale. Administratorul poate renunta la functiile sale, cu conditia de a anunta în prealabil asociatul unic cu trei luni înainte, printr-o scrisoare simpla, sub rezerva dreptului societatii de a solicita daune-interese administratorului care demisioneaza din rea vointa si fara cauza legitima.

Încetarea functiilor administratorului, pentru oricare din cauzele mentionate mai sus nu antreneaza dizolvarea societatii.

III. Remuneratie

Fiecare dintre administratori are, în raport cu atributiile sale, dreptul la o remuneratie a carei valoare si modalitati de plata vor fi stabilite pe baza deciziei asociatului unic.

Administratorii au în plus dreptul de rambursare a cheltuielilor de reprezentare si deplasare.

ARTICOLUL 13

Cenzori

Gestiunea societatii este controlata de asociatul unic sau de catre expertul desemnat de catre acesta.

În cazul în care numarul asociatilor va fi mai mare de 15, controlul societatii va fi asigurat de catre cenzori.

CAPITOLUL V

SITUAŢIA CONTABILĂ - BENEFICII - DIVIDENDE

ARTICOLUL 14

Exercitiul financiar contabil

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul excercitiu financiar va începe la data înmatricularii societatii si se va încheia la 31 decembrie, anul înmatricularii.

ARTICOLUL 15

Situatia contabila. Bilantul contabil

Se va tine o contabilitate regulata a operatiunilor, în conditiile prevazute de lege.

La închiderea fiecarui exercitiu financiar, administratorii întocmesc inventarul elementelor de activ si pasiv existente la acea data. De asemenea, întocmesc bilantul si contul de profit si pierderi, conformându-se dispozitiilor si reglementarilor în vigoare.

Veniturile nete rezultate dupa deducerea cheltuielilor generale si a altor cheltuieli, precum si a tuturor amortizarilor si a provizioanelor, constituie beneficiul.

Asupra acestui beneficiu, diminuat în cazul pierderilor anterioare, se preleveaza un procent de cel putin 5% pe an afectat crearii unui cont de rezerva numit "rezerva legala". Aceasta prelevare înceteaza de a fi obligatorie dupa ce rezerva legala atinge o cincime din capitalul social.

Dupa aprobarea conturilor si constatarea existentei sumelor de repartizat, asociatul unic determina partea atribuita sub forma de dividende.

Dividendele vor fi distribuite dupa plata impozitelor si taxelor aferente. Orice dividend distribuit în încalcarea acestor reguli este considerat fictiv.

Plata efectiva a dividendelor se va face într-un termen stabilit pe baza deciziei asociatului unic, sau, în lipsa acesteia, de catre administratori.

CAPITOLUL VI

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE - DIZOLVARE - LICHIDARE - LITIGII

ARTICOLUL 16

Modificarea formei juridiceSocietatea va putea fi transformata în alta forma juridica de societate, pe baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale.

ARTICOLUL 17

Dizolvare. Lichidare

Dizolvarea societatii se va face pe baza deciziei asociatului unic, în situatiile si cu respectarea procedurii prevazute de articolul 222 din Legea nr. 31/1990 republicata. Dizolvarea societatii antreneaza, cu exceptia dispozitiei contrare a asociatului unic, transmiterea patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara a fi necesar ca lichidarea sa fi avut loc.

ARTICOLUL 18

Drept aplicabil. Litigii

Prezentul act constitutiv este supus dreptului român.

Orice dezacord cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constitutiv care poate interveni pe durata societatii sau în momentul lichidarii sale, este de competenta instantelor judecatoresti si de drept comun.

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE

ARTICOLUL 19

Cheltuielile de constituire

Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi înregistrate în bilantul aferent primului an de activitate.

Prezentul act constitutiv a fost redactat si semnat de catre parte, azi, data autentificarii, în 6 (sase) exemplare originale.

Asociat unic,

Societate comerciala cu raspundere limitata cu mai multi asociati:

ACT CONSTITUTIV

AL S.C. ".COCORUL" S.R.L.

Subsemnatii,

- Panescu Ion, nascut(a) în Craiova, la data 12.05.1970, cetatean român, domiciliat în Craiova, str. Dacului, nr14, judet Dolj, posesor al B.I. seria DX, nr.0179, eliberat de Politia Mun. Craiova, la data de 12.03.2000, CNP 1700512163140

si

- Stancu Dumitru, nascut(a) în Craiova, la data 13.07.1961, cetatean român, domiciliat în Craiova, str. Artei, nr.91, judet Dolj, posesor al B.I. seria DX, nr.7192 , eliberat de Politia Mun. Craiova la data de 15.01.2001, CNP 16107131664159.

în concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata am hotarât constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata " COCORUL" S.R.L., numita în continuare SOCIETATEA.

CAPITOLUL I

Denumirea, emblema, forma juridica, sediul, durata

Art. 1. - În concordanta cu dovada de rezervare denumire nr.1897 / 22.03.2001, denumirea societatii este COCORUL SRL.

În toate actele, scrisorile, publicatiile, anunturile si alte documente emise de SOCIETATE, denumirea societatii va fi urmata de mentiunea "societate cu raspundere limitata" sau de initialele "S.R.L.", de sediu, numarul de înmatriculare în Registrul Comertului, codul fiscal.

Art. 2. - Emblema societatii este formata dintr-un desen reprezentând o amfora, conform dovezii nr. 1899 / 22.03.2001

Art. 3. - Societatea comerciala " COCORUL" S.R.L. este persoana juridica româna având forma de societate comerciala cu raspundere limitata.

Societatea îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a legislatiei privind regimul investitiilor directe si ale prezentului act constitutiv.

Art. 4. - Sediul social al SOCIETĂŢii este în Craiova, str.Deva, nr.156, judet Dolj.

În baza hotarârii adunarii generale a asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida filiale, birouri si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare în ............. sau în alte orase din tara sau din strainatate.

Art. 5. - Durata de functionare a SOCIETĂŢII este nelimitata cu începere de la data înregistrarii acesteia la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

Art. 6. - Activitatea principala a SOCIETĂŢII

1520- Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

Art. 7. -Obiecte secundare de activitate

1. Productia, prelucrarea si conservarea carnii - cod CAEN

2. Comert cu amanuntul al carnii si mezelurilor - cod CAEN 5222.

În realizarea obiectului sau, societatea va putea încheia contracte de colaborare sau/si de cooperare cu persoane fizice si/sau juridice române si straine.

CAPITOLUL III

Capitalul social si partile sociale

Art. 8. - Capitalul social

SOCIETATEA se constituie cu un capital social în numerar de 2.000.000 lei, divizat în 20. parti sociale, numerotate de la 1 la 20, având fiecare valoarea nominala de 100.000 lei.

Participarea asociatilor fondatori la constituirea capitalului se stabileste astfel:

- domnul Panescu Ion, detine 10 parti sociale, numerotate de la 1 la 10, fiecare în valoare de 100.000lei, în total 1.000.0000 lei;

- domnul Stancu Dumitru detine 10 parti sociale, numerotate de la 11 la 20, fiecare în valoare de 100.000 lei, în total 1.000.000 lei;

Cotele de participare, constituite exclusiv în numerar, sunt urmatoarele pentru fiecare asociat în parte:

- domnul Panescu Ion detine un procent de 50%

- domnul Stancu Dumitru detine un procent de 50%

Capitalul social subscris a fost varsat în întregime la data constituirii societatii.

Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotarârii adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv cu eventualele modificari ulterioare.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.

Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuata în conditiile prezentului act constitutiv.

Art. 9. - Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor lor sociale, cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor fondatori mentionati în prezentul act constitutiv.

Cesiunea partilor sociale se face pe baza deciziei adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dreptului de preferinta a asociatilor.

Oferta de cesiune trebuie sa fie notificata de asociatul cedent celorlalti asociati, identificându-se persoana fizica sau juridica careia urmeaza sa i se cedeze partile sociale, precum si conditiile cedarii. Termenul legal de executare a dreptului de optiune va fi stabilit de adunarea generala a asociatilor.

Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atât între asociati, cât si fata de tertele persoane daca exista consimtamântul asociatilor care reprezinta cel putin 3/4 din capitalul social, cu respectarea dreptului de preferinta recunoscut celuilalt asociat.

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobânzi.

Art. 10. - Majorarea si reducerea capitalului social

Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice sau fizice), individual si succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc.

Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, adunarea generala a asociatilor poate hotarî modificari în prezentul act constitutiv.

În cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului (noilor) asociati.

Reducerea capitalului social se hotaraste în adunarea generala a asociatilor pâna la limita minima admisa de lege.

Art. 11. - Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea partilor sociale

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la câte un vot egal în adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale.

Asociatii vor participa la beneficii (profit) si pierderi în functie de aportul adus la capitalul social.

CAPITOLUL IV

Excluderea si retragerea din societate

Art. 12. - În cazul excluderii sau retragerii unuia dintre asociati din societate, cel în cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute în societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.

Excluderea din societate opereaza în cazurile prevazute de lege.

CAPITOLUL V

Conducerea, administrarea si controlul societatii

Art. 13. - Adunarea generala a asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atât în privinta activitatilor societatii, cât si referitor la politicile sale economice si comerciale.

Adunarea generala a asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.

Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele atributii principale:

a) aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile, inclusiv nivelul salariilor;

b) desemneaza administratorul societatii, comisia de cenzori, lichidatorii, stabileste comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea din sau rechemarea în functie;

c) aproba Regulamentul de ordine interioara al societatii;

d) stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;

e) analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul anual de venituri si cheltuieli;

f) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si acordarea de garantii;

g) modifica si aproba bilantul, contul de profit si pierderi dupa ascultarea raportului administratorului si Comisiei de Cenzori; aproba repartizarea pe destinatii a profitului net;

h) decide atât majorarea, cât si reducerea capitalului social si în privinta cesiunii partilor sociale;

i) decide în privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii;

j) decide referitor la întreprinderea de noi investitii majore;

k) hotaraste modalitatile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii.

Adunarea generala a asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara. În general, ambele sunt convocate de administrator.

Adunarile generale ordinare sunt convocate o data pe an, în intervalul de trei luni de la închiderea exercitiului economico-financiar, pentru analizarea bilantului, contului de profit si pierderi, din anul precedent, pentru a primi raportul administratorului si al cenzorului, ca si pentru examinarea si aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli si a activitatilor prevazute pentru anul urmator.

Adunarile generale extraordinare sunt convocate în urmatoarele situatii:

- la cererea asociatilor reprezentând 1/4 din capitalul social;

- la cererea cenzorilor;

- în cazul în care - cu exceptia primilor doi ani de activitate - pentru doi ani consecutivi, capitalul social al societatii a înregistrat o diminuare cu mai mult de 5% pe an.

Adunarile generale ale asociatilor sunt convocate prin scrisori recomandate, telex-uri sau fax-uri adresate asociatilor sau reprezentantilor acestora la adresele aratate în contractul de asociere sau la cele notificate în scris societatii, cu cel putin 21 de zile înainte de întrunirea adunarii generale a asociatilor, aratându-se, de asemenea, data, ora, locul si ordinea de zi ale întrunirii.

Referitor la adunarile generale ordinare, în acelasi timp cu convocarea întrunirii, partile vor primi toate documentele si/sau proiectele ce vor fi analizate, avizate sau supuse aprobarii organelor de conducere.

Adunarea generala a asociatilor este prezidata de un presedinte, desemnat prin rotatie, dintre asociati. Adunarea generala numeste un secretar care va întocmi procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal se va înscrie într-un registru numerotat si sigilat de catre Ministerul Finantelor, care se pastreaza la sediul societatii. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte, de secretar si de toti participantii care au luat cuvântul.

Adunarea generala a asociatilor este considerata valabila si are dreptul de a lua decizii daca:

- la prima convocare a partilor si reprezentantilor acestora, este reprezentat întregul capital social al societatii;

- la a doua convocare partile si reprezentantii acestora reprezinta doua treimi din capitalul social al societatii;

- la a treia convocare, partile si reprezentantii acestor sunt prezenti la întrunire, indiferent de numarul partilor sociale prezente sau prezentate.

A doua si urmatoarele convocari sunt facute ex officio, bilunar, la aceeasi ora si în acelasi loc. Daca a 14-a zi este de sarbatoare legala, se va considera convocarea valabila pentru ziua lucratoare imediat urmatoare.

Hotarârile adunarii generale a asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu sunt prezenti sau care nu au fost reprezentati la întrunire.

Toate celelalte probleme referitoare la adunarea generala a asociatilor, întrunirea si procedeele, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile în vigoare ale Legii nr. 31/1990, republicata.

Art. 14. - Societatea este administrata de un singur administrator. Administratorul este desemnat pentru o perioada de patru ani de catre adunarea generala a asociatilor.

Pentru primii patru ani de activitate, administrator al societatii este desemnat domnul Panescu Ion

Eliberarea din functie a administratorului, înlauntrul acestei perioade poate fi decisa numai cu majoritatea absoluta a asociatilor, pentru motive cum ar fi luarea unor decizii daunatoare pentru interesele societatii, abaterea de la prevederile legale, încalcarea actului constitutiv al societatii. Daca se creeaza un post vacant, adunarea generala a asociatilor va desemna un înlocuitor.

Administratorul va reprezenta societatea în relatiile sale cu tertii, fiind îndreptatit sa execute toate operatiunile necesare pentru îndeplinirea obiectului societatii, în cadrul limitelor stabilite de adunarea generala a asociatilor.

Dreptul de a administra nu poate fi transferat catre o alta persoana. Administratorul poate renunta la pozitia sa numai dupa încheierea anului fiscal si numai daca renuntarea a fost notificata asociatilor cu cel putin trei luni înainte.

Administratorul are obligatia de a participa la adunarile generale ale asociatilor.

Administratorul exercita urmatoarele atributii:

- coordonarea curenta a activitatilor societatii;

- îndeplinirea hotarârile adunarii generale a asociatilor, în acest scop având posibilitatea de a actiona în numele societatii;

- reprezinta societatea în relatiile sale cu tertii, semneaza toate documentele societatii, initiaza operatiuni care angajeaza societatea în relatiile sale cu tertii;

- tine si verifica registrul asociatilor, registrul proceselor-verbale ale adunarilor generale ale asociatilor si toate celelalte registre prevazute de lege;

- angajeaza si concediaza personalul si îi stabileste drepturile si îndatoririle;

- face propuneri catre adunarea generala a asociatilor privind personalul necesar, nivelurile salariilor, primele, participarea la beneficiile societatii;

- aproba, în limitele prerogativelor sale stabilite de adunarea generala a asociatilor, toate operatiunile comerciale;

- efectueaza anual, înainte de data de 1 decembrie a fiecarui an, programul de activitate, bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;

- analizeaza si supune aprobarii adunarii generale a asociatilor, pâna la data de 31 martie a fiecarui an, raportul oficial de activitate al societatii, bilantul contabil, contul de profit si pierderi ca si raportul Comisiei de Cenzori referitoare la anul precedent.

Administratorul nu îsi asuma nici o raspundere personala privind obligatiile societatii.

Orice alte chestiuni referitoare la drepturile si obligatiile administratorului vor fi guvernate de prevederile articolelor 143, 192-193 din Legea nr. 31/1990, republicata.

Art. 15. - În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu raspundere limitata, controlul activitatii economico-financiare poate fi exercitat si de asociatul care nu e administrator.

În functie de necesitati, Adunarea generala a asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori care sa verifice activitate societatii.

CAPITOLUL VI

Situatia contabila - Participarea la profit si pierderi

Art. 16. - Societatea îsi va deschide conturi în devize liber convertibile si în lei la bancile autorizate din România, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie.

Persoanele care vor semna în numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor în vigoare în România si actului constitutiv al societatii.

Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine în conformitate cu prevederile legislatiei române în vigoare si cu metodologia stabilita de Ministerul Finantelor.

Administratorul întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si se supune spre aprobare Adunarii generale a asociatilor.

Art. 17. - Profitul si pierderile vor fi repartizate asociatilor în proportii corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a asociatilor pe baza bilantului anual.

Determinarea profitului net se face conform dispozitiilor legale si a prevederilor din actul constitutiv.

Repartitia si încasarea dividendelor se va face la încheierea exercitiului economico-financiar, dar si pe parcursul anului, în functie de rezultatele financiare ale societatii.

CAPITOLUL VII

Forta de munca

Art. 18. - Personalul societatii

Partile contractante convin ca angajarea personalului societatii sa se faca de administratorul societatii, pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila de prestari-servicii, în conditiile Codului muncii si a Legii nr. 130/1999

Asociatii convin ca activitatea societatii se poate realiza si prin aportul lor nemijlocit, existând posibilitatea ca ei sa fie salarizati de societate pentru activitatea depusa. În aceasta situatie, între societate si persoanele în cauza se va încheia un contract de munca cu respectarea legislatiei din România.

Adunarea generala va decide asupra necesarului de personal anual si asupra nivelului general de salarizare.

Adunarea generala poate hotarî acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati în functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.

CAPITOLUL VIII

Amortizarea fondurilor fixe

Art. 19. - Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de adunarea generala. Duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia româna pe categorii de mijloace fixe.

CAPITOLUL IX

Forta majora

Art. 20. - Prin forta majora se înteleg situatiile survenite dupa încheierea prezentului contract, imprevizibile si insurmontabile, cum ar fi calamitatile naturale, distrugerile de razboi, inundatiile, cutremurele, catastrofele sau alte cazuri similare.

Prin notificarea fortei majore catre cealalta parte, în termen de cinci zile, partea afectata va fi exonerata de raspundere numai în masura si pentru perioada în care executarea obligatiilor sale este dependenta de forta majora invocata.

CAPITOLUL X

Litigii

Art. 21. - Solutionarea litigiilor.

Eventualele litigii dintre parti (asociati) se vor rezolva pe cale amiabila si, doar în subsidiar, pe cale judiciara.

Litigiile dintre societate si personalul angajat vor fi solutionate conform prevederilor legislatiei în vigoare.

CAPITOLUL XI

Dizolvarea, lichidarea

Art. 22. - SOCIETATEA se dizolva în urmatoarele situatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului social;

- incapacitatea de plata;

- incapacitatea, excluderea, retragerea unui asociat, daca nu se poate continua activitatea cu asociat unic. Moartea unui asociat (persoana fizica) nu este cauza de dizolvare a societatii caci activitatea se va continua cu mostenitorii celui decedat, daca acestia vor accepta mostenirea;

- pe baza hotarârii adunarii generale a asociatilor;

- în orice alte situatii prevazute de lege.

Art. 23. - Lichidarea SOCIETĂŢII

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.

Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre adunarea generala a asociatilor.

Din momentul intrarii în functiune a lichidatorilor, mandatul administratorului înceteaza, acesta nemaiputând întreprinde noi operatiuni în numele societatii.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorul.

Ei sunt datori, îndata dupa intrarea în functiune, ca împreuna cu administratorul societatii sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa încheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, semnându-le.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze bunurile si scriptele societatii încredintate de administrator si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, în ordine cronologica.

Conform mandatului primit din partea adunarii generale a asociatilor, lichidatorii vor lua toate masurile necesare de executare a operatiunilor în curs ale societatii, de încasare a creantelor si de plata a datoriilor societatii, precum si de efectuare a altor operatiuni în interesul lichidarii societatii.

Lichidatorii pot aparea în fata instantelor judecatoresti si pot încheia tranzactii si compromisuri cu creditorii societatii.

Lichidatorii vor înstiinta creditorii printr-un anunt public, cerându-li-se sa-si prezinte pretentiile într-o anumita perioada fixa.

Creditorilor cunoscuti societatii li se vor trimite anunturi separate, cerându-li-se sa-si prezinte pretentiile.

Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitati mai întâi creditorii privilegiati (salarii si alte drepturi de personal, impozite, taxe, contributii si asigurari sociale, rate de credit si dobânzi etc.) si apoi ceilalti creditori. Dupa aceasta, lichidatorii vor întocmi un bilant de lichidare si se vor face propuneri de repartizare între asociati a rezultatelor financiare (profituri sau pierderi) proportional cu cotele de participare la capitalul social.

Bilantul de lichidare ca si propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunarii generale a asociatilor.

Dupa aprobarea acestui bilant se considera ca societatea a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.

În baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor întocmi un proces-verbal de lichidare care va fi depus la Registrul comertului. Lichidatorii vor solicita radierea societatii din Registrul comertului si vor depune specimene de semnatura.

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

Art. 24. - Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei române în vigoare.

Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi înregistrate în bilantul aferent primului an de activitate.

Partile au convenit ca eventualele modificari ale contractului de societate sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Subsemnatii asociati adoptam si semnam prezentul contract, redactat si dactilografiat în limba româna de catre noi, astazi, data autentificarii, într-un numar de 7 (sapte) exemplare, dintre care 6 (sase) exemplare s-au remis partilor, astazi, data autentificarii.

Data

Asociatii fondatori,

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV, EXCLUDEREA }I RETRAGEREA ASOCIA|ILOR, DIZOLVAREA, FUZIUNEA,

DIVIZAREA }I LICHIDAREA SOCIET{|ILOR COMERCIALE

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Actul constitutiv este legea fundamentala a societatii, indiferent de forma juridica a acesteia. #nsa, acest act juridic nu este intangibil, in anumite cazuri, conditiile economice sau interesele societatii pot determina necesitatea modificarii societatii comerciale pentru a fi adaptata noilor conditii.

Asociatii, pot intradevar fi interesati, de majorarea sau reducerea capitalului social al societatii, schimbarea obiectului de activitate, schimbarea formei juridice.

Din dispozitiile art. 199, alin. (1), L.S.C., rezulta ca actul constitutiv poate fi modificat prin vointa asociatilor, cu respectarea conditiilor de forma si fond cerute de incheierea lui.

Hotararea privind modificarea actului constitutiv, ca orice hotarare a adunarii generale, daca este contrara legii sau actului constitutiv poate fi anulata pe cale judecatoreasca aart. 131 alin. (2), sI art, 191, L.S.C.s.

Schimbarea, formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

CAPITOLUL II

Reducerea sau majorarea capitalului social

Art. 202, (1) -Capitalul social poate firedus prin:

a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale;

c) dobandirea proprilor actiuni, urmata de anularea lor.

(2) -Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;

b) restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata pentru fiecare actiune sau parte sociala;

c)alte procedee prevazute de lege;

Reducerea capitalului social se face numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Hotararea, trebuie sa respecte minimul de capital social, cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Ca masura de protectie a drepturilor creditorilor societatii, legea recunoaste oricarui creditor al societatii dreptul de a face opozitie la hotararea privind reducerea capitalului social.

Art. 205, L.S.C., exemplifica modalitatile de majorare a capitalului social, necesitatea majorarii capitalului social, fiind determinata de anumite nevoi ale societatii comerciale.

Astfel:

Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor aporturi in numerar si /sau in natura.

De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

Diferentele favorabile din neevaluarea patrimoniului social pot fi incluse in rezerve sI utilizate pentru majorarea capitalului social.

Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea, cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege pentru constituirea societatii.

Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV- a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, incepand din ziua publicarii.

#n cazul in care majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala extraordinara, care a hotarat aceasta, va numi unul sau mai multi experti pentru evaluarea acelor aporturi, iar dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara, convocata din nou, in raport de concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.

Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar si/sau natura ar trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea nominala, si, integral, in termen de cel mult trei ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, a hotararii adunarii generale.

Majorarea capitalului social la societatile cu raspundere limitata se face cu respectarea dispozitiilor privitoare la constituirea societatilor.

CAPITOLUL III

Excluderea si retragerea asociatilor

Institutia juridica a excluderii isi gaseste aplicarea in cazul societatilor de persoane si a societatilor mixte, ce imbina trasaturi ale societatilor de persoane cu cele ale societatilor de capitaluri. Astfel conform art. 217 (1), L.S.C. "Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata:

a) asociatul care , pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c)asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 801 si 822 ";

d) asociatul administrator care emite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul sau sau al altora.

Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. Hotararea definitiva de excludere se va depune, in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se publica la cererea societatii in Monitorul Oficial.

Art. 221 L.S.C., reglementeaza cazurile de retragere astfel: "Un asociat se poate retrage din societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla sau societatea cu raspundere limitata:

a) in cazurile prevazute in actul constitutiv;

b) cu acordul celorlalti asociati;

d)     in lipsa unor prevedri in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului, supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la comunicare."

CAPITOLUL IV

Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

I. Dizolvarea

Conform art. 222, L.S.C., Societatea se dizolva prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;

c) declararea nulitatii societatii;

d) hotararea adunarii generale;

e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neantelegerile grave intre asociati, care impiedica functionarea societatii;

f) falimentul societatii;

g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Societatea pe actiuni se dizolva:

- in cazul si in conditiile prevazute de art 153, L.S.C. ;

- cand capitalul social se reduce sub minimul legal;

- cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;

Societatea in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul social sau, dupa caz, al reducerii lui sub minimul legal.

Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea excluderea,retragerea sau decesul unuia dintre asociati cand datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur, cu exceptia cazului cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

Dizolvarea societatilor comerciale trebuie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ea are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii precum si altor cazuri prevazute de lege.

Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare.

Art. 223 L.S.C. reglementeaza cazurile de dizolvare- sanctiune, ca masuri primitive care se lua de tribunalul contra societatilor comerciale care:

- nu mai au organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

- nu au depus bilantul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la registrul comertului, timp de 3 ani consecutivi;

- si-au incetat activitatea sau nu au sediu cunoscut, ori asociatii au disparut ori nu au domiciliul ori resedinta cunoscuta.

II. Fuziunea si divizarea

Fuziunea si divizarea sunt procedee tehnico-juridice prin care se realizeaza restructurarea societatilor comerciale.

Fuziunea se face prin absorbtia unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care-si inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

#n cazul divizarii partiale societatea nu-si inceteaza existenta, o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

Fuziunea sau divizarea se hotaraste de catre fiecare societate in parte, cu respectarea conditiilor pentru modificarea actului constitutiv.

Fuziunea si dizolvarea are ca efect dizolvarea fara lichidare a societatii care-si inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile beneficiare.

Administratorii fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau divizare, baza hotararii adunarii generale intocmesc un proiect de fuziune sau divizare care cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiuni;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau divizarii;

c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;

d) modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;

e) raportul de schimb al actiunilor sau partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei;

f) cuantumul primei de fuziune sau divizare;

g) drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;

h) data bilantului contabil de fuziune sau a bilantului contabil de divizare, data care va fi aceiasI pentru toate societatile participante;

i) orice alte date care prezinta interes pentru operatiuni;

Proiectul de fuziune sau divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depun la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei societati, insotit de o declaratie a societatii care-sI inceteaza existenta in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa-sI stinga pasivul, iar dupa vizarea lui de catre judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

La fuziunea sau divizarea unei societati comerciale, orice creditor al acesteia, care are o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau divizare, poate face opozitie ,opozitie care suspenda fuziunea sau divizarea pana la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti.

Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:

a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele.

b) in celelalte cazuri la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.

III. Lichidarea societatilor comerciale

Lichidarea societatilor comerciale reprezinta a doua faza a procesului de despartire a personalitatii juridice a societatii comerciale;

Lichidarea reprezinta ansamblul de operatiuni necesare incheierii afacerilor societatii aflate in curs in momentul in care survine dizolvarea societatii, operatiuni necesare pentru stabilirea, identificarea si cuantificarea activelor , transformarea lor in numerar, stabilirea pasivului, plata creditorilorsociali si impartirea rezultatelor lichidarii intre asociati. Interventia instantei in faza lichidarii are un caracter exceptional.

Trecerea societatii comerciale in faza lichidarii provoaca unele consecinte deosebite asupra acesteia, cum ar fi:

- activitatea societatii va fi subordonata exigentelor lichidarii, scopul societatii si obiectul sau de activitate modificandu-se in acest sens.

- administratorii societatii sunt inlocuiti cu lichidatorii

- adunarea generala a asociatilor isi inceteaza existenta.

Lichdarea voluntara se deosebeste, in principiu, fata de falimentul societatii,care este o lichidare judiciara a acesteia, prin doua caracteristici:

- lichidarea voluntara este decisa de asociati, ca urmare a dizolvarii, in timp ce falimentul este dispus de catre judecatorul sindic;

- lichidarea voluntara intervine in cazul activitatii normale a societatii, in timp ce falimentul intervine in situatia in care societatea este in incetare de plati.

Art. 264, L.S.C. instituie unele reguli obligatorii referitoare la lichidare, reguli care se impun chiar daca in actul constitutiv asociatii ar fi depus astfel, reguli ce au in vedere urmatoarele aspecte:

a) mandatul administratorilor nu inceteaza decat in momentul preluarii functiilor de catre lichidatori.

b) publicitatea numirii lichidatorilor prin inregistrarea lor in registrul comertului si publicarea actului de numire in Monitorul Oficial este obligatorie.

Dincolo de aceste reguli, lichidarea este guvernata si de urmatoarele principii:

- societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru nevoile lichidarii;

- lichidarea se desfasoara, in principiu, in interesul asociatilor;

- lichidarea este obligatorie, o data ce societatea s-a dizolvat.

Lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice, statueaza art. 247, L.S.C., cu mentinerea ca lichidatorul persoana fizica si reprezentantul permanent al lichidatorului persoana juridica, trebuie sa aiba calitatea de lichidator autorizat.

Lichidatorii au aceiasi raspundere ca si administratorii.

Lichidarea societatii nu poate dura mai mult de trei ani, (pentru motive temeinice ea poate fi prelungita de tribunal cu cel mult doi ani) iar dupa terminarea ei lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului.

Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, echivaleaza cu o modificare a actelor constitutive, situatie in care decizia de numire trebuie luata de unanimitatea asociatilor, daca in actul constitutiv nu se prevede altfel.

#n societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni, numirea lichidatorilor se face de catre adunarea generala, cu respectarea cvorumului pentru modificarea actului constitutiv.

Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii intocmesc bilantul final din repartizarea activului, aratand partea ce se cuvine fiecarui asociat/actionar din repartizarea activului societatii.

Orice asociat/actionar nemultumit poate face opozitie, in conditiile art. 62, L.S.C..loading...
Document Info


Accesari: 2892
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )