Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Legislatie


CONSILIUL JUDETEAN NEAMT

Anexa nr. 2 Hotararea

Nr._________/_______REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

CAP. I. - DISPOZITII GENERALE

Art.1. - (1) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, Neamt, denumita in continuare Directia generala, este serviciul public de interes judetean cu personalitate juridica din subordinea Consiliului judetean si are rolul de a asigura la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

(2) In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, Directia generala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

a) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean ;

b) de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului ;

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie ;

d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu ;

e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului ;

f) de reprezentare, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

Art.2 - Directia generala indeplineste urmatoarele atributii principale :

a)      In domeniul protectiei persoanei adulte :

evalueaza situatia socioeconomica a persoanei adulte aflate in dificultate, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala ;

acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei ;

depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia ;

verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite ;

asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate ;

depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap, si supravegheaza activitatea acestor asistenti ;

b)      In domeniul protectiei drepturilor copilului :

intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului ;

identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul ;

monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri ;

identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii ; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati ; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora ;

acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial ;

reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora ;

indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa ;

identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii ; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii ;

monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi ; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit ;

c)      Atributii comune privind protectia copilului si adultului :

coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului ;

coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala ;

acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului ;

colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia ;

dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale ;

colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii ;

asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului ; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi ;

propune consiliului judetean, infiintarea, finantarea respectiv cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului ;

prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean, rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate ;

asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap ;

sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate in nevoie, precum si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;

actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizat 13313d313n a a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

organizeaza activitatea de selectare si de angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei pentru protectia copilului, respectiv ale comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap ;

indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului judetean.

Art. 3. (1) Structura organizatorica, numarul de personal si bugetul Directiei generale se aproba prin hotarare a consiliului judetean, astfel incat functionarea acesteia sa asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii.

(2) Structura organizatorica necesara pentru asigurarea functionarii Directiei generale de asistenta sociala si protectie a copilului este urmatoarea:

Compartiment audit

Compartiment relatii cu publicul si mass media

Compartiment juridic contencios

Serviciul resurse umane si formare profesionala

Compartiment de interventie in regim de urgenta

Serviciul strategii, proiecte, coordonare si control

- Compartiment antisaracie si prevenirea marginalizarii sociale

Serviciul de tip familial pentru protectia copilului

Serviciul de tip rezidential pentru protectia copilului

Serviciul de evaluare complexa a copilului

Birou secretariatul comisiei pentru protectia copilului

Asistenti maternali profesionisti

Complex de servicii comunitare pentru protectia copilului "Ion Creanga" Piatra Neamt

- Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti

- Centrul de pregatire si sprijin a reintegrarii si integrarii copilului in familie

- Centrul de asistenta a copilului pentru exercitarea dreptului la exprimarea libera a opiniei sale

- Centrul de consiliere a tinerilor cu tulburari de comportament

- Centru de zi

- Casa "Decebal"

- Serviciul de asistenta si sprijin pentru integrarea socio-profesionala a adolescentilor si tinerilor rezidenti

- Centrul de protectie a copilului in regim de urgenta

- Centrul de urgenta pentru copil si familie victime ale violentei domestice

- Serviciul de protectie a copilului in dificultate

- Biroul economic administrativ

Complex de servicii "Elena Doamna" Piatra Neamt

- Casa "Calin"

- Centrul de tranzit pentru copilul neacompaniat sau victima a traficului de fiinte umane

- Casa "Smarandita"

- Biroul economic administrativ

Centrul de ingrijire si recuperare a copilului in dificultate "Alexandru cel Bun" Piatra Neamt

- Centrul de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psihosociale

- Centrul de recuperare a copilului cu dizabilitati

- Centrul de primirea a copilului in regim de urgenta

- Casa "Castani"

- Centrul maternal

- Serviciul de interventie pentru copilul maltratat si delincvent

- Centrul de zi

- Biroul economic administrativ

Centrul pilot pentru copilul cu dizabilitati "Sancta Maria" Piatra Neamt

- Casa "Sancta Maria"

- Biroul economic administrativ

- Centrul de recuperare si reabilitare a copilului cu dizabilitati

- Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati

Complex comunitar "Romanita" Roman

- Centrul de recuperare a copilului cu dizabilitati

- Centrul de primire a copilului in regim de urgenta

- Centrul de zi

- Centrul maternal

- Serviciul de protectie a copilului cu dizabilitati 0 - 3 ani

- Biroul economic administrativ

Complex de servicii "Familia mea" Roman

- Centrul de tip familial "Familia mea"

- Biroul economic administrativ

- Centrul de consiliere psihosociala

Complex de servicii de tip familial "Ozana" Tirgu Neamt

- Casa "Ozana"

- Centrul de planning familial

Compartimentul de asistenta de tip familial

Centrul de consiliere si informare

Serviciul acordare si plati a drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap

Secretariatul comisiei pentru expertiza persoanelor adulte cu handicap

Compartimentul de asistenta de tip rezidential

- Centrul de ingrijire si asistenta Roman

- Centrul de ingrijire si asistenta Oslobeni

- Centrul de ingrijire si asistenta Tirgu Neamt

- Centrul de ingrijire si asistenta Bozieni

- Centrul "Respite Care" Piatra Neamt

- Centrul pilot de recuperare a persoanelor cu handicap Pastraveni

- Centrul RRN Razboieni

- Centrul de urgenta

Serviciul pentru persoane victime ale violentei familiale

Compartiment monitorizare

Serviciul secretariat administrativ

Compartiment coordonare a activitatii financiar - contabile din sistemul rezidential

Serviciul finaciar contabil

- Compartiment buget

(3) In vederea exercitarii si realizarii atributiilor ce ii revin Directia generala va asigura incadrarea cu prioritate a personalului cu studii socioumane.

Art. 4. - (1) Conducerea Directiei generale se asigura de directorul executiv si de colegiul director.

(2) Directorul executiv al Directiei generale este ajutat de 3 directori adjuncti, care coordoneaza urmatoarele domenii de activitate:

protectia persoanelor adulte;

protectia drepturilor copilului;

activitatea financiar - contabila;

Art.5. - (1) Postul de director executiv, precum si cele de director executiv adjunct se ocupa prin concurs sau, dupa caz, prin examen, in conditiile legii.

(2) Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara a directorului executiv al Directiei generale se fac de catre Consiliul judetean, la propunerea presedintelui acestuia.

(3) Numirea, eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara a directorilor executivi adjuncti de face de catre presedintele consiliului judetean. 

(4) Candidatii pentru ocuparea posturilor de director executiv si director executiv adjunct ai Directiei generale trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta ai invatamantului universitar de lunga durata sau absolventi ai invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice, si sa aiba o vechime in specialitate de cel putin 5 ani.

(5) Comisia de examinare este numita de presedintele consiliului judetean.

Art. 6 - Colegiul director al Directiei generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncti, personalul de conducere din cadrul directiei, precum si 3 consilieri judeteni, avand cu precadere studii socioumane, propusi de presedintele consiliului judetean. Presedintele colegiului director este secretarul general al judetului. In situatia in care presedintele colegiului director nu isi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre directorul executiv al Directiei generale.

Art. 7 - (1) Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv, a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directoriii executivi adjuncti.

(2) La sedintele colegiului director pot participa, fara drept de vot, presedintele consiliului judetean, membrii comisiei pentru protectia copilului, consilieri judeteni, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director.

(3) Colegiul director indeplineste urmatoarele atributii principale :

a) analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale ; propune directorului executiv masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor Directiei;

b) avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei si contul de incheire a exercitiului bugetar ;

c) avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul executiv al Directiei generale ; avizul este consultativ ;

d) propune consiliului judetean, modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale , precum si rectificarea bugetului, in vederea imbunatatirii activitatii acesteia ;

e) propune consiliului judetean, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale , altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica organizata in conditiile legii ;

f) propune consiliului judetean concesionarea sau inchirierea de bunuri ori servicii de catre Directia generala, prin licitatia publica organizata in conditiile legii ;

g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei generale , cu incadrarea in resursele financiare alocate de consiliul judetean, in conditiile legii.

(4) Colegiul director indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a consiliului judetean.

(5) Sedintele colegiului director se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin colegiul director adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 8 - (1) Directorul executiv al Directiei generale  asigura conducerea executiva a acesteia si raspunde de buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin. In exercitarea atributiilor ce ii revin directorul executiv emite dispozitii.

(2) Directorul executiv reprezinta Directia generala in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie.

(3) Directorul executiv indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

a) exercita atributiile ce ii revin Directiei generale in calitate de persoana juridica ;

b) exercita functia de ordonator secundar de credite ;

c) intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei generale  si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii colegiului director si aprobarii consiliului judetean ;

d) elaboreaza si supune aprobarii consiliului judetean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvolatre a sistemului de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, avand avizul colegiului director si al comisiei ;

e) elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor prevazute la lit. d) si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru protectia copilului ;

f) aproba statul de personal al Directiei generale ; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei generale, potrivit legii ; elaboreaza si propune spre aprobare consiliului judetean, statul de functii al Directiei generale, avand avizul colegiului director ;

g) controleaza activitatea personalului din cadrul Directiei generale si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal ;

h) constata contraventiile si propune aplicarea sanctiunilor prevazute la art.135 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului ;

j) asigura executarea hotararilor comisiei pentru protectia copilului.

(4) Directorul executiv, indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a consiliului judetean.

(5) In absenta directorului executiv, atributiile acestuia se exercita de unul dintre directorii executivi adjuncti, desemnat prin dispozitie a directorului executiv, in conditiile prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale.

CAP. II. - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

ART. 9. Audit public intern

Elaboreaza norme metodologice specifice;

Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Compartimentul de audit public intern auditeaza, fara a se limita la acestea, urmatoarele :

Angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare ;

Platile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare ;

Vinzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ;

Concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ;

Alocarea creditelor bugetare ;

Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;

Sistemul de luare a deciziilor ;

Sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme ;

Informeaza despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora ;

Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit ;

Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern, in ceea ce priveste principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala ;

In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.

Art. 10. - Relatii cu publicul si mass media

  1. asigura accesul persoanelor fizice si juridice la informatiile de interes public;
  2. asigura transparenta in activitatea directiei, in conformitate cu prevederile legale;
  3. asigura inregistrarea, evidenta si urmareste rezolvarea reclamatiilor, sesizarilor;
  4. rezolva operativ, in limita posibilitatilor, doleantele cetatenilor care solicita relatii, informatii diverse ori ii indruma sa se adreseze organelor competente;
  5. asigura inscrierea cetatenilor in audienta;
  6. informeaza presa cu privire la principalele actiuni ale institutiei.

Art. 11. - Compartimentul juridic si contencios

initiaza, sau dupa caz redacteaza proiecte de dispozitii, hotarari, regulamente si alte acte cu caracter normativ ori individual, avizeaza proiectele de dispozitii si hotarari initiate de alte compartimente;

asigura asistenta juridica pentru compratimentele de specialitate ale directiei;

asigura crearea unui fond de documentare juridica si de specialitate, inclusiv a ordinelor, instructiunilor si indrumarilor pe care le transmit ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, intocmeste indexul legislativ cu actele normative noi adoptate de parlament si Guvern, acte care privesc organizarea, functionarea si competentele directiei;

intocmeste sinteza privind masurile ce urmeaza a fi luate ca urmare a actelor normative nou aparute in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

sesizeaza conducerea cu privire la obligatiile care ii revin din actele normative emise de Consiliul judetean si propune masuri de realizare a acestora;

asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, parchetelor si notarilor publici;

intocmeste proiectele actiunilor in justitie, intampinarilor, precizarilor si concluziilor scrise;

propune exercitarea cailor de atac ordinare si extraordinare si orice orice alte masuri prevazute de lege pentru solutionarea corecta a cuzelor penale si civile de pe rolul instantelor judecatoresti in care directia este parte;

conduce evidenta operativa a tuturor cauzelor aflate in curs de judecata ori pe rolul organelor de urmarire penala;

contribuie la realizarea creantelor institutiei prin obtinerea titlurilor executorii si la traducerea lor in fapt;

intocmeste si avizeaza proiectele de contracte in care directia este parte;

indeplineste orice alte sarcini, care intra in sfera de activitate a serviciului primite de la conducerea institutiei ori care rezulta din actele normative in vigoare.

ART. 12. - Serviciul resurse umane

face propuneri privind organigrama, numarul de personal si statele de functii;

intocmeste si prezinta spre aprobare, conform legii statele de functii si de personal pentru aparatul propriu si unitatile din subordine ;

intocmeste anexele la proiectul de buget privind cheltuielile cu salariile, sporuri la salariile de baza, precum si alte drepturi de personal ;

organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante, conform legii;

efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului, intocmirea, pastrarea si tinerea la zi a registrului de evidenta a salariatilor si a fiselor personale ale salariatilor directiei, centrelor de plasament, precum si cele ale asistentilor maternali profesionisti;

pune in aplicare dispozitiile privind luarea unor masuri disciplinare atunci cand se impune;

face planificarea concediilor de odihna cu consultarea angajatilor si urmareste respectarea acesteia;

intocmeste pontajul privind prezenta salariatilor la serviciu;

actualizeaza permanent statele de functii, in concordanta cu modificarile intervenite in legislatie si evaluarea anuala a personalului;

propune reactualizarea regulamentului de organizare si functionare ori de cate ori se impune precum si a celui de ordine interioara;

acorda asistenta de specialitate centrelor de plasament;

efectueaza lucrarile privind redistribuirea, transferarea, detasarea, pensionarea, incetarea sau desfacerea contractului de munca;

urmareste intocmirea, completarea, pastrarea, eliberarea si tine evidenta carnetelor de munca in conditiile legii.

elaboreaza si urmareste realizarea programelor privind formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului directiei, centrelor de plasament si asistentilor maternali profesionisti, precum si asistentilor sociali de la nivel comunitar;

constituie sistemul informational si administreaza baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;

raspunde de aplicarea corecta a reglementarilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru functionarii publici si personalul contractual;

gestioneaza si urmareste actualizarea dosarelor privind deducerile fiscale;

fundamenteaza necesarul de credite pentru cheltuieli de personal;

gestioneaza si actualizeaza dosarele profesionale ale functionarilor publici ;

analizeaza si fundamenteaza propunerile de promovare, in conditiile legii, in clasa, grad si / sau treapta superioara a salariatilor, in functie de rezultatele obtinute, in limita resurselor financiare aprobate anual si a numarului de posturi vacante de grad profesional superior;

solutioneaza sesizarile privind aplicarea si respectarea legislatiei muncii;

intocmeste si inainteaza la autoritatile competente si persoane fizice fisele fiscale;

propune si pregateste organizarea concursului pentru promovare pe grade/trepte profesionale;

asigura secretariatul comisiilor de examinare in vederea incadrarii sau promovarii in clase si grade a functionarilor publici precum si a a personalului cu contract individual de munca;

urmareste intocmirea si actualizarea fiselor posturilor cu atributiile si sarcinile ce revin fiecarui functionar public si personalului angajat cu contract individual de munca ;

calculeaza drepturile salariale si intocmeste statele de plata pentru personalul serviciului public specializat;

incheie contracte de munca si completeaza dosarele de personal ale salariatilor serviciului public specializat incadrat cu contract de munca individual;

asigura si urmareste indeplinirea procedurii de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si personalului contractual;

intocmeste situatiile statistice si de raportare;

intocmeste lunar situatia obligatiilor la bugetul de stat si le transmite la Directia de munca si solidaritate sociala si Casa de asigurari de sanatate, Agentia judeteana de somaj;

intocmeste lunar statul de plata a indemnizatiilor ce se cuvin membrilor Comisiei pentru protectia copilului;

Art. 13. - Serviciul de protectie in regim de urgenta

a)      Principii:

A.     acceptarea oricarui copil aflat in una din situatiile enumerate mai jos (pct. B);

B.     oferirea de servicii de permanenta prin incadrarea cu personal si dotari tehnice (hot-line);

C.     interventie personalizata bazata pe elementele raportului si anchetei care se realizeaza in fiecare caz si masurile concrete ce se recomanda pentru protectia copilului;

D.     protectie si securitate pentru fiecare copil gazduit;

E.      mobilitate si parteneriat cu toate institutiile si serviciile din comunitate care pot interveni pentru depistarea cazurilor si rezolvarea situatiei copilului;

B. Organizare

Este un serviciu in care pot fi ocrotiti in regim de urgenta minorii aflati in dificultate pe o perioada determinata de timp, pana la redarea in familia biologica, plasarea sau incredintarea intr-o familie de substitut ori intr-un centru de plasament.

In acest serviciu pot fi ocrotiti copii aflati in una din urmatoarele situatii:

cind parintii sau ocrotitorii legali pun in pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea lor morala sau fizica;

cand parintii sau ocrotitorii legali isi exercita in mod abuziv drepturile parintesti sau manifesta neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor ce le revin in aceasta calitate;

cand au fost neglijati sau abuzati in familia biologica, largita sau de substitut;

cand copilul este gasit lipsit de supraveghere sau este parasit de parinti;

C. Primirea si plecarea minorilor din centru

Copilul este protejat si gazduit pe o perioada maxima de 15 zile, pana la evaluarea situatiei acestuia si propunerea unei masuri prin parcurgerea urmatoarelor etape:

a)      interventie primara in caz de urgenta;

b)      evaluarea complexa a situatiei acestuia in vederea reintegrarii familiale sau a pregatirii aplicarii unor masuri de protectie vizand copilul si familia sa;

c)      consiliere si suport pentru parinti in vederea revenirii copilului in mediul familial;

d)      oferirea temporara de ingrijire si consiliere de specialitate copilului aflat in situatie de criza;

e)      hotararea Comisiei pentru protectia copilului, in urma evaluarilor a celei mai adecvate masuri de protectie;

D. Activitatea Centrului de primire a copilului in regim de urgenta

Centrul asigura beneficiarului in regim de urgenta:

primire si gazduire;

identificare;

hrana in limita alocatiei stabilite prin normele legale;

echipament in limita fondurilor alocate;

consilierea copiilor privind conduita in familie si comunitate;

supraveghere si activitati instructiv-formative;

intocmire raport de caz;

evaluarea copilului si a familiei;

intervievarea minorilor privind cauzele care au determinat plasarea acestora in centru si gasirea, de comun acord, a celor mai potrivite masuri de protectie;

a)      interventie individualizata pe termen scurt, adaptata permanent evolutiei procesului de evaluare pentru a raspunde nevoilor urgente psihice si fizice a copilului.

Telefonul copilului

Telefonul copilului este un serviciu pentru protectia copilului, de tip permanent, a carui misiune este sa primesca semnalari cu privire la situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului, sa asigure consilierea telefonica si sa intervina prompt in cazurile urgente, prin intermediul unei echipe mobile.

In exercitarea atributiilor ce-i revin personalul desfasoara urmatoarele activitati:

a)      dezvolta activitati de informare si promovare a serviciilor oferite in interesul superior al copilului expus la abuz, neglijare si exploatare;

b)      evalueaza nevoile imediate ale clientului si potentialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare si exploatare;

c)      utilizeaza instrumente de evaluare standard in vederea solutionarii cazului;

d)      asigura clientilor asistenta si consiliere pentru depasirea situatiilor de criza si solutionarea adecvata a cazurilor expuse si semnalate de catre acestia;

e)      asigura anonimatul si confidentialitatea convorbirilor si deschide, in acest sens, un registru de convorbiri;

f)       actioneaza prin intermediul unei echipe mobile care se deplaseaza in teren pentru evaluare si interventii in situatii de urgenta;

g)      aplica prevederile Ghidului metodologic pentru interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si retea in situatiile de abuz, neglijare si exploatare;

h)      se adreseaza tuturor persoanelor si este disponibil 24 de ore/zi, 7 zile pe saptamana, inclusiv in perioada sarbatorilor legale;

i)        organizeaza o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea si evaluarea propriei activitati;

j)        intocmeste rapoarte, lunar si anual, cu privire la situatia apelurilor inregistrate;

k)      incheie conventii de colaborar cu Inspectoratul de politie al judetului Neamt.

Art. 14. Serviciul strategii, proiecte, coordonare si control

a)          controleaza respectarea drepturilor copilului si ale persoanelor adulte din sistemul rezidential si propune masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate;

b)          verifica asigurarea microclimatului, activitatile instructiv-educative si recreative, precum si dezvoltarea abilitatilor ocupationale ale rezidentilor;

c)          verifica modul de respectare a disciplinei financiare si administrative a bunurilor mobile si imobile;

d)          verifica modul de intocmire a meniului, asigurarea regimului caloric si modul de utilizare a produselor din magazie;

e)          urmareste respectarea programului de lucru, conduita personalului si modul de indeplinire a atributiilor;

f)           controleaza modul in care sunt respectate si se aplica hotararile comisiei;

g)          sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru luarea in evidenta si urmarirea tuturor copiilor aflati in dificultate, intocmirea evidentei si urmarirea executarii contributiei lunare a parintilor datorata pentru intretinerea copilului;

h)          propune organizarea de intalniri de lucru cu asistentii sociali, secretarii si primarii de la nivelul autoritatii administratiei publice locale pentru stabilirea strategiilor de lucru, in scopul implementarii obiectivelor reformei;

i)            elaboreaza brosuri, pliante privind activitatile directiei, precum si mediatizarea programelor pe care le desfasoara acesta;

j)            elaboreaza programe proprii sau in colaborare cu serviciile publice deconcentrate ori organizatiile neguvernamentale pentru punerea in aplicare a politicilor sociale in domeniul protectiei copilului si adultului;

k)          asigura implementarea strategiilor adoptate, intocmind proiecte detaliate pentru realizarea masurilor prevazute;

l)            elaboreaza proiecte tinand cont de criteriile de eligibilitate si participa la licitatii pentru crearea de noi servicii, imbunatatirea standardelor de viata ale rezidentilor, promovarea alternativelor de tip familial, etc.

m)        evalueaza periodic stadiul implementarii strategiilor nationala, respectiv judeteana si stabileste complementaritatea resurselor si optimizarea utilizarii lor si valorizarea rezultatelor

n)          elaboreaza si reactualizeaza, ori de cate ori se impune, strategia judeteana de protectie si asistenta a copilului si adultului.

Compartimentul antisaracie si prevenire a marginalizarii sociale

a.           sprijina accesul copilului si al familiei sale la serviciile si prestatiile destinate mentinerii copilului in familie ;

b.           propune acordarea de suport corespunzator, sub forma de prestatii financiare, prestatii in natura, precum si sub forma de servicii, parintilor sau persoanelor care au obligatia de a intretine copilul, dar nu pot asigura, din motive independente de vointa lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinta, hrana, imbracaminte si educatie ale acestora ;

c.           initiaza si implementeaza programe privind formarea deprinderilor de viata a copiilor rezidenti in vederea asigurarii suportului necesar insertiei sociale, in parteneriat cu organizatii neguvenamentale ;

d.           desfasoara activitati de integrare sociala a copiilor care traiesc in strada, precum si campanii de prevenire a fenomenului ;

e.           initiaza si deruleaza programe de consiliere si sprijin pentru persoanele adulte aflate in situatii de risc in parteneriat cu factorii locali abilitati sa desfasoare activitati socio-medicale.

Art. 15. Serviciul de protectie si asistenta de tip familial pentru copil si adult

A: Atributii pentru serviciul de protectie de tip familial pentru copilul aflat in dificultate:

a)      identifica, selecteaza si evalueaza familiile substitut in vederea incredintarii sau plasarii copiilor aflati in dificultate;

b)      identifica copiii aflati in dificultate, studiaza cauzele aparitiei acestei situatii si propune masuri pentru iesirea din criza;

c)      evalueaza nevoile copilului si intocmeste planul individualizat de protectie;

d)      monitorizeaza si inregistreaza evolutiile intervenite in implementarea planului individualizat de protectie actualizandu-l de cate ori se impune;

e)      studiaza cauzele abandonului si promoveaza masuri pentru plasarea acestora intr-o familie substitut sau in familia largita;

f)       asigura suport psihoemotional copilului care urmeaza sa fie dat in plasament intr-o familie substitut;

g)      asigura asistenta si sprijin familiilor sau persoanelor, atat inainte cat si dupa plasamentul copilului;

h)      intocmeste si prezinta trimestrial rapoarte Comisiei pentru protectia copilului privind modul in care persoana sau familia carora li s-a dat in plasament un copil isi indeplinesc atributiile ce le revin;

i)        propune Comisiei pentru protectia copilului masuri de protectie de tip familial, in vederea respectarii interesului superior al copilului aflat in dificultate;

j)        propune Comisiei pentru protectia copilului revocarea masurilor de protectie de tip familial, atunci cand situatia familiala s-a modificat sau nu se asigura respectarea interesului superior al copilului;

k)      efectueaza anchete psihosociale si administreaza orice alte probe in vederea luarii unei masuri de protectie de tip familial;

l)        actioneaza pentru prevenirea institutionalizarii copilului aflat in situatie de criza, prin alternative de tip familial;

m)    organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile in care sunt implicati alti specialisti, atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii;

n)      asigura mentinerea relatiilor copilului cu familia naturala, cu exceptia situatiei copilului adoptat, sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia;

o)      sprijina si monitorizeaza activitatea de crestere si ingrjire a copilului si se asigura ca familiile sunt informate, accepta, inteleg si actioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

p)      organizeaza procesul de potrivire a copilului cu familia extinsa sau substitutiva;

q)      identifica si evalueaza familiile care au conditii materiale si prezinta garantii morale si aptitudini parentale in scopul adoptiei;

r)       identifica copiii adoptabili si-i comunica Oficiului Roman pentru Adoptii;

s)       verifica bilunar si intocmeste rapoarte referitoare la evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si familia substitut, in vederea adoptiei;

t)        asigura determinarea compatibilitatii copil - familie potential adoptatoare pe baza nevoilor copilului;

u)      ofera persoanei/familiei care isi exprima intentia de a adopta informatii complete despre procedura de atestare, pregatire si despre serviciile de sprijin existente;

v)      propune conducerii directiei acordarea/neacordarea atestatului ca famili/persoana apta sa adopte;

w)    propune instantei judecatoresti incredintarea copilului in vederea adoptiei;

x)      monitorizeaza evolutia copilului si dupa ce hotararea instantei judecatoresti a ramas irevocabila, o perioada de 2 ani, intocmind rapoarte trimestriale in acest sens;

y)      desfasoara activitati de informare si promovare a adoptiei nationale;

z)       asigura servicii de sprijin, consiliere si asistenta familiilor adoptatoare, copiilor adoptati si familiei biologice;

aa)   evalueaza familiile aflate in dificultate si propune acordarea unor ajutoare materiale sau financiare pentru depasirea situatiei de criza;

bb)   controleaza modul in care sunt respectate drepturile copilului in familia naturala, substitutiva sau adoptiva pentru prevenirea situatiilor care pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului si propune masuri in consecinta;

cc)   identifica, evalueaza, selecteaza si propune eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;

dd)   propune eliberarea si retragerea, dupa caz, a atestatului de asistent maternal profesionist;

ee)   organizeaza cursuri pentru pregatirea viitorilor asistenti maternali profesionisti;

ff)     evalueaza nevoile copilului ce urmeaza a fi dat in plasament unui asistent maternal profesionist;

gg)   intocmeste un plan individual de protectie care este revizuit periodic;

hh)   realizeaza procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist, astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute;

ii)       incurajeaza copilul aflat la asistent maternal profesionist sa mentina si sa dezvolte relatiile cu familia si prietenii;

jj)       intocmeste conventia de plasament pentru copilul plasat la asistentul maternal profesionist;

kk)   monitorizeaza si sprijina asistentul maternal profesionist, ofera asistenta si alte tipuri de sprijin profesional, informeaza si consiliaza asistentul maternal profesionist pentru a oferi o ingrjire de calitate copilului plasat;

ll)       intocmeste rapoarte lunare de vizita/intalnire pe durata plasamentului copilului, urmarind modul in care asistentul maternal profesionist caruia i-a fost dat in plasament copilul si indeplineste obligatiile contractuale, propunand masuri in consecinta.

mm)           evalueaza anual activitatea asistentului maternal profesionist;

B: Atributii pentru serviciul de protectie de tip familial a persoanei adulte:

  1. identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si reinsertie a persoanelor in mediul familial natural si in comunitate;
  2. evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
  3. asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
  4. acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
  5. depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
  6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;
  7. evalueaza, avizeaza si pregateste impreuna cu serviciile de asistenta sociala de la nivelul autoritatilor publice locale, persoanele care sunt sau pot deveni asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si supravegheaza activitatea acestora;
  8. elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
  9. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau prin hotarari ale consiliul judetean;

Art. 16. - Serviciul de protectie de tip rezidential

identifica copiii aflati in dificultate pentru care nu a putut fi instituita o masura de protectie de tip familial;

asigura protectia, cresterea si ingrijirea copilului separat temporar sau definitiv de parintii sai, ca urmare a stabilirii in conditiile legii a masurii plasamentului;

respecta si promoveaza cu prioritate interesul superior al copilului;

pregateste psihosocial copilul in vederea evitarii traumelor socio-afective generate de institutionalizare

la instituirea masurii de protectie eleboreaza planul individualizat de protectie si monitorizeaza modul in care obiectivele planului individual de protectie sunt atinse si il revizuieste periodic;

propune Comisiei de protectia copilului sau instantei de judecata revocarea masurilor de protectie, atunci cand situatia familiala s-a modificat;

asigura diligentele necesare la Inspectoratul Scolar pentru organizarea invatamantului fara frecventa in scopul scolarizarii copiilor rezidenti depasiti de varsta clasei;

colaboreaza cu serviciul de evaluare complexa in vederea identificarii copiilor rezidenti cu deficiente/handicap si orientare/reorientarea lor scolara;

asigura conditiile pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor fizice, emotionale si de sanatate a fiecarui copil, precum si masurile corespunzatoare, necesare pentru satisfacerea acestor nevoi;

participa la procesul de evaluare a competentelor, deprinderilor, aptitudinilor si a carentelor in dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, utilizand instrumente adecvate si tinand cont de opinia si aspiratiile copilului/tanarului;

sprijina desfasurarea activitatilor de pregatire a fiecarui copil/tanar in raport cu studiile si legislatia in vigoare in vederea integrarii active a acestuia pe piata muncii la parasirea sistemului de protectie;

monitorizeaza, conform prevederilor legale in vigoare, familia naturala / largita a minorului care a revenit in mediul familial;

depune diligente in vederea mentinerii relatiilor personale ale copilului si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul dezvolta legaturi de atasament;

in toate activitatile pe care le desfasoara promoveaza modelul familial de ingrijire a copilului;

asigura interventie profesionista prin intermediul echipei pluridisciplinare;

inregistreaza intocmirea si instrumentarea dosarelor pentru alternativa de tip rezidential pentru persoanele adulte;

evaluarea documentatiei conform standardelor centrelor specializate si intocmirea documentatiei pentru internare.

Urmareste dezinstitutionalizarea copiilor din centrele de plasament si prevenirea institutionalizarii, asigurand conditiile pentru mentinerea legaturilor copil-familie, prin:

a)      facilitarea mentinerii copilului in familie;

b) atenuarea handicapului institutionalizarii;

constientizarea si responsabilizarea familiilor asupra rolului lor in cresterea si educarea copiilor;

antrenarea parintilor la elaborarea proiectului individual de dezvoltare si educatie al copilului, la punerea sa in aplicare, la urmarirea permanenta a evolutiei si evaluarea acestuia;

protejarea echilibrului psiho-emotional al copilului;

mentinerea contactului copil-comunitate.

Art. 17.- Serviciul de evaluare complexa

a) identifica, evalueaza si monitorizeaza copiii/tinerii cu handicap/deficiente si dificultati de invatare si adaptare socio-scolara;

b) efectueaza anchete sociale la domiciliul copilului, in care sa se evidentieze, in mod special, evolutia starii de sanatate a copilului, conditiile morale si materiale asigurate, precum si posibilitatile de recuperare ce pot fi asigurate de catre familie;

c) colaboreaza cu medicul de familie si medicii specialisti care au urmarit evolutia starii de sanatate a copilului si au stabilit un diagnostic pentru copilul respectiv;

d) verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoana cu handicap/deficienta care necesita protectie speciala si, dupa caz, orientare scolara;

e) prezinta Comisiei pentru protectia copilului raportul cu propunerile de incadrare intr-un grad de handicap/deficienta, precum si cele care se refera la orientarea scolara;

f) intocmeste planul de servicii personalizat, atat pentru copiii incadrati intr-o categorie de persoana cu handicap, cat si pentru cei expertizati si orientati scolar si stabileste potentialul lor de recuperare;

g) promoveaza standarde minime de calitate pentru serviciile destinate copilului cu nevoi speciale;

h) actioneaza pentru diversificarea serviciilor de recuperare de tip familial, prin dezvoltarea centrelor de ingrijire de zi si de recuperare pentru copii cu handicap sau alte servicii destinate ingrijirii, reabilitarii si protectiei acestora in conformitate cu nevoile comunitatii si cu resursele locale.

Art. 18. - Secretariatul Comisiei pentru protectia copilului si a Comisiei pentru expertiza persoanelor cu handicap

A. Atributiile secretariatului Comisiei pentru protectia copilului

a)      primeste si inregistreaza dosarele privind luarea unei masuri de protectie sociala pentru copilul aflat in dificultate;

b)      primeste si inregistreaza documentatia privind luarea unei masuri de protectie, eliberarea certificatului pentru incadrarea intr-un grad de handicap sau orientare scolara si profesionala, in scopul acordarii drepturilor prevazute de lege pentru copilul cu handicap;

c)      primeste si inregistreaza documentatia pentru orientarea catre o unitate de invatamant special pentru copilul cu deficiente psiho-motorii;

d)      intocmeste rolul privind cauzele ce urmeaza a fi solutionate de catre comisie;

e)      asigura convocarea membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului in sedinte ordinare sau extraordinare a acesteia, comunicand data, locul si ordinea de zi;

f)       asigura evidenta prezentei membrilor comisiei la sedinte;

g)      asigura convocarea, in fata Comisiei , a persoanelor prevazute de lege;

h)      prezinta Comisiei pentru protectia copilului datele de identitate ale copilului si ale celorlalte persoane chemate in fata comisiei, precum si a situatiei privind convocarea acestora;

i)        inregistreaza confirmarile de primire a scrisorilor recomandate, precum si procesele verbale de indeplinire a procedurii de convocare intr-un registru special de evidenta a convocarilor;

j)        consemneaza hotararea membrilor comisiei in minuta a carei continut constituie dispozitivul hotararii;

k)      intocmeste procesul verbal privind dezbaterile de la sedintele comisiei si consemneaza hotararile luate, in cadrul registrului special de procese-verbale;

l)        inregistreaza hotararile comisiei si certificatele eliberate pentru copiii cu dizabilitati;

m)    redacteaza si dactilografiaza hotararile cuprinzand masurile de protectie dispuse pentru minorii aflati in situatie de criza si cu handicap;

n)      completeaza certificatul de expertiza si orientare scolara, precum si cel de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap, care necesita protectie sociala;

o)      comunica, in termen de 3 zile, certificatele si in termen de 5 zile, hotararile comisiei, autoritatilor si persoanelor implicate in cauza respectiva;

p)      comunica hotararile prin care s-a dispus incredintarea sau plasamentul copilului unei familii sau persoane la Directia generala de munca si solidaritate sociala;

q)      asigura confidentialitatea datelor si a informatiilor referitoare la copilul aflat in dificultate, precum si la cel cu handicap, care sunt prezentate comisiei, precum si a dezbaterilor membrilor acesteia;

r)       asigura repartizarea minorilor pentru care comisia a dispus luarea unor masuri de ocrotire pe unitati, in functie de varsta, grad de rudenie si de ocupare a unitatii;

s)       intocmeste situatii statistice lunare si trimestriale pentru politie, directie, parchet, directia muncii

a.      Secretariatul comisiei pentru expertiza persoanelor cu handicap .

a.                       Tine evidenta dosarelor in baza carora au fost eliberate certificatele persoanelor cu handicap;

b.                       Primeste documentele medicale si inainteaza dosarele catre presedintele comisiei;

c.                       Analizeaza documentatia medicala si orice alte documente relevante prezentate de solicitant;

d.                       Orienteaza bolnavul catre diferite unitati medicale in functie de necesitate in vederea completarii documentatiei medicale;

e.                       Solicita persoanelor examinate sa efectueze investigatii medicale care sa conduca la stabilirea unui diagnostic concludent;

f.                        Stabileste termene de revizuire;

g.                       Completeaza certificatul de incadrare a persoanei intr-un grad de handicap sau de respingere a cererii persoanei;

h.                       Elibereaza foaia de drepturi pentru persoanele cu handicap;

i.                         Tine evidenta petitiilor bolnavilor catre forurile superioare;

j.                         Intocmeste raport de activitate si situatia statistica catre comisia superioara de expertiza medicala pentru persoanele cu handicap bucuresti;

k.                       Indeplinesc orice atributii prevazute de lege.Art. 19. - Asistenti maternali

Asistentul maternal este profesionistul care ia in ingrijire la domiciliul sau, pentru o perioada de timp bine determinata, unul sau mai multi copii in dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru protectia copilului.

Functii:

1. Ingrijire:

a)      Crearea unui mediu de viata adecvat dezvoltarii complexe a personalitatii copilului

b)      Asigurarea igienei si hranirea corespunzatoare a copilului

c)      Observarea permanenta a starii copilului

d)      Prevenirea imbolnavirilor

2. Educare si socializare

j)            Informare si transmitere de cunostinte si deprinderi

k)          Implicarea copilului in activitatile cotidiene ale familiei

l)            Organizarea timpului liber, alaturi de memebrii familiei

m)        Dezvoltarea relatiilor copilului cu comunitatea

n)          Stimularea dezvoltari personalitatii copilului

o)          Dezvoltarea afectivitatii

3. Comunicare (cu familia naturala sau adoptiva)

primire in vizita

convorbiri telefonice

corespondenta

raportare a tuturor situatilor deosebite referitoare la copil

Art. 20. - Centre de plasament

a)      institutionalizeaza, asista si inceteaza masura de protectie sociala in baza hotararii emise de Comisia pentru protectia copilului sau a instantei de judecata;

b)      asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare necesare protectiei speciale a copiilor / tinerilor;

c)      elaboreaza intr-un limbaj accesibil, un ghid in care este adus la cunostinta modul de organizare si functionare pe care il pune la dispozitia tuturor;

d)      pune in aplicare planul individualizat de protectie si elaboreaza in echipa programul de interventie specifica;

e)      incheie cu familia copilului contract de furnizare a serviciilor;

f)       asigura accesul si conditiile pentru ca toti copiii sa poata contacta si implica in viata lor orice persoana, asociatie sau institutie;

g)      asigura pregatirea corespunzatoare a copilului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta;

h)      incurajeaza copiii sa-si exprime liber opinia si sa-si organizeze un grup de reprezentare;

i)        asigura copiilor intimitatea si confidentialitatea, precum si un spatiu personalizat;

j)        ofera copiilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere cantitativ sau calitativ;

k)      promoveaza prin materiale si mijloace corespunzatoare educatia copiilor cu prioritate in unitatile de invatamant din comunitate;

l)        stabileste proceduri clare cu privire la utilizarea resurselor financiare ale copilului, inclusiv referitor la restrictiile de a le folosi;

m)    identifica nevoile fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil pentru satisfacerea acestor nevoi: igiena personala, supravegherea si mentinerea starii de sanatatae;

n)      acorda primul ajutor si asigura aplicarea tratamentului in cazul infectiilor intercurente sub supravegherea medicului;

o)      organizeaza activitati de recreere si socializare;

p)      organizeaza un sistem de prevenire, inregistrare si solutionare a sesizarilor si reclamatiilor formulate de beneficiari, parinti, etc;

q)      aplica masuri adecvate de prevenire si interventie pentru copiii care parasesc serviciile de tip rezidential fara permisiune;

r)       asigura copiilor spatii igienico-sanitare suficient amenajate si dotate cu echipament corespunzator;

s)       ia masurile de siguranta si securitate legala si necesare pentru asigurarea protectiei copiilor, personalului si a vizitatorilor impotriva accidentelor;

isi desfasoara activitatea in baza unui proiect institutional;

colaboreaza permanent cu profesionistii, cu autoritatile administratiei publice locale si alte servicii pentru copil si familie;

organizeaza o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea si evaluarea propriei activitati;

ofera copiilor servicii de calitate prin intermediul personalului calificat, pregatit corespunzator varstei, constient de responsabilitatile ce ii revin potrivit fisei postului si capabil sa lucreze in echipa;

asigura achitarea contravalorii cheltuielilor legate de cazare si masa pentru copiii / tinerii care urmeaza o forma de invatamant, proveniti din familiile sarace care au abilitati parentale;

asigura calitatea de asistat copiilor / tinerilor care frecventeaza cursurile in unitati scolare situate in alte localitati (copiii cu dizabilitati rezidenti in internatele scolilor speciale);

actioneaza pentru incurajarea alternativelor de tip familial si dezintitutionalizarea copiilor;

sprijina activitatea de potrivire a copilului cu familia substitut;

ia masuri pentru punerea in executare a hotararilor comisiei / instantei, iar pentru copiii care nu s-au prezentat in unitate in termen de 60 de zile de la data emiterii hotararii solicita reevaluarea dosarului;

colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate protectia copilului aflat in dificultate;

ART. 21. - Centrul maternal

Atributii :

ofera gazduire, asistenta si suport cuplurilor mama-copil, pe o perioada determinata de timp, maxim 12 luni, intr-un climat care asigura siguranta si respect;

intocmeste un plan individual de protectie, cu acordul mamei, fiecarui cuplu mama - copil rezident, plan ce se reevalueaza trimestrial;

intocmeste un contract de rezidenta, ce se incheie intre mama si centru maternal;

asigura beneficiarilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ, care raspunde nevoilor nutritionale ale adultului si ale copilului, tinand cont de preferintele acestora;

realizeaza activitati de educatie si consiliere cu privire la cel putin urmatoarele aspecte: igiena si ingrijire personala, acordarea primului ajutor, nutritie si dieta, schema de vaccinari a copilului, infectii cu transmitere sexuala, elemente de educatie contraceptiva si sexuala;

sprijina cuplul mama-copil in vederea dezvoltarii autonomiei care favorizeaza (re)integrarea acestuia in familie si/sau comunitate;

realizeaza activitati de orientare si consiliere vocationala (profesionala);

asigura copiilor rezidenti asistenta medicala profilactica si curativa in vederea unei bune dezvoltari fizice si psihologice;

asigura asistenta pluridisciplinara fiecarui cuplu mama-copil rezident intr-un mod coerent si eficient pentru reusita (re)integrarii sociale;

ofera siguranta fizica si psihica care sa determine starea de confort necesara ingrijirii copilului;

asigura activitati de relationare in exteriorul centrului cu membrii familiilor mamelor si cu comunitatea in ansamblul ei, in vederea prevenirii excluderii sociale si a pregatirii reintegrarii sociale;

propune Comisiei pentru protectia copilului revocarea masurii de protectie a cuplului mama-copil.

Art. 22. -Centrul de zi

Centrul de ingrijire de zi este un serviciu care are rolul de a asigura mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale parintilor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

dezvolta actiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite si beneficiile acesatora pentru copii si familie;

elaboreaza Codul etic pentru relatia cu copiii si familiile acestora, incheie contracte cu reprezentantii legali ai copiilor care beneficiaza de sprijin si asistenta in centrul de zi;

eleaboreaza si aplica programul personalizat de interventie in functie de nevoile si particularitatile fiecarui copil in parte;

pune in practica programul zilnic al copiilor, care se desfasoara tinand cont de varsta acestora, nivelul de dezvoltare, potentialul, nevoile si diponibilitatile pe care le au asigurandu-le tototdata ingrijirea de care are nevoie pentru a se devzolta armonios;

ofera copilului numeroase activitati, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, care sunt bine planificate dinainte de catre persoanalul de specialitate;

organizeaza activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru intre activitatile de invatare si cele de relaxare, joc;

complementar ofera copiilor sprijin pentru orientarea scoalara si profesionala, precum si consiliere psihologica;

la cerere, sau ori de cate ori personalul de specialitate considera ca este nevoie, acorda consiliere parintilor sau copilului;

copiii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in raport cu nevoile lor;

elaboreaza planul anual de actiune intocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii si a nevoilor de calitate conform nevoilor pe care le are;

copiii beneficiaza de servicii de calitate oferite de personalul centrului de zi cu profesionalism, respect si empatie fata de acestia;

minorii de bucura de conditii de siguranta si bunastare (orice suspiciune sau acuzatie privind comiterea unui abuz fizic este solutionata prompt si corect);

elaboreaza materiale informative cu privire la procedurile standard cu privire la identificarea, semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau acuzatiilor de abuz asupra copiilor;

colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiilor, inclusiv cu profesionisti din alte domenii.

In Centrul de zi sunt primiti copii ale caror familii traverseaza o perioada de criza si care, din motive independente de vointa lor, nu pot asigura corespunzator dezvoltarea fizica, morala si intelectuala a minorilor, pe baza hotararilor Comisiei pentru protectia copilului, in urma evaluarilor facute de serviciul public specializat, care are in vedere segmentul de populatie aflat in una din urmatoarele situatii:

a)      au posibilitati materiale limitate;

b)      capacitati fizice si psihice temporar reduse;

c)      dificultati de adaptare sau de depasire a situatiei de criza;

d)      prezinta disponibilitati morale si afective pentru mentinerea copilului in familie;

e)      manifesta interes pentru cresterea si educarea copilului cu sprijin specializat;

f)       familii monoparentale vulnerabile.

Activitatea se desfasoara in zilele lucratoare, intre orele 07,00 - 19,00.

Fiecare grupa de copii va fi coordonata de personal de specialitate, care va facilita programele de stimulare individuala, dezvoltarea abilitatilor de autoservire si pregatirea procesului instructiv-educativ

Copiii vor beneficia zilnic de:

a)      2 mese pe zi in cuantumul stabilit de actele normative;

b)      50% din baremul de echipament prevazut pentru copiii institutionalizati, in limitele creditelor acordate;

c)      rechizite in limita fondurilor disponibile;

d)      medicamente pentru situatii de urgenta;

Art. 23. - Serviciul pentru persoane victime ale violentei familiale

Centrul pentru adapostirea victimelor violentei in familie

a)      asigura protectia victimelor violentei in familie si a copiilor aflati in ingrijirea lor in situatie de urgenta, prin gazduirea acestora pe o perioada determinata cuprinsa intre 7 si 60 de zile;

b)      ofera ingrjire medicala, asistenta psihologica si consiliere juridica victimelor;

c)      eleboreaza lunar rapoarte privind activitatea desfasurata si categoriiile de beneficiari;

d)      colaboreaza cu autoritatile abilitate pentru initierea procedurilor legale, la solicitarea victimei;

e)      asigura consilierea membrilor familiei aflata in dificultate;

f)       colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu ONG-urile care desfasoara activitati in domeniu, in vederea solutionarii cazurilor si derularii unor programe/proiecte comune.

Centrul de recuperare pentru victimele violentei in familie

a)      asigura gazduirea si ingrjirea victimelor violentei in familie pentru o perioada de maxim 90 de zile, in situatii exceptionale, se poate aproba prelungirea acestei perioade pana la 180 zile, numai cu aprobarea conducerii centrului de recuperare;

b)      asigura prin consiliere juridica si psihologica sprijin in vederea adaptarii la o viata activa, insertia sociala si profesionala a victimelor;

c)      promoveaza programe de reinsertie sociala a victimelor violentei in familie;

d)      colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu ONG-urile care desfasoara activitati in domeniu, in vederea derularii unor programe/proiecte comune

Centrul de asistenta destinat agresorului

a)       asigura si faciliteaza accesul agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare, dupa caz;

b)       ofera servicii de consiliere si mediere a conflictului pentru partile implicate, in vederea depasirii situatiilor de risc;

c)       colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale implicate in combaterea violentei in familie, precum si cu ONG-urile care desfasoara activitati in domeniu

Art. 24. - Serviciu acordare si plati a drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap 

t)        Intocmeste evidenta si acorda drepturile financiare conform legislatiei in vigoare, pentru beneficiarii de certificate de incadrare intr-o categorie de persoana cu handicap si alte facilitati prevazute de lege ;

u)      Efectueaza anchete sociale, intocmeste evidenta primara si a documente care stau la baza platilor si efectueaza operatiile contabile aferente ;

v)      Intocmeste si conduce evidenta statistica lunara, trimestriala si semestriala ;

w)    Efectueaza operatiile de prelungire a drepturilor sau de sistare a acestora , in baza certificatelor de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de Comisia de expertiza medicala sau de Comisia de protectie a copilului ;

x)      Raspunde in conformitate cu prevederile legale , la scrisorile si sesizarile care au ca obiect acordarea sau neacordarea drepturilor prevazute de lege ;

y)      Elaboreaza situatiile solicitate asupra unor probleme care impun neacordarea sau sistarea drepturilor prevazute de lege, precum si recuperarea unor drepturi financiare acordate necuvenit ;

z)       Asigura operatiunile de stabilire si plata a drepturilor banesti si facilitatilor financiare acordate persoanelor cu handicap si a celor aflate in nevoie ;

aa)   Transmite la termenele cerute documentele contabile si alte situatii financiare catre serviciul buget contabilitate;

bb)   Respecta prevederile legale in ceea ce priveste modul de cheltuire a fondurilor ;

cc)   Justifica in fata organelor de control modul de cheltuire a fondurilor primate ;

dd)  Solicita lunar/trimestrial in baza unor documente justificative, compartimentului specializat, fondurile banesti necesare platii drepturilor si facilitatilor pentru persoanele cu handicap si cele aflate in nevoie .

Art. 25. - Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti

Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti este un serviciu care acorda parintilor si reprezentantilor legali sprijin (consiliere sociala, psihologica, juridica sau de alta natura) suportul material sau/si financiar necesare pentru a-i asigura copilului un nivel de viata corespunzator dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale si sociale, promovand dreptul acestuia la pastrarea relatiilor familiale.

Centrul de consiliere este o structura de sprijin si interventie pluridisciplinara care actioneaza pentru:

a)      prevenirea intrarii copilului in sistemul de protectie (interventie in "amonte");

b)      dezvoltarea relatiei copil - familie si pregatirea reintegrarii si integrarii familiale a acestuia;

c)      monitorizarea, evaluarea, reintegrarea si integrarea copilului la iesirea din sistem (interventie in "aval");

Principalele activitati ale centrului se concretizeaza in:

a) identifica si evalueaza familiile aflate in situatie de risc;

b) monitorizeaza evolutia cazurilor si creaza o baza de date in acest sens;

c) propune serviciile pe care familiile urmeaza sa le primeasca in functie de problemele cu care se confrunta;

d) ofera parintilor informatii practice despre cresterea copilului, informatii cu caracter juridic, medicale, despre alte servicii si programe din comunitate;

e) asigura consilierea familiilor (care poate fi sociala, psihologica, juridica) pentru gasirea unui loc de munca;

f) propune acordarea de suport material si/sau financiar familiilor aflate in situatie de criza;

g) sprijina orientarea sociala si profesionala a membrilor familiilor, dezvoltand relatii de colaborare cu comunitatea;

h) face demersuri la alte institutii care pot oferi servicii familiilor in situatie de criza;

i) evalueaza modul in care familia isi reia rolul in cresterea si educarea copilului, in cazul reintegrarii;

j) consiliaza familiile care se pregatesc sa adopte/ au adoptat un copil si familiile substitutive care asigura protectia unui copil in dificultate.

Art. 26. - Centrul de pregatire si sprijin a reintegrarii si integrarii copilului in familie

Centrul de pregatire si sprijin a reintegrarii si integrarii copilului in familie pregateste, asigura si evalueaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe cu acesta, cu scopul de a promova reintegrarea copilului in familia sa naturala sau masurile de plasament familial/adoptie.

Atributii:

pregateste, asigura si mediaza contactele directe si nemijlocite intre copil si parintii sai naturali sau familia largita;

pregateste, asigura si mediaza contactele directe si nemijlocite intre copil si asistentul maternal si dintre copil si familia potential adoptiva;

asigura monitorizarea si evaluarea acestor relatii;

acorda suport si consiliere copilului, familiei naturale, asistentului maternal, familiei adoptive sau persoanelor de referinta pentru copil;

evalueaza dorinta de reintegrare a copilului si a parintilor, obstacolele si problemele care ar trebui rezolvate;

identifica nevoile de ajutor suplimentare ale copilului si parintilor;

pregateste psiho-emotional copilul in scopul revenirii in familia biologica sau intr-o familie de substitut, in vederea evitarii traumelor socio-afective;

pregateste copilul care are discernamant, pentru a fi capabil sa hotarasca alternativa favorabila realizarii intereselor sale majore;

asigura asistenta si sprijin acestor familii sau persoane, atat inainte, cat si dupa reintegrarea sau integrarea copilului;

sustine familiile adoptive sa-si indeplineasca obligatia de a informa copilul ca este adoptat si stabilesc, impreuna cu acestea, momentul cand copilul a ajuns la gradul de maturitate necesara.

Art. 27. - Serviciul de asistenta a copilului pentru exprimarea libera a opiniei sale

Serviciul de asistenta a copilului pentru exprimarea libera a opiniei sale asigura copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin necesare participarii la procesul decizional referitor la orice problema care il priveste sau ii poate afecta interesele.

Atributii:

a)       evalueaza circumstantele si obiectul procesului decizional pentru a determina daca si in ce mod copilul poate fi implicat in solutionarea problemei care il priveste;

b)       evalueaza capacitatea de discernamant a copilului in raport cu circumstantele si obiectul procesului decizional care il priveste;

c)       ofera copilului capabil de discernamant toate informatiile pertinente si utile referitoare la drepturile sale in raport cu problematica supusa procesului decizional;

d)       informeaza copilul capabil de discernamant asupra consecintelor pe care le-ar avea adoptarea oricareia dintre solutii;

e)       consiliaza copilul pentru a putea alege solutia optima potrivit cu drepturile si interesele sale;

f)        asculta si consulta copilul capabil de discernamant pentru a afla opinia sa cu privire la circumstantele si obiectul procesului decizional, ia in considerare solutia preferata de copil;

g)       prezinta opinia copilului sau il asista in prezentarea opiniei sale in fata instantei, a autoritatilor sau institutiilor competente sa solutioneze problema;

h)       asigura respectarea drepturilor copilului si apararea intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului in adoptarea deciziei de catre instanta/autoritatea/institutia competenta, in raport cu varsta si gradul de maturitate ale acestuia;

i)         ofera copilului posibilitatea de a sesiza orice situatii ce reprezinta incalcari sau nerespectari ale drepturilor sale (orice forma de abuz sau neglijenta din partea familiei), in vederea derularii unui proces decizional pentru rezolvarea problemei si apararea drepturilor si intereselor lui legitime;

Beneficiarii acestui serviciu sunt:

a)      copilul aflat in situatie de risc sau victima a oricarei forme de abuz sau neglijare;

b)      copilul aflat in dificultate pentru care urmeaza sa se stabileasca o masura de protectie;

c)      copilul pentru care a fost stabilita o masura de protectie pe toata durata acesteia;

d)      copilul pentru care a fost stabilita o masura de protectie cu ocazia evaluarii, modificarii sau revocarii acesteia de catre comisie;

e)      copilul care urmeaza sa fie adoptat;

f)       copilul a carui parinti se afla in situatii deosebite (divort, violenta domestica, parasirea domiciliului);

g)      copilul delincvent;

h)      copilul aflat temporar intr-o situatie de conflict de interese cu parintii sau reprezentantii sai legali;

Functiile acestui serviciu sunt:

primire - ascultare;

evaluare;

informare;

consiliere;

asistare.

Art. 28. - Serviciul de asistenta si sprijin pentru integrarea socio-profesionala a adolescentilor si tinerilor rezidenti

pregateste adolescentii si tinerii rezidenti pentru asumarea si exercitarea corecta a statutului de adult independent in rolurile sociale fundamentale

dezvolta interesul pentru cunoasterea de sine

stimuleaza relationarea sociala si depasirea barierelor in comunicare

pregateste tinerii pentru mobilitarea si dinamismul ce caracterizeaza societatea actuala

faciliteaza integrarea tinerilor in comunitate

Activitati:

a)      Gazduirea: Daca integrarea in familia naturala sau largita nu este posibila, tanarul trebuie pregatit pentru o viata autonoma in spatii special amenajate - de preferat apartamente proprii sau inchiriate, separate de centrele de plasament

b)      Informarea: Serviciul pentru tineri are atributia de a organiza accesul la informare al tanarului si de a-l invata sa se informeze

c)      Consilierea: Consilierea acordata tanarului poate fi: psihologica, social-educativa, juridica, profesionala, medicala

Acordarea de suport: In functie de proiectul personalizat de integrare socio-profesionala, tanarul poate beneficia de suport material sau financiar.

Art. 29. - Centrul de asistenta si sprijin pentru readaptarea psihologica a copilului cu probleme psiho-sociale

Este un serviciu care acorda copiilor si familiilor acestora asistenta psihologica, psihiatrica, sociala si suport material sau financiar in vederea integrarii familiale, scolare si sociale. Beneficiarii sunt copiii cu manifestari psihopatologice, abandon scolar, cu comportament deviant si delincvent, copiii stigmatizati si neacceptati de comunitate.

Atributii:

identifica copiii cu probleme psihosociale (prin adresarea directa a familiilor, copiilor, prin trimitere de la alt serviciu de asistenta sociala, cabinet psihologic, medical, scoala);

preevalueaza (interviu, chestionar) pentru stabilirea nevoilor psihosociale ale copilului si a obiectivelor interventiei;

stabileste planul de interventie de catre echipa multidisciplinara;

intocmeste planul de interventie psihologica pentru fiecare client (anamneza, nevoi, obiectivele interventiei, psihoterapie);

intocmeste planul de interventie sociala (istoric social, diagnoza sociala, informare, consiliere, suport material si financiar);

ofera consultatii medicale de specialitate in domeniul neuropsihiatriei infantile pentru copiii cu simptome psihopatologice;

examineaza psihologic copiii, clienti al centrului, preliminar si la incheierea programului psihoterapeutic;

desfasoara activitati de terapie logopedica pentru copii cu tulburari de vorbire, scris, auz;ofera consiliere sociala, juridica, medicala, psihologica pentru parinte;

asigura psihoterapie de grup si individuala copiilor cu probleme psihosociale;

ofera psihoterapie de grup si individuala apartinatorilor copiilor;

asigura psihoterapie de familie pentru parinti cu reale disfunctionalitati de cuplu;

organizeaza intalniri deschise cu parintii, ocazie cu care se furnizeaza informatii cu caracter juridic, informatii practice despre cresterea si educarea copilului, informatii despre alte servicii si programe din comunitate;

informeaza publicul despre serviciile oferite prin pliante, brosuri, emisiuni la radio, televiziune;

sustine formarea de grupuri de suport pentru parintii ai caror copii au boli somatice severe;

informeaza parintii privind practicile educative parentale (urmarirea scolarizarii, modalitati de control si sprijinire a copilului, pedepsele si recompensele, supravegherea timpului liber, a sarcinilor scolare, etc.);

asigura interventia pentru parinti in criza existentiala;

propune Comisiei pentru protectia copilului sprijin material sau financiar pentru familiile cu nivel de trai scazut.

Art. 30. - Centrul de recuperare a copilului cu dizabilitati

Este un serviciu cu profil socio-medico-recuperativ care ofera copiilor cu dizabilitati programe de recuperare logopedica, kinetoterapeutica, psihologica, asistenta sociala si alte activitati de recuperare, desfasurate de o echipa pluridisciplinara.

Serviciul se adreseaza atat copiilor cu handicap mental si motor din sistemul rezidential, cat si din familiile vulnerabile.

Obiectivele serviciului:

recuperare pe baza unor programe individualizate, in functie de nevoile copilului si de tipul de dizabilitate;

dezvoltarea autonomiei si abilitatilor de autoservire in viata cotidiana;

stimularea dezvoltarii globale prin folosirea de programe de recuperare individuala si de grup;

organizarea unor activitati de "loisir", meloterapii, art-terapie, terapie complexa, terapia cognitiva, ergoterapie, etc., in scopul reducerii cat mai mult posibil a dizabilitatilor;

aplicarea principiului "normalitatii" in tratarea acestor copii;

invatarea sa foloseasca resursele lor si ale mediului;

colaborarea cu familia biologica si largita in vederea continuarii activitatii de recuperare a copilului.

Recuperarea logopedica asigura interventia logopedica si asistenta psihopedagogica pentru copii care prezinta tulburari de limbaj:

Tulburari de voce;

Tulburari de ritm;

Dificultati lexice, grafice si ortografice;

Tulburari de articulare a sunetelor, silabelor si cuvintelor;

Alte tulburari care perturba adaptarea scolara si sociala a copilului.

Interventia logopedica se desfasoara in grup (2 - 3 copii) sau individual pe o durata de maxim 45 minute si asigura:

depistarea copiilor cu tulburari de limbaj evaluarea complexa si precizarea diagnosticului diferentiat, proiectarea parcursului individualizat de recuperare;

gruparea copiilor in functie de tipul si gradul tulburarii de limbaj si de varsta copiilor;

activitatea propriu-zisa de recuperare si reabilitare;

evaluarea periodica a progresului.

Instrumente de lucru

formulare de depistare si evaluare complexa a copiilor cu tulburari de limbaj;

programul personalizat de interventie logopedica;

fisa logopedica.

Recuperarea copilului prin kinetoterapie vizeaza mai ales mecanismele neuromusculare si articulare care asigura activitatile motrice normale, avand ca preocupari: inregistrarea, analizarea, tratarea si corectarea mecanismelor neuromusculoarticulare deficitare, folosind exercitiul fizic sub diverse forme si posibilitati de continuare si structurare.

Obiectivele kinetologiei:

corectarea posturii si aliniamentului corporal;

cresterea mobilitatii articulare;

cresterea fortei musculare;

cresterea rezistentei musculare;

reeducarea coordonarii, controlului si a echilibrului;

antrenarea la efort;

reeducarea respiratorie, a aparatului cardiovascular, a sensibilitatii, a abilitatii manuale, neuromotorii, a psihomotricitatii;

Kinetoterapia isi gaseste aplicatii in afectiuni:

neurologice;

ale coloanei vertebrale;

ale aparatului respirator;

reumatice;

de nutritie si metabolice;

distrofiile musculare progresive;

locomotorii, s.m.d.

Art. 31. - Serviciul pentru copilul maltratat si delincvent

Este un serviciu al carui rol principal este asigurarea unei interventii eficiente in beneficiul copiilor abuzati, neglijati si delincventi.

a)      identifica copiii cu risc crescut de aparitie a comportamentului delincvent;

b)      ofera consiliere, terapie si suport material copiilor care sunt supusi riscului unui comportament delincvent, precum si familiilor acestora;

c)      stabileste cauzele de ordin psiho-social ale delincventei juvenile(familia, scoala, colectivitatea, comunitatea) si actioneaza pentru prevenirea sau diminuarea comportamentului antisocial;

d)      intocmeste programe pentru dezvoltarea judecatilor morale si reeducarea delincventilor:

jocul de rol

dezvoltarea maturitatii si relatiile interpersonale

a)      antrenarea abilitatilor sociale

tehnica respectarii contractului comportamental

e)      ia masuri pentru coroborarea actiunilor de reeducare cu cele de reinsertie sociala;

f)       actioneaza pentru luarea masurilor educative in mediu social deschis;

g)      pregateste psihologic copiii delincventi, reeducati in institutii cu caracter inchis, pentru dobandirea unui statut social nou;

h)      asigura ascultarea si apararea copilului delincvent in fata autoritatilor;

i)        actioneaza pentru prevenirea cauzelor de abuz si neglijare a copilului, prin schimbarea mentalitatii, antrenarea comunitatii, a mass mediei etc.

j)        depisteaza copilul maltratat si ia masuri pentru protectia acestuia si sanctionarea familiei;

k)      consiliaza familia cu privire la drepturile copilului, modul de aplicare a acestora si masurile sanctionatorii care pot fi dispuse;

l)        organizeaza mese rotunde cu membrii Comisiei pentru protectia copilului, parinti si specialisti;

m)    efectueaza studii in comunitate si centrele de plasament privind maltratarea copilului de catre familia biologica sau largita, precum si de catre personalul de supraveghere si educatie.

Art. 32. - Serviciul de recuperare a copilului cu tulburari de comportament

pregateste psiho-emotional copilul in scopul institutionalizarii, revenirii in familia biologica sau intr-o familie de substitut, in vederea evitarii traumelor socio-afective

ofera asistenta de specialitate si sprijin parintilor copilului pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial

realizeaza consiliere si psihoterapie saptamanal pentru copiii aflati in criza, cu probleme psihologice

stabileste planurile de interventie psihologica pentru fiecare copil cu probleme

evalueaza nivelul dezvoltarii psiho-somatice a fiecarui copil si elaboreaza un plan de ingrijire personalizat

colaboreaza in permanenta cu psihologi, asistenti sociali cu ceilalti specialisti din alte institutii guvernamentale sau ONG in interesul clientilor

Art. 33. - Centrul de planning familial

Asigura femeii aflata in incapacitate de a-si asuma responsabilitatile parentale, consiliere de specialitate, mijloace contraceptive si asistenta corespunzatoare, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul sau la viata si la o stare de sanatate mai buna.

Atributiile centrului sunt:

a)      campanii de informare pentru identificarea directa a beneficiarilor si indirecta, in colaborare ce celelalte servicii (dispensare, primarii, scoli, biserici, comunitate);

b)      consiliere pentru contraceptie, care are drept scop sprijinirea clientei de a-si identifica nevoile legate de sanatatea reproducerii si de a lua cea mai buna decizie in domeniul contraceptiei.

Obiectivul consilierii este sa ajute femeia sau cuplul pentru:

a decide daca are nevoie si doreste sa foloseasca o metoda de contraceptie;

sa aiba o alegere libera si informala asupra metodei contraceptive;

a)      asigurarea suportului material care consta in:

F.      procese contraceptive;

G.     favorizarea accesului la servicii medicale de specialitate;

c)      urmarirea evolutiei fiecarui caz pe baza unui program individualizat pentru asigurarea acompanierii psihologice si consiliere;

d)      organizarea de ore de educatie sexuala si contraceptiva in:

a)      centre de plasament pentru adolescenti;

b)      centre maternale;

c)      comunitati aflate in medii sociale defavorizate, in colaborare cu autoritatile locale.

d)      scoli

Functiile serviciului sunt:

a)      evaluare si monitorizare privind urmarirea permanenta a clientilor;

b)      sustinere prin suport material si de servicii;

c)      educatie.

Art. 34. - Serviciul monitorizare

a)      monitorizeaza activitatea de protectie a drepturilor copilului in sistem familial si rezidential, prin crearea unei baze de date privind:

a)      statutul juridic al copilului;

b)      protectia de tip rezidential;

c)      protectia de tip familial;

d)      incuviintarea adoptiei nationale si internationale;

e)      urmarirea copiilor pentru care s-a luat o masura de protectie de tip familial;

f)       copiii incadrati intr-un grad de handicap sau orientati scolar sau profesional;

g)      evidentierea ajutoarelor materiale si financiare acordate familiilor si copiilor aflati in dificultate.

h)      evaluarea si integrarea copilului in familia asistentului maternal;

i)        copilul cu dizabilitati cuprins in domeniul protectiei sociale;

j)        copiii si familiile consiliate prin serviciile de specialitate;

k)      situatia copiilor care beneficiaza de servicii de recuperare;

l)        activitatea organismelor private autorizate de Comisia pentru protectia copilului.

b)      intocmeste darile de seama lunare si trimestriale privind activitatea comisiei pentru protectia copilului, respectiv comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si a directiei;

c)      transmite lunar Consiliului judetean si primariilor situatia copiilor pentru care se ia sau se revoca o masura de protectie in scopul achitarii contributiei comunitatii locale pentru copiii aflati in dificultate;

d)      transmite periodic materiale informative despre activitatea directiei si comisiilor la Consiliul judetean, la Prefectura, la Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, etc.;

e)      participa la implementarea sistemului de monitorizare, la nivel national, a activitatilor de protectie a copilului aflat in dificultate;

f)       transmite date privind activitatea de protectie a copilului, institutiilor cu care directia colaboreaza, ori de cate ori exista solicitari in acest sens

g)      monitorizeaza masurile de asistenta sociala a persoanei adulte in nevoie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii lor ;

h)      monitorizeaza masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflata in nevoie ;

i)        indeplineste si alte atributii ce sunt stabilite de legislatia in domeniu 

Art. 35. - Serviciul buget - contabilitate

a)      face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pe baza analizei nevoilor la fiecare centru de plasament si il inainteaza directorului directiei si urmareste modul de utilizare a alocatiilor bugetare, in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale;

b)      organizeaza si conduce evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale, conform prevederilor legale;

c)      asigura exercitarea controlului financiar preventiv cu respectarea prevederilor legale ;

d)      asigura respectarea prevederilor legale ;

e)      inainteaza ordonatorului principal necesarul lunar de credite, urmarind incadrarea in alocatiile bugetare alocate;

f)       colaboreaza cu serviciul resurse umane in vederea intocmirii proiectului de buget privind cheltuielile cu salariile si alte drepturi de personal pentru aparatul propriu si unitatile din subordine precum si stabilirea necesarului de credite bugetare lunare ;

g)      verifica si analizeaza legalitatea, necesitatea si oportunitatea propunerilor de modificare a bugetului propriu si a bugetelor unitatilor din subordine ;

h)      inainteaza ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru derularea unor programe de interes national;

i)        tine evidenta corecta si la zi a operatiunilor de incasari si plati derulate prin conturile unitatii si urmareste incadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si pe destinatia sumelor din surse extrabugetare;

j)        efectueaza operatiuni de incasari si plati cu numerar si urmareste respectarea disciplinei de casa;

k)      aplica normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si organizeaza evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform prevederilor legale ;

l)        calculeaza lunar amortizarea activelor fixe corporale din domeniul privat si o inregistreaza pe cheltuieli iar la finele anului inchide conturile de cheltuieli cu amortizarea;

m)    lunar, completeaza ordinele de plata cu retinerile din salarii si viramentele ce se fac la bugetul de stat, bugetul asigurarilor de sanatate si la diversi creditori ;

n)      colaboreaza cu serviciul administrativ in vederea aplicarii prevederilor legale privind achizitiile publice la materiale, obiecte de inventar, active fixe, lucrari de reparatii curente si capitale precum si a serviciilor, verifica consumul de carburanti pe autoturismele din parcul auto cu incadrarea in normativele prevazute de prevederile legale ;

o)      asigura aplicarea prevederilor legale privind acordarea unor drepturi materiale lunare asistentilor maternali prin prelucrarea informatica a datelor ;

p)      realizeaza inventarierea anuala a bunurilor din domeniul public si privat, valorifica procesele verbale de inventariere si reflecta in contabilitate diferentele conform prevederilor legale;

q)      intocmeste darea de seama contabila proprie, primeste si analizeaza darile de seama ale unitatilor din subordine, inainteaza Consiliului Judetean darea de seama contabila centralizata;

r)       intocmeste si centralizeaza lunar executia bugetului propriu si a institutiilor din subordine;

s)       organizeaza si conduce distinct evidenta incasarilor si platilor din surse extrabugetare si urmareste efectuarea cheltuielilor conform conventiilor de colaborare incheiate;

t)        indruma organele financiar-contabile din cadrul centrelor de plasament in elaborarea lucrarilor si organizeaza instructaje pe probleme specifice activitatii;

u)      urmareste distinct modul de utilizare a fondurilor alocate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, pe fiecare program de interes national in parte, precum si a fondurilor externe pe fiecare proiect in parte;

v)      transmite lunar si trimestrial la Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie situatii justificative privind modul de utilizare a fondurilor alocate, atat a celor bugetare, cat si a celor extrabugetare;

w)    asigura pastrarea documentelor justificative, in vederea punerii lor la dispozitia organelor de control;

x)      asigura inregistrarea in registrul operatiunilor a tuturor documentelor supuse controlului financiar preventiv;

Art. 36. - Birou secretariat, administrativ

primeste si inregistreaza corespondenta primita in registrul de intrare-iesire, o preda directorului si raspunde de expedierea operativa a acesteia

urmareste solutionarea corespondentei la termen; raspunde de constituirea arhivei

intocmeste proiectul termenelor de pastrare si a nomenclatorului dosarelor si il supune spre aprobare

analizeaza permanent modul de administrare a patrimoniului si gestionarii bunurilor, pornind de la aprovizionarea la cele mai avantajoase preturi, potrivit prevederilor legale, pana la consumul justificat de necesitate, oportunitate si eficienta;

organizeaza efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;

organizeaza selectia de oferte in vederea adjudecarii lucrarilor de reparatii necesare a se efectua la centrele de plasament, a procurarii de echipament, cazarmament sau alte obiecte de inventar;

g) intocmeste bonurile de consum, pe baza referatelor aprobate de seful de centru;

h) intocmeste necesarul de alimente pentru iarna si actioneaza pentru procurarea acestora;

i) intocmeste foile de parcurs;

asigura aprovizionarea, receptionarea si gestionarea materialelor consumabile, mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar

raspunde de executarea lucrarilor de reparatii, intretinere si utilizare corespunzatoare a bunurilor afate in administrare

asigura efectuarea curateniei in spatiile care deservesc directia, precum si in cele exterioare

asigura aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor

CAP. III. STATUTUL PERSONALULUI

Art. 37. Salarizarea personalului se face conform legislatiei in vigoare; personalul de specialitate care desfasoara activitati cu copilul si familia aflate in dificultate beneficiaza de sporuri pentru conditii deosebite de munca.

Art. 38. Personalul directiei si al centrelor de plasament are obligatia sa manifeste solicitudine si afectivitate in relatiile cu copiii si familiile aflate in dificultate si sa solutioneze cu maximum de operativitate si competenta profesionala atributiile stabilite prin fisa postului.

Art. 39. Se sanctioneaza cu desfacerea contractului de munca orice angajat din sistemul de protectie a copilului care isi insuseste bunuri din patrimoniul unitatii;

Art. 40. Personalului directiei si al centrelor de plasament ii sunt interzise, sub sanctiunea incetarii contractului de munca, incalcarea confidentialitatii informatiilor obtinute in exercitarea atributiilor de serviciu.

CAP. IV. DISPOZITII FINALE

Art. 41. Activitatea Directiei judetene pentru protectia drepturilor copilului este coordonata de Presedintele Consiliului judetean si Secretarul general al judetului.

Art. 42. In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul emite dispozitii.

Art. 43. Finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanelor majore care beneficiaza de protectie in conditiile legii, se asigura din :

bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;

bugetele locale ale judetelor;

bugetul de stat;

donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti permise de lege;

fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si alte surse.

In afara acestor surse, Directia va putea primi fonduri din partea unor organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara sau strainatate, pe baza de conventii de colaborare, sau sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice.

Art. 44. In termen de 60 de zile vor fi elaborate regulamentele interne, iar in termen de 30 de zile fisele posturilor de conducere a directorilor si a sefilor de compartimente.

Document Info


Accesari: 5256
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )