Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload




























REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PIETEI INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE

Legislatie




REGULAMENTUL NR. 1
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PIETEI INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE


DISPOZITII GENERALE



Art. 1. ? (1) Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a pietei instrumentelor financiare derivate, organizata si administrata de S.C. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri S.A. Sibiu, conformitate cu legile si regulamentele vigoare. Art. 2. ? Pe parcursul prezentului regulament, se vor utiliza urmatoarele denumiri prescurtate:
- S.C. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri S.A. Sibiu - S.C. BMFM S.A.;
- Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - C.N.V.M.;
- Banca Nationala a Rom⮩ei ? B.N.R.
Art. 3. ? (1) ή desfasurarea activitatii sale, S.C. BMFM S.A. organizeaza si administreaza piata instrumentelor financiare derivate, ca piata de interes public, reglementata si autorizata, ce asigura clientilor sai conditii centralizate de negociere, precum si de gestionare a riscurilor prin sisteme de tranzactionare si compensare, pentru v⮺ari si cumparari de instrumente financiare derivate. (2) Pe piata instrumentelor financiare derivate organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., se tranzactioneaza: a) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala fonduri; b) optiuni pe valori mobiliare, pe titluri de participare la organismele de plasament colectiv, pe instrumente ale pietei monetare (inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit) si pe contracte futures financiare definite la lit. a), inclusiv contracte similare cu decontare finala fonduri (include si optiunile pe cursul de schimb si pe rata dob⮺ii); c) instrumente financiare derivate pe marfuri. (3) Clauzele standardizate ale contractelor si activele suport ale acestora sunt aprobate de consiliul pietei si sunt supuse avizarii si egistrarii la C.N.V.M., conformitate cu procedurile stabilite de aceasta. (4) Procedurile de tranzactionare a contractelor cu instrumente financiare derivate sunt prevazute regulamentele de tranzactionare ale S.C. BMFM S.A. Art. 31. - (1) Desfasurarea operatiuniunilor cu instrumente financiare derivate trebuie sa respecte conditiile minime de negociere, eficienta si transparenta stabilite prin legislatia vigoare. (2) S.C. BMFM S.A. va asigura publicitatea si transmiterea rapoartelor privind tranzactiile efectuate pe piata pe care o organizeaza si administreaza, conformitate cu prevederile legale vigoare. Art. 4. - Pentru administrarea pietei, S.C. BMFM S.A. percepe taxe, tarife si comisioane, stabilite prin hotarⲥa adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, dupa caz. Art. 5. ? (1) Totalitatea bunurilor corporale si necorporale necesare organizarii si functionarii pietei fac parte din patrimoniul S.C. BMFM S.A.
(2) S.C. BMFM S.A. are capacitate procesuala activa si pasiva pentru orice drepturi si obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea pietei pe care o organizeaza si administreaza.



CAPITOLUL I
STRUCTURA ORGANIZATORICA A PIETEI




Sectiunea 1

Consiliul pietei


Art. 6. ? (1) Pentru asigurarea unei activitati ordonate si eficiente a pietei instrumentelor financiare derivate organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., se constituie consiliul pietei.
(2) Consiliul pietei are la dispozitie toate atributiile conferite de legile si regulamentele vigoare, pentru asigurarea unei activitati unitare, eficiente si ordonate a pietei.
(3) ή realizarea atributiilor sale, consiliul pietei colaboreaza cu toate departamentele S.C. BMFM S.A..
(4) Prevederile prezentului regulament se completeaza mod corespunzator cu cele privind structura organizatorica a S.C. BMFM S.A. cuprinse Regul 19319j94t amentul privind organizarea si functionarea S.C. BMFM S.A. Sibiu.
Constituirea si componenta consiliului pietei Art. 7. - (1) Consiliul pietei este alcatuit din 5 membri, persoane fizice, dintre care un presedinte, un vicepresedinte si un secretar general.
(2) Desemnarea si revocarea membrilor consiliului pietei are loc cadrul sedintelor consiliului de administratie al S.C. BMFM S.A..
(3) Hotararea consiliului de administratie privind numirea membrilor consiliului pietei trebuie sa fie ratificata proxima sedinta a adunarii generale a actionarilor S.C. BMFM S.A. .
Art. 8. ? (1) Persoanele propuse a face parte din consiliul pietei trebuie sa se bucure de o buna reputatie civica si integritate morala si trebuie sa eplineasca toate cerintele stabilite de C.N.V.M. (2) Persoanele desemnate pentru a face parte din consiliul pietei trebuie sa eplineasca urmatoarele conditii:
a) sa nu detina calitatea de administrator, cenzor, auditor, actionar sau asociat la o alta societate care dezvolta piete ale instrumentelor financiare derivate, decⴠS.C. BMFM S.A., la o alta casa de compensatie decⴠcea agreata de S.C. BMFM S.A. sau la un consultant de investitii;
b) sa nu detina calitatea de membru consiliul unei alte piete a instrumentelor financiare derivate sau r-o structura similara acesteia, specifica unei piete reglementate.
Art. 9. - (1) Durata mandatului de membru consiliul pietei este de 4 ani, ep⮤ cu data numirii de catre consiliul de administratie. (2) Mandatul de membru este personal si nu poate fi transmis, cursul exercitarii sale, altor persoane. Art. 10. - (1) ή caz de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului sau sau caz de vacanta a postului, consiliul de administratie al S.C. BMFM S.A. va desemna o alta persoana consiliul pietei, care va exercita calitatea de membru p⮡ la expirarea mandatului consiliului pietei.
(2) ή caz de imposibilitate temporara de exercitare a mandatului, presedintele consiliului va fi ocuit de vicepresedinte iar vicepresedintele de catre secretarul general. Locul ramas temporar liber va fi ocupat de o alta persoana desemnata conditiile alineatului precedent, p⮡ la etarea starii de imposibilitate temporara.
(3) Conditiile de incompatibilitate, impediment legal sau imposibilitate deftiva sau temporara de exercitare a mandatului vor fi constatate de consiliu prin majoritate de voturi si intate consiliului de administratie. (4) Se considera imposibilitate deftiva de exercitare a mandatului orice rejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata minima de 90 de zile consecutive. Art. 11. - Consiliul de administratie va proceda la ocuirea din functie a acelor membri ai consiliului pietei care absenteaza nemotivat de 3 ori consecutiv de la sedintele acestuia. Art. 12. ? (1) Presedintele consiliului pietei reprezinta consiliul exercitarea atributiilor acestuia.
(2) ή cazul care presedintele consiliului pietei nu este si administrator al S.C. BMFM S.A., el va putea participa la sedintele consiliului de administratie, av⮤ un rol consultativ, fara drept de vot.
Art. 13. - Consiliul functioneaza pe baza principiilor:
a) autonomiei: activitatea sa nu se conformeaza unor dispozitii ierarhice superioare;
b) obiectivitatii:  fundamenteaza concluziile si deciziile pe existenta unor date obiective, precum si prin interpretarea obiectiva a realitatii pietei;
c) confidentialitatii:  desfasoara activitatea cu excluderea oricarei forme de informare a publicului; d) promovarii pietei bursiere. Atributiile consiliului pietei Art. 14. ? (1) Consiliul pietei are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare si supune spre aprobare consiliului de administratie al S.C. BMFM S.A.;
b) elaboreaza regulamentele necesare organizarii si functionarii pietei, pe care le supune spre aprobare consiliului de administratie al S.C. BMFM S.A.;
c) urmareste si asigura respectarea regulamentelor pietei;
d) propune consiliului de administratie al S.C. BMFM S.A. categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor, taxelor si tarifelor practicate de aceasta;
e) hotaraste suspendarea dreptului de tranzactionare a membrilor pietei, precum si a brokerilor pentru o perioada de p⮡ la 6 luni, conditiile legislatiei vigoare si ale regulamentelor S.C. BMFM S.A.;
f) propune consiliului de administratie al S.C. BMFM S.A. retragerea dreptului de tranzactionare al entitatilor si persoanelor aratate la lit. e);
g) supune spre avizare C.N.V.M. tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate de noi instrumente si noi active suport;
h) numeste coordonatorii sedintelor de tranzactionare;
i) propune consiliului de administratie admiterea de noi membri ai pietei;
j) eplineste alte atributii stabilite sarcina sa prin actele normative si regulamentele vigoare.
(2) ή desfasurarea activitatii sale, consiliul pietei va beneficia de sprijinul comisiilor de specialitate ale pietei si al departamentelor S.C. BMFM S.A.

Reguli de conduita pentru membrii consiliului pietei

Art. 15. ? Membrii consiliului pietei nu trebuie sa se adreze nici unul din cazurile de incompatibilitate prevazute de art. 8 alin. 2, caz contrar aplic⮤u-se dispozitiile art. 10. Art. 16. - ή exercitarea mandatului lor, membrii consiliului sunt ependenti. Ei se supun exclusiv prevederilor legilor si regulamentelor vigoare, propriei lor convingeri si nu pot actiona baza unor dispozitii ierarhice superioare.
Art. 17. - Membrii consiliului pietei au obligatia sa pastreze deplina confidentialitate asupra datelor si informatiilor la care au acces si de care iau cunostinta exercitarea atributiilor lor si sa se abtina sa faca uz de ele.
Art. 18. - Membrii care se gasesc conflict de interese au obligatia sa se abtina de la vot. Situatia de conflict de interese este declarata de fiecare membru al consiliului la eputul sedintei si trebuie constatata de consiliu, pe baza acestei declaratii.

Organizarea si desfasurarea sedintelor consiliului pietei

Art. 19. - (1) Pentru desfasurarea activitatii, consiliul pietei beneficiaza de sediul S.C. BMFM S.A. si de facilitatile functionale ale acestuia.
(2) Conducerea executiva a S.C. BMFM S.A. va asigura conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatii consiliului.
Art. 20. ? (1) Consiliul se runeste ori de cⴥ ori este nevoie, dar cel putin o data pe luna baza: a) convocarii presedintelui sau a vicepresedintelui, dupa caz; b) initiativei a cel putin 2 membri ai consiliului;
(2) Convocarea sedintelor consiliului pietei se face pe baza unui convocator ce trebuie transmis membrilor consiliului cu 2 zile inte de data fixata pentru sedinta.
(3) Convocatorul trebuie sa cuprinda ordinea de zi.
Art. 21. ? (1) Participarea la sedintele consiliului pietei se poate face si prin reprezentare de catre un alt membru, daca prin aceasta numarul membrilor reprezentati nu este mai mare de doi.
(2) Reprezentarea se face baza unei uterniciri scrise semnate de membrul reprezentat, care trebuie depusa la secretariatul adunarii p⮡ cel mai tⲺiu la momentul adoptarii hotarⲩlor.
Art. 22. ? (1) Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin trei membri din care unul va fi presedintele sau vicepresedintele.
(2) Conducerea sedintei se va face de catre presedintele sau vicepresedintele consiliului.
(3) Fiecare membru al consiliului are dreptul la un vot iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
(4) ή caz de egalitate de voturi, votul decisiv este al presedintelui sau al vicepresedintelui.
Art. 23. ? ή cazul care apar probleme, de orice natura, ca urmare a executarii unei tranzactii pe piata organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., orice operator interesat se poate adresa camerei arbitrale a S.C. BMFM S.A., cu o sesizare scrisa, prin fax sau prin e-mail. Sesizarea trebuie depusa la consiliu ziua executarii tranzactiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de sesizare. Depunerea sesizarii nu atrage nulitatea tranzactiei, aceasta fiind valabila functie de hotarⲥa camerei arbitrale. Art. 24. - Cheltuielile privind organizarea si desfasurarea sedintelor consiliului pietei, precum si cheltuielile membrilor consiliului cu participarea la sedinte, vor fi suportate din bugetul S.C. BMFM S.A.
Art. 25. ? (1) Secretarul consiliului sau, lipsa acestuia, orice membru, va ocmi, la fiecare sedinta a consiliului, un proces verbal al sedintei care va fi semnat de toti membri prezenti.
(2) Precesul verbal va fi consemnat r-un caiet de procese verbale, aflat grija secretarului consiliului si va cuprinde urmatoarele:
a) ordinea de zi a sedintei; b) lista membrilor prezenti; c) lista membrilor reprezentati si a celor reprezentanti;
d) sumarul dezbaterilor;
e) declaratiile pe care membri cer sa fie consemnate;
f) hotarⲩle adoptate.
Art. 26. ? (1) Consiliul pietei va asigura comunicarea hotarⲩlor consiliului catre membri pietei, prin intermediul sistemului electronic de comunicare a bursei.
(2) Consiliul pietei va hotarare informatii sau hotarⲩ au caracter confidential, cu specificarea motivelor care au stat la baza acestei hotarⲩ.
Numirea coordonatorului sedintelor de tranzactionare Art. 27. ? (1) Consiliul pietei va numi, dintre salariatii S.C. BMFM S.A., un coordonator al sedintelor de tranzactionare.
(2) Coordonatorul sedintelor de tranzactionare trebuie sa fie cetatean rom⮬ domiciliat Rom⮩a si trebuie sa fi absolvit cursurile de operatori pe pietele la termen organizate de SC BMFM SA. De asemenea, el trebuie sa nu fi fost sanctionat de catre conducerea societatii pentru o fapta nedemna cu aceasta functie.
(3) Coordonatorul sedintelor de tranzactionare are urmatoarele atributii:
a) sa rerupa sedintele de tranzactionare, cu avizul consiliului pietei sau al presedintelui acestuia;
b) sa interzica accesul brokerilor exclusi sau suspendati de la tranzactionare;
c) sa interzica accesul membrilor pietei exclusi sau suspendati de la tranzactionare;
d) sa supravegheze respectarea reglementarilor privind modalitatile de negociere a cererilor si a ofertelor, precum si de heiere a tranzactiilor;
e) sa permita accesul, sedintele de tranzactionare pe piata instrumentelor financiare derivate, persoanei desemnate de casa de compensatie, la cererea expres formulata de aceasta.

Sectiunea 2
Comisiile pietei


Art. 28. ? (1) Adunarea generala a actionarilor S.C. BMFM S.A. poate decide iintarea unor comisii de specialitate ale pietei, pentru buna desfasurarea a activitatii acesteia.
(2) Modul de organizare si desfasurare a activitatii comisiilor vor fi stabilite prin regulamente, cu respectarea prevederilor legale vigoare.
(3) Exercitiul atributiilor mentionate la alin. (1) si (2) poate fi delegat consiliului de administratie.

Sectiunea 3
Proceduri legate de circuitele informationale


Art. 29. ? Pe piata instrumentelor financiare derivate organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., exista doua categorii de circuite informationale:
a) de provenienta interna;
b) de provenienta externa.
Art. 30. ? (1) Informatiile interne sunt constituite, principal, din date rezultate din tranzactionarea zilnica efectuata pe aceasta piata. Ele se gasesc stocate serverul de tranzactionare, precum si alte locatii de back-up stabilite de departamentul informatic. Accesul la aceste date este rezervat departamentelor de tranzactii futures si cu optiuni ale societatii.
(2) Prelucrarea primara a datelor se face cadrul serviciilor de specialitatate din cadrul departamentelor, urmata de o analiza la nivelul fiecarui departament.
(3) Analizele sunt puse la dispozitia conducerii societatii, a consiliului pietei, a departamentului de relatii cu publicul si a celui de educatie.
Art 31. ? (1) ή cadrul informatiilor interne intra si deciziile luate sedintele consiliului de administratie al S.C. BMFM S.A., ale adunarii generale a actionarilor, ale consiliului pietei si cele ale comisiilor de specialitate ale pietei.
(2) Aceste informatii vor fi aduse la cunostinta departamentelor interesate iar raspuzatoare pentru aplicarea masurilor este persoana arcinata cu conducerea departamentului. Comunicarea se face de catre persoanele care asigura conducerea adunarilor respective. Art. 32. ? (1) Informatiile externe provin din surse externe S.C. BMFM S.A., pe cai diverse, cum ar fi: presa, internet, e-mail, posta, fax etc.
(2) Aceste informatii sunt repartizate departamentelor specializate ale societatii. Acestea vor verifica informatiile puse la dispozitia societatii si vor cauta, primul r⮤, sa sesizeze cadrul acestor informatii noi oportunitati de afaceri si modalitatile de atragere a noi investitori.
(3) Departamentele societatii vor raspunde tuturor solicitarilor provenite de la persoane sau insitutii din afara societatii, cu acordul prealabil al superiorilor lor.
Art. 33. ? (1) Toate departamentele societatii trebuie sa aiba acces comun la informatii, pentru a se putea asigura valorificarea completa a datelor cuprinse acestea. (2) Pentru buna derulare a activitatii, colaborarea re consiliul pietei si comisiile de specialitate ale pietei trebuie sa se desfasoare cele mai bune conditii. ή acest scop, angajatii S.C. BMFM S.A. trebuie sa raspunda cel mai scurt timp solicitarilor si sesizarilor facute de catre consilul pietei sau comisii.
Art. 34. ? Prevederile prezentei sectiuni se completeaza, mod corespunzator, cu cele ale casei de compensatie agreata de S.C. BMFM S.A., ceea ce priveste circuitul informatiilor referitoare la rezultatul sedintelor de tranzactionare. Art. 35. abrogat
Art. 36. abrogat
Art. 37. abrogat
Art. 38. abrogat





CAPITOLUL II

DREPTUL DE TRANZACTIONARE PE PIATA INSTRUMENTELOR FINANCIARE DERIVATE ? MEMBRII PIETEI




Sectiunea 1
Dispozitii generale


Art. 39. ? Pe piata instrumentelor financiare derivate organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., pot opera, conformitate cu legislatia vigoare: a) societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M.; b) institutii de credit autorizate de B.N.R.; c) enitati de natura celor prevazute la lit. a) si b) autorizate, state membre sau nemembre ale Uniunii Europene, sa presteze servicii de investitii financiare cu instrumente financiare derivate; d) traderi persoane juridice; e) alte entitati prevazute de legislatie. Art. 40. ? Pentru a dob⮤i dreptul de tranzactionare, o entitate trebuie sa fie autorizata de C.N.V.M. sau B.N.R., dupa caz, pentru a desfasura operatiuni pe piata de capital si sa eplineasca formalitatile prevazute prezentul regulament sau alte regulamente ale S.C. BMFM S.A.
Art. 41. ? Entitatea care dob⮤este dreptul de tranzactionare este membru al pietei. Art. 42. ? (1) Fiecare membru  asuma raspunderea pentru orice alcare a legilor si regulamentelor vigoare comisa timp ce detine aceasta calitate. Totodata, accepta ca orice disputa sau contestatie care apare pe durata detinerii calitatii de membru si care se refera sau este rezultatul unei tranzactii efectuate pe piata instrumentelor financiare derivate organizata si administrata de S.C. BMFM S.A. sa fie solutionata conform regulamentelor acesteia.
(2) Membrii trebuie sa respecte toate prevederile regulamentelor S.C. BMFM S.A. si ale actele normative vigoare.
Sectiunea 2
Dob⮤irea dreptului de tranzactionare
Art. 43. ? (1) Pentru a dob⮤i dreptul de tranzactionare pe piata instrumentelor financiare derivate organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., entitatea interesata trebuie sa depuna la S.C. BMFM S.A. o cerere de admitere la tranzactionare ocmita conform anexei 1. (2) Cererea va fi otita de urmatoarele documente:
a) autorizatia de functionare, emisa de C.N.V.M. sau B.N.R., copie;
b) dovada detinerii calitatii de membru compensator sau a heierii unui contract de compensare cu un membru compensator; c) dovada achitarii anticipate a taxei de tranzactionare pentru o luna, dupa caz.
Art. 44. abrogat
Art. 45. ? Dreptul de tranzactionare se dob⮤este pe baza hotarⲩi consiliului de administratie al S.C. BMFM S.A. Art. 46. ? (1) S.C. BMFM S.A. va ocmi un registru al membrilor pietei, aflat grija departamentului juridic al societatii.
(2) Registrul va cuprinde urmatoarele rubrici:
a) numele membrului;
b) datele de identificare a membrului;
c) autorizatia emisa de C.N.V.M./B.N.R.;
d) hotarⲥa consiliului de administratie cu privire la acordarea dreptului de tranzactionare;
e) suspendarea sau pierderea dreptului de tranzactionare, cu aratarea hotarⲩlor care au stat la baza acestei situatii.
(3) Registrul va putea fi tinut si format electronic. Art. 47. abrogat
Art. 48. abrogat
Art. 49. abrogat
Art. 50. abrogat




Sectiunea 3
Drepturi, obligatii si interdictii pentru membri pietei


Art. 51. ? Membrii pietei instrumentelor financiare derivate, organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., se bucura de toate drepturile conferite de legile si regulamentele vigoare. Art. 52. abrogat
Art. 53. ? Membrii pietei au, principal, urmatoarele drepturi: a) sa beneficieze de sistemele de tranzactionare ale S.C. BMFM S.A. si de asistenta societatii pentru sistemele respective; b) sa iinteze asociatia de pe l⮧a S.C. BMFM S.A., care va fi consultata de aceasta cu privire la deciziile ce pot afecta costul, natura, caracteristicile tehnice sau structura serviciilor oferite de S.C. BMFM S.A.; c) sa detina calitatea de membru compensator, conformitate cu dispozitiile legilor si regulamentelor vigoare; d) sa fie reprezentati comisiile de specialitate ale pietei. Art. 54. ? Membrii pietei trebuie sa respecte ocmai obligatiile si interdictiile stabilite sarcina lor prin legile si regulamentele vigoare si au, principal, urmatoarele obligatii: a) sa heie tranzactii folosind exclusiv sistemele de tranzactionare ale S.C. BMFM S.A.; b) sa respecte normele de practica onesta prevazute de regulamentele S.C. BMFM S.A.; c) sa achite tarifele si comisioanele percepute de S.C. BMFM S.A. pentru piata instrumentelor financiare derivate;
d) sa respecte toate prevederile regulamentelor S.C. BMFM S.A. ;
e) sa respecte toate obligatiile stabilite sarcina sa prin legile vigoare si actele emise de C.N.V.M.
Art. 55. ? Membrii pietei trebuie sa respecte, principal, urmatoarele interdictii: a) sa se asocieze cu alti membri ai pietei vederea executarii ordinelor de bursa; b) sa heie tranzactii prin intermediul unui alt membru al pietei; c) sa negocieze cereri si oferte si sa heie tranzactii contul unei persoane aflate reorganizare judiciara sau faliment; d) sa egistreze contul clientilor alte tranzactii decⴠcele heiate pe piata instrumentelor financiare derivate; e) sa mentina deschise, pentru un client, pozitii de sensuri contrare la aceleasi instrumente financiare derivate sau aceeasi serie de optiuni;
f) sa heie tranzactii pe contul unui client, scopul hiderii de pozitii lipsa unui ordin al acelui client, daca acesta dispune de sumele, valorile sau bunurile necesare garantarii pozitiilor deschise;
g) sa sugereze clientilor, prin orice mijloace, garantarea obtinerii de profituri sau a limitarii pierderilor;
h) sa faca publicitate propriilor activitati r-o maniera care ar putea sugera obtinerea de profituri sigure;
i) sa tranzactioneze, pe o alta piata din Rom⮩a, contracte de acelasi fel cu cele tranzactionate pe piata instrumentelor financiare derivate organiazata si administrata de S.C. BMFM S.A.
Sectiunea 4
Proceduri privind modalitatile de control si supraveghere a activitatii pietei si reguli privind controlul intern al membrilor pietei
Art. 56. ? (1) Fiecare membru al pietei trebuie sa isi desemneze unul sau mai multi reprezentanti relatiile cu S.C. BMFM S.A. ή aceste raporturi vor fi luate considerare doar actele care poarta semnatura unuia din acesti reprezentanti, stampilate si cu numar de egistrare de la societate. Nu pot fi desemnati mai mult de trei reprezentanti pentru o societate. (2) Cel putin una din persoanele desemnate conditiile de mai sus va fi broker atestat de catre S.C. BMFM S.A.
(3) ήcetarea raporturilor de munca dintre membrul bursei si persoana de contact stabilita conform regulilor de la alin. (1) si (2) va fi notificata S.C. BMFM S.A. si se va desemna o alta persoana de contact cu aceasta.
Art. 57. ? (1) ή conformitate cu legislatia vigoare, membrii pietei trebuie sa detina un compartiment specializat, care are stabilite sarcini concrete vederea supravegherii ca societatea si personalul acesteia sa respecte toate normele legale vigoare, precum si regulamentele S.C. BMFM S.A. (2) Personalul adrat acest compartiment trebuie sa eplineasca toate conditiile stabilite prin actele normative vigoare. Art. 58. ? Persoanele adrate compartimentul de control intern al membrilor pietei vor avea urmatoarele atributii raporturile cu aceasta: a) sa supravegheze respectarea regulamentelor S.C. BMFM S.A. de catre membrul pietei si personalul acestuia; b) sa avizeze toate documentele transmise de catre membrul pietei catre S.C. BMFM S.A.;
c) sa pastreze legatura directa cu S.C. BMFM S.A. si cu consiliul pietei si sa propuna solutii pentru remedierea problemelor identificate de acestea;
d) sa asigure ca parolele si codurile de acces la programul de tranzactionare al pietei sa fie folosite exclusiv de catre persoanele abilitate.
Art. 59. ? Accesul la sistemul de tranzactionare este permis doar brokerilor societatii, precum si departamentului de tranzactionare si conducerii societatii, cu acordul si prezenta brokerilor. Art. 60. ? (1) Membrii pietei trebuie sa elaboreze si sa aplice proceduri interne de supraveghere si control al activitatii curente, care trebuie sa fie actualizate functie de cerintele S.C. BMFM S.A., precum si de modificarile si completarile aduse regulamentelor acesteia.
(2) Toate informatiile furnizate S.C. BMFM S.A. si consiliului pietei trebuie sa fie corecte, clare, exacte si adecvate, astfel ⴠsa ofere o informatie completa.
Art. 61. ? Membrul pietei este responsabil fata de S.C. BMFM S.A. pentru conduita si activitatea propriilor angajati, masura care acestia desfasoara activitati legate de piata organizata si administrata de S.C. BMFM S.A. Art. 62. - ή cazul care sunt sesizate abateri de la regulamentele S.C. BMFM S.A., precum si de la prevederile legale vigoare, consiliul de administratie al membrului pietei trebuie sa notifice, de ata, aceasta situatie S.C. BMFM S.A.si consiliului pietei. Art. 63. abrogat
Art. 64. ? Prevederile prezentei sectiuni se completeaza mod corespunzator cu cele ale Regulamentului de practica onesta si raspunedere juridica a operatorilor la BMFMS

Sectiunea 41
Taxa de tranzactionare


Art. 641. ? (1) S.C. BMFM S.A. va percepe o taxa lunara de tranzactionare de la entitatile care opereaza pe piata si care nu sunt actionare ale S.C. BMFM S.A.
(2) Taxa trebuie achitata termen de 5 de zile lucratoare de la data primirii facturii.
Art. 642. ? (1) ή caz de neplata a facturii termenul prevazut la art. 641 alin. (2), consiliul pietei va suspenda dreptul de tranzactionare al membrului pietei, p⮡ la achitarea integrala a debitului, dar nu mai mult de 6 luni. Art. 643. ? (1) ή cazul care membrul pietei nu achita debitul restant termenul prevazut la art. 642, consiliul de administratie va retrage dreptul de tranzactionare al acestuia.
(2) Redob⮤irea dreptului de tranzactionare se face prin efectuarea tuturor formalitatilor prevazute prezentul regulament si numai dupa achitarea debitului restant.
Art. 644. ? S.C. BMFM S.A. nu va permite accesul la tranzactionare membrilor pietei carora C.N.V.M. sau B.N.R. le-a suspendat sau restras autorizatia de functionare.

Sectiunea 5
ήcetarea dreptului de tranzactionare


Art. 65. ? Dreptul de tranzactionare eteaza urmatoarele situatii: a) retragere la cerere; b) retragere cu titlu de sanctiune;
c) retragerea autorizatiei de functionare de catre C.N.V.M./B.N.R.;
d) retragerea, de catre C.N.V.M./B.N.R., a dreptului de a desfasura operatiuni cu instrumente financiare derivate.
Art. 66. - Entitatea a carei calitate de membru eteaza una din situatiile prevazute prezenta sectiune, ram⮥ obligata pentru toate debitele pe care le are fata de S.C. BMFM S.A. Retragerea de la tranzactionare Art. 67. ? (1) Membru pietei care doreste retragerea de la tranzactionare de pe piata instrumentelor financiare derivate organiazata si administrata de S.C. BMFM S.A., va depune la S.C. BMFM S.A. o cerere conform anexei 4.
(2) Renuntarea este conditionata de eplinirea obligatiilor (inclusiv de natura financiara) pe care membrul pietei le are fata S.C. BMFM S.A. si clienti.
(3) Lu act de cererea de renuntare si de eplinirea tuturor cerintelor legale, directorul general sau persoana care asigura conducerea S.C. BMFM S.A., lipsa acestuia, va dispune crierea renuntarii registrul membrilor pietei.
(4) S.C. BMFM S.A. va notifica renuntarea casei de compensatie si C.N.V.M.
Retragerea dreptului de tranzactionare

Art. 68. ? (1) S.C. BMFM S.A. va retrage dreptul de tranzactionare al membrilor pietei cazul prevazut la art. 643 din prezentul regulament si alte cazuri prevazute de legile si regulamentele vigoare. (2) Decizia consiliului de administratie va fi crisa registrul membrilor pietei si va fi comunicata casei de compensatie si C.N.V.M. Retragerea autorizatiei de functionare de catre C.N.V.M. sau B.N.R.

Art. 69. ? (1) Dreptul de tranzactionare se pierde de plin drept cazul care C.N.V.M. sau B.N.R., dupa caz, retrage autorizatia de functionare a membrului pietei. (2) Decizia C.N.V.M./B.N.R. va fi crisa registrul membrilor pietei.

Retragerea dreptului de a desfasura operatiuni cu instrumente financiare derivate

Art. 70. ? (1) Dreptul de tranzactionare se pierde de plin drept cazul care C.N.V.M./B.N.R. emite o decizie privind retragerea dreptului de a desfasura operatiuni cu instrumente financiare derivate.
(2) Decizia C.N.V.M./B.N.R. va fi crisa registrul membrilor pietei.
Art. 71. abrogat
Sectiunea 6
Redob⮤irea dreptului de tranzactionare


Art. 72. ? (1) Redob⮤irea dreptului de tranzactionare se face prin eplinirea tuuror procedurilor prevazute prezentul regulament. (2) Pentru aceasta, este necesar ca entitatea sa eplineasca obligatiile de orice natura pe care le are fata de S.C. BMFM S.A.




CAPITOLUL III

BROKERUL



Sectiunea 1
Prevederi generale


Art. 73. ? Brokerul este persoana fizica atestata de S.C. BMFM S.A. si autorizata de C.N.V.M. sa negocieze cereri si oferte si sa heie tranzactii numele unui membru al pietei. Art. 74. ? (1) Pot dob⮤i calitatea de broker pe piata organizata si administrata de S.C. BMFM S.A., persoanele care eplinesc urmatoarele conditii: a) au vⲳta minima de 18 ani si exercitiul drepturilor civile; b) au cel putin studii medii; c) promoveaza cursurile de formare profesionala organizate de S.C. BMFM S.A.;
d) nu au fost sanctionate cu interzicerea definitiva a desfasurarii de operatiuni cu instrumente financiare derivate;
e) eplinesc si alte conditii stabilite prin legile si regulamentele vigoare .
Art. 75. ? Brokerii au toate drepturile, trebuie sa eplineasca toate obligatiile si sa respecte toate interdictiile stabilite favoarea sau sarcina lor prin legile si regulamentele vigoare. Art. 76. abrogat
Art. 77. abrogat
Art. 78. abrogat
Art. 79. abrogat
Art. 80. abrogat
Art. 81. abrogat
Art. 82. abrogat
Art. 83. ? (1) S.C. BMFM S.A. va ocmi un registru al brokerilor, aflat grija departamentului juridic al societatii. (2) Registrul va cuprinde urmatoarele rubrici: a) numele si prenumele brokerului; b) datele de identificare a acestuia;
c) atestatul eliberat de S.C. BMFM SA.;
d) autorizati emisa de C.N.V.M.;
e) pierderea calitatii de broker
Sectiunea 2
Restrictionarea accesului la tranzactionare


Art. 84. ? S.C. BMFM S.A va restrictiona accesul la tranzactionarel a unui broker, urmatoarele situatii: a) alcarea regulamentelor S.C. BMFM S.A.; b) suspendarea autorizatiei emise de C.N.V.M.; c) retragerea autorizatiei emise de C.N.V.M.; d) interzicerea definitiva, de catre C.N.V.M., a desfasurarii de operatiuni cu instrumente financiare derivate.

ήcalcarea regulamentelor S.C. BMFM S.A.

Art. 85. ? (1) S.C. BMFM S.A. va restrictiona accesul la tranzactionare al unui broker, ori de cⴥ ori constata o alcare grava a regulamentelor societatii. (2) Restrictionarea accesului va fi comunicata membrului pietei pentru care brokerul a prestat servicii de brokeraj, casei de compensatie si C.N.V.M.

Suspendarea autorizatiei emise de C.N.V.M.

Art. 86. ? (1) S.C. BMFM S.A. nu va permite accesul la tranzactionare brokerului caruia C.N.V.M. suspenda autorizatia emisa acest sens, pe baza comunicarii deciziei de suspendare. (2) Decizia C.N.V.M. va fi crisa registrul de evidenta al brokerilor. Retragerea autorizatiei emise de C.N.V.M. Art. 861. ? (1) S.C. BMFM S.A. nu va permite accesul la tranzactionare brokerilor carora C.N.V.M. le-a restras autorizatia emisa acest sens. (2) Mentiunea registrul de evidenta se va face pe baza si la data comunicarii hotarⲩi respective. Interzicerea definitiva a desfasurarii de operatiuni cu instrumente financiare derivate Art. 87. ? (1) S.C. BMFM S.A. nu va permite accesul la tranzactionare cazul care C.N.V.M. emite o decizie privind interzicerea definitiva a unui broker de la desfasurarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate.
(2) Radierea din registrul de evidenta se va face pe baza si la data comunicarii deciziei C.N.V.M..
Art. 88. abrogat
Art. 89. abrogat




DISPOZITII FINALE

Art. 90. ? (1) Prezentul regulament intra vigoare la data adoptarii sale de catre consiliul de administratie al S.C. BMFM S.A., sub conditia ratificarii hotarⲩi de catre adunarea generala a actionarilor societatii. (2) Prezentul regulament, precum si orice modificare sau completare a acestuia, vor fi supuse aprobarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Art. 91. - La data intrarii vigoare a prezentului regulament se abroga vechiul Regulament de organizare si functionare al BMFMS, precum si alte dispozitii contrare.





S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. SIBIU
CERERE DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE
Anexa nr. 1
- Societatea ? ? ? ? ???????
- Sediul social ? ? ? ? ??????
- Obiectul principal de activitate ? ? ???????????..
- Numar de atriculare la Registrul Comertului ??????????. C.U.I. .....................
- Cont bancar nr ? ? ? deschis la ? ? ... - Telefon/Fax ? ? ??. e-mail ? ? ?.. - Reprezentant legal ? ? av⮤ functia de???..??????.. Solicita acordarea dreptului de tranzactionare pentru piata instrumentelor financiare derivate oganizata si administrata de S.C. BMFM S.A. Sibiu Solicitantul a fost autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare/Banca Nationala a Rom⮩ei Decizia nr. ???????? din data de ??????? (anexata la prezenta cerere, copie, reuna cu deciziile de autorizare a brokerilor) Persoanele de legatura cu S.C. BMFM S.A. 1. - Numele si prenumele ? ? ? ? ??. - Act de identitate ??. seria ??.. nr. ??????.. CNP.......... ..... ...... ........................
- Domiciliul/Resedinta ? ? ? ? ???
Telefon ???????????.. ??? e-mail ? ? ??...?..
2. Numele si prenumele ? ? ? ? ??.
- Act de identitate ??. seria ??.. nr. ??????.. CNP.......... ..... ...... ........................
- Domiciliul/Resedinta ? ? ? ? ???
Telefon ???????????.. ??? e-mail ? ? ??...?..
3. Numele si prenumele ? ? ? ? ??.
- Act de identitate ??. seria ??.. nr. ??????.. CNP.......... ..... ...... ........................
- Domiciliul/Resedinta ? ? ? ? ???
Telefon ???????????.. ??? e-mail ? ? ??...?..
-
? SOLICITANTUL SE OBLIGA SA RESPECTE TOATE PREVEDERILE REGULAMENTELOR S.C. BMFM S.A.
? SOLICITANTUL SE OBLIGA CA TOATE INFORMATIILE CE URMEAZA A LE PUNE LA DISPOZITIA S.C. BMFM S.A. PE PARCURSUL DETINERII DREPTULUI DE TRANZACTIONARE SA FIE CONFORME CU REALITATEA. Ύ CAZ CONTRAR, SE VA SUPUNE LEGILOR Ύ VIGOARE SI VA SUPORTA TOATE CONSECINTELE CE DECURG DIN ACEASTA


Semnatura reprezentantului legal ? ?


Data ????????? stampila societetatii

APROBATA PRIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. SIBIU NR. ???.. DIN DATA DE ?????????



semnatura presedintelui C.A. si stampila societatii



Anexa nr. 2 ? abrogata
BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI SIBIU
CERERE DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE
BROKER

Persoana fizica:
- Numele si prenumele ? ? ? ? ????.??..
- Data si locul nasterii ? ? ? ? ???????
- Act de identitate ??seria nr. ?????? eliberat de ?????????.la data de ????...
- C.N.P????????????Domiciliul???? ?...????????????.????.
Telefon ? ? ??????????.e-mail .????????????...

Solicitantul a fost atestat de Consiliul bursei sa presteze servicii de brokeraj la Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu prin Atestatul nr. ??????? din data de ????????????
Solicitantul a fost autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sa presteze servicii de brokeraj la Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu prin Decizia nr. ???????din data de ?????????? (anexata copie la prezenta cerere).
Piata pentru care se solicita dreptul de tranzactionare:
R piata instrumentelor financiare derivate
R piata la disponibil

Solicitantul a mai detinut anterior dreptul de tranzactionare la BMFMS: da nu
Solicitantul a achitat toate debitele catre S.C. BMFM S.A. Sibiu si BMFMS suma de ????????..................
R DA prin ? ordinul de plata nr. ???????????? - chitanta ? ? ???.. R NU SOLICITANTUL SE OBLIGA SA RESPECTE TOATE PREVEDERILE ACTELOR NORMATIVE Ύ VIGOARE, PRECUM SI REGULAMENTELE S.C. BMFM S.A. SIBIU SI ALE BMFMS.
SOLICITANTUL SE OBLIGA CA TOATE INFORMATIILE CE URMEAZA A LE PUNE LA DISPOZITIA S.C. BMFM S.A. SIBIU SI BMFMS PE PARCURSUL DETINERII DREPTULUI DE TRANZACTIONARE SA FIE CONFORME CU REALITATEA. Ύ CAZ CONTRAR, SE VA SUPUNE LEGILOR Ύ VIGOARE SI VA SUPORTA TOATE CONSECINTELE CE DECURG DIN ACEASTA.



Data ????????? Semnatura si stampila





MEMBRUL BMFMS ? ? ? ? ?? cu sediul social ?????????? str. ? ? ??..nr. ????????.. av⮤ numar de atriculare la ORC ??????? si C.U.I. ????????, autorizata de CNVM prin Decizia nr?????????. tel./fax ? ? ?. reprezentat legal de????????..
solicita admiterea la tranzactionare pe pietele Bursei Monetar-Financiare si de Marfuri Sibiu
a d-lui/d-nei .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... posesor/posesoare a .......... seria .......... nr. ....................... eliberat de ............................ la data de ............................., domiciliat/a ............... str. .......... ..... ...... ..., nr. .......... ..... ...... ......... aflat/a cu societatea noastra relatii prevazute de dreptul muncii baza .......... ..... ...... .......................... si autorizat/a de C.N.V.M. prin Decizia nr. ......................din data de .......... ..... ...... ........


Data ................ Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii



APROBATA PRIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
BURSEI MONETAR-FINANCIARE SI DE MARFURI SIBIU
NR. ???.. DIN DATA DE ?????????





Anexa nr. 3 - abrogata
BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI SIBIU
CERERE DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE
TRADER
Persoana fizica:
- Numele si prenumele ? ? ? ? ??????...
- Data si locul nasterii ? ? ? ? ???????
- Act de identitate ??.. seria nr. ?????? eliberat de ?????????.la data de ????..
- CNP??????????.. Domiciliul ? ? ???????????..
- Telefon ? ? ???????.e-mail ? ? ??.
Solicitantul a fost atestat de Consiliul bursei pentru activitati de intermediere la Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu prin Atestatul nr. ??????? din data de ?????????
Solicitantul a fost autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pentru activitati de intermediere la Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu prin Decizia nr. ???????? (anexata copie la prezenta cerere).
Piata pentru care se solicita dreptul de tranzactionare: R piata instrumentelor financiare derivate R piata la disponibil Solicitantul a mai detinut anterior dreptul de tranzactionare la BMFMS: da nu
Solicitantul a achitat toate debitele catre S.C. BMFM S.A. Sibiu si BMFMS suma de ????????..................
R DA prin ? ordinul de plata nr. ???????????? - chitanta ? ? ???.. R NU SOLICITANTUL SE OBLIGA SA RESPECTE TOATE PREVEDERILE ACTELOR NORMATIVE Ύ VIGOARE, PRECUM SI REGULAMENTELE S.C. BMFM S.A. SIBIU SI ALE BMFMS.
SOLICITANTUL SE OBLIGA CA TOATE INFORMATIILE CE URMEAZA A LE PUNE LA DISPOZITIA S.C. BMFM S.A. SIBIU SI BMFMS PE PARCURSUL DETINERII DREPTULUI DE TRANZACTIONARE SA FIE CONFORME CU REALITATEA. Ύ CAZ CONTRAR, SE VA SUPUNE LEGILOR Ύ VIGOARE SI VA SUPORTA TOATE CONSECINTELE CE DECURG DIN ACEASTA.

Data ????????? Semnatura

APROBATA PRIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. SIBIU NR. ???? DIN DATA DE ????????..

Semnatura presedintelui C.A. si stampila societatii




Anexa nr. 4

S.C. BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. SIBIU
CERERE DE RETRAGERE DE LA TRANZACTIONARE

Societatea:
- Denumirea societatii ? ? ? ? ???
- Sediul social ? ? ? ? ???????
- Obiectul principal de activitate ? ? ????????????..
- Numar de atriculare la Registrul Comertului ??????????. C.U.I. ?.????
- Cont bancar nr ? ? ? deschis la ? ? ...
- Telefon/Fax ? ? ??. e-mail ? ? ?..
-Reprezentant legal ????????????........ av⮤ functia de ????????????...
Solicita retragerea de la tranzactionare piata instrumentelor financiare derivate organizata si administrata de S.C. BMFM S.A.

Mentionam ca societatea nu are debite restante fata de S.C. BMFM S.A.


Semnatura reprezentantului legal ? ? ???


Data ????????? Stampila societatii










Document Info


Accesari: 1970
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate




Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )