Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ACTIVITATEA CONTABILA

economie


ACTIVITATEA CONTABILA

3.1. Documente privind evidenta operativa, intocmirea si circuitul acestora.

În cadrul întreprinderii, activele circulante materiale (stocurile) ocazioneaza numeroase operatii, care pot fi grupate dupa continutul lor în operatiuni de aprovizionare si conservare, operatii de eliberare din depozite, inventariere.Aceste operatiuni sunt consemnate în diferite documente si evidente operative specifice.

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevazute în programul de aprovizionare, societatea TRICORP TRUST SRL emite catre furnizori comenzi, iar pe baza acestora încheie contracte economice.

În anumite conditii, contractele economice sunt înlocuite de catre furnizori prin confirmarea de comanda.

Pentru urmarirea modului în care sunt realizate contractele de aprovizionare, serviciul aprovizionare organizeaza o evidenta operativa, care cuprinde: registrul de comenzi si fisa de urmarire a executarii comenzilor. În aceste evidente se înscriu comenzile emise catre furnizori, precum si termenele de livrare stabilite de comun acord cu acestia, prin contracte economice sau, în lipsa acestora, prin confirmarea de comanda trimisa de furnizor, data la care a fost executata comanda, se face mentiuni privind revenirile pentru urgentarea executarii comenzii, penalizarile datorate pentru neexecutarea conditiunilor contractate etc.

În cadrul executarii comenzii si a contractului de aprovizionare, TRICORP TRUST SRL primeste de la furnizor avizul de însotire si / sau factura fiscala.

Avizul de însotire a marfii se emite, pe masura livrarii, de catre compartimentul vânzari si serveste ca document pentru eliberarea si scaderea depozitului, cu produsele, marfurilor sau altor valori destinate vânzarii trimise pentru prelucrare la terti, în custodie sau pastrare; este un document de însotire a bunurilor pe timpul transportului, document pentru întocmirea facturii fiscale; document de primire în gestiunea cumparatorului. Circula de la furnizor la cumparator. În gestiunea furnizorului, exemplarul 1 este preluat de delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru a însoti bunurile pe timpul transportului; iar exemplarul 2 ajunge la compartimentul vânzari, pentru înregistrarea cantitatilor în evidenta privind executarea contractelor si apoi transmis la compartimentul financiar-contabil pentru a fi atasat la factura si înregistrat.

În gestiunea cumparatorului, TRICORP TRUST SRL, exemplarul 1 sta la baza operatiunii de receptie de catre comisia de receptie a bunurilor aprovizionate, dupa care este trimis compartimentului aprovizionare pentru înregistrarea cantitatilor intrate, în registrul de evidenta al aprovizionarilor si certificarea efectuarii platii catre furnizor, precum si pentru înregistrarea în contabilitate, atasat la factura fiscala.

Întreprinderile care întocmesc factura fiscala ,în momentul livrarii bunurilor, nu vor mai emite avizul de însotire decât pentru bunurile trimise pentru prelucrare la terti, în custodie sau spre prelucrare, factura fiscala realizând, pe lânga functiile avizului de însotire, si pe cele de transport pentru viza de control financiar preventiv, si, totodata, este act justificativ pentru decontarea (încasare-plata) contravalorii.

Operatiunile de luare în primire a valorilor materialelor aprovizionate se numeste receptie. La sosirea materialelor de la furnizor se executa urmatoarele operatiuni de receptionare:

receptia transportului efectuata de delegatul serviciului aprovizionarii al întreprinderii cumparatoare. Aceasta se executa în momentul preluarii transportului de la caraus si consta în verificarea starii ambalajelor. În cazul în care se constata violari ale ambalajului se procedeaza pe loc la desfacerea coletului si se inventariaza continutul. Pentru lipsurile constatate se întocmeste un proces-verbal de constatare, care se semneaza de delegatul unitatii de transport si de cel al întreprinderii destinate;

receptia cantitativa efectuata de catre persoana care preia în gestiune materialele sosite. Prin receptie se confrunta datele din comanda cu avizul de însotire sau factura fiscala primita de la furnizor si cu materialele efectiv sosite, concordanta între sortimentele si cantitatile de materiale înscrise în factura cu cele primite;

receptia calitativa se efectueaza de catre un specialist.

Daca la receptia valorilor materiale se constata deteriorarea sau lipsa coletelor, nepotriviri calitative fata de datele indicate în documentele însotitoare, se întocmeste Nota de receptie si constatare de diferente. Prin acest document materialele necorespunzatoare calitativ sau în neconcordanta cu comanda sunt respinse la receptie, preluate în custodie si tinute la dispozitia furnizorului.

Primirea avizului de însotire si a facturii fiscale, sosirea transportului si plata facturii se înscriu, în ordine cronologica, în Registrul de comenzi si în Fisa de urmarire a executarii comenzilor.

Daca materialele se primesc în transe sau sosesc înainte de primirea facturii de la furnizor, precum si în cazul în care materialele respective au fost achitate si lasate un timp în custodia furnizorului, pentru consemnarea receptiei, se întocmeste Nota de intrare-receptie .

În cazul în care factura soseste odata cu materialele, receptia valorilor materiale se poate consemna direct pe factura fara a se mai întocmi Nota de intrare-receptie.

Bonul de predare-transfer-restituire este folosit pentru predarea la magazie a produselor, semifabricatelor si a materialelor obtinute din productia proprie, pentru tranzitarea materialelor de la un loc de depozitare la altul în cadrul aceleiasi întreprinderi, precum si pentru restituirea celor neutilizate la sfârsitul perioadei.

Documentele folosite pentru eliberarea stocurilor de active circulante cu privire la materialele pentru consum sunt: Bonul de consum si Fisa limita de consum.

Valorile materiale trimise spre prelucrare la terti se elibereaza pe baza Dispozitiei de livrare, Aviz de însotire pe care se face mentiunea "pentru prelucrare la terti". La înapoierea materialelor se controleaza daca s-a primit cantitatea preluata corespunzatoare, în raport cu normele de consum, iar pe documentele de receptie, pentru o evidenta corecta, se face mentiunea "din prelucrare".

Livrarea marfurilor si produselor finite catre terti se face pa baza facturii fiscale..

Fisa de magazie este un document de evidenta operativa a magaziei (depozitului) si se întocmeste separat pentru fiecare fel, calitate sau sortiment de stocuri materiale.

Documentele referitoare la valorile materiale intrate în unitatea patrimoniala (facturi, avize de însotire, nota de intrare-receptie etc.), dupa înregistrarea în fisele de magazie, se predau serviciului (resortului) de aprovizionare. Dupa verificare, avizare si înregistrare în evidenta tehnico-operativa a aprovizionarii, aceste documente se transmit la compartimentul de contabilitate în termenele stabilite de conducatorul compartimentului contabil-financiar.

Documentele primire de iesire a stocurilor din depozite se predau la compartimentul contabilitate.3.2. Forma de contabilitate folosita

Forma de contabilitate folosita de societatea TRICORP TRUST SRL este dubla inregistrare.
Dubla inregistrare consta in inregistrarea simultata si cu aceeasi suma a unei tranzactii economico-financiara in 2 conturi :
- in debit
- in creditul celuilalt cont.
Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont se stabileste cu ocazia inregistrarii tranzactiei economico-financiare in contabilitatea curenta pe baza dublei inregistrari se numeste : CORESPONDENTA CONTURILOR.
Primul tip fundamental al dublei inregistrari consta in înregistrarea operatiei economice concomitent în debitul unui cont de activ si în creditul altui cont, de asemenea de activ, însa în partile opuse ale acestora.
Al doilea tip fundamental al dublei înregistrari se formeaza pornind de la cea de-a doua modificare bilantiera de structura în pasiv, reprezentata prin ecuatia:
A = P + x - x
Al doilea tip fundamental al dublei înregistrari consta în înregistrarea concomitenta a operatiei economice în creditul unui cont de pasiv si în debitul altui cont, de asemenea, de pasiv.
Al treilea tip fundamental al dublei înregistrari porneste de la al treilea tip de modificari bilantiere, respectiv modificarea de volum în sensul cresterii, reprezentat de ecuatia
A + x = P + x
Al treilea tip fundamental al dublei inregistrari consta in inregistrarea concomitenta a operatiei economice in debitul unui cont de active si in creditul unui cont de pasiv.
Al patrulea tip fundamental al dublei înregistrari porneste de la al patrulea tip de modificari bilantiere, respectiv modificarea de volum în sensul scaderii, reprezentat de ecuatia
A - x = P - x
Al patrulea tip fundamental al dublei inregistrari consta in inregistrarea concomitenta a operatiei economice in credtul unui cont de active si in debitul unui cont de pasiv.
Dubla inregistrare a operatiilor economice in conturi determina stabilirea unor importante legaturi reciproce intre conturi. Ea permite verificarea exactitatii inregistrarii operatiilor economice si face sa creasca valoarea informationala a contabilitatii.

3.3. Aspecte privind contabilitatea financiara
Conform Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile aduse de OG 70/2004 si Legea 420/2004, aplicabile de la data de 01.01.2005 - publicata in M.O. nr. 993 din 28.10.2004, societatea TRICORP TRUST SRL organizeaza si conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Contabilitatea financiara furnizeaza informatii contabile care sunt destinate utilizatorilor externi: investitorii, creditorii, guvernul sau publicul larg si este concretizata prin situatii financiare numite situatii de sinteza.

În cazul firmei TRICORP TRUST SRL sunt utilizate echipamente informatice, prin pachetul integrat CONTABILITATE, pentru întocmirea documentelor justificative si pentru prelucrarea si înregistrarea datelor în contabilitate, registrele si formularele privind activitatea financiara si contabila, pot fi adaptate în functie de necesitatile proprii de utilizare, în conditiile respectarii continutului de informatii ale modelelor prevazute în nomenclator.

Administratorul societatii trebuie sa intocmeasca un set de situatii financiare in forma standardizata ce contine: bilant, cont de profit si pierdere, tabloul fluxului de numerar, note explicative.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
In cadrul societatii TRICORP TRUST SRL conducerea contabilitatii este in
partida dubla si se intocmeasc situatii financiare anuale.
Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la societatea TRICORP TRUST SRL revine directorului economic si contabilului-sef . Aceste persoane au studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare.
Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat.

3.4. Evidenta contabila a fondurilor proprii si a fondurilor atrase (straine)
Politica de finantare a societatii TRICORP TRUST SRL este finantarea din fonduri proprii (autofinantarea, cresteri de capital).
Un alt fond propriu este considerat si capitalul propriu.
TRICORP TRUST SRL se dezvolta prin forte proprii, fara a apela la fonduri straine, folosind drept surse o parte a profitului obtinut in exercitiul expirat si fondul de amortizare, urmarind atat acoperirea necesarului de inlocuire a activelor imobilizate cat si cresterea activelor de exploatare.
Evidenta contabila a majorarii de capital prin repartizari din profitul net al anului precedent si al exercitiului curent este inregistrata astfel:
- Cote din profitul net al exercitiului precedent de 120.000.000 lei repartizate pentru cresterea capitalului social, cu retinerea unui impozit pe dividende de 10% (12.000.000 lei):
107 = % 120.000.000
"rezultatul reportat" 1012 108.000.000
"capital subscris varsat"
446 12.000.000
"alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"
- Cote din profitul net al anului curent de 180.000.000 lei repartizate pentru cresterea capitalului social, cu retinerea unui impozit pe dividende de 10% (18.000.000 lei):
129 = % 180.000.000
"repartizare profitului"    1012 162.000.000
"capital subscris varsat"
446 18.000.000
"alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate"

3.5. Contabiliatatea previzionala

Mediul în care actioneaza întreprinderea se bazeaza pe ireversibilitatea timpului si pe incertitudine; "scurgerea timpului este însotita de achizitia continua de informatii care sa reduca incertitudinea".

În prezent, profesia contabila este tot mai constienta de impactul potential al schimbarilor de mediu asupra capacitatii acesteia de a raspunde, în planul informarii financiare, nevoilor de predictie, dar si de certitudine ale utilizatorilor de informatii financiare. Pentru a raspunde nevoilor utilizatorilor, un raport financiar trebuie:

- sa furnizeze mai multe informatii despre proiecte, oportunitati, riscuri si incertitudini;

- sa se concentreze mai atent asupra factorilor care creeaza valoare pe termen lung, asupra determinantilor non-financiari ai valorii: procese, inovare, resurse umane.

În ultimii ani a devenit din ce în ce mai actuala ideea de contabilizare la valoarea estimata a fluxurilor viitoare de trezorerie pe care acestea le pot aduce întreprinderii, si nu la cost istoric; altfel spus, pentru a reprezenta valoric un activ, se tinde tot mai mult spre contabilizarea veniturilor viitoare decât spre cea a cheltuielilor trecute. Confruntata cu traditionala evaluare în costuri istorice, aceasta tendinta, cel putin pentru început, are menirea sa bulverseze atât pe contabilul, cât si pe analistul financiar de formatie clasica.

Din motive de prudenta, evaluarea elementelor specifice pozitiei financiare a întreprinderii la momentul întocmirii situatiilor financiare se realizeaza la valoarea contabila neta, astfel costul istoric este ajustat cu valori rectificative, de natura amortismentelor si provizioanelor pentru depreciere.

3.6. Contabilitatea investitiilor, a mijloacelor fixe si a imobilizarilor financiare. Calculul amortizarii. Mijloacele fixe, deservesc mai multe exercitii, îsi pastreaza forma materiala initiala pâna la scoaterea din folosinta, iar includerea uzurii se face prin intermediul amortizarii.

Intrarea in gestiune a mijloacelor fixe se face prin:

       a) achizitionarea masinii conform facturii


"Furnizori de imobilizari" 160.000.000

"mijloace de transport"


"TVA deductibila"


b) achitarea furnizorului


"Furnizori de imobilizari" 5121 100.000.000

"Conturi la banci in lei"


" Carnete de cecuri cu limita de suma"

Iesirea din gestiune a mijloacelor fixe se face prin:

"mijloace de transport"   

"amortizarea mijloacelor 38.080.000

de transport


"cheltuieli privind

activele cedate"

c)      se incaseaza factura prin banca

= 461 214.200.000 " conturi la banci in lei" "debitori diversi"

d)     se inchid conturile de cheltuieli si venituri


"profit si pierdere" "cheltuieli privind

activele cedate"


"venituri din cedarea " profit si pierdere"

activelor"


3.7. Contabilitatea stocurilor


În contabilitate, stocurile sunt reflectate astfel:

valoric, în contabilitatea sintetica;

cantitativ si valoric, cu unele exceptii, în contabilitatea analitica;

cantitativ, în evidenta operativa de la locurile de depozitare.

Preturile folosite la evaluarea activelor circulante înregistrate în contabilitate se numesc preturi de înregistrare. Ele pot diferi în functie de optiunea unitatilor patrimoniale si de natura stocurilor si productiei în curs de executie. Astfel:

  • Materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, ambalajele si baracamentele achizitionate din afara unitatii pot fi reflectate în contabilitate la costul de achizitie, pretul standard sau pretul de facturare al furnizorului.

Costul de achizitie folosit la înregistrarea intrarii stocurilor respective în contabilitate este format din pretul de facturare al furnizorului, taxele si ambalajelor nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli incluse în factura furnizorului. Un asemenea pret devine cost istoric si va fi luat în considerare la eliberarea stocurilor în cauza de la locurile de depozitare. Întrucât costul de achizitie, devine pret de înregistrare în contabilitate chiar pentru aceleasi sortimente, difera de la o perioada la alta în functie de marimea preturilor de livrare practicate de furnizori sau volumul cheltuielilor de transport-aprovizionare, se ridica problema preturilor unitare care trebuie practicate la iesirea stocurilor în cauza de la locurile de depozitare.

In cadrul societatii TRICORP TRUST SRL, stocurile sunt inregistrate la pretul de achizitie. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat - primul iesit) sau costul mediu ponderat si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

Societatea TRICORP TRUST SRL achizitioneaza marfuri de la furnizor la cost de achizitie de 22.000.000 lei, TVA 19% (4.180.000 lei) , adaus comercial 30% (6.600.000 lei), TVA la vanzare 19% (5.434.000 lei), pret de vanzare cu amanuntul 34.034.000 lei.
"furnizori" 22.000.000

"marfuri"   


"TVA deductibila

b) se inregistreaza adausul comercial si TVA aferent marfurilor achizitionate


"marfuri"    378 6.600.000

"diferente de pret

la marfuri"


"TVA neexigibila"

c)vanzarea marfurilor prin magazinul cu amanuntul


"casa in lei"    707 28.600.000

"venituri din vanzarea

marfurilor"


"TVA colectata"

d) descarcarea gestiunii magazinului cu valoarea marfurilor vandute


"marfuri"


"cheltuieli privind

marfurile"


"diferente de pret la marfuri"


"TVA neexigibila"
3.8. Contabilitatea decontarilor cu terti.

In cazul societatii TRICORP TRUST SRL operatiile privind datoriile fata de terti sunt:

operatii privind datoriile comerciale (achizitii de la furnizori: marfuri, materiale consumabile; furnizare energie electrica, termica, etc.)

operatii privind datoriile salariale, sociale si asimilate

operatii privind datoriile fiscale si asimilate (impozitul pe profit, TVA, impozit pe salarii

alte datorii fata de bugetul statului (impozite, taxe si varsaminte asimilate)

Pentru furnizarea energiei electrice, societatea TRICORP TRUST SRL acorda furnizorului un avans de 10.000.000 care se regularizeaza ulterior la achitarea facturii care este de 50.000.000 lei, TVA 19%. Furnizorul accepta un bilet la ordin pentru decontarea diferentei de plata.

Operatiile privind creantele sunt:

creante in legatura cu clientii

creante in legatura cu personalul

TVA de recuperat de la buget

Alte creante privind bugetul statului

Societatea TRICORP TRUST SRL vinde produse finite (calculatoare) pe credit comercial. Valoarea facturii la pret de vanzare 50.000.000 lei, TVA 19%, incasarea se face in contul curent la banca. Pretul de inregistrare al produselor 40.000.000 lei.

a)     inregistrarea facturii pentru vanzarea produselor:


"clienti"    701 50.000.000

"venituri din vanzarea

produselor finite"


"TVA colectata"

b)     incasarea facturii prin banca"


"conturi la banci in lei" "clienti"

c) se descarca gestiunea de produsele finite


"venituri din "produse finite"

productia stocata"Toate aceste operatiuni se efectueaza cu ajutorul dispozitivelor de plati / incasari: ordin de plata (OP), CEC, chitanta, bon fiscal, bilet la ordin, etc


3.9. Contabilitatea trezoreriei agentului economic

Contabilitatea trezoreriei cuprinde totalitatea fluxurilor financiare. Cuprinde investitiile financiare pe termen scurt..

Trezoreria cuprinde ansamblul lichiditatilor monetare si a echivalentelor de numerar de care dispune o unitate pentru a face fata platilor scadente.

Lichiditatile monetare reprezinta mijloace banesti efective: numerar prin casierie (anexa 16), disponibil din banca, avans de trezorerie.. Echivalentele de numerar cuprind valori de incasat (efecte comerciale, cecuri, titluri de plasament: actiuni obligatiuni si alte valori, timbre fiscale, postale bonuri valorice, de combustibil, de alimente.

Documentele privind trezoreria societatii TRICORP TRUST SRL sunt: registrul de casa, dispozitie de plata/incasare, chitanta, monetarul, cecul ,OP , biletul la ordin, cambia, extras de cont .

Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din clasa 5.

Plati prin casierie:

a) depunerea numerarului la banca


"conturi la banci in lei" " casa in lei"

b) plata salariilor la lichidare


"personal-renumeratii "casa in lei"

Datorate"

c) plata chiriei pe luna curenta


"cheltuieli cu redeventele, "casa in lei"

locatiile de gestiune

si chiriile

3.10 Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor

Structura cheltuielilor societatii TRICORP TRUST SRL este:

cheltuieli cu costul marfurilor

cheltuieli cu chirii (doua din spatiile in care functioneaza computer-shop-urile fiind inchiriate)

cheltuieli postale si de telecomunicatii (telefonie fixa, mobila, internet)

cheltuieli cu transportul marfurilor (exista contracte incheiate cu diverse firme de curierat rapid, transporturi necesare in cazul expedierilor in alte locatii atunci cand nu se efectueaza prin mijloace proprii)

cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale

cheltuieli cu combustibilul si intretinerea autototurismelor aflate in patrimoniul societatii

cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe si cheltuieli cu obiecele de inventar.


Structura veniturilor societatii TRICORP TRUST SRL este:

venituri din vanzarea marfurilor - acestea avand ponderea cea mai importanta in cifra de afaceri a firmei

venituri din prestari servicii.


3.11. Situatii financiare anuale. Bilantul si contul de profit si pierdere. Lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar.

Societatea TRICORP TRUST SRL intocmeste situatiile financiare anuale simplificate, conform OMF 306/26 februarie 20002. Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in mii lei.

Situatiile financiare anuale cuprind:

bilantul

contul de profit si pierdere

situatia modificarilor capitalului propriu

situatia fluxurilor de trezorerie

politici contabile si note explicative

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale societatii pentru respectivul exercitiu financiar.

Pentru intocmirea situatiilor financiare se au in vedere o serie de lucrari premergatoare inchiderii exercitiului financiar. Acestea constau din:

a)     intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere

b)     inventarierea generala a patrimoniului

c)      inregistrarea operatiunilor de regularizare:

inregistrarea diferentelor constatate la inventariere

inregistrarea unor operatiuni privind amortizarile

inregistrarea operatiunilor privind provizioanele pentru deprecieri si riscuri si cheltuieli

inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor creantelor si datoriilor in valtuta

inregistrarea operatiunilor privind cheltuielile in avans

d)     determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia

e)     intocmirea balantei de verificare finala

f)       intocmirea situatiilor financiare anualeDocument Info


Accesari: 3247
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )