Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ANALIZA ECHILIBRULUI ECONOMICO-FINANCIAR

economieSTRUCTURA TEMEI

(CUPRINS)
CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE

LOCALIZAREA SOCIETATII COMERCIALE

FORMA DE PROPRIETATE A SOCIETATII COMERCIALE

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII COMERCIALE

ORGANIGRAMA SOCIETATII COMERCIALE

PROCESUL TEHNOLOGIC (TEHNIC) AL SOCIETATII COMERCIALE

STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE

CAPITOLUL II ANALIZA EVOLUTIEI GENERALE A ACTIVITATII ECONOMICE A SOCIE 19419h723t TATII COMERCIALE

ANALIZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI

ANALIZA PE BAZA RAPORTULUI STATIC SI DINAMIC


CAPITOLUL III ANALIZA PIETEI

PRODUSE ( SERVICII)

PRETURI

CONCURENTA

COTA DE PIATA

FURNIZORI


CAPITOLUL IV   ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA MODELELOR DE RENTABILITATE


CAPITOLUL V   ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA STRUCTURII PATRIMONIALE

ANALIZA ACTIVELOR

ANALIZA SURSELOR DE FINANTARE ( PASIVELOR)

ANALIZA CAPITALURILOR FIRMEI


CAPITOLUL VI   ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA CAPACITATII DE PLATA ( A SOLVABILITATII)

ANALIZA LICHIDITATII

ANALIZA SOLVABILITATII


CAPITOLUL VII   DETERMINAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA RATELOR DE GESTIUNE (VITEZELOR DE ROTATIE)


CAPITOLUL VIII   DETERMINAREA RISCULUI DE FALIMENT

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE


SOCIETEA COMERCIALA COMPETROL S.A., SOCIETATE NATIONALA DE PETROL, SUCURSALA COMPETROL

DENUMIREA SOCIETATII

"FABRICA DE ULEIURI GRIVITA"

LOCALIZARE

Strada Carpati, Numarul 5-11, Sector 1, Bucuresti

FORMA DE PROPRIETATE

Fabrica de Uleiuri Grivita, ca forma de proprietate, este o societate comerciala cu capital de stat.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Principalele atributii specifice acestei unitati constau in aprovizionarea cu uleiuri minerale, aditive, precum si fabricarea diverselor sortimente de uleiuri, imbidonarea acestora si livrarea in vrac sau imbidonate.

Aprovizionarea cu uleiuri se efectueaza pe calea ferata, in vagoane cisterna sau cu cisterne auto.

Primirea acestora in cadrul fabricii comporta operatiunile de pregatire pentru descarcare, receptie calitativa si cantitativa si descarcarea propriu-zisa, cu respectarea masurilor impuse de prevederile legale in vigoare.

Depozitarea uleiurilor minerale se face in rezervoarele destinate acestui scop, amplasate in parcuri sau pe platforme, cu luarea tuturor masurilor pentru prevenirea pierderilor cantitative si pentru pastrarea calitatii produselor, respectandu-se obligatoriu reglementarile de protectie a muncii si PSI.

In activitatea de gestionare a produselor in cadrul fabricii, se determina diferentele cantitative din transport, depozitare si manipulare, stabilindu-se cauzele care produc aceste diferente si luandu-se masuri ca pe viitor sa se elimine fenomenele nedorite.


In acest scop, fabrica asigura si raspunde de :

primirea, receptia, depozitarea, manipularea si livrarea de uleiuri finite ;

primirea si receptia de uleiuri de baza si aditivi ;

amestecul fractiilor de baza - prin aditivare - in vederea obtinerii unor sortimente superioare de uleiuri minerale in productie de mic tonaj ;

depozitarea produselor in rezervoarele de stoc, ambalarea lor si livrarea la beneficiar ;

incadrarea stricta in parametrii de calitate prevazuti in standardele si normele in vigoare ;

intretinerea, revizia si repararea instalatiilor, rezevoarelor si sistemelor de pompare din dotare, in scopul mentinerii lor in stare corespunzatoare de functionare, asigurandu-se prin aceasta exploatarea lor la parametrii proiectati si in conditii de deplina securitate.

Organizarea si funcionarea fabricii are la baza necesitatea de a asigura

Pe linie ierarhica, Fabrica de Uleiuri Grivita, ca unitate componenta, fara personalitate juridica, este in subordinea directa a S.C. Competrol S.A., fiind indrumata si controlata de catre compartimentele functionale de specialitate ale societatii in conformitate cu structura organizatorica a S.C. Competrol S.A., aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.


ORGANIGRAMA

Structura organizatorica a Fabricii de Uleiuri Grivita se prezinta astfel:

Contabil-Sef

Birou Personal-Administrativ,cu urmatoarele compartimente de lucru:

Evidenta personal,administrativ

Paza obiectiv

Sef Productie-Gestiune,cu urmatoarele compartimente de munca:

Productie

Gestiune

Birou Tehnic,cu urmatoarele compartimente de munca:

Intretinere,utilitati

Transport

Formatia civila de pompieri

Birou Aprovizionare-Desfacere, cu urmatoarele compartimente de munca:

Magazie diverse

Aprovizionare

Facturare

Gestiune bunuri valorice

Laborator C.T.C.

Contabil-sef, care are in subordine directa:

Biroul financiar-contabil, cu urmatoarele compartimente de munca:

Evidenta finanaciar-contabila

Sinteza lucrari calculator

Organizarea Fabricii de Uleiuri Grivita este aprobata conform reglementarilor in vigoare.

Structura organizatorica a Fabricii de Uleiuri Grivita - organigrama - se prezinta schematic conform schitei urmatoare:

ORGANIGRAMA SUCURSALEI "FABRICA DE ULEIURI GRIVITA"


Total personal : 80

Din care:

- personal executie si conducere 17

- muncitori 63

L.M.I.R.U.= lacatus mecanic intretinere si reparatii utilaje


PROCESUL TEHNOLOGIC (TEHNIC)


Procesul tehnologic se refera la fabricatia de uleiuri minerale auto prin folosirea ca materii prime a uleiurilor de baza si aditivilor.

Modul de lucru se poate explica astfel:

uleiul de baza este introdus intr-un vas de amestec si supus incalzirii pana la atingerea temperaturii de 60-65C, agitarii si circularii continue pentru omogenizare.

Dupa atingerea temperaturii mentionate, se introduc succesiv in urmatoarea ordine aditivii pachet cu proprietati: antioxidante, dispersante, antispumante, neutralizante, si amelioratorul indicelui de vascozitate, in cantitatile indicate in reteta de fabricatie.

In timpul adaugarii aditivilor in ulei, se mentine temperatura indicata si se continua agitatarea si recircularea acestora timp de doua ore.

Din uleiul astfel preparat se preleveaza o proba care va fi analizata in laboratorul C.T.C. din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice specificate in caietul lui de sarcini.

Daca rezultatele analitice nu se inscriu in limitele admisibile ale documentului de calitate stabilit, se vor face corecturile necesare conform indicatiilor date de laborator.

Uleiul finit este supus testarii pentru evaluarea verificarii proprietatilor lui de performanta pe diferite standuri de motoare, in functie de destinatie.


STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE "COMPETROL",

FABRICA ULEIURI GRIVITA
CAPITOLUL I
Denumire, forma juridica, sediu, durata


Articolul 1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este Societatea Nationala de Petrol, Sucursala Competrol, Fabrica de Uleiuri Grivita.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea acesteia este trecuta in intregime cu specificatii privind numarul de inregistrare si codul fiscal.

Articolul 2. Forma juridica a societatii

Societatea Nationala de Petrol, Sucursala Competrol, Fabrica de Uleiuri Grivita este persoana juridica, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Articolul 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, strada Carpati, nr.5-11, sector 1.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea are sucursale, filiale si reprezentante in late localitati din tara.

Articolul 4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Camera de Comert si Industrie.CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate al societatii


Articolul 5. Scopul societatii

Scopul societatii este comercializarea produselor petroliere si fabricarea uleiurilor minerale.

Articolul 6. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul de activitate al societatii este alcatuit din :

efectuarea de operatiuni de comercializare, de vanzare-cumparare a produselor petroliere;

depozitarea rezervellor strategice de produse petroliere;

productie si fabricatie a produselor petroliere;

prestari servicii:

analiza produselor petroliere pentru terti;

transportul produselor petroliere cu autoicisterna;

incarcare cu motostivuitorul.

reconditionarea produselor degradate;

operartiuni financiar-bancare.CAPITOLUL III
Capitalul social, actiuni

Articolul 7. Capitalul social la nivelul societatii comerciale "Competrol" S.A.

Capitalul social initial este fixat la suma de 375 miliarde lei impartit 15.000.000 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionari.

Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice romane sau straine in conditiile legii.

Articolul 8. Actiuni

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevatute de lege.

Societatea va tine evidenta actiunilor intru-un registru numerotat, sigilat si parafat de Presedintele Consililului de Administratie, si care se pastreaza la sediul societatii.

Articolul 9. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Articolul 10. Drepturile si obligatiile decurgand din actiuni.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actinari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului statut si a dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute in statut.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Articolul 11. Gestiunea actiunilor

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pebtru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile prevazute de lege.

Articolul 12. Pierderea actiunilor

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de circulatie. Dupa sase luni, va putea obtine un duplicat al actiunii.CAPITOLUL IV
Adunarea Generala a Actionarilor


Articolul 13. Atributii

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica sa economica si comerciala.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale :

a)       aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie ;

b)       alege membrii Consiliului de Administratie si ai Comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca ;

c)        alege Directorul General, il descarca de activitate si il revoca ;

Directorul General este si presedintele Consiliului de Administratie ;

d)       stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si munca efectiv  

prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege ;


e)       stabileste nivelul de salarizare al membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General, al membrilor Comitetului de Directori si ai Comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii ;

f)          stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator ;

g)       examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierdere dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Comisiei de cenzori; aproba repartizarea beneficiului ;

h)        hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor ; aproba orice fel de credit comercial acordat de societate ;

i)          hotaraste cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii curente a acestora, precum si la cesiunea actiunilor ;

j)          hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii ;

k)        hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii ;

l)          hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii ;

m)     analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului in relatiile cu clientii ;

n)        hotaraste cu privire la actionarea in Justitie a membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General sau a cenzorilor pentru paguba pricinuita societatii ;

o)       hotaraste in orice problema privind societatea.

Atributiile Adunarilor Generale ale Actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Articolul 14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de presedintele Consiliului de Administratie sau de unul dintre vicepresedinti pe baza imputernicirii data de presedinte.

Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la inchiderea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.

Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor care reprezinta cel putin o treime din capitalul social, la cererea Comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv.

Adunarea generala va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Articolul 15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este consituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin jumatate din capitalul social.

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de catre unul dintre vicepresedinti desemnati de presedinte.

Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre membrii Adunarii Generale, un sectretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii, care se va scrie intr-un registru sigilat, parafat si semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

La sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii Generale a Actionarilor pot fi invitati si reprezentanti ai salariatilor, atunci cand se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii.

Articolul 16. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararile actionarilor se iau prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari sau reprezentanti ce detin cel putin o treime din capitalul social se va decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hoatrarile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.


Articolul 17.

In perioada in care statul este actionar unic, atributiile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi exercitate de Consiliul Imputernicitilor Statului, potrivit legii.

Consiliul Imputernicitilor Statului isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizares si funcionare aprobat de organul care a infiintat societatea.CAPITOLUL V
Consiliul de Administratie

Articolul18. Organizare

Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 15 administratori alesi ed Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de patru ani si care pot avea calitatea de actionari.

Numarul de administratori este stabilit in raport cu volumul si specificul societatii comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant, acesta fiind o persoana indicata de acelasi actionar care l-a desemnat pe predecesorul sau.

Consiliul de Administratie este condus de un presedinte.

La prima sedinta, Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai 1-3 vicepresedinti.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedintii desemnati de presedinte.

Presedintele numeste un secretar dintre membrii consiliului sau din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin o jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si luarea deciziilor cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 10 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea acestor probleme.

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele Consiliului de Administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de Adunarea Generala a Actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti desemnati de Consiliu.

Presedintele Consiliului de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a Comisiei de cenzori toate documentele societatii la cererea acestora.

Presedintele, vicepresedintii, membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii.

In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Articolul 19. Atributiile Consiliului de Administratie

Atributii :

a)     angajeaza, concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia ;

b)     stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului compartimentelor ;

c)      aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate ;

d)     aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor acordate ;

e)     aproba incheierea de contracte de inchiriere ;

f)        stabileste tactica si strategia de marketing ;

g)     aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate ;

h)      supune annual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget pe anul in curs ;

i)        rezlova orice problema stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.CAPITOLUL VI

Articolul 20. Comitetul de Directie

Consiliul de Administratie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet de Directie compus din membrii alesi din Consiliul de Administratie, fixandu-le in acelasi timp si salariile potrivit legii.

La societatile care au regimul celor cu capital integral de stat, atributia prevazuta la alineatul precedent se indeplineste cu acordul Ministerului de Resort.

Presedentele Consiliului de Administratie indeplineste si functia de Director General, sau de Director, in care calitate conduce si Comitetul de Directie, asigura administrarea curenta a societatii si conduce la indeplinire deciziile Consiliului de Administratie in limitele activitatii societatii.

Deciziile Comitetului de Directie se iau cu majoritate absoluta a voturilor membrilor sai. Comitetul de Directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, registrul sau de deliberari.CAPITOLUL VII
Gestiunea societatii


Articolul 21. Comisia de cenzori

Gestiunea societatii este controlata de actionari si de Comisia de cenzori formata din 8 membrii care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili.

In perioada in care statul este actionar, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului de Finante.

Adunarea Generala alege acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in limitele legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta la cerere date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.
Atributii :

a) in timpul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte si registrele de evidente contabile si informeaza Consiliul de Administratie asupra neregulilor ;

b)            la incheierea exercitiului financiar controleaza exactiatatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierdere, prezentand Adunarii Generale a Actionarilor un raport scris ;

c)            la lichidarea societatii controleaza operatiile de lichidare ;

d)            prezinta Adunarii Generale a Actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si obiectul proiectului.

Comisia de cenzori se intruneste la sediul unitatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza Adunarii Generale.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul de Administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutivsau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

Atributiile si modul de functionare a Comisiei de cenzori precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in aceste domenii.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub incidenta Art.18, Alin. 4, precum si cei care sunt rude care primesc salarii sau alte remuneratii, sub orice forma, de la administratori sau de la societate pentru alte functii decat cea de cenzor.

CAPITOLUL VIII
Activitatea societatii


Articolul 22. Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.Articolul 23. Personalul societatii

Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de Consiliul Imputernicitilor Statului cu acordul Ministerului de Resort. Restul personalului este angajat de catre Consiliul de Categorii si Functii, se stabileste si poate fi modificat de Adunarea Generala a Actionarilor in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limiei minime de salarizare prevazuta de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii. Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Consiliul de Administratie sau de catre Directorul General a societatii comerciale.

Articolul 24. Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25. Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmii bilantul contabil si contul de profit si pierdere avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Fiantelor.

Articolul 26. Calculul si repartizarea rezultatului

Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din beneficiul societatii se pot consitui fondurile destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Din beneficiul annual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel putin 5% din totalui beneficiului prevazut in bilantul contabil precum si alte cote prevazute de reglementarile in vigoare.

Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultand beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza acestora proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de catre societate in conditiile legii, in cel putin doua luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul inregistrarii de piederi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.CAPITOLUL IX
Modificarea formei juridice, diviziunea, lichidarea, litigii

Articolul 27.Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata intr-o alta forma de societate comerciala prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

In perioada in care statul este actionar unic,transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

Articolul 28.Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului social;

- hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

- faliment;

- pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva,daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea acestuia la suma ramasa;

- numarul de actionari va fi mai mic de 5 pentru o perioada mai mare de 6 luni;

- la cererea oricarui actionar,daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni,iar Adunarea Generala a Actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

in orice alta situatie,pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor,luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Articolul 29. Lichidarea societatii

In caz de dizolvare,societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

Articolul 30. Litigii

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj,potrivit legii.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

Articolul 31

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Articolul 32

Consiliul Imputernicitilor Statului va executa atributiile Adunarii Generale a Actionarilor pe perioada in care societatea comerciala are capital integral de stat.

Consiliul Imputernicitilor Statului se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile specifice.
CAPITOLUL II

ANALIZA EVOLUTIEI GENERALE A ACTIVITATII ECONOMICE A

SOCIETATII COMERCIALE


2.1.ANALIZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI

2.1.1.CIFRA DE AFACERI


In conditiile actuale,cand factorii pietei primeaza in sistemul de variabile care explica rezultatele unei intreprinderi,analiza cifrei de afaceri este esentiala pentru aprecierea locului intreprinderii in sectorul sau de activitate,a pozitiei sale pe piata,a aptitudinilor acesteia de a lansa,respectiv de a dezvolta diferite activitati intr-o maniera profitabila.In functie de nivelul cifrei de afaceri se poate preciza daca intreprinderea este suficient de importanta,daca are semnificatie raportarea rezultatelor sale la cele ale sectorului,respectiv daca partea sa de piata este neglijabila,putandu-se lua decizii strategice in consecinta.

Analiza cifrei de afaceri trebuie sa se raporteze permanent la pozitia strategica a firmei.O intreprindere care dispune de o pozitie strategica favorabila este,de regula,mai dinamica si mai profitabila decat alte intreprinderi din acelasi sector;o intreprindere fara forta strategica va avea,mai devreme sau mai tarziu,rezultate negative sau mediocre.

In analiza surselor de venituri este important sa se plece de la caracterizarea intreprinderii in functie de modul de operare,respectiv,daca opereaza pe o singura piata sau mai multe,intrucat,fiecare piata poate avea o evolutie proprie,distincta si specifica,cu influente asupra rezultatelor obtinute de firma.

De aceea,in evaluarea potentialului de crestere a veniturilor sunt necesare informatii privind sursele de venituri,evolutia in ultima perioada de timp,precum si modul lor de agregare pe diferite niveluri.

Analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri urmareste evolutia pe total si pe elementele componente fata de perioada precedenta,precum si modificarile intervenite in structura cifrei de afaceri.De asemenea,analiza dinamicii si structurii cifrei de afaceri sesizeaza cauzele care au determinat evolutia acestui indicator si modificarile structurale,in vederea stabilirii masuririlor corespunzatoare pentru reglarea activitatii.

Cifra de afaceri totala reprezinta volumul total al afacerilor unei firme,evaluate la preturile pietei (incasarile totale).

Intr-o definitie data de Ordinul Expertilor Contabili din Franta se apreciaza ca cifra de afaceri repezinta valoarea afacerilor realizate de intreprindere cu terti prin exercitarea curenta a activitatii sale profesionale.In regulamentul privind aplicarea Legii Contabilitatii din tara noastra se precizeaza ca cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea veniturilor realizate din livrarile de bunuri,executarea de lucrari si prestarea de servicii (exclusiv remizele si alte reduceri acordate clientilor).

La nivelul Fabricii de Uleiuri Grivita ,cifra de afaceri pe anul 2000 a fost formata din:

1)Venituri din vanzarea produselor petroliere(activ. de baza)

2)Venituri din alte activitati:

-fabricatie de uleiuri minerale;

-vanzari bonuri valorice;

3)Venituri din prestari servicii:

-incarcarea cu motostivuitor;

-efectuarea de anallize de laborator la terti;

-transport produse petroliere la terti.

In tabelul urmator sunt prezentate veniturile care au format cifra de afaceri in anii 1998, 1999 si 2000 :
Nr Crt

VENITURIDIFERENTE
Venituri din vanzarea marfurilor (produse petroliere)


Venituri din alte activitati


Venituri din prestari servicii


TOTAL

Pe baza datelor prezentate in tabelul anterior, se poate explica evolutia fiecarei categorii de venit, contributia acestora la cifra de afaceri, precum si modificarile intervenite in structura acesteia.

Din tabelul anterior rezulta ca cifra de afaceri a inregistrat o crestere in valoare absoluta cu 165.059.654 mii lei in anul 2000, fata de anul 1998 si cu 51.832.799 mii lei in anul 2000, fata de anul 1999.

In structura se observa o crestere a ponderii veniturilor din vanzarea marfurilor la 96,36% in anul 2000 concomitent cu scaderea veniturilor din alte activitati, adica a fabricarii uleiurilor minerale la 3,63%.

Veniturile din orestari servicii au inregistrat o scadere in perioada analizata (anul 2000) la 0,01%, aceasta ca urmare a scaderii cererii potentialilor clienti pentru astfel de servicii.

Veniturile totale au inregistrat cresteri, ceea ce va influenta pozitiv cifra de afaceri; evolutia cifrei de afaceri se insrie pe o linie ascendenta, intreprinderea dispunand de un potential care ii permite sa-si consolideze pozitia pe piata.
2.1.2.VENITURILE TOTALE

Principalele elemente care formeaza veniturile unitatii patrimoniale sunt sumele sau valorile incasate sau de incasat,din:

-livrarile de bunuri,executarea de lucrari,prestarile de servicii si din avantajele pe care unitatea a consimtit sa le primeasca;

-executarea unor obligatii legale sau contractuale din partea tertilor;

-venituri exceptionale, care nu sunt legate de activitatea curenta si se refera, fie la operatii de gestiune(despagubiri si amenzi incasate, donatii, salarii neridicate prescrise si alte venituri), fie la operatii de capital (cotele parti din subventiile pentru investitii virate asupra rezutatului exercitiului, pretul de vanzare sau cesiune al activelor imobilizate cedate,exclusiv TVA).

In cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exercitiului se mai cuprind:

-productia stocata, reprezentand variatia in plus sau in minus intre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse si productiei in curs la finele perioadei (Sf) si valoarea initiala (Si) a acestora, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite;

-productia imobilizata, reprezentand veniturile din productia de imobilizari, respectiv costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale;

-diminuarea sau anularea provizioanelor constituite care se inregistreaza, dupa caz, la venituri din exploatare, financiare sau exceptionale, in situatia in care nu mai este justificata mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila (reluari asupra provizioanelor).

La nivelul Fabricii de Uleiuri Grivita, veniturile sunt formate din:

-venituri din exploatare,

-venituri financiare,

-venituri exceptionale,

rezultand veniturile totale.

Veniturile realizate de unitate in perioada 1998-2000 sunt prezentate conform tabelului urmator:Nr Crt

VENITURIDIFERENTE
Venituri din exploatare


Venituri financiare


Venituri exceptionale


TOTAL
Document Info


Accesari: 4675
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )