Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ECONOMIE INTERNATIONALA

economie
EC. INTERNATIONALA 1

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.

Categoriile mondoeconomice reprezinta simple prelungiri teritoriale ale unor categoriimacroeconomice.

Economia na ionala este, în acelasi timp, atât o categorie macroeconomica, cât si o categorie

mondoeconomica.

Subdezvoltarea economica relativa exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare,

comparatie care se face nu in raport cu pragul de saracie sau gradul de civilizatie determinate pe

baza unor standarde fundamentate stiintific, ci in raport cu nivelul de dezvoltare a altor tari si, in

special, in raport cu cel al tarilor economic dezvoltate.

Prin subdezvoltarea economica absoluta intelegem ca nivelul dezvoltarii economice a unei tari sau

alteia asigura conditii minime necesare unui trai decent.

Strategiile nationale de dezvoltare urmeaza un model unic de industrializare, dezvoltare a

agriculturii, stiintei si tehnicii etc., intrucat statele nu se deosebesc intre ele.

Ciclurile economice medii au ca baza economica de declansare criza modului tehnic de productie,

iar prin solutionarea crizei are loc procesul de trecere de la un mod tehnic de productie la un alt mod

tehnic de productie.

ONUDI apreciaza ca in multe zone ale lumii subdezvoltate exista o puternica criza alimentara care

in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie, si foamete.

In ceea ce priveste raportul dintre industria prelucratoare si cea extractiva se observa o predominare

a industriei extractive si o scadere a ponderii industriei prelucratoare , aceasta din urma producanduse

dupa revolutia industriala si in procesul industrializarii.

Mediul ambiant este format din mediul natural la care nu se adauga rezultatele activitatilor umane.

Ritmul cel mai inalt il cunoaste cresterea populatiei din tarile dezvoltate.

Investitiile straine de portofoliu reprezinta acele investitii ale unor firme straine care urmaresc sa

detina pachetul de control si decizie asupra firmelor in care fac investitii.


Un rol deosebit în evaluarea economiei interna ionale îl au studiile de conjunctura economica

interna ionala si compara iile interna ionale.


Compara iile interna ionale stabilesc masura dezvoltarii, permit fiecarei Ńari sa se edifice asupra locului pe

care-l ocupa în economia mondiala, sa si elaboreze o ordine de prioriti, o strategie adecvata de dezvoltare.


Alimenta ia în lume este asigurata într-o mica propor ie de catre agricultura.

Cresterea economica este necesara pentru ca ea da posibilitatea comunitii sa nu consume foarte

multe bunuri si servicii, ducând astfel la îmbunatirea reala a standardelor de viaŃa.


Ecodezvoltarea reprezinta o noua strategie de evolu ie a economiei mondiale, care are drept scop

îmbunatirea calitii vie ii si protejarea naturii, în paralel cu men inerea unor ritmuri de crestere economica

in descrestere.

Institu ia interna ionala este un instrument secundar al colaborarii multilaterale.

Organiza iile neguvernamentale sunt create printr-un instrument juridic care stabileste acordul

statelor implicate (tratat, pact, constitu ie, carta etc.).


Organiza iile guvemamentale sau asocia iile interna ionale sunt institu ii create printr-o ini iativa

privata sau mixta.


Rela iile societatilor transnationale cu ara lor de origine nu apar ca rela ii între parteneri. Statul nu

poate intervini pentru a tempera politica economica agresiva a vreunei firme na ionale.

Rela iile dintre societatile transnationale si statele pe teritoriul carora ele îsi desfasoara activitatea

(state-gazda) nu sunt foarte complexe si diferite, si nu tin cont de apartenen a statului-gazda la

grupul Ńarilor dezvoltate sau la acela al Ńarilor în curs de dezvoltare.

____ 22. STN se pot adapta permanent la noile structuri organizatorice, la noile formule manageriale, specifice fie nu

numai unei ramuri de activitate, ci si unui anumit segment, dar si fiecarei etape în parte.

Primul raport catre Clubul de la Roma s-a numit ``Limitele cresterii`` si a fost elaborat de un grup

de autori condus de W. Leontif.

Ritmurile descrescinde ale evolutiei populatiei mondiale, inclusiv in tarile in curs de dezvoltare,

conduc la cresterea relativa a populatiei tinere (sub 15 ani) si la scaderea ponderii populatiei de

peste 65 de ani.

____ 25. Categoriile mondoeconomice reprezinta un ansamblu de relatii care se manifesta in cadrul diviziunii

internationale a muncii si circuitului economic mondial.

____ 26. Economia internationala poate fi definita ca totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, conectate intre

ele prin ansamblul relatiilor internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la

diviziunea nationala a muncii si circuitul economic national, bazate pe o ordine economica nationala specifica

unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale

si al unei conjuncturi economice internationale date .

La un anumit nivel de dezvoltare, economia nationala inceteaza sa se dezvolte autarhic.

____ 28. Dupa criteriul potentialului economic, se deosebesc: state foarte mari, state mari, state mijlocii, state mici si

state foarte mici.

____ 29. Dupa criteriul calitatii vietii, se deosebesc: tari cu o calitate a vietii foarte prospera, tari cu o calitate a vietii

buna, tari cu o calitate a vietii mediocra, tari cu o calitate a vietii slaba si tari care au o calitate a vietii sub

orice nivel de decenta, fiind sub pragul saraciei.

____ 30. Dupa criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii, deosebim: state cu o economie

foarte deschisa, state cu o cota ridicata de export, state dependente de pia a externa, state avind schimburi

economice cu o gama larga de produse si state avind schimburi economice depinzind de 1-2 produse.


Prin subdezvoltare economica intelegem acea stare a societatii care se caracterizeaza prin urmatoarele

trasaturi esentiale:

a. dinamica economica lenta si crestere demografica decelerata;

b. nivel alarmant de scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii;

c. structuri economice inapoiate, bazate, in principal, pe productia agricola, industria extractiva si

produse semifabricate;

d. mecanisme economice externe dezarticulate;

e. excedent de forta de munca necalificata sau slab calificata;

f. dependenta unilaterala economica si, deseori, politica fata de tarile avansate din punct de vedere

economic ;

g. calitatea vietii puternic afectata de malnutritie, subnutritie, habitat precar, nivel deplorabil al asistentei

medicale si educatiei;

h. grad ridicat de indatorare fata de strainatate;

i. in diviziunea nationala a muncii, tarile respective constituie surse de aprovizionare cu produse primare

si piete de desfacere a bunurilor industriale din tarile dezvoltate;

j. structuri sociale ale capitalismului introductiv.

____ 32. Asistenta acordata de comunitatea internationala in favoarea tarilor in curs de dezvoltare se realizeaza prin

ONUDI.


Printre principalele probleme globale ale economiei internationale putem enunta urmatoarele:

- problema energiei;

- problema materiilor prime;

- problemele demografice si demo-economice;

- problema alimentatiei in lume;

- problema ecologica sau a mediului ambiant;

- problemele modului tehnic de productie, tipului de crestere economica si modelelor de dezvoltare

economica;

- problemele stiintei si tehnologiei, accesului la tehnologiile noi, de virf, si transferului de tehnologie;

- problemele decalajelor economice, subdezvoltarii si datoriei externe;

- problemele restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismelor relatiilor economice

internationale;

- problema cursei inarmarilor si dezarmarii, a raporturilor politico-militare in lume;

- problema democratizarii organizatiilor economice internationale si a cadrului juridic international;

- problema patrimoniului comun al umanitatii .

____ 34. Criza economica mondiala actuala reprezinta o noutate prin cauzele, formele de manifestare si consecintele ei,

avind un caracter multicriterial.

____ 35. Teoria mondoeconomica este o parte a stiintei economice , avind ca suport teoretic si metodologic teoria

economica generala.

____ 36. Structurile economice de baza ale economiei internationale sunt : circuitul economic mondial sau relatiile

economice internationale, economiile internationale si diviziunea nationala a muncii.

____ 37. F.A.O. apreciaza ca in multe zone ale lumii aflate in curs de dezvoltare exista o puternica criza alimentara

care in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie si foamete

____ 38. Institu ia interna ionala este un instrument fundamental al colaborarii multilaterale


Rela iile STN cu ara lor de origine apar ca rela ii între parteneri. Statul intervine pentru a tempera politica

economica agresiva a vreunei firme na ionale.

____ 40. Rela iile dintre STN si statele pe teritoriul carora ele îsi desfasoara activitatea (state-gazda) sunt foarte

complexe si diferite, în func ie de apartenen a statului-gazda la grupul Ńarilor dezvoltate sau la acela al Ńarilor

în curs de dezvoltare

____ 41. Economia internationala este un sistem complex si global care are trei mari subsisteme: a. structurile de baza

(economiile nationale, ca celule de baza ale economiei internationale; diviziunea nationala a muncii si relatiile

economice internationale reunite in circuitul economic national); b. ordinea economica internationala; c.

problemele globalizate ale economiei mondiale.

____ 42. In ceea ce priveste factorii reducerii decalajelor si ai lichidarii subdezvoltarii economice, literatura de

specialitate ii clasifica in doua mari grupe: a) factori interni si b) factori externi.

____ 43. Studiile arata ca in decursul istoriei populatia mondiala cunoaste o tendinta de descrestere absoluta.

____ 44. In prezent, populatia mondiala creste anual cu 70-80 milioane de locuitori, ceea ce demonstreaza ca rata

mortalitatii este superioara ratei natalitatii .


Echilibrul unui sistem ecologic exprima concordan a dintre materia organica si materia

anorganica.


Atunci când presiunile externe depasesc pragul de rezistenŃa, sistemul ecologic intra în stare

de dezechilibru, de criza si se poate prabusi în ansamblu.


Practica arata ca este mai eficienta refacerea poluarii decât prevenirea mediului poluat.


Degradarea mediului se datoreste în general influen ei a doi factori divergen i, si anume:

a) lipsa unei subdezvoltari economice, saracia, suficien a mijloacelor de aprovizionare cu apa,

despaduririle, diferite tipuri de degradare a solului, descresterea popula iei si presiunea acesteia sub

diverse forme asupra degradarii mediului înconjurator;

b) amplificarea descresterii activitii economice, cum ar fi poluarea de origine industriala,

agricola, si animala, utilizarea abuziva a apei, utilizarea intensiva a terenurilor agricole etc.

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

Premisele formarii economiei interna ionale sunt:

a. problemele globale, marile descoperiri geografice, apari ia diviziunii interna ionale

a muncii, constituirea pie ei interna ionale s.a.

b. apari ia si dezvoltarea na iunilor, apari ia decalajelor economice, marile descoperiri

geografice, prima revolu ie industriala, apari ia diviziunii interna ionale a muncii,

constituirea pie ei interna ionale s.a.

c. apari ia si dezvoltarea na iunilor, marile descoperiri geografice, prima revolu ie

industriala, apari ia diviziunii interna ionale a muncii, constituirea pie ei

interna ionale s.a.

d. apari ia crizelor economice, apari ia decalajelor economice, apari ia diviziunii

internationale a muncii, apari ia si dezvoltarea na iunilor, globalizarea s.a.

____ 50. O economie nationala se caracterizeaza printr-o serie de indicatori ce o deosebesc de alte economii cum ar fi:

a. structura economiei nationale, nivelul dezvoltarii economice, ritmul cresterii economice,

pozitia geografica.

b. structura economiei nationale, extinderea schimburilor economice, ritmul cresterii

economice, dezvoltarea fortelor de productie.

c. structura economiei nationale, nivelul dezvoltarii economice, ritmul cresterii economice,

cota de export.

d. structura economiei nationale, extinderea schimburilor economice, ritmul cresterii

economice, pozitia geografica.

____ 51. Care dintre criteriile de analiza comparata a statelor in economia internationala (criterii de clasificare a

statelor) reflecta marile decalaje existente in lume si ofera elemente pentru o strategie internationala in

favoarea tarilor mai putin dezvoltate ?

a. criteriul mecanismului economic

b. criteriul nivelului de dezvoltare economica

c. criteriul potentialului economic

d. criteriul calitatii vietii

____ 52. Elementele componente ale ordinii economice internationale sunt:

a. globalizarea, economiile nationale, tipurile si modelele de diviziune internationala a

muncii, mecanismul relatiilor economice internationale, criteriile de analiza comparata a

statelor, cadrul institutional, cadrul juridic international.

b. raportul de forte in economia internationala contemporana, globalizarea, mecanismul

relatiilor economice internationale, normele si regulile de conduita a statelor in raporturile

internationale, relatiile politico-diplomatice, cadrul cultural si social international.

c. starea economiilor nationale, tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii,

formele relatiilor economice internationale, mecanismul relatiilor economice

internationale, cadrul institutional, cadrul juridic international, cadrul cultural si social

international.

d. starea economiilor nationale, normele si regulile de conduita a statelor in raporturile

internationale, relatiile politico-diplomatice, cadrul institutional, cadrul juridic

international, cadrul cultural si social international.

____ 53. Factorii interni ai reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii economice sunt:

a. crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile

exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare; acordarea de credite financiare

in conditii de favoare in ceea ce priveste nivelul dobanzilor, perioada de gratie si durata de

rambursare; accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate

dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale.

b. stimularea investitiilor externe de capital in economia tarilor in curs de dezvoltare;

acordarea de catre tarile dezvoltate si organismele internationale de asistenta in formarea

si pregatirea de cadre, in elaborarea de studii de oportunitate si fezabilitate;acordarea de

asistenta financiara, tehnologica; accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la

tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale.

c. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; economiile interne din PIB destinate

productiei; nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor; dezvoltarea

invatamantului; crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la

marfurile exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare;

d. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; economiile interne din PIB destinate

productiei; nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor; dezvoltarea

invatamantului; asistenta sanitara si imbunatatirea starii demografice; dezvoltarea adecvata

si in structuri armonioase a industriei, agriculturii si serviciilor; crearea si dezvoltarea unei

infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica.

____ 54. Ciclul economic de tip Kondratieff este :

a. foarte scurt

b. scurt

c. mediu

d. lung

____ 55. Cresterea productiei agricole pe calea extensiva consta in :

a. atragerea in cultura agricola a noi suprafete arabile

b. chimizarea agriculturii

c. mecanizarea agriculturii

d. folosirea de forta de munca calificata

____ 56. Criza agroalimentara are un caracter :

a. conjunctural

b. structural

c. unic

____ 57. Care organism international are ca scop mobilizarea de resurse financiare, materiale si tehnologice destinate

tarilor cu deficit alimentar dar si, uneori, acordarea de ajutoare in produse alimentare ?

a. F.A.O.

b. P.A.M.

c. F.I.D.A.

d. P.N.U.D.

____ 58. Criza de materii prime are un caracter:

a. ciclic, global, dinamic

b. structural, global, multidimensional

c. conjunctural, multidimensional

d. global, dinamic, multidimensional

____ 59. Dupa care criteriu, procesul de industrializare se poate baza pe industria usoara sau pe industria grea?

a. criteriul participarii la diviziunea internationala a muncii

b. criteriul structurii industriei

c. criteriul gradului de diversificare a productiei industriale

d. criteriul surselor de finantare a investitiilor

____ 60. Indicatorii investitiilor pentru prevenirea degradarii mediului fac parte din grupa:

a. indicatorilor potentialului natural al mediului inconjurator

b. indicatorilor mediului natural

c. indicatorilor calitatii mediului inconjurator

d. indicatorilor de reglare a mediului inconjurator

____ 61. Aceste taxe sunt introduse de Administratia mediului ambiant, pentru inregistrarea firmelor poluante

a. taxe de utilizare

b. taxe pe produse

c. taxe administrative

d. taxe de diferentiere

____ 62. Organismul international al carui obiectiv fundamental il constituie protejarea si ameliorarea mediului este:

a. P.N.U.D.

b. O.N.U.D.I.

c. U.N.E.P.

d. U.N.E.S.C.O.

____ 63. Care dintre gruparile deschise de militanti in favoarea conservarii naturii si combaterii poluarii are ca scop

promovarea conservarii naturii si aplicarea de programe ecologice vizand prezervarea diversitatii genetice, a

celei a speciilor si ecosistemelor, dar si utilizarea rationala a resurselor naturale ?

a. WWF

b. UICN

c. Greenpeace

d. Clubul Sierra

____ 64. Carui organ principal al O.N.U ii revine coordonarea eforturilor tarilor membre pentru infaptuirea telurilor

social-economice ale Cartei ?

a. Adunarea Generala

b. Consiliul Economic si Social

c. Consiliul de Tutela

d. Consiliul de Securitate

____ 65. Aceasta organizatie internationala a stabilit un program de actiune practica in domeniul comertului

international, urmarind cresterea exporturilor tarilor in curs de dezvoltare si accelerarea dezvoltarii lor

economice.

a. PNUD

b. ONUDI

c. UNCTAD

d. UNIAR

____ 66. Cauzele crizei agroalimentare sunt:

a. schimbari radicale în sistemul de distribuire a alimentelor, reorientarea politicilor agrare,

formarea si dezvoltarea unor deprinderi corecte de consum, existen a mijloacelor

financiare necesare în vederea asigurarii hranei.

b. înfaptuirea reformelor agrare; diversificarea produc iei agricole; cooperarea sub diverse

forme; armonizarea intereselor na ionale cu cele comunitare.

c. factorii naturali, cresterea demografica, starea înapoiata a agriculturii în Ńarile în curs de

dezvoltare, interdependen a cu alte probleme globale, sporirea pre urilor la petrol,

reformele proprietii, liberalizarea economiei .

d. stagnarea sau restrângerea activitilor economice în Ńarile dezvoltate, diminuarea cererii

de produse industriale a Ńarilor în curs de dezvoltare, noile bariere protec ioniste ale

comer ului mondial


Cooperarea dintre Ńarile în curs de dezvoltare si Ńarile dezvoltate implica o serie de cerin e, printre care:

a. armonizarea si coordonarea politicilor economice în domeniul industrial; adoptarea de

masuri pentru sprijinirea proceselor de integrare economica; încheierea de acorduri pe

termen lung privind specializarea produc iei.

b. consultari asupra disponibilitilor factorilor de produc ie si a costurilor acestora;

consultari asupra posibilitilor si condi iilor de investi ii; reamplasarea unor capaciti de

produc ie din Ńarile dezvoltate si crearea unor noi instala ii industriale în Ńarile în

dezvoltare; accesul Ńarilor în dezvoltare la cunostin ele tehnice si tehnologice avansate.

c. promovarea comer ului direct între Ńarile în curs de dezvoltare; constituirea unor aparate

institu ionale care sa permita consultarea si coordonarea în vederea determinarii unor mai

bune condi ii de achizi ionare a tehnologiilor;

d. dezvoltarea economico-industriala bazata pe substituirea importurilor; dezvoltarea

economico-industriala orientata spre promovarea exporturilor;accesul Ńarilor în dezvoltare

la cunostin ele tehnice si tehnologice avansate.


Societile transna ionale (STN) sunt societi bazate pe :

a. o strategie gândita la scara mondiala

b. realitatea obiectiva a rela iilor economice

c. partenariatul economic

d. existen a obiectiva a politicilor economice ale statelor.


Acest tip de decalaje sunt caracterizate prin diferen a în marime absoluta între indicatorii de nivel.

a. decalaje cantitative

b. decalaje calitative

c. decalaje absolute

d. decalaje relative

____ 70. Cooperarea dintre Ńarile în curs de dezvoltare si Ńarile dezvoltate implica o serie de cerin e:1.consultari asupra disponibilitilor factorilor de produc ie si a costurilor acestora;

2.achizitionarea de cunostinte know-how ;

3.reamplasarea unor capaciti de produc ie din Ńarile dezvoltate si crearea unor noi instala ii industriale în

Ńarile în dezvoltare;

4. consultari asupra posibilitilor si condi iilor de investi ii;

5. luarea de credite in conditii foarte avantajoase sau cu dobinda minima;

6. accesul Ńarilor în dezvoltare la cunostin ele tehnice si tehnologice avansate.

Variante:

a. 1+2+3+5

b. 3+4+5+6

c. 1+3+4+6

d. 1+2+5+6

e. nici una


Enumerati criteriile de clasificare a economiilor nationale:

1.criteriul mecanismului economic ;

2.criteriul indicatorilor specifici calitatii vietii si nivelului de trai;

3.criteriul potentialului economic;

4.criteriul participarii la circuitul economic mondial;

5.criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii;

6.criteriul virstei populatiei apte de munca;

7.criteriul calitatii vietii;

8.criteriul valutar-financiar;

9.criteriul nivelului dezvoltarii economice.

Variante:

a. 2+4+5+6+8+9

b. 1+2+4+6+8+9

c. 1+3+4+5+6+8

d. 1+3+4+5+7+9

e. 1+3+5+7+8+9


Care sunt tipurile de economii nationale dupa criteriul mecanismului economic ?

1.tari cu economie de piata;

2.tari sarace;

3.tari cu economie in tranzitie;

4.tari in curs de dezvoltare;

5.tari dezvoltate;

6.tari cu economie planificata centralizat.

Variante:

a. 1+2+4

b. 2+4+6

c. 2+3+5

d. 1+3+6

e. nici una


Clasificati economiile nationale dupa criteriul nivelului de dezvoltare economica:

1.tari cu economie de piata;

2.tari dezvoltate;

3.tari cu dezvoltare medie;

4.tari cu economie in tranzitie;

5.tari slab dezvoltate;

6.tari foarte dezvoltate;

7.tari cu economie planificata centralizat;

8.tari in curs de dezvoltare.

Variante:

a. 1+3+4+5+7

b. 2+3+5+6+8

c. 1+3+4+5+8

d. 3+4+5+6+8

e. nici una


Clasificati economiile nationale dupa criteriul potentialului economic:

1.tari foarte mari;

2.tari mari;

3.tari mijlocii;

4.tari mici;

5.tari foarte mici;

6.tari dezvoltate;

7.tari in curs de dezvoltare;

8.tari in tranzitie;

9.tari cu economie de piata;

10.tari sarace.

Variante:

a. 1+2+3+4+5

b. 6+7+8+9+10

c. nici una


Enumerati directiile de actiune pentru instaurarea unei noi ordini economice internationale:

1. lichidarea subdezvoltarii, a decalajelor economice, apropierea conditiilor de viata civilizata a tuturor

popoarelor;

2. implementarea unui nou sistem de functionalitate si dezvoltare a economiei mondiale;

3. restructurarea sistemului juridic si promovarea larga a unor principii, norme si reguli noi de drept

international;

4. crearea unor mecanisme echilibrate ale relatiilor economice internationale;

5. ameliorarea cadrului institutional international;

6. crearea unui nou subsistem al economiei internationale;

7.promovarea unor forme avansate de cooperare economica;

8.restructurarea actualei diviziuni internationale a muncii;

9.crearea de noi organizatii economice internationale avind diferite obiecte de activitate.

Variante:

a. 2+4+5+7+8+9

b. 2+3+4+5+6+9

c. 1+2+4+5+7+8

d. 1+3+4+5+7+8

e. nici una


Enumerati trasaturile esentiale care caracterizeaza subdezvoltarea economica:

1.nivel foarte scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii;

2.calitatea vietii este puternic afectata de malnutritie, subnutritie, habitat precar, nivel deplorabil al asistentei

medicale si educatiei;

3.aducerea de prejudicii tarilor cu care intra in relatii de colaborare;

4.dinamica economica lenta si crestere demografica accelerata;

5.excedent de forta de munca necalificata sau slab calificata;

6.mecanisme economice interne dezarticulate;

7.crearea de organizatii economice internationale avind obiecte de activitate care nu ajutau tarilor sarace;

8.tarile respective constituie piete de desfacere pentru tarile dezvoltate;

9.grad ridicat de indatorare fata de strainatate;

10.dependenta unilaterala economica si uneori si politica fata de tarile dezvoltate;

11.restructurarea diviziunii internationale a muncii;

12.structuri sociale arhaice;

13.structuri economice inapoiate bazate in special pe agricultura, industria extractiva si produse semifabricate;

Variante:

a. 1+2+3+5+7+8+10+11+12+13

b. 2+4+5+6+8+9+10+11+12+13

c. 1+3+5+6+7+9+10+11+12+13

d. 1+2+4+5+6+8+9+10+12+13

e. nici una


Care sunt principalele probleme globale cu care se confrunta in prezent economia internationala?

1. problema energiei

2. problema ratei mortalitatii la scara planetara

3.problemele demografice si demo-economice

4. problema alimentatiei in lume

5. problema ecologica si a mediului ambiant

6. problemele modului tehnic de productie, tipului de crestere economica si modelelor de dezvoltare

economica

7. problemele stiintei si tehnologiei, accesului la tehnologiile noi, de varf, si transferului de tehnologie

8. problema numarului mare de persoane care sunt repartizate la un pat de spital si la fiecare medic in parte

9. problemele restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismele relatiilor economice

internationale

10. problema cursei inarmarilor si dezarmarii, a raporturilor politico-militare in lume

11. problema democratizarii organizatiilor economice internationale si cadrului juridic international

12. problema patrimoniului comun al umanitatii

13. problema materiilor prime

14. problema virstei medii a populatiei care este in crestere

15. problemele decalajelor economice, subdezvoltarii si datoriei externe

Variante:

a. 1+2+4+5+6+7+9+11+12+13+14+15

b. 2+4+5+7+9+12+14+15

c. 1+3+4+5+6+7+9+10+11+12+13+15

d. 1+3+5+7+9+10+12+13+14+15

e. 1+4+5+10+12+13


Care sunt formele de manifestare a crizei demo-economice?

1.cresterea natalitatii in tarile dezvoltate ale lumii

2. reducerea absoluta a populatiei in multe tari dezvoltate

3. mari dezechilibre in balanta de plati externe a tarilor lumii

4. existenta multor locuri vacante pentru care nu exista forta de munca adecvata din punctul de vedere al

calificarii, varstei, sexului etc.

5. migrarea internationala a fortei de munca

6. dezechilibrul dintre natalitate si mortalitate in multiple zone ale lumii

7. somajul total, partial sau lent

8. cresterea numarului de populatie slab calificata profesional

9. explozia demografica in tarile in curs de dezvoltare

Variante:

a. 1+3+5+7+8+9

b. 2+4+5+6+7+9

c. 1+2+3+5+7+9

d. 2+3+4+5+7+9

e. nici una

Ordinea economica internationala, fiind o parte componenta si complexa a economiei

internationale ea exprima si reglementeaza:

a. o necesitate obiectiva determinata de factori reali

b. legaturile si interconexiunile elementelor componente ale economiei internationale


In prezent asistam la dezvoltarea procesului de mondializare sau globalizare economica, frontierele

comerciale devin permeabil sub forme variabile prin :

1) comertul international ;

2) institutiile internationale ;

3) metode administrative ;

4) schimbul reciproc de servicii

Variante:

a. 1+2+4

b. 2+ 3+4

c. 1+ 2+3

d. toate

e. nici una

Sporirea productiei agricole cunoaste doua cai :

a. calea extensiva si calea intensiva

b. calea intensiva si calea de dezvoltare

c. calea extensiva si calea de dezvoltare

Populatia mondiala reprezinta una din problemele de baza ale studiului economiei internationale,

deoarece de starea populatiei depind in mare sau mica masura celelalte probleme globale, cum ar fi :

1) alimentatia si energia

2) mediul inconjurator

3) cresterea demografica

4) resursele naturale

5) cresterea demo-economica

Variante :

a. 1, 3, 5

b. 1, 2, 3

c. 1, 2, 4

d. 2, 4, 5

e. nici una

____ 83. Care sunt cauzele crizei de materii prime si resurse energetice ?

a) consumul foarte mare de materii prime, preponderent de catre tarile in curs de dezvoltare

b) mentinerea in continuare a diviziunii internationale sectoriale

c) risipa mare si indelungata de resurse, cu deosebire in tarile dezvoltate

d) descurajarea indelungata a utilizarii unor inovatii tehnologice indreptate catre economisirea de resurse

e) trecerea la un alt tip de diviziune internationala a muncii

f) lipsa unor tehnici adecvate de purificare si protejare a mediului

g) cursa inarmarilor

h) caracterul limitat si in prag de epuizare al unor resurse

i) lipsa unor metode eficiente de marketing pentru promovarea produselor pe piata

j) prabusirea sistemului colonial si afirmarea dreptului suveran al statului asupra resurselor naturale

k) mentinerea in functionare a unor industrii mari consumatoare de materii prime de baza

l) promovarea unor tipuri de tehnologii energo si materialofage

Variante:

a. a+c+d+f+g+h+j+l

b. a+b+c+e+g+h+i+k

c. b+c+d+f+g+h+j+l

d. a+d+e+g+h+i+k+l

e. toate

____ 84. Care sunt caile de protejare a mediului ?

1.exploatarea judicioasa a resurselor naturale

2.apararea si conservarea padurilor

3. aplicarea unor taxe de poluare fabricilor care sunt mari producatoare de bunuri de consum

4. utilizarea rationala a ingrasamintelor chimice, erbicidelor sau pesticidelor

5. stabilirea de standarde ecologice privind nivelul de poluare admis

6. impunerea unor reglementari pe plan international privind sanctionarea poluatorilor

7. creearea si utilizarea de tehnologii antipoluante

8. actiuni de educatie ecologica a publicului

9. combaterea eroziunii solului

10.infiintarea unor organisme la nivel international de monitorizare a nivelului de poluare din atmosfera

11.prelucrarea sau reciclarea stiintifica a reziduurilor si deseurilor

Variante:

a. 1+3+4+6+7+8+9+11

b. 1+3+5+6+7+9+10+11

c. 2+4+5+6+7+9+10+11

d. 1+2+4+5+7+8+9+11

e. toate

____ 85. Care sunt criteriile de clasificare a organizatiilor internationale?

1. criteriul numarului membrilor

2. criteriul zonei geografice

3. criteriul principiilor de drept pe baza carora functioneaza

4. criteriul naturii juridice a membrilor

5. criteriul calitatii membrilor

6. criteriul domeniului de activitate

7 criteriul statutului relatiilor cu O.N.U.

Variante:

a. 1+3+5

b. 2+4+6

c. 1+3+5

d. 2+4+6

e. toate

____ 86. Enumetati tipurile de organizare a societatilor transnationale:

1. filialele au o libertate totala

2. filialele au o cvasilibertate

3. filialele au o libertate redusa

4. filialele tin de societatea - mama numai din punctul de vedere al finantarii

5. filialele au o libertate redusa numai la aspectul de resurse umane

6. filialele nu au nici un fel de libertate de actiune si sunt in totalitate conduse de catre societatile-mama

Variante:

a. 1+3+4+5+6

b. 3+4+6

c. 1+2+3

d. toate

____ 87. Care sunt politicile de gestionare a resurselor naturale?

1.economisirea resurselor prin promovarea progresului tehnic, prin perfec ionarea tehnologiilor de

prelucrare;

2. intensificarea eforturilor în domeniul cercetarilor geologice;

3. dezvoltarea tehnologiei extrac iei si înnobilarii mineralelor;

4. îmbunatirea proprietilor unor înlocuitori a caror producere solicita o cantitate mai mica de energie;

5. extinderea activitilor de reciclare a materialelor;

6. masuri economice si legislative care sa stimuleze prelungirea vie ii utile a bunurilor si materialelor.

Variante:

a. 1+3+6

b. 2+4+5

c. 1+2+6

d. 3+4+5

e. toate

____ 88. Care sunt strategiile de dezvoltare economica si industriala a Ńarilor în curs de dezvoltare?

1. dezvoltarea economico-industriala bazata pe substituirea importurilor;

2. dezvoltarea economico-industriala orientata spre promovarea exporturilor;

3. dezvoltarea economico-sociala bazata pe promovarea importurilor si a exporturilor

Variante:

a. 3

b. 1+3

c. 1+2

d. nici una

e. toate

____ 89. Care sunt criteriile de la care trebuie sa se porneasca pentru determinarea con inutului si sferei de ac iune a

organiza iilor interna ionale?

1. reprezentarea pe care o realizeaza

obiectul activitii;

3. gradul de universalitate;

4. sfera de actiune;

5. tipul de activitate desfasurata

Variante:

a. 3+4+5

b. 1+2+3

c. 1+3+5

d. nici una

____ 90. Colaborarea interna ionala în domeniul protec iei mediului ambiant si-a gasit expresia, printre altele, în

conven ii, programe si organisme na ionale si interna ionale, conferin e mondiale, precum:

1.ONU - Conferin a mondiala de la Stockholm din anul 1972- Declara ia si Planul mondial de ac iune

privind mediul ambiant.

2.Fondul Monetar International - conven iile , programele si organismele na ionale si interna ionale,

conferin ele mondiale afiliate.

3.UNEP - Programul Na iunilor Unite pentru Mediu, organism coordonator al activitilor desfasurate în alte

organisme si institu ii specializate ale ONU - FAO, UNESCO, ONUDI, OIM.

4.Sistemul mondial de supraveghere continua a mediului (GEMS).

5.Sistemul interna ional de referinŃa (INFOTERRA).

6. Banca Mondiala - Programul Banci Mondiale pentru protectia mediului ambiant din anul 2006

7.Organiza ii interna ionale neguvernamentale.

8.UICN (Uniunea Interna ionala pentru Conservarea Naturii), Funda ia Mondiala pentru Natura - WWF,

Greenpeace .

9.Organizatia Natiunilor Unite pentru dezvoltarea si pretectia mediului .

Variante:

a. 1+3+5+6+7+8

b. 1+2+4+6+8+9

c. 2+4+5+7+8+9

d. 1+3+4+5+7+8

e. toate

____ 91. Cooperarea dintre Ńarile în curs de dezvoltare si Ńarile dezvoltate implica o serie de cerin e, dupa cum

urmeaza:

consultari asupra disponibilitilor factorilor de produc ie si a costurilor acestora;

consultari asupra posibilitilor si condi iilor de investi ii;

reamplasarea unor capaciti de produc ie din Ńarile dezvoltate si crearea unor noi instala ii industriale

în Ńarile în dezvoltare;

4.accesul Ńarilor în dezvoltare la cunostin ele tehnice si tehnologice avansate.

Variante:

a. 2+3+4

b. 1+2+3

c. 1+3+4

d. nici una

e. toate

____ 92. Care sunt strategiile de dezvoltare economica si industriala la nivel subregional si interregional?

1. promovarea comer ului indirect între Ńarile în curs de dezvoltare;

2. constituirea unor aparate constitu ionale care sa permita consultarea si coordonarea în vederea

determinarii unor mai bune condi ii de achizi ionare a tehnologiilor;

3. armonizarea si coordonarea politicilor economice în domeniul comercial;

4. adoptarea de masuri si tehnici pentru sprijinirea proceselor de cooperare economica internationala;

5. încheierea de acorduri pe termen scurt si mediu privind specializarea produc iei.

Variante:

a. 1+2+3+4

b. 1+3+4+5

c. toate

d. nici una

____ 93. Cooperarea dintre Ńarile în curs de dezvoltare si Ńarile dezvoltate implica o serie de cerin e:

consultari asupra disponibilitilor factorilor de produc ie si a costurilor acestora;

consultari asupra posibilitilor si condi iilor de investi ii;

reamplasarea unor capaciti de produc ie din Ńarile dezvoltate si crearea unor noi instala ii industriale

în Ńarile în dezvoltare;

4. accesul Ńarilor în dezvoltare la cunostin ele tehnice si tehnologice avansate;

5. consultari asupra conditiilor de creare a unor programe de ajutor reciproc;

6. accesul tarilor sarace la programele internationale de intr-ajutorare.

Variante:

a. 1+3+4+6

b. 2+3+5+6

c. 1+3+5+6

d. 1+2+3+4

e. toate

____ 94. Premisele si procesul formarii economiei internationale sunt strins legate intre ele de :

a. cadrul juridic international, adincirea diviziunii internationale a muncii, dezvoltarea

relatiilor economice internationale, diversificarea mecanismelor relatiilor economice

internationale, aparitia unei noi ordini a economiei internationale, cresterea importantei

ordinii economice internationale in functionarea economiei internationale

b. marile descoperiri geografice, aparitia diviziunii internationale a muncii, revolutia

industriala, constituirea pietei internationale, aparitia si dezvoltarea natiunilor si statelor

nationale, transformarea unor relatii economice internationale izolate in fluxuri economice

internationale

____ 95. Componentele economiei internationale sunt :

a. economiile nationale; diviziunea internationala a muncii; circuitul economic mondial

b. circuitul economic mondial; problemele globale ale omenirii ; economiile nationale

c. ordinea economica internationala; problemele globale, sectoriale si conjuncturale;

structurile economice de baza

d. economiile nationale; ordinea economica internationala; problemele globale ale economiei

mondiale

____ 96. Care sunt criteriie de analiza comparata a economiilor nationale ale statelor lumii?

a. criteriul valutar-financiar, criteriul mecanismului economic, criteriul calitatii vietii,

criteriul nivelului de dezvoltare economica, criteriul gradului de participare la diviziunea

internationala a muncii, criteriul potentialului economic;

b. criteriul potentialului economic, criteriul riscului de tara, criteriul mecanismului valutarfinanciar,

criteriul gradului de participare la circuitul economic mondial, criteriul nivelului

de trai material, criteriul venitului national ;

c. criteriul calitatii vietii, criteriul nivelului de dezvoltare economica, criteriul potentialului

economic, criteriul riscului de tara, criteriul mecanismului valutar-financiar,criteriul

venitului national;


Dupa criteriul mecanismului economic, se deosebesc:

a. tari dezvoltate, tari in curs de dezvoltare si tari sarace;

b. tari cu economie de piata, tari cu economie planificata centralizat si tari cu economie in

tranzitie.


Dupa criteriul nivelului dezvoltarii economice, se deosebesc:

a. state foarte dezvoltate, state dezvoltate, state cu o dezvoltare medie, state în curs de

dezvoltare si state subdezvoltate;b. state foarte mari, state mari, state mijlocii, state mici, state foarte mici.

____ 99. Care sunt tipurile si modelele de specializare internationala?

a. intraramura, organica, tehnica, intersectoriala, interramura;

b. organologica, intersectoriala, interramura, tehnologica, intraramura;

c. tehnica, organologica, intraramura, interramura, sectoriala.

____ 100. Care sunt formele de colaborare economica?

a. privata, guvernamentala, bilaterala, multilaterala;

b. publica, privata, mixta, neguvernamentala;

c. guvernamentala, neguvernamentala, publica, privata.

____ 101. Care sunt mecanismele economice internationale?

a. mecanismul financiar, mecanismul valutar, mecanismul relatiilor economice

internationale, mecanismul preturilor, mecanismul comercial, mecanismul contabil;

b. mecanismul valutar, mecanismul economic, mecanismul financiar, mecanismul contabil,

mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor;

c. mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor, mecanismul

transferului de tehnologie, mecanismul comercial, mecanismul transporturilor,mecanismul

contabil;

d. mecanismul transferului de tehnologie, mecanismul comercial, mecanismul financiar,

mecanismul valutar, mecanismul turistic, mecanismul transporturilor;

____ 102. Ciclurile economice, dupa durata lor, sunt de mai multe feluri:

a. cicluri scurte ; cicluri medii sau "decenale"; cicluri lungi , "seculare" sau de tip

Kondratieff

b. cicluri scurte ; cicluri medii sau "decenale"; cicluri lungi sau ,,multiseculare".

c. cicluri scurte de tip Kondratieff; cicluri medii sau decenale, cicluri lungi sau seculare si

cicluri foarte lungi sau inflationiste.

____ 103. Trasaturile de baza ale crizei economice internationale contemporane sunt:

a. criza economica internationala are un caracter unilateral, are un caracter international, are

un caracter transfrontalier, are un caracter de multilateralism si se resfringe asupra tuturor

popoarelor lumii;

b. criza economica internationala are un caracter planetar, are un caracter structural, are un

caracter complex, se impleteste, este conditionata si se rasfringe asupra relatiilor politice si

strategico-militare internationale;

c. criza economica internationala are un caracter politico-economic, are un caracter mondial,

are un caracter dinamic, este structurala si se repercuteaza asupra tuturor relatiilor

diplomatice ale statelor lumii.

____ 104. Principalii factori care influen eaza dinamica demografica sunt:

a. stabilizarea cresterii demografice, tendintele de stabilizare demografica, politica

demografica a statelor, evolutia structurii pe virsta a polpulatiei, factorii demografici

b. conditiile naturale de viata, sporirea sperantei de viata, politica demografica a statelor,

evolutia structurii pe virsta a polpulatiei, nivelul de cultura si educatie, nivelul de trai

material.

c. nivelul de cultura si educatie, habitatul, evolutia structurii pe sexe a populatiei, sporirea

ritmului de crestere economica, factorii ecologici, factorii demografici.

____ 105. Legitatile mondoeconomice sunt:

1. transnationalizarea vietii economice mondiale

2. integrarea economica internationala

3. cresterea importantei ordinii economice internationale in functionarea economiei internationale

4. adincirea diviziunii internationale a muncii

5. crearea unui nou sistem relational al ordinii economice internationale la scara planetara

6. diversificarea relatiilor economice in cadrul circuitului economic mondial

7. cresterea interdependentelor economice internationale

8. dezvoltarea economica si politica inegala a statelor

9. crearea de mutatii social-politice, economice si tehnologice la scara mondiala

Variante:

a. 1,2,4,6,7,9

b. 2,3,5,6,7,9

c. 1,3,4,5,7,8

d. 2,3,4,6,7,8

____ 106. Categoriile mondeconomice centrale, fundamentale, care se afla intr-o strinsa interdependenta sunt:

1. ordinea economica internationala

2. economia nationala

3. mecanismele economice internationale

4. diviziunea internationala a muncii

5. cadrul juridic si institutional international

6. circuitul economic international

7. relatiile economice, politice, sociale internationale

8. verigile de baza ale unei economii nationale

Variante:

a. 3,4,7,8

b. 1,4,6,7

c. 1,2,4,6

d. 2,4,6,8

____ 107. Care sunt tendintele fundamentale in economia internationala contemporana?

1. cresterea interdependentelor economice internationale

2. desfasurarea unei revolutii tehnico-stiintifice fara precedent in istorie

3. impactul pe care il au tranzactiile comerciale contemporane in derularea afacerilor

4. schimbarea raportului de forte in economia internationala contemporana

5. cresterea nivelului de dezvoltare economica in multe tari civilizate ale lumii

6. aparitia si dezvoltarea tendintei de institutionalizare a relatiilor economice internationale

7. cresterea importantei schimburilor economice externe pentru dezvoltarea economica a fiecarui stat

8. ritmul de crestere a productiei il devanseaza pe cel al comertului

9. ponderea comertului exterior in productia nationala are o tendinta de scadere

10.are loc procesul de mondializare economica

11.aparitia unor profunde decalaje economice internationale care despart lumea in tari bogate si tari sarace

12. aparitia unor diferite tipuri de crize economice internationale, dezechilibre, instabilitate si riscuri multiple

Variante:

a. 1,2,4,6,7,10,11,12

b. 1,3,5,7,8,9,10,12

c. 1,3,4,5,8,9,11,12

d. 2,3,4,5,6,7,8,12


In clasificarea statelor in cele trei grupe de state - economie de piata, economie planificata centralizata si

economie in tranzitie - se utilizeaza o serie de indicatori cum sunt:

1. nivelul ratei oficiale a scontului;

2. nivelul taxelor vamale;

3. ponderea venitului national vehiculat (atras si redistribuit) prin bugetul de stat;

4. nivelul dezvoltarii economico-sociale;

5. pirghiile de influentare a preturilor;

6. masurile de criza economica, sociala si politica;

7. marimea fondurilor pentru rescontare;

8.plafoanele bancare la depozitele obligatorii;

9. salariul mediu brut pe economie;

10.criteriul ratei dobinzii.

Variante:

a. 2,4,6,8,9,10

b. 1,2,3,5,7,9

c. 1,3,5,6,8,10

d. 2,4,7,8,9,10

Indicatorii de masurare ai criteriului nivelului de dezvoltare economica sunt variati, dar cei mai

importanti sunt:

1. randamentele agricole la hectar sau pe o persoana ocupata in agricultura;

2. productia nationala totala;

3.valoarea adaugata in industria prelucratoare pe locuitor;

4.consumul de energie pe locuitor sau la 1 dolar productie;

5. exporturile din total productie nationala;

6. structura pe ramuri a productiei si serviciilor;

7. productivitatea in diferite ramuri economice;

8. PIB/locuitor;

9. gradul de alimentatie al populatiei;

10.criteriul calitatii vietii.

Variante:

a. 1,3,4,6,7,8

b. 2,3,5,7,9,10

c. 1,3,5,6,7,8

d. 1,4,7,8,9,10

____ 110. Pentru a avea o imagine a potentialului economic al unui stat pot fi utilizati citiva indicatori partiali, cum

sunt:

1.exporturile;

2.importurile;

3.populatia si suprafata;

4.productia nationala totala;

5.indicele PIB pe locuitor.

Variante:

a. 2,4,5

b. 1,3,5

c. 1,3,4

d. 1,2,5

____ 111. Dintre indicatorii care masoara si caracterizeaza criteriul calitatii vietii, cei mai semnificativi sunt :

1.ponderea stiutorilor de carte in totalul populatiei adulte;

2.ponderea elevilor si studentilor in populatia de virsta scolara;

3.gradul de poluare a apei si aerului in aglomerrrile urbane;

4.consumul de legume si fructe pe an ;

5. PIB pe locuitor;

6. ponderea populatiei de pensionare in total populatie;

7. gradul de alimentatie a populatiei ;

8.suprafata locuibila pe un locuitor;

9.accesul la apa potabila;

10.numarul de locuitori care revin in medie pentru un pat in spitale si pentru un medic;

11.aspectul calitatii vietii.

Variante:

a. 2,3,5,6,7,8,11

b. 1,2,3,7,8,9,10

c. 1,2,4,5,8,9,11

d. 1,3,4,6,8,10,11

____ 112. Indicatorii de masurare a gradului de participare a statelor la circuitul economic international sunt :

1.structura fizica a exporturilor si importurilor;

2.evolutia indicelui raporturilor de schimb ;

3.valoarea comertului exterior pe locuitor;

4.PIB pe locuitor;

5.structura pe ramuri a productiei si serviciilor;

6.situatia balantei comerciale si de servicii;

7.cota exportului din productia nationala;

8.productivitatea in diferite ramuri economice;

9.structura geografica a comertului exterior;

10.nivelul ratei scontului;

11.nivelul taxelor vamale;

12.salariul minim pe economie.

Variante:

a. 1,3,4,6,8,10,12

b. 2,4,5,6,7,9,12

c. 3,5,6,7,9,10,11

d. 1,2,3,6,7,9,11


Pentru catalogarea statelor lumii in functie de criteriul valutar-financiar sunt utilizati indicatori variati, printre

care :

1.balanta capitalului ;

2.nivelul taxelor vamale;

3.serviciul datoriei externe;

4.lichiditatea monetara externa a statului;

5.nivelul ratei oficiale a scontului;

6.situatia balantei creantelor si obligatiilor externe;

7.rezervele valutare ale statului;

8.balanta bunurilor si serviciilor;

9.plafoanele bancare la depozitele obligatorii;

10.solvabilitatea si clasa de risc a tarii din punctul de vedere al investitorilor straini.

Variante:

a. 1,3,4,6,7,10

b. 1,4,5,7,8,10

c. 2,3,5,8,9,10

d. 1,3,5,6,8,10

____ 114. Care sunt elementele componente ale ordinii economice internationale?

1. mecanismul relatiilor economice internationale

2. circuitul economic mondial

3. tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii

4. cadrul juridic international

5. potentialul economic al tarilor lumii

6. formele relatiilor economice internationale

7. caracterul istoric al relatiilor interstatale

8. cadru institutional

9. starea economiilor nationale

10. modificarile in directia progresului istoric

11. cadrul cultural si social international

Variante:

a. 1,2,3,6,7,9,10

b. 1,3,4,6,8,9,11

c. 1,3,5,7,8,10,11

d. 2,3,4,6,8,9,11

____ 115. Care sunt elementele componente ale cadrului juridic international?

1. reglementari

2. conjuncturi

3. tratate

4. organisme

5. norme

6. legitati

7. conventii

8. articole

9. publicatii

10. acorduri

11. principii

Variante:

a. 2,4,5,6,8,11

b. 3,4,6,7,9,10

c. 1,3,5,7,10,11

d. 1,2,6,8,9,10

____ 116. Care sunt caile si directiile de edificare a unei noi ordini economice internationale?

1. crearea unor mecanisme echilibrate ale relatiilor economice internationale ;

2. restructurarea actualei diviziuni internationale a muncii;

3. promovarea largt a unor principii, norme si reguli noi de drept international ;

4. ameliorarea cadrului institutional international;

5. apropierea conditiilor de viata civilizata a tuturor popoarelor ;

6. clasificarea problemelor si crizelor contemporane;

7. promovarea unor forme avansate de cooperare economica;

8. ameliorarea cadrului social-cultural si politic international;

9. lichidarea subdezvoltarii si a decalajelor economice;

10. restructurarea sistemului juridic .

Variante:

a. 1,2,4,5,6,7,8,10

b. 1,2,4,5,7,9,8,10

c. 1,2,3,4,5,7,9,10

d. 2,4,5,6,7,8,9,10

____ 117. Care sunt coordonatele procesului de instaurare a unei noi ordini economice internationale?

1. ordinea internationala are un caracter mondial, planetar;

2. procesul de instaurare a unei noi ordini economice internationale este de natura subiectiva;

3. instaurarea noii ordini internationale are un caracter constient ;

4. noua ordine economica internationala este o cerinta a progresului ;

5. noii ordini economice internationale i se impune un anumit trend liniar ;

6. instaurarea ordinii internationale are un caracter procesual;

7. procesul de creare a noii ordini internationale este indisolubil legat de diviziunea nationala muncii si de

circuitul economic national;

8.ordinea internationala are un caracter multidimensional;

9. instaurarea noii ordini internationale presupune mutatii radicale in ordinea nationala si internationala;

10. ordinea internationala are un caracter istoric, dinamic, evolutiv;

11. procesul instaurarii noii ordini economice internationale trebuie sa se realizeze in mod democratic.

Variante:

a. 2,3,4,5,6,7,9,10

b. 1,3,4,6,8,9,10,11

c. 1,3,5,7,8,9,10,11

d. 1,2,3,4,6,7,8,10


Printre factorii interni ai reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii mentionam:

1. dezvoltarea adecvata si în structuri armonioase a industriei si agriculturii, a comertului intern si extern

si a altor servicii;

2. populatia apta de munca si gradul ei de calificare;

3. asistenta sanitara si imbunatatirea starii demografice;

4. economiile interne din P.I.B. destinate productiei ;

5. populatia in virsta de 18 de ani din total populatie si aportul ei la productivitatea muncii;

6. crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica;

7. dezvoltarea adecvata a politicilor si metodologiilor micro-economice;

8. economiile externe din P.N.B. destinate productiei;

9. nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor in economie si in societate;

10. dezvoltarea invatamintului si gradul de cuprindere a populatiei de virsta scolara in forme cerute de

dezvoltarea social-economica.

Variante:

a. 1,2,4,6,7,8,9

b. 2,4,5,6,8,9,10

c. 1,2,3,5,7,8,9

d. 1,2,3,4,6,9,10

____ 119. Factorii externi ai dezvoltarii, reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii sunt:

1. accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare

economice si sociale;

2. dezvoltarea adecvata si in structuri armonioase a industriei si agriculturii, a comertului intern si extern si a

altor servicii;

3. crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile exportate si importate

de catre tarile in curs de dezvoltare;

4. acordarea de credite financiare in conditii de favoare in ceea ce priveste nivelul dobinzilor, perioada de

gratie si durata de rambursare;

5. acordarea de asistenta financiara, tehnologica si alimentara nerambursabila;

6. nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor in economie si in societate;

7. stimularea investitiilor externe de capital in economia tarilor in curs de dezvoltare;

8. crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica;

9. crearea conditiilor de debuseu pentru marfurile produse si exportate de catre tarile in curs de dezvoltare pe

pietele tarilor dezvoltate;

10. indicele de devansare al tarilor in curs de dezvoltare trebuie sa fie superior decalajului relativ si, deci, se

va realiza conditia de reducere si a decalajelor absolute.

Variante:

a. 1,3,4,5,7,9

b. 2,4,6,8,9,10

c. 1,3,5,7,9,10

d. 2,4,6,7,8,9


Principalele trasaturi ale problemelor globale ale economiei internationale sunt urmatoarele:

1. au un caracter major, vital, decisiv pentru progresul national si international al popoarelor;

2. pot fi solutionate numai prin schimbari radicale, prin restructurarea in profunzime a economiilor

nationale si a relatiilor economice internationale;

3. nu pot fi solutionate prin forta sau dictat, ci numai prin cooperare internationala, prin gasirea de

solutii reciproc avantajoase tuturor statelor;

4. pot fi solutionate numai prin mutatii la nivelul restructurarii diviziunii internationale a muncii si

mecanismelor relatiilor economice internationale;

5. au un caracter mondial, global, planetar, international care afecteaza negativ toate statele lumii;

6. pot fi solutionate numai datorita democratizarii organizatiilor economice internationale si a cadrului

juridic international;

7. nu pot fi solutionate de un numar restrins de state, ci numai cu participarea tuturor statelor;

8. se afla in stare de criza, in stare conflictuala, critica.

Variante:

a. 1,3,5,6,7,8

b. 2,3,4,5,6,8

c. 1,2,3,5,7,8

d. 1,2,4,5,7,8

____ 121. Clasificati crizele economice interna ionale sectoriale:

1. crize cu caracter ciclic;

2. crize neciclice:

3.conjuncturale ;

4. structurale;

5. unice;

6. perpetue;

7. de sistem.

Variante:

a. 1+3+5+7

b. 2+3+5+6

c. 1+2+3+5

d. 1+2+3+4

e. 4+5+6+7


Echilibrul ecologic na ional, zonal si mondial a devenit o problema globala a economiei

interna ionale ca urmare a urmatoarelor cauze:

1. criza ecologica;

2. interdependen a dintre Ńari;

3.criza energetica;

4. criza de materii prime.

Variante:

a. 1+2

b. 1+3+4

c. 2+3

d. nici una

e. toate


Formele de manifestare a crizei ecologice sunt urmatoarele:

1.poluarea mediului;

2.depozitele acide;

3.criza apei;

4. o tendinŃa periculoasa de despadurire;

5.o înrautire a diversitii biologice.

Variante:

a. 1+2+3

b. 3+4+5

c. 1+3+5

d. 2+4+5

e. toate

Care sunt cauzele reducerii diversitii biologice ?

1. deprecierea faunei

2.supraexploatarea resurselor

3.cresterea accentuata a capturilor marine

4.poluarea prin substan e chimice

5.restrângerea suprafe elor de habitat biologic

6.topirea ghetarilor

Variante:

a. 1+2+4+6

b. 2+3+5+6

c. 2+3+4+5

d. 1+3+5+6

e. toate


Factorii poluarii sunt, în principal,urmatorii:

1. bioxidul de sulf

2. oxidul de azot

3. bioxidul de azot

4. bioxidul de carbon

5. dioxidul de sulf

6. oxidul de carbon

Variante:

a. 2+3+5

b. 1+4+6

c. 1+2+3

d. 1+4+5

e. toate

Care sunt caile de protejare a mediului ambiant?

exploatarea judicioasa a resurselor naturale,

2. utilizarea ra ionala a îngrasamintelor chimice,

3. combaterea eroziunii solului,

4. utilizarea rationala a erbicidelor sau pesticidelor,

5. prelucrarea si reciclarea stiin ifica a reziduurilor si deseurilor,

6. apararea si conservarea padurilor,

7. stabilirea de standarde ecologice privind nivelul de poluare admisibil,

8. ac iuni de educa ie ecologica a publicului,

9. crearea si utilizarea de tehnologii antipoluante.

Variante:

a. 1+2+5+7+9

b. 1+3+5+6+8

c. 1+2+3+5+7

d. 1+4+5+7+9

e. toate

Cea mai raspândita forma a crizei ecologice, poluarea mediului, are urmatoarele cauze :

1.dezvoltarea industriilor si tehnologiilor poluante,

2.urbanizarea necontrolata,

3.exploatarea nera ionala a resurselor naturale,

4.neglijen a,

5.accidentele .

a. 1+2+3

b. 2+4+5

c. 3+4+5

d. 1+3+5

e. toate


Indicatorii care exprima esen a fenomenelor complexe ale mediului înconjurator sunt urmatorii:

1. Indicatorii cadrului natural si geografic al mediului,

2.Indicatorii poten ialului natural al mediului înconjurator,

3.Indicatorii mediului natural, transformat de om,

4.Indicatorii entropici ai mediului înconjurator,

5.Indicatorii calitii mediului înconjurator,

6.Indicatorii de reglare a mediului înconjurator.

Variante:

a. 1+4+5+6

b. 2+3+5+6

c. 1+3+4+6

d. 1+2+4+5

e. toate


Care sunt functiile majoritatii organiza iilor economice interna ionale ?

1. culegerea si prelucrarea de informa ii si schimbul reciproc de informa ii;

2. elaborarea de studii si cercetarii proprii din domeniul respectiv de activitate;

3. întocmirea de proiecte de acorduri, conven ii, recomandari sau hotarâri;

4. elaborarea unor norme de conduita, comportament si ac iune din domeniul de activitate al

organiza iei;

5. mobilizarea si coordonarea eforturilor si resurselor puse la dispozi ie de membri în scopul atingerii

unor obiective concrete;

6. elaborarea de programe generale sau speciale de activitate în domeniul specific etc.

Variante:

a. 1+3+5+6

b. 2+4+5+6

c. 1+2+4+5

d. 1+2+5+6

e. toate


Organiza iile economice interna ionale se particularizeaza prin unele caracteristici de baza, cum ar fi:

1) pluralismul membrilor organiza iei.

2) stabilitatea func ionarii organiza iei,

3) existen a unui organ permanent,

4) domeniul de activitate sa prezinte interese reale.

5) organiza ia economica interna ionala se constituie pe baze voluntare,

6) adoptarea unor documente de constituire,

7) existen a unor mecanisme de adoptare a deciziilor si de func ionare.

8) organiza iile economice interna ionale nu au scop lucrativ,

9) convenirea de catre parteneri a surselor de finan are a activitii organiza iei.

Variante:

a. 1+3+5+7

b. 2+4+5+8

c. 1+4+6+9

d. 2+3+4+5

e. toate

Completion

Complete each sentence or statement.

Economia interna ionala poate fi definita ca totalitatea economiilor na ionale ale statelor lumii,

legate între ele prin ansamblul .......... ..... ...... generate de participarea obiectiv necesara a

statelor lumii la diviziunea interna ionala a muncii si circuitul economic interna ional, bazate pe o

..................specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta în contextul unor

probleme.................si ................internationale si al unei .......

date.

132. Ordinea economica internationala este un subsistem al economiei internationale si are functia principala de a

asigura dezvoltarea si functionalitatea ..........................si, implicit, a .............

133. .......... ..... ...... ........ constituie in prezent o importanta componenta a economiei internationale, fiindchemate sa contribuie la dezvoltarea intelegerii si colaborarii intre state.

134. .......... ..... ...... reprezinta o noua strategie de dezvoltare a economiei mondiale, care are drept scop

imbunatatirea calitatii vietii si protejarea naturii, in paralel cu mentinerea unor ritmuri de crestere economica

relativ inalte.

135. Criza.......... ..... ...... ... consta in dezechilibrele si rupturile care au aparut intre ................., pe de o parte,

si resursele de forta de munca, resursele alimentare, de materii prime, de mediu si investitii, pe de alta parte.

136. .......... ..... ...... .reprezinta un ansamblu de obiective, surse si masuri privind valorificarea factorilor

interni si externi ai dezvoltarii.

137. La nivel national si mondial, starea alimentatiei determina stabilitatea economica , .............. si


138. ....................... este un organism specializat in cadrul F.A.O. si care are ca scop dezvoltarea si valorificarea

resurselor naturale si umane.

139. .......... ..... ...... . are ca scop mobilizarea de resurse financiare, materiale, tehnologice destinate tarilor cu

deficit alimentar.

140. .......... ..... ...... elaboreaza programe de ajustare structurala, acorda asistenta tehnica, sprijina pregatirea si

formarea de cadre.

141. .......... ..... ...... ............. sprijina tarile in curs de dezvoltare cu programe de tactica si strategie industriala,

de tehnologizare a intreprinderilor si de eliminare a barierelor tarifare si netarifare din calea exportului

produselor industriale ale acestor tari.

142. .......... ..... ...... ......... reprezinta o corporatie de mari dimensiuni a carei activitate se desfasoara in acelasi

timp in mai multe tari; sediul sau central este intr-o singura tara , dar ea actioneaza in mai multe tari prin

filialele sale.

143. Performan a unei economii na ionale este condi ionata într-o masura însemnata de participarea sa

la.............................., la afacerile interna ionale.


.......... ..... ...... .... este o rela ie complexa între .................... si mediul natural, dezvoltare bazata pe

reconcilierea omului cu natura si cu sine însusi, adica acea dezvoltare economica bazata pe respectarea

cerin elor echilibrului ecologic, pe asigurarea dezvoltarii durabile.

145. .......... ..... ...... ...... este o asocia ie de state, constituita printr-un tratat, dotata cu o constitu ie si cu organe

comune, având o personalitate juridica distincta de aceea a statelor membre.


Strategiile si planurile de industrializare trebuie sa fie elaborate pe termen ..................., clar definite,

fundamentate în primul rând pe ........................ propriu .


Industrializarea rapida ramâne motorul cresterii economice în Ńarile .................... , o solu ie incontestabila si o

cale strategica pentru dezvoltarea economica pe termen............ a Ńarilor în dezvoltare .


.......... ..... ...... .. sunt bunurile si for ele naturii utilizate ca: mijloace de munca, surse de energie, materii

prime si materiale, obiecte de consum.

149. Cresterea economica este necesara pentru ca ea da posibilitatea comunitii sa consume mai multe

.......... ..... ...... ..... , ducând astfel la îmbunatirea reala a standardelor de viaŃa

150. Caracterul global al problemei alimenta iei a facut sa sporeasca preocuparea statelor lumii pentru gasirea, în

afara schimburilor si cooperarii bilaterale, a unor ....................... de intensificare a colaborarii multilaterale, de

institu ionalizare a acestei cooperari.


Raportul dintre ................... si ................... este guvernat de factorii demografici, resursele naturale,

alimenta ia si mediul ambiant.


Se constata o reducere a ratei ...................... pe plan mondial, urmare a perfec ionarii for elor de produc ie,

înso ita de cresterea productivitii muncii si reducerea pre urilor.

Economia nationala este, in acelasi timp, atat o ctegorie .. ,cat si o categorie ...


Agricultura cunoaste doua mari ramuri : productia... si productia.... .

155. .......... ..... ...... ......................... este o categorie istorica in continua evolutie.

156. Cu cit o natiune sau o .......... ..... ...... este mai puternica si mai dezvoltata, cu atit nevoia de a participa la

schimburile economice internationale este mai mare, dar si posibilitatile de a oferi mai multe valori materiale

in aceste schimburi sunt mai mari.

157. .......... ..... ...... ........................ fiind o parte componenta si complexa a economiei internationale, un

subsistem al sistemului global al economiei internationale, ea exprima si reglementeaza legaturile si

interconexiunile elementelor componente ale economiei internationale.

158. .......... ..... ...... ................ conditioneaza - in forme, metode si principii specifice - functionalitatea

economiei internationale si echilibrul dinamic al acesteia.


.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .. este un subsistem al sistemului economiei

internationale compus din starea economiilor nationale, ca celule de baza ale economiei internationale, bazat

pe un tip istoriceste determinat al diviziunii internationale a muncii, pe un sistem specific de legaturi

economice, pe anumite mecanisme economice internationale, pe un cadru institutional, juridic si cultural

adecvat obiectivelor fundamentale care domina economia internationala intr-o etapa sau alta, chemat sa

asigure functionalitatea si echilibrul dinamic al structurilor economiei internationale.

160. Prin ............ ..... ...... ........... intelegem ca nivelul dezvoltarii economice a unei tari sau alteia nu asigura

conditii minime necesare unui trai decent, ca majoritatea populatiei se afla sub pragul saraciei, adica cetatenii

tarii respective nu dispun de strictul necesar de alimente, imbracaminte, locuinte, asistenta sanitara, instructie

si alte bunuri si servicii de care depinde calitatea vietii necesara dezvoltarii umane.

161. .......... ..... ...... ............... exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare care se face nu in

raport cu pragul de saracie sau gradul de civilizatie determinate pe baza unor standarde fundamentate

stiintific, ci in raport cu nivelul de dezvoltare a altor tari si, in special, in raport cu cel al tarilor economic

dezvoltate.


Deteriorarea climei se manifesta sub forma ....................

In ameliorarea climei, o aten ie deosebita se acorda protejarii ..................., care joaca rolul de filtru

natural pentru absorbirea razelor ultraviolete.

Criza .............. are atât cauze ................ (cutremure, inunda ii, epidemii etc.), cât si cauze generate

de activitatea ira ionala a omului.

165. Legea care regleaza responsabilitatea pentru daune aduse mediului a fost adoptata în anul 1980 sub denumirea

de .......... (initiale, majuscule); prin intermediul acesteia s-a instituit un sistem de raspundere pentru daune

aduse mediului, strict si retroactiv.

166. Adunarea generala a ONU a aprobat crearea .......... ..... ...... ..... ca agen ie specializata, cu sediul la

Nairobi (Kenya). Obiectivul fundamental al acestui organism este "protejarea si ameliorarea mediului

înconjurator pentru genera iile prezente si viitoare".

Matching

Potriviti urmatoarele definitii cu conceptele de mai jos:

a. parte a stiintei economice, avand, pe de-o parte, ca suport teoretic si metodologic teoria

economica generala si reprezentand, pe de alta parte, suportul teoretic si metodologic al

stiintelor si disciplinelor mondoeconomice.

b. interconexiunea dintre structurile de baza ale economiei internationale si problemele

globale si sectoriale, asigurand pe baza de principii, metode si forme adecvate fiecarei

etape istorice, functionalitatea economiei internationale si echilibrul acesteia.

c. entitate de activitati independente ce se desfasoara pe ansamblul unui teritoriu statal.

d. ansamblul proceselor si fenomenelor legate de evolutia economiilor nationale si a

raporturilor de forte in lume, problemele globale si sectoriale ale economiei la nivel

planetar,de conjunctura economica internationala, precum si de evolutia economiei

diferitelor zone geografice ale lumii.

e. totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, legate intre ele prin ansamblul relatiilor

economice internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la

diviziunea internationala a muncii si circuitul economic international, bazate pe o ordine

economica internationala specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in

contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi

economice internationale date.

f. interdependentele economice dintre state, ca urmare a cresterii coeficientului de

dependenta fata de economia mondiala.

g. forma specifica de manifestare a procesului de accentuare a interdependentelor economice

care exista si se manifesta intre doua sau mai multe state ale lumii, atat pe plan subregional

si regional, cat si in plan interregional.

h. stare a societatii caracterizata de nivel scazut al productiei, consumului, acumularii si

productivitatii muncii, calitatea vietii puternic afectata de malnutritie, subnutritie, structuri

economice inapoiate, dinamica economica lenta si crestere demografica accelerata.

____ 167. Economia internationala

____ 168. Economia mondiala

____ 169. Teoria mondoeconomica

____ 170. Economia nationala

____ 171. Ordinea economica internationala

____ 172. Subdezvoltarea

____ 173. Globalizarea

____ 174. Integrarea

Potriviti urmatoarele definitii cu conceptele de mai jos:

1)reflecta nu numai stadiul dezvoltarii economice, dar si marile decalaje existente in lume si

ofera elemente pentru o strategie interna nationala in favoarea tarilor celor mai putin

dezvoltate;

2)este egala cu economia mondiala + relatiile economice internationale si mecanismele lor;

3)este o parte a stiintei economice, avand ca suport teoretic si metodologic teoria economica

generala.

a. teoria mondoeconomica

b. economia internationala

c. criteriul nivelului de dezvoltare economica
Potriviti conceptele de mai jos cu definitiile corespunzatoare:

1.explozia demografica, reducerea absoluta a populatiei, somajul total

2. asigura mentinerea si dezvoltarea omenirii

a. Consumul energetic(de calorii)

b. Formele de manifestare a crizei demo-economicePotriviti urmatoarele definitii cu conceptele de mai jos:

1.Ansamblul de obiective, surse si masuri care se refera la valorificarea factorilor interni si externi ai

dezvoltarii.

2.Ansamblul de obiective, surse si actiuni pe care le adopta comunitatea internationala in scopul sprijinirii

dezvoltarii economice a tarilor in curs de dezvoltare.

a. strategia internationala a dezvoltarii

b. strategia nationala de dezvoltare

c. ordinea economica internationala

d. circuitul economic mondial

____ 180. Care este raspunsul la prima intrebare?

____ 181. Care este raspunsul la cea de-a doua intrebare?

Potriviti sistemele de indicatori cu tipologiile de indicatori care fac parte din sisteme:

1. indicatori climatici si meteorologici, orografici (forme de relief), ai faunei naturale, ai florei, ai

calitii solului;

2.resursele naturale agricole, resursele naturale silvice, resursele cinegetice, piscicole, resursele de apa

dulce, resursele primare energetice, resursele primare de minereuri, resursele primare eoliene, platforma

maritima continentala, resursele primare maritime si oceanice.

3.indicatorii activitilor industriale, de construc ii, de transport, agricole, turistice, urbane.

4.indicatorii inunda iilor si viiturilor si ai fenomenelor de seceta, indicatorii seismelor, produc ia de

deseuri solide radioactive si cantitatea de poluan i emisi în aer, sol si apa, degradarea si poluarea resurselor

naturale si a zonelor de locuit, indicatorii perturba iilor sonore, pierderi de produc ie datorate poluarii,

indicatorii morbiditii popula iei datorita poluarii, indicatorii morbiditii popula iei datorita degradarii

mediului înconjurator, indicatorii mortalitii popula iei, ca urmare a poluarii.

5. indicatorii calitii atmosferei, calitii solului, apei, resurselor forestiere, florei, faunei, habitatului.

6.indicatorii investi iilor pentru prevenirea degradarii mediului, indicatorii pentru îmbunatirea

mediului, indicatorii resurselor umane din activitile de protec ie a mediului, indicatorii cercetarii stiin ifice

si tehnologice din activitile de protec ie a mediului, volumul cheltuielilor pentru recuperarea si calitatea

mediului, indicatorii de gestiune manageriala a mediului, costul poluarii.

a. Indicatorii poten ialului natural al mediului înconjurator

b. Indicatorii entropici ai mediului înconjurator

c. Indicatorii calitii mediului înconjurator

d. Indicatorii de reglare a mediului înconjurator

e. Indicatorii cadrului natural si geografic al mediului

f. Indicatorii mediului natural, transformat de omPotriviti urmatoarele concepte cu definitiile corespunzatoare:

1.se acorda în func ie de respectarea anumitor norme si standarde, plus alte condi ii specifice care sa

minimizeze impactul diverselor activiti umane asupra mediului; aceste instrumente au avantajul ca usureaza

implementarea programelor de mediu, deoarece includ obligativitatea controalelor privind mediul; alt avantaj

este ca acestea pot fi retrase sau suspendate în func ie de starea mediului.

2.se utilizeaza pentru a acoperi costul programelor de control a poluarii; utilizarea permiselor si

licen elor implica monitorizarea si usureaza înregistrarile statistice.

3.definesc calitatea mediului si stabilesc volumul permis sau concentra ia de substan e poluante

descarcate în aer, apa, sol sau existente în produse.

4.sunt stabilite pentru a controla cantitile de poluant emise, dar nu in seama de calitatea mediului

ambiant; aplicarea impozitelor este utila atunci când paguba produsa de cresterea pe unitate de produs a

poluarii poate fi estimata corect sau cel pu in atunci când reglementarile stabilesc un anumit nivel al calitii

mediului ambiant; ele stabilesc nivelul plii ce trebuie efectuata de poluator pentru fiecare unitate de poluant

emisa în mediul ambiant.

5.sunt pli directe pentru utilizarea unei resurse, pentru un serviciu de tratare a deseurilor sau de

reducere a poluarii de catre o institu ie sau organiza ie publica; taxele depind de volumul si caracteristicile

substan elor deversate.

6. sunt adaugate la pre ul produselor poluante sau materiilor prime ale caror prelucrari produc

poluarea mediului, fie la utilizare, fie la eliminare; eficacitatea taxei , din punctul de vedere al poluarii,

depinde de marimea ei (daca este mica nu are efectul dorit) si de existen a unor produse de substitu ie.

7.sunt introduse de Administra ia mediului ambiant, pentru înregistrarea firmelor poluante; de cele mai

multe ori, aceste taxe au rolul de a colecta venituri si nu de a îmbunati calitatea mediului.

8. în cazul existen ei a doua sau mai multe produse cu efecte diferite asupra mediului ambiant se pot

folosi aceste taxel pentru a stimula consumul produselor mai pu in poluante; de obicei, aceste taxe se adauga

la alte taxe si impozite existente; un exemplu este cel al accizelor pe combustibil, care au si rolul de a favoriza

reducerea traficului auto si de a promova transportul în comun.

9. autoritatea guvernamentala determina drept obiectiv nivelul total al emisiilor de un anumit tip si

elaboreaza o schema de repartizare a unor asa numite permise negociabile tuturor poluatorilor din acel

domeniu, care sa specifice cantitile de poluant admisibile pentru fiecare sursa

10. riscul pentru pagubele aduse mediului sunt transferate de la companiile individuale catre companiile

de asigurari; stimulentele pentru reducerea poluarii sunt create prin nivelul asigurarii ce trebuie platita

11.principale instrumente economice ce se pot utiliza pentru reducerea poluarii; ele prezinta

dezavantajul ca pot influen a cresterea poluarii sau a numarului de firme poluante care intra într-un domeniu

subven ionat; nu este descurajata tendin a de a polua, deoarece fondurile provin de la surse administrative si

nu de la poluator.

12. utilizarea acestui sistem este eficienta atunci când se adauga o suprataxa la un produs poten ial

poluant; returnarea produsului, dupa utilizare, la un centru de colectare permite returnarea suprataxei catre

consumator; de obicei, sistemul se utilizeaza pentru produse returnabile si refolosibile care nu sunt consumate

total sau distruse.

13. instalarea unui astfel de sistem de raspundere furnizeaza stimulente foarte puternice pentru ca

poluatorii sa ia masurile ce se impun împotriva poluarii; prin transferul raspunderii pentru daunele aduse

mediului asupra poluatorilor se asigura compensarea materiala a pagubelor produse sau a victimelor poluarii

si se constituie un sistem preventiv.

14. reprezinta un sector industrial relativ nou , iar ele sunt în general facute de autoritile locale,

municipale si centrale.

a. Impozitele de poluare

b. Taxele administrative

c. Pia a permiselor negociabile

d. Taxele de utilizare

e. Piata asigurarilor pentru accidente ce pot influen a mediul

f. Sistemele garan ie - colectare

g. Sisteme de alocare a raspunderii pentru prejudiciile ecologice

h. Standardele

i. Taxele de diferen iere

j. Licen ele sau alte autoriza ii

k. Taxele pe produse

l. Taxele de acordare a permiselor

m. Piata asigurarilor pentru accidentele de mediu

n. Stimulentele pentru introducerea de tehnologii "curate" si dezvoltarea ecoindustriei
Document Info


Accesari: 2233
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )