Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MISIUNEA EVALUATORULUI SI REDACTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE

economie
MISIUNEA EVALUATORULUI SI REDACTAREA RAPORTULUI DE EVALUARE

10.1. DefiniTia evaluatorului

Evaluatorul este o persoana care, în afara de o buna reputaTie,
trebuie sa îndeplineasca o serie de condiTii necesare intrarii sale libere

în cadrul profesiei de ev 434b11e aluator. Astfel, este necesar sa demonstreze

urmatoarele:

1. Calificare corespunzatoare, obTinuta printr-o forma de învaTamânt

recunoscuta, si îndeplinirea oricaror cerinTe legate de lucrarile

pe care le executa (de natura etica, legala, contractuala etc.);

2. CompetenTa si experienTa corespunzatoare în domeniul în

care este specializat si în zona sa geografica de acTiune;

3. Asigurare profesionala adecvata responsabilitaTilor angajate.

10.2. PoziTia evaluatorului faTa de client

În relaTia cu clienTii, evaluatorii pot avea una din urmatoarele

poziTii:

1. Consultant - în aceasta calitate, evaluatorul îsi ofera uneia din

parTile implicate într-o tranzacTie opinia sa calificata în privinTa valorii

unei afaceri, a unei proprietaTi imobiliare, a unui activ etc. constituind

obiectul tranzacTiei. De regula, opinia sa va avea în vedere atât estimarile

si proiecTiile clientului asupra afacerii, cât si interesele acestuia,

evaluarea fiind subiectiva. Evaluatorul va prezenta clientului scenariul

optim pentru acesta, care duce la preTul maxim de vânzare sau, respectiv,

la preTul minim de cumparare. Termenii înTelegerii cu beneficiarul

pot impune si acordarea de consultanTa în negocierea preTului tranzacTiei,

prin prezentarea si susTinerea unor argumente adecvate.

2. Expert neutru (independent) - în aceasta situaTie, evaluatorul

va reflecta în evaluare asteptarile investitorului mediu, interesele

subiective ale parTilor implicate nefiind luate în considerare, iar

rezultatul va fi o evaluare independenta. În multe asemenea cazuri,


opinia sa este solicitata prin autoritatea unor instituTii îndreptaTite

(tribunal, fisc etc.) pentru obiectul unor cauze legale sau fiscale.

3. Arbitru - în aceasta situaTie, opinia evaluatorului este oferita

simultan partenerilor implicaTi în tranzacTie si va lua în considerare

interesele parTilor, chiar daca sunt uneori contrare.

Standardele Europene de Evaluare cuprind si o detaliere a

cerinTelor legate de calitatea evaluatorului prin prisma intereselor sau

relaTiilor sale de munca anterioare sau existente la data evaluarii.

Conform acestor clasificari, evaluatorul poate fi o persoana calificata,

care se înscrie într-una din categoriile intern, extern sau independent,

dupa cum urmeaza.

1. Intern - daca are si calitatea de angajat, director sau

administrator al întreprinderii evaluate, dar nu are un interes financiar

sau politic semnificativ de natura a-i influenTa obiectivitatea faTa de

rezultatul dorit al evaluarii sau care nu are o funcTie într-o instituTie a

autoritaTilor publice cu care exista conflicte evidente de interes.

2. Extern - daca nu are calitatea de evaluator intern si nu are

un interes semnificativ direct sau indirect în întreprinderea evaluata si

nici aceasta nu are astfel de interese în proprietaTile evaluatorului.

3. Independent - daca are calitatea de evaluator extern si în

plus nu a avut în ultimele 24 de luni nicio relaTie financiara cu clientul

sau vreo implicare legata de proprietatea evaluata sau cu parTile

interesate de respectiva proprietate.

10.3. Responsabilitatea evaluatorului

Sunt 3 categorii de responsabilitaTi asumate de evaluator prin întocmirea

raportului de evaluare si susTinerea opiniei sale în faTa clienTilor:

> Prima dintre acestea este responsabilitatea profesionala,

care consta în consecvenTa cu care evaluatorul cunoaste si aplica

standardele profesionale si etice, metodele si tehnicile de evaluare,

într-un mod adecvat contextului evaluarii (scop, drepturi de proprietate

evaluate, definiTii ale valorii, termen de valabilitate, interese

speciale, sinergii etc.) si poziTiei sale faTa de client.

> Responsabilitatea civila, care are la baza clauzele contractului

evaluator - client si promisiunile sau obligaTiile asumate de evaluator în

privinTa conTinutului, termenelor si calitaTii serviciului prestat.


> Responsabilitatea penala, care reprezinta un aspect mai puTin

placut, dar care se manifesta în condiTiile când, în cursul activitaTii sale,

evaluatorul savârseste infracTiuni.

10.4. ConTinutul minimal al raportului de evaluare conform

Standardelor InternaTionale de Evaluare

Raportul de evaluare reprezinta un document scris, clar formulat,

argumentat logic, bazat pe investigaTii complete si destinat comunicarii

catre client sau alta persoana a opiniei evaluatorului privind o

problema de evaluare. Opinia exprimata trebuie sa fie astfel formulata

încât sa nu induca confuzii asupra valorii estimate a proprietaTii sau

afacerii evaluate. Redactarea raportului de evaluare trebuie sa Tina

cont de prevederile Standardului InternaTional de Evaluare IVS 3

Raportarea evaluarii, de practica înregistrata în piaTa si de necesitaTile

obiective ale clientului. În acest sens, în raport se vor adopta doar

bazele de evaluare recunoscute, care vor fi convenite cu clientul sau

cu consultanTii sai, la începutul misiunii de evaluare.

ImportanTa esenTiala a unui raport de evaluare, care este etapa

finala a procesului de evaluare, rezida în comunicarea concluziei

asupra valorii si a bazei de evaluare, a scopului evaluarii si a oricaror

ipoteze si condiTii limitative carora li se supune evaluarea. De

asemenea, în raportul de evaluare pot fi incluse si procesele analitice

si datele empirice utilizate în scopul determinarii valorii, pentru a

ghida cititorul în ce priveste procedurile si faptele pe care evaluatorul

le-a luat în considerare.

Raportul de evaluare prezinta concluzia asupra valorii. El

conTine numele evaluatorului si data evaluarii; identifica proprietatea,

drepturile de proprietate supuse evaluarii, baza de evaluare si destinaTia

evaluarii. În Raport sunt prezentate toate ipotezele si condiTiile

limitative, sunt specificate datele evaluarii si raportarii, este descrisa

extinderea inspecTiei, se fac referiri la aplicabilitatea acestor standarde

si a oricaror cerinTe de prezentare si se include semnatura evaluatorului.

Datorita rolului-cheie pe care raportul de evaluare îl are în

comunicarea concluziei privind valoarea, catre utilizatori si terTi, acest

standard are urmatoarele obiective principale:


1. Sa comenteze cerinTele privind raportarea, care corespund

celei mai bune practici profesionale;

2. Sa identifice elementele esenTiale care trebuie incluse în rapoartele

de evaluare.

CerinTele privind raportarea, cuprinse în acest standard, se aplica

tuturor tipurilor de rapoarte de evaluare (deci, si celor pentru întreprindere).

Conformitatea cu aceste cerinTe de raportare este ceruta atât

evaluatorilor externi, cât si celor interni.

Unele instrucTiuni, care se refera la evaluarea pentru scopuri

specifice si pentru tipuri specifice de proprietate, cum ar fi raportarea

financiara si pentru garantarea împrumutului, pot sa fie diferite de cele

realizate pentru alte misiuni.

DefiniTii mai importante cuprinse în Standardul IVS 3 sunt:

1) raport de evaluare; 2) specificaTiile misiunii de evaluare;

3) declaraTia de conformitate; 4) ipoteze speciale, neobisnuite sau

extraordinare.

Raportul de evaluare este un document care înregistreaza

instrucTiunile pentru o anumita misiune de evaluare, baza de evaluare si

scopul evaluarii, ca si rezultatele analizei care a condus la opinia privind

valoarea. De asemenea, un raport de evaluare poate sa explice procesele

analitice care au fost parcurse în cursul evaluarii si sa prezinte

informaTiile semnificative care au fost folosite în analiza. Rapoartele de

evaluare pot fi verbale sau scrise. Tipul, conTinutul si dimensiunea unui

raport variaza în funcTie de destinatar, de cerinTele legale, de tipul

proprietaTii si de natura si complexitatea misiunii de evaluare.

Termenii raport de evaluare si certificat de evaluare sunt

utilizaTi, uneori, ca fiind echivalenTi. Dupa cum se obisnuieste în unele

Tari (de exemplu, Marea Britanie), termenul certificat de evaluare

desemneaza un document în care evaluatorul certifica suma de bani la

care a fost evaluata proprietatea. Certificatul de evaluare este, de

obicei, o scrisoare scurta, cu toate ca poate lua si forma unui raport

detaliat. El include: data evaluarii, scopul evaluarii, data certificatului,

ipotezele pe care s-a bazat evaluarea si numele, adresa si calificarea

evaluatorului. Certificarea valorii, dupa cum se obisnuieste în alte Tari

(de exemplu, SUA), este o declaraTie prin care evaluatorul afirma ca

faptele prezentate sunt corecte, ca analizele sunt limitate numai la


ipotezele prezentate, ca onorariul evaluatorului nu este condiTionat de

niciun aspect al raportului si ca evaluatorul a întocmit evaluarea în

conformitate cu standardele profesionale si etice.

Raportul verbal este rezultatul unei evaluari, comunicat verbal

unui client sau prezentat în justiTie ca marturie de expert sau ca

depoziTie. Un raport de evaluare, comunicat verbal unui client, trebuie

sa fie susTinut de un dosar de lucru si însoTit cel puTin de un rezumat

scris al evaluarii.

Raportul scris este rezultatul unei evaluari, comunicat clientului

în scris, inclusiv sub forma electronica. Rapoartele scrise pot fi

documente narative detaliate, care sa conTina toate materialele pertinente

examinate si analizele realizate, pentru a ajunge la concluzia

privind valoarea, sau pot fi documente narative sintetizate, cum ar fi

actualizari periodice ale valorilor, formulare utilizate de catre guvern

sau alte agenTii sau scrisori catre clienTi.

SpecificaTiile misiunii evaluatorului; reprezinta primul pas în

procesul de evaluare, în care se stabilesc contextul si sfera evaluarii si se

rezolva orice ambiguitate care implica un element sau o problema de

evaluare. Termenul este echivalent cu o informare scurta privind evaluarea,asa cum se practica în unele Tari. Evaluatorul se asigura ca analizele,

informaTiile si concluziile prezentate în raport sunt în concordanTa

cu specificaTiile stabilite prin definirea misiunii evaluatorului.

SpecificaTiile misiunii de evaluare includ urmatoarele sapte elemente:

1) identificarea proprietaTii imobiliare, a bunurilor mobile (masini,

instalaTii, echipamente), a întreprinderii sau a altei proprietaTi,

care fac subiectul evaluarii, si a altor clase de proprietate care sunt

incluse în evaluare, pe lânga categoria principala de proprietate;

2) identificarea drepturilor de proprietate (proprietar unic, societaTi

comerciale, participaTii) care vor fi evaluate;

3) destinaTia vizata a evaluarii si orice limitare legata de aceasta,

identificarea oricarui colaborator si a contribuTiei acestuia;

4) definiTia bazei sau tipului de valoare cerut;

5) data la care este valabila valoarea estimata si data raportului;

6) identificarea ariei de aplicabilitate a evaluarii si a raportului;

7) identificarea oricaror condiTii limitative pe care se bazeaza

evaluarea.


DeclaraTia de conformitate este o declaraTie care atesta faptul ca

evaluatorul a respectat cerinTele etice si profesionale conTinute în

Codul Deontologic IVS, aferent îndeplinirii misiunii. În unele Tari,

declaraTia de conformitate este cunoscuta sub denumirea de certificarea

valorii.

Ipoteze speciale, neobisnuite sau extraordinare. Înainte de a

încheia tranzacTia de achiziTie a unei proprietaTi, un cumparator prudent

trebuie sa acorde atenTia cuvenita (due diligence), interesându-se

pe piaTa despre respectiva proprietate. Este normal ca evaluatorul sa

utilizeze ipotezele privind rezultatul probabil al acestei analize si sa se

bazeze pe informaTia pe care clientul i-o pune la dispoziTie în aceasta

problema. Ipotezele speciale, neobisnuite sau extraordinare pot fi

orice ipoteze adiTionale care se refera la problemele studiate în cadrul

acestei analize sau care se refera la alte probleme, cum ar fi identitatea

cumparatorului, starea fizica a proprietaTii, prezenTa poluanTilor (cum

ar fi contaminarea pânzei de apa freatica) sau abilitatea de a redezvolta

proprietatea.

RelaTia Standardului IVS 3 cu Standardele de Contabilitate

consta în câteva elemente importante:

Când este adecvat, raportul de evaluare trebuie sa conTina cel

puTin cerinTele prevazute în Standardele InternaTionale de

Contabilitate (IAS) si în Standardele InternaTionale de Contabilitate a

Sectorului Public (IPSAS).

Evaluarea în scopul raportarii financiare, care constituie conTinutul

IVA 1, trebuie corelata cu acest standard.

Pentru a face evaluari compatibile cu aceste standarde si cu

Principiile de evaluare general acceptate (GAAP), este obligatoriu

ca evaluatorii sa respecte prevederile Codului Deontologic referitoare

la etica, competenTa, prezentarea informaTiilor si raportare.

Orice raport de evaluare trebuie sa întruneasca urmatoarele

cerinTe:

1) sa prezinte clar si cu acurateTe concluziile evaluarii într-o

maniera neechivoca;

2) sa identifice clientul, destinaTia evaluarii si informaTiile relevante,

referitoare la:

data la care valoarea estimata este valabila;

data raportului;


data inspecTiei;

3) sa specifice baza de evaluare, incluzând tipul de valoare si

definiTia acestui tip de valoare (valoarea de piaTa si valoarea nebazata

pe piaTa vor fi raportate în mod distinct când orice component (e) al

(e) proprietaTii este/sunt evaluat (e) pe baze diferite de valoarea de

piaTa);

4) sa identifice si sa prezinte:

drepturile de proprietate sau participaTiile care trebuie evaluate;

caracteristicile fizice si legale ale proprietaTii;

clasele de proprietate incluse în evaluare, altele decât categoria

principala de proprietate;

5) sa descrie aria de aplicabilitate/extindere a misiunii de evaluare;

6) sa specifice orice ipoteze si condiTii limitative care condiTioneaza

concluzia asupra valorii;

7) sa identifice ipotezele speciale, neobisnuite sau extraordinare

si sa prezinte probabilitatea în care aceste condiTii ar putea sa apara;

8) sa includa o descriere a informaTiilor si datelor analizate, a

analizelor de piaTa efectuate, a abordarilor si procedurilor de evaluare

aplicate, ca si raTionamentul care susTine analizele, opiniile si concluziile

din raport;

9) sa conTina, în mod expres, o clauza care sa nu permita publicarea

integrala sau parTiala a raportului, sau a oricarei referinTe sau

valori incluse în raport, sau a numelui si afilierii profesionale a

evaluatorului, fara aprobarea scrisa a evaluatorului;

10) sa conTina o declaraTie de conformitate care sa certifice ca

evaluarea a fost facuta în concordanTa cu IVS, sa prezinte orice

deviere de la cerinTele specifice ale IVS si sa prezinte o explicaTie

pentru o astfel de deviere, corespunzator Codului Deontologic IVS.

Orice declaraTie de conformitate va confirma ca:

. prezentarile faptelor din raport sunt corecte si reflecta cele mai

pertinente cunostinTe ale evaluatorului;

. analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si

condiTiile prezentate în raport;

. evaluatorul nu a avut (sau daca a avut trebuie sa specifice)

niciun interes asupra proprietaTii evaluate;

. onorariul evaluatorului este sau nu este condiTionat de niciun

aspect al raportului;


. evaluarea a fost efectuata în conformitate cu Codul Deontologic

si cu standardele de evaluare;

. evaluatorul îndeplineste cerinTele adecvate de calificare profesionala;

. evaluatorul are experienTa în ceea ce priveste localizarea si

categoria de proprietate care este evaluata;

. evaluatorul a efectuat (sau nu) o inspecTie personala a proprietaTii;

. nicio persoana, cu excepTia celor specificate în raport, nu i-a

acordat asistenTa profesionala în elaborarea raportului;

11) sa includa numele, calificarea profesionala si semnatura

evaluatorului.

Atunci când raportul de evaluare este transmis în varianta electronica,

evaluatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a proteja

integritatea datelor/textelor din raport si sa se asigure ca nu apar erori

de transmitere. Software-ul trebuie sa asigure siguranTa transmisiei.

Trebuie identificate originea, data si ora transmisiei, precum si

destinaTia, data si ora recepTionarii. Software-ul trebuie sa permita

confirmarea ca exista o corespondenTa între cantitatea de date/texte

transmise si recepTionate, iar raportul trebuie sa fie salvat într-o

varianta care permite numai citirea (mai puTin pentru autor).

Evaluatorul trebuie sa se asigure ca semnatura digitala este

protejata si se afla sub controlul complet al evaluatorului prin parole

(coduri PIN), elemente de hardware (cartele de securitate) sau alte

mijloace. O semnatura aflata pe un raport electronic este considerata

autentica si implica acelasi nivel de responsabilitate ca si o semnatura

scrisa pe un raport tiparit pe hârtie.

O copie electronica si/sau listata a raportului, transmis electronic,

trebuie pastrata de evaluator pe perioada ceruta prin lege, dar nu

mai puTin de 5 ani. Fisierele cu înregistrarea raportului de evaluare

transmis electronic se pot pastra pe suport electronic, magnetic sau

alte variante.

Modul de prezentare a raportului de evaluare este stabilit de

evaluator si de client în funcTie de instrucTiunile si specificaTiile

misiunii de evaluare.

Tipul raportului, conTinutul si marimea acestuia sunt în funcTie

de destinatarul raportului, de reglementarile existente, de recoman

darile legale, de tipul proprietaTii si de natura si complexitatea problemei

de evaluare.

Pentru toate rapoartele de evaluare, trebuie reTinute si îndosariate

documentele pe baza carora au fost stabilite rezultatele si concluziile

evaluarii, acestea trebuind sa fie pastrate pentru o perioada de cel

puTin cinci ani de la data finalizarii misiunii de evaluare.

Standardul menTionat conTine o serie de comentarii finale

extrem de interesante:

1. Contextul în care valoarea este raportata este la fel de important

ca si baza si acurateTea acesteia. Valoarea finala trebuie sa faca

referire la informaTiile de piaTa, la procedurile si raTionamentele care

susTin aceasta valoare finala.

2. Comunicarea rezultatului evaluarii, într-o maniera logica si

consecventa, presupune o abordare metodica, ce-l ajuta pe utilizator sa

înTeleaga derularea procesului de evaluare si relevanTa concluziei sale.

3. Raportul trebuie sa comunice cititorului o înTelegere clara a

opiniilor exprimate de evaluator si, de asemenea, trebuie sa fie bine

tehnoredactat si inteligibil pentru cineva care nu are cunostinTe anterioare

asupra proprietaTii evaluate.

4. Raportul trebuie sa demonstreze claritatea, transparenTa si

consecvenTa abordarii.

5. Evaluatorul ar trebui sa manifeste prudenTa în acordarea

permisiunii de utilizare a evaluarii sale în alte scopuri decât cel pentru

care a fost destinata iniTial.6. Daca evaluarile sunt facute de un evaluator intern, în raportul

de evaluare vor fi prezentate informaTii specifice referitoare la existenTa

si natura relaTiei dintre evaluator si entitatea care controleaza activul.

7. Daca evaluatorul participa la misiunea de evaluare în alta

calitate decât cea de evaluator, de exemplu ca agent independent sau

imparTial, consultant al întreprinderii sau ca mediator, evaluatorul

trebuie sa prezinte rolul specific în fiecare dintre aceste misiuni.

8. Evaluatorul trebuie sa prezinte cadrul de reglementare si orice

deviere ceruta faTa de acest Standard, pentru a corespunde cu legislaTia

existenta, cu reglementarile (inclusiv normele contabile) sau cu uzanTele.

9. Nu se admite nicio deviere de la cerinTa ca fiecare raport de

evaluare sa prezinte clar si cu acurateTe concluziile evaluarii si sa


prezinte orice ipoteze si condiTii limitative care afecteaza evaluarea si

valoarea finala.

10. În cazul în care unui evaluator i se cere sa îndeplineasca o

misiune care se abate de la aceste recomandari sau care cere mai puTin

lucru sau efectuarea evaluarii în mod diferit faTa de cel prescris de IVS

si Codul Deontologic, evaluatorul poate sa accepte si sa realizeze o

astfel de misiune numai daca pot fi îndeplinite urmatoarele condiTii:

10.1. Evaluatorul concluzioneaza ca instrucTiunile nu vor induce

în eroare utilizatorii evaluarii.

10.2. Evaluatorul estimeaza ca evaluarea nu este limitata astfel

încât rezultatele acesteia sa nu mai prezinte încredere sau credibilitate,

corespunzator cu scopul si destinaTia evaluarii.

10.3. Evaluatorul îsi informeaza clientul ca instrucTiunile

pentru evaluare conTin o deviere de la standarde, care va fi prezentata

în întregime în raportul de evaluare.

11. În orice situaTie care presupune o deviere de la raportarea

valorii de piaTa, evaluatorul trebuie sa precizeze clar ca valoarea pe

care o raporteaza este diferita de valoarea de piaTa.

Vom trece în revista un set minim de elemente care necesita sa

fie cuprinse, definite sau explicate într-un raport complet de evaluare,

potrivit viziunii si experienTei specialistului ManaTe Daniel:

DestinaTia si scopul evaluarii: precizarea beneficiarului si a

tematicii evaluarii, a cerinTelor si instrucTiunilor clientului sau a parTii

care a dat tematica, cât si a utilitaTii pentru care este destinata

evaluarea (transfer de proprietate, lichidare, constituire de garanTii,

ipoteci sau gajuri etc.).

Obiectul evaluarii: respectiv, activul, proprietatea sau drepturile

de proprietate supuse evaluarii (marimea pachetului - minoritar,

semnificativ, de control sau majoritar) si elementele atasate - privilegii,

opTiuni, oportunitaTi, restricTii (în special cele de deTinere si

tranzacTionare) etc.

Data evaluarii: se precizeaza data redactarii evaluarii, data

inspectarii proprietaTii sau afacerii si perioada în care consideraTiile

IVS 3 Raportarea evaluarii (Revizuit 2005), în Standardele

InternaTionale de Evaluare, EdiTia a saptea, ANEVAR-IROVAL, Bucuresti,

2005, pag. 103-111.


prezentate sunt considerate valabile de catre evaluator.

Baza evaluarii:

- definiTiile valorii si standardele de evaluare utilizate, corespunzatoare

contextului evaluarii;

- se va preciza daca evaluarea se face pe baza valorii de piaTa

sau se aplica alte standarde (valoarea speciala, valoarea de investiTie

etc.);

- metodele de evaluare adoptate;

- ipotezele si condiTiile limitative de la baza evaluarii;

- ratele si coeficienTii folosiTi în evaluare, cu explicitarea modului

de calcul sau construcTie.

Descrierea subiectului evaluarii si furnizarea unor elemente

de identificare:

- caracteristici, amplasament, istoric,

- perspective, produse, servicii, clienTi, furnizori, concurenTi,

management, aspecte juridico-legale;

- documentele si informaTiile utilizate, sursele acestora si gradul

lor de credibilitate, verificarea informaTiilor (daca este cazul) etc.

DeterminanTii principali si colaterali ai valorii în contextul

evaluarii:

- factori funcTionali interni legaTi de potenTialul afacerii sau al

proprietaTii, constituiTi în puncte tari si slabe;

- factorii externi care influenTeaza afacerea sau proprietatea -

economici, sociali, politici, tehnologici, ecologici, de presiune, sectoriali,

concurenTiali, generatori de oportunitaTi si riscuri pentru afacerea

evaluata;

- alte interese speciale si influenTele acestora asupra valorii;

- posibile efecte de sinergie în contextul evaluarii;

- starea activelor proprietaTii sau afacerii;

- precizarea aspectelor problemelor de mediu - efectuarea unor

investigaTii complexe pentru problemele de mediu sau absenTa acestora,

eventuala recomandare a unor investigaTii suplimentare efectuate

de experTi de mediu, precizarea competenTelor evaluatorului în aceasta

privinTa, eventuala contaminare a proprietaTii, existenTa substanTelor

periculoase în perimetrul proprietaTii, eliberarea de noxe sau substanTe

toxice în derularea activitaTii etc.


Liniile tehnologice, echipamentele si masinile: trebuie precizat

modul de tratate a acestora, inclusiv a echipamentelor aflate în

leasing sau cu plata în rate.

Riscul evaluarii: trebuie explicat în special în situaTii specifice

cum sunt evaluarile pentru constituirea de garanTii, gajuri si ipoteci,

când evaluatorul va preciza adecvarea subiectului ca garanTie în

condiTiile propuse de acordare a creditului si va aprecia influenTele

asupra valorii datorate volatilitaTii pieTei proprietaTii, respectiv,

afacerii.

Moneda raportului: daca evaluarea se face în alta moneda

decât cea naTionala, se vor preciza valuta la care se raporteaza evaluarea

si baza de conversie aferenta.

Impozitarea: explicarea ipotezelor de lucru privind obligaTiile

fiscale reale sau teoretice legate de transferul proprietaTii;

DeclaraTia de conformitate, conform Standardului InternaTional

de Evaluare IVS 3 Raportarea evaluarii, conTine:

- Precizarea ca evaluarea a fost efectuata respectând Codul

deontologic si Standardele internaTionale de evaluare;

- ExistenTa sau inexistenTa unui interes asupra proprietaTii evaluate;

- CondiTionarea sau lipsa de condiTionare a onorariului de anumite

aspecte ale raportului;

- Precizarea îndeplinirii cerinTelor adecvate de calificare profesionala;

- Precizarea nivelului de experienTa în privinTa localizarii si a

tipului de proprietate evaluata;

- Precizarea daca a fost sau nu efectuata inspecTia proprietaTii;

- Precizarea ca nu exista si alte persoane, decât cele numite în

raport, care i-au acordat asistenTa profesionala la întocmirea raportului;

- Precizarea ca faptele prezentate în raport sunt corecte si derivate

din elementele cunoscute de evaluator;

- Precizarea ca analizele si concluziile raportului sunt limitate la

ipotezele si condiTiile enumerate în raport.

Diverse anexe, care susTin metodele de evaluare aplicate si

concluziile evaluatorului.

O copie dupa contract, ca anexa.


10.5. Raspunderile si obligaTiile evaluatorului

si ale beneficiarului

Raspunderea evaluatorului consta, pe de o parte, în asumarea

conTinutului raportului de evaluare si, pe de alta parte, în respectarea

confidenTialitaTii în privinTa datelor si informaTiilor existente în raport

sau încredinTate de client.

În acest sens, vor exista în raport urmatoarele tipuri de declaraTii

ale evaluatorilor:

afirmaTiile din raport sunt reale si corecte;

analizele, opiniile si concluziile trase sunt nepartinitoare si

decurg din ipotezele limitative prezentate;

o declaraTie de obiectivitate si independenTa faTa de client si

rezultatele evaluarii si de absenTa a vreunui interes actual sau de

perspectiva în proprietate sau afacere si ca remunerarea nu depinde de

marimea valorilor prezentate în raport sau de anumite interese ale

clientului;

o clauza de nepublicare si de confidenTialitate a informaTiilor

conTinute în raport;

declinarea oricarei responsabilitaTi a evaluatorilor faTa de alte

parTi decât beneficiarul raportului, fie pentru scopul raportului, fie

pentru orice alt scop.

ConfidenTialitatea trebuie înTeleasa în dublu sens, atât din

partea evaluatorului, cât si din partea clientului. Evaluatorul nu va

folosi informaTii privind clientul sau obiectul raportului strânse în

timpul evaluarii pentru a obTine diverse avantaje ilegale sau care

contravin Codului deontologic, iar datele si informaTiile confidenTiale

vor fi facute publice de autorii raportului numai în cazul autorizariispecifice în acest sens. Beneficiarul, la rândul sau, nu va publica sau

nu va include informaTii disparate în documente sau declaraTii fara

consimTamântul scris al evaluatorului, cu precizarea contextului si

formei în care ar putea sa apara.

Este obligatoriu ca raportul sa conTina semnaturile executanTilor

si este indicat sa existe precizari si/sau clauze referitoare la:

certificarea calificarii evaluatorului în funcTie de scopul

evaluarii si detalierea competenTelor sale în privinTa oricaror aspecte

relevante pentru evaluare;


amploarea, rigurozitatea si rezultatele investigaTiilor si vizitelor

in-site facute de echipa de evaluatori;

recomandari de acTiune pentru client sau de extindere a

investigaTiilor;

limitarea responsabilitaTii evaluatorului pentru diferite situaTii

precizate (defecte ascunse, ascunderea unor date de catre management

etc.);

aspecte privind impactul factorilor de mediu asupra valorii.

Toate aceste aspecte vor fi incluse în raport, prin clauze clare.

10.6. ConsistenTa, transparenTa si coerenTa

raportului de evaluare

Elaborarea raportului de evaluare trebuie sa respecte principiile

fundamentale de transparenTa, consistenTa si coerenTa. iar selecTia

bazelor de evaluare adecvate se va face plecând de la scopul evaluarii.

ConsistenTa raportului de evaluare rezulta din justificarea clara a

alegerilor si raTionamentelor evaluatorului, prin valorificarea unor date

si informaTii relevante, verificabile, credibile si prin folosirea unor

metode de evaluare recunoscute de piaTa.

TransparenTa consta în prezentarea în raport a surselor de

informaTii pe baza carora a fost estimata valoarea.

CoerenTa raportului de evaluare se obTine prin alegerea unor

metode de evaluare adecvate cu scopurile evaluarii si prin corelarea

indicatorilor utilizaTi în metodele si relaTiile de calcul ale valorilor.

10.7. Reconcilierea valorilor si opinia evaluatorului

Dupa cum am aratat pe larg, conform diverselor metode aplicate

de evaluator, se pot obTine o serie de valori pentru aceeasi întreprindere,

care constituie asa-numita "plaja de valori". Concluziile din

raport, în care se prezinta opinia evaluatorului asupra valorii obiectului

analizat, au la baza definiTia sau definiTiile valorii utilizate în

raport, premisele valorii, scopul si intenTia beneficiarului de utilizare a

raportului si, desigur, toate datele si informaTiile relevante si semnificative

de care dispune autorul raportului la data evaluarii.


Totodata, opinia asupra valorii estimate va lua în considerare

toate valorile obTinute prin aplicarea diferitelor abordari, triate si

selectate pe baza logicii si experienTei evaluatorului în privinTa importanTei

pe care o va aloca fiecarei metode si a rezultatelor aferente.

Oricum, selecTia va trebui susTinuta cu argumente clare si lipsite de

echivoc, de natura a facilita înTelegerea de catre client a procesului de

reconciliere a valorilor. Prin reconcilierea valorilor se înTeleg operaTiile

selective efectuate de evaluator în baza experienTei sale, a

informaTiilor strânse din piaTa si a contextului specific al evaluarii.

Astfel, în cazul rezultatelor care contrasteaza puternic cu majoritatea

rezultatelor din plaja de valori, se admit corecTii argumentate în sensul

îndepartarii acestora sau considerarii lor cu o importanTa redusa în

formularea opiniei finale. În aceste cazuri, se recomanda investigarea

gradului de adecvare a aplicarii diverselor metode, rate si coeficienTi

de evaluare folosiTi în obTinerea rezultatelor respective, în ideea de a

depista eventuale erori sau omisiuni ori de a explica mai bine diferenTele.

Opinia evaluatorului trebuie sa valorifice concluziile cuprinse în

analiza diagnostic si în metodele de evaluare folosite, valorificând

toate informaTiile semnificative, sa reflecte definiTiile valorii specificate

în raport si sa fie corelata cu scopul evaluarii.

În formularea opiniei sale, evaluatorul va Tine cont de calitatea

sa faTa de client (consultant, expert neutru sau arbitru) si de cerinTele

acestuia din punct de vedere al valorilor cerute a fi precizate în

raport.

Nu exista o reTeta pentru alegerea valorii potrivite în plaja de

valori gasite în urma utilizarii mai multor metode de evaluare. În

aceasta situaTie, sunt hotarâtoare experienTa si raTionamentul evaluatorului.

Opinia evaluatorului este un corolar al reconcilierii rezultatelor

obTinute prin metode aplicate, si nu prin utilizarea unor formule

empirice de ponderare (mediere) a valorilor obTinute prin metodele

aplicate.

ManaTe Daniel, Op.cit., pag.457-461BIBLIOGRAFIE

1. Anghelache Gabriela, PiaTa de capital. Caracteristici, evoluTii,

tranzacTii, Editura Economica, Bucuresti, 2004.

2. Anson Weston, Intellectual Property Valuation - A Primer for

Identifying and Determining Value, Ed. The American Bar Association,


3. Appraisal Institute, Evaluarea proprietaTilor imobiliare, EdiTia

a doua canadiana, ANEVAR, Bucuresti,2004.

4. American Society of Appraisers, Evaluarea masinilor si

echipamentelor: bazele evaluarii masinilor si altor active tehnice,

ANEVAR, Editura IROVAL Bucuresti, 2004.

5. Badescu Gheorghe, Stan Sorin, Anghel Ion, Petre Marian, Teste

pentru evaluarea de întreprinderi, Editura IROVAL, Bucuresti, 2003.

6. Badescu G., EPI 201, Manualul instructorului, ANEVAR,

Editura IROVAL, 2004.

7. Badescu G., EPI 202, Manualul instructorului, ANEVAR,

Editura IROVAL, 2004.

8. Banacu Cristian Silviu, Ghid practic de evaluare imobiliara,

Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2006.

9. Banacu Cristian Silviu, AplicaTii în evaluarea investiTiilor cu

ajutorul tabelelor de calcul actuarial, Editura ASE, Bucuresti, 2004.

10. Banacu Cristian Silviu, Sinergetica sistemelor tehnicoeconomice

de eco-management si capital intelectual, Editura ASE,

Bucuresti, 2004.

11. Banacu Cristian Silviu, Active necorporale, proprietate

intelectuala, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2006.

12. Bucsa Gh., Popescu Tiberiu, DicTionar ilustrat de proprietate

intelectuala, Editura OSIM, Bucuresti, 2003.


13. Cocos St., ProtecTia si valorificarea investiTiilor, Editura

Tribuna Economica, Bucuresti, 2002.

14. Dragota Victor, Evaluarea acTiunilor societaTilor comerciale,

Editura Economica, Editura IROVAL, Bucuresti, 2006.

15. Dragota Victor, Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragota

Mihaela, Management financiar, Editura Economica, Bucuresti, 2003.

16. Dragota Victor, Politica de dividend, Editura All Beck,

Bucuresti, 2003.

17. Eustace Clark, The intangible economy, impact and policy

issues, Report of the european high level expert group on intangible

economy, Fisier pdf INTERNET, European Comission, 2000.

18. Frankel M., Cave I., Evaluarea stiinTei si a oamenilor de

stiinTa, Editura Tehnica Info, Chisinau, 2002.

19. IoniTa I., Banacu C. S., Stoica M., Evaluarea organizaTiei,

Editura Economica, Bucuresti, 2004.

20. Isfanescu Aurel, Serban Claudiu, Stanoiu Andreea-Carolina,

Evaluarea întreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2003.

21. Isfanescu A., Anghel I., Robu V., Stan S. V., Ghid practic de

evaluare a întreprinderii, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002.

22. Kapferen Jean Noel, Les Marques, capital de l'entreprise,

Ed. Hachette, Paris, 2002.

23. Kotter Philip, Marketing de la A la Z, Editura Codecs,

Bucuresti, 2004.

24. ManaTe Daniel, Diagnosticul si evaluarea întreprinderilor

cotate si necotate, Editura IROVAL.

25. Nica Dumitru, Evaluarea patrimoniala, Editura UniversitaTii

NaTionale de Aparare, Bucuresti, 2006.

26. Stan Sorin (coordonator), Evaluarea întreprinderii, Editura

IROVAL, Bucuresti, 2003.

27. Stan Sorin (coordonator), Ghid practic de evaluare, Editura

IROVAL, Bucuresti, 2003.

28. Stan Sorin, CoerenTe si corelaTii în evaluarea întreprinderii,

Editura IROVAL, Bucuresti, 2003.


29. Stan Sorin, Anghel Ion, Gruzsniczki, Capitalul intelectual al

întreprinderii. Evaluarea proprietaTii intelectuale si a altor active

necorporale, Editura IROVAL Bucuresti, Editura UniversitaTii "Petru

Maior", Târgu Mures, 2006.

30. Tajirian Alex, The domain name apprasail, Internet, 2005.

31. TEGoVA, European valuation standards, 2004.

32. Vasilescu I., Românu I., Managementul InvestiTiilor, Editura

Margaritar, Bucuresti, 2002.

33. IVSC - Standardele InternaTionale de Evaluare, EdiTia a

saptea, versiune electronica, ANEVAR, Bucuresti, 2005.

34. IASB - Standardele InternaTionale de Raportare Financiara,

EdiTia 2005, Editura CECCAR, Bucuresti, 2005.

35. IFAC - Standardele InternaTionale de Contabilitate pentru

Sectorul public, Editura CECCAR, Bucuresti, 2005.Document Info


Accesari: 7697
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )