Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PROGRAMUL PHARE 2004 COEZIUNE ECONOMICĂ sI SOCIALĂ

economie


DELEGAŢIA COMISIEI EUROPENE ÎN ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI


MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

AGENŢIILE PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ


PROGRAMUL PHARE 2004

COEZIUNE ECONOMICĂ sI SOCIALĂ


"Schema de Investitii

pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor"


(Faza extinsa)


Ghidul solicitantului


Licitatia deschisa în cadrul Programului

Phare 2004 CES


Linia de buget: Phare/2004/016-772.04.01.04.01.01   


Cuprins


PROGRAMUL PHARE 2004 CES - " SCHEMA DE INVESTIŢII PENTRU PROIECTE MICI DE GESTIONARE A DEsEURILOR (Faza extinsa)

CADRU GENERAL

Obiectivele programului si masurile prioritare pentru 2004-2006

Suma disponibila pentru sprijinul financiar acordat de Autoritatea Contractanta

Reguli privind prezenta licitatie deschisa

Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantilor: cine poate participa la licitatie

Parteneriate si eligibilitatea partenerilor

Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate fi facuta o cerere de finantare nerambursabila.

Costuri eligibile: costuri ce pot fi luate în considerare pentru finantarea nerambursabila.......... ..... ...... .............. 6

Cum se solicita finantarea nerambursabila, procedurile de urmat 13


Cererea de Finantare si documente suplimentare 13

Unde si cum se trimit cererile de finantare nerambursabila 14

Termen limita de primire a cererilor de finantare nerambursabila 14

Informatii suplimentare

Confirmare de primire..............................14

Evaluarea si selectarea cererilor de finantare nerambursabila

Informatii privind decizia Autoritatii Contractante de a acorda finantare nerambursabila

Conditii aplicabile în vederea implementarii proiectului, ulterior deciziei Autoritatii Contractante de a acorda o finantare nerabursabila 21

anexe 25
AcronimeAC (en CA) Autoritatea Contractanta

CJ    (en CC) Consiliul Judetean

CES (en ESC) Coeziune economica si sociala

UE (eu EU) Uniunea Europeana

ISPA    Instrument de Politici Structurale de Pre-aderare

CL (en LC) Consiliul Local

MCL (en LFM) Matricea Cadru Logic

MIE (en MEI) Ministerul Integrarii Europene

MMGA (en MEWM) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

PND (en NDP) Planul National de Dezvoltare

PNGD (en NWMP) Planul National de Gestionare a Deseurilor

Phare    Programul UE de ajutorare pentru Europa Centrala si de Est

PPD (en DPP) Documentul de Programare Phare

ADR (en RDA) Agentia pentru Dezvoltare Regionala

CRD (en RDB) Consiliul Regional de Dezvoltare

PRD (en RDP) Planul Regional de Dezvoltare

PRAPM (en REAP) Planul Regional de Actiune pentru Protectia Mediului

ARPM (en REPA) Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

PRGD (en RWMP) Planul Regional de Gestionare a Deseurilor

CRS (en RSC) Comitetul Regional de Selectie

SAPARD    Programul Special de Aderare pentru Dezvoltarea Rurala si a Agriculturii

AT (en TA) Asistenta TehnicaProgramUL Phare 2004 ESC - schema DE investiŢii pentru proiecte mici de gestionare a DEsEURILOR (FAZA extinsĂ)

Cadru general

Problemele cu care România se confrunta în domeniul gestionarii deseurilor au un impact major asupra societatii, reprezinta o amenintare directa la adresa sanatatii si au un efect advers asupra calitatii vietii. Cea mai mare parte a deseurilor din România sunt depozitate necontrolat. Acest fapt afecteaza mediul înconjurator datorita levigatului provenit de la depozitele neconforme, levigat ce patrunde atât în apele de suprafata, cât si în cele subterane. Din cauza arderii frecvente a deseurilor apare, de asemenea, si problema poluarii aerului.


Luând în considerare aceste practici curente, este clar faptul ca sistemul de gestionare a deseurilor din România necesita îmbunatatiri substantiale în vederea conformarii cu cerintele noilor reglementari nationale si europene. Aplicarea unui sistem durabil privind gestionarea deseurilor implica schimbari majore în practicile actuale. Implementarea unor astfel de schimbari se va putea realiza cu succes numai prin implicarea întregii societati: persoane fizice, în calitate de utilizatori, întreprinzatori, institutii socio-economice si autoritati publice.


Se anticipeaza faptul ca îmbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor în regiuni va avea un impact benefic asupra turismului. La ora actuala, în majoritatea zonelor cu potential turistic nu sunt puse la punct sisteme organizate de colectare si/sau transport deseuri. Implementarea unor sisteme de colectare în aceste zone poate avea un impact semnificativ asupra reliefului si asupra obiectivelor culturale. Regiunile atractive din punct de vedere al turismului care îsi pun la punct un sistem de gestionare a deseurilor pot deveni modele de urmat pentru alte regiuni din România.


Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor mentioneaza inexistenta unui sistem municipal selectiv de colectare a deseurilor ca fiind una dintre problemele principale ale gestionarii deseurilor. Generarea unor cantitati semnificative de deseuri fara a lua în considerare posibilitatea reciclarii acestora, sau pe cea a recuperarii de energie, nu este în concordanta cu principiile dezvoltarii durabile. La ora actuala, în România exista posibilitati limitate de sortare si colectare a diferitelor tipuri de materiale provenind din deseuri, la care se adauga, ca un factor important, numarul limitat al agentilor economici dispusi sa recicleze aceste materiale sortate.


Pornind de la schema de investitii Phare 2003 CES implementata în Regiunea Centru si de experienta dobândita în cadrul ei, programul Phare CES a fost ajustat si extins intr-un program multi-anual de investitii în domeniul mediului la nivel national, pentru toate regiunile, asa cum se mentioneaza în Planul National de Dezvoltare cu referire la prioritatile si masurile de mediu.


În scopul continuarii si extinderii schemei "pilot" de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor implementata în Regiunea Centru sub Phare 2003 CES, se urmareste ca masurile promovate sa îmbunatateasca sistemele de gestionare a deseurilor în localitatile mici si medii si sa compenseze lipsa investitiilor publice în acest sector, în deceniul trecut. Masura se adreseaza autoritatilor publice si se bazeaza pe o serie de initiative la nivel local incluzând si înfiintarea de consortii între autoritatile publice locale pentru colectarea si transportul deseurilor precum si diseminarea tehnicilor de gestionare a deseurilor la scala redusa cum ar fi platformele de compostare.


În cadrul componentei de investitii din cadrul Programului Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala (CES) finantat de Uniunea Europeana (UE) 757u2014h a fost identificata o linie bugetara distincta denumita PROTECŢIA MEDIULUI LA NIVEL REGIONAL.


În vederea extinderii schemei de investitii în celelalte 7 regiuni ale României, se asteapta ca experienta dobândita în implementarea activitatilor de gestionare a deseurilor în Regiunea Centru sa serveasca ca un punct de referita.


Prezentul document se refera la componenta "Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor" (faza extinsa).


În principiu, asistenta financiara poate fi furnizata în vederea sustinerii activitatilor de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor identificate de catre autoritatile publice locale din cadrul acelor regiuni care au pregatit un Plan Regional de Gestionare a Deseurilor. În consecinta, prezentul ghid se adreseaza autoritatilor publice locale care intentioneaza sa elaboreze propuneri de proiecte în cadrul Schemei de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor (faza extinsa) în urmatoarele sapte regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov. Regiunea Centru este exceptata în cadrul prezentei scheme de investitii întrucât a beneficiat deja de schema "pilot" de finantare nerambursabila.


Dupa implementarea prezentei scheme de finantare nerambursabila, este prevazut ca aceasta sa fie continuata si extinsa la toate sectoarele relevante de mediu (gestionarea apelor, calitatea aerului si bio-diversitate) pentru a fi implementata în toate cele opt regiuni ale tarii. Este important de mentionat ca Agentiile pentru Dezvoltare Regionala (ADR-uri) si Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului (ARPM-uri) vor stabili împreuna sectoarele de mediu prioritare pentru fiecare regiune în parte.


Cadrul institutional al schemei de finantare:

Ministerul Integrarii Europene (MIE) are rol de Agentie de Implementare - Autoritate Contractanta si de Agentie de Plata în numele Guvernului României, având responsabilitati administrative si financiare.

ADR-urile din cadrul regiunilor vor avea rol de Autoritate de Implementare. Legat de aceasta, ADR-urile si ARPM-urile vor raspunde de evaluarea cererilor de finantare si de formularea recomandarilor catre Consiliile pentru Dezvoltare Regionala (CDR) si MIE privind proiectele care ar trebui aprobate, precum si de comunicarea deciziilor finale ale CDR-urilor catre solicitanti care au fost / nu au fost selectati în vederea finantarii.

În fiecare regiune, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala (CDR) va numi un Comitet de Selectie Regional (CSR) care va realiza evaluarea tehnica si financiara a cererilor de finantare nerambursabila. ADR-urile împreuna cu ARPM-urile vor fi, de asemenea, responsabile cu monitorizarea implementarii proiectelor contractate.


Fiecare proiect trebuie sa se încadreze în calendarul de implementare al Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor, aceasta însemnând ca toate contractele cu beneficiarii locali sa fie semnate pâna la data de 30 noiembrie 2006, cel târziu. Termenul limita de efectuare a platilor este 30 noiembrie 2008.


Obiectivele programului si probleme prioritare pentru urmatorii 2 ani

Obiectivul principal al Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor este de a asigura atât asistenta tehnica cât si financiara autoritatilor publice locale responsabile cu gestionarea deseurilor în regiunile tinta (cu exceptia regiunii Centru) ale României, în eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si de a stimula colectarea selectiva.Obiectivele specifice ale "Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor" sunt:


Sprijinirea Guvernului României în dezvoltarea si implementarea unui program national integrat multi-anual de initiere si promovare a activitatilor de gestionare a deseurilor la nivel local, pentru perioada 2004-2006. Aceasta va ajuta autoritatile publice locale sa implementeze prioritatile Planului National de Dezvoltare (PND) si directivele UE, în vederea cresterii volumului de investitii atrase, reabilitarii mediului si cresterii calitatii vietii în cadrul comunitatilor, precum si în vederea protejarii sanatatii populatiei;

Îmbunatatirea capacitatii autoritatilor publice locale de a contribui la protectia mediului;

Elaborarea si implementarea de proiecte locale în sectorul gestionarii deseurilor, proiecte ce vor asigura facilitati menite sa sprijine reabilitarea si protejarea mediului înconjurator în zonele în care vor fi implementate;

Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului;

Îmbunatatirea colectarii si transportului deseurilor în zone în care nu a existat pâna acum un sistem public de salubrizare

Îmbunatatirea metodelor simple si eficace de tratare a deseurilor în sensul asigurarii unui raport cost-beneficiu satisfacator.


Pentru a îndeplini cerintele UE referitoare la sectorul deseurilor, trebuie luate în considerare urmatoarele masuri:


Cresterea nivelului de colectare selectiva;

Reducerea volumului de deseuri depozitate;

Reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile;

Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului;

Reducerea cantitatilor de deseuri depozitate necontrolat.


Alocatia financiara oferita de catre autoritatea contractantĂ

Suma globala indicativa disponibila pentru prezenta Licitatie Deschisa este de 21,87 milioane Euro, din care 16,4 milioane Euro din fonduri Phare si 5,47 milioane Euro co-finantare nationala de la Bugetul de Stat. Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.


Regiunea


Contributia Phare

Co-finantarea de la Bugetul National

Total

(Meuro)

1. Nord-Est
2. Sud-Est
3. Sud-Muntenia
4. Sud-Vest Oltenia
5. Vest
6. Nord-Vest
7. Centru
8. Bucuresti-Ilfov
Total

Marimea finantarii nerambursabile


Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate în cadrul programului (valoarea totala a fondurilor publice: Phare - 75% + co-finantarea de la Bugetul de Stat - 25%), sunt urmatoarele:


Suma minima: 300.000 Euro


Suma maxima: 1.000.000 Euro


În plus, finantarea nerambursabila nu poate depasi 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului (a se vedea de asemenea sectiunea 2.1.4. de mai jos). Diferenta trebuie sa fie acoperita din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse decât cele provenind din fondurile Comisiei Europene.


Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10%, în numerar[1], din bugetul proiectului. Contributia în natura nu este considerata ca fiind cost eligibil .

REGULI privid prezenta Licitatie deschisĂ

Prezentul Ghid stabileste regulile pentru depunerea, selectarea si implementarea proiectelor finantate de acest program, în conformitate cu prevederile legale stipulate în Ghidul Practic Phare, Ispa, si Sapard (PRAG)

Criterii de eligibilitate

Exista trei seturi de criterii de eligibilitate. Acestea se refera la:


Eligibilitatea Solicitantului: organizatiile care pot solicita o finantare nerambursabila,

Eligibilitatea Activitatilor propuse spre finantare: proiectele care pot primi o finantare nerambursabila,

Eligibilitatea Costurilor: tipurile de costuri care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând finantarea nerambursabila.

Eligibilitatea solicitantilor: cine poate participa la licitatie

sa fie autoritati publice locale, care vor fi responsabile cu gestionarea deseurilor, implementarea Proiectului si cu contractarea lucrarilor si serviciilor; solicitantii pot fi Consilii Locale (CL), si Consilii Judetene (CJ);

sa aiba sediul într-una din regiunile tinta ale României (cu exceptia Regiunii Centru-vezi sectiunea 1.3);

sa fie direct responsabili cu pregatirea si managementul proiectului si sa nu actioneze ca intermediar;

sa fie o autoritate publica locala aferenta unei localitati cu maxim 50.000 locuitori si sa fie proprietarul legal al lucratorilor care urmeaza a fi realizate, reabilitate si/sau îmbunatatite (se va acorda prioritate asociatiilor de localitati cu maxim 50.000 locuitori fiecare, în vederea promovarii proiectelor colective);

sa fie o autoritate publica care nu a beneficiat, în decursul ultimelor 12 luni premergatoare prezentei cereri de finantare nerambursabila, de asistenta financiara (cum ar fi Phare sau LIFE, etc.) pentru proiecte similare din sectorul gestionarii deseurilor;

sa fie proprietarul legal al terenului si/sau al cladirilor unde vor fi amplasate structurile proiectului;

sa se asigure ca solicitarea actuala nu se suprapune cu alte surse financiare sau alte programe de sustinere; proiectele nu vor fi eligibile pentru finantare ISPA sau Phare-CBC;

sa identifice fondurile aferente contributiei proprii, în suma de minimum 10% din bugetul proiectului, în numerar;

sa certifice co-finantarea printr-o decizie a Consiliului Local sau a Consiliului Judetean;

sa detina resurse financiare stabile si suficiente pentru a asigura operarea si mentinerea structurii finantate, precum si pentru a mentine continuitatea organizarii sale pe parcursul desfasurarii proiectului si, daca este necesar, sa participe la finantarea acesteia;

sa aiba experienta si sa poata demonstra capacitatea lor de a gestiona activitati de amploarea proiectului pentru care este ceruta finantarea nerambursabila;

sa dispuna de un studiu de fezabilitate elaborat de catre o echipa tehnica specializata si autorizata, în conformitate cu reglementarile române în domeniu, (Ordinele nr. 913/2005, emis de Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului si Ordinul si nr. 762/2005, emis de Ministerul Finantelor Publice, privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.1013/2001, respectiv nr. 873/2001 privind "continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate cu asistenta financiara nerambursabila din partea Comisiei Europene"), studiu care trebuie sa fie aprobat de catre autoritatea publica locala relevanta (consiliu local//judetean); acest studiu ar trebui sa contina obiectivul(vele) proiectului, amplasamentul/localizarea, descrierea cantitativa, estimarile de costuri, aranjamente cu privire la supervizare, precum si un program de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie sa demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar dupa terminarea ajutorului financiar venit din partea UE. Studiile de fezabilitate nu trebuie sa fi fost elaborare sau actualizate cu mai mult de un an înaintea termenului limita aferent depunerii proiectului. O copie a aprobarii/lor emisa/e de autoritatea publica locala (CL/CJ) trebuie sa însoteasca studiile de fezabilitate.


(2) Potentialii solicitanti nu au dreptul sa participe la licitatia deschisa sau sa primeasca finantare nerambursabila daca:


a)      Sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de catre tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendata, sunt subiect al procedurilor privind situatiile de mai sus sau sunt în orice situatie analoaga provenind dintr-o procedura similara prevazuta în legislatia si reglementarile în vigoare;

b)      Au suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale îndreptata împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs);

c)      Sunt vinovati de grave greseli profesionale pe care autoritatea contractanta le poate dovedi prin orice mijloace;

d)      daca nu si-au îndeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau alte taxe, în concordanta cu reglementarile legale ale tarii în care au sediul sau ale tarii de provenienta a autoritatii contractante, sau a normelor reglementate în tara în care se desfasoara proiectul;

e)      daca au fost subiectul unei judecatii de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii;

f)        daca sunt declarati într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor provenind dintr-o procedura de achizitii sau dintr-o alta finantare nerambursabila din fondurile Comisiei Europene.Solicitantii sunt, de asemenea, exclusi de la participarea în cadrul licitatiilor sau de la acordarea unor finantari în cazul în care, pe parcursul desfasurarii licitatiei acestia:

g)      sunt subiectul unui conflict de interese;

h)      se fac vinovati de inducerea grava în eroare a Autoritatii Contractante prin furnizarea de informatii incorecte care reprezinta conditii de participare la o Licitatie Deschisa, sau daca au omis furnizarea acestor informatii;

i)        au încercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenteze comitetul de evaluare sau Autoritatea Contractanta în timpul procesului de evaluare a licitatiei curente sau a celor precedente;

În cazurile mentionate mai sus, la punctele (a), (c), (d), (f), (h) si (i), excluderea se aplica pentru o perioada de doi ani din momentul în care se constata. În cazurile mentionate la punctele (b) si (e), excluderea se aplica pentru o perioada de patru ani din data la care s-a efectuat notificarea judecarii.

Solicitantii trebuie sa furnizeze odata cu proiectul, o declaratie pe proprie raspundere (vezi Sectiunea IV din Cererea de Finantare) conform careia nu se înscriu în nici una din categoriile mentionate mai sus, de la (a) la (i).


Parteneriate si eligibilitatea partenerilor

Solicitantii pot actiona individual sau asociati într-un consortiu cu alte organizatii partenere;

Partenerii solicitantilor participa în proiectarea si implementarea proiectului iar cheltuielile angajate de acestia sunt eligibile în aceeasi masura ca cele propuse de Beneficiarul finantarii. Astfel, partenerii trebuie sa satisfaca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantii (vezi sectiunea 2.1.1).


Sub-contractantii nu sunt nici parteneri nici asociati si trebuie sa respecte prevederile Anexei IV din contractul standard de finantare.


Solicitantul va fi organizatia conducatoare ("Lider") si, în cazul selectiei, va fi partea contractanta ("Beneficiarul").


Eligibilitatea proiectelor: proiecte pentru care poate fi facuta o cerere de finantare nerambursabila


Marimea proiectelor


Suma: Nu exista nici o restrictie referitoare la costul total al proiectului. Totusi, valoarea totala a finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa respecte limitele valorice minime si maxime stabilite la punctul 1.3 de mai sus.


Durata: Durata unui proiect nu poate depasi 24 de luni, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2008.


Sectoare sau teme

Sectoarele la care ar trebui sa faca referire proiectele sunt, dupa cum urmeaza:


Instalatii pentru gestionarea deseurilor ce întaresc dezvoltarea economica regionala, contribuind astfel la crearea unui mediu favorabil pentru industrie, servicii si dezvoltarea turismului.

Structuri aferente gestionarii deseurilor aflate în zonele identificate, contribuind, astfel, la cresterea atractivitatii acelor zone în vederea atragerii de investitii în sectorul de afaceri.

Reabilitarea si/sau modernizarea elementelor de infrastructura de mediu din domeniul gestionarii deseurilor, în vederea reducerii riscurilor asupra sanatatii populatiei din zona tinta.

Regenerarea si dezvoltarea urbana, legate strict de gestionarea deseurilor, prin îmbunatatirea masurilor de salubrizare, aceasta conducând la cresterea atractivitatii turistice si îmbunatatirea calitatii mediului în orase si comune.Localizarea

Proiectele trebuie sa se desfasoare în una dintre regiunile tinta (cu exceptia Regiunii Centru), dupa cum urmeaza:

Regiune

Judete

Nord Est

Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

Sud Est

Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea

Sud Muntenia

Arges, Calarasi, Dîmbovita, Giurgiu, lalomita, Prahova, Teleorman

Sud Vest Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea

Vest

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Nord Vest

Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramures

Centru


Bucuresti - Ilfov

Bucuresti, Ilfov


Acestea au fost identificate ca fiind regiuni tinta în concordanta cu prevederile Documentului de Programare Phare 2004 pentru Coeziune Economica si Sociala.

Proiectele ce vor fi selectate spre a primi finantare în cadrul prezentei scheme de investitii vor trebui sa fie în concordanta cu proiectele prioritare ale fiecarei regiuni pentru care un Plan Regional de Gestionare a Deseurilor[4] a fost elaborat si se afla în curs de aprobare de catre Guvernul României.

Proiectele trebuie sa îndeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate


Proiectul trebuie definit în mod clar, trebuie sa contina o prezentare clara a rezultatelor asteptate si a eficientei sale si trebuie sa contina o componenta de instruire a personalului implicat în exploatarea investitiei, precum si o componenta de informare a publicului;

Proiectul trebuie sa aiba un impact net pozitiv în zona în care va fi implementat, din punct de vedere al mediului înconjurator, economic, si social;

Proiectul trebuie sa vina în întâmpinarea obiectivelor strategice identificate în Planul National de Gestionare a Deseurilor, respectiv în Planul Regional de Gestionare a Deseurilor aferent fiecarei regiuni (cu exceptia Regiunii Centru);

Proiectul trebuie sa fie în concordanta cu componentele privind gestionarea deseurilor, identificate în PRGD si PND aferente fiecarei regiuni (cu exceptia Regiunii Centru);

Proiectul trebuie sa contribuie la implementarea legislatiei române în vigoare cu privire la gestionarea deseurilor, în vederea îndeplinirii cerintelor UE din domeniul respectiv;

Rezultatele proiectului pot fi utilizate si în cadrul altor initiative din sectorul gestionarii deseurilor.


Tipul actiunilor


Pentru a asigura obiectivele realizabile ale proiectului, orice proiect trebuie sa includa în mod obligatoriu urmatoarele 3 componente:


 1. actiuni de investitie
 2. componenta de pregatire a personalului implicat în exploatarea investitiei
 3. o componenta de publicitate

Sustinerea financiara pentru componentele 2 si 3 va fi furnizata de catre un consultant calificat în materie care va asigura consultanta beneficiarului. Consultantii calificati vor fi identificati dupa semnarea contractului de finantare utilizându-se procedura de achizitie a serviciilor.


Principalele categorii de activitati de investitie care pot primi finantare sunt:


platforme de compostare;

 • colectarea si transportul deseurilor municipale;
 • colectarea selectiva;
 • sisteme de salubrizare si spatii pentru depozitare temporara

 • a)   Constructia unor statii de pre-tratare bio-mecanica a deseurilor menajere


  În cadrul acestor tipuri de proiecte, pot primi finantare urmatoarele tipuri de investitii:


  lucrari de constructie;

  echipament de prelucrare mecanica;

  echipament pentru sortarea reciclabilelor;

  echipament pentru separarea componentelor periculoase din deseurile menajere;

  tehnologii curate ce pot fi utilizate în unitatile de pre-tratare bio-mecanica (e.g. tehnologii ce vizeaza reducerea mirosurilor neplacute sau a emisiilor de praf);

  echipament de transport ce poate fi utilizat într-o statie de pre-tratare bio-mecanica în scopuri tehnice interne (benzi transportatoare).


  Exemplele privind acest tip de operatiuni includ:

  • tratarea deseurilor mixte municipale în vederea reducerii carbonului organic si a continutului de apa înainte de depozitare;
  • tratarea deseurilor mixte în vederea pregatirii de combustibil alternativ pentru statiile de energie industriale si pentru cuptoarele de ciment;
  • separarea componentelor de deseuri periculoase din deseurile menajere, fie la sursa, anterior trimiterii la o statie de pre-tratare bio-mecanica sau depozitare, fie în interiorul unitatii de pre-tratare bio-mecanica

  b)          Platforme de compostare


  În cadrul acestor tipuri de proiecte, pot primi finantare urmatoarele tipuri de investitii privind compostarea si statiile de compostare:

  • lucrari de constructie;
  • echipament pentru procesarea deseurilor înainte de compostare;
  • echipament de compostare/fermentare;
  • mijloace specifice de transport (e.g. camioane pentru colectarea deseurilor destinate exclusiv transportarii deseurilor în vederea compostarii)
  • echipament pentru îmbunatatirea calitatii compostului/conditionarea compostului (e.g. echipament pentru macinarea compostului sau amestecarea sa cu alte componente specifice);
  • echipamente pentru ambalarea compostului.

  Exemplele privind acest tip de operatiuni includ:

  • compostarea deseurilor organice provenite de la:
   • gospodariile private;
   • institutii publice, cum ar fi scolile, universitatile si spitalele;
   • întreprinderi private, cum ar fi hotelurile, restaurantele;
   • spatii verzi publice, cum ar fi parcurile si zonele de practicare a sporturilor;
   • societatile de procesare a alimentelor.

  c)          Reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare si transport deseuri


  În cadrul acestor tipuri de proiecte, pot primi finantare urmatoarele tipuri de investitii privind colectarea si transportul deseurilor:


  • containere pentru deseuri sau alt echipament similar pentru colectarea deseurilor;
  • echipament pentru statiile de transfer;
  • mijloace de transport specifice transportului deseurilor catre depozitele de deseuri.

  Exemplele privind acest tip de operatiuni includ:


  • plasarea de containere pentru deseuri pentru diferite tipuri de case si arii rezidentiale;
  • ghene de gunoi pentru apartamente (containere de colectare în interiorul blocurilor de apartamente bazate pe tehnici moderne);
  • dezvoltarea unui sistem elementar de colectare a deseurilor într-una sau mai multe comunitati bazat pe principiul de "aducere" a deseurilor municipale mixte la un punct de colectare central (prin plasarea unor containere standard în locuri centrale din localitate);

  construirea de statii de transfer pentru transporturile la distanta, cu sau fara echipamente de sortare/procesare;

  înfiintarea unor sisteme de colectare si transport al deseurilor pentru zonele izolate si cele rurale.


  d)         Dezvoltarea colectarii selective


  În cadrul acestor tipuri de proiecte, pot primi finantare urmatoarele tipuri de investitii:


  mijloace de transport speciale pentru transportul deseurilor biodegradabile;

  containere si organizarea de sisteme de colectare selectiva a deseurilor biodegradabile din gospodariile private si din institutiile publice (scoli, spitale, administratii);

  containere si organizarea de sisteme de colectare selectiva a fractiilor reciclabile din deseuri, în special a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje provenite din gospodariile private.


  Exemplele privind acest tip de operatiuni includ:


  colectarea deseurilor reciclabile, cum ar fi deseurile de hârtie de la birouri;

  înfiintarea de centre unde este înlesnita depozitarea de catre populatie a deseurilor voluminoase, reciclabilelor si a componentelor periculoase..


  e)         Reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de salubrizare si a spatiilor pentru depozitare temporara


  În cadrul acestor tipuri de proiecte, pot primi finantare urmatoarele tipuri de investitii:  lucrari de constructii;

  echipament pentru colectarea, refolosirea, reciclarea si eliminarea deseurilor provenite de la constructii sau demolari.


  Exemplele privind acest tip de operatiuni includ:


  reabilitarea/remedierea unor gropi de gunoi abandonate/ilegale sau a unora existente deja în cadrul comunitatilor, în cazul în care se garanteaza colectarea, depozitarea si eliminarea acestor deseuri la un alt depozit (conform normelor UE);

  colectarea, depozitarea si reutilizarea deseurilor provenite din constructie si demolare.


  Asa cum s-a identificat in Programul Phare 2003, activitatile de ambalare, reciclare si compostare a deseurilor biodegradabile sunt considerate prioritare pentru investitiile ce vor primi finantare în cadrul prezentei scheme de finantare nerambursabia.


  Urmatoarele tipuri de actiuni sunt ne-eligibile:

  sponsorizari individuale pentru participarea la ateliere de lucru, seminarii, conferinte, congrese;

  burse individuale de studii sau pentru participarea la cursuri de instruire;

  sprijin direct acordat întreprinderilor comerciale sau unor grupuri de întreprinderi comerciale;

  sprijin direct pentru investitii "productive" din sfera turismului (private, publice sau mixte), cum ar fi activitatile de cazare sau alimentatie publica;

  activitati deja finantate sau în curs de finantare de la bugetul de stat sau din alte surse externe. În legatura cu aceasta, beneficiarii finantarii nerambursabile trebuie sa declare în scris ca au luat cunostinta de faptul ca dubla finantare nu este permisa


  Numarul cererilor de finantare depuse de un solicitant

  un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare pentru proiecte diferite.

  un solicitant poate sa beneficieze de mai multe finantari în cadrul acestei licitatii de propuneri.

  Costuri eligibile: costuri ce pot fi luate în considerare pentru finantare nerambursabila

  Doar "costurile eligibile" pot fi luate în considerare pentru o finantare nerambursabila. Aceste costuri sunt specificate în detaliu mai jos. Prin urmare, bugetul este atât o estimare a costurilor, cât si un plafon maxim al "costurilor eligibile". Se atrage atentia solicitantului asupra faptului ca aceste costuri eligibile trebuie sa fie costuri justificabile si nu pot lua forma unor sume forfetare (cu exceptia costurilor aferente calatoriilor, a costurilor zilnice (diurne) si a costurilor indirecte) .


  Solicitarile vor fi recomandate spre finantare cu conditia ca procesul de verificare ce se va desfasura anterior semnarii contractului de finantare nerambursabila sa nu evidentieze aspecte care necesita modificarea bugetului propus. Aceasta verificare poate duce la solicitarea de clarificari suplimentare si, acolo unde este cazul, Autoritatea Contractanta poate impune reducerea bugetului.


  Este, prin urmare, în interesul solicitantului sa prezinte un buget realist si un raport optim cost/beneficiu.


  Pentru a se îndeplini obiectivele privind investitia, instruirea personalului si publicitatea proiectului, orice buget propus trebuie sa contina în mod obligatoriu, pe lânga componenta investitionala, o componenta privind cheltuielile eligibile cu pregatirea personalului si costurile aferente campaniei de publicitate.


  Costuri directe eligibile

  Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale:


  sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute în Contractul anexat prezentului Ghid (Anexa E) si sa fie în conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta a banilor si un raport optim cost/beneficiu;

  sa fie efectuate de Beneficiar sau partenerii sai în perioada de executie a proiectului, dupa cum este definit în Articolul 2 din cadrul Conditiilor Specifice, indiferent de momentul platii efective a Beneficiarului sau a partenerului; acest fapt nu afecteaza eligibilitatea costurilor finale de audit;

  sa fie înregistrate în contabilitatea sau documentele fiscale ale Beneficiarului sau a partenerilor Beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale.

  În conformitate cu acele conditii si, în functie de respectarea procedurilor de acordare a finantarii stipulate în contract, costurile directe eligibile includ:

  costul personalului angajat pentru proiect, corespunzator salariilor actuale plus taxele cu asigurarile sociale si alte costuri aferente salariilor; salariile si costurile aferente lor nu trebuie sa le depaseasca pe cele practicate în mod normal de catre Beneficiar sau partenerii sai, dupa caz (a se include în sectiunea 1 din buget, liniile de buget 1.1 si respectiv 1.2 -vezi Anexa B); Prin proiect, se vor deconta salarii numai persoanelor încadrate pe baza unui "Contract de Munca".

  transportul, cazarea si diurna aferente personalului angajat în cadrul proiectului, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca pe cele practicate de catre Beneficiar sau partenerii sai, dupa caz; orice rambursare a ratei de plata aferente chiriei nu trebuie sa depaseasca nivelul aprobat anual, de catre Comisia Europeana (a se include în sectiunea 2 din buget, liniile de buget 2.1 si respectiv 2.2 -vezi Anexa B);

  costul de achizitie al echipamentelor si mijloacelor de transport noi (numai mijloace specifice de transport al deseurilor (fara vehicule de spalare a strazilor si vehicule ne-specifice de transport al deseurilor), daca acestea corespund preturilor pietei (a se include în sectiunea 3 din buget, liniile de buget 3.1 - 3.5 -vezi Anexa B);

  costurile materialelor consumabile si articolelor de birou (a se include în sectiunea 4 din buget, linia de buget 4.3 -vezi Anexa B); aceste costuri pot acoperi doar locatii special închiriate pentru proiect. Costurile normale de închiriere si costurile serviciilor prestate de organizatiile participante se înscriu la costuri administrative prevazute pe linia 8-vezi Anexa B;

  costuri derivând direct din cerintele contractului (a se include în sectiunea 5 din buget-vezi Anexa B);

  elaborarea si diseminarea informatiilor conform Ghidului de Identitate Vizuala - linia de buget 5.1;

  costuri de audit, conform art. 15.6 din Conditii Generale- linia de buget 5.3; trebuie sa reprezinte maximum 1% din "subtotal costuri directe eligibile ale proiectului" dupa cum se identifica în linia de buget 7;

  costuri de traducere, interpreti - linia de buget 5.5;

  costurile serviciilor financiare (în particular, costul transferurilor si garantiilor financiare), inclusiv costuri cu asigurarea - linia de buget 5.6


  costurile pentru instruirea personalului în scopul dobândirii cunostintelor necesare pentru exploatarea adecvata a investitiei (a se include în sectiunea 5, linia de buget 5.2 - vezi Anexa B)

  Costurile obligatorii cu pregatirea personalului (linia de buget 5.2) trebuie sa reprezinte maximum 5% din "subtotal costuri directe eligibile ale proiectului", dupa cum se identifica în linia de buget 7.

  Daca bugetul nu include acest tip de costuri proiectul va fi respins ca fiind ne-eligibil.

  Daca limita maxima este depasita, suma cu care aceasta se depasesete se considera ca fiind cost ne-eligibil.


  costurile aferente componentei de publicitate (elaborarea, producerea si tiparirea unor materiale informative, precum si campaniile publicitare), în valoare de minimum 5.000 Euro (vor fi incluse în sectiunea 5 din buget, linia de buget 5.7 - vezi Anexa B).

  Suma obligatorie pentru componenta de publicitate (linia de buget 5.7) trebuie sa fie de minim 5.000 Euro.

  Daca suma minima impusa nu este respectata, proiectul va fi respins ca fiind ne-eligibil.
  Costurile pregatirii Specificatiilor Tehnice si a Dosarului de Licitatie pentru contractele de bunuri (a se include în sectiunea 3 din buget, linia 3.5 - vezi Anexa B);


  Costurile pentru pregatirea Specificatiilor Tehnice, Desenelor Tehnice Detaliate si Dosarului de Licitatie pentru contractele de lucrari (vor fi incluse în sectiunea 6 din buget, linia 6.2 - vezi Anexa B);


  Costurile detalierii planificarii si supervizarii lucrarilor de constructie pe durata implementarii acestora (vor fi incluse în sectiunea 5 din buget, linia de buget 5.4 - vezi Anexa B);


  Costurile de investitii legate de pregatirea terenului, reteaua de utilitati publice, principalele lucrari de constructie, precum si costurile aferente echipamentelor si utilajelor aferente instalatiei (vor fi incluse în sectiunea 6 din buget,- vezi Anexa B)..

  Costuri ne-eligibile

  Urmatoarele costuri sunt ne-eligibile:

  provizioane pentru posibile pierderi sau datorii;

  dobânzi datorate;

  elemente finantate deja în alt contract;

  achizitionari de terenuri sau cladiri,

  vehicule de spalare a strazilor si vehicule ne-specifice pentru transportul deseurilor;

  salarii pentru functionari publici,

  pierderi de schimb valutar;

  taxe, incluzând TVA, cu exceptia cazului în care Beneficiarul (sau partenerii Beneficiarului), nu le pot recupera, iar reglementarile în vigoare autorizeaza recuperarea lor;

  costuri ale studiilor preliminare (studii de fezabilitate) si ale altor activitati pregatitoare realizate înainte de semnarea contractului de finantare nerambursabila.


  Costuri indirecte eligibile (costuri administrative)

  Un procent fix de maximum 7% din costurile directe eligibile poate fi solicitat ca si cost indirect, în vederea acoperirii costurilor administrative suportate de catre Beneficiar la implementarea proiectului.

  Costurile indirecte/administrative sunt eligibile numai daca ele nu includ costuri alocate altor capitole din buget (vezi Anexa B-Buget).


  O rezerva de pâna la 5% din costurile totale eligibile, care poate fi folosita doar cu autorizarea prealabila scrisa (scrisoare) a Autoritatii Contractante.


  Contributii în natura

  Orice contributii ne-financiare aduse de catre Beneficiar sau de partenerii acestuia, care trebuie listate separat la Anexa B, nu reprezinta cheltuieli actuale si nu se înscriu la categoria costurilor eligibile. Ele nu pot fi tratate drept co-finantare de catre Beneficiar.

  Cu toate acestea, în cazul în care este acordata finantarea, Beneficiarul poate aduce astfel de contributii precum cele stipulate în formularul de cerere de finantare nerambursabila daca se decide încheierea contractului.

  Cum se solicita finantarea nerambursabila, procedurile de urmat

  LICITAŢIE DESCHISĂ DE PROIECTE

  Formularul de cerere de finantare nerambursabila si documentele necesare

  Proiectele trebuie transmise utilizând formatele anexate prezentului Ghid (Anexa A - Cerere de finantare nerambursabila împreuna cu documentele suplimentare, Anexa B - Buget, Anexa C - Matricea Cadru Logic, Anexa F - Studiu de fezabilitate). Formularul de aplicare este disponibil si pe Internet la www.mie.ro si www.infoeuropa.ro,. Solicitantii trebuie sa respecte cu grija formularele si ordinea paginilor.


  Solicitantii trebuie sa depuna cererile completate în limba româna si sa anexeze un rezumat al proiectului, redactat în limba engleza (a se vedea si sectiunea cu referire la documentele suplimentare, de mai jos). Va rugam completati formularul de cerere de finantare nerambursabila cu grija si cât mai clar posibil pentru a usura evaluarea sa. Fiti precisi si furnizati suficiente detalii pentru a asigura claritatea, în special privind modul în care vor fi atinse scopurile proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului si modul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele programului.

  Toate documentele trebuie predate în dosare cu paginile numerotate iar solicitantii trebuie sa respecte cu grija formularul de cerere si ordinea paginilor.

  Cererile de finantare nerambursabila completate de mâna nu vor fi acceptate.


  Documentele suplimentare care însotesc cererea de finantare nerambursabila

  Cererile trebuie însotite obligatoriu de urmatoarele documente suplimentare:


  1. Copii ale celui mai recent raport anual al solicitantului precum si ale situatiilor contabile (contul de profit si pierdere si bilantul, aferente anului financiar precedent);

  2. Copie a deciziei Consiliului Local/Consiliului Judetean care sa ateste co-finantarea de minim 10% din costurile totale, în numerar;

  Copie a studiului de fezabilitate elaborat în conformitate cu formatul solicitat de catre legislatia româna în vigoare (Ordinele nr. 913/2005, emis de Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului si Ordinul nr. 762/2005, emis de Ministerul Finantelor Publice, privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.1013/2001, respectiv nr. 873/2001 privind "continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate cu asistenta financiara nerambursabila din partea Comisiei Europene") incluzând obiectivul, localizarea, descrierea cantitativa, devizul estimativ aferent investitiei, costurile estimate (cu detalierea contributiei locale), analiza financiara, analiza socio-economica si analiza de risc si senzitivitate (vezi Anexa F Studiu de Fezabilitate);

  4. Copie a aprobarii Studiului de Fezabilitate de catre autoritatea publica locala responsabila CL/CJ;;

  CV-ul managerului de proiect si al altor persoane responsabile cu realizarea activitatilor cheie din proiect, în original;

  Copie a "Certificatului de urbanism" pentru lucrarile de constructii;

  Declaratie în scris, din partea organizatiei solicitante, ca a luat cunostinta de faptul ca dubla finantare a aceluiasi proiect nu este permisa, incluzând activitati deja finantate sau în curs de finantare din Bugetul de stat sau alte surse, si ca se obliga sa asigure exploatarea si întretinerea infrastructurii finantate pe o perioada de minim 5 ani dupa finalizarea proiectului; (vezi Formularul de Cerere de Finantare, Sectiunea IV Declaratia Solicitantului), în original;

  Un rezumat al proiectului, de maximum trei pagini, redactat în limba engleza;

  Copii ale documentelor care demonstreaza proprietatea asupra terenului/cladirii unde proiectul va fi implementat;


  Documentele legale acceptabile privind cladirea si terenul existente (numai documentele care se aplica) sunt:

  copie a Deciziei Guvernului publicata în Monitorul Oficial privind proprietatea publica asupra terenului si/sau structurii, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publica si administrarea judiciara, pentru a demonstra ca solicitantul -administratia publica locala eligibila este administratorul legal;

  Copii dupa alte documente legale (Legi, Ordonante, Hotarâri de Guvern, Ordine ale Ministrilor, Hotarâri ale Consiliilor Locale sau Judetene, etc) publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare;

  Documente cadastrale si înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciara) pentru proprietatea privata a solicitantului eligibil autoritate publica locala;

  Documente cadastrale si înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciara) pentru proprietatea privata si acordul legalizat al proprietarilor privati sau un contract legalizat la Notariat privind transferul proprietatii catre solicitantul eligibil-autoritatea publica locala;

  sau

  Dovada legala sau oficiala ca procedura de expropriere a fost demarata/dovada ca transferul proprietatii a început.


  Nota: În cazul în care proiectul va fi aprobat pentru finantare, solicitantul trebuie sa prezinte toate documentele legale privind proprietatea, înainte de semnarea contractului de finantare nerambursabila, ca si toate aprobarile si avizele cerute de legislatia româna pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate, reabilitate si/sau îmbunatatite.


  Documentele suplimentare care însotesc Cererea de Finantare nerambursabila trebuie sa fie prezentate în forma originala sau fotocopii legalizate de catre un organism independent, autorizat în acest sens. Daca aceste documente sunt editate într-o limba, alta decât cea/cele a/ale licitatiei, trebuie atasata o traducere fidela într-una din limbile oficiale ale licitatiei si vor prevala în scopul interpretarii propunerii.


  Regiune

  Judete

  Adresele Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala


  Nord Est

  Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

  Agentía pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est,

  Str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 610004 Piatra Neamt, jud. Neamt, Tel.: 0233/218071; fax: 0233/218072; e-mail: adrnordest@adrnordest.ro


  Sud Est

  Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea

  Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

  Piata Independentei nr. 1 et.5, cod 810210 Braila, jud. Braila,

  Tel.: ; fax: ;e-mail: adrse@adrse.ro


  Sud Muntenia

  Arges, Calarasi, Dîmbovita, Giurgiu, lalomita, Prahova, Teleorman

  Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia,

  Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 Calarasi, jud. Calarasi,

  Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; e-mail: office@adrmuntenia.ro


  Sud West Oltenia

  Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vilcea

  Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia

  Str. Unirii, nr. 19, cod 200585 Craiova, jud.Dolj,

  Tel.:0251/41 04; fax: 0251/419496;e-mail: office@adroltenia.ro


  Vest

  Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Tims

  Agentía de Dezvoltare Regionala Vest

  Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, cod 300054 Timisoara, jud. Timis, Tel.: 0256/491923; fax:0256/491981; e-mail: office@adrvest.ro


  Nord Vest

  Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramures

  Agentía pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest

  Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 400111 Cluj-Napoca, jud. Cluj.

  Tel.: /431550; fax: 0264/439222; e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro


  Centru
  Bucuresti - Ilfov

  Bucuresti, Ilfov

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov,

  Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, Bucuresti, sector 3. Tel.: 021/3159659; fax: 021/3159665; email: contact@adrbi.ro


  Cererile de finantare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese vor fi respinse.


  Cererile de finantare (formularul de cerere împreuna cu documentele suplimentare, bugetul, matricea cadru logic si studiul de fezabilitate) trebuie sa fie depuse în original, plus 4 (patru) copii, marcate corespunzator.

  Se va depune de asemenea si o versiune electronica a Bugetului - Anexa B.

  Plicul trebuie sa poarte numarul de referinta CFP 1/2006 al anuntului publicitar pentru Licitatia Deschisa, numele complet si adresa solicitantului, titlul proiectului si mentiunea în româna: "A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare" si în engleza: "Not to be opened before the opening session".

  Solicitantii trebuie sa verifice daca dosarul de cerere de finantare nerambursabila este complet prin confruntarea continutului acestuia cu lista de verificare din formularul standard de cerere de finantare nerambursabila.

  Termen limita de primire a solicitarilor preliminare

  Termenul limita pentru primirea cererilor este 28 Aprilie 2006, orele16.00. Orice cerere de finantare primita dupa termenul limita va fi respinsa în mod automat, chiar daca data postei indica o data precedenta datei limita sau întârzierea se datoreaza serviciului de curierat privat.

  Eventualele întrebari pot fi trimise prin e-mail sau prin fax nu mai târziu de 21 de zile înainte de data limita a primirii propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numarul de referinta al Licitatiei Deschise:


  Adresa E-mail: < licitatie-mediu@dr.mie.ro >


  Întrebarile adresate astfel vor primi un raspuns, nu mai târziu de 11 zile înaintea expirarii termenului limita de primire/depunere al proiectelor.


  Întrebarile care ar putea fi relevante pentru alti solicitanti, împreuna cu raspunsurile, vor fi publicate pe Internet la adresa web www.mie.ro.


  Confirmare de primire

  ADR va trimite o confirmare de primire catre toti solicitantii, ulterior sesiunii de deschidere a licitatiei, indicând faptul ca solicitarea a fost sau nu primita anterior termenului limita, precum si numarul de referinta care i-a fost alocat.

  Evaluarea si selectarea cererilor de finantare nerambursabila


  Cererile de finantare nerambursabila vor fi examinate si evaluate de catre Autoritatea Contractanta, posibil cu asistenta unor evaluatori externi. Toate proiectele depuse de solicitanti vor fi evaluate conform urmatoarelor criterii:

  Conformitatea administrativa

  Se verifica daca cererea este completa în concordanta cu lista de verificare.


  Daca Anexa A, (sau oricare din documentele suplimentare 1-9), Anexa B (oricare din cele doua foi de calcul), Anexa C (Matricea Cadru Logic) sau Anexa F (studiu de fezabilitate) lipsesc, proiectul va fi respins în mod automat.


  Eligibilitatea solicitantilor, partenerilor si proiectelor

  Verificarea eligibilitatii solicitantului, a partenerilor, precum si a proiectului, în ceea ce priveste criteriile stipulate în sectiunile 2.1.1, 2.1.2 si 2.1.3.


  Numai solicitarile care sunt conforme administrativ si eligibile se vor califica pentru etapele de evaluare calitativa si financiara.

  Evaluarea calitatii proiectelor si evaluarea financiara

  O evaluare a calitatii proiectelor, incluzând bugetul propus, va fi efectuata în conformitate cu criteriile de evaluare continute în Grila de Evaluare reprodusa în pagina urmatoare.

  Exista doua tipuri de criterii de evaluare: criterii de selectie si criterii de aprobare.  Criteriile de selectie intentioneaza sa ajute la evaluarea capacitatii financiare si operationale a solicitantului, în vederea asigurarii faptului ca acesta:

  poseda surse stabile si suficiente de a finanta mentinerea activitatii în timpul perioadei în care proiectul este în desfasurare si, dupa caz, de a participa la finantarea acesteia;

  poseda competenta profesionala si calificarile cerute pentru încheierea, cu succes, a proiectului propus. Acest lucru este aplicabil oricarui partener al solicitantului.


  Criteriile de aprobare permit evaluarea calitatii proiectelor depuse spre evaluare în raport cu obiectivele si prioritatile fixate, precum si acordarea finantarii acelor proiecte care maximizeaza eficacitatea globala a licitatiei de proiecte. Aceste criterii acopera aspecte precum relevanta proiectului, consistenta din punct de vedere al obiectivelor licitatiei, calitatea, impactul asteptat, durabilitate si eficienta costurilor.

  Evaluarea calitatii proiectelor, inclusiv a bugetului propus, va fi efectuata în concordanta cu criteriile de evaluare stabilite în Grila de Evaluare prezentata în pagina urmatoare. Aceste informatii vor fi ulterior verificate prin efectuarea unor vizite în teren la solicitantii recomandati pentru finantare nerambursabila ca rezultat al evaluarii efectuate, înainte de procesul de contractare.


  Informatiile prezentate în Studiul de Fezabilitate si în Cererea de Finantare nerambursabila necesita o atentie deosebita. În cazul în care informatia prezentata în cele doua documente difera, atunci va fi luata în considerare informatia mentionata în Cererea de Finantare Nerambursabila.


  Lista indicativa a criteriilor de selectie include:


  maturitatea proiectului, calitatea, consistenta si consecventa propunerii tehnice;

  zona geografica vizata (numar de locuitori care vor beneficia de pe urma proiectului);

  gradul de eficienta a costurilor din proiect, în ceea ce priveste investitia si exploatarea/operarea acesteia;

  capacitatile manageriale ale solicitantilor (conteaza si experienta anterioara a solicitantilor dobândita în proiecte/operatiuni similare, disponibilitatea personalului precum si experienta echipei de implementare, etc.);

  capacitatea solicitantului de a acoperi cheltuielile viitoare pentru exploatare si întretinere prin tarife adecvate;

  Suma furnizata de beneficiar ca si co-finantare va fi luata în considerare în masura în care aceasta demonstreaza angajamentul acestuia fata de proiectul propus;

  Tehnologia folosita trebuie sa fi fost deja utilizata în Statele Membre si sa se fi dovedit a fi sigura si satisfacatoare;

  Proiectul trebuie monitorizat cu usurinta si dupa implementarea lui.


  Proiectele ce vor fi selectate spre a primi finantare în cadrul prezentei scheme de investitii vor trebui sa fie în concordanta cu proiectele prioritare ale fiecarei regiuni pentru care un Plan Regional de Gestionare a Deseurilor a fost elaborat si se afla în curs de aprobare de catre Guvernul României.


  Va rugam sa luati nota de urmatoarele informatii importante:


  Punctajul:

  Criteriile de evaluare sunt împartite în sectiuni si subsectiuni. Fiecarei subsectiuni i se va da un punctaj între 1 si 5 în concordanta cu urmatoarele recomandari: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = acceptabil; 4 = bun; 5 = foarte bun. În luarea deciziei de aprobare, se va acorda prioritate proiectelor care au obtinut cele mai mari punctaje.


  Nota cu privire la Sectiunea 1. Capacitatea financiara si operationala


  Daca pentru Sectiunea 1 se obtine un punctaj total mai mic decât "acceptabil" (12 puncte), proiectul nu va mai fi evaluat în continuare.


  Nota cu privire la Sectiunea 2. Relevanta


  Daca pentru Sectiunea 2 se obtine un punctaj total mai mic de "bun" (20 puncte), proiectul nu va mai fi evaluat în continuare.


  Grila de evaluare

  Sectiune

  Punctaj Maxim

  Cererea de Finantare (CF) Studiu de Fezabilitate (SF)

  1. Capacitate financiara si operationala  1.1 Poseda solicitantul si partenerii sai suficienta experienta în domeniul managementului de proiect?


  CF:II.4.1 si III.1

  Principalul solicitant si/sau partenerul sau au fost implicati activ în managementul unor proiecte anterioare de complexitate similara  Proiectele anterioare ale solicitantului si/sau partenerului(erilor) acestuia au fost implementate în mod adecvat  1.2 Poseda solicitantii si partenerii acestora expertiza tehnica? (cunostinte aprofundate cu privire la subiectul în cauza)?


  CF II.4.1 si III.1

  CF II.4.2 si III.1

  Solicitantul si/sau partenerul sau detin personalul necesar pentru managementul proiectului?  Solicitantul si/sau partenerul sau detin birouri si echipamentul necesar pentru asigurarea unui management adecvat al proiectului si au acces si la alte resurse relevante?  1.4 Solicitantul poseda resurse suficiente si stabile de finantare?


  CF: II.4.2


  2. Relevanta  2.1 Cât de relevant este proiectul pentru obiectivele si pentru una sau mai multe din prioritatile programului?

  Nota: Un punctaj de 5 (foarte bun) va fi acordat doar daca proiectul se adreseaza, în mod special, cel putin unei prioritati.


  CF: I.1.6(a)(b)

  SF: A.1.7

  2.2 Cât de relevant este proiectul pentru nevoile si constrângerile specifice regiunii vizate? (inclusiv evitarea duplicarii si sinergia cu alte initiative ale Comunitatii Europene)


  CF: I.1.6(c)

  Proiectul identifica necesitati relevante ale zonei(elor) tinta în ceea ce priveste gestionarea deseurilor.
  Proiectul are o contributie semnificativa la rezolvarea problemelor de gestionare a deseurilor în zona(ele)/regiunea tinta în care este localizat.  2.3 Cât de clar definiti si strategic selectati sunt cei implicati? (intermediarii, beneficiarii finali, grupurile tinta)?


  CF: I.1.6(e)

  SF: A.1.6

  Grupurile tinta, intermediarii si beneficiarii finali sunt clar definiti (geografic, ca numar, structura, nevoi comune, etc.).  Modul în care grupurile tinta au fost selectionate este legat de nevoile/constrângerile zonei tinta si în concordanta cu grupurile tinta vizate de program.  2.4 Au fost nevoile grupurilor tinta clar definite? Dar beneficiarii finali? Se adreseaza proiectul în mod adecvat aceste nevoi ?


  CF: I.1.6 (c)(f)

  SF: A.1.6

  2.5 În ce masura proiectul contine elemente specifice generatoare de valoare adaugata, cum ar fi tehnici inovative, modele de buna practica, promovarea turismului, dezvoltarea si protectia mediului?  SF: A.1.7

  Proiectul promoveaza îmbunatatirea practicilor de gestionare durabila a deseurilor în vederea dezvoltarii viitoare a potentialului turistic.  Proiectul promoveaza activitati ce pot fi utilizate ca exemple de buna practica, de urmat si în alte regiuni din România.
  3. Metodologie  3.1 Sunt activitatile propuse, adecvate, practice si în concordanta cu obiectivele si rezultatele asteptate?


  CF: I.1.7

  SF: A.1.6

  Structura si descriere clara a activitatilor; activitatile sunt în concordanta cu obiectivele proiectului  Activitatile sunt realiste si pot fi realizate cu resursele disponibile în cadrul proiectului; de asemenea, ele pot conduce la rezultatele estimate.  3.2 Cât de coerent este conceput planul general al proiectului?

  (în particular, reflecta acesta analiza problemelor implicate, tine cont de factorii externi si anticipeaza o evaluare?)


  CF: I.1.8

  SF: A.2.4

  3.3 Cât de satisfacator este nivelul implicarii si al participarii partenerilor? Nota: Daca nu exista parteneri, punctajul va fi 1


  CF: I.1.8(e)

  Parteneriatul exista si este corect justificat; fiecare partener are un rol (sau mai multe) si beneficii din activitatea desfasurata în proiect.  Integrarea partenerilor (acestia sunt implicati în implementarea, monitorizarea si asigurarea calitatii proiectului).  3.4 Este nivelul de implicare si participare al grupurilor tinta si al beneficiarilor finali, în proiect, satisfacator?


  CF: I.1.8(e)


  3.5 Este planul de actiune clar si fezabil?


  CF: I.1.9

  SF: A.1.7

  Planul de actiune este clar pentru solicitant si pentru fiecare partener, daca este cazul; de asemenea, el contine descrierea tuturor activitatilor necesare din cadrul proiectului. Alocarea responsabilitatilor este corecta si fezabila  Durata si succesiunea activitatilor sunt corect estimate.  3.6 În ce masura proiectul contine indicatori de masurare a rezultatelor proiectului ce pot fi verificati în mod obiectiv?


  Anexa C: Matricea Cadru

  SF: A.1.7

  SF: A.5.4

  Proiectul contine indicatori de performanta, masurabili si cuantificabili, ce pot fi verificati în mod obiectiv; indicatorii propusi sunt în concordanta cu activitatile si rezultatele proiectului.  Sursele si mijloacele de verificare a indicatorilor sunt relevante si accesibile.  Riscurile si ipotezele sunt identificate în mod corect si prezinta relevanta pentru proiect.
  4. Durabilitate  4.1 În ce masura este posibil ca proiectul sa aiba un impact concret asupra grupurilor tinta?


  CF: I.2.1

  SF: A.3.1

  Proiectul satisface nevoile pe termen lung ale grupurilor tinta.

  Proiectele care promoveaza activitati durabile de gestionare a deseurilor vor fi notate cu maximum de puncte (3).  Proiectul ajuta la dezvoltarea capacitatilor tehnice si/sau manageriale ale grupurilor tinta si ale partenerilor.  CF: I.2.2 & I.2.3

  în functie de nevoile zonei tinta selectate, proiectul prezinta si explica cu claritate elementele care pot fi replicate sau extinse dupa încheierea proiectului.  Proiectul include activitati legate de diseminarea informatiilor legate de proiect si publicitate.  4.3. În ce masura rezultatele proiectului propus sunt durabile din punct de vedere:

  - financiar (cum vor fi finantate activitatile dupa încheierea finantarii din partea Comisiei Europene?)

  - institutional (la încheierea proiectului, vor fi existând structurile ce vor permite continuarea activitatilor acestuia? Vor fi însusite / asumate rezultatele proiectului pe plan local ?)

  - la nivel de politici (unde este cazul) (care va fi impactul structural al proiectului - ex.: va duce el la îmbunatatirea legislatiei, normelor de conduita, metodelor etc.?)


  CF: I.2.4

  SF: A.1.6

  SF: A.5.4

  Sursele de finantare ce vor fi utilizate dupa încetarea finantarii CE sunt descrise în mod adecvat si realist.  Structurile proiectului se vor mentine si dupa încetarea finantarii CE iar "proprietatea" asupra rezultatelor sale finale va fi detinuta de catre comunitatea locala.  Proiectul poate avea un impact structural (poate duce la îmbunatatirea legislatiei, coduri de conduita, metode etc.)
  5.Buget si Raport cost/beneficiu  5.1 Este satisfacator raportul dintre costurile estimate si rezultatele asteptate?


  CF: I.3

  SF: A.4

  SF: A.5

  5.2 Este cheltuiala propusa necesara pentru implementarea proiectului?


  CF: I.3

  SF: A.5.4

  Bugetul contine numai costuri eligibile, este corect si corelat corespunzator cu resursele estimate.  Costurile din buget sunt realiste si reflecta activitatile derulate în cadrul proiectului.
  Punctajul total maxim  FC -Cerere de Finantare, SF - Studiu de Fezabilitate, Anexa B - Buget, Anexa C - Matrice Cadru Logic

  informatii privind decizia autoritatii contractante de a acorda finantarea nerambursabila

  Solicitantii vor fi informati în scris de catre Autoritatea de Implementare (ADR) în legatura cu decizia privind cererea depusa. Decizia de respingere a unei solicitari sau de a nu acorda o finantare nerambursabila va avea la baza unul din urmatoarele motive:

  cererea a fost primita dupa data de închidere a licitatiei;

  cererea este incompleta sau nu este conforma conditiilor administrative stabilite;

  solicitantul sau unul sau mai multi dintre partenerii sai este/sunt ne-eligibil(i);

  proiectul este ne-eligibil (ex: proiectul propus nu se încadreaza în program, proiectul depaseste durata maxima permisa, finantarea solicitata este mai mare decât suma maxima permisa, etc.)

  Proiectul nu este suficient de relevant sau capacitatea financiara si operationala a solicitantului nu este insuficienta, sau proiectele selectate au fost considerate superioare din aceste puncte de vedere.

  Proiectul a fost considerat inferior proiectelor selectate, din punct de vedere tehnic si financiar


  Decizia Autoritatii Contractante de a respinge o cerere de finantare sau de a nu acorda o finantare nerambursabila este finala.

  Data la care Autoritatea Contractanta intentioneaza sa anunte decizia dupa încheierea procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile este August 2006. Aceasta data este orientativa.

  Conditii aplicabile în faza de implementare a proiectului, ulterior deciziei autoritĂŢii contractante de a acorda finanŢare nerambursabilĂ

  Dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile, Beneficiarului i se va propune un contract, în conformitate cu contractul standard al Autoritatii Contractante, anexat prezentului Ghid (Anexa E). Contractul va fi încheiat de catre Autoritatea Contractanta numai daca solicitantii selectati recomandati pentru finantarea nerambursabila ramân în continuare eligibili pâna la etapa de verificare pre-contractuala.


  Data planificata pentru demararea proiectului, ulterioara semnarii contractului de catre parti, va fi Noiembrie 2006. Aceasta data este orientativa. Toate proiectele trebuie finalizate înainte de 30 Noiembrie 2008 (incluzând si 1 an de garantie pentru contractele de bunuri si/sau Perioada de Notificare a Defectelor, în cazul contractelor de lucrari).


  Contractul va stabili, în particular, urmatoarele drepturi si obligatii:


  Suma finala a finantarii nerambursabile

  În contract va fi stipulata suma maxima a finantarii nerambursabile. Asa cum se mentioneaza în sectiunea 2.1.4, aceasta suma se bazeaza pe buget care, în fapt, reprezinta doar o estimare. Prin urmare, aceasta suma devine finala numai dupa terminarea proiectului si prezentarea conturilor finale (cf. Articolelor 17.1 si 17.2 din Contract - Conditii Generale).


  Esecul în realizarea obligatiilor

  Daca Beneficiarul nu reuseste sa puna în aplicare proiectul în conditiile asumate si stipulate în contract, Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a întrerupe platile si/sau de a rezilia contractul (cf. Articolului 11 din Contract - Conditii Generale). Contributia Autoritatii Contractante poate fi redusa si/sau Autoritatea Contractanta poate cere înapoierea, în totalitate sau partial, a sumelor deja platite, daca Beneficiarul nu respecta termenii contractuali (vezi Articolele 11.4 si 17.4 din Conditiile Generale).  Amendamente la contract si modificari în cadrul bugetului

  Orice modificare a contractului trebuie stabilita în scris într-un amendament la contractul original (Articolul 9.1 din Contract - Conditii Generale). Totusi, pentru unele modificari (ex. adrese, numarul conturilor bancare, etc.) este suficienta o notificare în scris a Autoritatii Contractante (cf. Art. 9.2 din Contract - Conditii Generale).


  Modificari în cadrul bugetului


  Elementele de buget pot varia fata de cifrele initiale, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

  (1) variatiile/modificarile nu afecteaza scopul de baza al proiectului, si

  impactul financiar se limiteaza la un transfer în cadrul unui singur capitol de buget sau la un transfer între capitole de buget care implica o modificare mai mica de 15% a sumei initiale a fiecarui capitol bugetar relevant.


  În aceste cazuri, Beneficiarul poate opera modificari ale bugetului si trebuie sa informeze fara întârziere Autoritatea Contractanta.

  Aceasta metoda nu poate fi utilizata pentru a modifica capitolul de buget referitor la costurile indirecte (administrative).

  În toate celelalte cazuri trebuie înaintata în prealabil, în scris, o cerere catre Autoritatea Contractanta si se va cere un amendament la contract.

  Raportare

  Rapoartele trebuie întocmite în limba mentionata în contractul de finantare nerambursabila. Rapoartele tehnice si financiare trebuie depuse împreuna cu cererile de plata (altele decât prima tansa). Rapoartele depuse pentru plati intermediare trebuie însotite de un plan de actiune si un buget pentru perioada urmatoare de implementare a proiectului.


  Informatii suplimentare

  În conformitate cu prevederile Articolului 2.1 din Contract - Conditii Generale, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii suplimentare.  Plati

  Datorita faptului ca durata operatiunii depaseste 12 luni si suma finantarii nerambursabile depaseste 100.000 EUR, transa initiala va fi de 80% din bugetul previzionat pentru primele 12 luni de operare. (vezi art. 15.1 din Contract - Conditii Generale).


  O plata intermediara ulterioara poate fi facuta dupa depunerea de catre Beneficiar si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a raportului intermediar, a planului de actiune si a bugetului pentru perioada urmatoare (cf. articolului 15 (1) din Contract - Conditii Generale).


  Diferenta finala de plata de 10% va fi achitata dupa depunerea de catre Beneficiar si aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a raportului final (vezi Articolul 15.1 din Contract - Conditii Generale).


  Platile vor fi efectuate într-un cont sau sub-cont, special destinat proiectului, care identifica fondurile platite de catre Autoritatea Contractanta.


  Înregistrari si conturi ale proiectului

  Beneficiarul trebuie sa tina registre exacte si periodice, precum si înregistrari contabile separate si transparente ale implementarii proiectului (cf. Articolului 16.1 din Contract - Conditii Generale). Beneficiarul trebuie sa pastreze toate înregistrarile/registrele timp de 7 ani dupa data de încheiere a proiectului.


  Auditul

  Este obligatorie atasarea unui raport de audit extern al conturilor proiectului, efectuat de un auditor autorizat care este membru al unui corp recunoscut international pentru auditarea statutara:

  oricarei solicitari pentru o plata intermediara, daca suma totala a platilor intermediare anterioare si actuale depaseste 750.000 EUR;

  oricarei solicitari de plata a diferentei finale, în cazul în care finantarea nerambursabila depaseste 100.000 EUR;

  Într-un certificat de audit, auditorul va certifica faptul ca documentele contabile prezentate (cu referire la venituri si cheltuieli) sunt corecte, credibile si justificate prin documentatie însotitoare adecvate, precum si va identifica care dintre cheltuielile efectuate conform Contractului sunt eligibile.

  Contractul prevede posibilitatea verificarii documentelor si a locurilor de implementare a proiectului de catre servicii ale Comisiei Europene, ale Biroului European Anti-Frauda, si de catre Curtea Europeana a Auditorilor (cf. Art. 16.2 din Contract - Conditii Generale).

  Publicitatea

  Pentru proiectele finantate cu fonduri de la Comisia Europeana trebuie asigurate o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata, spre exemplu în rapoartele si publicatiile produse ca rezultat al proiectului sau în evenimente publice legate de proiect (cf. Art. 6 din Conditii Generale).


  Contracte de implementare

  În cazul în care, pentru implementarea proiectului este necesara acordarea de catre Beneficiar a unor contracte de achizitie, contractul trebuie acordat ofertantului care ofera cea mai buna valoare pentru bani, adica, cea mai buna rata pret/calitate, în concordanta cu principiile transparentei si egalitatii tratarii potentialilor contractanti, fapt ce trebuie avut în vedere pentru evitarea oricarui conflict de interese. În acest scop, Beneficiarul trebuie sa urmeze procedurile stipulate în Anexa IV a contractului.


  anexe


  Obligatoriu Anexa A:    Formular de cerere pentru finantare (format Word )- si documentele suplimentare (vezi sectiunea 2.2.1)  Obligatoriu Anexa B:    Buget (format Excel) completat în doua foi de calcul + versiunea electronica


  Obligatoriu Anexa C: matrice cadru logic (format) Excel)

  Anexa D: diurne (per diems) pentru anul curent (format Word) informativ

  Nota: Diurnele includ toate costurile: hoteluri, alimente si transport în oras.

  Cele mai recente diurne pot fi consultate pe site-ul:

  https://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/perdiem.pdf     (aceasta anexa este doar pentru informarea solicitantilor)


  Anexa E: contract Standard (format Word) informativ

  Nota: Contractul standard este sectiunea 4 pe site-ul:

  https://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/cont_typ/st/index_en.htm


  (nu trebuie completat si atasat la cerere, deoarece este dat numai pentru informarea solicitantului).


  Aceasta anexa trebuie citita cu atentie si înteleasa de catre solicitant deoarece reprezinta forma contractului ce va fi încheiat cu beneficiarii.  Obligatoriu Anexa F: studiul de fezabilitate în concordanta cu standardele românesti

  Obligatoriu Documentele suplimentare se vor atasa la Anexa A Cerere de Finantare Nerambursabila  1. Copii ale celui mai recent raport anual al solicitantului, precum si ale situatiilor contabile (contul de profit si pierdere si bilantul aferente anului financiar precedent);

  2. Copie a deciziei Consiliului Local/Consiliului Judetean care sa ateste co-finantarea de minim 10% din costurile totale, în numerar;

  Copie a studiului de fezabilitate elaborat de catre o echipa tehnica specializata si autorizata, în conformitate cu reglementarile române în domeniu, (Ordinele nr. 913/2005, emis de Ministerul Transportului, Constructiilor si Turismului si Ordinul nr. 762/2005, emis de Ministerul Finantelor Publice, privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.1013/2001, respectiv nr. 873/2001 privind "continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate cu asistenta financiara nerambursabila din partea Comisiei Europene"), incluzând obiectivul, localizarea, descrierea cantitativa, devizul estimativ aferent investitiei (cu detalierea contributiei locale) - analiza financiara, analiza socio-economica si analiza de risc si senzitivitate (vezi Anexa F Studiu de Fezabilitate);

  Copie a aprobarii Studiului de Fezabilitate de catre autoritatea publica locala responsabila CL/CJ;

  CV-ul managerului de proiect si al altor persoane responsabile cu realizarea activitatilor cheie din proiect;

  Copie a "Certificatului de urbanism" pentru lucrarile de constructii;

  Declaratie în scris, din partea organizatiei solicitante, ca a luat cunostinta de faptul ca dubla finantare nu este permisa, inclusiv activitatile deja finantate sau în curs de finantare din Bugetul de stat sau alte surse, si ca se obliga sa asigure exploatarea si întretinerea infrastructurii finantate pe o perioada minima de 5 ani dupa finalizarea proiectului; (vezi Formularul de Cerere de Finantare, Sectiunea IV Declaratia Solicitantului), în original;

  Un rezumat al proiectului, de maximum trei pagini, redactat în limba engleza;

  Copii ale documentelor care demonstreaza proprietatea asupra terenului/cladirii unde proiectul va fi implementat;


  Documentele legale acceptabile privind cladirea si terenul existente (numai documentele care se aplica) sunt:

  copie a Deciziei Guvernului publicata în Monitorul Oficial privind proprietatea publica asupra terenului si/sau structurii, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publica si administrarea judiciara, pentru a demonstra ca solicitantul -administratia publica locala eligibila este administratorul legal;

  Copii dupa alte documente legale (Legi, Ordonante, Hotarâri de Guvern, Ordine ale Ministrilor, Hotarâri ale Consiliilor Locale sau Judetene, etc) publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare;

  Documente Cadastrale si înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciara) pentru proprietatea privata a solicitantului eligibil autoritate publica locala;

  Documente Cadastrale si înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciara) pentru proprietatea privata si acordul legalizat al proprietarilor privati sau un contract legalizat la Notariat privind transferul proprietatii catre solicitantul eligibil-autoritatea publica locala; a solicitantului eligibil autoritate publica locala;

  sau

  Dovada legala sau oficiala ca procedura de expropriere a fost demarata/dovada ca transferul proprietatii a început.


  Nota: În cazul în care proiectul va fi aprobat pentru finantare, solicitantul trebuie sa prezinte toate documentele legale privind proprietatea, înainte de semnarea contractului de finantare nerambursabila, ca si toate aprobarile si avizele cerute de legislatia româna pentru lucrarile ce urmeaza a fi executate, reabilitate si/sau îmbunatatite.


  Documentele suplimentare care însotesc Cererea de Finantare nerambursabila trebuie sa fie prezentate în forma originala sau fotocopii legalizate, de catre un organism independent, autorizat în acest sens. Daca aceste documente sunt editate într-o limba, alta decât cea/cele a/ale licitatiei, trebuie atasata o traducere fidela într-una din limbile oficiale ale licitatiei si vor prevala în scopul interpretarii proiectului.
  Procentele trebuie aplicate liniei de buget 11 (vezi Anexa B)

  A se vedea de-asemenea sectiunea 2.1.4, contributii în natura.

  Disponibil pe internet la https://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

  www.mappm.ro

  Document Info


  Accesari: 3585
  Apreciat: hand-up

  Comenteaza documentul:

  Nu esti inregistrat
  Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


  Creaza cont nou

  A fost util?

  Daca documentul a fost util si crezi ca merita
  sa adaugi un link catre el la tine in site


  in pagina web a site-ului tau.
  eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

  Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
  Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )