Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT

Asigurari


ALTE DOCUMENTE

DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT
ASIGURAREA AERONAVELOR
GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT

GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT

A)   Angajatorul se obliga sa confirme si sa certifice prezenta asiguratilor din subordine prin :Inregistrarea in termen a contractului individual de munca, precum si a oricarei modificari ( depunere act aditional, decizie) la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia isi are domiciliul angajatorul

Depunerea statelor de plata lunar la termenul prevazut de lege inspectoratul teritorial de munca

Depunerea lunara a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS la casele teritoriale de pensii in raza caruia isi au domiciliul.

Modalitatea de depunere este pe suport de hartie si suport magnetic ; in perspectiva pe cale electronica (ANEXA 11 SI ANEXA 12)

Elemente de baza privind depunerea

de catre angajatori a declaratiilor nominale (Anexa 11, Anexa12)

Anexa 11

= cuprinde lista nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata ale acestora

La rubrica denumire angajator se inscrie denumirea completa a angajatorului asa cum este inregistrat la oficiul registrului comertului.

La rubrica cod fiscal se inscrie numai partea numerica a acestuia

Rubricile Contract de munca, Contract de munca cu timp partial, Pensionar se bifeaza dupa caz, de catre angajator in functie de categoria in care se regasesc persoanele aflate in relatii de munca cu angajatorul care depune declaratia nominala

OBSERVATIE pentru contract de munca cu timp partial se va trece numarul orelor prevazute in contractul individual de munca, (cifra 2 pentru contract de munca (C.M) cu timp partial de 2 ore, cifra 3 pentru CM cu timp partial de 3 ore, cifra 4 pentru CM cu timp partial de 4 ore, cifra 5 pentru CM cu timp partial de 5 ore, cifra pentru CM cu timp partial de 6 ore, cifra 7 pentru CM cu timp partial de 7 ore, iar cifra 8 se pune pentru CM sub 2 ore), indiferent de durata normala a timpului de lucru al locului de munca respectiv

Rubrica total zile, cuprinde nr. total zile lucratoare (inclusiv zilele de concediu de odihna), in conditii normale, deosebite si speciale, zilele de concediu medical si zilele pentru care asiguratul se afla in perioada de preaviz, daca acesta efectueaza preavizul

In rubricile zile conditii normale, deosebite, speciale se trec zilele pentru care asiguratul a lucrat si a fost platit in aceste categorii de munca.

In rubrica zile prestatii se trece numarul de zile in care asiguratul a fost in concediu medical (indiferent daca concediul medicala este suportat de angajator sau din bugetul asigurarilor sociale de stat)

In rubrica total, se trece venitul brut castigat de asigurat in luna (in conditii normale, conditii deosebite plus conditii speciale) si care se suporta din fondul de salarii (inclusiv premii, sume speciale prevazute in contractul individual de munca daca acestea sunt platite din fondul de salarii)

In rubrica CAS datorat de asigurat se trece CAS-ul retinut de la asigurat care este 9,5% din total castig realizat indiferent in care grupa de munca a lucrat.

La rubrica total prestatii de asigurari sociale, se trece indemnizatia totala (bruta) calculata proportional in functie de numarul de zile de prestatii la salariul minim brut pe tara, indiferent daca se suporta numai de angajator, sau se plateste numai din bugetul asigurarilor sociale de sanatate.In cazul in care apare si accidente de munca se adauga si suma aferenta accidentelor

La rubrica din care suportate din BASS se trece numai indemnizatia totala (bruta) calculata proportional in functie de numarul de zile de prestatii suporta din bugetul asigurarilor de stat raportat la salariul minim brut pe tara

La rubrica Norma se trece numarul de ore aferente conditiilor de munca ale asiguratului, indiferent de tipul asiguratului

Anexa 12

= reprezinta recapitulatia obligatiilor totale de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat in luna pentru care se depune declaratia nominala.

La pct. A: se trece citet scris denumirea completa a angajatorului, CNP angajator (daca este cazul)

La pct. B: se trece codul fiscal care este identic cu codul fiscal trecut in anexa 11;

La pct. C: se trece numarul de inregistrare de la Registrul Comertului (la fiecare actualizare se aduc copii dupa actele de la Camera de Comert);

La pct. D: se trece numarul mediu de asigurati din luna pentru care se depune declaratia nominala (nu se trec asiguratii care in luna respective au fost in concediu medical, sau concediu fara salar)

La pct. E: se trece fondul total de salarii brute realizate care cuprind: fondul de salarii in conditii normale (F), fondul de salarii in conditii deosebite (G), fond in conditii speciale (H)

La pct.I: se total baza de calcul a contributiei la BASS aferenta indemnizatiilor cf. OUG 158/2005 din care J-conditii normale;K-conditii deosebite;L-conditii speciale

La pct. M: se trece total contributie individuala de asigurari sociale de virat

La pct.N:se trece total contributie de asigurari sociale datorata de angajator conform Legii nr.19/2000

La pct.O: se trece total CAS datorata de angajator conform OUG 158/2005,modificata si completata

La pct.P: se trece cuantumul ajutorului de deces

La pct.Q: Total CAS angajator de virat;incepand cu anul 2008, se calculeaza si cas angajator aferent prestatiei de asigurari sociale ce apare pe anexa (calculata proportional cu numarul de zile de prestatii asupra salariului minim brut/tara);deci cas angajator= Cas angajator(N)+ cas ang asupra prestatiei - BASS (P)

La pct.R: se trece contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli prof. (art.140 din Legea nr.346/2002)

Pagina 2-a din anexa 12

Anexa 12, dupa cum arata si imprimatul se completeaza citet cu numele, prenumele si functia celui care raspunde de datele inscrise si se stampileaza obligatoriu cu stampila clara a unitatii.

DECLARATIA DE ASIGURARE

Declaratie de asigurare cf. Legii nr.19/2000

a)    Persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani   economie si care se incadreaza in conditiile (art. 5 alin(1) pc.IV din legea19/2000, modificata

IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

asociat unic, asociati, comanditari

administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau management;

membri ai asociatiilor familiale

persoane autorizate sa desfasoare activitati independente:

persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

alte persoane care realizeaza venituri din  activitati profesionale;

Obligatii

depunerea declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la data incadrarii in una din situatiile mentionate mai sus

Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei de asigurare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare,( venit asigurat,adresa,nume, act identitate),este obligatorie depunerea unui document : Comunicare de modificare (2ex.)

daca asiguratul face dovada ca nu se mai incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus, pentru care asigurarea este obligatorie,trebuie sa depuna formularul tip de retragere a declaratiei de asigurare - Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei.

Īn situatia īn care casa teritoriala de pensii detine informatii certe cu privire la faptul ca asiguratii pe baza de declaratie de asigurare nu mai īndeplinesc conditiile cerute de lege pentru a fi asigurati obligatoriu īn sistemul public, poate proceda, dupa notificarea prealabila, la īncetarea, din oficiu, a calitatii de asigurat si a declaratiei de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunostinta persoanelor īn cauza, īn scris. Īncetarea calitatii de asigurat si a declaratiei de asigurare se efectueaza pe baza unui proces-verbal īn care se consemneaza explicit motivele īncetarii, precum si informatiile/documentele care au fost avute īn vedere la constatarea faptului ca asigurarea nu mai este, conform legii, obligatorie."

termenul de plata fara majorari este lunar pana in ultima zi a lunii in curs pentru care se face plata

Achitarea contributiei de asigurari sociale:

Contributia de asigurari sociale pentru asiguratii care nu se afla in raporturi de munca cu un angajator si care suporta integral cota de contributie de asigurari sociale (cf. art. 5 alin(1) pct. IV si V si alin2)

se suporta integral de catre persoanele  respective

contributia de asigurari sociale = 29% asupra bazei de calcul

baza de calcul = venitul lunar asigurat prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare

se achita lunar

Drepturi de care beneficiaza asiguratii dupa o perioada de cotizare de cel putin 6 luni de la inscrierea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Prestatii de asigurari sociale(venit de inlocuire ca urmare a pierderii totale sau partiale a veniturilor profesionale):

accidente

deces

invaliditate

batranete

recuperarea capacitatii de munca,tratament, odihna

primeste certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat o data pe an gratuit si de cate ori doreste in cursul anului contra cost.

Actele necesare depunerii declaratiei de asigurari sociale:

declaratie de asigurare - anexa4 (cf.Legii nr.19/2000)

copie document justificativ incadrarii in una din situatiile enumerate mai sus

copie act identitate

C) CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA

Contract de asigurare sociala cf.Legii nr.19/2000

Cine poatebeneficia?

(2) Se pot asigura īn sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, īn conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc īn situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa īsi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc īn situatiile prevazute la alin. (1).

Obligatii

in cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare sociala (nume, venit asigurat,adresa,act identitate), este obligatorie incheierea unui act aditional la contract

Termenul de plata este lunar, dar se poate face si anticiapt pe o perioada de cel mult 12 luni, calculate de la data de la care se face plata.

Neplata contributiei de asigurari sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritoriala de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare sociala. Īn aceasta perioada, casele teritoriale de pensii notifica persoanelor īn cauza sa se prezinte pentru reglementarea situatiei. Īn situatia neachitarii contributiei de asigurari sociale restante si a majorarilor de īntārziere aferente, rezilierea contractului de asigurare sociala se face īncepānd cu ziua urmatoare celei pāna la care s-a platit contributia de asigurari sociale.

Rezilierea contractului de asigurare sociala din initiativa asiguratului poate interveni oricānd pe parcursul derularii acestuia, la data solicitarii. Contributia de asigurari sociale neachitata, precum si majorarile/dobānzile si penalitatile de īntārziere aferente se urmaresc conform legislatiei privind recuperarea creantelor bugetare

Drepturi de care beneficiaza asiguratii dupa o perioada de cotizare de cel putin 6 luni de la inscrierea in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Prestatii de asigurari sociale(venit de inlocuire ca urmare a pierderii totale sau partiale a veniturilor profesionale):

accidente

deces

invaliditate

batranete

recuperarea capacitatii de munca,tratament, odihna

primeste certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat o data pe an gratuit si de cate ori doreste in cursul anului contra cost.

Achitarea contributiei de asigurari sociale

se suporta integral de catre persoanele  respective

contributia de asigurari sociale = 29% asupra bazei de calcul

baza de calcul = venitul lunar asigurat prevazut  in contractul de asigurare sociala

Actele necesare incheierii contractului de asigurare sociala:

contractde asigurare sociala- anexa3 (cf.Legii nr.19/2000)

copie act identitate


Document Info


Accesari: 3246
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )