Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE

Contabilitate


CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE. De//mltari Amortizarea reprezintŕ alocarea Crepartitia) valorii amortizabile a unei imobilizŕri pe durata sa de utilizare previzionatŕ. Fatŕ de aceastŕ interpretare generalŕ. exista numeroase conceptil prlvlnd amortizarea. Pentru contabilitate prezintŕ interes urmŕtoarele trei: a) amortizarea ca proces de corectle a valoril imobilizarilor. Amortizarea este constatarea contabilŕ a pierderii de valoare suferlto de cotre activele imobilizate ca urmare a deprecierli Tn timp Cuzurii fizice ~I morale). Pornind de la aceasto interpretare se proce 21321q1619v deazo la corectia valorii active!or imobilizate pentru a le readuce la o valoare aproplato de realitate; b) amortizarea ca proces de transfer sau de repartizare a costurilor imobillzarllor asupra cheltuie111or exercitiului. Transferul se face pe perioado economicŕ de utilizare a activului amortizabil; c) amortizarea ca sursa de flnantare a reTnnolrl1 imobillzarllor. Ea are co scop de a conserva Tn Tntreprindere resursele generate de activitatea acesteio necesare reconstltuiriď imobilizorilor. Câteva elemente privind analiza amortizorii prin prisma normelor contabile europene ~i internationale, sunt semnlflcative : a) amortlzarea este repartitla valorli amortlzablle a unei Imobllizŕri pe durata sa de utllizare previzlonato. Prelevarea amortlsmentelor exercltiulul este deduso din rezultat, fie direct fie Indirect; b) durata de utilizare este fie perioada Tn care Tntreprinderea estimeazo sa utilizeze o imobllizare amortlzabilo, fie numorul de unitotl de productle estimat a se obt\ne prln functionarea Imoblllzorii supuse amortizorii c) aprecierea duratei de utilizare a unei imobilizari amortizabile sau grup de imobilizari similare se bazeaza, În general, pe experienta furnizata de practica privind categorii de imobilizari comparabile; d) limita de amortizare a unei imobilizari amortizabile este costul istoric al acesteia sau O alta suma care a substituit costul istoric În situatiile financiare ale unitatii, mai putin valoarea reziduala; e) valoarea reziduala a unei imobilizari este adeseori nesemnificativa $i poate fi neglijata În calculul valorii amortizabile. Fara a exista un consens În definirea acestei valori, aceasta reprezinta echivalentul valorii imobilizarilor corporale trecuta În cheltuieli la scoaterea lor din functiune. ln mod practic, valoarea reziduala este egala cu valoarea neamortizata corectata cu valorile rezultate din lichidare, diminuata cu cheltuielile de scoatere din functiune aferente; f) sumele aferente amortizarii imobilizarilor se repartizeaza asupra fiecarui exercitiu financiar pe perioada de utilizare a imobilizarii, dupa metode diferite. Indiferent de metoda de amortizare adoptata, este necesar ca aceasta sa fie utilizata cu consecventa indiferent de nivelul rentabilitatii Întreprinderii sau de consideratiile fiscale, astfel Încât sa se asigure comparabilitatea rezultatelor Întreprinderii de la un exercitiu la altul. g) daca utilitatea imobilizarii amortizabile este definitiv modificata ca urmare a unei deterior.ari sau a uzurii morale, valoarea sa actuala poate deveni valoare neta contabila, diferenta fiind Înregistrata imediat În rezultate; h) câ~tigurile sau pierderile provenind din scoaterea din functiune sau din cesiunea unei imobilizari trebuie sa figureze la contul de rezultate; i) amortizarea alocata e~alonat asupra rezultatului exercitiului trebuie sa reprezinte o marime rationala Înscrisa În principiile ~i regulile imaginii fidele. Determinativul .rationar vizeaza raportul dintre fractiunea transferata din valoarea contabila a activului amortizabil ~i rezultatul ce se va obtine din utilizarea activului; I) adoptarea unei formule de calcul În masura sa se erijeze drept criteriu pentru dimensionarea raportului de rational prlvlnd amortizarea. Pentru fundamentarea acestei formule se pot folosl mai multe criterii cum sunt: durata normal6 de utilizare .În cazul imobilizarilor corporale, durata limitativa stabilita prin lege , În cazul imobilizarilor necorporale, volumul activltatii obtinute ~i rata dobânzii ; regimurile de amortizare (liniar, degresiv $i accelerat); gradul de deductibilitate fiscala. Potrivit surselor de drept contabil din România constltuie obiect al amortizarll toate imobilizarile corporale ~i necorporale, cu exceptiile: lacurile, baltile, iazurile care nu sunt rezultatul unor investitii, precum ~i terenurile inclusiv cele Împadurite, CI,J exceptio terenurilor cu destinatie economica obtinute prin acte de vânzare - cumparare, inclusiv prin despagubiri În cazul exproprierilor. Plantatiile tinere ~i plantatiile de protectie sunt scutite de calculul 9mortizarii pâna la trecerea pe rod a plantatiilor tinere ~i cinci ani a plantatiilor de protectie. De asemenea, fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii, cu exceptia prevazuta În Regu/amentu/ de ap/icare a Legii contabil/t6,fii: .Dac6 se constat6 o depreciere ireversibil6 acesta se poate amorfizd' . Pentr.u evaluarea amortizarll se pot folosi mai multe criterii cum sunt: durata normala de functionare (utilizare) in cazul mijloacelor fixe.
Document Info


Accesari: 59030
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )