Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
IMPOZITAREA PROFITULUI

Contabilitate
IMPOZITAREA PROFITULUI

Pentru impozitarea profitului, trebuie pornit de la realitatea ca nu în toate cazurile principiile contabile

subordonate imaginii fidele sunt convergente în totalitate cu principiile impunerii fiscale. De aceea, trebuie facut
distinctie între rezultatul contabil si rezultatul fiscal.

Rezultatul contabil reprezinta suma globala a profitului sau pierderii exercitiului financiar ce figureaza în

contul 121 "Profit si pierdere" înainte de impozitare.

Rezultatul fiscal reprezinta profitul impozabil sau pierderea fiscala a exercitiului, stabilit potrivit regulilor

fiscale si în functie de care se calculeaza volumul impozitelor exigibile (sau rambursabile).

În sistemul de contabilitate din România, potrivit legislatiei si reglementarilor fiscale se utilizeaza numai

metoda impozitelor curente. În aceste conditii masa profitului impozabil se determina pe baza relatiei:

fiscale

fiscale - Deducerile

Reintegrarile

veniturilor realizate

Cheltuielile corespondente

realizate -

impozabil Veniturile

Profitul

Daca se face recurs la Legea impozitului pe profit, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta între

veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se

scad veniturile neimpozabile si se aduna cheltuielile nedeductibile.

Cota generala de impozitare este 25 % cu exceptiile prezentate prin lege. Exemplu, contribuabilii care

obtin venituri din activitatile desfasurate pe baza de licenta în zona libera platesc o cota de impozit pe profit de 5 %

pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pâna la 31 decembrie 2004.

Potrivit normelor fiscale, cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente realizarii veniturilor si cele

considerate deductibile conform prevederilor legale în vigoare.

Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt:

a) impozitul pe profit datorat si impozitul pe venitul realizat din strainatate;

b) amenzile si penalitatile datorate catre autoritatile române sau straine;

c) cheltuielile pentru protocol, reclama si publicitate care depasesc limitele prevazute de legea bugetara

anuala;

d) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si provizioanelor peste limitele legale. În

cazul rezervelor legale în limita a 5 din profitul contabil anual pâna ce acesta va atinge 20 din capitalul social;

e) cheltuielile de sponsorizare care depasesc limitele cotei prevazute în Legea nr. 32/1994 privind

sponsorizarea;

f) sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetelor anuale;

g) alte cheltuieli stabilite prin Legea nr. 414 privind impozitul pe profit.

O structura componenta a calcularii masei profitului impozabil este cea destinata deducerilor fiscale cum

sunt: dividendele primite de la alta persoana juridica româna, sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea

fondului de rezerva în limita a 5 din profitul contabil anual, pâna când acesta va atinge 20 din capitalul social,

veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, alte elemente stabilite prin normele legale.

Profitul impozabil stabilit potrivit prevederilor prezent 121f51b ate mai înainte se calculeaza si se evidentiaza

trimestrial, cumulat de la începutul anului..

Impozitul datorat pentru trimestrul în curs, se determina pe baza relatiei:

trimestrului precedent

cumulat pana la sfarsitul

Impozitul aferent profitului impozabil

cumulat de la inceputul anului

asupra profitului impozabil

Impozitul pe profit calculat

in curs

pe trimestrul

Im pozitul datorat

Exemplu. Daca profitul impozabil cumulat de la sfârsitul lunii iunie este de 3.000.000 lei, impozitul

aferent este de 3.000.000 lei = 750.000 lei. Impozitul pe profit datorat pâna la 31 martie este de 540.000 lei.

Impozitul datorat pe trimestrul IV este de 750.000 lei - 540 000 lei = 210.000 lei.

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul

urmator.

Calculul impozitului pe profit se face pe baza "declaratiei privind impozitul pe profit" depusa la organele

fiscale pâna la data mentionata mai înainte acesta fiind si termenul de plata a impozitului.

Modelul de calcul a rezultatului fiscal, implicit impozitarea profitului ce sta la baza declaratiei de impunere

se prezinta astfel:

Venituri din exploatare, financiare si extraordinare

- Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit),

financiare si extraordinare

= Total profit (pierdere)

- Deduceri fiscale

dividendele primite de la alta persoana juridica româna

sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerva în limita a 5 din

profitul contabil anual, pâna când acesta va atinge 20 din capitalul social

- veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea

alte deduceri fiscale prevazute de lege

- Alte venituri neimpozabile

+ Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal:

impozitul pe profit, din care impozitul pe venitul realizat în strainatate

amenzile si penalitatile datorate catre autoritati române sau straine

cheltuieli pentru protocol, reclama si publicitate , care depasesc

limitele prevazute de legea bugetara anual

sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor

peste limitele prevazute de lege

cheltuielile de sponsorizare ce depasesc limita legala

pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit

alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal

= Profitul impozabil (pierderi) înainte de reportarea pierderii

- Pierderile de recuperat din anii precedenti

= Profitul impozabil (pierderi)

Impozitul pe profit = Profitul impozabil (la contribuabilii ale caror venituri se impun cu

cota normala); 50 % pentru profitul obtinut în baruri si cluburi de noapte; 5 % pentru profitul

contribuabililor care obtin venituri din activitatile desfasurate pe aza de licenta în zona libera

- Creditul fiscal din care:

Creditul fiscal extern

Impozit pe profit scutit

- Reduceri de impozit pe profit cumulate potrivit legislatiei în vigoare

= Impozitul pe profit datorat (a)

- Impozitul pe profit pe anul curent, platit cumulat de la începutul anului (b)

= Impozitul pe profit de plata (a-b) sau impozitul pe profit platit în plus (b-a)

Înregistrarile care se fac în acest sens sunt:

Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit

si:

Impozitul pe profit Conturi curente la banci

Operatiile de compensare sau de restituire pentru contribuabilii mici se efectueaza trimestru de trimestru,

cumulat de la începutul anului.

Redam în continuare, o declaratie de impunere (simplificata) care cuprinde un exemplu de calcul a

profitului impozabil, atunci când s-a înregistrat pierdere (luna decembrie).

Declaratie lunara

privind impozitul pe profit în lei

Venituri din exploatare 5 500 000

Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare 4 200 000

3. Profit (pierdere) din exploatare (1

Venituri financiare 2 500 000

Cheltuieli financiare 4 700 000

6. Profit (pierdere) financiar (4

Venituri extraordinare 1 520 000

Cheltuieli extraordinare 1 000 000

9. Profit (pierdere) extraordinar(7

10. Profit (pierdere) Total (3 + 6 + 9)

Impozitul pe profitul din orice sursa, româna sau straina 550 000

Amenzi si penalitati 130 000

Cheltuieli pentru protocol, reclama si publicitate care

depasesc limitele prevazute de lege

Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a

rezervelor peste limita prevazuta de Ordonanta

Cheltuieli de sponsorizare ce depasesc limitela legala 125 000

Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea

provizioanelor nedeductibile fiscal

17. TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

18. PROFITUL IMPOZABIL (PIERDEREA) înainte de reportarea

pierderii (Rd.10 - 17)

Pierderea de recuperat din anii precedenti

Profitul impozabil (Rd 18 + 19)

Impozitul pe profit (970 000

Credit fiscal

Impozitul pe profit datorat (Rd.21 - 22)

Impozit pe profit pe anul curent platit cumulat de la începutul

anului fiscal

Impozitul pe profit de plata (Rd. 23 - 24)

Impozit pe profit platit în plus (Rd. 24 - 23) 307 500

Înregistrarea contabila generata este:

307 500 lei 441 = 691 307 500 lei

Impozitul pe profit Cheltuielile privind impozitul pe

profit

Exemplul a fost creat cu scopul de a face distinctie între pierderea contabila si pierderea fiscala. Asa cum

reiese din cele aratate mai sus, exercitiul financiar s-a încheiat cu pierderea contabila, în schimb procedând la

determinarea rezultatului fiscal, se constata un profit impozabil de 970 000 lei.

Situatia în contul 121 "Profit si pierdere" înainte de impozitare se prezinta astfel:

D 121 "Profit si pierdere" C

Sold debitor 380 000

Dupa impozitare, situatia devine:

a) impozitul pe profit platit în plus:

307 500 lei 6911 = 121 307 500 lei

Cheltuielile privind impozitul

pe profit

Profit si pierdere

b) situatia în contul 121 "Profit si pierdere":

D 121 "Profit si pierdere" C

Sold debitor înainte de impozitare 380 000 (a) 307 500

Sold debitor final 72 500

Situatia întocmita în acest sens se prezinta astfel:

impozite platite în cursul anului 7.000.000 lei;

impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului si înscris în declaratia de impunere 8.500.000

lei;

impozitul pe profit de plata 8.500.000 - 7.000.000 lei = 1.500.000 lei;

contul 121 "Profit si pierdere" înainte de regularizare are un sold creditor de 13.500.000 lei;

Înregistrarile contabile efectuate în cursul exercitiului sunt:7 000 000 lei 691 = 441 7 000 000 lei

Cheltuielile

privind impozitul

pe profit

Impozitul pe profit

si:

7 000 000 lei 441 = 512 7 000 000 lei

Impozitul pe profit Conturi curente la

banci

Pe baza declaratiei de impunere întocmita si depusa în luna ianuarie, exercitiul urmator, se fac

înregistrarile:

1 500 000 lei 691 = 441 1 500 000 lei

Cheltuielile

privind impozitul

pe profit

Impozitul pe profit

si:

1 500 000 lei 441 = 512 1 500 000 lei

Impozitul pe profit Conturi curente la

banci

si:

8 500 000 lei 121 = 691 8 500 000 lei

Profit si pierdere Cheltuielile

privind impozitul

pe profit

Cu privire la impozitare reglementarile elaborate în acest sens contin si o serie de dispozitii care au un

caracter particular cum sunt:

a) pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile

obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea se efectueaza în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen

de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora;

b) cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gredul de îndatorare a capitalului (

datorii / capitalul propriu) este mai mic decât unu. Dcaa gredul de îndatorate este peste unu (inclusiv) cheltuielile cu

dobânzile sunt deductibile pâna la nivelul sumei veniturilor din dobânzi plus 10 % din celelalte venituri ale

contribuabilului; cheltuielile ramase nedeductibile se repartizeaza în perioadele urmatoare, în aceleasi conditii, pâna

la deductibilitatea inregrala a acestora. Similar cheltuielilor cu dobânzile sunt tratate cheltuielile din diferentele de

curs valutar care depasesc veniturile din diferentele de curs valutar;

c) creditul fiscal ca forma a deducerilor din impozitul datorat sau de compensare a unor sume din

impozitele datorate, abordat ca facilitate de plata a impozitelor. În aceasta situatie se afla sumele platite atât în tara,

cât si în strainatate cu titlu de impozit pe dobânda, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe

profit platit în strainatate, impozitul pe profit platit la nivel de asociat în cadrul unei asocieri

Remarca generala. Supunem atentiei o varianta de impozitare simpla si eficienta a profitului bazata pe

determinarea anuala si nu lunara prin contabilitate a rezultatului contabil înainte de impozitare (pornind de la

rezultatul contabil se determina rezultatul fiscal) si plata anticipata a impozitului pe profit. Suma platita este egala cu

1/12 din profitul impozabil din exercitiul precedent actualizat la inflatie pe baza indicelui de inflatie dintre începutul

anului si luna în care se plateste.

În plan contabil o asemenea plata a impozitului pe profit genereaza trei etape:

în cursul exercitiului se fac varsaminte anticipate care reprezinta o cheltuiala fiscala:

Impozitul pe profit

analitic

"Plati în avans"

Conturi curente la banci

la sfârsitul exercitiului se stabileste cu exactitate cheltuiala cu impozitul pe profit pe care o suporta

rezultatul exercitiului:

Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit

si:

Impozitul pe profit Impozitul pe profit

analitic

"Plati în avans"

în cursul exercitiului urmator, administratia fiscala procedeaza la înregistrarea în rol a impozitului, adica

determina sarcina fiscala a exercitiului precedent.

Aceste trei etape au drept consecinta multiplicarea cu trei a numarului de situatii posibile cum sunt:

a) varsamintele fiscale sunt excedentare în raport cu cele datorate, pentru diferenta de recuperat se face

înregistrarea:

Alte creante privind bugetul statului Impozitul pe profit

analitic

"Plati în avans"

b) varsamintele fiscale sunt insuficiente în raport cu cele datorate, pentru diferente se face înregistrarea:

Impozitul pe profit Conturi curente la banci

c) varsamintele fiscale sunt egale cu cele datorate, nu este generatoare de înregistrare contabila.

Un caz particular al impozitarii profitului îl reprezinta pierderea anuala declarata de contribuabili. Potrivit

legii, aceasta pierdere se recupereaza din profitul impozabil lunar obtinut în conditiile fiscale urmatoare, fara a depasi

36 de luni. În acest scop pierderea se reporteaza luna de luna pâna la închiderea exercitiului când se determina

pierderea anuala. Un exemplu preluat din Instructiunile de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 este

semnificativ în acest sens.

Luna Profit

impozabil

Pierdere

fiscala

Impozit pe

profit 25

Impozit de

plata

Impozit de

recuperat

Ianuarie 1 020 - 255 255 -

Februarie 3 000 - 750 495 -

Martie 4 660 - 1 165 415 -

Aprilie 4 170 - 1 043 - 122

Mai 2 680 - 670 - 495

Iunie - 220 - - 1 165

Iulie - 210 - - 1 165

August 130 - 33 - 1 166

Septembrie 970 - 243 - 890

Octombrie 1 330 - 333 - 557

Noiembrie 3 835 - 959 402 -

Decembrie 5 450 - 1 363 404 -

II Metoda impozitului amânat

(a) Definitii

O asemenea metoda se concentreaza asupra diferentelor temporare. Asa cum se desprinde din IAS 12

"Impozitul pe profit", diferenta temporara reprezinta diferenta dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii

si valoarea sa fiscala.

Valoarea contabila este o valoare neta bilantiera, iar valoarea fiscala sau baza de impozitare este valoarea

atribuita unui activ sau datorii în scopuri fiscale.

Standardul IAS 12 "Impozitul pe profit" defineste si nuanteaza relatia dintre diferentele temporare si

temporale. Astfel, toate diferentele temporale sunt diferente temporare. Diferentele temporare mai pot aparea si în

urmatoarele situatii, care nu pot da nastere unor diferente temporale, desi versiunea initiala a IAS 12 le-a tratat în

acelasi fel în care au fost tratate tranzactiile care creeaza diferentele temporale:

(a) Filialele, societatile asociate sau asocierile nu au repartizat în totalitate profitul obtinut societatiimama

sau investitorului;

(b) Activele sunt reevaluate si nu este facuta nici o ajustare echivalenta în scopuri fiscale;

(c) Costul unei achizitii de întreprinderi este alocat activelor si datoriilor dobândite, prin referire la

valorile lor juste dar nici o ajustare echivalenta nu se va face în scopuri fiscale.

În plus, exista câteva diferente temporare care nu sunt diferente temporale, de exemplu acele diferente

temporare aparute atunci când:

(a) Activele nemonetare si datoriile unei unitati straine care este integrata operatiunilor

întreprinderii raportoare sunt convertite la cursurile de schimb istorice.

(b) Activele nemonetare si datoriile sunt corectate sub incidenta IAS 29, Raportarea financiara

în economiile hiperinflationiste

(c) Valoarea contabila a unui activ sau datorie la recunoasterea initiala difera de baza sa

initiala de impozitare.

În baza aceluiasi standard, se disting doua tipuri de diferente - diferente temporare impozabile si diferente

temporare deductibile.

Diferentele temporare impozabile sunt valori impozabile în determinarea rezultatului impozabil (profit

impozabil sau pierdere fiscala) pentru perioadele când valoarea contabila a activului sau datoriei este recuperata,

respectiv stinsa. În cazul activelor, o obligatie privind impozitul amânat apare atunci când valoarea contabila (în

sensul de bilantiera) a unui activ este mai mare decât valoarea impozabila (baza de impozitare), iar în cazul datoriilor,

când valoarea contabila este mai mica decât cea impozabila.

În aceste cazuri, valoarea beneficiilor economice depaseste valoarea permisibila pentru deducerea în

scopuri fiscale. Pe masura ce întreprinderea recupereaza valoarea contabila a activului sau deconteaza valoarea

contabila a datoriei, diferenta temporara se inverseaza si întreprinderea va realiza (înregistra) profit impozabil pentru

care va trebui sa plateasca impozit.

Câteva exemple de situatii care duc la aparitia diferentelor temporare impozabile:

a) Tranzactii care afecteaza contul de profit si pierdere: venitul din dobânzi încasat în avans si este inclus

în profitul contabil pe baza de alocare în timp; venitul rezultat din vânzarea bunurilor este inclus în profitul contabil

atunci când bunurile sunt livrate, iar profitul impozabil se include în momentul în care este încasat numerarul;

amortizarea unui activ este diferita de amortizarea fiscala, costurile de dezvoltare au fost recunoscute ca active

imobilizate dar au fost deduse din profitul impozabil în perioada în care au fost efectuate; cheltuielile în avans au fost

deja deduse pe baza de numerar în determinarea profitului impozabil al perioadei curente sau al perioadei anterioare.

b) Tranzactii care afecteaza bilantul: amortizarea nu este deductibila fiscal si nici o alta deducere nu este

disponibila în scopuri fiscale atunci când activul este vândut sau casat; costurile cu împrumutul sunt deductibile la

data când împrumutul a fost recunoscut prima data; ajustari ale valorii juste si reevaluari de terenuri si mijloace fixe;

amortizarea fondului comercial nu este deductibila în determinarea profitului impozabil

Diferentele temporare deductibile sunt diferentele ce nu au ca rezultat valori deductibile în determinarea

masei rezultatului impozabil (profit impozabil sau pierdere fiscala) pentru perioadele viitoare atunci când valoarea

contabila (bilantiera) a activului este realizata, respectiv a datoriei este stinsa.

Din punct de vedere matematic, o creanta privind impozitul amânat apare atunci când valoarea contabila a

unui activ este mai mica decât baza ei de impozitare, iar în cazul datoriei, valoarea contabila a unei obligatii este mai

mare decât baza ei de impozitare.

Câteva exemple care duc la situatiile de diferente temporare deductibile sunt prezentate mai jos:

a) Tranzactii care afecteaza contul de profit si pierdere: amortizarea cumulata a unui activ în situatiile

financiare este mai mare decât amortizarea cumulata permisa pâna la data bilantului în scopuri fiscale; costul

stocurilor vândute înainte de data bilantului este dedus în determinarea profitului contabil când sunt livrate bunurile si

serviciile, dar este dedus în determinarea profitului impozabil când este colectat numerarul (nota: asa cum s-a explicat

în A 2 mai sus, exista acolo de asemenea o diferenta temporara impozabila asociata cu creantele comerciale corelate);

valoarea realizabila neta a unui element de stoc, sau valoarea recuperabila a unui element de terenuri si mijloace fixe,

este mai mica decât valoarea contabila si prin urmare întreprinderea reduce valoarea contabila a activului, dar acea

reducere este ignorata în scopuri fiscale pâna la vânzarea activului; costurile de cercetare (sau de organizare sau alte

costuri de constituire) sunt recunoscute ca si cheltuieli în determinarea profitului contabil dar nu sunt permise ca

deducere în determinarea profitului impozabil pâna la o perioada ulterioara; venitul este amânat în bilant dar a fost

deja inclus în profitul impozabil în perioadele curente sau anterioare; o subventie guvernamentala care este inclusa în

bilant ca venit amânat nu va fi impozitata în perioadele viitoare; anumite active pot fi înregistrate la valoarea justa sau

pot fi reevaluate fara ca o ajustare echivalenta sa fie facuta în scopuri fiscale. O diferenta temporara deductibila apare

daca baza de impozitare a activului depaseste valoarea sa contabila; alte cazuri.

b) Ajustari ale valorii juste si reevaluari: investitiile curente sau instrumentele financiare sunt raportate

la valoarea justa care este mai mare decât costul, dar nu sunt efectuate ajustari echivalente în scopuri fiscale. De

exemplu, o întreprindere reevalueaza terenurile si mijloacele fixe, dar în scopuri fiscale nu este realizata nici o

ajustare echivalenta.

c) Gruparile de întreprinderi si consolidarea: valoarea contabila a unui activ este ridicata la nivelul

valorii juste; amortizarea fondului comercial nu este deductibila în determinarea profitului impozabil, etc.

Pentru definirea diferentelor temporare, în continuare sunt prezentate calcule ilustrative:

EXERCIŢIUL DE REFERINŢĂ N

SPECIFICARE (procent

impozitare 20 %)

Valoare

contabila

Valoare

fiscala

(baza de

impozitare)

Diferente temporale Creante

impozite

amânate

Datorii

impozite

amânate

Deductibil Impozabil

e1.Un mijloc fix în valoare de 100

u.m. este amortizabil din punct de

vedere contabil în 5 ani iar din

punct de vedere fiscal în 4 ani. La

sfârsitul primului an, impozitarea

se prezinta dupa cum urmeaza

80 u.m. 75 u.m. - 5 u.m. - 1 u.m.

2.Utilajul de mai sus este reevaluat

la începutul anului 2 de utilizare la

valoarea de 90 u.m., plusvaloarea

din reevaluare nu este recunoscuta

fiscal

90 u.m. 50 u.m. - 40 u.m. - 8 u.m.

3.Cheltuieli înregistrate în avans

100 u.m. în exercitiul N platite în

exercitiul N+1 când sunt

deductibile fiscal

100 u.m. 0 - 100 u.m. - 20 u.m.

4.Dobânda de încasat la 31.12.N

este de 100 u.m., încasate în

exercitiul N+1, impozabile în anul

încasarii

100 u.m. 0 - 100 u.m. - 20 u.m.

5.Stocurile de marfuri de 100 u.m.,

au fost vândute la 100 u.m.

100 u.m. 100 u.m. - - - -

6.Creantele comerciale au o

valoare de 100 u.m., venitul aferent

lor a fost deja inclus în profitul

impozabil (pierderea fiscala)

100 u.m. 100 u.m. - - - -

7.Veniturile înregistrate în avans

din dobânzi au o valoare contabila

de 100 u.m., ele au fost impozitate

la încasare (baza de impozitare a

venitului din dobânzi încasat în

avans este nula)

100 u.m. 0 100 u.m. - 20 u.m. -

8.Cheltuielile înregistrate în

avans de 100 u.m., deduse în

scopuri fiscale dupa

contabilitatea de casa

100 u.m. 0 - 100 u.m. - 20 u.m.

9.Amenzi si penalitati

constatate în avans în suma de

100 u.m. fara a fi deductibile

din punct de vedere fiscal

100 u.m. 100 u.m. - - - -

10.Un mijloc fix a costat 150

u.m. si are la timpul prezent o

valoare contabila de 100 u.m..

Amortizarea cumulativa în

scopuri fiscale este de 80 u.m.,

iar rata de impozitare este de

100 u.m. 70 u.m. - 30 u.m. - 6 u.m.

11.O întreprindere recunoaste

o datorie (provizion pentru

riscuri si cheltuieli) în valoare

de 10 u.m. pentru cheltuielile

angajate privind garantia unui

produs. Din punct de vedere

fiscal costurile privind garantia

produsului devin deductibile în

momentul când întreprinderea

onoreaza pretentiile privind

garantia

100 u.m. 0 100 u.m. - 20

u.m.

2.O întreprindere a achizitionat

la 01.01.N un mijloc fix în

valoare de 100 u.m.. Durata de

amortizare contabila 5 ani, iar

durata de amortizare fiscala 4

ani, cota de impozit pe profit

este de 20 %. Calculul se

prezinta astfel:

31.XII.N

31.XII.N+1

31.XII.N+2

31.XII.N+3

31.XII.N+4

80 u.m.

60 u.m.

40 u.m.

20 u.m.

75 u.m.

50 u.m.

25 u.m.

5 u.m.

10 u.m.

15 u.m.

20 u.m.

1 u.m.

2 u.m.

3 u.m.

4 u.m.

13.Provizion pentru cheltuieli

de repartizat pe mai multe

exercitii financiare 100 u.m.

100 u.m. 0 100 u.m. - 20

u.m.

14.Fondul comercial

recunoscut la achizitie 100 u.m.

(IAS 12 nu permite

recunoasterea datoriei

deoarece fondul comercial

reprezinta o valoare reziduala

si recunoasterea respectivei

datorii privind impozitul

amânat ar duce la cresterea

valorii contabile a foncului

comercial)

100 u.m. 0 X 100 u.m. - -

(b) Contabilizare

Folosind PCG instrumentat în tara noastra în cadrul programului de dezvoltare a contabilitatii,

contabilitatea operatiilor privind impozitul amânat pe profit se realizeaza prin urmatoarele tipuri de înregistrari:

a) în cazul datoriilor din impozitul amânat:

Cheltuieli cu impozitul pe profit, amânat Impozitul pe profit, amânat

b) în cazul creantelor din impozitul amânat recunoscut:

Impozitul pe profit, amânat Venituri din impozitul pe profit, amânat

(c ) Recunoastere

Recunoasterea si prezentarea impozitului amânat în contul de profit si pierdere si în bilantul contabil se

efectueaza ca pozitie separata de impozitul curent.

În continuare se prezinta câteva elemente de detaliu preluate din IAS 12 Contabilitatea impozitului pe profit

privind recunoasterea activelor si datoriilor privind impozitul curent si impozitul amânat.

În cazul impozitului curent obligatia este recunoscuta în bilant numai în masura în care datoria nu a fost

platita. Daca suma deja platita în ceea ce priveste perioadele curenta si anterioare depaseste valoarea datorata pentru

acele perioade, diferenta este recunoscuta ca un activ.

Analizate prin prisma bilantului si contului de profit si pierdere recunoasterea obligatiilor si activelor

privind impozitul curent se prezinta astfel:

(a) Cazul în care impozitul este platibil în termen de 3 luni de la încheierea exercitiului financiar:

(a1) Contul de profit si pierdere la 31.XII.N

Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei

(a2) Bilantul la 31.XII.N

Datorii: impozitul pe profit x lei

(b) Cazul în care impozitul este platit în cursul exercitiului financiar:

(b2) Contul de profit si pierdere la 31.XII.N

Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei

(b2) Bilantul la 31.XII.N

datorii: impozit pe profit datorat x lei - y lei,

unde y reprezinta impozitul platit în cursul perioadei

(c) Cazul în care impozitul în cursul perioadei este mai mare decât impozitul datorat:

(c1) Contul de profit si pierdere la 31.XII.N

Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei

(c2) Bilantul la 31.XII.N

Active curente din impozit rambursabil y lei - x lei,

unde y reprezinta impozitul platit în cursul perioadei

Asa cum se degaja din IAS 12 Contabilitatea impozitului pe profit, se poate ivi situatia în care o

întreprindere sufera o pierdere fiscala în perioada curenta; aceasta pierdere poate fi recuperata (transferata) din

impozitul platit în perioadele contabile anterioare. În acest caz, întreprinderea trebuie sa recunoasca beneficiul din

perioada fiscala ca un activ pe perioada pierderii fiscale.

(a) Contul de profit si pierdere la 31.XII.N

Impozit pe profit reportat în trecut x lei

x = Pierderea fiscala în N % impozit

(b) Bilantul la 31.XII.N

Active: Impozit pe profit de recuperat x lei

Se poate folosi si varianta potrivit careia pierderea fiscala neutilizata este reportata pentru perioadele

urmatoare spre a fi compensata prin diminuarea profitului impozabil viitor. Se creeaza astfel o creanta privind

impozitul amânat pentru recuperarea pierderilor fiscale neutilizate.

Autoritatile fiscale din fiecare tara, unde aceasta metoda este permisa, fixeaza regulile care stabilesc

numarul de ani în care pierderea fiscala poate fi recuperata din profiturile impozabile.

În recunoasterea impozitului amânat se face distinctie între diferentele temporare impozabile si deductibile.

Astfel, daca diferentele temporare sunt impozabile, în situatiile financiare recunoasterea se prezinta astfel:

(a) Contul de profit si pierdere la 31.XII.N

Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei

Cheltuieli cu impozitul amânat y lei

(b) Bilantul la 31.XII.N

Datorie privind impozitul amânat y lei

Cazul diferentelor temporare deductibile:

(a) Contul de profit si pierdere la 31.XII.N

Cheltuieli cu impozitul pe profit x lei

Venituri din impozitul pe profit amânat y lei

(b) Bilantul la 31.XII.N

Active: creante din impozit pe profit de recuperat y lei

Recunoasterea directa în capitalurile proprii este posibila daca impozitele curente sau amânate sunt

aferente unor elemente debitate sau creditate direct în capitalul propriu, în aceeasi perioada sau într-o perioada

diferita, dupa cum urmeaza:

(a) O modificare în valoarea contabila aparuta din reevaluarea terenurilor si a mijloacelor fixe sau

investitiilor financiare pe termen lung.

(b) O ajustare a soldului de deschidere a profitului nedistribuit rezultat fie dintr-o modificare facuta asupra

politicii contabile ce este aplicata retrospectiv, fie din corectarea erorilor fundamentale.

(c ) Diferentele de curs valutar aparute odata cu conversia situatiilor financiare ale unei entitati straine

(d) Sumele aparute odata cu recunoasterea initiala a componentei de capital propriu al instrumentelor

financiare compuse.

În unele circumstante exceptionale, asa cum arata IAS 12, este dificil a se determina valoarea impozitului

curent si a celui amânat care se refera la elementele creditate sau debitate în capitalul propriu. Situatii posibile în

acest sens sunt:

(a) exista rate progresive ale impozitului pe profit si este imposibil de determinat rata la care ocomponenta specifica a profitului impozabil (a pierderii fiscale) a fost impozitata;

(b) o modificare survenita asupra ratei de impozitare ori alte norme de impozitare afecteaza un activ sau o

datorie privind impozitul amânat aferente (în întregime sau doar o parte) unui element care a fost anterior debitat

sau creditat în capitalul propriu;

(c ) o societate stabileste ca un activ privind impozitul amânat trebuie recunoscut, în consecinta si activul

privind impozitul amânat devine aferent (în întregime sau doar o parte) unui element care a fost anterior debitat sau

creditat în capitalul propriu.

În astfel de situatii, impozitul curent si cel amânat aferente unor elemente care au fost debitate sau

creditate în capitalul propriu se bazeaza pe o repartizare proportionala justa a impozitului curent si a celui amânat

al entitatii în jurisdictia fiscala afectata, sau pe alta metoda care realizeaza o repartizare mai potrivita cu

circumstantele date.

(d) Evaluare

Datoriile / activele privind impozitul curent pentru perioada curenta si pentru cele anterioare sunt evaluate

la valoarea asteptata a fi platita / recuperata de la autoritatile fiscale, folosind ratele de impozitare reglementate. În

cazul datoriilor / activelor privind impozitul amânat, acestea sunt evaluate la ratele de impozitare opozabile perioadei

în care datoria este stinsa sau activul este realizat, pe baza ratelor de impozitare reglementate. Daca la niveluri diferite

ale profitului impozabil se aplica rate de impozitare diferite, evaluarea se face folosind ratele medii ce se asteapta a fi

aplicate profitului impozabil (pierderii fiscale) aferent perioadelor în care diferentele temporare sunt asteptate a se

relua.

Alte elemente de detaliu privind evaluarea si calculul:

activele si datoriile privind impozitul amânat nu trebuie actualizate la data întocmirii bilantului;

valoarea contabila a unei creante din impozitul amânat trebuie revizuita prin reducere la fiecare data a

bilantului, în masura în care nu mai este probabil un suficient profit impozabil disponibil pentru a permite utilizarea

beneficiului unei parti a creantei privind impozitul amânat sau a totalitatii acestuia;

creantele nerecunoscute privind impozitul amânat trebuie reevaluate la fiecare data a bilantului

(e ) Prezentarea informatiilor

Asa cum se degaja din IAS 12 "Contabilitatea impozitului pe profit", activele si obligatiile fiscale trebuie

prezentate separat de alte active si datorii în bilantul contabil. Suplimentar, creantele si impozitele amânate trebuie

distinse de cele privind impozitul curent. si înca o prevedere, activele si obligatiile fiscale amânate sunt prezentate în

bilant în categoria posturilor pe termen lung si mijlociu.

Desi creantele si datoriile amânate sunt evaluate si recunoscute separat, o societate trebuie sa compenseze

creantele si datoriile. Procedând astfel se evita întocmirea de programe de detaliu cu privire la reluarea fiecarei

diferente temporare.

Prin recurs la IAS 12 "Contabilitatea impozitului pe profit", procesul de identificare si clasificare a

diferentelor temporare se poate concretiza într-un bilant în structura:

SPECIFICARE VALOAREA

CONTABILĂ

BAZA DE

IMPOZITARE

DIFERENŢE

TEMPORARE

(1) Activul 1

x1

y1

1 = x1 - y1

(n) Activul n xn yn n = xn - yn

I.TOTAL ACTIVE X Y = X - Y

(1) Datoria 1

(m) Datoria m

z1

zm

v1

vm

1 = z1 - v1

m = zm - vm

II.TOTAL DATORII Z V = Z - V

III.CAPITAL PROPRIU C B = C - B

IV.TOTAL

DIFERENŢE

TEMPORARE

I + II + III

(sens alegere)

V.RECAPITULAŢIE PRIVIND EVALUARE sI CALCUL

Datorie privind impozitul amânat la 31.XII.N

- Activ privind impozitul amânat la 31.XII.N

= Datorie (activ) privind impozitul amânat net

+, - Datorie (activul) reportata la 31.XII.N -1 privind impozitul amânat

+, - Ajustarile la datoria initiala privind impozitul amânat rezultate din reducerea / cresterea

asupra ratei de impozitare

- Impozitul amânat atribuit surplusului din reevaluare (intervine în cazul în care impozitul

amânat aferent este debitat direct în capitalul propriu

= Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat aferenta crearii si reluarii diferentelor temporare

Un exemplu construit potrivit IAS 12 "Impozitul pe profit" se prezinta astfel:

Active, datorii si cheltuieli privind impozitul amânat la 31/12/N în u.m.

Valoarea contabila Baza de

impozitare

Diferente

temporare

Creante 2 500 2 500 -

Stocuri 10 000 10 000 -

Cheltuieli cu dezvoltarea produsului - - -

Investitii 165 000 165 000 -

Terenuri si mijloace fixe 378 750 80 250 298 500

TOTAL ACTIVE 556 250 257 750 298 500

Impozite pe profitul curent de platit 11 795 11 795 -

Furnizori 2 500 2 500 -

Amenzi de platit 3 500 3 500 -

Datorie pentru asigurarile de sanatate 15 000 - (15 000)

Datorie pe termen lung 64 025 64 025 -

Impozite pe profitul amânat 99 225 99 225 -

TOTAL DATORII 196 045 181 045 (15 000)

Capital social 25 000 25 000 -

Surplus din reevaluare 98 185 - -

Profit reportat 237 020 51 705 -

TOTAL DATORII/CAPITAL PROPRIU 556 250 257 750

DIFERENŢE TEMPORARE 283 500

Datorie privind impozitul amânat 25 % din

Activ privind impozitul amânat 25 % din

Datorie privind impozitul amânat net 70 875

Mai putin: datoria initiala privind

impozitul amânat

Ajustarile la datoria initiala privind

impozitul amânat rezultata din reducerea

ratei de impozitare

Impozitul amânat atribuit surplusului din

reevaluare

Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat

aferenta crearii si reluarii diferentelor

temporare

Prezentarea în contul de profit si pierdere a cheltuielii (venitului) cu impozitul amânat se construieste pe

baza formulei:

Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat aferent crearii si reluarii diferentelor temporare

+, - Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat rezultat din cresterea / reducerea ratei de

impozitare

= Cheltuiala (venitul) cu impozitul amânat

Asa cum se desprinde din IAS 12, cheltuiala ( venitul) cu impozitul amânat figureaza ca pozitie distincta în

contul de profit si pierdere

(f) Prezentarea pierderilor fiscale neutilizate si creditele fiscale neutilizate

Creanta privind impozitul amânat este recunoscuta la valoarea reportata a pierderilor impozabile neutilizate

si creditelor impozabile (fiscale) neutilizate în masura în care este probabil ca un profit impozabil viitor fata de care

se pot deduce pierderile fiscale neutilizate si creditele fiscale neutilizate poate fi obtinut.

De exemplu, întreprinderea X opereaza în conditiile în care poate utiliza pierderile fiscale aparute în

perioadele curente pentru a recupera impozitele platite în perioadele anterioare. În 2000 întreprinderea a suferit

pierderi fiscale de 32.000 u.m.; rata de impozitare a fost de 30 %. În 1999 întreprinderea a avut un profit impozabil

de 20.000 u.m. iar rata de impozitare a fost de 25 %.

Impozitul platit în 1999 = 20.000 25 % = 5.000 u.m.

Întreprinderea poate reporta în trecut 20 000 din pierderile fiscale pe 2000 în 1999 si recupera impozit

platit la 25 % = 20.000 25 % = 5.000 u.m.

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2 000

Impozitul pe profit 5 000 u.m.

Bilantul la 31 decembrie 2000

Active

Impozite pe venit de recuperat 5 000 u.m.

Criteriile folosite pentru recunoasterea creantelor privind impozitul amânat aparute din reportarea

pierderilor fiscale si a creditelor fiscale neutilizate sunt aceleasi cu criteriile folosite în recunoasterea creantelor

privind impozitul amânat aparute din diferentele temporare deductibile. Totusi, existenta pierderilor fiscale neutilizate

este o dovada concludenta a faptului ca s-ar putea sa nu existe profit impozabil viitor. De aceea, când o societate are

experienta unor pierderi recente ea recunoaste un activ privind impozitul amânat aparut din pierderile fiscale sau din

creditele fiscale neutilizate doar daca societatea dispune de suficiente diferente temporare impozabile sau daca exista

alte dovezi concludente ca va exista suficient profit impozabil fata de care sa poata fi folosite pierderile fiscale sau

creditele fiscale neutilizate de catre societate. În astfel de circumstante se impune prezentarea informatiilor referitoare

la valoarea activului privind impozitul amânat si la natura dovezii venite sa sustina recunoasterea acestuia.

Tipurile de înregistrari contabile privind reportul pierderilor fiscale sunt urmatoarele:

a) varianta înregistrarii în exercitiul N a creantei privind impozitul de restituit din anii anteriori,

întreprinderea înregistrând rezultate pozitive:

44xx = 79xx x lei

Creante din reportul în trecut al pierderii

fiscale

Venituri din reportul în trecut al pierderii fiscale

În contul de profit, în partea finala situatia se prezinta astfel:

Rezultat contabil înainte de impozitare (y) lei

- Venituri din reportul în trecut al pierderii fiscale x lei

= Rezultat contabil net z lei

Daca în exercitiile anterioare nu s-au înregistrat profituri, reportul în trecut al pierderii curente nu este

posibil.

b) varianta înregistrarii finantarii pierderii din economiile viitoare de impozit presupunând existenta

profiturilor viitoare, determina înregistrarea impozitului amânat:

44xx = 79xx x lei

Creante din impozite amânate Venituri din reportul în viitor al pierderii fiscale

Partea terminala a contului de profit si pierdere devine:

Rezultat contabil înainte de impozitare (y) lei

- Venituri din reportul în viitor al pierderii fiscale x lei

= Rezultat contabil net z lei

c) varianta în care întreprinderea nu detine elemente necesare pentru estimarea de profituri viitoare, creanta

este redusa printr-un provizion pentru depreciere, înregistrat astfel:

44xx = 79xx x lei

Creante din impozite amânate Venituri din reportul în viitor al pierderii fiscale

si:

79xx = 4 9xx x lei

Venituri din reportul în viitor al pierderii

fiscale

Provizioane pentru deprecierea creantei din impozite

amânate


Document Info


Accesari: 7908
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )