Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
REDACTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

Contabilitate


REDACTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE

Lucrarile de completare a situatiilor financiare reprezinta, prin continutul lor în cea mai mare parte operatiide prelucrare si transcriere a datelor din situatiile financiare precedente si din balanta conturilor. Prin structura lor

operatiile de prelucrare a datelor privind exercitiul curent constau din selectarea, gruparea si însumarea soldurilor din

balanta conturilor. Aceste operatii necesita cunoasterea posturilor din bilantul contabil si din contul de re 444d38e zultate care

corespund conturilor din balanta.

În continuare este prezentata întocmirea situatiilor financiare:

BILANŢ ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2002

Exercitiul financiar

Precedent Încheiat

A. Active imobilizate 64 230 120 970

I. Imobilizari necorporale 230 2 720

1.Cheltuieli de constituire (când reglementarile permit imobilizarea

acestora)

2.Cheltuieli de dezvoltare (când reglementarile permit imobilizarea

acestora)

3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si

alte imobilizari necorporale daca au fost:

(a)achizitionate contra unei plati;

(b)create de societate, în cazul în care reglementarile permit

înscrierea acestora în active

4.Fondul comercial, în cazul în care a fost achizitionat -

5.Avansuri si imobilizari necorporale în curs de executie -

II .Imobilizari corporale 64 000 109 500

1.Terenuri si constructii 15 000 13 500

2.Instalatii tehnice si masini 40 000 80 000

3.Alte instalatii, utilaje si mobilier 9 000 16 000

4.Avansuri si imobilizari corporale în curs - -

III. Imobilizari financiare - 8 750

1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului 5 800

2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului, altele decât cele

comerciale

3.Titluri sub forma de interese de participare -

4.Creante din interese de participare -

5.Titluri detinute ca imobilizari -

6.Alte creante 950

7.Actiuni proprii în masura în care legislatia nationala permite

înscrierea acestora în bilant (cu indicarea în note a valorii

nominale)

B. Active circulante 194 900 264 830

I. Stocuri 180 000 224 170

1.Materii prime si consumabile 100 000 42 000

2.Productia în curs de executie - -

3.Produse finite si marfuri 80 000 182 170

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri -

II. Creante 2 580 7 030

(Sumele ce trebuie sa fie încasate dupa o perioada mai mare de un

an trebuie sa fie prezentate separat pentru fiecare element)

1.Creante comerciale 2 200 5 980

2.Sume de încasat de la societatile din cadrul grupului 1 050

3.Sume de încasat din interese de participare -

4.Alte creante 380 -

5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat -

III. Investitii financiare pe termen scurt 1 000 1 800

1.Titluri de participare în societatile din cadrul grupului -

2.Actiuni proprii, în masura în care legislatia nationala permite

înscrierea acestora în bilant (cu indicarea în note a -valorii

nominale)

3.Alte investitii financiare pe termen scurt 1 000 -

IV. Casa si conturi la banci 11 320 31 830

C. Cheltuieli în avans 870 400

D. Datorii ce trebuie platite într-o perioada de un an 5 800 51 650

1.Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se

separat împrumuturile în monede convertibile

2.Sume datorate institutiilor de credit -

3.Avansuri încasate în contul comenzilor, atâta timp cât nu sunt

prezentate separat ca deduceri de stocuri

4.Datorii comerciale 5 800 22 300

5.Efecte de comert de platit 22 000

6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului -

7.Sume datorate privind interesele de participare -

8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile

sociale

E. Active circulante nete respectiv datorii curente nete 179 970 183 380

F. Total active minus datorii curente 244 200 304 350

G. Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an 8 200 43 000

1.Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se

separat împrumuturile în monede convertibile

2.Sume datorate institutiilor de credit 43 000

3.Avansuri încasate în contul comenzilor, atâta timp cât nu sunt

prezentate separat ca deduceri din stocuri

4.Datorii comerciale -

5.Efecte de comert de platit -

6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului -

7.Sume datorate privind interesele de participare -

.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile

sociale

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -

1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare -

2.Alte provizioane prevazute de IAS -

I. Venituri în avans 10 000 30 200

J. Capital si rezerve 236 000 261 350

I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul varsat si cel

nevarsat)

II. Prime de capital 2 300

III. Rezerve din reevaluare -

IV. Rezerve 36 000 39 000

1.Rezerve legale 36 000 39 000

2.Rezerve pentru actiuni proprii

3.Rezerve statutare sau contractuale

4.Alte rezerve

V. Rezultatul reportat 1 000

VI. Rezultatul exercitiului financiar 23 175 15 050

B.CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE LA 31.12.2002

Exercitiul financiar

Precedent Încheiat

1.Cifra de afaceri neta 116 000 118 600

2.Variatia stocurilor de produse finite si produse în curs

de executie

3.Productia imobilizata 1 000 2 800

4.Alte venituri din exploatare - 5 000

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 14 000 25 000

b)Alte cheltuieli din afara 20 000 14 790

Cheltuieli privind marfurile 13 000 12 000

6.Cheltuieli cu personalul 37 500 45 900

a)Salarii 30 000 30 000

b)Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu mentionarea

distincta a celor referitoare la pensii

7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

b)Ajustarea valorii activelor circulante 2 600

8.Alte cheltuieli de exploatare - 3 300

Profitul sau pierderea din exploatare 41 500 34 400

9.Venituri din interese de participare 200 150

10. Venituri din alte investitii financiare si împrumuturi

ce fac parte din activele imobilizate, cu mentionarea

separata a celor generate de societatile din cadrul

grupului

11. Venituri din dobânzi si alte venituri similare, cu

mentionarea separata a celor generate de societatile din

cadrul grupului

12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a

investitiilor financiare detinute ca active circulante

13. Cheltuieli cu dobânzile si alte cheltuieli similare, cu

mentionarea separata a celor ce privesc societatile din

cadrul grupului

14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta 30 900 20 500

15. Venituri extraordinare - -

16. Cheltuieli extraordinare - -

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara - -

18. Impozitul pe profit 7 725 5 450

19. Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus -

20. Rezultatul exercitiului financiar 23 175 15 050

21.Rezultatul pe actiune -

de baza -

diluat -

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Încheiata la data de 31 decembrie 2002- mii lei-

Cresteri Reduceri

Element al capitalului

propriu

Sold

la 1

ianuarie

Total, din

care

Prin

transfer

Total,

din

care

Prin

transfer

Sold

la 31

decembrie

Capital subscris 176 825 27 175 - - - 204 000

Prime de capital - 2 300 - - - 2 300

Rezerve din reevaluare - - - - - -

Rezerve legale 36 000 3 000 - - - 39 000

Rezerve pentru actiuni proprii- - - - - -

Rezerve statutare sau

contractuale

Alte rezerve - - -- - - -

Rezultatul reportat - 1000 1000

Profit nerepartizat - 1 000 - - - 1 000

Pierdere neacoperita - - - - - -

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS

Sold creditor - - -- - - -

Sold debitor - - -- - - -

Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile

Sold creditor - -- - - - -

Sold debitor - - - - - -

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor - - - - - -

Sold debitor - - - - - -

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezultatul exercitiului financiar-

Sold creditor 23 175 - 8 125 - 15 050

Sold debitor

D.NOTELE EXPLICATIVE

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Valoarea contabila bruta**) Deprecieri ***)

(amortizare si provizioane

Elemente Sold la Cresteri Reduce

ri

Sold la Sold la Depreci- Reduceri Sold la

de 1

ianua-

31 de- 1 anua- erea în- sau relu- 31 deactive*)

rie cembrie rie registrata ari cembrie

în cursul

exercitiului

Alte

imobilizari

necorporale

Cladiri 30 000 16 500

Masini,

utilaje si

instalatii de

lucru

Mijloace de

transport

Unelte,

dispozitive,

instrumente,

mobilier si

aparatura

birotica

Titluri de

participare

NOTA 2. PROVIZOANELE PENTRU RISCURI sI CHELTUIELI sI ALTE PROVIZIOANE

Transferuri*)

Denumirea

provizionului

Sold la 1 ianuarie În cont Din cont Sold la 31

decembrie

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia Suma

PROFIT NET DE REPARTIZAT 15 050

-Rezerva legala 1 025

-Acoperirea pierderii contabile -

-Dividende 12 025

PROFIT NEREPARTIZAT 2 000

NOTA 4.ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul Exercitiul precedent Exercitiul curent

1.Cifra de afaceri neta

2.Costul bunurilor vândute si serviciilor prestate (3+4+5)

3.Cheltuielile activitatii de baza

4.Cheltuielile activitatilor auxiliare -

5.Cheltuielile indirecte de productie -

6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

7.Cheltuielile de desfacere -

8.Cheltuieli generale de administratie -

9.Alte venituri din exploatare

10.REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9) 34 400

NOTA 5. SITUAŢIA CREANŢELOR sI DATORIILOR

CREANtE Sold la 31 decembrie Termen de lichiditate

(col. 2 +3) Sub 1 an Peste 1 an

Clienti 5 300 5 300

TVA de recuperat 580 580

DATORII*) Sold la 31

decembrie

(col. 2+3)

Termen de exigibilitate

Sub 1 an 1 -5 ani Peste 5 ani

Furnizori 21 200 21 200

Efecte de platit 22 000 22 000

Furnizori-facturi

nesosite

Alte impozite, taxe

si varsaminte

asimilate

Alte împrumuturi si

datorii asimilate

Dobânzi aferente

altor împrumuturi

si datorii asimilate

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI sI METODE CONTABILE

Se prezinta:

Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionându-se: natura;

motivele; evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare.

Tratamentele contabile alternative, mentionându-se: elementele afectate si valoarea acestora la costul

istoric; baza de evaluare adoptata; ajustarile efectuate în vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ;

influenta asupra rezultatului; continutul, limitele si modalitatile de aplicare.

Suma dobânzilor incluse în costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de

productie

NOTA 7.ACŢIUNI sI OBLIGAŢIUNI

Se prezinta urmatoarele informatii:

capital social subscris;

numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise;

actiuni rascumparabile: data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; caracterul obligatoriu

sau nu al rascumpararii; valoarea eventualei prime de rascumparare;

actiuni emise în timpul exercitiului financiar: tipul de actiuni; numarul de actiuni emise; valoarea

nominala totala si valoarea încasata la distribuire; drepturi legate de distributie: numar, descriere si valoarea de

actiuni corespunzatoare; perioada de exercitare a drepturilor; pretul platit pentru actiunile distribuite;

obligatiuni emise: tipul obligatiunilor emise; valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de

obligatiuni; obligatiuni emise de întreprindere, detinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta:

valoarea nominala; valoarea înregistrata în momentul platii.

NOTA 8. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII sI DIRECTORII

Se fac mentiunile cu privire la:

salarizare, directori si administratori: obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii

directori si administratori: obligatia totala pentru fiecare categorie;

valoarea avansurilor si creditelor acordate directorilor si administratorilor în timpul exercitiului: rata

dobânzii; principalele clauze ale creditului; suma rambursata pâna la acea data; obligatii viitoare de genul

garantiilor asumate de întreprindere în numele acestora;

salariati: numar mediu aferent exercitiului; numar mediu (fiecare categorie); salarii platite sau de platit

aferente exercitiului; cheltuieli cu asigurarile sociale; alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

NOTA 9.EXEMPLE DE CALCUL sI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO -

FINANCIARI

1.Indicatori de lichiditate

Datorii curente

Active curente

(Indicatorul capitalului circulant)

Indicatorul lichiditatii curente

Valoare recomandabila acceptabila - în jurul valorii de 2. Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din

active curente.

Datorii curente

Active curente - Stocuri

(Indicatorul test acid)

Indicatorul lichiditatii imediate

2. Indicatori de risc

Capital angajat

Capital împrumutat

100 sau

Capital propriu

Capital împrumutat

gradului de îndatorare

Indicatorul

unde:

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determina de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu

dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia societatii este considerata mai riscanta.

Numar de ori

Cheltuieli cu dobânda

Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe pofit

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii.

Capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale

întreprinderii.

Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul

exercitiului financiar:

Num r de ori

Stocul mediu

Costul vanzarilor

= a

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate.

Costul vanzarilor

Stoc mediu

× zile

Viteza de rotatie a debitelor - clienti: dezvaluie eficacitatea întreprinderii în colectarea creantelor sale.

În acest scop se calculeaza numarul de zile pâna la data la care debitorii îsi achita datoriile catre întreprindere.

Cifra de afaceri

Sold mediu clienti

× zile

O crestere în valoare a indicatorului poate indica probleme cu controlul creditului acordat clientilor si, în

consecinta, creante mai greu de încasat (clienti rau platnici).

Viteza de rotatie a creditelor - furnizor: aproximeaza numarul de zile de creditare pe care întreprinderea

îl poate obtine de la furnizorii sai. În mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Achizitii de bunuri fara servicii

Sold mediu furnizori

× zile

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vânzarilor sau cifra de afaceri.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate

prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate:

Active imobilizate

Cifra de afaceri

a activelor imobilizate

Viteza de rotatie

Total active

Cifra de afaceri

a activelor totale

Viteza de rotatie

4. Indicatori ai profitabilitatii - indica eficienta întreprinderii în realizarea de profit din resursele

disponibile.

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care-l obtine întreprinderea din banii investiti

în afacere:

Capitalul angajat

Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe pofit

unde capitalul angajat se refera la banii investiti în întreprindere, atât de catre actionari, cât si de

creditorii pe termen lung si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau activele totale minus datoriile

curente.

Marja bruta din vânzari,

Cifra de afaceri

Profitul brut din vanzari

O scadere a procentului poate scoate în evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa-si controleze

costurile de productie sau sa obtina pretul de vânzare optim.

5. Indicatori privind rezultatul pe actiune - se determina în conformitate cu prevederile IAS 33 si au în

vedere:

Rezultatul pe actiune: indica profit net atribuibil actiunilor comune: numar de actiuni luate în calcul.

Raportul dintre pretul de piata al actiunii si rezultatul pe actiune.

NOTA 10. ALTE INFORMAtII

a) Informatii cu privire la prezentarea întreprinderii: sediul si forma juridica a întreprinderii; tara de

înfiintare; adresa sediului oficial etc.

b) Informatii privind relatiile întreprinderii cu filialele, societati asociate sau alte întreprinderi în care se

detin titluri de participare strategice: numele întreprinderilor; tara de înfiintare; adresa etc.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si

cheltuielilor exprimate initial într-o moneda straina.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: proportia între activitatea curenta si extraordinara;

reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat în declaratia de impozit.

e) Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere.

f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational.

g) Onorariile platite auditorilor.


Document Info


Accesari: 2662
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )